MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE"

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf eller Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/11 11/324 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 28/11 11/325 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 29/11 10/368 LOUISE OG KNUT HEBO, OSLO. FRADELING AV EIENDOM/PUNKTFESTE PÅ HOPSEIDET 30/11 10/740 SØKNAD OM BRUKSENDRING PBL GNR 15/BNR 15 LANGFJORDNES 31/11 11/330 KOMMUNEPLAN REVISJON Mehamn, Marius Nilsen ordfører

2 Sak 27/11 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/324 27/11 Formannskapet Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den underskrives av Marius Nilsen og Frank Broks. Protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes av møteleder. Side 2 av 9

3 Sak 28/11 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/325 28/11 Formannskapet Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Side 3 av 9

4 Sak 29/11 LOUISE OG KNUT HEBO, OSLO. FRADELING AV EIENDOM/PUNKTFESTE PÅ HOPSEIDET Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: L33 L42 Arkivsaksnr.: 10/368 29/11 Formannskapet I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 bokstav m) innvilges søknad om tillatelse til fradeling/opprettelse av punktfeste på eiendommen gnr 12/bnr 1, Hopseidet. Parsellen skal benyttes til naust i forbindelse med eksisterende fritidshytte som beskrevet i søknad fra Louise og Knut Hebo datert I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra samme lovs 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra gjeldende forbud mot bygging i LNF-områder fastsatt i arealdel til kommuneplanen. Dette vedtaket gjelder kun fradeling av eiendom; ikke oppføring av bygning. Fra Finnmarkseiendommen foreligger søknad datert om tillatelse til deling av eiendom og opprettelse av punktfeste på gnr 12/bnr 1 på Hopseidet. Søker til Finnmarkseiendommen er Louise og Knut Hebo, Oslo. Søkerne eier eiendommen gnr 12/bnr 32 hvor de har bygget ny hytte. De ønsker nå å bygge et naust for fritidsbåt i nærheten av hytta. Topografiske forhold gjør at naustet best kan plasseres i tilknytning til en eksisterende, naturlig stø. I og med at det omsøkte området ligger utenfor 12/32, har søkerne henvendt seg til Finnmarkeiendommen med forespørsel om kjøp eller feste av en parsell på 100 m2 til formålet. Fefo har etter å ha vurdert søknaden etter Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer gitt sin tillatelse, men kun til punktfeste, ikke til utmåling av parsell. Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde LNF i kommuneplanens arealdel. Omsøkt formål er dermed i strid med gjeldende arealplan. Omsøkt areal ligger helt ned til sjøen og er dermed også i strid med gjeldende forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag; jfr. plan- og bygningslovens 1-8. Søknaden må dermed behandles som søknad om dispensasjon. Søknaden har vært på høringsrunde blant berørte offentlige instanser. Følgende uttalelser foreligger: Landbrukskontoret : Landbruksforvaltningen har ingen merknader til søknaden. Statens vegvesen (utdrag): Side 4 av 9

5 Sak 29/11 Så vidt det fremkommer av søknaden fordrer ikke oppføring av omsøkte naust adkomst fra fylkesveg 264. Statens vegvesen gjør allikevel oppmerksom på at en eventuell avkjørsel fra fylkesvegen må godkjennes av Statens vegvesen. Statens vegvesen gjør også oppmerksom på at byggegrensen langs riks- og fylkesveg er 50 meter målt fra vegens senterlinje. Dersom oppføring av naustet kommer i konflikt med byggegrensen, og naustet ønskes oppført nærmere vegen enn lovens grense, må slik dispensasjon innhentes fra Statens vegvesen. Utover dette har Statens vegvesen ingen kommentar til omsøkte fradeling av nausttomt i Gamvik kommune. Fylkesmannen i Finnmark (utdrag): Fylkesmannen kan ikke se at tiltaket vil komme i strid med regionale og nasjonale natur-, frilufts- og miljøverninteresser. I vår vurdering av søknaden har vi lagt vekt på at omsøkt areal ligger nært eksisterende fritidsbolig. Vi ber kommunen i et eventuelt positivt vedtak, stille krav om at naustet ikke skal overstige 30 m2, være uisolert, uten gulv, røstet mot sjøen og malt i tradisjonell farge. Fylkesmannen minner om at kommunen i henhold til 28-1 i plan- og bygningsloven, har en selvstendig undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold. I naturmangfoldlovens 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jf. 9. Naturmangfoldlovens 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i hht. lovens 8-12 i sine besluttende vedtak Reindriftsforvaltningen (utdrag): Reindriftsagronomen i Øst-Finnmark har ingen merknader til opprettelse av punktfeste for naust på gnr 12 bnr. 1 som ligger i Hopseidet i Gamvik kommune. Begrunnelse: Reindriftsagronomen vurderer at tiltaket ikke vil være til skade eller ulempe for reindriften i området. Sametinget (utdrag): Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (km1.) 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utfore arbeidet i marken. Side 5 av 9

6 Sak 29/11 Finnmark fylkeskommune (utdrag): Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket. Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvernavdelingen, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket. Vurderinger: Gamvik kommune signaliserte i sitt høringsbrev at kommunen er positivt innstilt til omsøkte tiltak fordi dette samsvarer godt med kommunens ønske om at området langs nordsiden av Hopsfjorden som er et gammelt bosetningsområde holdes i hevd gjennom fortsatt bruk av eldre eiendommer og bebyggelse til fritidsformål. Kommunen ønsker derfor å legge til rette for en slik utvikling gjennom revidering av kommuneplanens arealdel. Ingen av de berørte offentlige høringsinstansene har avgitt negativ uttalelse til søknaden. Omsøkte tiltak vil etter rådmannens vurdering være en naturlig del av utnyttelsen av fritidseiendommen 12/32. Tiltaket medfører ingen forverring av arealutnyttelsen i området. Gamvik kommune kjenner ikke til at området er utsatt for skred, flom eller andre farlige forhold. Det foreligger ingen lokal, vitenskapelig oversikt over arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand i Hopsfjorden. Rådmannen kan likevel ikke se at gjennomføring av omsøkte tiltak skulle ha betydelige negative konsekvenser i så måte. I påvente av ferdig revidert arealdel til kommuneplanen bør det gis nødvendig dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser og plan- og bygningslovens bestemmelser om forbud mot tiltak i strandsonen slik at tiltaket kan gjennomføres. Rådmannen foreslår at søknaden om deling av eiendom innvilges. Bygging av naust er et søknadspliktig tiltak som behandles administrativt etter gjeldende regelverk når søknad om dette foreligger. Utskrift av møtebok sendes: Louise og Knut Hebo, Vardeveien 6, 1182 OSLO Finnmarkseiendommen Fefo, postboks 133, 9811 VADSØ Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ Finnmark fylkeskommune, fylkeshuset, 9815 VADSØ Sametinget, 9730 KARASJOK Reindriftsforvaltningen, postboks 174, 9735 KARASJOK Statens vegvesen, Region nord, postboks 1403, 8002 BODØ Landbrukskontoret, 9740 LEBESBY Side 6 av 9

7 Sak 30/11 SØKNAD OM BRUKSENDRING PBL GNR 15/BNR 15 LANGFJORDNES Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: L44 Arkivsaksnr.: 10/740 30/11 Formannskapet I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 bokstav d) innvilges søknad om bruksendring fra bolig- til fritidsformål for eiendommen gnr 15/bnr 15. Fra Reidar Andersen, Alta, foreligger søknad om tillatelse til bruksendring for eiendommen gnr 15/bnr 15. Søknaden er datert og gjelder endring fra bolig- til fritidsformål. Eiendommen ligger ved Langfjordnes. Eiendommen er bebygd med eldre bolighus og ble i sin tid drevet som et lite småbruk. Søkeren bor i Alta. Han opplyser at eiendommen ikke har vært benyttet som fast bosted etter at hans mor flyttet. Fra ca. år 2000 er eiendommen kun benyttet til fritidsformål. Det er ingen naboeiendommer til 15/15 utenom 15/1 Finnmarkseiendommen. Det er heller ingen gjenboere. Varsling av nabo synes i dette tilfelle etter rådmannens vurdering å være unødvendig; jfr. plan- og bygningsloven Flere tidligere boligeiendommer i Hopsfjorden og Langfjorden brukes i dag som fritidseiendommer. Områdene er attraktive for personer som har tilknytning til området gjennom familie og tradisjoner. Gamvik kommune ser positivt på at eiendommer hvor det tidligere ble drevet småbruk og kombinasjonsbruk mv. holdes i hevd gjennom fritidsbruk. Eiendommen 15/15 tilhører LNF-område i kommuneplanens arealdel. Ifølge konsesjonsloven inntrer bo- og driveplikt for eiendommer med areal på over 100-daa evt. med mer enn 20-daa fulldyrka mark. Eiendommen 15/15 er ikke på langt nær av en slik størrelse og har således ingen landbruksmessig interesse; jfr. drøfting med landbrukskontoret for Lebesby og Gamvik. Søknaden anbefales innvilget. Utskrift av møtebok sendes: Reidar Andersen, Bjørnemyra 127, 9512 ALTA Side 7 av 9

8 Sak 31/11 KOMMUNEPLAN REVISJON Saksbehandler: Tore-Jan Gjerpe Arkiv: 14 Arkivsaksnr.: 11/330 31/11 Formannskapet Gamvik kommune legger med dette ett utkast til en samlet kommuneplan for ut på høring og offentlig ettersyn, iht plan- og bygningslovens Høringsperioden settes til Kommunen er gjennom kommuneloven og plan og bygningsloven pålagt å utarbeide kommuneplaner. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige delen skal omfatte mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Minst en gang i løpet av valgperioden skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det nødvendig å foreta endringer i den. Gamvik kommunestyre vedtok den , sak 0036/08 å revidere kommuneplanen arealdelen og samordning av delplaner til kommuneplanen. Planprogram for revisjon ble fastsatt i formannskapet den sak 09/526. I planperioden har det vært avholdt folkemøter på Skjånes, i Mehamn, Gamvik og på Nervei, der det er kommet viktige innspill til planarbeidet. Det fremlegges en samlet plan bestående av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel bestående av en hovedplan og 5 delplaner for de 4 tettstedene og en for Langfjordalen. Så langt som mulig har samfunnsdelen tatt høyde for den nye situasjonen kommunen er kommet i ved ny innmelding i ROBEK. Det er særlig handlingsdelen som gjenspeiler den økonomiske situasjonen de neste årene. I arealdelen har vi kommet frem til at svært mange av de gjeldene reguleringsplaner er svært gamle og ofte av dårlig kvalitet og ikke lengre er egnet til å styre arealbruken. Derfor foreslås de fleste sanert og erstattes med kommunedelplaner. Dette er noe grovere planer, men anses som tilstrekkelig som styringsverktøy for å styre arealbruken særlig i allerede utbygde området. For Mehamn, Gamvik og Skjånes foreslås det krav om reguleringsplan for havneområdene avgrenses av vei. For øvrig er det kun et fåtall av de gjeldene planer som foreslås beholdt på disse stedene. For Nervei og Laggo finnes det i dag ingen planer utover den gamle og grove kommuneplanen fra Foreliggende planer for disse områdene tar høyde for utvikling/endringer og nyetableringer. Side 8 av 9

9 Sak 31/11 Kommuneplanarbeidet utarbeides etter et suksessivt prinsipp, der høringsutkastet fremlegges og utvikles videre etter de innspill som kommer frem. Her håper rådmann at også de politiske partier og lokale organisasjoner engasjerer seg i høringsperioden og kommer med innspill. Side 9 av 9

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 16.06.2014 Møtetid: 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 30.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer