Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen AKV2001 Drift og produksjon. Programområde: Programområde for akvakultur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen AKV2001 Drift og produksjon. Programområde: Programområde for akvakultur."

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen AKV2001 Drift og produksjon Programområde: Programområde for akvakultur Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal desse alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderinga Inga Svaret vil vurderast etter i kor stor grad kandidaten har svart riktig på oppgåvene. Heile svaret vil bli vurdert og sett under eitt. I dei tilfella der oppgåva er meir open, og der der det er høve for det, kan ein setje opp desse generelle kriteria: Låg måloppnåing: Reprodusere gi att, kopiere frå læreboka. Middels måloppnåing: Bruke teori, forklare, gjere greie for, komme med eksempel. Andre opplysningar Høg måloppnåing: Vurdere, analysere, reflektere, samanlikne grunngi. Eksamen Side 2 av 6

3 Som fagoperatør/driftsteknikar(røktar) i ei havbruksbedrift skal ein kunne utføre ei rekkje registreringar knytte til drifta av eit akvakultur/oppdrettsanlegg. Hugs at det kan vere forskjellar på nødvendige registreringar i settefiskanlegg og matfiskanlegg. Oppgåve 1 a) Kandidaten skal beskrive kva for registreringar som bør gjerast i settefisk (smoltanlegg av laks) - og matfiskanlegg (lakseoppdrett) og korleis desse skal utførast. b) Kvifor er det viktig å utføre desse registreringane? Oppgåve 2 a) Forklar kvifor rett fôring av oppdrettsfisk er avgjørande for eit godt resultat både i settefiskanlegg og matfiskanlegg. b) Kva for opplysningar treng ein for å kunne berekne fôrmengda for ein dag? Kva må du ta omsyn til når du bereknar fôrmengda framover i tid? c) Kva meiner ein med fôrfaktor? Kva er ein god fôrfaktor i settefisk - og matfiskoppdrett? d) Kva er forskjellen på økonomisk- og biologisk fôrfaktor? Forklar og gi eksempel. e) Kva meiner vi med omgrepet optimal fôring. Beskriv korleis dette blir utført i det daglege arbeidet. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderingen Ingen Besvarelsen vil vurderes etter i hvor stor grad kandidaten har svart riktig på oppgavene. Det vil gis en vurdering av hele besvarelsen sett under ett. I de tilfeller hvor oppgaven er mer åpen, og hvor det gis mulighet for det, kan man sette opp følgende generelle kriterier: Lav måloppnåelse: Reprodusere gjengi, kopiere fra læreboka. Middels måloppnåelse: Anvende teori, forklare, gjøre rede for, komme med eksempler. Høy måloppnåelse: Vurdere, analysere, reflektere, sammenligne begrunne. Andre opplysninger Eksamen Side 4 av 6

5 Som fagoperatør/driftstekniker(røkter) i en havbruksbedrift skal man kunne utføre en rekke registreringer knyttet til driften av et akvakultur/oppdrettsanlegg. Husk at det kan være forskjeller på nødvendige registeringer i settefiskanlegg og matfiskanlegg. Oppgave 1 a) Kandidaten skal beskrive hvilke registeringer som bør gjøres i settefisk (smoltanlegg av laks) - og matfiskanlegg (lakseoppdrett) og hvordan disse utføres. b) Hvorfor er det viktig å utføre disse registreringene? Oppgave 2 a) Forklar hvorfor rett fôring av oppdrettsfisk er avgjørende for et godt resultat både i settefiskanlegg og matfiskanlegg. b) Hvilke opplysninger trenger man for å kunne beregne fôrmengde for en dag? Hva må man ta hensyn til når du beregner fôrmengden fremover i tid? c) Hva menes med fôrfaktor? Hva er en god fôrfaktor i settefisk - og matfiskoppdrett? d) Hva er forskjellen på økonomisk- og biologisk fôrfaktor? Forklar og gi eksempel. e) Hva menes med begrepet optimal fôring. Beskriv hvordan dette utføres i det daglige arbeidet. Eksamen Side 5 av 6

6