Alversund skule Trafikksikker skule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alversund skule Trafikksikker skule"

Transkript

1 Alversund skule Trafikksikker skule Trafikksikker skule er eit konsept utarbeida for å kvalitetssikre at skulen sit trafikktryggleiksarbeid tar omsyn til dei krav som lover og forskrifter stiller. Å bli godkjent som Trafikksikker skule er ikkje ein garanti for at ulukker ikkje skjer, men er eit kvalitetsstempel for godt og heilskapleg trafikktryggleiksarbeid.

2 TRAFIKKPLAN FOR ALVERSUND SKULE Om Alversund skule Alversund skule ligg i Lindås kommune og er den største barneskulen i regionen med ca 370 elevar fordelt på trinn og ca 60 tilsete. Skulen ligg sentralt i Alversund og ligg tet på riksvegen som er gjennomfartsveg frå/til Radøy - Knarvik/Bergen. Ret ved skulen ligg ein bensinstasjon. Framfor skulen er ei rundkøyring som foreldra køyrer igjennom når dei skal bringe sine born til skulen. Her køyrer også bussane og drosjebilar som fraktar enkeltelevar. Skulen har gang- og sykkelveg heilt fram til skulen frå områda rundt. For få år sidan blei det bygga gangbru over riksvegen for å hindre at elevar kryssa ein farleg og sterkt trafikkert veg. Skulen har likevel nokre trafikale utfordringar som kan skape farlege situasjonar, spesielt i morgonrushet. Elevar som kjem syklande til skulen må passere mellom hovudinngangen til skulen og rundkøyringa for å plassere syklane på sykkelparkeringa. Det går ein veg forbi skulen til bustadar og parkeringsplass bak skulen. Her er ikkje fotgjengarfelt for elevar som må krysse denne vegen. Elevar som kjem syklande til skulen må lit uti vegen før dei får sykla inn på sykkelparkeringa Elevar må gå «igjennom» bensinstasjonen som har to inn-/utkøyrslar, der den eine er felles med skulen sin. Mange elevar tar buss til skulen. Bussane køyrer og gjennom rundkøyringa framfor skulen. Når foreldre køyrer sine barn, får ein auka trafikk i rundkøyringa framfor skulen. Ein del foreldre slepp elevar av på vegen bort til Kyrkjelydshuset og i krysset opp til gangbrua. Det oppstår farlege situasjonar når foreldra skal snu.

3 Kvifor ein trafikkplan? Elevane sin skuleveg er i eit tetbygd miljø. I tillegg blir nærområdet til skulen nyta aktivt i undervisninga. Når klassar skal utanfor skulen sit område, går ein for det meste på gang- og sykkelveg, men det hendar at ein og må gå langs vegen og gjerne krysse den. Skulevegen og nærmiljøet byr på utfordringar og farar i forhold til trafikk. Det er viktig at elevane kjenner trafikkreglane og kan forholde seg til desse. Elevane bør kunne lese eit trafikkbilete, og handle dereter. Ein lokal læreplan i trafikk vil sikre ei heilskapleg og systematisk trafikkopplæring i tråd med Kunnskapsløftet og gjeldande forskrifter. Planen vil og vere ei peikepinn på korleis skulen sikrar elevane i trafikken. I forskrift om miljøreta helsevern i skulen står det klart at verksemdene skal drivast slik at skadar og ulukker førebyggjast. Rektor er ansvarleg for at skulen sine rutinar for turar til fots, på sykkel og med bil, buss og ferje er godt kjent i personalet og at desse blir overhalde. Skulen har ein trafikkansvarleg lærar som koordinerer og kvalitetssikrar skulen si trafikkopplæring. Tiltak Det er utarbeida ein eigen lokal læreplan i trafikk. Her er kompetansemåla med delmål synleggjort for kvart trinn. Planen ligg ute på skulen si heimeside. Trafikale utfordringar takast opp i foreldremøte på alle trinn kvar haust. Skulen viser her og til kva rutinar som gjeld ved turar i skulen sin regi. Skulen har ekstra vakter med refleksvest ute ved rundkøyringa om morgonen. Det skal vere minimum to. Den eine nytar ein oransje vest som tyder at ein er bussvakt. Sykkel og sykkelopplæring er hovudtema om våren på 4. trinn. Temaet blir følgt opp og repetert på 5., 6. og 7. trinn i samband med turar der sykkel gjerne kan vere framkomstmiddel. Alle elevar ha sykkelhjelm når dei nytar sykkel, løpehjul eller rullebret til og frå skulen. I tillegg skal sykkelhjelm nytast på sykkelturar i skulen sin regi. Bruk av refleks er felles tema for heile skulen. Kvart år i oktober arrangerer FAU ein «refleks-aksjon» i samarbeid med skulen. Alle elevar i 1. klasse får refleksvest ved skulestart.

4 Trafikk i Kunnskapsløftet I generell del av læreplanen står det mellom anna at skulen skal ruste barn til å møte livets oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Den skal gi kvar elev kyndigheit til å ta hand om seg sjølv og sit liv. Vidare står det at opplæringa må tilføre haldningar og kunnskapar som varer livet ut og lære dei unge å sjå framover og øve evna til å treffe val med fornuft. Læreplanen dannar eit grunnlag for at alle barn og unge skal få ei felles, kontinuerleg og god trafikkopplæring, men dete må følgjast opp ved den enkelte skule. Kompetansemål i kroppsøving etter 4. trinn Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Kompetansemål i kroppsøving etter 7. trinn Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Sjølv om kompetansemåla er lagt til kroppsøving, blir trafikkopplæring behandla som eit tverrfagleg emne. Trafikkrelaterte emne eigner seg godt å ta opp i KRLE, samfunnsfag, matematikk og norsk. Grunnleggande ferdigheiter i trafikkopplæringa Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg Kunne forklare ord og utrykk knyt til temaet trafikk. Kunne formidle haldningar og inntrykk frå opplevingar, aktivitetar og oppgåver. Kunne argumentere for trafikktryggleik. Å kunne lese Å kunne rekne Å kunne bruke digitale verkty Kunne lese skilt i Ha kjennskap til Kunne orientere seg og trafikken. måleeiningane meter, nyte oppgåver på ulike Kunne hente, tolke og kilometer, mil, sekund, netstader. forstå informasjon frå minut og time. faglige tekstar. Kunne namn på dei ulike Kunne lage diagram for å geometriske formene til vise statistikk. skilt, og nyte enkel statistikk for å synleggjere teljingar og registreringar i trafikken. Ha forståing for tid, lengd og avstand i trafikken. Kunne registrere data og nyte statistikk for å synleggjere undersøkingar i trafikken. Foreldresamarbeid

5 Skulen vil leggje til rete for eit godt foreldresamarbeid kring elevane sit læringsmiljø. Ein del av læringsmiljøet er og skuleplassen, skulevegen og skulen sit nærmiljø. Trafikk inngår i foreldremøte kvar haust. Følgjande blir tat opp: Årsplan i trafikk Trygg skuleveg Skuleskyss Rutinar for turar Foreldrekøyring parkering og hente-/bringeplassar Foreldre som rollemodellar Skulen sine anbefalingar for sykling til skulen og tryggleik i forhold til at sykkelen skal vere i forskriftsmessig stand og at elevane skal nyte sykkelhjelm. Diskutere kva ferdigheiter og kunnskapar elevane treng for å sykle trygt på skulevegen og korleis foreldre og skule saman kan ivareta dete. Skulevegen Kommunen si ulykkesforsikring omfatar og skulevegen. Dete gir kommunen eit ansvar for elevane sin tryggleik på skulevegen. I følgje Opplæringslova 7, har elevar som bur lengre unna skulen enn 2 km (1.klasse) og 4 km ( klasse) eller har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, ret til gratis skuleskyss. Dersom elevar har alternativ, er det viktig at ein nytar den tryggaste vegen til skulen. Det er viktig at skulevegen blir vurdert i forhold til at elevar skal sykle til skulen. Parkering Tilsete ved skulen parkerer på parkeringsplass framfor skulen og bak skulen. Foreldre som bringer/hentar sine barn på skule/sfo skal parkere ved Kyrkjelydshuset og gå over gangbrua med barna. Dersom ein berre skal stanse for å ta opp eller setje av barn, nytar ein rundkøyringa framfor hovudinngangen til skulen. Av- og påstiginga må skje lit raskt så ein ikkje hemmar flyt i rundkøyringa. Ein skal ikkje nyte busstoppet langs riksvegen.

6 Varelevering Varelevering skjer for det meste ved hovudinngangen. TINE-bilen ryggar seg opp på parkeringsplassen til dei tilsete og nytar hjørneinngangen. Ingen skal køyre inn på skuleplassen mens elevane er ute. Både oppeplass og nedeplass har bom som skal vere låst på dagtid. Dersom køyring på plassane ikkje kan unngåast, må køyringa skje under spesielt tilsyn. Byggje- eller anleggsverksemd Ved byggje- eller anleggsverksemd på skulen, i skulen sit nærområde eller på skulevegen, vil skulen i samarbeid med kommunen foreta spesiell risikovurdering og evt setje i verk tiltak. Alle tilsete, elevar og foreldre blir godt informert. Rutinar for transport i skulen sin regi Busstur Skulen nytar alltid buss med yrkessjåfør på turar. Som oftast leigar skulen eigen buss, men nokon gongar nytar klassar vanleg rutebuss. Då tar skulen kontakt med busselskapet i forkant for å sikre at bussen har sitjeplass og setebelte til alle. Lærar har fullt oversyn over avreisetidspunkt, reisemål og tidspunkt for retur. Lærar ser til at tidspunkta blir overhalde, og at elevane held seg samla. Elevane blir informert om korleis dei skal oppføre seg på stoppestad og om bord i bussen. Elevane stiller opp før dei går inn på bussen. Lærar gir klar beskjed om kor elevane skal gå når dei går av bussen (vekk frå trafikk). Oppteljing før og eter påstiging. Lærar sjekkar at alle elevane nytar setebelte. Dete skal nytast under heile bussreisa. Elevane skal sitje i ro i setene og bruke innestemme. (Normalt lydnivå). Ingen snop eller brus i bussen. Lærar plasserer seg sjølv slik at han/ho kan følgje med elevane og gripe inn ved avvikande åtferd.

7 Lærar tar ein runde i bussen eter at elevane har gåt av for å ta seg av gjengløymte gjenstandar, boss mm. Lærar hjelper elevane/sjåføren med lasting/lossing av bagasje. Ferjetur Lærar held elevane samla i salongen. Vente med av- og påstiging til bilar har køyrd av/på. Rutinar for turar i skulen sin regi Forarbeid Skulen planlegg turen/utflukta. Ein går igjennom evaluering av tidlegare turar. Skulen bestemmer kva rute som skal nytast og kartlegg evt vanskelege/farlege punkt. Ein sørgjer for trygge oppsamlingsstadar der elevane kan samlast før kryssing av trafikkert veg etc. Skulen informerer heimane om klede, mat og føremål med turen på vekeplanen eller i eige skriv. Skulen vurderer kor mange vaksne som skal vere med på turen. Tryggleiken til elevane skal ivaretakast. Elevane sin alder og risiko for ulukke på den aktuelle turen blir vektlagt. Lærar samtalar med elevane om turen og kva som ventar dei. Dei ansvarlege for kvar gruppe avtalar den enkelte sine oppgåver i forhold til følgjande punkt: - Kven som tar med førstehjelpsutstyr, ispose, kniv etc. - Kven som tar med elevlister og telefon. - Alle vaksne skal ha oversyn over tal elevar. Elevane blir talte før avgang til og frå tur. Lærar gir beskjed til administrasjonen før utflukta/turen. Under turen Lærar og elevar møtar i klasserommet for føring av fråvær. Lærar tel elevane. (Før ein går, undervegs og når ein er framme). Lærar går igjennom reglar for turen samt relevante trafikkreglar. Lærar tryggar elevar som treng det. Elevane går på toaletet og gjer seg klare til tur i forhold til påkledning etc.

8 Elevane stillar opp på avtalt plass og lærar tel på nyt. Dei vaksne som skal vere med på turen tar ein kjapp status i forhold til viktig informasjon som spesielle behov, kven som går kor etc. Dersom elevar skal gå heim på vegen tilbake til skulen, må dei levere skriftleg melding frå foreldra. Fottur Ved tur langs vegen etc går ein igjennom reglane for god ferdsel i trafikken som fotgjengar, samt korleis ein kryssar ein veg. Gå på gang- og sykkelsti der det er mogleg. Dersom ein må krysse vegen, stoppar ein gruppa og går samla over. Ein vaksen står i vegen til alle har gåt over. Når trinnet går på tur skal det alltid være ein vaksen som går først og ein som går sist (evt i midten). Den vaksne er godt synleg med refleksvest. Under tur i skog og mark bør den første læraren stoppe opp undervegs for å ha kontakt med bakarste person (halde elevane samla). Oppstilling og oppteljing før ein går tilbake til skulen. Snakke om korleis ein har hat det på turen. Avtale plass alle skal gå til når dei kjem til skulen. Telje opp når alle er kome fram. Sykkeltur Gjennomgang av sykkel anten av skulen eller heimen. Heimen er ansvarlig for å sjekke at sykkelen tilfredsstiller krava. Snakke om turen i forkant: Kva gjer ein når ein skal krysse, unngå kollisjon, sykle forbi kvarandre osb. Sykle i gruppe er noko anna enn å sykle individuelt. Det skal alltid vere ein vaksen fremst og ein bakarst. Elevar som skal sykle skal nyte sykkelhjelm. Det blir ikkje sykkeltur i regi av skulen før eter sykkelprøve på 4. trinn. Turar ved vatn Bading skal berre gå føre seg når ein vaksen med gyldig livredningsprøve utandørs er til stades. Ein vaksen plasserer seg nært vasskanten for å passe på at ingen går uti. Dersom ein opnar for at elevane kan vasse, skal dete stå i informasjonsskriv slik at foreldra kan gje tillating.

9 På leirskule nytar elevane redningsvest ved og på vatnet, også ved fisking frå land. Ski-/aketur Når elever skal i akebakkar eller liknande, er det svært viktig at dei som har ansvar for gruppa har vurdert forholda nøye i forkant. Dei vaksne skal vere på plass i bakken før aktiviteten startar (øvst, nedst og evt i bakken). Dersom det er mogleg lagar ein til ein «runde/sløyfe» med ein veg opp og ein veg ned for å hindre kollisjonar. Etter turen Lærar informerer om turen på skulen si heimeside og legg evt ut bilete. Lærar evaluerer turen saman med elevane. Ta opp ting dersom avvik. Lærarane evaluerer turen på trinnteam/storteam. Dersom skade oppstår på tur: Førstehjelp eter behov. Undersøkje kva som har skjedd og skadeomfang (Skulen sin kriseplan gjeld). Vurdere om ein må ringe 113 eller om det er tilstrekkeleg å ringe foreldre/legevakt. NB! Ein må alltid ta kontakt med foreldre. Dersom ein ikkje får tak i foreldre - taxi til legevakt. Ein vaksen føl! Dei vaksne avtalar kven som gjer kva. Ein vaksen informerer elevane om kva som har skjedd. Ein vaksen tryggar den skadde eleven og fjernar andre elevar. Kva gjer vi om vi ikkje har alle elevane? Ein vaksen ringjer skule/heim for å høyre om eleven er der. Ingen av dei vaksne som med på turen går før ein veit at alle elevane er tilbake. Dei vaksne finn ut kven som såg eleven sist og kor. Ein vaksen går tilbake same veg for å leite eter elev. Den som ringjer skule/heim gjer avtale om at skule/heim gir beskjed straks eleven er

10 tilbake. Bruk av privatbil og foreldrekøyring Tilsete skal ikkje nyte eigen bil for å skysse elevar utan i heilt spesielle tilfelle. Då skal det fyllast ut eige skjema. Ein nytar ikkje foreldre/føresete til å skysse elevgruppa i private bilar. Vi kan ikkje kvalitetssikre at slik transport blir gjennomført på ein forsvarleg måte. Rutinane må gjerast kjende for tilsete, foreldre og elevar minst ein gong per år. Trafikkopplæring på trinna Lærar går igjennom ordensreglane og bussvetreglane i oppstart av kvart skuleår. Bussvetreglane tar opp tryggleik i forhold til skulebussen. Alle elevar på alle trinn skal lære korleis ein ventar på ein buss, om tryggleik på bussen og om tryggleik ved av- og påstiging. Vidare har skulen definert mål i forhold til å arbeide med trafikk i klassane og på trinna. Dete startar i byrjinga av kvart skuleår og repeterast jamleg gjennom året i samband med uteskule, turdagar, ekskursjonar etc. Det er viktig at alle vaksne på skulen opptrer som gode rollemodellar. Trinn Mål for trafikkopplæringa Forslag til aktivitetar 1 K-06 Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Delmål Eleven skal forstå kor viktig det er å vere forsiktig i trafikken. Eleven skal vite noko om korleis ein bør kle seg og opptre i trafikken. Samtale med elevane om kva trafikkferdigheiter dei innehar. Sikring i bil; bruk av setebelte. Bruk av hjelm. Skulevegen (går eleven den tryggaste vegen?) Elevane får i lekse å merke opp den

11 Trinn Mål for trafikkopplæringa Forslag til aktivitetar Eleven skal forstå at sjølv om han/ho ser bilen, så er det ikkje sikkert at den som køyrer bilen ser eleven. Eleven skal vite korleis ein sikkert skal krysse ein veg. Eleven skal lære om korleis ein skal ta omsyn til andre ved ferdsel i trafikken. Eleven skal vite kva ein meiner med skuleveg. Eleven skal kjenne nokre trafikkreglar og skilt, som til dømes fartsgrense, trafikklys og fotgjengarfelt. tryggaste vegen til skulen på eit kart. Faddertur med trafikkoppgåver. Fokus på kryssing av veg, skilt (gangfelt, gangog sykkelsti). Gå langs ein veg utan fortau, med fortau og på gang- og sykkelsti. Trinn Mål for trafikkopplæringa Forslag til aktivitetar 2 K-06 Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Delmål Eleven skal forstå enkle trafikkreglar som gjeld for fotgjengarar. Eleven skal kunne gjengi nokre grunnleggjande skiltreglar. Eleven skal kunne følgje reglar for passasjerar i bil og buss. Eleven skal kunne riktig bruk av refleks. Eleven skal bruke riktig trafikktryggleiksutstyr. Eleven skal ta omsyn til andre fotgjengarar i trafikken. Samtale med elevane om kva det vil seie å vere fotgjengar. Gjere greie for farane ved kryssing av veg. Skulevegen. Bruke kart over nærmiljøet. Repetisjon av kunnskap om trafikktryggleik. Å vere passasjer i bil/buss. Trafikktryggleiksutstyr. Ulike årstider ulike utfordringar Enkel statistikk: Telje t.d. bilar og lage diagram. Faddertur med trafikkoppgåver. Fokus på kryssing av veg, skilt (gangfelt, gangog sykkelsti). Gå langs ein veg utan fortau, med fortau og på gang- og sykkelsti.

12 Trinn Mål for trafikkopplæringa Forslag til aktivitetar 3 K-06 Gi elevane innsyn i korleis Elevene skal kunne følge trafikkregler dei blir oppfata av for fotgjengere og syklister. motorføraren. Påbud forbud Delmål Eleven skal kjenne til dei ulike skiltypane; påbudsskilt, forbudsskilt, opplysningsskilt. Eleven skal ha kjennskap til skulen sine sykkelreglar. Eleven skal kunne forstå viktigheita av Arbeide med skilt. Trafikkundersøking statistikk. Skulen sine sykkelreglar; hjelm. Trafikklys. Dyr i trafikken. og følje påbud- og forbudskilta. Eleven skal ta omsyn til dyr og fotgjengarar når dei ferdast i trafikken. Trinn Mål for trafikkopplæringa Forslag til aktivitetar 4 K-06 Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Delmål Eleven skal forstå nokre påbuds- og forbudsskilt. Eleven skal kunne følgje reglar for bruk av hjelm og bruke hjelm ret. Eleven skal kunne forholde seg til skulen sine sykkelreglar. Eleven viser forståing for korleis han/ ho blir oppfata av motorføraren. Eleven skal kunne bruke sykkelreglene når han/ho ferdast i trafikken. Elevane skal bruke ret trafikktryggleiksutstyr. Eleven skal kunne sjå seg sjølv i trafikkbiletet. Eleven skal vise respekt for andre trafikantar. Gjennomføring av sykkelprøve på våren. Først teori, så praksis. Sykkelkontroll (evt besøk av politiet eller Statens Vegvesen for godkjenning av syklar). Aktivitetsdag med ulike sykkeløvingar på skuleplassen: Sykkelprøve. Sykkelsertifikat.

13 Trinn Mål for trafikkopplæringa Forslag til aktivitetar 5 K-06 Repetere trafikkreglane for Elevene skal kunne praktisere trygg fotgjengarar. bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Grunnleggjande trafikk- og sykkelferdigheiter. Delmål Eleven skal kjenne til kva reglar som gjeld for bruk av sykkel i trafikken. Eleven skal kjenne til kva sykkelutstyr/tilbehør ein må og bør Trafikkreglar for syklistar. Vektleggje bruk av hjelm. Aktivitetsdag med ulike sykkeløvingar på skuleplassen. nyte når ein syklar Hjelm. Eleven skal vite korleis ein tar hensyn til andre trafikantar når han/ho syklar. Trinn Mål for trafikkopplæringa Forslag til aktivitetar 6 K-06 Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Delmål Eleven skal forstå viktigheita med bruk av tryggleiksutstyr ved sykling i terreng. Eleven skal kunne ha kontroll over sykkelen ved sykling i komplisert trafikk. Eleven skal aktivt kunne bruke sykkelreglane når han/ho ferdast i trafikken. Eleven skal bruke hjelm ved sykling. Eleven skal vite korleis ein tar omsyn til andre trafikantar når han/ho syklar (i trafikken). Faddertur med trafikkoppgåver. Fokus på kryssing av veg, skilt (gangfelt, gangog sykkelsti). Gå langs ein veg utan fortau, med fortau og på gang- og sykkelsti. Arbeide med haldningar og trafikkreglar. Lære fleire trafikkreglar. Aktivitetsdag med ulike sykkeløvingar på skuleplassen. Utvida sykkelprøve? Sykkelkontroll? Sykkeltur?

14 Trinn Mål for trafikkopplæringa Forslag til aktivitetar 7 K-06 Faddertur med trafikkoppgåver. Fokus på kryssing Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. av veg, skilt (gangfelt, gangog sykkelsti). Gå langs ein Delmål Eleven skal kunne følgje trafikkreglar som gjeld for fotgjengarar og syklistar. Eleven skal ha grunnleggjande trafikkog sykkelferdigheiter. Eleven skal kunne ferdast på sykkel i område med lyskryss, rundkjøring, fortau og fotgjengarfelt. Eleven skal bruke riktig veg utan fortau, med fortau og på gang- og sykkelsti. Aktivitetsdag med ulike sykkeløvingar på skuleplassen (ferdigheitssykling). Utvida sykkelprøve? Sykkelkontroll? Sykkeltur? trafikksikkerhetsutstyr. Eleven skal vise gode haldningar i forhold til trafikktryggleik. Refleksaksjon Kvart år i oktober arrangerer FAU ved skulen ein refleksaksjon. Trinn Mål for trafikkopplæringa Forslag til aktivitetar Få alle elevane til å bruke refleks i den Samtale om kor synleg er 1-7 mørke årstida. ein med og utan refleks. Påminning om refleks på skulevegen. Sjå film frå Trygg Trafikk om bruk av refleks. Gjere ulike refleksforsøk i mørkt rom eller ute i mørket. Lage refleks i kunst og handverk. Registrere tal elevar med refleks. Føre statistikk? Premiering? Forslag/tips til undervisningsmateriell

15 Sirkus Zalto Trafikkboka frå Trygg Trafikk Sykkelhefte frå Trygg Trafikk Trafikkfilmar frå Trygg Trafikk si heimeside Filmsnutar frå Youtube

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 1. 7. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4 4.1.

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 1. 7. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Seim skule Trafikksikker skule

Seim skule Trafikksikker skule Seim skule Trafikksikker skule Om Seim skule: Trafikkplan for Seim skule Seim skule har 157 elevar og ca 25 tilsette og skulekrinsen dekker eit stort geografisk område med ulike trafikale utfordringar.

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 8.- 10. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Trafikksikringsplan Foldrøy skule

Trafikksikringsplan Foldrøy skule Trafikksikringsplan Foldrøy skule 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 5 4.1. Kompetansemål

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 8. 10. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

OSTEREIDET BARNESKULE TRAFIKKSIKKER SKULE. Hausten 2016

OSTEREIDET BARNESKULE TRAFIKKSIKKER SKULE. Hausten 2016 OSTEREIDET BARNESKULE TRAFIKKSIKKER SKULE Hausten 2016 TRAFIKKPLAN FOR OSTEREIDET BARNESKULE Om Ostereidet barneskule: Ostereidet barneskule er en 1. - 7. skule i Lindås kommune. Ostereidet barneskule

Detaljer

Trafikksikringsplan Svortland skule

Trafikksikringsplan Svortland skule Trafikksikringsplan Svortland skule 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 5 4.1. Kompetansemål

Detaljer

Bømlo kommune. Bømlo kommune

Bømlo kommune. Bømlo kommune Bømlo kommune Bømlo kommune Innhaldsliste 1. Innhald Kort om skulen 2. Målsetting 3. Tiltak 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet 4.1 Kompetansemål etter 4. trinn 4.2 Trygg Trafikk anbefaler

Detaljer

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

Lokal læreplan i trafikk ved Rennesøy skule. Rennesøy kommune

Lokal læreplan i trafikk ved Rennesøy skule. Rennesøy kommune Lokal læreplan i trafikk ved Rennesøy skule Rennesøy kommune 1 Innhald Trafikkopplæring ved Rennesøy skule 3 Kunnskapsløftet om trafikk 3 Kriterier for Trafikksikker skule 4 Trafikksikkert nærmiljø på

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Grinde skule. Lokal plan for trafikkopplæring

Grinde skule. Lokal plan for trafikkopplæring Grinde skule Lokal plan for trafikkopplæring Målsetting Vi har som mål at ingen elever eller vaksne som høyrer til Grinde skule skal bli skada eller drepne i trafikken. For å nå dette målet må - elevane

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 26.09.2016 Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hovin skole

Trafikksikkerhetsplan for Hovin skole Trafikksikkerhetsplan for Hovin skole Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage

Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage Barn sin tryggleik - dei vaksne sitt ansvar 2017/2018 1 Trafikksikker barnehage I Espira Hollund har me klare føringar for korleis me skal oppføre oss i trafikken.

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ikke ulykker skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksamarbeid.

Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ikke ulykker skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksamarbeid. Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ikke ulykker skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksamarbeid. Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet fra kriterier

Detaljer

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 Referat Frå: Marit Selberg Sigurdson, Samfunnsplan Gjeld: Møtereferat 29. februar 2012 - Utval for førebyggande og haldningsskapande tiltak i kdp

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018 Trafikksikker barnehage 1 Innholdsfortegnelse Om Sauafjellet FUS barnehage.3 Kriterier for trafikksikker barnehage. 6 Tiltak.7 Foreldresamarbeid.8 Trafikkopplæring barnehage

Detaljer

Kløvheim skule, ein trafikksikker skule

Kløvheim skule, ein trafikksikker skule Kløvheim skule, ein trafikksikker skule 1 Trafikksikringsplan, Kløvheim skule 2016 Kløvheim skule er ein fådelt 1 7 skule i Lindås kommune, plassert på Kløve, med elevar heilt frå Bjørnevoll, via Dalsgrend,

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE Tuv Oppvekstsenter Ulsåk Oppvekstsenter Hemsedal barne- og ungdomsskule

HEMSEDAL KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE Tuv Oppvekstsenter Ulsåk Oppvekstsenter Hemsedal barne- og ungdomsskule HEMSEDAL KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 2016-2019 Tuv Oppvekstsenter Ulsåk Oppvekstsenter Hemsedal barne- og ungdomsskule Trafikkplan for skule og barnehage i Hemsedal Å vera ein trafikksikker skule eller

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

En veiledning for å styrke trafikkopplæringen 1. 10. klasse. Utviklet av Trygg Trafikk og Utdanningsdirektoratet

En veiledning for å styrke trafikkopplæringen 1. 10. klasse. Utviklet av Trygg Trafikk og Utdanningsdirektoratet Veiledning til Kunnskapsløftet En veiledning for å styrke trafikkopplæringen 1. 10. klasse. Utviklet av Trygg Trafikk og Utdanningsdirektoratet 2 FORORD Forord Kunnskapsløftet har kompetansemål om trafikk

Detaljer

Trafikkboka lærarrettleiing

Trafikkboka lærarrettleiing Trafikkboka lærarrettleiing Nynorsk Trygg Trafikk sitt syn på trafikkopplæring 2 Oppbygging av Trafikkboka 3 Kapittel 1 Den viktigaste trafikkregelen 5 Kapittel 2 Gå i trafikken 6 Kapittel 3 Syn og høyrsel

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Revidert 25.05.16. Landvik skole. Plan for trafikksikker skole 2016-17

Revidert 25.05.16. Landvik skole. Plan for trafikksikker skole 2016-17 Revidert 25.05.16 Landvik skole Plan for trafikksikker skole 2016-17 Innhold Kort om Landvik skole... 3 Kriterier for en trafikksikker skole... 3 Retningslinjer for turer... 4 Turer til fots... 4 Turer

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Froland skole En trafikksikker skole

Froland skole En trafikksikker skole Froland skole En trafikksikker skole Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men det er et kvalitetsstempel på et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

ØSTBYEN TRAFIKKSIKKER SKOLE

ØSTBYEN TRAFIKKSIKKER SKOLE ØSTBYEN TRAFIKKSIKKER SKOLE Østbyen skole er en sentrumsskole i Bodø kommune. Det betyr at vi har noen trafikale utfordringer for våre elever. En annen utfordring er når foreldre bringer og henter sine

Detaljer

- Observasjon - Samtale - Oppgåver - Illustrasjonar - Praktiske gjeremål

- Observasjon - Samtale - Oppgåver - Illustrasjonar - Praktiske gjeremål Årsplan i Naturfag og samfunnsfag 1. trinn Skuleåret 2016/2017 Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 35 På skulen Utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet 2017-2020 Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage På øya Bolga har vi et trafikkbilde som er meget

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen.

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen. 1 Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova 9a-1) Det vil seie at alle elevane : har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn

Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn Trafikkplan 1.-7. trinn Bodøsjøen skole 1. trinn Materiel l Aktivitet Fag Tid Gå i nærmiljøet Skolevei, kartlegging o Hvor går man fysisk o Den enkeltes skolevei o Undergang o De som kjøres Hvor kjører

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Kompetansemål etter 4. årssteget

Kompetansemål etter 4. årssteget KROPPSØVING Kompetansemål etter 4. Aktivitet i ulike rørslemiljø bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar kroppsøving handlar mellom anna om å kunne formidle inntrykk

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017 Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2016/2017 Tid (veke ) Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåt e Vurdering 34-37 Fysisk aktivitet og friluftsliv Ballspel: Volleyball - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016

Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2015/2016 Tid (veke ) Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåt e Vurdering 34-37 Fysisk aktivitet og friluftsliv - Forklare kvifor fysisk aktivitet er viktig kvar dag Samtale om

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer