Internrevisjonsrapport 01/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internrevisjonsrapport 01/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF"

Transkript

1 Internrevisjonsrapport 01/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF,

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Formål Konklusjon Anbefalinger Innledning Bilambulansetjenesten Formål og omfang Formål med revisjonen Avgrensninger Regelverk Revisjonskriterier Metoder Observasjoner og vurderinger Organisering, roller og ansvar Observasjoner Internrevisjonens vurdering av organisering, roller og ansvar Kompetanse Observasjoner Internrevisjonens vurderinger vedrørende kompetanse Arbeidstid Observasjoner Internrevisjonens vurderinger angående arbeidstid Hviletid Observasjoner Internrevisjonens vurderinger vedrørende hviletid Oppfølging Observasjoner Internrevisjonens vurdering av oppfølging Konklusjon og anbefalinger Konklusjon Anbefalinger Vedlegg

3 1 Sammendrag 1.1 Formål Formålet med revisjonen er å undersøke om Helgelandssykehuset HF har styring og kontroll med bilambulansetjenesten som gir rimelig grad av sikkerhet for at gjeldende krav til kompetanse, arbeids- og hviletid etterleves. 1.2 Konklusjon Helgelandssykehuset HF har etablert en styring og kontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for etterlevelse av kravene til kompetanse i bilambulansetjenesten. Tiltakene som skal sikre etterlevelse av kravene til arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten har svakheter som har muliggjort et betydelig antall brudd på disse kravene i Internrevisjonen konkluderer derfor med at foretaket ikke har etablert en styring og kontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for etterlevelse av kravene til arbeids- og hviletid. Forbedringstiltak er igangsatt, men ytterligere endringer er nødvendige for å forebygge slike lovbrudd i framtiden. 1.3 Anbefalinger Foretaket bør: 1. Benytte risikovurderinger mer systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til tjenestens måloppnåelse. 2. Vurdere om alle vesentlige avtaleforhold er omtalt i inngåtte arbeidsavtaler og, om nødvendig, endre praksis for hvilke forhold som tas inn. 3. Stille klarere krav til hvordan etablert kompetanse skal vedlikeholdes, utvikles og dokumenteres. 4. Avklare om fysiske tester skal være en del av kravene som stilles til ambulansearbeiderne, og eventuelt hvordan oppfølging skal skje. 5. Forbedre arbeidstidsplanleggingen for å redusere overtidsbruk og forebygge brudd på arbeidsmiljølovens arbeids- og hviletidsbestemmelser. 6. Fortsette arbeidet for å oppnå pålitelige styringsdata om brudd på arbeidsmiljøloven. 7. Avklare i hvilke tilfeller avviksmelding skal benyttes, relatert til denne revisjonens tema. 3

4 2 Innledning Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF. Prosjektet inngår i vedtatt revisjonsplan for 2013/2014 og gjennomføres i alle de fire sykehusforetakene i Helse Nord. Revisjonen er utført av internrevisor Bjørn Ole Kristiansen og revisjonssjef Tor Solbjørg. Internrevisjonen har omfattet følgende aktiviteter: Melding om internrevisjon sendt Dokumentgjennomgang. Oversikt over dokumenter som er innhentet i forbindelse med revisjonen er gitt i vedlegg 1, Dokumentoversikt. Intervju av ansatte og ledere i Sandnessjøen, Mosjøen og Korgen, 17. og Oppsummeringsmøte, videokonferanse Tester ved to stasjoner i foretaket, Mosjøen og Korgen. Se nærmere beskrivelse i kapittel 4, Metoder. Rapportutkast sendt , besvart av foretaket Bilambulansetjenesten Ledelsen for bilambulansetjenesten er lokalisert til sykehuset i Sandnessjøen. Tjenesten er delt opp i fire områder, hvor hvert område har sin områdeleder som har ansvar for de underliggende stasjoner. Tabell 1. Oversikt over bilambulansestasjoner i Helgelandssykehuset: Områder Stasjoner Ambulanser Brønnøy Brønnøy 1 døgnambulanse og 1 reserve Bindal 1 døgnambulanse Sømna 1 døgnambulanse Vega 1 døgnambulanse og 1 reserve Mosjøen Mosjøen 2 døgnambulanser og 1 reserve Grane 1 døgnambulanse / psykiatriambulanse Hattfjelldal 1 døgnambulanse Sandnessjøen Sandnessjøen 2 døgnambulanser og 1 reserve Dønna/Herøy/Rødøy 1 døgnambulanse Mo i Rana Mo i Rana 2 døgnambulanser og 1 reserve Nesna 1 døgnambulanse Lurøy 1 døgnambulanse Hemnes 1 døgnambulanse Det er totalt 102 stillinger i bilambulansetjenesten ved Helgelandssykehuset. I tillegg tas det inn 4 lærlinger årlig. 4

5 Nøkkeltall fra 2012 beskriver noe av omfanget i tjenesten: 16 ambulanser (+5 reserve) oppdrag km tilbakelagt Tjenesten har økt jevnt de siste årene, og det var 14 flere årsverk i 2012 enn i 2006 Det var forventet % økning i antall oppdrag i Oppdragene deles inn i tre typer, som vist i figur 1. Figur 1. Fordeling av bilambulanseoppdrag i Helgelandssykehuset, Antall Akutt 28 % Antall Haster 43 % Antall Vanlig 29 % 3 Formål og omfang 3.1 Formål med revisjonen Formålet med revisjonen er å undersøke om Helgelandssykehuset HF har styring og kontroll med bilambulansetjenesten som gir rimelig grad av sikkerhet for at gjeldende krav til kompetanse, arbeids- og hviletid etterleves. 3.2 Avgrensninger Båt- og luftambulansetjenesten er ikke omfattet av denne revisjonen. Tester og intervju med ambulansepersonell er bare gjennomført ved stasjonene i Mosjøen og Korgen. 3.3 Regelverk Følgende regelverk er særlig aktuelt i denne revisjonen: 5

6 LOV Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) o kapittel 10, arbeidstid o 14-6 Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen LOV Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) o 3 Grunnregler for trafikk o 21 Alminnelige plikter FOR Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (akuttforskriften) o kapittel 4 Ambulansetjeneste ( 17 Bemanning og helsefaglig kompetanse) Andre aktuelle, styrende dokumenter: NOU 1976:2 Utdanning av ambulansepersonell Retningslinjer fra Helse Nord RHF, : Ambulansetjenesten nødvendig døgnhvile Retningslinjer fra Helse Nord RHF vedr. forskrift: Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, RL 3315, Styringsmyndighet AMK, Helgelandssykehuset HF, PR 12311, Avvikshåndtering i Docmap 3.4 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er de krav og forventninger som revisjonens observasjoner sammenlignes med. I denne revisjonen er revisjonskriteriene utledet fra aktuelt regelverk og et anerkjent rammeverk for Intern kontroll, COSO 1. Vi legger følgende revisjonskriterier til grunn: Organisering, roller og ansvar o Tjenesten er tydelig organisert o Det er klar fordeling av oppgaver, ansvar og myndighetsforhold o Alle ansatte har arbeidsavtaler hvor arbeidsvilkårene er definert o Risikovurderinger benyttes systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til tjenestens måloppnåelse Kompetanse o Det er utarbeidet plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse, og denne utvikles og vedlikeholdes o Kompetansen tilfredsstiller minimum kravene i akuttforskriftens 17, NOU 1976:2 kap. 7, 8 og 9, og eventuelle tilleggskrav fastsatt i foretaket o Kompetansetiltak og resertifisering dokumenteres Arbeidstid o Det er utarbeidet arbeidsplaner for skiftarbeid i alle soner o Arbeidsplanene følger arbeidsmiljølovens 10-3 og tariffavtaler om arbeidstid o Arbeidsplanene omfatter også vikarer ved kjent/planlagt fravær 1 COSO: The Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Boken Intern kontroll et integrert rammeverk ble publisert i norsk versjon første gang i

7 o Kravene til arbeidstid i arbeidsmiljølovens kapittel 10 og i tariffavtaler blir overholdt Hviletid o Hviletiden i planlegging og gjennomføring av tjenesten tilfredsstiller kravene i lov. Herunder: Døgnhvile. Hovedregelen er døgnhvile på elleve sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn Ukehvil. Hovedregelen er at senest etter seks døgn skal det gjennomføres en ukehvil på minst 35 timer o Fører av kjøretøyet må være skikket til å kjøre på en trygg måte Oppfølging o Rapportering følger normalt lederlinja o Intern styring og kontroll knyttet til kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten følges opp løpende o Avvik meldes og håndteres i avviksmodulen i Docmap, og benyttes til kontinuerlig læring og forbedring 4 Metoder Dokumentgjennomgang Tilsendte/fremlagte dokumenter er gjennomgått som en del av grunnlaget for forberedelse til intervju og tester. Se Vedlegg 1 Dokumentoversikt. Intervju Det er gjennomført intervju av 18 ledere og medarbeidere ved Helgelandssykehuset: administrerende direktør, personal- og organisasjonssjef, ledere av ambulansetjenesten, tillitsvalgte og hovedverneombud i bilambulansetjenesten Sandnessjøen, samt ansatte (gruppeintervju) og ledelse ved stasjonene i Mosjøen og Korgen. Verifikasjoner/tester Følgende tester er gjort ved stasjonene Mosjøen og Korgen for perioden : Kompetanse Test 1: Er turnus planlagt gjennomført med påkrevd kompetanse Test 2: Er alle vakter i turnusen gjennomført med påkrevd kompetanse Arbeidstid Test 3: Er turnus planlagt innenfor de rammer og krav som gjelder Test 4: Hvor stor andel av oppdragene starter i stasjonens passivtid Hviletid Test 5: Overholdes kravene til hviletid i planlegging av turnus 7

8 5 Observasjoner og vurderinger 5.1 Organisering, roller og ansvar Observasjoner Ambulansetjenesten er organisert med avdelingsledelse (inklusive undervisningsleder) i Sandnessjøen. Undervisningsleder har, sammen med medisinsk fagansvarlig, ansvar for kompetanseplanlegging og opplæring. De fire områdelederne har budsjett- og personalansvar for eget område, og er således ansvarlig for at planlagte tiltak er budsjettert og blir gjennomført. Det har fremkommet i intervjuene at roller, ansvar og myndighet er avklart og kjent internt i ambulansetjenesten. Internrevisjonen har fått fremlagt flere eksempler på risikovurderinger gjort i ambulansetjenesten (se dokumentoversikt), som delvis gjelder denne revisjonens tema. Eksempelvis er det i prosjekt Vurdering av ferieavvikling 2013 vurdert risikoer som bruk av timebank i ferieavvikling og ressursbruk i forhold til redusert kompetanse hos vikarer. Forholdet mellom kapasitet, ansatte, ressurser og gjennomføringsevne har også vært vurdert i ulike prosjekt. Det er ikke dokumentert gjennomført særskilte risikovurderinger på kompetanseområdet. I intervjuene fremkom det likevel at det gjøres udokumenterte vurderinger av risikoer knyttet til kompetanse. Disse vurderingene benyttes videre ved utarbeidelse av arbeidsplan for påfølgende år, hvor relevante tiltak knyttet til kompetanse skal prioriteres. Internrevisjonen har fått opplyst at det er etablert arbeidsavtaler for alle ansatte. Det er ikke satt krav til spesielle arbeidsvilkår (fag- eller kompetansevilkår) eller særvilkår som skal være med i arbeidsavtalene, og internrevisjonen er ikke gjort kjent med at dette er vurdert spesifikt i foretaket Internrevisjonens vurdering av organisering, roller og ansvar Ambulansetjenesten er tydelig organisert, og det er en klar fordeling av oppgaver, ansvar og myndighetsforhold. Risikovurderingene som er gjennomført er etter internrevisjonens vurdering et steg på veien mot en systematisk bruk av risikovurderinger. Mange av disse vurderingene berører revisjonens tema, direkte eller indirekte. 8

9 Arbeidsmiljølovens 14-6, 1. ledd stiller følgende krav til innhold i arbeidsavtalen: arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Hva som er av vesentlig betydning må vurderes av virksomheten selv. Eksempler på slike forhold kan være at det kreves førerkort i gitt klasse og kjøreseddel for utrykningskjøretøy, eller at ansatte skal følge foretakets gjeldende kompetanseplan. Slike forhold er ikke tatt inn i de inngåtte arbeidsavtaler. Etter internrevisjonens vurdering kan det følgelig stilles spørsmål ved om arbeidsavtalene, slik de foreligger i dag, tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav. Foretaket bør: 1. Benytte risikovurderinger mer systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til tjenestens måloppnåelse. 2. Vurdere om alle vesentlige avtaleforhold er omtalt i inngåtte arbeidsavtaler og, om nødvendig, endre praksis for hvilke forhold som tas inn. 5.2 Kompetanse Observasjoner Ambulansearbeideres kompetansenivå kan grupperes slik: A 1: A 2: Lærling: Forutsetter autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider og kjøreseddel for utrykningskjøring. Kvalifiserer til å være fartøysjef (personell 1 i ambulansen). Forutsetter en individuell vurdering og godkjenning av dokumentert grunnutdanning, kompetanse og erfaring. Kvalifiserer til å være personell 2 i ambulansen. Kan i 2. års læretid gis godkjenning som A 2, etter individuell vurdering. Gjennom fremlagt dokumentasjon og intervjuer har det fremkommet at det arbeides aktivt med å vedlikeholde og heve kompetansen i foretaket. Det er gjennomført et betydelig arbeid med å kartlegge og holde oversikt over gjennomførte kurs, utdanning, øvelser og andre kompetansehevende tiltak. Dette har vært vesentlig bl.a. for vurdering av og beslutning om delegeringer fra medisinsk ansvarlig. Internrevisjonen har fått opplyst at 95 % av foretakets fast ansatte i ambulansetjenesten har godkjent kompetanse som ambulansearbeider 1 eller 2 (A 1 eller A 2), og at andelen er stigende. I tillegg har de fleste vikarene gjennomført kompetanseheving til nivå A 2. Det er fortsatt få vikarer som kan gå inn som A 1 (fartøysjef), særlig i distriktene. 9

10 I de to stasjonene hvor internrevisjonen har gjennomført tester, Mosjøen og Korgen, har alle fast ansatte godkjent kompetanse som A 1 eller A 2. Det er etablert kompetanseplan, sist rullert , og denne legges til grunn for utarbeidelse av årlig arbeidsplan (tiltaksplan). Kravene til hvilken kompetanse som skal vedlikeholdes eller resertifiseres og hvordan det skal gjøres, er i liten grad beskrevet. Dette vurderes skjønnsmessig av medisinsk fagansvarlig og ledelsen i ambulansetjenesten. Prioriterte tema settes opp i arbeidsplan (som tiltak neste år) og gjennomføres for alle ansatte, hovedsaklig i form av fagdager. Internrevisjonen registrerer at avdelingen har system for å lagre dokumentasjon for den enkeltes kompetanse. De ansatte skal i tillegg selv samle dokumentasjon på egentrening og øvelser, blant annet ved å føre logg. I intervjuene fremkom det at rutinene for dette er mangelfulle, og det ble opplyst at det ikke føres logg. I Helgelandssykehusets ambulanseplan fra 2005 (kapittel 4 kompetanse) er det fastsatt at alle nyansatte skal gjennomføre fysisk test, og at denne skal fornyes hvert tredje år for alle fast ansatte. Kriterier for vurdering av fysisk test er imidlertid ikke utarbeidet. Det fremkom i intervjuene at det ikke gjennomføres fysisk test, verken ved ansettelse eller senere, og at det er usikkerhet om hvordan kravene til fysisk skikkethet skal etterleves. Dermed blir det heller ikke fulgt opp fra ledelsens side om kravene om fysisk skikkethet blir innfridd. De ansatte motiveres til fysisk trening, og arbeidsgiver bidrar økonomisk til treningsavtale med treningsstudio. Internrevisjonen har testet om vaktene har vært planlagt og gjennomført av personell med påkrevd kompetanse som ambulansearbeider. Testene ga følgende resultat: Mosjøen, mai 2013: Test 1: Alle vaktene, med unntak av tre, var planlagt med to ambulansearbeidere som hadde påkrevd kompetanse. De tre unntakene var ubemannet i turnusplanen på grunn av fravær. I disse vaktene ble det innleid godkjent vikar. Test 2: Alle vaktene i mai ble gjennomført med påkrevd kompetanse. Korgen, mai 2013: Test 1: Alle vaktene, med unntak av fire, var planlagt med to ambulansearbeidere som hadde påkrevd kompetanse. De fire unntakene var ubemannet i turnusplanen på grunn av fravær. I disse vaktene ble det innleid godkjent vikar. Test 2: Alle vaktene i mai ble gjennomført med påkrevd kompetanse. 10

11 5.2.2 Internrevisjonens vurderinger vedrørende kompetanse Internrevisjonens tester og intervjuer har vist at ambulanseoppdragene både planlegges og gjennomføres med påkrevd kompetanse. I avdelingen arbeides det systematisk og målrettet med vedlikehold og heving av kompetansen. Beskrivelsene av hvilken kompetanse som skal fornyes/vedlikeholdes, og hvordan dette skal gjennomføres og dokumenteres, er likevel noe mangelfulle. Dette kan vanskeliggjøre oppfølgingen av kompetansekravene. Internrevisjonens vurdering er at det er uheldig at det ikke føres logg over egentrening. Vi har konstatert at det finnes kompetansekrav som ikke følges opp, for eksempel krav til fysisk skikkethet. Etter internrevisjonens vurdering er det uheldig at det er stilt krav som ikke etterleves eller følges opp i praksis. Foretaket bør: 3. Stille klarere krav til hvordan etablert kompetanse skal vedlikeholdes, utvikles og dokumenteres. 4. Avklare om fysiske tester fortsatt skal være en del av kravene som stilles til ambulansearbeiderne, og eventuelt hvordan oppfølging skal skje. 5.3 Arbeidstid Observasjoner Turnusene omfatter både aktiv- og passivtid. Stasjonene har ulik fordeling av aktiv- og passivtid gjennom døgnet. I aktivtid er ambulansearbeiderne kasernert på stasjonene, i passivtid har de hjemmevakt. En time passivtid teller mindre enn en klokketime i turnusplaner. Turnusplanene er satt opp slik at alle oppdrag som gjennomføres av fast tilsatte ambulansearbeidere i passivtid, skjer som overtidsarbeid. Internrevisjonen har gjennomført tester (3 og 4) av om bemanningen på vakt har vært planlagt innenfor de rammer og krav som gjelder for arbeidstiden. Testene ga følgende resultat: Mosjøen og Korgen, mai 2013: Test 3: Det er etablert vaktplan (arbeidsplan/turnusplan) i henhold til arbeidsmiljølovens 10-3 ved begge ambulansestasjonene. Ingen av de fremlagte vaktplanene inneholdt direkte brudd på lovens bestemmelser om arbeidstid. 11

12 Internrevisjonen har også gjort tester på hvor stor andel av ambulanseoppdragene som startet i stasjonens passivtid (test 4). Testene omfattet aktivitet i mai 2013 ved stasjonene Mosjøen og Korgen, og krevde en kartlegging av aktiviteten denne måneden. Resultatet av test 4 framgår av tabell 2. Tabell 2: Andel oppdrag med oppstart i passivtid, mai 2013 Stasjon Antall Aktiv tid Passiv tid Andel oppdrag med oppdrag antall oppdrag antall oppdrag oppstart i passivtid Korgen ,4 % Mosjøen ,4 % Testen viste at begge stasjonene har en betydelig aktivitet i passivtid, og at andelen av oppdragene som starter i passivtid er størst ved den minste stasjonen. Ytterligere tallmateriale internrevisjonen har mottatt viser stor aktivitet i passivtid ved flere av foretakets stasjoner i 2012 og I intervjuene har områdelederne bekreftet at høy oppdragsmengde i passivtid ved stasjonene har vært kjent og relativt stabilt over lang tid. Det fremkommer av statistikker i GAT 2 at antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene er betydelig, jf. referat fra AMU I intervjuene ble det opplyst at de fleste bruddene er knyttet til overtid etter endt vakt, oppdrag i passivtid, dobbelvakt eller ekstravakter utenom egen turnus. Omfanget av overtid er så stort at det oppstår behov for dispensasjon fra overtidsreglene i arbeidsmiljøloven. Foretaket har søkt og fått innvilget flere dispensasjoner, i samråd med tillitsvalgte. Når det benyttes innleide vikarer til ubesatte vakter i stedet for fast personell, reduseres risikoen for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det ble imidlertid opplyst at det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer, spesielt ved de små stasjonene. Det fremgår av foretakets vedtatte tiltaksplan for 2013 at det skal gjennomføres en vurdering av aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging. Internrevisjonen har fått opplyst at slik aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging ikke er gjennomført i ambulanseavdelingen Internrevisjonens vurderinger angående arbeidstid. Internrevisjonen konstaterer at det utarbeides planer for skiftarbeid, og at disse ikke inneholder direkte brudd på gjeldende krav. Det har samtidig framkommet at omfanget av overtidsarbeid har vært stort, og nokså stabilt, over tid. Viktige årsaker til dette er stor aktivitet i passivtid, spesielt på de små stasjonene, og at fast ansatte settes inn i ekstravakter ved fravær. Dette har medført at antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser har vært betydelig. Denne situasjonen gir, etter 2 GAT: Datasystem for rapportering og administrering av arbeidstid og fravær for ansatte. 12

13 internrevisjonens vurdering, grunnlag for å stille spørsmål ved om det indirekte også planlegges med bruk av overtid som er i strid med arbeidsmiljølovens 10-6, 1. ledd. Ettersom avtaler inngått med fagforeningene er et viktig grunnlag for arbeidstidsplanleggingen, bør ledelsen og de tillitsvalgte i samarbeid vurdere endringer for å forbedre styringen med arbeidstid, inkludert overtid, i bilambulansetjenesten. Foretaket bør: 5. Forbedre arbeidstidsplanleggingen for å redusere overtidsbruk og forebygge brudd på arbeidsmiljølovens arbeids- og hviletidsbestemmelser. 5.4 Hviletid Observasjoner Hviletid i henhold til arbeidsmiljøloven dreier seg, i denne sammenheng, hovedsaklig om nødvendig hvile i døgnet og tilstrekkelig lang ukehvil. Kravene avhenger av type vakt (hjemmevakt på stasjonen osv), og partene kan avtale andre vilkår enn det som er lovens utgangspunkt. De intervjuede områdelederne opplyste at kravene til hviletid generelt overholdes i turnusplanleggingen. Dette ble også bekreftet i internrevisjonens test 5, som viste at hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 10-8 er fulgt i turnusplanene for Mosjøen og Korgen for mai Det ble opplyst at hvis sjåførene vurderer at de har behov for å melde seg ut av tjeneste under oppdrag for å hvile (etter å ha levert pasient), så er det tilrettelagt for dette. Det ble vist til foretakets PR2446, Prosedyre for hviletid. Pasienttransport med ambulanse fra Helgeland til Nordlandssykehuset i Bodø har ofte en varighet på mellom 10 og 20 timer. I intervjuene ble det opplyst at dette er en av situasjonene hvor hviletidsbestemmelsene utfordres. Møtebiler er enkelte ganger benyttet for å redusere kjøretiden. I intervjuene ble det også bekreftet at hviletiden pr døgn utfordres når det blir mye overtid. Når ansatte må gå doble vakter eller ta vakter flere dager før/etter egen vakt, kan også ukehvilen utfordres. Ledelsen pekte på at de forsøker å unngå slike situasjoner, slik at ansatte skal slippe å være utslitt før de går på neste vakt. Noen ganger gjør imidlertid fravær dette umulig å unngå, ikke minst i distriktene hvor det er vanskeligere å skaffe vikarer. Det fremkommer av statistikker i GAT, at antall brudd på hviletidsbestemmelsene er betydelig, jf. referat fra AMU Det ble opplyst at det er svært få tilfeller der en ambulansearbeider har vurdert det som nødvendig å melde seg ut av tjeneste for hvile, til tross for utfordringene som er nevnt 13

14 ovenfor. Både ansatte og ledere mener at rutinen for å melde seg ut av tjeneste fungerer godt Internrevisjonens vurderinger vedrørende hviletid Internrevisjonens vurdering er at det ikke legges turnusplaner som bryter med arbeidsmiljølovens krav til hviletid. Vi har ikke gjennomført konkrete tester på om hviletiden overholdes i gjennomføringen av turnusplanen. I intervjuer er det imidlertid påpekt at både døgnhvil og sammenhengende ukehvil kan være problematisk å overholde, spesielt i tilknytning til overtidsarbeid (se også kapittel 5.3 foran). Foretaket har stor bruk av overtid og et betydelig antall brudd på arbeidsmiljøloven. Se anbefaling 5 foran. 5.5 Oppfølging Observasjoner Avdelingsledelsen følger opp kompetanseplanen og de årlige kompetansetiltak, se kapittel Gjennomføring av egentrening og dokumentasjon for dette, etterspørres imidlertid ikke. Rapportering internt i ambulanseavdelingen følger lederlinja, foregår elektronisk og muntlig, og gjennomgås jevnlig i lederfora. Styringsdata om sykefravær, vikartimer, overtidstimer, oppdrag i aktiv-/passivtid og oppdragslengde er noe av det som rapporteres. Det opplyses at det ikke foreligger noen korrekt og pålitelig oversikt over antall brudd på arbeidsmiljøloven i avdelingen, men det fremkommer av datasystemet GAT at antallet er betydelig. Internrevisjonen er blitt orientert om en rekke feil i GAT. Dette er det også redegjort for i flere styresaker til Helse Nord RHF, se blant annet sak 32/2013 og 133/2013. Det fremkom i intervjuene at overholdelse av arbeidsmiljølovens regler har hatt betydelig fokus, særlig den senere tid, og det er gjennomført en rekke tiltak, bl.a.: - korrigeringer av datasystemet sammen med leverandør for å få mer pålitelige data - opplæring av ledere og nøkkelpersoner i bruk av GAT (ikke fullført) 14

15 - utarbeidelse av rutiner for korrekt registrering og håndtering - utarbeidelse av rutiner for lederoppfølging - opplysninger om antall brudd på arbeidsmiljøloven er tatt inn i lederrapportering og HMS-rapportering Det ble gitt uttrykk for forventninger om at både registreringene og bruken av GAT skulle være korrekte ved utgangen av De brudd på arbeidsmiljøloven som fremkommer i GAT skal da være reelle brudd, slik at lederne lettere kan holde oversikt innenfor eget ansvarsområde og iverksette tiltak. Det meldes få skriftlige avvik i Docmap ved avdelingen. Både ledere og ansatte fremholdt i intervjuene at avvik meldes muntlig, og diskuteres i personalmøter. Det er ikke definert hvilke avvik relatert til kompetanse, arbeids- og hviletid, som skal meldes Internrevisjonens vurdering av oppfølging De observerte manglene i oppfølgingen av vedlikehold av kompetanse kan sees i sammenheng med mangelfulle krav til vedlikehold av kompetansen (se 5.2.1). Det er uheldig at foretaket ikke har relevant og pålitelig styringsinformasjon om brudd på arbeids- og hviletid, bl.a. som grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring. Rapportering og oppfølging av avvik dokumenteres ikke alltid på en systematisk måte. For å få til en god lærings- og forbedringseffekt, er det ikke tilstrekkelig å håndtere avvik muntlig, jf. PR 12311, Avvikshåndtering i Docmap. Foretaket bør avklare i hvilke tilfeller avviksmelding skal benyttes, relatert til denne revisjonens tema. Foretaket bør: 6. Fortsette arbeidet for å oppnå pålitelige styringsdata om brudd på arbeidsmiljøloven. 7. Avklare i hvilke tilfeller avviksmelding skal benyttes, relatert til denne revisjonens tema. 15

16 6 Konklusjon og anbefalinger 6.1 Konklusjon Helgelandssykehuset HF har etablert en styring og kontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for etterlevelse av kravene til kompetanse i bilambulansetjenesten. Tiltakene som skal sikre etterlevelse av kravene til arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten har svakheter som har muliggjort et betydelig antall brudd på disse kravene i Internrevisjonen konkluderer derfor med at foretaket ikke har etablert en styring og kontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for etterlevelse av kravene til arbeids- og hviletid. Forbedringstiltak er igangsatt, men ytterligere endringer er nødvendige for å forebygge slike lovbrudd i framtiden. 6.2 Anbefalinger Internrevisjonen har gitt følgende anbefalinger i kap. 5 foran: Foretaket bør: 1. Benytte risikovurderinger mer systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til tjenestens måloppnåelse. 2. Vurdere om alle vesentlige avtaleforhold er omtalt i inngåtte arbeidsavtaler og, om nødvendig, endre praksis for hvilke forhold som tas inn. 3. Stille klarere krav til hvordan etablert kompetanse skal vedlikeholdes, utvikles og dokumenteres. 4. Avklare om fysiske tester skal være en del av kravene som stilles til ambulansearbeiderne, og eventuelt hvordan oppfølging skal skje. 5. Forbedre arbeidstidsplanleggingen for å redusere overtidsbruk og forebygge brudd på arbeidsmiljølovens arbeids- og hviletidsbestemmelser. 6. Fortsette arbeidet for å oppnå pålitelige styringsdata om brudd på arbeidsmiljøloven. 7. Avklare i hvilke tilfeller avviksmelding skal benyttes, relatert til denne revisjonens tema. 16

17 7 Vedlegg Vedlegg 1 - Dokumentoversikt Dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen: Styrende dokumenter: Organisasjonskart Akuttavdelingen Ambulanseplan for Helgelandssykehuset, 2005 Kompetanseplan for ambulansetjenesten, Oppfølgingsplan for fagbrev, 2009 Overenskomst mellom NHO og Fagforbundet, Protokoll, 2011, Hjemmevaktsordningen, Helgelandssykehuset HF Norsk Sykepleierforbund Protokoll, 2011, Arbeidstidsordninger, Spekter YS/Delta Protokoll, 2011, Arbeidstidsordninger, Spekter LO/Fagforbundet Søknadsskjema om dispensasjon for overtid, Arbeidsmiljølovens 10-6 RL 3315 Styringsmyndighet AMK PR 2446 Prosedyre for hviletid PR Disponering av ambulanseressurser nødvendig hviletid Resultatdokumenter: Kopi av arbeidsavtaler Veien til fagbrev (oppfølgingslogg), 2009 Brev til Helsetilsynet vedrørende kompetanse, 2010 Ukerapport Sandnessjøen 2013, aktivitet Ukerapport Brønnøysund 2013, aktivitet Ukerapport Mo i Rana 2013, aktivitet Aktivitetsrapport Korgen 2013 Samleoversikt aktivitet 2012 Samleoversikt aktivitet 2013 Tiltaksplan 2012/2013 ambulanseområdet Tiltaksbok ambulanse (håndbok) Turskjema biler i Korgen Kompetanseoversikt excel Risikovurderinger: - System for transport akutt psykiatri - Flytting av ambulansestasjon Mo i Rana - Oppfølging av pålegg fra Helsetilsynet - Prosjekt: Årsverksreduksjon og stengt sykehus - ROS, timebank ved ferieavvikling - Prosjekt: Vurdere annen organisering av ferieavviklingen i Justering av ambulansedimensjonering - Forbedret ressurskoordinering Referat fra AMU-møte, , statistikk over AML brudd Det er også lagt frem en rekke utskrifter fra datasystem i forbindelse med testing av aktivitet i mai

Internrevisjonsrapport 04/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 04/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 04/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 19.08.2014 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Formål...

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 03/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonsrapport 03/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 02.06.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 Formål...

Detaljer

Internrevisjonsrapport 02/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Internrevisjonsrapport 02/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonsrapport 02/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 04.04.2014. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Internrevisjonsrapport 05/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 05/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord Internrevisjonsrapport 05/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 11.09.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3591 Jørgen Nilsen, 78 42 12 27 Hammerfest, 21.01.2014

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3591 Jørgen Nilsen, 78 42 12 27 Hammerfest, 21.01.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3591 Jørgen Nilsen, 78 42 12 27 Hammerfest, 21.01.2014 Saksnummer 62/2014 Saksansvarlig: Jørgen Nilsen, Klinikksjef Prehospitale

Detaljer

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 25.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...5 2 Formål

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 03/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 03/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Formål og

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport 07/2012 Bodø, 21.12.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2012 Bodø, 18.01.2013 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder. Bilambulansetjenesten Helgelandssykehuset.

Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder. Bilambulansetjenesten Helgelandssykehuset. Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder. Bilambulansetjenesten Helgelandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram Odd Magne Rønning Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Internrevisjonsrapport 02/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 02/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonsrapport 02/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 02.02.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Formål

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011 Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haakon Eichler, 75 51 29 86 Bodø, 8.3.2013 Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr. 05/2012 Bodø, 09.11.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels Mål Beskrivelse av mål Etablere en ambulansestruktur på Helgeland som ivaretar morgendagens kvalitetsindikatorer innenfor akseptable økonomiske rammer Ambulansetjenesten står overfor en rekke utfordringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Styresak 95/2017: Implementering av ny ambulanseplan

Styresak 95/2017: Implementering av ny ambulanseplan Styresak 95/2017: Implementering av ny ambulanseplan Møtedato: 25.09.2017 Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell Bakgrunn: Ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset har levert ambulansetjenester

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. medio mars 2013 Orientering til styret 13. mars 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Avtale med sykehusforetakene (HNT, St. Olavs og HMR) er på

Detaljer

Internrevisjonsrapport 02/ Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 02/ Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/2043 Lena Nielsen Kirkenes, 10.05.2016 Saksnummer 60/2016 Saksansvarlig: HR-sjef Lena Nielsen Møtedato: 15. juni 2016 Internrevisjonsrapport

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 024-2011 REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Forslag til vedtak: 1. Rapport fra gjennomført revisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø,

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 134 2014/735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, 14.10.2016 Styresak 126-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Loke Gulliksen Saksnr.: 2015/573 Dato: 12.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Prosedyre for strakstiltaket

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 56-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Beate Sørslett, Helmer Jakobsen Saksnr.: 2015/573 Dato: 18.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Saksfremstilling Dato møte: 31. mars 2011 Saksbehandler: HR direktør SAK 29/2011: ORIENTERINGSSAK BRUDD PÅ ARBEIDSTIDS- BESTEMMELSENE Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Styresak 17/2015 Vedlegg 2 Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Dato: 17.03.2015 Bakgrunn:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Internrevisjonsrapport 08/2016. Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 08/2016. Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2016 Samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Regionale

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering Mottatt HV RHF HELSETILSYnET tilsyn med sosial og helse S EPT 009 Helseforetak etter liste DERES REF: I YOUR REF: VAR REF: I OUR REF: DATO: / DATE: 009/619 I BJA 3. september 009 Kartlegging av bemanning

Detaljer

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant.

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant. BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 9. april 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Helhetlig kvalitetssystem i BOH KBOL HAV-8610-201003247-3 Bakgrunn I de senere årene har risikostyring og intern kontroll

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Internrevisjonsrapport 06/2014. Dokumentstyring i Helse Nord RHF

Internrevisjonsrapport 06/2014. Dokumentstyring i Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 06/2014 Dokumentstyring i Helse Nord RHF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.03.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Formål og omfang... 4 2.1 Formål med

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Ambulansefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. Innledning Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF besto ved inngangen til 2014 av Inger Lise Strøm (leder), Kari Jørgensen, Inge Myrvoll og Kari Baadstrand Sandnes.

Detaljer

Styresak 23/2012: Tilsyn og eksterne revisjoner 2011

Styresak 23/2012: Tilsyn og eksterne revisjoner 2011 Styresak 23/2012: Tilsyn og eksterne revisjoner 2011 Møtedato: 28.03.12 Møtested: Brønnøysund I Oppdragsdokumentet 2011 var det krav om styrebehandling av alle tilsynsrapporter som helseforetaket mottar

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen.

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen. NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75512902 Sted/Dato: Bodø, 29.01.2014 Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2013 1) Innledning a) Internrevisjonens

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/14 Status bemanning og overtidsutvikling Saksbeh: Bente Sollie / Marit Sjølie Arkivkode: 2014/203 Dato: 13.06.14 Forslag til vedtak: Styret ber om at det fortsettes

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Langsiktig utvikling av ambulansetjenesten ved UNN

Langsiktig utvikling av ambulansetjenesten ved UNN STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 25/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.-29.3.2017 Saksansvarlig: Lars Røslie Saksbehandler: Per-Øivind Sørgård Langsiktig utvikling av ambulansetjenesten

Detaljer

Videreutvikling av ambulansefaget. Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016

Videreutvikling av ambulansefaget. Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016 Videreutvikling av ambulansefaget Olav Østebø Nestleder FRHO September 2016 FRHO - ambulansefaget Faglig Råd Helse og Oppvekstfag (FRHO) har over tid registret problemstillinger for ambulansefaget vi har

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Internrevisjonsrapport 06/2016. Samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 06/2016. Samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 06/2016 Samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 13.06.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Regionale

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-57/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-57/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-57/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 10.6.2011 Styresak 76-2011 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/1190 Ole Martin Olsen, 78421997 Hammerfest, 21.9.2017 Saksnummer 84/2017 Saksansvarlig: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato:

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring

Styresak. Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 25. august 2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2010/445/012 Bjørn Tungland 071/10 O Internrevisjon økonomistyring Økonomistyring

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer