Eksamen. 16. november TRL2001 Bransjeteknikk. Programområde: Transport og logistikk. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. 16. november TRL2001 Bransjeteknikk. Programområde: Transport og logistikk. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen 16. november 2016 TRL2001 Bransjeteknikk Programområde: Transport og logistikk Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. ADR-boka og alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderinga Ingen I denne oppgåva vil det spesielt verte lagt vekt på at kandidaten syner breidde i kunnskapen får fram viktige prinsipp for korleis ein oppfører seg på skadestad kunnskap om korleis ein skal handtere farleg gods i samband med trafikkuhell grunngi svara dine Eksamen Side 2 av 6

3 INNLEIING Bransjeteknikk tek føre seg mellom anna dei krav som vert stilte til aktørane som skal handtere farleg gods. Dagleg vert store mengder farleg gods ( ADR) transportert på vegane. Transport av farleg gods krev at alle som tek del i transporten har kunnskap om korleis dette godset skal handterast. Dersom det skjer uhell ved ein slik transport er det viktig at dei som blir involverte veit korleis ein skal opptre. OPPGÅVE Situasjonsbeskriving: Du kjem først til eit trafikkuhell der du ser eit vogntog som er merka med oransje skilt har køyrt av vegen og ligg velta i ei elv. Det er ingen aktivitet rundt køyretøyet. Du ser at vogntoget er merka med dette skiltet: X Kva tiltak må du sette i verk for å løyse denne oppgåva? 2. Kva rutinar er det for handtering av uhell med farleg gods? 3. Kva er krava som gjeld når ein skal transportere farleg gods og når gjeld dei? 4. Kva for eigenskapar har det stoffet som skiltet viser? 5. Kva for kapittel i ADR-boka tek føre seg «øvrig utstyr» og kva skal du ha med på ein transport med farleg gods over mengdene i ? Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. ADR-boka og alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Viss du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal alltid oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderinga Ingen I denne oppgaven blir det spesielt lagt vekt på at kandidaten viser bredde i kunnskapen får frem viktige prinsipp for hvordan man oppfører seg på skadestedet viser kunnskap om hvordan man skal håndtere farlig gods i forbindelse med trafikkuhell grunngi svarene dine Eksamen Side 4 av 6

5 INNLEDNING Bransjeteknikk omhandler blant annet de krav som blir stilt til de aktørene som skal håndtere farlig gods. Daglig blir store mengder farlig gods (ADR) transportert på veiene. Transport av farlig gods krever at alle som er delaktige i transporten har kunnskap om hvordan dette godset skal håndteres. Dersom det skjer uhell ved en slik transport er det viktig at de som blir involvert vet hvordan man skal opptre. OPPGAVE Situasjonsbeskrivelse: Du kommer først til et trafikkuhell der du ser et vogntog som er merket med oransje skilt har kjørt av veien og ligger veltet i en elv. Det er ingen aktivitet rundt kjøretøyet. Du ser at vogntoget er merket med dette skiltet: X Hvilke tiltak må du sette i verk for å løse denne oppgaven? 2. Hvilke rutiner er det for håndtering av uhell med farlig gods? 3. Hvilke krav gjelder for å kunne transportere farlig gods, og når gjelder de? 4. Hvilke egenskaper har det stoffet som skiltet viser? 5. Hvilket kapittel i ADR-boka omhandler «øvrig utstyr» og hva skal du ha med på en transport med farlig gods over mengdene i ? Eksamen Side 5 av 6

6