Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 22. november DRA2005 Teater i perspektiv 1. Programområde: Drama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 22. november DRA2005 Teater i perspektiv 1. Programområde: Drama"

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 22. november 2017 DRA2005 Teater i perspektiv 1 Programområde: Drama

2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Ingen Kriterium for vurdering: 1.Teaterhistorisk kunnskap: Kandidaten kan gjere greie for teaterhistorisk utvikling, teoriar, fagomgrep og emne. 2.Teaterhistorisk forståing: Kandidaten kan analysere og reflektere over årsaker til utvikling og endring, og grunngje synspunkta sine. Kandidaten viser forståing for forma og uttrykket til teateret, og reflekterer over teateret sin posisjon og betyding i epoken. 3. Evne til refleksjon og drøfting: Kandidaten kan presentere og vurdere ulike sider i ei fagleg problemstilling, grunngje og konkludere i samsvar med eigen argumentasjon. 4. Kjeldebruk: Kandidaten kan bruke kjelder på ein hensiktsmessig måte. Eksamen Side 2 av 6

3 Svar på ei av oppgåvene Oppgåve 1: Teateret sin form, uttrykk og posisjon Presenter ein teaterform frå kvar av dei to epokane du har valt. a) Gjer greie for: - Utforminga av scena - Spelestil og eventuelle andre verkemiddel - Kva for posisjon teateret hadde i samfunnet b) Samanlikn form og uttrykk i teateret i dei to epokane. Reflekter over likskapar og forskjellar. c) Set epokane inn i eit teaterhistorisk perspektiv. Drøft kva for historiske og kulturelle føresetnader som låg til grunn for teateruttrykka i desse epokane. Oppgåve 2: Dramatikk og dramaturgi Forma og uttrykket i teateret har endra seg opp gjennom teaterhistoria. Kva som har blitt spelt på dei ulike scenene, kva dei har ønska å formidle, har vore avhengig av historiske og kulturelle hendingar i samtida. a) Gjer greie for kva som blei spelt i dei to epokane du har valt. Presenter dramatikarar, dramatikken og bodskapen deira. b) Samanlikn og reflekter over synet på dramaturgi og mål med teaterframsyningane i dei to epokane. c) Drøft kva for funksjon teateret hadde som uttrykks- og ytringsform i desse to epokane. Grunngje synspunkta dine. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Informasjon om vurderingen Eksamen varer i 5 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Ingen Kriterier for vurdering: 1. Teaterhistorisk kunnskap: Kandidaten kan gjøre rede for teaterhistorisk utvikling, teorier, fagbegreper og emner. 2. Teaterhistorisk forståelse: Kandidaten kan analysere og reflektere over årsaker til utvikling og endring og begrunne sine synspunkter. Kandidaten viser forståelse for teatrets form og uttrykk og reflekterer over teatrets posisjon og betydning i epoken. 3. Evne til refleksjon og drøfting: Kandidaten kan presentere og vurdere ulike sider i en faglig problemstilling, begrunne og konkludere i samsvar med egen argumentasjon. 4. Kildebruk: Kandidaten kan bruke kilder på en hensiktsmessig måte. Eksamen Side 4 av 6

5 Svar på en av oppgavene Oppgave 1: Teatrets form, uttrykk og posisjon Presenter en teaterform fra hver av de to epokene du har valgt. a) Gjør rede for: - Scenens utforming - Spillestil og eventuelt andre virkemidler - Hvilken posisjon teatret hadde i samfunnet b) Sammenlign teatrets form og uttrykk i de to epokene. Reflekter over likheter og forskjeller. c) Sett epokene inn i et teaterhistorisk perspektiv. Drøft hvilke historiske og kulturelle forutsetninger som lå til grunn for teateruttrykkene i disse epokene. Oppgave 2: Dramatikk og dramaturgi Teatrets form og uttrykk har endret seg opp gjennom teaterhistorien. Hva som har blitt spilt på de ulike scenene, hva de har ønsket å formidle, har vært avhengig av historiske og kulturelle hendelser i samtiden. a) Gjør rede for hva som ble spilt i de to epokene du har valgt. Presenter dramatikere, dramatikken og deres budskap. b) Sammenlign og reflekter over synet på dramaturgi og mål med teaterforestillingene i de to epokene. c) Drøft hvilken funksjon teatret hadde som uttrykks- og ytringsform i disse to epokene. Begrunn synspunktene dine. Eksamen Side 5 av 6

6