Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF"

Transkript

1 Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport 07/2012 Bodø, Internrevisjonen i Helse Nord RHF

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG Formål, omfang og avgrensning Konklusjon Anbefalinger INNLEDNING FORMÅL OG OMFANG Formål med revisjonen Omfang og avgrensninger Revisjonskriterier METODE OBSERVASJONER OG VURDERINGER Rutiner og kontroll ved tilsetting Formelle kvalifikasjoner Skikkethet Rutiner og kontroll ved tilsetting internrevisjonens vurdering Rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden Rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden internrevisjonens vurdering Intern styring og kontroll for øvrig Risikovurderinger Opplæring, kompetanseutvikling Lederstøtte Intern styring og kontroll for øvrig internrevisjonens vurdering Dokumentasjon for etterlevelse av prosedyrer og utføring av kontrollhandlinger Dokumentasjon for prosedyrer og kontrolltiltak internrevisjonens vurdering

3 6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Konklusjon Anbefalinger VEDLEGG 1 DOKUMENTOVERSIKT

4 1 SAMMENDRAG 1.1 Formål, omfang og avgrensning Formålet med revisjonsprosjektet har vært å undersøke om Sykehusapotek Nord HF: har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells kompetanse, autorisasjon og lisens ved ansettelse har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll med at ansattes autorisasjon/lisens ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt har tilfredsstillende dokumentasjon for de utførte kontroller. Begrepet kompetanse er avgrenset til å dreie seg om hvorvidt helsepersonellet, i tillegg til de formelle kvalifikasjoner, har nødvendige kvalifikasjoner til å utøve yrket forsvarlig / er skikket til stillingen. Videre er det lagt til grunn en vid forståelse av begrepet ved ansettelse, ved at prøvetid og/eller tidlig opplæringsperiode omfattes av revisjonen. 1.2 Konklusjon Internrevisjonen konkluderer med at det alt i alt foreligger rimelig grad av sikkerhet for at foretakets helsepersonell ved tilsetting innehar nødvendig autorisasjon eller lisens og for øvrig er skikket for oppgaven, og for at autorisasjon/lisens ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt i ansettelsesperioden. Internrevisjonen konstaterer likevel at det er rom for flere forbedringer i foretakets interne styring og kontroll på det området som omfattes av revisjonen. 1.3 Anbefalinger Internrevisjonen gir Sykehusapotek Nord HF anbefalinger om utarbeidelse av retningslinjer/ prosedyrer for prosessen rundt tilsetting av helsepersonell, dokumentasjon av prosedyrer og kontrolltiltak, bruk av risikovurderinger, kontroll med at ansatte ikke har mistet sin autorisasjon, og opplæring/kompetanseutvikling av foretakets ledere. 4

5 2 INNLEDNING Spesialisthelsetjenesteloven krever i 2-2 at de helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, og at tjenestene skal tilrettelegges slik at personell som utfører dem blir i stand til å overholde sine plikter. Det fremgår av helsepersonelloven ( 4) at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, og at det i forskrift kan bestemmes at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner. I lovens kap. 9 reguleres vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. Autorisasjonsordningen skal sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle. Ordningen omfatter 29 grupper helsepersonell hvor yrkesutøvelsen krever profesjonsgodkjenning, inklusive provisorfarmasøyt, reseptfarmasøyt og apotektekniker. Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon, kan gis lisens etter søknad. Lisens kan bare gis til helsepersonell som er skikket ut fra lisensens art og omfang. Forsvarlighetskravet innebærer at helsepersonell både må inneha de nødvendige formelle kvalifikasjoner (autorisasjon o.l.), og for øvrig være skikket til stillingen. (Se bl.a. uttalelse fra Helsetilsynet av om arbeidsgivers ansvar for å sjekke helsepersonells kompetanse, og brev datert 18. mars 2005 fra Helsetilsynet til landets kommuner og helseforetak.) Ut fra helseforetakenes internkontrollplikt forventes derfor at foretakene har innrettet intern styring og kontroll med egen bruk av helsepersonell slik at de har rimelig grad av sikkerhet for at disse kravene til helsepersonells kvalifikasjoner ivaretas. Revisjonsprosjektet inngår i internrevisjonens vedtatte revisjonsplan for 2011/2012, og er gjennomført i alle helseforetakene i Helse Nord. Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon ved Sykehusapotek Nord HF i perioden januar 2012 november Oppdragsansvarlig har vært revisjonssjef Tor Solbjørg, og revisjonen har omfattet følgende aktiviteter: Melding om internrevisjon, sendt Oppstartmøte Intervjuer i Tromsø (se kap. 4. Metode). Dokumentgjennomgang. (Innhentede dokumenter fremgår av vedlegg 1: Dokumentoversikt.) Test av dokumentasjon for utførte kontroller/handlinger. Oppsummeringsmøte Rapportutkast oversendt til uttalelse og kvalitetssikring av fakta. 5

6 3 FORMÅL OG OMFANG 3.1 Formål med revisjonen Formålet med revisjonsprosjektet, felles for alle foretakene i Helse Nord, er å undersøke om helseforetakene: har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells kompetanse, autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved ansettelse har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll med at ansattes autorisasjon/lisens/ godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt har tilfredsstillende dokumentasjon for de utførte kontroller. 3.2 Omfang og avgrensninger Ordningen med spesialistgodkjenning gjelder iht. forskrift bare for leger, tannleger og optikere. Temaet er følgelig ikke aktuelt ved Sykehusapotek Nord HF. I dette prosjektet har internrevisjonen avgrenset begrepet kompetanse til å dreie seg om hvorvidt helsepersonellet for øvrig har nødvendige kvalifikasjoner til å utøve yrket forsvarlig / er skikket til stillingen (altså ut over de formelle kvalifikasjoner). Jf. bl.a. Helsetilsynets formuleringer i uttalelse og brev omtalt i 3. avsnitt i pkt 2 foran. Videre har vi lagt til grunn en noe utvidet forståelse av begrepet ved ansettelse vi har inkludert den første tiden etter ansettelsen, dvs. prøvetid og/eller tidlig opplæringsperiode. Både faste og midlertidige ansettelser er vurdert. Bare ledere med personalansvar for medarbeidere ansatt i 2011 er valgt ut for intervju. Stedlige kontroller (intervjuer og test av dokumentasjon) er gjennomført i Tromsø. 3.3 Revisjonskriterier Våre observasjoner er først og fremst vurdert opp mot følgende lover, forskrifter m.m.: Spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven, med tilhørende forskrifter om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. COSOs rammeverk for intern kontroll, særlig rammeverkets komponenter kompetanse og opplæring (en del av foretakets styrings- og kontrollmiljø), målsettinger og risikovurderinger, prosedyrer, rutiner og andre tiltak for å ha styring og kontroll, 6

7 systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 4 METODE Revisjonen er gjort ved dokumentanalyser, intervjuer og verifikasjoner: Dokumentanalyser: Mottatt dokumentasjon (etterspurt i melding om revisjon) er gjennomgått. Se vedlegg 1: Dokumentoversikt. Intervjuer: Vi har intervjuet sekretær i administrasjonen samt tre ledere med personalansvar ved ulike avdelinger i Tromsø (inklusive apotekeren). Verifikasjoner: I den grad det foreligger dokumentasjon som kan bekrefte utførelse av beskrevne prosedyrer/rutiner og kontrollhandlinger, er disse kontrollert ved stikkprøver. 5 OBSERVASJONER OG VURDERINGER I dette kapitlet redegjøres for internrevisjonens observasjoner og vurderinger, etter en struktur som samsvarer med revisjonsprosjektets formål: rutiner og kontroll ved tilsetting rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden intern styring og kontroll for øvrig dokumentasjon for prosedyrer og kontrolltiltak. 5.1 Rutiner og kontroll ved tilsetting Internrevisjonen har kartlagt hvordan Sykehusapotek Nord HF søker å sikre at helsepersonell som ansettes innehar de påkrevde formelle kvalifikasjoner (formalkompetanse) i form av autorisasjon eller lisens, og at vedkommende for øvrig er skikket til stillingen. Vi har registrert følgende: Formelle kvalifikasjoner a) Prosedyrer Foretaket har i liten grad utarbeidet skriftlige prosedyrer knyttet til revisjonens tema, men Rutine ved nytilsettinger fast og midlertidig ble fremlagt. Det er en 26-punkts sjekkliste hvor det oppgis hvilken funksjon i foretaket som har ansvar for hvert tiltak. I forhold til spørsmålet om formelle kvalifikasjoner er først og fremst pkt 6 relevant: Sjekk at søkeren har gyldig autorisasjon (ansvar: Sekretær). 7

8 I etterkant av intervjuene mottok internrevisjonen ytterligere dokumenter, FB 0114 (Stillingsinstruks apoteker) og FB0117 (Stillingsinstruks avdelingsleder). Dette er instrukser av mer overordnet/generell karakter, hvor det bl.a. fremgår at apoteker er hovedansvarlig for at apotekets bemanning er optimal, og at avdelingsleder sørger for opplæring av nye medarbeidere. b) Opplysninger fremkommet i intervjuer: Det ble opplyst at rutinen har vært at sekretæren påser at søker har autorisasjonen med seg ved tiltredelse, og så scannes autorisasjonen inn i personalmappa. Nå (i 2012) sjekker imidlertid sekretæren søkerens autorisasjon mot SAFH når søkerlisten skrives, og dokumenterer kontrollen ved utskrift Skikkethet Det er en utfordring å sikre at den som ansettes faktisk er egnet for stillingen, og det vil alltid være risiko for å gjøre uheldige tilsettinger. Risikoen kan imidlertid reduseres, bl.a. ved å: kontakte tidligere arbeidsgivere (innhente referanser) før ansettelse intervjue søkerne før ansettelse sørge for tett oppfølging og god veiledning av helsepersonellet i den første tiden etter tiltredelse (inkl. prøvetiden). a) Prosedyrer I Rutine ved nytilsettinger fast og midlertidig (se pkt a foran) inngår følgende punkter som er særlig relevante for temaet medarbeiders skikkethet: Pkt 8: Innkall søkere til intervju. Ansvar: Apoteker Pkt 9: Avholde intervjurunde. Ansvar: Apoteker (Internrevisjonen har også mottatt Intervjumal Veiledende mal, men dokumentets status er uklar det er ikke lagt inn i Docmap og synes å være et utkast.) b) Opplysninger fremkommet i intervjuer De tre lederne som ble intervjuet opplyste at det alltid gjennomføres intervju med aktuelle søkere. De ga også uttrykk for at de konsekvent kontakter referanser, med unntak for én som kan ha unnlatt dette når søkeren er godt kjent fra før. Lederne understreket viktigheten av tett oppfølging av ansatte i prøvetiden, og ga eksempler på hvordan dette gjøres. Det ble bl.a. vist til at man har opplæringsopplegg i starten og at nyansatte jobber tett sammen med erfarne farmasøyter (fadderordning), at det presiseres sterkt at ingen skal svare på spørsmål når de ikke er 100 % sikker på svaret, og at man jobber mye med bevisstgjøring av avdelingslederne. Men flere ga uttrykk for at man savner ei sjekkliste som viser hvilke tema lederne skal vurdere og drøfte med medarbeiderne. 8

9 5.1.3 Rutiner og kontroll ved tilsetting internrevisjonens vurdering Internrevisjonen konstaterer at Sykehusapotek Nord HF i liten grad har vedtatt prosedyrer, sjekklister e.l. som skal bidra til å sikre at helsepersonell som tilsettes har den nødvendige formalkompetanse og for øvrig er skikket til stillingen. Det gjennomføres imidlertid flere viktige og relevante tiltak og kontroller på dette feltet: Sekretæren har påsett at helsepersonell har sin autorisasjon ved tiltreden, men har ikke kontrollert dette mot safh.no. (Det er opplyst at rutinen nå er endret og slik kontroll gjøres). Det er innarbeidet rutine, i samsvar med vedtatt prosedyre, at lederne gjennomfører referansesjekk og foretar intervjuer med aktuelle søkere. Foretaket har etablert holdninger og gjennomfører en oppfølging i tiden etter ansettelse som gir rimelig grad av sikkerhet for at man vil avdekke og treffe tiltak overfor helsepersonell som ikke innfrir kravet om skikkethet for oppgaven. Risikoen for at det tilsettes helsepersonell som mangler nødvendig formell kompetanse eller skikkethet for stillingen vurderes alt i alt som relativt beskjeden. 5.2 Rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden Helsepersonellovens kap. 10 og 11 inneholder bestemmelser om bortfall, tilbakekall, suspensjon, begrensning og frivillig avkall på autorisasjon eller lisens. Dersom det skjer slike endringer i den ansattes formalkompetanse er det avgjørende at arbeidsgiver blir kjent med det slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Internrevisjonen har undersøkt om Sykehusapotek Nord HF har tilfredsstillende sikkerhet for at det vil skje: a) Prosedyrer Det er ikke utarbeidet skriftlig rutine for kontroll med at alt autorisert helsepersonell ansatt ved Sykehus Nord HF til enhver tid har sin autorisasjon i orden. b) Opplysninger fremkommet i intervjuer Helsetilsynet utgir ca fire ganger i året en liste over personer som har fått sin norske autorisasjonsstatus endret. Denne er ikke gjennomgått ved Sykehusapotek Nord HF de senere år. Det gjøres heller ikke annen rutinemessig kontroll med at de ansatte har sin autorisasjon i behold, men én av lederne hadde ved en anledning i år sjekket sine medarbeidere mot saf.no. I intervjuene og i oppsummeringsmøtet ble det vist til at det er svært lite trolig at en av de ansatte kan få sin autorisasjon tilbakekalt, suspendert e.l. uten at dette blir kjent ved foretaket. Svært få av de ansatte har annet arbeidssted i tillegg, og da er det vanligvis på UNN. Det foretaket har man svært nær kontakt med, så man vil vite det dersom noe slikt skjer. 9

10 Flere av de intervjuede mente likevel at det å foreta en sjekk fra tid til annen vil være fornuftig, det øker sikkerheten ytterligere ved svært beskjeden ressursbruk. Ingen av de som ble intervjuet kjente til tilfeller hvor det er avdekket at helsepersonell i foretaket mangler de påkrevde formelle kvalifikasjoner Rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden internrevisjonens vurdering Sykehusapotek Nord HF har ikke vedtatt noen prosedyre for kontroll med at alt autorisert helsepersonell til enhver tid oppfyller kravene til formalkompetanse, og det utføres ingen rutinemessig kontroll med dette. Det synes imidlertid lite trolig at en eventuell endring i statusen til en ansatt vil skrive seg fra arbeid utenfor foretaket. Alt i alt vurderer internrevisjonen risikoen for at en ansatt kan tape autorisasjon eller lisens uten at foretaket blir kjent med det, som liten. 5.3 Intern styring og kontroll for øvrig Risikovurderinger Det er ikke vedtatt prosedyre for gjennomføring av risikovurderinger av temaene denne revisjonen omfatter. Ingen av de som ble intervjuet har heller deltatt i systematisk, dokumentert risikovurdering på området, og de kjente ikke til at slike risikovurderinger er gjort av andre. Flere av de intervjuede ga uttrykk for at det er en god idé å gjennomføre slike risikovurderinger Opplæring, kompetanseutvikling Det fremkom i intervjuer at det er laget kompetanseplaner for medarbeiderne og at de har deltatt i ulike kurs, bl.a. lederkurs. Det ble imidlertid påpekt at det kan være vanskelig å vite hvilke kurser som er gode og relevante innenfor personalområdet, og i oppsummeringsmøte var det enighet om at det er fornuftig om foretaket kan anbefale (eller selv utvikle) slike kurs Lederstøtte Ledere vil ofte ha behov for bistand fra andre i organisasjonen for å ivareta sine oppgaver. Lederne som ble intervjuet ga uttrykk for at de opplever bistanden fra sekretærene og fra toppledelsen som god Intern styring og kontroll for øvrig internrevisjonens vurdering Det er ikke gjennomført systematiske risikovurderinger på området som omfattes av denne revisjonen. Internrevisjonen mener at slike vurderinger på effektivt vis kan gi nyttig informasjon om sentrale risikoer og eventuelle svakheter i den etablerte kontrollen, og gi foretaket et godt grunnlag for å iverksette forbedringstiltak. 10

11 Det synes også fornuftig at foretaket bistår lederne med å avklare hvilke kurstilbud som er mest relevante, eventuelt at foretaket selv utvikler slike kurs, for å styrke ledernes kompetanse på personalområdet. 5.4 Dokumentasjon for etterlevelse av prosedyrer og utføring av kontrollhandlinger 5 i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten krever at internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er altså et vurderingsspørsmål om gjennomførte kontroller må dokumenteres eller ikke. Manglende dokumentasjon betyr ikke at kontrollen ikke kan være effektiv. Det er likevel åpenbare fordeler ved å dokumentere kontrolltiltakene, f.eks. fjernes usikkerhet mht om kontrollen faktisk er utført, det legges til rette for at andre kan ivareta oppgaven ved fravær og fratreden, og man blir lettere oppmerksom på eventuelle dobbelkontroller. Alt i alt vil slik dokumentasjon gi foretaket et bedre grunnlag for å evaluere sine prosedyrer og kontrolltiltak og tillegge dem vekt som en del av virksomhetens interne styring og kontroll. Internrevisjonen har undersøkt i hvilken grad de handlinger og kontrolltiltak som er beskrevet foran i rapporten blir dokumentert, og vi konstaterte følgende: Sekretærens sjekk av autorisasjon ved tiltredelse (se pkt foran): Kontrollen har blitt dokumentert ved at fremlagt autorisasjonsdokument er scannet inn i persoanalmappen. Det er opplyst at det nå er fast rutine å ta utskrift fra SAFH som arkiveres som dokumentasjon. Intervjuer (pkt 5.1.2): Ingen av de lederne vi intervjuet har arkivert dokumentasjon relatert til intervju med søkere. Referanseinnhenting (pkt 5.1.2): Ingen av de intervjuede lederne har sørget for arkivering av dokumentasjon som viser hvem som er kontaktet, eller hvilke opplysninger som fremkom. Generelt om dokumentasjon: Det ble nevnt at når nytt lønns- og personalsystem nå tas i bruk vil det ligge til rette for vesentlig enklere og bedre dokumentasjon av utførte handlinger Dokumentasjon for prosedyrer og kontrolltiltak internrevisjonens vurdering Utførte prosedyrer og kontrolltiltak blir praktisk talt ikke dokumentert. Det er et skjønnsspørsmål i hvilken grad slik dokumentasjon er påkrevd i medhold av forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, men etter internrevisjonens vurdering er det en klar svakhet i den interne styring og kontroll ved Sykehusapotek Nord HF at man i så liten grad kan dokumentere at prosedyrer er fulgt og kontrolltiltak utført. Etter vår oppfatning vil det heller ikke være særlig ressurskrevende å fremskaffe tilfredsstillende dokumentasjon for de rutiner og kontroller som er omtalt foran. 11

12 6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 6.1 Konklusjon Internrevisjonen konkluderer med at det alt i alt foreligger rimelig grad av sikkerhet for at foretakets helsepersonell ved tilsetting innehar nødvendig autorisasjon eller lisens og for øvrig er skikket for oppgaven, og for at autorisasjon/lisens ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt i ansettelsesperioden. Internrevisjonen konstaterer likevel at det er rom for flere forbedringer i foretakets interne styring og kontroll innen de tema som omfattes av denne revisjonen, særlig knyttet til utarbeidelse av prosedyrer og rutiner samt dokumentasjon for at disse er fulgt, gjennomføring av risikovurderinger, kontroll med at ansatte fortsatt innehar nødvendig autorisasjon, og opplæring/kompetanseutvikling av foretakets ledere. 6.2 Anbefalinger Internrevisjonen anbefaler Sykehusapotek Nord HF å iverksette følgende tiltak: 1. Utarbeide og etterleve klare retningslinjer/prosedyrer for prosessene rundt tilsetting av helsepersonell, inklusive krav som stilles om bruk av intervju innhenting av referanser utarbeidelse og arkivering av dokumentasjon også for andre tema som omtales i denne rapporten. 2. Etablere opplegg for jevnlige, dokumenterte risikovurderinger som omfatter foretakets ansettelsesprosesser, inklusive kontroll med helsepersonells formelle kvalifikasjoner og skikkethet for stillingen. 3. Utarbeide prosedyre for kontroll med at helsepersonells autorisasjon ikke er bortfalt, tilbakekalt, suspendert, begrenset eller gitt avkall på i ansettelsesperioden. 4. Vurdere tiltak for å styrke opplæring og kompetanseutvikling av ledere med personalansvar. 12

13 VEDLEGG 1 - DOKUMENTOVERSIKT Følgende dokumenter mottatt fra Sykehusapotek Nord HF i e-post av er benyttet i denne revisjonen: Rutine ved nytilsettinger fast og midlertidig Organsisasjonskart (organisasjonsstruktur) Oversikt over midlertidige og faste nyansettelser i i Tromsø og Bodø 13

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2012 Bodø, 18.01.2013 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr. 05/2012 Bodø, 09.11.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 25.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...5 2 Formål

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 03/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 03/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Formål og

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Tilsyn. Lars E Hanssen Statens helsetilsyn Pasientsikkerhet og kvalitet NSH 8. juni 2010

Tilsyn. Lars E Hanssen Statens helsetilsyn Pasientsikkerhet og kvalitet NSH 8. juni 2010 Tilsyn Lars E Hanssen Statens helsetilsyn Pasientsikkerhet og kvalitet NSH 8. juni 2010 Visjon: Tilsyn for trygge tjenester 2 Verdigrunnlag Tilsynsvirksomheten bygger på følgende verdigrunnlag: ethvert

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Internrevisjonsrapport 02/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 02/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonsrapport 02/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 02.02.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Formål

Detaljer

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn.

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Gorm Are Grammeltvedt Avdelingsdirektør Statens helsetilsyn www.helsetilsynet.no Statens helsetilsyn oppgaver Overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Internrevisjonsrapport 04/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 04/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 04/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 19.08.2014 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Formål...

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Helsetilsynets arbeid og vurdering av faglig forsvarlighet i tjenestene

Helsetilsynets arbeid og vurdering av faglig forsvarlighet i tjenestene Helsetilsynets arbeid og vurdering av faglig forsvarlighet i tjenestene Administrative reaksjoner Kommuneoverlegens rolle v/trude Bakke, seniorrådgiver Primærmedisinsk uke 2018 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 03/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonsrapport 03/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 02.06.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 Formål...

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Styring og ledelse. 10.nov 2018 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Styring og ledelse. 10.nov 2018 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Styring og ledelse - om betydningen for pasientsikkerhet og kvalitet - om en egen forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 10.nov 2018 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf)

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i (Nyhet fra Statens helsetilsyn også publisert som pdf) Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014 (Nyhet fra Statens helsetilsyn 3.2.2015 også publisert som pdf) Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014,

Detaljer

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Ida Øygard Haavardsholm Rådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Rettslig

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi?

Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Nettverkssamling for ledere i helse- og omsorgstjenestene Forsvarlige helse- og omsorgstjenester: Hva ser Helsetilsynet etter? Hva finner vi? Seniorrådgiver Richard H Knoff,

Detaljer

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få?

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Gorm Are Grammeltvedt Spesialrådgiver Tema Ansvar for pasientbehandlingen Kort om

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.01.2010 200800560-25 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: INTERNREVISJONENS

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Geir Sverre Braut Helse Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund FOUSAMs erfaringskonferanse 19. mai 2015 Meld. St. 26 (2014 2015) Det er en forutsetning

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Internkontroll i Helse Nord RHF

Internkontroll i Helse Nord RHF Internkontroll i Helse Nord RHF Utforming og oppfølging av styringsdokumentene til helseforetakene og Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet Internrevisjonsrapport nr 2/06 28.02.07 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF

Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor Solbjørg 917 68 828 Bodø, 15.2.2018 Styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Formål I denne styresaken fremlegges

Detaljer

Økonomisk internkontroll

Økonomisk internkontroll Økonomisk internkontroll Levanger kommune 17.02.15 1 Problemstillinger I hvilken grad har Levanger kommune system og rutiner som sikrer betryggende økonomisk intern kontroll? I hvilken grad fungerer den

Detaljer

Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF

Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Smittevernforum Stjørdal, 18. oktober 2018 Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Presentasjon om: Internrevisjon i helseforetak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Kravene i lovverket. Befolkningen skal få - Tilstrekkelige tjenester - Av forsvarlig kvalitet - Når det er behov for det

Kravene i lovverket. Befolkningen skal få - Tilstrekkelige tjenester - Av forsvarlig kvalitet - Når det er behov for det Forsvarlighet for virksomheter og helsepersonell Onsdag 29. mai 2013 Svein Eggen Tjenesteleverandører skal ha et internkontrollsystem som sikrer at - virksomheten drives i samsvar med regelverket - svikt

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

Legen og Askeladden vs. tilsynsmyndigheten og trollet

Legen og Askeladden vs. tilsynsmyndigheten og trollet Legen og Askeladden vs. tilsynsmyndigheten og trollet Årssamling for avdelingsrådgivere og støttekolleger 17. januar 2019 Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde kommune Det er lunsj og du sjekker posthylla.

Detaljer

Avslutning av tilsynssak brudd på spesialisthelsetjenesteloven

Avslutning av tilsynssak brudd på spesialisthelsetjenesteloven St. Olavs Hospital HF v/direktøren Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. 13 jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Olav Kyrres gate 17 7033 TRONDHEIM DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/1190 Ole Martin Olsen, 78421997 Hammerfest, 21.9.2017 Saksnummer 84/2017 Saksansvarlig: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato:

Detaljer

Kravet til faglig forsvarlighet

Kravet til faglig forsvarlighet Kravet til faglig forsvarlighet Solveig Hodne Riska Universitetslektor i helserett Universitetet i Stavanger Kravet om faglig forsvarlighet Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard Det betyr at:

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Faglig forsvarlige helsetjenester sikkerhet, styring og involvering

Faglig forsvarlige helsetjenester sikkerhet, styring og involvering Faglig forsvarlige helsetjenester sikkerhet, styring og involvering Høstkonferansen i Telemark Vrådal 21. oktober 2016 Assisterende direktør Heidi Merete Rudi, Statens helsetilsyn Statlige virkemidler

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Nytt EU-direktiv om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Seniorrådgiver Vegard Pettersen, HOD Ingeniørenes Hus, 29. oktober 2008 Generelt om direktiv 2005/36 Fastsetter når landene er forpliktet

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 01/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 01/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 27.02.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1

Detaljer

helseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak

helseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: A. Mentzoni-Einarsen/H. Eichler Bodø, 8.6.2018 Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging

Detaljer

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10 Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT Rapport nr 17-10 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS - THAMSHAVNBANEN TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 17-10 Saksnr:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 2018 TILSYN Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Ketil Kongelstad ass. fylkeslege FmOA fmoakko@fylkesmannen.no Tema Fylkeslegens arbeid og vurdering av faglig forsvarlighet i tjenestene;

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

legetjenesten ved kirurgisk virksomhet Lofoten

legetjenesten ved kirurgisk virksomhet Lofoten Nordlandssykehuset HForganisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet Lofoten Internrevisjonsrapport nr 06/08 18.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål, avgrensning...3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Retningslinje- og implementeringsarbeid

Retningslinje- og implementeringsarbeid Den 9. nasjonale TIPS-konferanse Tromsø 10. og 11. oktober 2013 Retningslinje- og implementeringsarbeid Direktør Jan Fredrik Andresen Statens helsetilsyn Fortiden er fremtidens utsiktspunkt. Eliezer (Elie)

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken Klagesaker ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Definisjoner mv rettighetsklage og tilsynssak Hva det klages på Saksbehandling og arbeidsdeling Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Roller og oppgaver

Detaljer

Styresak 85/2010: Internrevisjonsrapporter Helse Nord RHF 2010

Styresak 85/2010: Internrevisjonsrapporter Helse Nord RHF 2010 Styresak 85/2010: Internrevisjonsrapporter Helse Nord RHF 2010 Møtedato: 14.-15.12.10 Møtested: Mo i Rana I oppdragsdokumentet 2010 heter det i pkt 8.1.2 Risikostyring og intern kontroll, at styret skal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Kva ventar tilsynet seg av akuttmedisinen? (Kva er det vi ser ved tilsyn?)

Kva ventar tilsynet seg av akuttmedisinen? (Kva er det vi ser ved tilsyn?) Kva ventar tilsynet seg av akuttmedisinen? (Kva er det vi ser ved tilsyn?) Geir Sverre Braut assisterande direktør Statens helsetilsyn Skandinavisk akuttmedisin 2012 Gardermoen, 20. mars 2012 1 Kva er

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200900256-23 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Tilsyn med rusomsorgen

Tilsyn med rusomsorgen Tilsyn med rusomsorgen Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Kurs 8. 9. desember 2016 «Riktig bruk av tvang i rusfeltet» 1 Oversikt over det statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Aktuelle

Detaljer

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato: Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv Vår dato Deres dato 05.2016 Vår referanse Deres referanse 16/3783 1 av 1 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Internrevisjonsrapport 08/2016. Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 08/2016. Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2016 Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Regionale

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Legemiddelhåndteringen i helseforetakene Oppsummering Stjørdal, 14. desember 2015 2. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen.

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen. NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75512902 Sted/Dato: Bodø, 14.01.2013 Til: Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2012 1) Innledning a) Internrevisjonens

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2018. Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester

Internrevisjonsrapport 01/2018. Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester Internrevisjonsrapport 01/2018 Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 06.04.2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...4

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Avvikshåndtering PROSJEKTPLAN. Meldal kommune. Juni 2018 FR1044

FORVALTNINGSREVISJON. Avvikshåndtering PROSJEKTPLAN. Meldal kommune. Juni 2018 FR1044 FORVALTNINGSREVISJON Avvikshåndtering PROSJEKTPLAN Meldal kommune Juni 2018 FR1044 1 SAMMENDRAG PROSJEKTPLAN Problemstilling Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik? Kilder til kriterier

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer