BJØRN VÅRREGISTRERING I SØR-VARANGER 2002 STEINAR WIKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRN VÅRREGISTRERING I SØR-VARANGER 2002 STEINAR WIKAN"

Transkript

1 BJØRN VÅRREGISTRERING I SØR-VARANGER 2002 STEINAR WIKAN 1

2 Rapport Vårregistrering av bjørn i Sør-Varanger 2002 Steinar Wikan På oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark er det også i 2002 foretatt vårregistrering av bjørn i Pasvik. Undersøkelsen er et ledd i overvåkingen av bjørnebestanden, og den danner grunnlag for bestandsestimatet som hvert år settes opp. Undersøkelsen består av snøscooterregistrering på snøføre, registrering langs skogbilveier i den tiden veiene er bløte og analyse av alle meldinger på våren og første del av sommeren. Aktuelle spor måles for kartlegging av de enkelte individene. Denne rapporten er en oppsummering pr. 20. juli Scooterregistreringen På samme måte som tidligere år er det foretatt registrering på snøføre så lenge dette var mulig. Arbeidet ble utført av parkvokter Arnstein Kalliainen i den sørligste del av Pasvik, Steinar Wikan og Hermann Sotkajervi i resten av Øvre Pasvik (nord til Skjellbekken) og Fjelltjenesten ved Berit Broen og Jørn Monsen i den nordligste del av dalføret (strekningen Skjellbekken-Svanvik). Forberedende registrering begynte 19. april, og den intensive registreringen tok til 25. april. Sterk varme og hurtig snøsmelting gjorde at arbeidet ble lite effektivt. Scooterkjøringen ble avsluttet 30. april. Det første sporet av bjørn ble funnet på finsk side ved Føllvann 19. april. Dagen etter ble det rapportert funn av elg drept av bjørn ved Nordvestbukta i Vaggetem. Under registreringen på snøføre ble det funnet spor av fire forskjellige individ i Pasvik, men det lyktes ikke å spore noen av disse tilbake til hiet. En av bjørnene lå trolig i hi i nærheten av Klarbekkdalen og en i Nikkinenåsen. Den tredje kom fra Finland. For det fjerde individet har man ingen indisier om overvintringsstedet. Et femte individ ble registrert i Neiden den 30. april, men heller ikke for denne bjørnen er hi-området kjent. Videre registrering og meldinger Undersøkelsen fortsatte med registrering langs skogsbilveier og innsamling av opplysninger fra folk som ferdes i skogen og langs veiene. Mange turister rapporterer til Svanhovd miljøsenter eller forteller om sine opplevelser til personalet ved Pasvikdalen villmarkssenter. På den måten greier man å holde en forholdsvis god oversikt 2

3 over individene, selv om vårregistreringen på snøføre i 2002 ble sterkt redusert. Observatørene blir intervjuet så sant det lar seg gjøre, og i mange tilfeller er tilleggsopplysninger samlet inn. Befaring foretas når det blir vurdert at målbare spor er mulig å finne. Alle synsobservasjonene og de spesielt interessante sporobservasjonene er ført som meldinger på standardskjema og sendt Fylkesmannen i Finnmark. Klare feilmeldinger og funn som er sjekket ut, er ikke tatt med. Pr. 20. juli er det ført 58 meldinger. Oversikt for vurdering av antall individer er vist i tabell 1. Tabell 1. Oversikt over meldinger om bjørn i Sør-Varanger pr. 15. juli Spormål Meld nr. Dato Lokalitet Størrelse Farge Forfot bredde Bakfot lengde Merknad Bjørn nr Føllvann Lite indiv. Spor på finsk side Vaggetem 14,5 24,0 Drept elg Ø.P. nasjonalp. 21,0 Sporing til og fra Finland Grenserabben Sporing til Høvann Gjøkåsen Jaget elg Grenserabben 24,0 Til Finland Tommamoen 13,0 20,5 Lokalisert elg Emanuelbekken Ikke stor, lys farge 13,5 22,0 Observert angrep elg Kobbfoss Ikke stor, lyse skuldre og 12,5 22,0 Observert på vei 4 forkropp, mørk bakkropp Neiden 11,0 17,5 Gikk i fjæra på Steinnes Grensefoss Liten, lyse skuldre og Obs. fra militær OP 4? forkropp, mørk på beina Ødevann Liten Gravinger på myr 4? Blankvann Liten, lys brun 13,0 19,5 Observert på vei 2? Nordvestbukt 13,5 23,5 Krysset vei 1? Bjørkåsen 14,5 23,0 Revet rundballer 1? 17,0 Søppelplass 6? Lyngmo Stor Stor dimensjon på møkk 1? Skjellbekken 12,5 22,5 Spor på vei 4? Sametti To ungbjørner? 13,0 10,5 20,5 18,0 Jaget elg langs vei 6, Spurvvann 20,0 Gravd reinslakteplass 6? Vaggetem Binna jevn, lysbrun med mørkere rygg, ungene mørkere Observasjon på vei 11,12, Vaggetem Antagelig to 10,0 Revet rundballer 6, 7? Lyngklumpen 10,5 Gravd avfall 7? Vaggetem To like store, mørk farge Observert på vei, forb. meld 21 6, 7? Vaggetem Liten, mørk farge Observert på vei 6 e. 7? Ø.P. nasjonalp. "Ikke stor", rødbrun farge Observert fra kano i Dagvann 2? Kjerringnes Mørk, lyst felt i nakken Sett fra observasjonspunkt 6 e. 7? Øverli Stor, mørk, nesten svart, skarp brune nakkehår Gjøkvann Tre dyr 12,5 11,5 10,0 14,5 23,5 Beitet på jorde 1? 21,5 16,5 14,0 Gode spor over smeltevannsdam Gjøkåsen Stor, brun Observert fra vei? Gjøkvann 14,5 23,5 Gode spor langs vei 1? Skogfoss Stor, "helt svart" Observert på vei 1? 8, 9, 10? 3

4 Gjeddeåsen Binne med store unger, mørke, nesten sorte Observert på vei 8, 9, Grensefoss Stor og brun Observert av fisker? Nyrud Stor og mørk Observert på vei 1? Øverli Stor og lys, nesten blakk Observert fra vei? Melkefoss Liten og mørk Observert på vei? Strandkrysset "Brunbustet" Observert fra vei? Bjørnholmen, Plyndret andekasser 1? Gjøkbukt Elgryggen Ikke stor, lys med mørkere Sett fra vei, syklist 4? rygg og mørk bakkropp Føllbrann Binne med stor unge, Sett på langt hold i skogen? begge mørk Føllvann Store spor Spor på vei, graving ved reingjerde 1? Spurvvann Neiden Liten Sett fra vei 5? Ø.P. nasjonalp. Voksen, brun og glinsende Sett fra kano i Grenseparvann? Øverli Stor møkkruke På vei, inneholdt gress? Kneppåsen To unger, mørke Sprang foran bilen 9, 10? Hestefoss En unge Sprang foran bil 9? Strandkrysset Stor Sett fra vei? Strand Gravd tuer ved potetåker? Grensefoss Spor og observasjon? Ødevann To unger, ene litt større Beitet på myr 9, 10? enn andre Hestefoss To unger, like store, en Beitet på myr 9, 10? mørk og andre lysere Neiden Spor av liten bjørn Drept sauer 5? Spurvvann Binne, årsunge Observert på nært hold 14, Strand Liten Observert fra gårdstun? Tangenfoss Liten, brun og fin, litt grå Observert fra vei 9? ved halsen Grorud, Observert på moltemyr? Skogfoss Langvann, Brattli Ikke spesielt stor, lys brun 13,5 Sprang opp på siden av bil? Skogmo, Skogfoss Plyndret bikuber? De 58 meldingene i tabellen består av 34 synsobservasjoner som er meldt inn og 24 spesielle sporobservasjoner som er funnet verd å føre som egne meldinger. Spor er dessuten funnet i forbindelse med flere av synsobservasjonene og ellers mange steder i terrenget. Bjørnen er blitt så vanlig at mange unnlater å melde om observasjoner og sporfunn. Geografisk fordeler meldingene seg med 43 i Øvre Pasvik (sør for Skogfoss), 12 i Nedre Pasvik (nord for Skogfoss) og 3 fra Neiden. Ingen meldinger er kjent fra Jarfjord og østre deler av kommunen. De fleste bjørnene er sett på eller ved vei. Av 34 synsobservasjoner er hele 20 fra bil. Fem av observasjonene er fra bygninger eller gårdstun (meld. 8, 10, 11, 27, 54). De resterende ni er gjort i terrenget, derav tre på langt hold fra observasjonsposter (meld. 26, 39, 56). I et tilfelle ble observatøren trukket mot bjørn av hund i band (meld. 40). Det gjaldt en binne med fjorårsunge, som stakk av på 250 meters hold. Et annet tilfelle gjaldt en bjørn som tilfeldig og sikkert uforvarende kom inn på en mann som stod og fisket i Pasvikelva (meld. 33). Bjørnen stakk av med en gang den oppdaget 4

5 mennesket. To ganger er bjørn sett fra kano i Øvre Pasvik nasjonalpark (meld. 25, 43). I bare to tilfeller er det observert bjørn under vanlig turgåing i villmarka (meld. 50, 53). Ingen av situasjonene hittil i 2002 kan betegnes som farlige, og ikke i noen møter har dyret vist aggressivitet. Næringssøk Jakt på elg er registrert forholdsvis ofte i En elg (fjorårskalv) er funnet drept (meld. 2), og i et tilfelle er bjørnens angrep på elg observert fra bebodd hus (meld. 8). Også i et annet tilfelle ble det sett at bjørnen løp etter elg, men det vites ikke hvordan det gikk (meld. 25). Spor av bjørn som har jaktet elg, er funnet på snøføre (meld. 5) og langs skogsbilvei (meld. 18). Minst 13 sauer fryktes drept i Neiden (meld. 52). Det er funnet flere sportegn som viser at bjørnen har søkt opp reinslakteplasser og avfallsplasser (meld. 3, 10, 15, 17, 19, 22, 41). En rekke andekasser i et forskningsprosjekt i Pasvik naturreservat er revet ned og plyndret for egg, og i en av kassene ble også den rugende fuglen drept og spist (meld. 38). Samme atferd er registrert i et tilsvarende prosjekt på russisk side av Pasvikelva. Der ble nesten alle de tretti kassene plyndret. Smågnagergraving er registrert flere ganger og det er funnet smågnagerhår i møkka (meld. 12, 14, 26). I et tilfelle er har bjørnen søkt mat i fjæra ved Neidenfjorden (meld. 10). Av annen næring som er observert, kan nevnes flere tilfeller av beiting på myrvegetasjon (meld. 26, 51), beiting av gress på eng (meld. 27) og funn av gress i møkk (meld. 42). I to tilfeller er rundballer revet sund og innholdet spist (meld. 15, 21). Begge gjaldt gamle rundballer som også ble besøkt av bjørn i Beiting på fjorårsbær er observert (meld. 11) og det er funnet krekling og tyttebær i møkkruke (meld. 14). Maurtuegraving er sett på sporing (meld. 3). På Kjerringnes ble en rekke store maurtuer gravd fullstendig ut i mai (meld. 16), og på tradisjonell vis er maurtuer ved en potetåker på Strand gravd ut dette også året (meld. 48). Første plyndring av bikuber i Pasvik er rapportert fra Skogfoss (meld. 58). Strømgjerde var ikke i bruk. Individene På vanlig måte er sporingene, observasjonene og de andre meldingene forsøkt analysert med tanke på bestandsanslag. Grunnlaget for estimatet er registreringen på snøføre. Da kan man til en viss grad holde de forskjellige individene fra hverandre, og man har spormål som gir indisier om størrelse og hva slags individ det gjelder. De viktigste målene er bredde av forfot og lengde av bakfot. Andre mål blir også tatt, blant annet skrittlengde og skræving. I noen tilfeller kan man observere spesiell utforming av fot, tær eller klør, som kan være til hjelp for å gjenkjenne individene. Synsobservasjoner av enkeltindivid utover sommeren er vanskelige å føre til de kjente individene fra vårregistreringen. Funn av målbare spor er til hjelp. Ellers må en ty til sammenligning av tid og sted, vurdere beskrivelse av størrelse og farge som oppgis og se opplysningene i forhold til andre meldinger. Ved foreløpig gjennomgang kommer man til følgende antatte individ: Bjørn nr. 1/02 En stor bjørn er ofte registrert. Den lå antagelig i hi ved Klarbekkdalen. Bjørnen drepte en elg ved Nordvestbukta omkring 17. april (meld. 2), og ble sporet under vårregistreringen 26. og 28. april (meld. 4, 6). Dette er trolig alfa-hannen i området. Forfotens bredde er 14,5 cm og bakfotens lengde 23,5 cm. Dyret er meget mørk i farge, 5

6 men med kikkert kan man se at nakkehårene er skarp brune i spissene. Observasjoner er gjort fra Hestefoss til Øverli, og en antar at meldinger 14, 15, 16, 27, 30, 31, 34, 38, 41 gjelder dette individet. Bjørn nr. 2/02 Denne bjørnen ble sporet den 25. april (meld. 3). Den var kommet fra Finland ved Grenseparvann og dratt til Finland igjen ved Piilolaporten. Hiet var trolig på finsk side. Forfotens bredde er ca. 13,0 cm og bakfotens lengde ca. 21,0 cm. En vet egentlig ikke om dette individet kom tilbake til Pasvik, men en antar at meldinger 13, 25 og 43 kan være denne bjørnen. Bjørn nr. 3/02 Et lite individ ble sporet ved Båtvann, Gjøkvann, Gjøkåsen og Tommamoen 27. og 28. april (meld. 5 og 7). Forfotens bredde er 13,0 cm og bakfotens lengde 20,5 cm, og den har trolig ligget i hi ved Nikkinenåsen. Denne bjørnen har trolig oppholdt seg i Pasvik også gjennom sommeren, men er det vanskelig å henføre noen av observasjonene til dette individet. Bjørn nr. 4/02 Denne bjørnen ble første gang observert mens den var i kamp med en elgku ved Emanuelbekken 29. april (meld. 8). Dagen etter ble den observert ved Kobbfoss (meld. 9). En har derfor gode spormål og god beskrivelse av dette individet. Forfotsporet er ca. 12,5 cm bredt og bakfotsporet ca. 22,5 cm langt. Fargen er lys, spesielt på skuldre og forkropp med mørkere bakkropp og bein. Meldingene 11, 12, 17 og 39 kan være dette individet. Bjørn nr. 5/02 Individet ble observert på Steinneset i Neiden 30. april og 1. mai, og det var på stedet også 2. mai (meld. 10). Dyret gikk i fjæra og beitet. Forfotsporet er 11,0 cm bredt og bakfotsporet 17,5 cm langt. Den 25. juni ble det observert en liten bjørn i nærheten, og en antar det er samme individ (meld. 42). Da slagbjørnutbruddet i Neiden startet i begynnelsen av juli, ble det funnet et spor som hadde omtrent samme størrelse (meld. 52). Bjørn nr. 6/02 og 7/02 Flere observasjoner av to bjørner som tydeligvis har operert sammen, er vanskelig å tolke. Det kan enten gjelde binne og ungbjørn eller to ungbjørner eller begge deler. Bredden på forfotspoene er 10,0-13,0 cm og lengden på bakforsporeene 17,0-20,5 cm. Sannsynligvis gjelder dette to forskjellige bjørnepar. Meldinger 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 er satt i denne kategorien. Bjørn nr. 8/02, 9/02 og 10/02 Familiegruppe som består av binne med to fjorårsunger eller ungbjørner er observert flere ganger på strekningen Gjøkåsen-Grensefoss i første halvdel av juni. Fra slutten av juni er ungene observert alene, og antagelig er de jaget av moren som har paret seg på nytt. Beskrivelsen av farge og studie av fotografi tatt gjennom bilvindu, tyder på at både binna og ungene er mørke. Noen observatører oppgir at ungene er like store, mens en sier at det er forskjell i størrelsen. Det samme er det med fargen. Enkelte mener begge ungene har samme farge, mens andre oppgir at den ene er litt lysere enn 6

7 den andre. Spor av tre bjørner som hadde passert en smeltedam viser tre forskjellige størrelser. Forfotens bredde er 12,5, 11,5 og 10,5 cm. Bakfotens lengde er 21,5, 16,5 og 14,0 cm. Det er ikke sikkert dette er spor av familiegruppen, men i så fall er sporene er for store til at dette kan være binna som hadde tre årsunger i 2001 og som gikk i det samme området i oktober. Sannsynligvis dreier dette seg om binne med unger på 2,5 år, og meldingene 28, 32, 45, 46, 50, 51 og 55 er plassert i denne gruppen. Bjørn nr. 11/02, 12/02 og 13/02 Familiegruppen er bare observert en gang (meld. 20), og opplysningene om disse individene skiller seg fra den forrige gruppen. Ungene synes å være mindre, og både dem og binna er lysere enn de overnevnte. Observasjonen er også gjort på et helt annet sted. Etter beskrivelsen kan dette være binna som hadde tre årsunger i 2001 og som ofte ble sett. Den kan ha mistet en unge, eller en unge ble oversett under observasjonen. Bjørn nr. 14/02 og 15/02 Binne med årsunge er observert kun en gang i 2002, og denne familien plasseres her (melding 53). Andre individ? Noen av bjørnene som er meldt er vanskelige å plassere. Det gjelder en stor og brun bjørn ved Gjøkåsen 4. juni (meld. 29) og ved Grensefoss 23. juni (meld. 33), en stor og lys bjørn, nesten "blakk-farget" ved Øverli 22. juni (meld. 35), små og store bjørner Nedre Pasvik i juni og juli (meld. 36, 47, 48, 54) og det gjelder binne med en fjorårsunge i Føllbrann 10. juni (meld. 40). Minimum bjørnebestand Dersom forutsetningene som er vist i gjennomgåelsen av individene, holder stikk, kommer en altså totalt til 15 individ med stort og smått. Det kan likevel vise seg at det ikke er to binner med to fjorårsunger/ungbjørner hver. Dessuten kan en av de to bjørnene som har operert sammen, være en kjenning fra vårregistreringen. Det gir et absolutt minimum på 11 individ. På den andre siden er det mye som tyder på at det finnes flere individ enn de som er listet opp. Det gjelder en antatt binne med en ungbjørn, og det gjelder minst et individ i Nedre Pasvik. Det sannsynlige minimum kan settes til 18. Konklusjon Vårregistreringen 2002 ble hemmet av tidlig snøsmelting. I tiden etterpå har det blitt gjort en rekke observasjoner, og det er funnet mange sportegn, slik at en likevel har et forholdsvis brukbart materiale. De fleste observasjonene er fra Øvre Pasvik (sør for Skogfoss). Noen meldinger er fra Nedre Pasvik og noen få fra Neiden. Ingen meldinger er kjent fra Jarfjord og de østre deler av kommunen. De fleste observasjonene er gjort fra bil, og bare noen ytterst få er rapportert fra turer i villmarka. Aggressive eller spesielt nærgående bjørner er ikke meldt. Det er rapportert og observert forholdsvis mange tilfeller av jakt på elg. En bjørnedrept elg er funnet. Antagelig er minst 13 sauer tatt i Neiden. Nedriving av andekasser for plyndring av egg er blitt stadig mer vanlig, og ellers er det registrert mange tilfeller av næringssøk på kadaver, slakteplasser, og på enkelte søppelplasser. Plantekost som gress, urter og bær er vanlig næring, og det er registrert flere tilfeller av jakt på smågangere. Også i 2002 er 7

8 rundballer revet sund og innholdet spist. Tidlig i sesongen ble mange maurtuer tatt. Bjørnebestanden synes fortsatt stor og stabil i Pasvik. Den foreløpige analyse av materialet tyder på at det hittil i 2002 er registrert tre eller fire binner med fem eller seks unger eller ungbjørner (under 2,5 år). Det er heftet en del usikkerheter i beregningen av bestandsstørrelsen, men foreløpig kan absolutt minimum settes til 11 individ, og sannsynlig minimum til 18 individ. Svanhovd miljøsenter Vedlegg: Kort oversikt over meldingene med kart som viser hvor observasjonene er gjort. Forside: Bjørnespor i våt snø fotografert under vårregistreringen Foto Steinar Wikan 8

9 Vedlegg Bjørnemeldinger 2002 registrert Svanhovd miljøsenter pr. 15. juli. 1. Årets første observasjon av bjørnespor gjort på finsk side ved Føllvann 19. april. 2. Elgkalv funnet drept av stor bjørn ved Nordvestbukta 20. april. Den hadde trolig ligget i hi i nærheten av Klarbekkdalen. 3. Den tradisjonelle vårregistreringen begynte 25. april. Samme dag ble det funnet spor av middels stor bjørn. Den var kommet fra Finland ved Grenseparvann og gått til Finland igjen nord for Piilolaporten. 4. Under registrering den 26. april ble det funnet spor av bjørn som hadde gått til Finland ved Grenserabben. Sporet ble fulgt bakover til Høvann, og videre undersøkelse viste at bjørnen var kommet fra elgkadaveret nevnt i melding Liten bjørn sporet ved Gjøkvann-Gjøkåsen 27. april. Den hadde prøvd seg på elgjakt, men klarte ikke å legge ned bytte. Trolig ligget i hi ved Nikkinenåsen. 6. Bjørnen som ble sporet 26. april (melding 4) hadde vært en tur innom Norge igjen den 28. april, men forsvunnet tilbake til Finland. 7. Nye spor av bjørnen fra Gjøkvann (melding 5) funnet på Tommamoen 28. april. 8. Bjørn i angrep på elg observert fra gård ved Emanuelbekken 29. april. Kampen gikk på elveisen, og bjørnen hang på elgen, men klarte ikke å få den ned. Elgen gav bjørnen et kraftig slag. Kampen ble avbrutt da en bil kom forbi. 9. Den samme bjørnen observert på vei ved Kobbfoss 30. april. 10. Liten bjørn observert i fjæra på Steinnes i Neiden 30. april og 1. mai. 11. En bjørn som beitet bær, ble observert i grensegata ved Grensefoss 5. mai. Observasjonen ble gjort fra militært vakttårn. 12. Spor og gravinger funnet ved Ødevann 8. mai. Sannsynligvis samme bjørn som i forrige melding. 13. Antatt samme bjørn observert på vei ved Blankvannsåsen 9. mai. 14. Fersk møkkruke funnet på veien ved Nordvestbukta 10. mai, og i veikanten var det gode sporavtrykk. 15. Spor av samme bjørn pluss spor av et annet individ funnet på Bjørkåsen fellesbeite 10. mai. Bjørnene hadde rotet på avfallsplass og revet sund rundballer. 16. Stor bjørn hadde gravd ut en rekke maurtuer på Kjerringnes i dagene før 14. mai. Flere møkkruker ble funnet. 17. Både gamle og ferske spor av bjørn funnet på Triangelveien ved Skjellbekken 12. mai. Bjørnen hadde også inspisert gamle kadavre. 18. Spor av to unge bjørner som hadde jaget elg på Samettiveien funnet 20. mai. 19. Spor av bjørn som hadde gravd på reinslakteplass ved Spurvvannsveien funnet 20. mai. 20. Binne med to store unger observert på vei ved Morud 20. mai. 21. Spor av antatt to individ som hadde revet sund rundballer ved Tjerebukta på Vaggetem funnet 21. mai. 22. Spor av bjørn som hadde rotet i gamle avfallsplasser funnet ved sidevei på Føllvannsveien 21. mai. 23. To like store ungbjørner observert på vei ved Peilesvingen på Vaggetem 18. mai. Det er sannsynligvis disse bjørnene som hadde revet rundballer (melding 21). 24. Liten bjørn sett på vei ved Myggbekken, Vaggetem 31. mai. 25. Bjørn som jaget elg observert fra kano i Dagvann, Øvre Pasvik nasjonalpark 1. juni. 26. Bjørn som beitet på myr observert fra utkikkspunkt på Kjerringnes 3. juli. 27. Stor, mørk bjørn observert beitende på nyspiret gress ved Øverli 4. juni. 28. Spor av tre forskjellige bjørner funnet på inntørket smeltevannsdam på skogsbilvei ved Gjøkvann 4. juni. 29. Stor bjørn observert ved vei på Gjøkåsen 4. juni. 30. Under kontroll av melding 28 ble det funnet gode sporavtrykk av en atskillig større bjørn enn den største av de tre. Funnet ble gjort på Tommamoveien sør for Gjøkvann 4. juni. 31. Stor og mørk bjørn observert på vei ved Grorud, Skogfoss 5. juni, sannsynligvis samme bjørn som melding 27. 9

10 32. Binne med to fjorårsunger observert på Grensefossveien 8. juni. 33. Fisker observerte bjørn på Grensefoss 23. juni. Mannen stod og fisket og hørte lyder bak seg. Da han snudde seg, så han en bjørn i flukt fra stedet. 34. Stor og mørk bjørn observert på den gamle veien mellom Nyrud og Hestefoss 20. juni. 35. Stor og lys bjørn observert ved vei ved Øverli 22. juni. 36. Liten bjørn observert på vei ved Melkefoss 10. juni. 37. Antatt bjørn observert i veikanten på skogsbilvei ved Strandkrysset 15. juni. 38. Åtte andekasser i et forskningsprosjekt registrert plyndret av bjørn på Bjørnholmen og i Gjøkbukta 25. juni. Eggene var spist og et sted var også den rugende fuglen tatt. Det samme har skjedd i et tilsvarende prosjekt på russisk side av Pasvikelva. 39. Middels stor, lys bjørn observert av syklist på Elgryggen 23. juni. Syklisten satt lenge og så på bjørnen som oppholdt seg på en myr ved veien. 40. Under trening av bjørnehund ble binne med en fjorårsunge observert i Føllbrann 10. juni. Hunden drog mannen inn på bjørnene som stakk av på 250 meters hold. 41. Spor av stor bjørn observert på vei ved Føllvann, og ny graving ble funnet ved reingjerdet nær Føllvannsveien, jf. melding Liten bjørn sett på vei ved Neiden 25. juni. 43. Bjørn observert fra kano på Grenseparvann i Øvre Pasvik nasjonalpark 27. juni. 44. Bjørnemøkk med gress funnet på Samettiveien nær Øverli 24. juni, sannsynligvis etter bjørn som har beitet på innmark. 45. To bjørnunger sprang ca. fem hundre meter foran bil på Grensefossveien 27. juni. De er trolig jaget av moren som kanskje har paret seg på nytt. 46. En bjørnunge sprang ca. 150 meter foran beltebil på Grensefossveien 2. juli. Sannsynligvis en av ungene nevnt i forrige melding. 47. Stor, lys bjørn observert ved vei nær Strandkrysset 29. juni. 48. På samme måte som flere år før har bjørn gravd ut maurtuer ved potetåker på Strand. Meldingen er fra 3. juli. 49. Bjørnespor sett og observasjon meldt ved Grensefoss 5. juli. 50. To bjørnunger observert på myr mellom Fiskevann og Pirrojærvi 6. juli. 51. To bjørnunger observert på myr ved Grensefossveien 6. juni. 52. Minst 12 sau meldes tatt av bjørn i Neiden 9. juli. Spor av liten bjørn funnet. 53. Binne med en årsunge observert ved Store Spurvvann 22. juni. 54. Liten bjørn sett fra gårdstun på Alstad i Langfjorddalen 13. juli. 55. En bjørnunge (eller ungbjørn) sett på Grensefossveien 12. juli 56. Bjørn sett på moltemyr ved Grorud 13. juli. Mulig det var to individ der. 57. Bjørn observert på vei ved Langvannet ved Brattli 19. juli. Bjørnen kom opp på veien tett ved bilen og sprang et stykke i bredd med kjøretøyet. 58. Bikube funnet revet og plyndret av bjørn på Skogmo, Skogfoss 19. juli. 10

11 11

ELG REGISTRERING AV TREKKELG PÅ PASVIKELVA STEINAR WIKAN

ELG REGISTRERING AV TREKKELG PÅ PASVIKELVA STEINAR WIKAN ELG REGISTRERING AV TREKKELG PÅ PASVIKELVA 2001-2002 STEINAR WIKAN 1 Registrering av trekkelg over Pasvikelva vinteren 2001/2002 er utført på oppdrag fra Sør-Varanger kommune. Dette rapporten viser resultatene

Detaljer

BJØRNEN I SØR-VARANGER

BJØRNEN I SØR-VARANGER BJØRNEN I SØR-VARANGER Meldinger og registreringer 1992-2001 STATUSRAPPORT av Steinar Wikan og Morten Günther Forsidebilde: Bjørnebinne med unger på vei i Pasvik. Foto: Steinar Wikan. 2 BJØRNEN I SØR-VARANGER

Detaljer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer ELG TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer LEIF EIVIND OLLILA, NILS EDVIN ERLANDSEN OG PAUL ERIC ASPHOLM 2005 Rapport: Trekket

Detaljer

BJØRN VÅRREGISTRERING I SØR-VARANGER 2004 STEINAR WIKAN

BJØRN VÅRREGISTRERING I SØR-VARANGER 2004 STEINAR WIKAN BJØRN VÅRREGISTRERING I SØR-VARANGER 2004 STEINAR WIKAN 1 Rapport Vårregistrering av bjørn i Sør-Varanger 2004 Steinar Wikan Vårregistreringen 2004 er et oppdrag for Statens naturoppsyn, som har betalt

Detaljer

BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2001 STEINAR WIKAN

BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2001 STEINAR WIKAN BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2001 STEINAR WIKAN 2 REGISTRERING AV BISAM 2001 SYSTEMATISKE UNDERSØKELSER I PASVIK NATURRESERVAT OG MELDINGER FRA ANDRE OMRÅDER Bisamrotta eller bisam er

Detaljer

påbegynt i 1994. russiske og norske samme måte som

påbegynt i 1994. russiske og norske samme måte som Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 147 Bisambestanden i Pasvi ik naturreservat Resultater fra feltregistrering i 2007 Paul E Aspholm & Steinar Wikan Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd Forord Rapporten presenterer

Detaljer

BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2002 STEINAR WIKAN

BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2002 STEINAR WIKAN BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2002 STEINAR WIKAN 2 Rapporten presenterer resultater fra registrering av bisam i 2002. Dette er en oppfølging av systematiske undersøkelser av bisam i Pasvik

Detaljer

Elgtrekk over den norskrussiske

Elgtrekk over den norskrussiske Bioforsk Rapport Vol. 5 nr 163 2010 Elgtrekk over den norskrussiske grense Resultater av feltregistreringer i Pasvik vinteren 2009-2010 Paul Eric Aspholm, Leif Eivind Ollila, Nils Edvin Erlandsen og Tor

Detaljer

Elgtrekk over den norskrussiske

Elgtrekk over den norskrussiske Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 134 2007 Elgtrekk over den norskrussiske grense Resultater av feltregistreringer i Pasvik vinteren 2006-2007 Paul Eric Aspholm et al. Bioforsk Jord og miljø Svanhovd Forsidefoto:

Detaljer

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene!

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Norge har et av de beste overvåkingssystemene for store rovdyr og kongeørn i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som er den

Detaljer

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS)

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERINGER I PASVIK 2000 STEINAR WIKAN Lappspissmus (Sorex caecutiens) 2 RAPPORT SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERINGER I PASVIK 2000 Innledning

Detaljer

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS)

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERING SVANVIK 005 STEINAR WIKAN Den gang det var stor fangst Foto: S. Wikan RAPPORT SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERING SVANVIK 005 Av Steinar

Detaljer

Statusbeskrivelse og utviklingstrekk rovvilt i Nordland

Statusbeskrivelse og utviklingstrekk rovvilt i Nordland Statusbeskrivelse og utviklingstrekk rovvilt i Nordland Vedlegg til Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland høringsutkast oktober 2016 Innhold 1. Bestandssituasjonen

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 24 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 73

Detaljer

Elgtrekk over den norskrussiske

Elgtrekk over den norskrussiske Elgtrekk over den norskrussiske grense!"# $%# &'("% )%!* "+,-./,0,1 )2/,0,1 3 4 %! "# +6%7 +%%.! &' ("% 00(./5,1101 )2/5,1101 "%3 4 -,!!!! "#$% & '! 8 )!!&*'! ('9# # 11 011 +!,! $9 #&+- & '.& &- ++* :

Detaljer

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret Jakt på ulv Eivind Lurås NJFF og Jakt- og Fiskesenteret November 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Lovverk, instrukser, kontroll Organisering Sporing Jakt Trofeet Håndtering av presse/ikke

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 23 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 7 På

Detaljer

WWF etterlyser plan for oppnåelse av bestandsmål for bjørn i Norge

WWF etterlyser plan for oppnåelse av bestandsmål for bjørn i Norge auror WWF etterlyser plan for oppnåelse av bestandsmål for bjørn i Norge BAKGRUNN Brunbjørnen i Norge - historikk I Norge fantes det tidligere brunbjørn (Ursus arctos) så og si over hele landet. På midten

Detaljer

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS)

SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERINGER I PASVIK 2002 STEINAR WIKAN og GENNADY KATAEV Vanlig spissmus Foto: J. van der Kooij 2 RAPPORT SMÅ PATTEDYR (SMÅGNAGERE OG SPISSMUS) REGISTRERINGER

Detaljer

BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2003 STEINAR WIKAN

BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2003 STEINAR WIKAN BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2003 STEINAR WIKAN Bisam med mat på iskanten Foto: S. Wikan 2 Rapporten presenterer resultater fra registrering av bisam i 2003. Dette er en oppfølging av systematiske

Detaljer

BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT STEINAR WIKAN

BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT STEINAR WIKAN BISAM REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 2004-2005 STEINAR WIKAN Bisam med mat på iskanten Pasvik naturreservat 2004 Foto: S. Wikan 2 Rapporten presenterer resultater fra registrering av bisam i 2004-2005.

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

BJØRNE- EKSKREMENTER. - innsamling til DNA analyser

BJØRNE- EKSKREMENTER. - innsamling til DNA analyser BJØRNE- EKSKREMENTER - innsamling til DNA analyser Innhold Overvåking av brunbjørn s. 3 DNA fingeravtrykk analyse s. 4 Innsamling av bjørneekskrementer og hår s. 5 Sportegn av bjørn s. 6 Bjørnehår s. 7

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Instruks for yngleregistrering av jerv

Instruks for yngleregistrering av jerv Instruks for yngleregistrering av jerv C Registrering i Rovbase 3.0 (12.10.2009) Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Mari Tovmo og Henrik Brøseth (NINA) Rapporteringsrutiner På bakgrunn

Detaljer

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen 12/95 Reingjerder 13-06-95 09:37 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen

Detaljer

BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 1994-2000 STEINAR WIKAN

BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 1994-2000 STEINAR WIKAN BISAMROTTE REGISTRERING I PASVIK NATURRESERVAT 1994-2000 STEINAR WIKAN 2 Rapporten presenterer utviklingen av bisamrottebestanden i Pasvik naturreservat i perioden 1994-2000. Undersøkelsen er gjort på

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: Møterom i 2 etasje, Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 01.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Drept med nakkebitt. Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no

Drept med nakkebitt. Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no Drept med nakkebitt Et kraftig nakkebitt og et tilsvarende kraftig bitt i struperegionen, tok livet av villreinsimla. Etterpå fraktet ulven dyret fra fallplassen på myra, gjennom et stort kjerr og cirka

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Bauskjevika den 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Ulv. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Ulv. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Ulv Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/rovdyr-og-rovfugler/ulv/ Side 1 / 7 Ulv Publisert 11.08.2015 av Miljødirektoratet Den opprinnelige ulvestammen i Skandinavia

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Dato: Antall sider (inkl. denne): 7. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse,

Dato: Antall sider (inkl. denne): 7. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Notat Til: Fra: Den som måtte ha interesse av det Statens naturoppsyn i Troms Dato: 05.09.2016 Antall sider (inkl. denne): 7 Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Troms

Detaljer

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.)

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Ordforklaringer klima - vær og temperatur å smelte - når is blir til vann, smelter isen planter - gress, trær og blomster

Detaljer

Vandrefalk (falco peregrinus)

Vandrefalk (falco peregrinus) Vandrefalk (falco peregrinus) Hawking og falconering Jakt med hauker heter på engelsk hawking og dekker jakten med de kortvingede rovfuglene. Det ble i eldre tider skilt mellom de kortvingede haukene (=

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Notat. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Den som måtte ha interesse av det. Statens Naturoppsyn i Troms

Notat. Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse, Den som måtte ha interesse av det. Statens Naturoppsyn i Troms Notat Til: Fra: Den som måtte ha interesse av det Statens Naturoppsyn i Troms Dato: 2. April 2014 Antall sider (inkl. denne): 6 Resultater fra innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn til DNAanalyse,

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk.

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk. Elg: Finnes i skogområder i hele landet unntatt enkelte steder på Vestlandet. Elgoksen kan bli opptil 600 kg, elgkua er mindre. Pelsen er gråbrun. Kun oksene som får gevir, dette felles hver vinter. Elgen

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

Sportsfiske i Søndre Salen

Sportsfiske i Søndre Salen Overnattingsmuligheter Sportsfiskeområdet Søndre Salen ligger forholdsvis nært Saksen Gård og Hende Gård som begge leies ut på ukebasis til familier og vennegjenger. Begge gårdene tilbyr god standard hva

Detaljer

SMÅGNAGERÅR? Figur 1. Rovdyr Lite mat

SMÅGNAGERÅR? Figur 1. Rovdyr Lite mat SMÅGNAGERÅR? Smågnagere har en viktig rolle i økosystemet på Tundraen: de er et veldig viktig byttedyr for rovdyr og rovfugler, blant annet fjellrev og snøugle, og de har en stor beiteeffekt på planter,

Detaljer

Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda Havbrukstjeneten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Rapport nr: StrFjo0913 Gradering: Åpen Strandsone Rapport

Detaljer

FAKTA BJØRN-SAUPROSJEKTET I HEDMARK

FAKTA BJØRN-SAUPROSJEKTET I HEDMARK 4/95 Bjørn 18-04-95 10:21 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca.

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

ELG TREKKELGEN I PASVIK 2002/2003 Resultater av undersøkelse NILS ERLANDSEN OG TOR-ARNE BJØRN

ELG TREKKELGEN I PASVIK 2002/2003 Resultater av undersøkelse NILS ERLANDSEN OG TOR-ARNE BJØRN ELG TREKKELGEN I PASVIK 2002/2003 Resultater av undersøkelse NILS ERLANDSEN OG TOR-ARNE BJØRN Rapport: Trekkelgen i Pasvik 2002/2003 Resultater av undersøkelse Undersøkelsen er utført på oppdrag for Sør-Varanger

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2001

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2001 Adresseliste YOUR REF: OUR REF: PLACE: DATE: 159/1-.3/HBr Trondheim. September 1 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 1 Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr Henrik Brøseth & Roy Andersen, NINA

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin Innhold Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier Side 3. Side 8. Side 13. Side 18. Side 23. Side 28. Side 33. Side 38. Side 44. Regler for bedømming av laikarasene på mår Regler for bedømming

Detaljer

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Jeg gikk en tur på stien Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol ko- ko. Ko- ko, ko- ko, ko- ko, ko- ro, ko-

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Bjørn i Nordland. Gro Kvelprud Moen og Ole-Gunnar Støen 26. september 2016

Bjørn i Nordland. Gro Kvelprud Moen og Ole-Gunnar Støen 26. september 2016 Bjørn i Nordland Gro Kvelprud Moen og Ole-Gunnar Støen 26. september 2016 1 Oppdraget Sammenfatte relevant kunnskap om bjørnen i Skandinavia for å kunne vurdere følgende momenter: Antall bjørner og arealkrav

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Rapport fra kartlegging og overvåking av elvesandjeger, Cicindela maritima 2010

Rapport fra kartlegging og overvåking av elvesandjeger, Cicindela maritima 2010 Rapport fra kartlegging og overvåking av elvesandjeger, Cicindela maritima 2010 Vassdragene Gaula, Folla og Gudbrandsdalslågen Firma Ulf Hansen Gylland 7236 Hovin Telefon: 72879425 Mobiltlf: 45607989 E-post:

Detaljer

Jerv. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 6

Jerv. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 6 Jerv Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/rovdyr-og-rovfugler/jerv/ Side 1 / 6 Jerv Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet Jerven var tidligere utbredt i store deler

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 15/2948 25. februar 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Mitt Kulturminne Baronskogen 159/1 Steinalderboplass ved Bjørknessjøen Nes kommune Maria Spitalen Valum Arkeologisk

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002 Adresseliste YOUR REF: OUR REF: PLACE: DATE: 17/-.3/HBr Trondheim 1. October Yngleregistreringer av jerv i Norge i Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr Henrik Brøseth & Roy Andersen, NINA Datagrunnlaget

Detaljer

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 21/216 Dato 25.8.21 Kvoter for lisensfelling på jerv 21/211 På møte i Rovviltnemnda for region 8 den 24.8.9 i sak 18/1 ble følgende

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Ole Nergårdsbu mye brukt av folk som ferdes. Foto: Kjetil Letto 1. OPPSYN. Fjelltjenesten har hovedansvaret for feltarbeid

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012

Skadefellingstillatelse på en enslig bjørn i Neiden 19.6 til og med 26.06.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Kommunalt skadefellingslag v/ Sør - Varanger kommune Postboks 406 9915 Kirkenes Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

REFLEKSJONSBREV - OKTOBER

REFLEKSJONSBREV - OKTOBER REFLEKSJONSBREV - OKTOBER Hei og takk for hyggelig samvær på høstsuppa, vi vil også takke alle som bidro med en rett. I forkant av høstsuppa og internasjonal dag har vi sammen med barna reflektert litt

Detaljer

Jerv. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Jerv. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Jerv Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/rovdyr-og-rovfugler/jerv/ Side 1 / 5 Jerv Publisert 06.10.2017 av Miljødirektoratet Jerven var tidligere utbredt i store deler

Detaljer

Forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune

Forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune Forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune 2017 2022. Linesøya Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere på Linesøya i Åfjord kommune. Utmarkslaget forvalter ca. 17 km 2, der anslagsvis

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 41 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2010-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-039-0 Overvåking av takhekkende

Detaljer

på vegne av Berit Helberg Noen ord ang. høring om utvidelse av ulvejakt

på vegne av Berit Helberg Noen ord ang. høring om utvidelse av ulvejakt Fra: bhelberg68@gmail.com på vegne av Berit Helberg Sendt: 6. februar 2017 11:51 Til: Emne: Postmottak KLD Noen ord ang. høring om utvidelse av ulvejakt Hei. Håper dere kan ta dere

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

fra fjoråret på vei til vårbeite. Side 2

fra fjoråret på vei til vårbeite. Side 2 Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 131 28 Elgtrekk over den norsk- russiske grense Resultater av feltregistreringer i Pasvik vinteren 27-28 Paul Eric Aspholm, Leif Eivind Ollila, Nils Edvin Erlandsen, Erling

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

50 Bli med på -leken

50 Bli med på -leken Bli med på 50 -leken Friluftsskolens 50-lek FORBEREDELSER De 50 kortene spres ut på et område. Jo større område, jo mer slitsomt blir det. Kortene kan enten legges på bakken eller henges opp i busker og

Detaljer

Rapport for gjennomføringen av forebyggende tiltak 2011:

Rapport for gjennomføringen av forebyggende tiltak 2011: Rapport for gjennomføringen av forebyggende tiltak 2011: - Vokterhund på patrulje i Brandsfjellet/Almdalen - Sent slipp og tidlig nedsanking Av: Arne Otto Sandmo Innhold Om prosjektet... 3 Tilvenning hund/sau...

Detaljer

Rapport Naturundersøkelser ved Håkestad Steinbrudd 29. juni 2016

Rapport Naturundersøkelser ved Håkestad Steinbrudd 29. juni 2016 Rapport 5-2016 Naturundersøkelser ved Håkestad Steinbrudd 29. juni 2016 Skien, 11. august 2016 Bakgrunn og observasjoner Side 2 av 5 I forbindelse med en planlagt utvidelse av Håkestadbruddet ønsket Feste

Detaljer

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Oddgeir Johansen Vefsn Røde Kors Hjelpekorps, og Erik Hestnes ). Kontroll internt : Frode Sandersen

Detaljer

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått?

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Innlevert av 7b ved Kråkstad skole (Ski, Akershus) Årets nysgjerrigper 2013 Vi ville gjerne forske på noe og hadde en idedugnad. Mange forslag kom opp, og

Detaljer

Nytt løypenr. Gammelt løypenr.

Nytt løypenr. Gammelt løypenr. Nytt løypenr. Gammelt løypenr. Gammel forskrift (2010) Neidenområdet 1 16 Fra Tyttebærsletta vestover, nord for Gressholmvannet, herfra sørvestover sør for høyde 198 moh., videre nordvestover via vann

Detaljer

Bjørneekskrementer innsamling til DNA analyser

Bjørneekskrementer innsamling til DNA analyser Bjørneekskrementer innsamling til DNA analyser Innhold Overvåking av brunbjørn s. 3 DNA bjørnens fingeravtrykk s. 4 Innsamling av ekskrementer og hår s. 5 Sportegn av bjørn s. 6 Bjørnehår s. 7 Sesongvariasjon

Detaljer

AUSTRALSK TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 8 FCI dato: 14.02.1995 NKK dato: 11.12.1997

AUSTRALSK TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 8 FCI dato: 14.02.1995 NKK dato: 11.12.1997 Gruppe: 3 FCI rasenr: 8 FCI dato: 14.02.1995 NKK dato: 11.12.1997 AUSTRALSK TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013. Oppdragsgiver: Innherred Samkommune

Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013. Oppdragsgiver: Innherred Samkommune Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013 Oppdragsgiver: Innherred Samkommune 1. Forord På oppdrag for Innherred samkommune har UTiNA AS sommeren 2013 kartlagt fremmede

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig Her kommer Klatremus lillemann, en mus som synge og spille kan, En riktig synge- og spillemann, det er Klatremus lillemann. Tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la Jeg vil plukke

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Gaupejakt. Eivind Lurås Kim Storstein Jønsson. Hamarøy

Gaupejakt. Eivind Lurås Kim Storstein Jønsson. Hamarøy Gaupejakt Eivind Lurås Kim Storstein Jønsson Hamarøy Mars 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Organisering Lovverk, instrukser, kontroll Sporing og sporarbeidet Hund og hundetrening Jakt

Detaljer