Politiets kommunikasjonsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiets kommunikasjonsstrategi"

Transkript

1 Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012

2 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme 6 Politiets kommunikasjonsstruktur 7 Metodikk 8 Strategiens oppbygning 9 De ti strategiske målene: 1 Styrke politiets omdømme og tillit 10 2 Effektiv og målrettet eksternkommunikasjon 12 3 Tydelige og synlige ledere som kommuniserer aktivt 14 4 Forbedre internkommunikasjonen 16 5 Videreutvikle enhetlig profil 18 6 Tett samarbeid mellom kommunikasjonsfaget og det politi- og påtalefaglige 20 7 Bevisst bruk av kommunikasjonskanaler kommunisere der folk er 22 8 Effektiv kommunikasjonsorganisasjon i etaten 24 9 Utvikling av åpenhetskultur Kompetansebygging for å øke forståelse for kommunikasjon i etaten 28 2

3 God kommunikasjon skaper tillit og trygghet Befolkningens tillit til oss er helt sentral og nødvendig for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Uten tett samspill med publikum vil politiet ikke kunne løse oppgavene. Politiets omdømme er først og fremst et resultat av de oppgavene politiet faktisk løser, men det handler også om hvordan vi løser disse oppgavene. Sentralt i å bygge tillit og omdømme er å være bevisst det bildet som dannes av de oppgavene vi gjør hver dag. Vi må selv bidra for å skape et riktig bilde av vårt arbeid. Det handler om kommunikasjon. Det handler om kommunikasjon i nærkontakten med publikum, pårørende, ofre og andre berørte, og det handler om kommunikasjon med resten av samfunnet ofte gjennom media. Det dreier seg også om intern kommunikasjon og intern kultur som grunnlag for god oppgaveløsning og god kommunikasjon eksternt. Politiet er avhengig av å beholde det sterke omdømmet og be folkningens tillit for å fortsatt kunne løse oppgavene. Dette skal vi sammen klare gjennom godt politiarbeid, samt langsiktig og målrettet kommunikasjonsarbeid. Politidirektoratet, 25. juni 2009 Ingelin Killengreen Politidirektør 3

4 Kommunikasjonsoppdraget Kommunikasjonsarbeidet i politiet skal bidra til politiets forebygging og bekjempelse av kriminalitet ved å forbedre intern og ekstern kommunikasjon. Kommunikasjonsarbeidet skal være målrettet for å øke tilliten til politiet og for å øke den interne stoltheten. Kjerneverdier: n Åpen: Etaten skal ha en kultur preget av åpenhet der vi aktivt deler vår kunnskap og hvor vi er åpne for andres tanker og innspill. n Tydelig: Det skal ikke være tvil om hva politiet mener. Politiet skal ha en tydelig profil, både i sine budskap og visuell fremtoning. n Ansvarlig: Kommunikasjonen skal være preget av saklighet og etterrettelighet. Politiet tar ansvar og er offensive i sin holdning til kommunikasjon. n Målrettet: Alle kommunikasjonstiltak skal ha en hensikt og et mål. Dersom tiltak ikke kan knyttes til konkrete mål vil det ikke bli prioritert. 4 Kommunikasjonsvisjon 2012: Kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for politiets arbeid med trygghet, lov og orden.

5 Virkeliggjøring av strategien Politiet er en etat med samfunnsengasjerte mennesker, med en tydelig yrkesidentitet og som med stolthet bidrar til et tryggere samfunn. Dette engasjementet er et svært godt grunnlag for god kommunikasjon. Denne kommunikasjonsstrategien peker ut mål som sammen styrker politi ets evne til å kommunisere godt med samfunnet generelt og de som er i direkte kontakt med oss spesielt. Dette er en levende strategi. Det vil si at den gir en felles retning som grunnlag for tiltak og handlinger også ut over dem som er beskrevet i dette heftet. Strategien blir kontinuerlig evaluert og korrigert, og nye tiltak iverksettes når det er behov og mulighet for det. Virkeliggjøringen av strategien, det som skal til for at vi lykkes, er de handlinger og avgjørelser som vi alle tar daglig. Det er først når etaten har tatt strategien inn over seg og dermed handler i tråd med den at vi vil lykkes med virkeliggjøringen. For å komme dit må vi ha kompetanse, men viktigst: vi må ha en kultur for åpenhet hvor vi er offensive i å få frem våre budskap internt og eksternt. For ledere og kommunikasjonsrådgivere er strategien spesielt viktig fordi det er dere som går foran og viser vei og utvikler en god kommunikasjonskultur. Det bør ikke være noen tvil om vår intensjon og vårt mål: målrettet kommunikasjonsarbeid for å øke tilliten til politiet og øke den interne stoltheten. Svein Holtan Kommunikasjonsdirektør 5

6 Verdier Holdninger Kommunikasjon Adferd Politiets omdømme Tillit til politiet Tillit og omdømme Enkelt kan man si at tilliten til politiet reflekterer den enkelte innbyggers tro på at politiet er i stand til å utføre de oppgavene de er satt til. Tilliten til politiet er summen av flere elementer. Et effektivt politi er avhengig av å få inn anmeldelser, tips og varsler om hendelser som pågår eller har skjedd. Tillit og tett kontakt med publikum er en forutsetning for å redusere mørketallene slik at vi får et riktig grunnlag for våre prioriteringer og handlinger. Uten et godt tillits forhold kan det for eksempel være vanskelig å få vitner til å stå frem. Politiet gjennomfører regelmessig en innbyggerundersøkelse. I denne undersøkelsen ser man nærmere på befolkningens oppfattelse av og holdninger til politiet altså i hvilken grad de har tillit eller ikke. Undersøkelsen som ble gjennomført i 2008 viste at 8 av 10 innbyggere har tillit til politiet (83 prosent). Politiets omdømme kan betegnes som innbyggernes oppfatning av etaten over tid, og er således nært knyttet til tillitsbegrepet. Denne oppfatningen bygges hovedsakelig opp av to deler politiets atferd og politiets kommunikasjon. Dette er to elementer som etaten er seg bevisst og som det jobbes målrettet med for stadig å bli bedre på. Denne kommunikasjonsstrategien handler om hvordan vi skal bli bedre til å kommunisere internt og eksternt. 6

7 Politiets kommunikasjonsstruktur Politiets kommunikasjonsarbeid må ha både lang og kort horisont. Overordnet har etaten en kommunikasjonspolitikk som har et femårsperspektiv. Denne politikken gir overordnede prinsipper og føringer for all kommunikasjon i politiet, i tråd med den ove rordnede statlige kommunikasjonspolitikken. Kommunikasjonsstrategien har et treårsperspektiv hvor fokuset er på strategiske tiltak for å forbedre den interne og eksterne kommunikasjonen. Vi har som ambisjon å få på plass årlige informasjonsplaner som samordner etatens kommunikasjon mot prioriterte satsningsområder. I tillegg kommer løpende og behovsstyrte kampanjer og tiltak. De mer kortsiktige kommunikasjonstiltakene skal være med på å støtte opp under den overordnede strategien og policyen, samtidig som de er med på å løse løpende utfordringer. Kommunikasjonspolitikk 5 års varighet Kommunikasjonsstrategi Informasjonsplan/virksomhetsplan Temabaserte strategier og kampanjer Årlig Behovsstyrt 7

8 Metodikk Systematisk og langsiktig arbeid er en forutsetning for å lykkes med å nå mål, også innenfor kommunikasjonsarbeidet. Utgangspunktet for politiets kommunikasjonsarbeid er alltid politiets hovedoppgaver å opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet samt å etterforske lovbrudd. Dette sammenholdt med kjerneverdiene åpen, tydelig, ansvarlig og målrettet er utgangspunktet for kommunikasjonsvisjonen De ti strategiske kommunikasjonsmålene skal bringe oss i den ønskede retningen. Hvert enkelt mål følges dessuten av en rekke tiltak og handlinger, som i sum skal bidra til å nå de overordnede målene. I sum skal denne strategien bidra til felles retning og til ledelse og samordning av politiets kommunikasjonsinnsats på alle nivåer i etaten. 8

9 Strategiens oppbygning Det samlede strategiske kartet for politiets kommunikasjon mot 2012 finner du bakerst i denne brosjyren. Brett ut kartet slik at du får oversikt over målene og strukturen før du leser videre. Politiets kommunikasjonsstrategi Visjon Kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for politiets arbeid med trygghet, lov og orden Eksternt 3 Tydelige og synlige ledere som kommuniserer aktivt 2 Effektiv og målrettet eksternkommunikasjon 1 Styrke politiets omdømme og tillit 5 Videreutvikle enhetlig profil 4 Forbedre internkommunikasjonen 7 Bevisst bruk av informasjons kanaler og kommunisere der folk er Internt 6 Tett samarbeid mellom kommunikasjonsfaget og det politi og påtalefaglige 8 Effektiv kommunika sjonsorganisasjon i etaten Fundament 9 Utvikling av åpenhetskultur 10 Kompetansebygging for å øke forståelsen for kommunikasjon i etaten 9

10 1 Styrke politiets omdømme og tillit Åpen, tydelig og målrettet kommunikasjon er en svært viktig forutsetning for å oppnå den tilliten i befolkningen som politiet er avhengig av for å skape trygghet, lov og orden i sam funnet. Dette målet er avgjørende for at politiet kan opprettholde og forsterke tilliten i befolkningen, i dag og i fremtiden. Politiet skal aktivt kommunisere hva etaten står for og hva den gjør, også der det er kritikkverdige forhold. Det skal alltid være samsvar mellom det som sies og gjøres, slik at befolkningen får et korrekt og godt bilde av etaten. Vi skal kommunisere åpent, alltid med en tydelig avsender. 10

11 Derfor: n skal politiets atferd og kommunikasjon være i tråd med verdiene åpen, tydelig, ansvarlig og målrettet. Er det stort sprik mellom det vi gjør og sier, vil det gå ut over tilliten til etaten. n skal politiets kommunikasjon skal være målgruppefokusert tydelig og tilpasset mottakeren. Dette krever at vi jobber målrettet for å bedre kunnskapene om de ulike gruppenes behov, forutsetninger og holdninger. I praksis betyr dette at politiet må prioritere å nå enkelte grupper fremfor andre, eller på andre måter skreddersy kommunikasjonstiltak for å oppnå ønsket effekt. Det er også viktig å være bevisst hvilken rolle man har som avsender og hvordan dette påvirker konkrete målgrupper. n må forståelsen for betydningen av et sterkt omdømme styrkes blandt de politiansatte og tiltak for å gjøre førstelinjen enda mer profesjonell i sin kommunikasjon med publikum vurderes kontinuerlig. n har politiet til hensikt å evaluere sin kommunikasjonsinnsats ved hjelp av publikumsundersøkelser og ulike målinger. På denne måten skal etaten sikre at kommunikasjonstiltakene har ønsket effekt og at tilliten i befolkningen opprettholdes. 11

12 2 Effektiv og målrettet ekstern kommunikasjon Politiets eksterne kommunikasjon er mangeartet og krever bruk av ulike kommunikasjonskanaler. Trykte publikasjoner, direkte samtaler, artikkler på politiets nettsider, pressemeldinger, og ikke minst intervjuer i media er eksempler på dette. Etaten skal være god til å formidle rett informasjon via de rette kanalene, til rett tid og med rett avsender. For politiet er det avgjørende at det kommuniseres målrettet med samarbeidspartnere, media og publikum på en tillitskapende måte. Henvendelser fra media utgjør en vesentlig del av den eksterne kommunikasjonen politiet må forholde seg til. Dette må etaten se på som muligheter til å formidle, og ikke som en trussel eller belastning. Derfor skal politiet bli mer offensive i sitt forhold til media ved å selge inn saker vi ønsker fokus på og debatt om. For å bli best mulig i stand til dette må etaten ha en god oversikt over mediebildet, samt bygge gode relasjoner til ulike journalister og redaksjoner lokalt og sentralt. 12

13 Derfor: n må det etableres gode rutiner for mediehåndtering i alle deler av etaten. Samtidig må det internt fokuseres på å avklare roller og ansvar knyttet til dette. Politiet skal fremstå med tydelige talspersoner, som tør mene noe. n må etaten veie grundighet opp mot hurtighet ved besvarelser av mediehenvendelser. Politiet må bli bedre på å gi generelle svar hurtigere, uten at dette går på bekostning av etterrettelig heten. n skal nøkkelpersonell medietrenes. Det er viktig at den enkelte får støtte og trening, slik at forutsetningen for å lykkes er best mulig. n skal politiet bli bedre på å planlegge, iverksette og koordinere kommunikasjonsarbeidet. Det er mange utfordringer, både av nasjonal og regional karakter, som kan løses mer effektiv med støtte av vel fungerende kommunikasjons tiltak. Derfor vil etaten blant annet fokusere på å øke sin kompetanse på kommunikasjonsplanlegging og lage gode systemer for dette. n vil etaten jobbe for at flere funksjonelle tjenester skal bli tilgjengelig for publikum på Dette vil forenkle og tilgjengelig gjøre bruken av ulike polititjenester og bidra til mer fornøyde brukere, samtidig som det kan redusere behovet for skranke tjenester. n satser organisasjonen på å ytterligere øke sin profesjonalitet knyttet til krise kommunikasjon. Det skal vi blant annet oppnå ved å systematisere arbeidet med krisekommunikasjon, kombinert med målrettede øvelser. n skal politiet i større grad måle eksterne kommunikasjonsaktiviteter, blant annet gjennom medie analyser. 13

14 3 Tydelige og synlige ledere som kommuniserer aktivt Politiet skal ha synlige ledere som har en målrettet og offensiv holdning til informasjon og kommunikasjon. Lederne i etaten skal kommuniserer med sine medarbeidere slik at de føler seg informert, verdsatt, sett og hørt. Det er et lederansvar å sikre at medarbeideren har nødvendig kompetanse for å kunne å sikre best mulig kvalitet på etatens kommunikasjon, samt stimulere dem til å ta aktivt del i denne. 14

15 Derfor: n oppfordres etatens ledere til å bruk budskapsplattformer som verktøy i sin jobb. Dette bidrar til å sikre en systematisk tilnærming til ulike kommunikasjonsaktiviteter med tilhørende budskap. n skal politiets ledere gå foran som gode eksempler i sin tilnærming til kommunikasjon. I dette inngår det også en oppfordring til å delta aktivt i den offentlige debatten med sin kompetanse. n må vi skape en kultur for å støtte ledere som bidrar i debatter. 15

16 4 Forbedre internkommunikasjonen God informasjonsflyt internt i etaten er avgjørende for kompetanse heving, ressursutnyttelse og absolutt nødvendig for oppgave løsningen. God intern kommunikasjon er dessuten grunnlaget for god ekstern kommunikasjon, som er et mål i seg selv. Den som ikke er informert kan ikke ta ansvar den som er informert kan ikke la være å ta ansvar. Derfor skal gode informasjonsrutiner videreutvikles slik at den enkelte medarbeider med letthet kan holde seg informert. Ansatte i etaten skal vite hvor de kan finne ulik type informasjon som er relevant for dem. Politiets personell skal i saker som berører dem informeres først. Dette er et viktig prinspipp som man skal tilstrebe i alle saker og det påhviler et spesielt ansvar for dette hos lederne i etaten. 16

17 Derfor: n vil politiet kontinuerlig jobbe for å finne mer effektive måter å informere internt. Det skal etableres et nytt og for bedret intranett som letter medarbeidernes hverdag, også med tanke på deling av informasjon. For at intranettet skal brukes aktivt er det dessuten viktig at nødvendige tjenester og arbeidsverktøy er tilgjengelig. n skal ledere i politiet ha kunnskap om hvordan bruke internkommunikasjon effektivt. Internkommunikasjon skal ikke være et overskuddsarbeid det må prioriteres, som et av flere tiltak for å løse etatens oppgaver. Det er også avgjørende å utvikle den interne kommunikasjonen i takt med endringene i organisasjonen. n derfor er målet økt fokus på kompetanse innen internkommunikasjon i eksisterende utdanningstilbud. n må lokale ledere i politiet ta ansvar for å skape gode rutiner for internkommunikasjon på sin arbeidsplass. 17

18 5 Videreutvikle enhetlig profil Vi er ett nasjonalt politi. Det skal vises, ikke bare gjennom felles uniformer og koordinert kommunikasjon, men gjennom en helhetlig felles visuell profil. Denne skal sikre felles identitet internt, og en tydelig etat eksternt. Den visuelle profilen skal tydeliggjøre politiets ansvar, roller og oppgaver. Profilen skal være et virkemiddel for å skape intern stolthet, bidra til å tydeliggjøre politiets sentrale plass i samfunnet og den skal vise et politi som er tillitskapende. 18

19 Derfor: n har vi gjennomført en ekstern analyse av dagens profil. n er det opprettet et prosjekt for å videreutvikle etatens profil, og relevant fagkompetanse fra etaten involveres i dette fornyingsarbeidet. n må det jobbes målrettet for å skape et bevisst eierforhold til profilen i etaten både hva gjelder holdninger og praktisk bruk. n må kommunikasjonsmedarbeidere i etaten opptre som profil-politi. Vi må sørge for at profilen brukes og at den brukes riktig. 19

20 6 Tett samarbeid mellom kommunikasjonsfaget og det politi- og påtalefaglige. Kommunikasjonsarbeidet må være nært knyttet til politiarbeidet, både i teori og praksis, for at det skal ha en verdi. Derfor må også samarbeidet mellom kommunikasjonsfaget og øvrige fagområder i etaten være slik at kommunikasjon blir en naturlig integrert del av politiets oppgaveløsning. Godt politifaglig arbeid styrker tilliten, og kommunikasjonsarbeidet forsterker denne effekten. Målet er å bli bedre sammen. 20

21 Derfor: n må det være klarhet i roller og ansvarsforhold. Dette vil lette samarbeidet, og viktigst av alt vil det heve kvaliteten på både politiarbeidet og kommunikasjonsarbeidet. n er det viktig at kommunikasjonsmedarbeiderne i etaten har forståelse for politiets problemstillinger. n er det viktig at alle ansatte får forståelse for hva kommunikasjon kan bidra med. n skal det utvikles egne planer for krisekommunikasjon som en del av politiets beredskapssystem. I arbeidet med å utvikle Politiets håndbok i krisekommunikasjon (PBS II) legges det vekt på tett samarbeid mellom kommunikasjonsfag og andre fag i politiet. 21

22 7 Bevisst bruk av kommunikasjonskanaler kommunisere der folk er Som nevnt i det første strategiske kommunikasjonsmålet skal politiet være målgruppefokusert i sin kommunikasjon, internt og eksternt. Det får også konsekvenser for hvilke kommunikasjonskanaler vi benytter. Politiet kan ikke forvente at alle publikummere, uavhengig av alder og kultur, skal forholde seg til våre allerede etablerte måter å kommunisere på. Vi må i større grad tilpasse oss dem vi ønsker å nå. 22

23 Derfor: n må vi kontinuerlig kartlegge hvilke kanaler aktuelle målgrupper bruker. I dette ligger det også at politiet må holde seg opp datert på nye medier og medietrender, og tilpasse kommunikasjonstiltakene deretter. n skal det være like naturlig å gjennomføre grundige analyser av kommunikasjonskanalene, som det er å gjennomføre målgruppeanalyser. Fokuset må samtidig ligge på riktig timing for å oppnå ønsket resultat rett kanal, til rett tid. n legges det vekt på å evaluere ulike kommunikasjonsaktiviteter som gjennomføres, for stadig å kunne bli bedre. Det er naturlig å evaluere bruken av kommunikasjonskanaler som er brukt og på denne måten sikre at mest effektiv og minst kostbar kanal er brukt. 23

24 8 Effektiv kommunikasjonsorganisasjon i etaten Politiet er avhengig av en effektiv og koordinert kommunikasjonsorganisasjon for å nå sine overordnede mål. Derfor skal det arbeides målrettet for å styrke kommunikasjonssamarbeidet mellom Politi direktoratet og ytre etat. Politidirektoratet skal lede og samordne kommunikasjonsarbeidet i etaten, slik at det totalt sett gir best mulig effekt ut av ressursene. Politiet skal fremstå som attraktive for kommunikatører, slik at vi beholder og rekrutterer den kompetansen vi har behov for. 24

25 Derfor: n skal Politidirektoratet aktivt lede og koordinerer kommunikasjonen i etaten. Gjennom dette skal avdelingen bidra til utvikling av kommunikasjonskompetansen i hele etaten, blant annet gjennom oppfølgning av kommunikasjons aktiviteter i distrikter og særorgan. n bør det på sikt være kommunikasjons rådgivere i alle distrikter og særorgan. n er vi i gang med å lage oversiktlige og forutsigbare styringsdokumenter på kommunikasjonssiden, som følger øvrige prosesser i politiet. n må det utvikles felles metoder og prosedyrer for kommunikasjonsarbeidet i etaten. n vil vi fortsette å gjennomføre informasjonssamlinger med kommunikasjonsmedarbeiderne i etaten, med mål om å styrke kommunikasjonskompetansen og samhandlingen internt. n skal kommunikasjonskompetansen i etaten bygges og forvaltes på en best mulig måte. Blant annet ved å utnytte muligheten for hospitering i daglig drift og under øvelser. 25

26 9 Utvikling av åpenhetskultur Politiet er avhengig av å være åpne overfor befolkningen for å opprettholde og forsterke tilliten til etaten. Størst mulig åpenhet er alltid ønskelig, men ikke alltid mulig. Deler av politiets virksomhet er unntatt offentligheten, og slik må det i en del tilfeller være for at politiet skal kunne løse sine oppgaver på en effektiv måte. Der vi ikke kan og bør være åpne, må dette kunne begrunnes. Når vi generelt oppleves som åpne vil vi bli møtt med større forståelse for at vi ikke alltid kan si alt. Vårt mål er at politiets kultur skal preges av mer åpenhet, og at informasjon fra politiet skal ha en tydelig og åpen avsender. Åpenhet skal sikre at befolkningen har et rea listisk bilde av hva politiet gjør og hvordan etaten bidrar til den enkeltes trygghet. Dette betyr også at etaten må utvise åpenhet i kritikk verdige saker. 26

27 27 Derfor: n må vi jobbe for å utvikle en åpenhetskultur i etaten, blant annet gjennom internt holdningsarbeid. En kultur hvor åpenhet belønnes, hvor den enkelte kjenner sine muligheter og begrensinger knyttet til åpenhet, og hvor man er åpen for tilbakemelding og inntrykk utenfra. n skal politiet ha en positiv tilnærming til den nye Offentleg lova og utøve mer offentlighet hvor det er mulig. n skal Lekkasjerapporten (2005) følges opp, for å sikre at informasjonen fra politiet har en åpen avsender. n skal politiet ha et klart språk. Et klart, enkelt og tydelig språk gjør politiet mer åpne og tilgjengelig for befolkningen. n må politiet være åpne for, og tilpasse seg, at samfunnets krav til åpenhet er i stadig endring. 27

28 10 Kompetansebygging for å øke forståelsen for kommunikasjon i etaten Effektiv kommunikasjon er et av fundamentene for godt politiarbeid. Målet er at alle medarbeidere i politiet skal få økt forståelse for dette, og at vi alle skal bli bedre i stand til å bidra til at politiet styrker i sin interne og eksterne kommunikasjon. Kompetansebygging innen kommunikasjon må tilpasses funksjonen den enkelte ansatte har og skal ha. Kommunikasjonsutdanning må integreres i politiets allerede eksisterende opplæringsog kurs virksomhet, og utfylles med nye kurs der det er nødvendig. Ut over dette satser politiet på å gi medietrening til medarbeidere i sentrale funksjoner. 28

29 Derfor: n utvikles det et helhetlig tilnærming for kommunikasjonsutdanning i politiet. n er målet økt fokus på kompetanse innen kommunikasjon i eksisterende utdanningstilbud. n vurderer vi forløpende behovet for nye kurs for å dekke ytterligere behov. n utvikles det et helhetlig tilnærming til medietrening i politiet. n legger vi til rette for at medarbeidere i sentrale funksjoner trenes for å kunne håndtere pressen på en profesjonell måte. 29

30 Kommunikasjonsvisjon 2012 Kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for politiets arbeid med trygghet, lov og orden. 30

31 Politiets kommunikasjonsstrategi Visjon Kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for politiets arbeid med trygghet, lov og orden Eksternt 2 Effektiv og målrettet eksternkommunikasjon 1 Styrke politiets omdømme og tillit 3 Tydelige og synlige ledere som kommuniserer aktivt 5 Videreutvikle enhetlig profil 4 Forbedre internkommunikasjonen 7 Bevisst bruk av informasjons kanaler og kommunisere der folk er Internt 6 Tett samarbeid mellom kommunikasjonsfaget og det politi- og påtalefaglige 8 Effektiv kommunika sjonsorganisasjon i etaten Fundament 9 Utvikling av åpenhetskultur 10 Kompetansebygging for å øke forståelsen for kommunikasjon i etaten

32 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. N-0031 Oslo Sentralbord: Pressevakt: ISBN POD publikasjons 2009/04

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Hvem svarer på hva i media?

Hvem svarer på hva i media? // RETNINGSLINJER FOR MEDIEHÅNDTERING Oppdatert juni 2016 Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DSB 2014-2017 02.07.2014

Kommunikasjonsstrategi for DSB 2014-2017 02.07.2014 Kommunikasjonsstrategi for DSB 2014-2017 02.07.2014 1 Forord Samfunnet er i stadig endring med nye forutsetninger og utfordringer, ikke minst gjelder dette på kommunikasjonsområdet. Vi bombarderes med

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen Om Difi Statens kommunikasjonspolitikk og sosiale medier i forvaltningen Direktoratet for forvaltning og IKT, Sissel Kr. Hoel Etablert 1. januar 2008 Digitale tjenester Gode innkjøp Styring, ledelse og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 Kommunikasjonspolicy Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 A Innhold Innledning... 1 Føringer for kommunikasjonsarbeidet... 2 Strategi 2020... 3 Statens kommunikasjonspolitikk... 5 Mål for kommunikasjon

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Innledning Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune Råde kommune Fugleleiken Foto Nina Johansen Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune 2017-2020 2 Innhold Målsetninger... 3 Kommunikasjonsmål... 3 Kommunikasjonsprinsipper... 3 Ma lgrupper... 4 Strategisk

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

Bygge tillit opp eller ned?

Bygge tillit opp eller ned? Bygge tillit opp eller ned? Politiets arbeid med omdømme Kommunikasjonsdagen 18. mars 2009 Svein Holtan Kommunikasjonsdirektør Politidirektoratet Tillit - omdømme Tillit til politiet: Forvissning og tiltro

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Oppegård kommunes etiske standard skal hjelpe ansatte og andre som jobber for kommunen med å ta riktige valg i jobbsituasjonen. Husk at vi forvalter samfunnets

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Hvordan møter vi mediene?

Hvordan møter vi mediene? MEDIEHÅNDTERING Hvordan møter vi mediene? Det du ikke klarer å overbevise deg selv om vil du neppe klare å overbevise andre om Jeg kjenner saken jeg skal intervjues om Jeg er trygg på min rolle Jeg sier

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Vi skaper fremtidens jernbane

Vi skaper fremtidens jernbane B~\.N E NOR Vi skaper fremtidens jernbane Kommunikasjonsstrategi 2017-2020 3 Innhold Bane NOR i samfunnet 4- Hensikt med kommunikasjonsstrategien 6 Samfunnsoppdrag 8 Komm u n i kasjonsmål 10 Våre målgrupper

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Ivar Greiner Sak nr: 22/2011 Navn på sak: Kommunikasjonstrategi 2012-2014 Adm

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

Møte med KS

Møte med KS Møte med KS 10.11.2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

Kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Sak 99/2006 Vedlegg 1 Kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) Innledning Samfunnet stiller stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging

NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging 1 Mediehåndtering i gode og onde dager NTNUs erfaringene fra Rosenborg-saken - og litt fra bedre dager Mediehåndtering og omdømmebygging g av rektor Torbjørn Digernes UHR-møte Lillehammer, 25.11 torbjorn.digernes@ntnu.no

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST

Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag HiST Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør Trøndelag 2008 2012 HiST 27.11.08 Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag Grunnleggende forutsetninger i vår kommunikasjon HiSTs identitetsplattform

Detaljer