2.tertialrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.tertialrapport 2010"

Transkript

1 2.tertialrapport

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord - Strategisk kommunesatsing bærer frukter...3 Hovedmål 1. Et velfungerende boligmarked...4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren Status på arbeidet med å skaffe bedre informasjon om boligsektoren Prisutviklingen for husbankfinansierte eneboliger...6 Arbeidsmål 1.2 God finansiering av boliger i hele landet Konsekvenser for Husbanken Forklaringsvariable...9 Hovedmål 2. Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet...11 Arbeidsmål 2.1 Økt forebygging og avskaffelse av bostedsløshet Igangsatte tiltak for bostedsløse barnefamilier og ungdom under 24 år Midlertidige boliger og boliger til personer som løslates fra fengsel eller utskrives fra institusjon Husbankens samarbeid med kriminalomsorgen for å realisere målene for tilbakeføringsgarantien...15 Arbeidsmål 2.2 Økt boligsosial kompetanse i kommunene Kommunesatsingen...17 Status i kommunesatsingen Husbankens innsats for å avkrefte myter om utleie til etniske minoriteter...19 Arbeidsmål 2.3 Økt boligsosial aktivitet i kommunene Sterk økning i bostøtten, men lavere gjennomsnittlig utbetaling Boligtilskudd til utleieboliger Startlån...22 Hovedmål 3 Byggeprosessen skal være god og effektiv...25 Hovedmål 4 Flere miljøvennlige boliger og universelt utformede boliger og bygg på attraktive steder...25 Arbeidsmål 4.1 Økt antall miljøvennlige boliger og bygg...25 Arbeidsmål 4.2 Økt antall universelt utformede boliger, bygg og uteområder...27 Arbeidsmål 4.3 Flere områder med god byggeskikk og godt bomiljø...28 Hovedmål 5 Effektiv og brukerorientert forvaltning...30 Arbeidsmål 5.1 Åpen, brukervennlig og velfungerende forvaltning av virkemidlene Brukerundersøkelse rettet mot saksbehandlere i kommunen Innhold og aktivitet på Husbankens nettsider...31 Arbeidsmål 5.2 Effektiv løsning av forvaltnings- og driftsoppgaver Saksbehandlingstid for de ulike ordningene Tap på utlånsvirksomhet IKT handlingsplan Andre områder Rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg og kirkebygg FoU virksomhet igangsatt i 2.tertial Stabilt husleietilskudd i sommermånedene Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Kunnskapsformidling Rammer og forbruk...33 Vedlegg Oppsummering av Husbankens internasjonale arbeid hittil i Vedlegg: oversikt over publiserte kompetansetilskuddsrapporter...33 Tabellvedlegg

3 Forord - Strategisk kommunesatsing bærer frukter Husbankens strategiske plattform bygger på en forståelse av at kommunene er Husbankens viktigste kunder. Det er kommunene som har hovedansvaret for at alle innbyggere skal bo godt og trygt, og som i det daglige møter den enkelte innbygger. Vår kjerneoppgave er derfor å drive et målrettet og systematisk arbeid for å sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken kan bare lykkes i den grad kommunene lykkes. Husbanken har de siste par årene lagt betydelige ressurser i den strategiske tilnærmingen og samarbeidet med utvalgte kommuner ved å tilby deltakelse i boligsosiale utviklingsprogrammer. Husbanken ønsker å stimulere kommunene til utvikling av et helhetlig, målrettet og lokalt forankret boligsosialt arbeid. Boligsosiale utviklingsprogrammer er et tilbud fra Husbanken til kommuner med store boligsosiale utfordringer. Satsingen startet opp i 2009 og kommuner som tas med i programmet forplikter seg til et langsiktig arbeid med Husbanken. Samarbeidskommunene får kompetansetilskuddsmidler fra Husbanken for blant annet analysere utfordringer og drive utviklingsprosesser. Det gjenstår fremdeles utfordringer for å sikre varige endringer innenfor dette området. Økt boligsosial kompetanse og aktivitet i samarbeidskommunene er viktige mål for de boligsosiale utviklingsprogrammene. Ett aktuelt kriterium for måloppnåelse er mer aktiv bruk av de boligsosiale virkemidlene. Statistikk i tertialrapporten for andre tertial viser i så måte at satsingen bærer frukter. Ved utgangen av august hadde kommunene lånt mer enn fem milliarder kroner til startlån. Dette er en økning på 900 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor, og kommunenes totale låneopptak i 2010 blir det høyeste siden startlånsordningen ble etablert i En relativt sett stor andel av økningen skyldes økt bruk av startlån i samarbeidskommunene. I statsbudsjettet for 2011 som nylig ble lagt fram, understreker Regjeringen at kommuner med store boligsosiale utfordringer skal prioriteres, blant annet ved tildeling av boligtilskudd og boligsosialt kompetansetilskudd. Satsingen på strategisk samarbeid med utvalgte kommuner i boligsosiale handlingsprogrammer fortsetter dermed for fullt i tiden framover. 3

4 Hovedmål 1. Et velfungerende boligmarked Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren Status på arbeidet med å skaffe bedre informasjon om boligsektoren Boligsosialt indikatorprosjekt Husbanken har arbeidet frem indikatorer som kan gi en systematisk oversikt over de kommunene som har de største boligmarkeds- og levekårsutfordringene. Indikatorene skal også være et viktig hjelpemiddel for Husbanken til å finne hvilke kommuner som skal prioriteres innenfor det boligsosiale arbeidet. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av personer fra NIBR, NOVA, FAFO, Asplan Viak, SSB og Husbanken som ledet prosjektet. Gjennom arbeidsmøter med forberedte notater og innlegg har arbeidsgruppen jobbet seg fram til et forslag. Arbeidet med modellen er nå i sluttfasen, modellen lanseres Sluttrapport for Boligbarometeret Boligbarometeret ble utviklet på grunnlag av erfaringer med adhoc - målinger av salg og igangsetting av nye boliger iverksatt under finanskrisen høsten 2008 med målinger som løp frem til juni På dette erfaringsgrunnlaget ble det drøftet et utviklingsprosjekt som et samarbeid mellom Husbanken og Boligprodusentene hvor Prognosesenteret bidro med ressurser innen metode og teknologi. I pilotperioden har målingen blitt regelmessig besvart av mellom 550 og 650 bedrifter. Samlet representerer disse bedriftene et årsvolum av boliger som i 2009 utgjorde i størrelsesorden boliger.målingen har dermed et omfang som tilsier at Boligbarometeret har potensial som nasjonal indikator for markedet for ny boliger. De månedlig oppdaterte tallene for markedet for nye boliger har blitt etterspurt av både Norges Bank og Finanstilsynet. Utviklingen av Boligbarometeret er ført frem til et produkt som Boligprodusentene forventer kan selges i markedet for statistikk/indikatorer. Det er solgt brukerlisenser som tilsier at det er godt håp om at Boligbarometeret vil føres over i en permanent driftsfase Forklaringsvariable Arbeidsmarkedet Tall fra NAV viser at det ved utgangen av august i år var totalt helt arbeidsledige personer. Dette utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken, og er på om lag samme nivå som 2. tertial Det er vel færre som er helt ledige nå sammenlignet med utgangen av april i år. I tillegg til de helt ledige var personer delvis ledige, mens ordinære tiltaksdeltakere og andre arbeidssøkere utgjorde personer. Totalt var det arbeidssøkere ved utgangen av august. Utviklingen av den gjennomsnittlige lånerenta 4

5 Figur 1.1 viser hvordan rentene i privatmarkedet har utviklet seg sammenlignet med Husbankens renter. Tidsserien går tilbake til januar Tabell 1.1 viser utviklingen det siste året. Figur 1 Renteutvikling for boliglån i privatbankene og Husbanken, januar 1996 juni ,000 % 10,000 % 8,000 % 6,000 % Markedet Husbanken 4,000 % 2,000 % 0,000 % jan.96 jul.96 jan.97 jul.97 jan.98 jul.98 jan.99 jul.99 jan.00 jul.00 jan.01 jul.01 Tabell 1.1 Gjennomsnittlig utlånsrente Markedet* Husbanken** April ,54 5,40 Mai ,29 5,40 Juni ,08 5,40 Juli ,85 3,10 August ,85 3,10 September ,21 3,10 Oktober ,21 2,30 November ,27 2,30 Desember ,31 2,30 Januar ,34 2,10 Februar ,44 2,10 1. kvartal 2010*** 4,47 2,17 2. kvartal 2010*** 4,57 2,37 * Månedssnitt av CICEROs renteindikator (80%). CICERO endret sitt bankutvalg i september Tall fra før og etter denne måneden er derfor ikke sammenlignbare ** Husbankens flytende rente - endres hver 2. måned F.o.m. 1. kvartal 2010 er dette et gjennomsnitt av rentene i hver av månedene. *** CICERO har nå lagt ned sin indikator og tallet for februar 2010 er det siste herfra. Fra og med 1. kvartal 2010 benyttes SSBs kvartalsvise renteoversikt. jan.02 jul.02 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 Rentenivået er nå langsomt på vei oppover igjen etter det unormalt kraftige fallet i første del av Norges Banks hevinger av styringsrenten de siste månedene er fulgt opp av bankene, og siden 5

6 september i fjor er rentenivået i gjennomsnitt økt med om lag et kvart prosentpoeng. Den flytende husbankrenten er for øyeblikket 2 prosentpoeng lavere enn markedsrenten. På grunn av den ustabile økonomiske situasjonen i euroområdet er det vanskelig å si noe om utviklingen de nærmeste månedene. De fleste observatører mener imidlertid at denne uroen vil bidra til å bremse renteøkningene i Norge i tiden fremover. Boliger i borettslag uten forsikringsordning I perioden 15. august desember 2007 ble det utbetalt lån til totalt 466 lavinnskuddsboliger i borettslag. Av disse var 174 uten forsikringsordning. Etter er det ikke gitt tilsagn til eller utbetalt lån til denne type boliger. Boliger med mer enn 90 prosent lånefinansiering fra Husbanken Ved utgangen av august i år var det gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av i alt 386 boliger med mer enn 90 prosent låneutmåling, fordelt på seks ulike saker. 360 av boligene gjelder rehabilitering av fem blokker i Grimstad i regi av Studentsamskipnaden i Agder, som skal gjøres om til studentboliger. Antall boliger med mer 90 prosent lånefinansiering er lavere i 2.tertial enn det som ble rapporter i 1.tertial. Dette skyldes at antall boliger i den eksisterende saken har blitt justert ned. Det er likevel betydelig flere boliger enn på samme tidspunkt i 2009, da 13 boliger fått tilsagn om mer enn 90 prosent låneutmåling. Det har blitt gitt tilsagn 1 om lån til totalt boliger i årets åtte første måneder Prisutviklingen for husbankfinansierte eneboliger Prisene på eneboliger finansiert med grunnlån til oppføring i Husbanken økte med 5,2 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Sammenlignet med 2. kvartal 2009 er prisene 10,6 prosent høyere i år. Husbankindeksen går tilbake til 3. kvartal 2005 da det nye grunnlånet ble innført. I hele denne perioden fra 3. kvartal 2005 og frem til i dag, har prisene på husbankfinansierte eneboliger steget med nærmere 39 prosent. Til sammenligning steg Statistisk sentralbyrås prisindeks for omsatte eneboliger med 4,6 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. På årsbasis steg prisene med 9,2 prosent. Husbankens indeks er imidlertid beregnet på grunnlag av prisopplysninger om boliger godkjent for grunnlån til oppføring i det aktuelle kvartalet. Prisene er dermed hentet inn i forkant av byggingen og er ikke direkte sammenlignbar med SSBs indekser, der prisene er innhentet på ferdigstillelses- eller salgstidspunktet. SSBs prisindeks for nye eneboliger foreligger ennå ikke for 2. kvartal i år, men tendensen i 2009 var en meget moderat prisvekst i alle kvartaler, før man så en markert nedgang fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Husbankindeksen for 2. kvartal 2010 er basert på informasjon om totalt 80 boliger. 1 Når en sak har fått tilsagn, belastes beløpet på rammen og vil fremgå av kvotebelastningen. I tabell 2 i tabellvedlegget gis det en oversikt over hvor mange boliger som er godkjent for grunnlån. Godkjenningstall er en indikator på hvor mange prosjekter som Husbanken påvirker med hensyn til miljø og kvaliteter. Husbanken påvirker langt flere boliger enn de boligene som finansieres av Husbanken. 6

7 Tabell 1.1a Prisindeks for husbankfinansierte eneboliger (3. kvartal 2005=100) Antall Indeks Årsvekst observasjoner 3. kvartal , kvartal , kvartal , kvartal , kvartal ,4 4, kvartal ,0 4, kvartal ,3 2, kvartal ,3 1, kvartal ,1 9, kvartal ,3 14, kvartal ,4 11, kvartal ,3 16, kvartal ,0 7, kvartal ,7 9, kvartal ,2 6, kvartal ,5 1, kvartal ,1 2, kvartal ,3 1, kvartal ,0 6, kvartal ,8 10,6 80 7

8 Figur 1.1 Prisindeks for husbankfinansierte eneboliger 3. kvartal kvartal ,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2010 Arbeidsmål 1.2 God finansiering av boliger i hele landet Konsekvenser for Husbanken Utviklingen i 2.tertial 2010 forsterker inntrykket av en normalisering av boligmarkedet etter den ekstraordinære situasjonen i deler av 2008 og Veksten i boligprisene ligger igjen relativt høyt. Igangsettingen av nye boliger er på vei oppover, godt hjulpet av en markert økning i ordretilgangen for boligbygg. Samtidig viser den siste statistikken både fra SSB og NAV en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten avtar, og sysselsettingen har økt. Bankenes utlånsvilje har også økt. Utlånsveksten på årsbasis for nedbetalingslån med pant i bolig har i 2010 ligget på 4-5 prosent, mens den var negativ da finanskrisen toppet seg i månedene rundt årsskiftet 2008/2009. I tråd med en oppgang i boligutlån gjennom bankene har etterspørselen etter grunnlån til oppføring fra Husbanken vært lavere i år. Statistikk for årets åtte første måneder bekrefter denne nedgangen ved utgangen av august hadde Husbanken mottatt søknad om grunnlån til oppføring av i alt boliger. Dette er om lag færre enn på samme tid i fjor. Til tross for færre mottatte søknader om grunnlån, vil likevel presset på lånerammen bli større. Årsaken til dette er at Husbanken har endret praksis i forbindelse med registrering av lånesøknader i store prosjekter. Dette har medført at antall boliger med tilsagn om grunnlån til oppføring har økt fra vel boliger pr 2. tertial i fjor til snaut pr 2. tertial i år. I alt 96 prosent av utlånsrammen avsatt til denne typen er brukt ved utgangen av 2. tertial, mot 80 prosent på samme tidspunkt i Når det gjelder startlånet har vi ikke sett noe nedgang i etterspørselen fra kommunene, ettersom dette er en type låneordning som retter seg mot vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke i samme grad har 2 Tidligere ble det gitt prosjektgodkjenning til utbyggerprosjekter. Prosjektgodkjenningene ble ikke belastet lånerammen før tilsagnet til hvert enkelt lån ble registert. Dette medførte at det til en hver tid var en forsinkelse mellom når saken ble registert og belastingen på lånerammen ble utført. Ny saksbehandlingspraksis gir et mer korrekt bilde av hvor stor del av rammen som er bundet opp til enhver tid. Den nye praksisen vil også gi inntrykk av at Husbanken har gitt flere lån, mens det i realiteten er en innhentet forsinkelse i registrering av sakene. 8

9 mulighet til å få lån andre steder. Tvert i mot har kommunenes forbruk av startlån økt. Ved utgangen av august hadde Husbanken lånt ut noe over 5,0 mrd kroner til kommunene i startlånmidler, mot 4,1 mrd kroner for samme periode i Foreløpige rapporter viser at personer har fått startlån hittil i år, noe som er en økning på 20 prosent sammenliknet med tilsvarende tall for Sannsynligvis vil den positive utviklingen på arbeidsmarkedet bidra til at etterspørselen etter startlån holder seg oppe, i det flere vil ha muligheter til å etablere seg i egen bolig Forklaringsvariable Realdisponibel inntekt og sparerate Husholdningenes disponible realinntekt, som er disponibel inntekt korrigert for prisvekst, ble redusert med 1,9 prosent fra 4. kvartal i 2009 til 1. kvartal 2010, men realinntekten økte moderat (+ 0,6 prosent) fra 1. til 2. kvartal i Nedgang i formuesinntektene, særlig som følge av mindre aksjeutbytte, trakk disponibel inntekt ned i første kvartal. Den forholdsvis beskjedne økningen i realdisponibel inntekt i andre kvartal skyldes en svak økning i pensjoner og stønader, hovedsakelig sykepenger og fødselspenger. Sparingen i husholdningene har økt i begynnelsen av Husholdningenes sparerate (sparingens andel av disponibel inntekt) gikk således opp fra 5,9 prosent i første kvartal til 7,9 prosent i andre kvartal. I kroner utgjorde sparingen i husholdninger 21, 8 mrd i 2 kvartal 2010, mot 19,4 mrd kroner i samme periode året før. Den økte sparingen har sammenheng med en nedgang i konsumet til husholdningene. Dette er redusert med snaut 4 prosent sammenholdt med nivået på slutten av fjoråret. Utviklingen i byggekostnader og gjennomsnittspris på brukte boliger I følge byggekostnadsindeksen har vært en viss økning i byggekostnadene for boliger sammenliknet med utviklingen i Fra august i fjor til august i år gikk byggekostnadene opp med 3,2 prosent, mens ved utløpet av 2. tertial 2009 lå den tilsvarende årsveksten på 2,1 prosent. Til sammenlikning steg konsumprisindeksen med 1,9 prosent fra august 2009 til august Figur Årlig vekst i byggekostnader/boligpriser per kvartal og utvikling i boliglånsrenten Årlig vekst i byggekostnader/boligpriser per kvartal og utviklingen i boliglånsrenten Prosent 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 1.kv 06 2.kv 06 3.kv 06 4.kv 06 1.kv 07 2.kv 07 3.kv 07 4.kv 07 1.kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 10 2.kv 10 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Rentesats Byggekostnader Boligpriser Rente på boliglån Kilder: SSB, Cicero Consulting AS 9

10 Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal I gjennomsnitt lå bruktboligprisene 9,1 prosent høyere i andre kvartal 2010 enn på samme tid i Den fortsatt markerte boligprisveksten tilskrives i hovedsak lav rente, kombinert med at det bygges for få boliger. Utviklingen i bl.a. byggekostnader og priser på brukte boliger er vist i diagrammet ovenfor. Den største prisøkningen på årsbasis hadde storbyene Stavanger og Bergen med henholdsvis 16,8 og 14,6 prosent. Resten av Vestlandet derimot stod i denne perioden for Norges laveste prisstigning, med en gjennomsnittlig økning i boligprisene på 3,6 prosent. Både i Trondheim og i Trøndelag utenom Trondheim lå prisveksten over landsgjennomsnittet, mens i Osloregionen har boligprisveksten vært på linje med landsgjennomsnittet. Av boligtypene var det småhus som steg mest (+ 10,1 pst). Dette samsvarer med til dels stor etterspørsel og underdekning av boliger i rekkehus. Høy boligprisvekst betyr gjerne at boligene omsettes raskere. Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger omsatt i juni 2010 var 25 dager. Det var 9 dager mindre enn i juni Trondheim hadde den laveste formidlingstiden. Her var den bare 16 dager, som utgjør nær en halvering sammenliknet med juni i fjor. Stigende trend for igangsettingen av nye boliger Pr utgangen av juli i år er det registrert igangsatt nye boliger. Det er vel seks prosent flere enn i de sju første månedene i fjor, men drøyt 37 prosent færre enn for samme tidsrom i toppåret Den økte igangsettingen understøttes av en positiv utvikling i ordretilgangen. Fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 økte ordretilgangen på nye boligprosjekter med 59 prosent. Også bedriftenes beholdning av boligprosjekter har økt. Denne ordrereserven ligger nå 32 prosent over nivået i 2. kvartal I 8 av 19 fylker har boligbyggingen økt sammenliknet med de sju første månedene i Størst var oppgangen i Trøndelagsfylkene og i Finnmark. Økt byggeaktivitet i Trøndelag faller sammen med en relativt stor prisoppgang på boliger i denne regionen. Også i Vestlandsfylkene Rogaland og Hordaland er det registrert en markert økning i igangsettingen av nye boliger. Fortsatt er det nedgang i igangsettingen i Oslo, men aktiviteten nærmer seg nå 2009 nivået. Det er også igangsatt bygging av to boliger i Longyearbyen på Svalbard. Byggearealstatistikken viser for øvrig at drøyt boliger ble fullført i perioden januar juli 2010, en nedgang på ca 28 prosent sammenliknet med samme periode i Nedgangen har sammenheng med synkende igangsettingstall i de nærmest foregående årene. Antall nye boliger med tilsagn om grunnlån fra Husbanken som andel av igangsettingen har økt noe i årets sju første måneder. Ved utgangen av juli 2010 lå denne andelen på drøyt 37 prosent, mot 35 prosent på samme tid i Det ble i årets sju første måneder gitt tilsagn om grunnlån til nærmere boliger, som er 13 prosent flere enn i samme tidsrom året før. Små endringer i leieprisene i 2. kvartal Leiemarkedssundersøkelsen for 2. kvartal 2010 viser at i gjennomsnitt betalte leietakerne en månedsleie på kroner, som representerer bare en ubetydelig økning i forhold til det foregående kvartalet. Sammenliknet med andre kvartal 2009 steg imidlertid gjennomsnittlig månedsleie med vel 7 prosent. Det er store geografiske forskjeller i leien. Leietakere i Oslo og Bærum betaler mest for utleieboliger. I gjennomsnitt er leien i dette området rundt kroner per måned mot vel kroner på landsbasis. Toromsboliger er de vanligste utleieobjektene i alle tettsteder med mer enn innbyggere, i de 10

11 mindre tettstedene er treromsboliger de vanligste utleieobjektene, mens i spredtbygd strøk er større boliger de vanligste utleieobjektene. Leienivået er høyest i det private ikke-subsidierte markedet, som i hovedsak består av private gårdeiere og gårdselskaper. I Oslo og Bærum utgjør gjennomsnittlig månedsleie innenfor dette segmentet kroner, mens til sammenlikning betaler leietakere hos kommune/studentsamskipnad i snitt vel kroner i det samme området. Hovedmål 2. Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Husbanken har de siste par årene lagt betydelige ressurser i den strategiske tilnærmingen og samarbeidet med utvalgte kommuner ved å tilby deltagelse i boligsosiale utviklingsprogram. Boligsosiale utviklingsprogram er et tilbud fra Husbanken til kommuner med store boligsosiale utfordringer. Satsingen startet opp i 2009 og kommuner som tas med i programmet forplikter seg til et langsiktig samarbeid med Husbanken. Det er oppnådd gode resultater gjennom boligsosiale satsinger de siste årene, men det gjenstår fremdeles utfordringer for å sikre varige endringer innenfor dette området. Gjennom boligsosiale utviklingsprogrammer ønsker Husbanken å stimulere kommunene til utvikling av et helhetlig, målrettet og lokalt forankret boligsosialt arbeid. Vi ønsker et samarbeid med kommunene der vi sammen finner nye løsninger på boligsosiale utfordringer. I dette samarbeidet vil den enkelte kommune være den lokale drivkraften. Kommunene definerer selv sine utfordringer og fokusområder og gjennomfører utviklingsarbeidet lokalt. Husbanken skal bistå med tilrettelegging for gjensidig læring mellom deltakerne, kompetansetilførsel og finansiell støtte i hele programperioden. Arbeidsmål 2.1 Økt forebygging og avskaffelse av bostedsløshet Styringsparametere for 2.tertial 2010 Antall samarbeidsavtaler - mellom Husbanken og relevante aktører 7 - mellom Kommuner og forvaltningsinstitusjoner 37 Antall utviklingstiltak igangsatt for bostedsløse inkludert tiltak for bostedsløse barn Tallet inkluderer også tiltak som inngår i kommunesatsningen da dette innbærer fokus og satsning på bostedsløse generelt. 11

12 Tiltakene som igangsatt er prosjekt som Husbanken har støttet enten økonomisk gjennom lån, tilskudd eller at vi bidrar som kunnskapsbank med råd og/eller veiledning, eventuelt i samarbeid med andre aktører. Antall tiltak som er igangsatt under dette hovedmålet er dels overlappende med tiltak som blir rapportert igangsatt under arbeidsmål 2.2. For en oversikt over personrettede tiltak henvises det til tabellvedlegg over Husbankens ordninger. Det er inngått 6 samarbeidsavtaler mellom Husbanken og relevante aktører for å forhindre bostedsløshet. Husbanken og kommune: Trondheim, Kristiansund, Ålesund, Tromsø, Stord og Hammerfest kommune Andre aktører: Bufetat region Midt-Norge og IMDI regionale avtaler Husbanken har i varierende grad oversikt over hvilke samarbeidsavtaler som inngås på det boligsosiale området der Husbanken ikke er samarbeidsparter, for eksempel mellom kommuner og ulike forvaltningsinstitusjoner Igangsatte tiltak for bostedsløse barnefamilier og ungdom under 24 år Et av målene for det boligsosiale arbeidet i 2010 er at ungdom i overgang fra barnevernstiltak og andre vanskeligstilte ungdommer får hjelp til å skaffe seg boliger med nødvendig oppfølging. I Husbankens ungdomssatsing er det innledet et samarbeid med AVdir, Hdir, Bufdir, IMDi, Udir, AVdir for å arrangere en boligsosial workshop. Her vil det være viktig å synliggjøre Husbankens virkemidler til de andre aktørene. Dette kan gjøres ved å tydeliggjøre behovet for samarbeid og forankring i de aktuelle departementenes tildelingsbrev til deres underliggende etater. Husbanken er dessuten i dialog med Finansnæringens fellesorganisasjon rundt utvikling av et nettbasert verktøy for opplæring innen privatøkonomi i skolen. Dessuten kartlegger man hva som allerede eksisterer av nettverk/arenaer som de aktuelle aktørene allerede møtes på og hvordan kan vi få innpass i disse. Husbankens ungdomssatsning jobber generelt for å synliggjøre virkemiddelpakken for denne gruppen, spesielt gjelder dette i satsningskommunene for å samarbeide for iverksetting av tiltak overfor unge. For å synliggjøre virkemidlene jobbes det bla. med å utarbeide et idèhefte om bosetting og oppfølging av utsatte ungdom/voksne ungdom f eks å utarbeide et metodehefte for Der Ungdom Er tiltaket. Vanskeligstilt ungdom har vært en av prioriterte forskningstemaer i forbindelse med offentliggjøring av nasjonale FoU midler og det fokuseres på risikogrupper. Her er det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på samhandling mellom ulike aktører for å bedre tjenestene til ungdom i sviktsonen. Deltakere kommer fra Nav, Fylkesmannen, Høgskolen i Bodø, KS, Fylkeskommunen, Bodø kommune og Brønnøy kommune I teksten under er noen av tiltakene som er igangsatt i 2.tertial beskrevet. Nøtterøy kommune og prosjektet "God start, på vei til egen bolig". Prosjektet skal identifisere og gi tilbud til utsatte ungdommer som er på vei inn i egen bolig. De unge skal sikres bolig av god kvalitet med oppfølging som gjør at de klarer å etablere seg i en normal voksentilværelse som selvhjulpne. I løpet av 3 år skal ungdommen bo i egen leid eller eid bolig. De skal dessuten være i et utdanningsforløp eller ha en tilknytning til arbeidslivet. For å sikre en best mulig base for ungdommene er det nødvendig at det også arbeides med å etablere prososiale nettverk rundt hver 12

13 enkelt hvor ungdommenes fritid er sentralt. Eksisterende tiltak som Fritid med bistand er en nyttig ressurs i arbeidet med å finne gode fritidsaktiviteter til ungdommene. Stavne Gård og prosjektet SAMUR har unge vanskeligstilte år med sammensatt problematikk som målgruppe. Stavne gård samarbeider med Ungdomsenheten i Trondheim kommune hvor en rekke ulike samarbeidsaktører involveres. Det gis også støtte til bosetting av ungdommene. Hovedsaklig utvikles det nye modeller i samarbeid med Trondheim kommune, men også private aktører er involvert. I Levanger kommune er det gitt støtte til et utviklingsprosjekt knyttet til overgangsproblematikken mellom barnevernstiltak og kommunalt ansvar. Levanger har et godt kompetansemiljø når det gjelder familie- og nettverksmetodikk, og i dette prosjektet skal etableres en systemkoordinator. Systemkoordinatoren skal bygge videre på og videreutvikle møtepunkter mellom barnevernstjenesten, flyktningetjenesten, NAV og psykiatritjenesten. Systemkoordinatoren skal også: Synliggjøre hvilket potensial det er for bruken av Husbankens økonomiske virkemidler. Se på mulige metoder og systematikk av mer og forpliktende samhandling mellom ulike hjelpetjenester og private aktører. Arbeide inn mot kommunen i forhold til fremskaffelse av boliger for målgruppen, Gjøre seg kjent med hvor det er gjort gode erfaringer i forhold til målgruppe og relevante problemstillinger. Arbeide inn mot Verdal kommune for å se på mulige samarbeidsformer. I Fauske kommune er det startet et pilotprosjekt som fokuserer på folkehelse koblet opp mot barn og unge. Prosjektet skal løpe over 5 år, og kommunen skal gjennom folkehelsearbeid bidra til god helse og livskvalitet for den enkelte innbygger. Resultater av det forebyggende arbeidet for barn og ungdom i overgangsfasen - kompetansetilskuddsrapport Gjennom flere år og ulike satsinger har Drammen kommune hatt fokus på svake grupper og fattigdomsproblematikk. I perioden mottok kommunen midler fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD,) og prosjekt "Utsatt ungdom 17-23" ble opprettet. Som et prosjekt i prosjektet ble det treårige boligprosjektet "Fra barneverntiltak til boligetablering" opprettet med kompetansetilskuddsmidler fra Husbanken. I Boligprosjektet ble det lagt vekt på å utvikle kompetanse og metode i arbeid med boligetablering av utsatt ungdom i aldersgruppa år. Resultatet fra dette prosjektet var at ved prosjektperiodens utløp pr mars 2010 var det i følge prosjektledelsen gitt tilbud til 35 ungdommer om individuell oppfølging i prosjektet og Boligprosjektet. Fire av de 35 sakene ble imidlertid avsluttet enten fordi ungdommene flyttet til annen kommune, eller fordi de ikke har møtt eller svart på henvendelser fra barnevernet. 31 ungdommer er slik fulgt opp i prosjektet av tverrfaglig koordinator og/eller miljøarbeider. 24 ungdommer har fått tilbud om ettervern, og 20 ungdommer har fått oppfølging i forhold til bolig. Seks ble bosatt i samarbeid med tverrfaglig koordinator, fosterhjem og/eller institusjon og fått oppfølging herfra. I tillegg er det jobbet enkeltvis med de 31 ungdommene i forhold til fritid, familie, nettverk, skole, utdanning, jobb, attføring og eventuelt trygd. Som en følge av prosjektet ble det også gjennomført en rekke strukturelle endringer. Etablering av et forsterket ettervernsteam med tverrfaglig koordinator og miljøarbeidertjeneste er viktig elementer i det 13

14 arbeidet som så langt er gjort. Dette er en struktur som har vist seg å bidra til å sikre de unge både rettigheter og gode overganger. Tverrfaglig koordinator og miljøarbeidertjenesten inngår i anbefalingene fra prosjektene. En annen erfaring fra dette prosjektet er arbeidet med å etablere en egen boligskole. En slik skole blir sett på som viktig i bidrag for å styrke ungdommenes prosess med å bli selvstendig. Rapporten er publisert i sin helhet på Midlertidige boliger og boliger til personer som løslates fra fengsel eller utskrives fra institusjon Husbanken skal jobbe for at ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidige tilbud og for personer løslatt fra fengsel eller som blir utskrevet fra institusjon, har egne botilbud Styringsparametre under dette punktet er hentet fra kommunenes KOSTRA - rapportering. Kommunalt disponerte boliger Regjeringen har et mål om flere og bedre kommunalt disponerte utleieboliger. Mange vanskeligstilte venter lenge på å få tildelt kommunal bolig. I følge Riksrevisjonen er problemet størst i de store kommunene. Tre av fire store kommuner oppgir at det er vanlig å vente i opp til ett år på bolig. Tabell a Kommunalt disponerte boliger Antall kommunalt disponerte boliger Kommunalt disponerte boliger per innbyggere 14

15 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: G2UBegin STACK: /Font /TTBC11B308t00

Husbankens månedsstatistikk Juni 2010

Husbankens månedsstatistikk Juni 2010 Husbankens månedsstatistikk Juni 2010 Hovedtall per 30.06.2010: 17 600 flere husstander får bostøtte Totalt 125 100 husstander fikk bostøtte i juni i år. Dette er vel 17 600 flere enn i juni i fjor. I

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2010

Husbankens månedsstatistikk Februar 2010 Husbankens månedsstatistikk Februar 2010 Hovedtall per 28.02.2010: 16 300 flere husstander får bostøtte Totalt 119 248 husstander fikk bostøtte i februar i år. Dette er vel 16 300 flere enn i februar i

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2011

Husbankens månedsstatistikk September 2011 Husbankens månedsstatistikk September 2011 Hovedtall per 30.09.2011: Bostøtte I alt 120 762 husstander fikk innvilget bostøtte i september 2011. Dette er rundt 1 500 flere enn i september 2010. Det samlede

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2011

Husbankens månedsstatistikk Mai 2011 Husbankens månedsstatistikk Mai 2011 Hovedtall per 31.05.2011: Flere startlån De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 2 007 personer har fått startlån hittil i år. Det er en økning på 8 prosent

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2010

Husbankens månedsstatistikk September 2010 Husbankens månedsstatistikk September 2010 Hovedtall per 30.09.2010: Over 20 000 flere har fått bostøtte Totalt 119 288 husstander fikk bostøtte i september i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juli 2013

Husbankens månedsstatistikk Juli 2013 Hovedtall per 31.07.2013: Det har vært stor aktivitet på grunnlån hittil i år Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 6 296 boliger ved utgangen av juli, en fordobling sammenliknet med

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014 Hovedtall per 31.05.2014: Grunnlån Husbankens månedsstatistikk Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 2 896 boliger ved utgangen av mai, en nedgang på 28 prosent sammenliknet med tilsvarende

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2010

Husbankens månedsstatistikk April 2010 Husbankens månedsstatistikk April 2010 Hovedtall per 30.04.2010: 17 000 flere husstander får bostøtte Totalt 122 900 husstander fikk bostøtte i april i år. Dette er vel 17 000 flere enn i april i fjor.

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2012

Husbankens månedsstatistikk September 2012 Hovedtall per 30.09.2012: Startlån Husbankens månedsstatistikk De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 7 418 personer har fått startlån hittil i år De samlede startlånutbetalingene fra kommunene

Detaljer

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 1. BOLIGBYGGING OG ORDRESITUASJONEN 1.1 Boligbygging I 2004 ble det igangsatt om lag 29 999 boliger i Norge. Dette er rekordhøy og er en oppgang på om lag 7.000 enheter

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2013

Husbankens månedsstatistikk August 2013 Hovedtall per 31.08.2013: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Det ble gitt tilsagn til 59 boenheter i august og hittil i år er det gitt tilsagn til 1204 boenheter. Det er en økning

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juli 2012

Husbankens månedsstatistikk Juli 2012 Hovedtall per 31.07.2012: Husbankens månedsstatistikk Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Ved utgangen av juli har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 600 boenheter, fordelt

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Hovedtall per 31.01.2010: Bostøtten øker Totalt 116 425 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er vel 15 760 flere enn i første termin i fjor. Totalt ble

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk November 2012

Husbankens månedsstatistikk November 2012 Hovedtall per 30.11.2012: Bostøtte Husbankens månedsstatistikk 117 000 bostøttemottakere i november Totalt 117 000 husstander fikk bostøtte i november i år. Dette er 5 000 færre enn i november i fjor.

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Oktober 2012

Husbankens månedsstatistikk Oktober 2012 Hovedtall per 31.10.2012: Bostøtte Husbankens månedsstatistikk Færre bostøttemottakere samtidig som andelen med boutgifter over grensen øker. Totalt 115 700 husstander fikk bostøtte i oktober i år. Dette

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk November 2010

Husbankens månedsstatistikk November 2010 Husbankens månedsstatistikk November 2010 Hovedtall per 30.11.2010: 20 300 flere husstander får bostøtte Totalt 121 416 husstander fikk bostøtte i november i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2011

Husbankens månedsstatistikk April 2011 Husbankens månedsstatistikk April 2011 Hovedtall per 30.04.2011: Økning i antall utbetalte startlån De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 1 471 personer har fått startlån hittil i år. Det er

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. September 2015

Husbankens månedsstatistikk. September 2015 Husbankens månedsstatistikk September 2015 Hovedtall per 30.09.2015: Bostøtte Totalt 101 700 husstander fikk bostøtte i september i år. Dette er 6 000 færre enn i september i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. Oktober 2015

Husbankens månedsstatistikk. Oktober 2015 Husbankens månedsstatistikk Oktober 2015 Hovedtall per 31.10.2015: Bostøtte Totalt 103 000 husstander fikk bostøtte i oktober i år. Dette er 5 900 færre enn i oktober i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Hovedtall per 28.02.2011: 21 900 flere husstander får bostøtte Totalt 124 851 husstander fikk bostøtte i februar i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2014

Husbankens månedsstatistikk September 2014 Hovedtall per 30.09.2014: Husbankens månedsstatistikk 107 700 bostøttemottakere Totalt 107 700 husstander fikk bostøtte i september i år. Dette er 2700 færre enn i september i fjor. I september ble det

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juni 2014

Husbankens månedsstatistikk Juni 2014 Hovedtall per 30.06.2014: Husbankens månedsstatistikk 118 600 bostøttemottakere Totalt 118 600 husstander fikk bostøtte i juni i år. Dette er 1700 færre enn i juni i fjor. I juni ble det registrert 122

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mars 2014

Husbankens månedsstatistikk Mars 2014 Hovedtall per 31.03.2014: Husbankens månedsstatistikk 115 200 husstander får bostøtte Totalt 115 200 husstander fikk bostøtte i mars i år. Dette er 700 færre enn i mars i fjor. I mars ble det registrert

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2014

Husbankens månedsstatistikk Januar 2014 Hovedtall per 31.01.: Husbankens månedsstatistikk 111 800 husstander får bostøtte Totalt 111 800 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er 4400 færre enn i januar i fjor. I januar ble det registrert

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. Desember 2015

Husbankens månedsstatistikk. Desember 2015 Husbankens månedsstatistikk Desember 2015 Hovedtall per 31.12.2015: Bostøtte Totalt 105 700 husstander fikk bostøtte i desember i år. Dette er 5 700 færre enn i desember i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2014

Husbankens månedsstatistikk April 2014 Hovedtall per 30.04.2014: Husbankens månedsstatistikk Lite mislighold av husbanklån Statistikken viser at 473 husbanklån ble misligholdt i løpet av 1. kvartal 2014. Verdien av disse lånene utgjorde i underkant

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. April 2015

Husbankens månedsstatistikk. April 2015 Husbankens månedsstatistikk April 2015 Hovedtall per 30.04.2015: Mislighold av husbanklån Statistikken viser at 531 husbanklån ble misligholdt i løpet av 1. kvartal 2015. Verdien av disse lånene utgjorde

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2013

Husbankens månedsstatistikk April 2013 Hovedtall per 30.04.2013: Husbankens månedsstatistikk Lite mislighold av husbanklån Statistikken viser at 543 husbanklån ble misligholdt i løpet. kvartal 2013. Verdien av disse lånene utgjorde i underkant

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2011

Husbankens månedsstatistikk Januar 2011 Husbankens månedsstatistikk Januar 2011 Hovedtall per 31.01.2011: 21 100 flere husstander får bostøtte Totalt 121 735 husstander fikk bostøtte i januar i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Forord. Rekordår for bostøtte og startlån

Forord. Rekordår for bostøtte og startlån 3.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse Et velfungerende boligmarked...4 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Prisutviklingen for husbankfinansierte eneboliger...6

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2015

Husbankens månedsstatistikk Januar 2015 Hovedtall per 31.01.: Husbankens månedsstatistikk 107 000 husstander får bostøtte Totalt 107 000 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er 4800 færre enn i januar i fjor. I januar ble det registrert

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne

Status Husbankens virkemidler Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, v/torhild Skjetne Status Husbankens virkemidler 2016 Programnettverket «Boligframskaffelse» Bolig for velferd Værnes, 24.11.16 v/torhild Skjetne Statsbudsjettet 2017 2 Forslag til Statsbudsjettet 2017 Husbanken spisser

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 1.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 Forord - Normalisering i første tertial... 3 1 Et velfungerende boligmarked... 4 Boligpolitikk i går, i dag og i morra... 4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon

Detaljer

2.tertialrapport 2009. 2. Tertialrapport 2009

2.tertialrapport 2009. 2. Tertialrapport 2009 2. Tertialrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse 2.tertialrapport 2009 Sammendrag...3 1. Et velfungerende boligmarked...4 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Økt aktivitet

Detaljer

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir.

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir. Husbankens virkemidler og metoder Osmund Kaldheim, adm. dir. Disposisjon 1. Husbankens rolle i finansiering av boliger 2. Befolkningsøkning og boligbehov 3. Krav i grunnlånet 4. Husbankens låneramme og

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Margot Telnes Reiondirektør Husbanken sør Alle skal bo godt og trygt 1 «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi,

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Porsgrunn kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Porsgrunn kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 1.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 Forord - Normalisering i første tertial... 3 1 Et velfungerende boligmarked... 4 Boligpolitikk i går, i dag og i morra... 4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

TERTIALRAPPORTEN 2009/3

TERTIALRAPPORTEN 2009/3 TERTIALRAPPORTEN 2009/3 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering...3 1 Et velfungerende boligmarked...4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Husbanken i et

Detaljer

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Innbyggernes behov Boligsosiale hensyn integrert i samfunns- og arealplanleggingen Organisering STRATEGI

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør Husbanken Region sør 2 Langsiktig samarbeid for bedre boligsosiale tjenester Seks utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer.

Detaljer

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringens boligpolitikk Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringen utvider lånerammen Ø Fra 20 til 25 mrd kroner Ø Økt ramme skal hovedsakelig gå til boligbygging Ø Stor søknadsinngang i Husbanken Ø Søknad

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Pilotprosjekt - nytt Boligbarometer

Pilotprosjekt - nytt Boligbarometer Pilotprosjekt - nytt Boligbarometer solgt i % av 2009 12+ 10+ E4 6+ 44-2+ 0 2009:Aug 2009 Sep 2009 Ola 2009aMov 2009:Oes 2010z1an 2010:Feb 2010:Mar 2010:Apri t s 1 -cazh. B^u:^r 7!^ah Sluttrapport 19.5.2010

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger Tabell 1: Månedlig aktivitet. Tilsagn for perioden 01.11-30.11 Hele landet. nov.11 nov.11 nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Grunnlån, i alt... 11 13,4 515 392,7 4 582 2 831

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Husbanken region sør

Husbanken region sør Programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner Husbanken region sør 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse...

Detaljer

Husbankens time 23.11.2015

Husbankens time 23.11.2015 Husbankens time 1 Vi skal si litt om: Forslag til statsbudsjett 2016 Bostøtte Bosetting av flyktninger E-søknad bostøtte E-søknad startlån Veiviseren Læringsarenaer 2 Samarbeidsavtale 2013-2018 Mål 1.

Detaljer

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innledning Side 3 befolkning Side 4 Folkemengde 01.01.2013 Side 4 Framskrevet befolkning 2014-2030 Side 4 Antall personer per husholdning

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer