påbegynt i russiske og norske samme måte som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "påbegynt i 1994. russiske og norske samme måte som"

Transkript

1 Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 147 Bisambestanden i Pasvi ik naturreservat Resultater fra feltregistrering i 2007 Paul E Aspholm & Steinar Wikan Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd

2

3

4

5 Forord Rapporten presenterer resultater fra registrering av bisam i Dettee er en oppfølging av de systematiske undersøkelsene av bisam i Pasvik naturreservat som ble påbegynt i Materialet fram til 2000 er tidligere presentert i en større rapport og i en fagartikkel i tids- miljøsenter). Dette arbeidet er en del av prosjektet Naturfaglig samarbeid hvor russiske og norske institusjoner bidrar i arbeidet for å skaffe felles kunnskap innenn naturfaglige tema. På samme måte som tidligere er materialet i det vesentligste samlet inn av Steinar Wikan, og skriftet Fauna. Oppfølgingen 2006 er utført for Bioforsk Svanhovd (tidligere Svanhovd bearbeidet av Paul E. Aspholm. Prosjektet er støttet av Miljøverndepartementet. På samme måte som i tidligere rapporter, har vi valgt å bruke navnet bisam og ikke bisamrotte. Paul E. Aspholm & Steinar Wikan

6 Innhold 1. Sammendrag Innledning Metode Resultater og diskusjon Resultatet av tellingene... 6 Jakt Predasjon... 9 Spredning Konklusjoner Referanser... 11

7 1. Sammendrag Bisam, Ondatra zibethicus, er en innvandret art i faunaen i Sør-Varanger. De første individene ble registrert på 1950-tallet, men bestanden vi har i dag etablerte seg midt på 1980-tallet. I likhet med mange andre nyinvandrende arter viste bisambestanden en sterk vekst ved etableringen og avtok etter omtrent ti år. Bestanden av bisam økte i Pasvik naturreservat i 2006, men bestanden var redusert i Basert på registreringene beregnes bestanden til å være 75 individer i Pasvik naturreservat, det vil si delen av Pasvikelva fra Hestefoss til Jordanfoss på norsk og russisk side. 3

8 2. Innledning Bisam (eller bisamrotte) Ondatra zibethicus er en nordamerik ansk gnager som etter innføring har spredd seg over store deler av Europa. Den første utsettingen skjedde i Böhmen i daværende Tyskland i I Finland ble det fra 1919 og utover satt ut mer enn to tusen individ på tre hundre forskjellige lokaliteter. Også i Russland ble det drevet utsetting i stor skala. En oppdrettsstasjon ble anlagt på Solovetskij-øyenee i Kvitsjøen i 1927, og i perioden ble ca. tusen individ satt ut forskjellige steder på Kolahalvøya. Fra bestandene i Finland og Russland har arten spredd seg til Sverige og Norge. Den norske bestanden har inntil nå vært begrenset til Finnmark fylke, med unntak av noenn pionerindivid i Troms fylke etter den siste utsettingsperioden i Finland (1960- tallet). I de siste årene er det registrert noen pionerindivid i Nordland og Nord-Trøndelag, etter nnvandring fra Sverige. De systematiske registreringene i Pasvik naturreservat begyntee i Fyldig rapport for perioden er tidligere utarbeidet (Wikan 2000a), og en fagartikkel er trykket i tidsskiftet Fauna (Wikan 2000b). Resultatene for er presentertt i mindre rapporter (Wikan 2002a, 2002b, 2004, 2005 og 2006). 4

9 3. Metode Registreringen i 2006 er gjort etter samme metodikk som tidligere år (Wikan 2000a) ). Kjente lokaliteter fra året før er kontrollert om våren. Utover sommeren blir områdene sjekket nå og da, og det blir samlet og notert tilfeldige opplysninger gjennom hele året. I november 2007 ble lokaliteten ved Noatun undersøkt spesielt, for å kartlegge antalll individ på overvintringsplassene. Hovedtellingenn av overvintringshus 2007 foregikk i perioden desember. Under tellingene ble strandlinja av Pasvikelva i norsk del av naturreservatet systematisk undersøkt til fots, dvs. strekningen Hestefoss-Jordanfoss. Denne delen av elva kalles Fjærvann (finsk; Höyhenjärvi). I undersøkelsen er brukt samme soneinndeling som tidligeree (figur 1). Beskrivelsee av sonenee finnes i samlerapporten for årene (Wikan 2000a). Figur 1. Soneinndelingen i undersøkelsesområdet. 5

10 4. Resultater og diskusjon 4.1 Resultatet av tellingene Bisambestanden var på et minimum i 2004, men økte noe i 2005 (figur 2) ). Vårundersøkelsen 2006 viste at det var aktivitet på alle lokalitetene hvor det ble registrert hytter høsten før. Flere steder ble det observert midlertidige boliger under iskantenn der hyttenee var rasert eller brutt sammen. Bestanden økte utover sommeren. Tellingen desember bekrefter inntrykket fra sommeren og høsten. Bestanden i naturreservatet hadde avtatt i forhold til Resultatet er vist i tabelll 1. I den sørlige delen av området (sone I-III) er det fortsatt liten aktivitet å spore. Tabell 1. Registrering av overvintringshytter og -huler for bisam på norsk side i Pasvik naturreservat Sone Lokalitet I Hestefoss 1 - II Bjørnholmen III Nyrud IV Nyrudneset V Gjøkbukta VI Noatun VII Oterholmen VIII Lyngmo IX Jordanfoss Sum Antall overvintringshytter og overvintringshuler pr. kilometer strandlinje er en måte å måle bestanden på. Hyttene er lette å finne når isen har lagt seg, men en må klare å skille overvintringshyttene fra de mindre samlingene med plantemateriale som fungerer som matforråd og pustehull. Størrelsen er en viktig indikasjon, men i tillegg er rovdyrspor til god hjelp. De bebodde hyttene blir ofte oppsøkt av rev og mink så snart isen fryser til. Reven prøver å grave seg inn i hytta, men vanligvis lykkes den sjeldent å fange bisam. Når isen fryser, er hytta normalt også gjennomfrosset og umulig for rev, hund og andre landlevende rovdyr å bryte seg gjennom. Reven viser også stor interesse for bebodde bisamhytter om våren, og sporene gir en god indikasjon på om hyttene fortsatt er bebodd. Ofte kan man se at reven jakter på bisam når hyttene tiner opp, og fleree ganger er det sett at reven har tatt bytte i slike hus. Under høstregistreringen av bisam i 2006, ble det observert uvanlig mye minkspor, og mange bisamhytter hadde hull inn etter minkens raid. 6

11 Overvintringshytter og overvintringshuler pr km strandlinje 2,5 2 1,5 Antall hus pr km 1 0, År Hulene til bisam er vanskeligere å lokalisere, men det lar seg gjøre ved observasjon om høsten. Før islegging er det stor aktivitet til og fra hulen. I nærheten legges det gjerne opp forråd. Figur 2 viser hvordan antall overvintringsboliger har svingt i undersøkelsesområdet gjen- nom perioden Figur 2. Antall overvintringshytter og overvintringshuler for bisam pr. kilometer strandlinje i Pasvik naturreservatt Hvor mange bisam som overvintrer i hver hytte i Pasvik, vites ikke med sikkerhet. Vanligvis er det antatt at en vinterhytte i gjennomsnitt inneholder en familiegruppe på fire dyr i no- ungdyr, mens det i andre bare er en eller to voksne. For de aller fleste årene er tallet satt vember. Dette kan variere fra hytte til hytte. I enkelte er det trolig to voksne og fire-fem til fire individ pr. hytte, men er enkelte ganger redusert til 3, 0 eller 3,5,, og i 2002 til 2,5. I 2007 er tallet satt til 4,0. 7

12 Tabell 2. Beregning av høstbestand av bisam i Fjærvannn i Pasvik naturreservat År Antall over- (norsk vintringhytter side) Antall over- pr. km strand- vintringshytter linje (norsk side) Beregnet antall individ pr. km strandlinje (norsk side) Beregnet høstbestand, norsk og russisk side (avrundet) ,0 4, ,9 7, ,1 8, ,3 9, ,8 2, ,2 0, ,5 1, ,5 1, ,3 0, ,7 2, ,1 0, * 8 0,3 1, ,9 3, ,4 1,6 75 Tabell 2 viser at antall individd pr. kilometer strandlinje ble beregnet til fire i 1994 og økte til over ni i Etter dette har tallet ligget under tre, unntatt i Andre under- Observasjoner tyder på at tettheten av bisam er omtrent lik på russisk som på norsk side i søkelser viser at ca. tre individ pr. kilometer strandlinje er en normal og god bestand. den delen av Pasvikelva som danner Pasvik naturreservat (Fjærvann). Strandlinja er imidlertid noe lenger på norsk side enn på russisk. Dette er det tatt hensyn til i beregningen av totalbestanden i reservatet (tabell 2). I midtre deler av Pasvikelva, på strekningen mellomm Melkefosss og Mennika og i Loken ved Svanvik ble det registeret relativt store antall bisamhytter. Fra Melkefosss til Mennika ble det observert 7 bisamhytter på norsk side og 4 hytter på Russisk side av elva i mai I Loken var det 11 bisamhytter i desember

13 4.2 Jakt Interessen for jakt på bisam er liten i Sør-Varanger. Det er bare informert om tre bisam som ble skutt i 2007, og en som druknet i en fiskeruse. Disse informasjonene er fra områder utenfor naturreservatet; fra Melkefoss til Trangsundet i midtre Pasvik. 4.3 Predasjon Reven er trolig den viktigste predatoren på bisambestanden i Pasvik. Predasjonstrykket var antagelig meget høyt i 2004 og 2005, men mindre i 2006 på grunn av meget god smågnagerbestand. Det var trolig en viktig årsak til at bestandet økte det året. Andre pre- er datorerr er mink og ørn. Minken jakter på unge bisam og plyndrer husene mens ungene små. Også om høsten er det sannsynlig at minken vil drepe bisam. Bestanden av mink var observert sterkt økende i 2006 og det er mulig at dette har hatt påvirkning for vinterbestanden av bisam og utviklingenn av bisambestanden i området i Det ble også fortalt om en observasjon der en havørn i Pasvik naturreservat tok en bisam i august Spredning Det synes ikke som bestandenn av bisam har spredd seg vesentlig i Finnmark. Fra Neidenelva, Grensejakobselv og Tårnelva har det blitt rapportert om enkelte observasjoner. I Vestre Jakobselv i Vadsø kommune er det rapportert om noen enkeltindivid, og det antas at det har utviklet seg en bestand der. Også i flere andre mindre elver på Varangerhalvøya er det informasjon om observasjon er av bisam. Forekomsten ved Bonakas i nedre del av Tana er fortsatt intakt. I tillegg foreligger det informasjon om antatte bisamhuler og bisam i øvre deler av Tanavassdraget, men utover dette er det i 2007 fremdeles ikke ingenn opplysninger fra andre vassdrag i Finnmark. Figur 3. Bisamhule inn i elvebanken på Bjørnholmen i Øvre Pasvik. Foto: Paul E. Aspholm. 9

14 5. Konklusjoner Bestanden av bisam økte kraftig i Pasvik naturreservat i 2006, men avtok i 2007 og er nå på et normalt lavt nivå etter krakket i bestanden i Basert på registreringene beregnes tettheten i bisam å være 1,6 individ pr. kilometer strandlinje på norsk side av Pasvikelva i Pasvik naturreservat høsten 2007, det vil si en totalbestand på ca. 75 individ i den del av Pasvikelva (norsk og russisk side) som ligger i Pasvik naturreservat. 10

15 6. Referanserr Wikan, S. 2000a. Bisamrotte. Registrering i Pasvik naturreserv vat Rapport Svanhovd miljøsenter, 17 s. Wikan, S. 2000b. Registreringg av bisamrotte Ondatra zibethicus i Finnmark Fauna 53 (4), Wikan, S. 2002a. Bisamrotte. Registrering i Pasvik naturreserv vat Rapport Svanhovd miljøsenter, 6 s. Wikan, S. 2002b. Bisamrotte. Registrering i Pasvik naturreserv vat Rapport Svanhovd miljøsenter, 8 s. Wikan, S Bisam. Registrering i Pasvik naturreservat Rapport Svanhovd miljøsenter, 8 s. Wikan, S Bisam. Registrering i Pasvik naturreservat Rapport Svanhovd miljøsenter, 9 s. 11

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa Fjellrev i Norge 20122 Resultater fra det nasjonal le overvåkingsprogrammet for fjellrev Kristine Ulvund Øystein Flagstad Nina E. Eide Arild Landa NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK NATURBRUK OG LANDBRUK Hvordan er tap av lam relatert til driftsform og rovdyrtetthet? Camilla Anita Spansvoll Mai, 2008 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005 Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993- med kort oppsummering av tidligere undersøkelser Undersøkelsene 1993- er utført av Jørpeland Ungdomsskole v/jarle Neverdahl, og er rapportert av Fylkesmannen

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Fiskerapport Lustadvatnet

Fiskerapport Lustadvatnet 2010 Fiskerapport Lustadvatnet Ingrid Elisabeth Bye Lønvik Mære Landbruksskole 3NA 11.10.2010 Forord Denne undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Steinkjer Kommuneskoger. Hensikten med prøvefisket var

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

produksjon og tap i reindriften

produksjon og tap i reindriften Beregning av produksjon og tap i reindriften Torkild Tveraa Manuel Ballesteros Bård-Jørgen Bårdsen Per Fauchald Madeleine Lagergren Knut Langeland Elisabeth Pedersen Audun Stien NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer