Politiets kommunikasjonsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiets kommunikasjonsstrategi"

Transkript

1 Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012

2 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme 6 Politiets kommunikasjonsstruktur 7 Metodikk 8 Strategiens oppbygning 9 De ti strategiske målene: 1 Styrke politiets omdømme og tillit 10 2 Effektiv og målrettet eksternkommunikasjon 12 3 Tydelige og synlige ledere som kommuniserer aktivt 14 4 Forbedre internkommunikasjonen 16 5 Videreutvikle enhetlig profil 18 6 Tett samarbeid mellom kommunikasjonsfaget og det politi- og påtalefaglige 20 7 Bevisst bruk av kommunikasjonskanaler kommunisere der folk er 22 8 Effektiv kommunikasjonsorganisasjon i etaten 24 9 Utvikling av åpenhetskultur Kompetansebygging for å øke forståelse for kommunikasjon i etaten 28 2

3 God kommunikasjon skaper tillit og trygghet Befolkningens tillit til oss er helt sentral og nødvendig for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Uten tett samspill med publikum vil politiet ikke kunne løse oppgavene. Politiets omdømme er først og fremst et resultat av de oppgavene politiet faktisk løser, men det handler også om hvordan vi løser disse oppgavene. Sentralt i å bygge tillit og omdømme er å være bevisst det bildet som dannes av de oppgavene vi gjør hver dag. Vi må selv bidra for å skape et riktig bilde av vårt arbeid. Det handler om kommunikasjon. Det handler om kommunikasjon i nærkontakten med publikum, pårørende, ofre og andre berørte, og det handler om kommunikasjon med resten av samfunnet ofte gjennom media. Det dreier seg også om intern kommunikasjon og intern kultur som grunnlag for god oppgaveløsning og god kommunikasjon eksternt. Politiet er avhengig av å beholde det sterke omdømmet og be folkningens tillit for å fortsatt kunne løse oppgavene. Dette skal vi sammen klare gjennom godt politiarbeid, samt langsiktig og målrettet kommunikasjonsarbeid. Politidirektoratet, 25. juni 2009 Ingelin Killengreen Politidirektør 3

4 Kommunikasjonsoppdraget Kommunikasjonsarbeidet i politiet skal bidra til politiets forebygging og bekjempelse av kriminalitet ved å forbedre intern og ekstern kommunikasjon. Kommunikasjonsarbeidet skal være målrettet for å øke tilliten til politiet og for å øke den interne stoltheten. Kjerneverdier: n Åpen: Etaten skal ha en kultur preget av åpenhet der vi aktivt deler vår kunnskap og hvor vi er åpne for andres tanker og innspill. n Tydelig: Det skal ikke være tvil om hva politiet mener. Politiet skal ha en tydelig profil, både i sine budskap og visuell fremtoning. n Ansvarlig: Kommunikasjonen skal være preget av saklighet og etterrettelighet. Politiet tar ansvar og er offensive i sin holdning til kommunikasjon. n Målrettet: Alle kommunikasjonstiltak skal ha en hensikt og et mål. Dersom tiltak ikke kan knyttes til konkrete mål vil det ikke bli prioritert. 4 Kommunikasjonsvisjon 2012: Kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for politiets arbeid med trygghet, lov og orden.

5 Virkeliggjøring av strategien Politiet er en etat med samfunnsengasjerte mennesker, med en tydelig yrkesidentitet og som med stolthet bidrar til et tryggere samfunn. Dette engasjementet er et svært godt grunnlag for god kommunikasjon. Denne kommunikasjonsstrategien peker ut mål som sammen styrker politi ets evne til å kommunisere godt med samfunnet generelt og de som er i direkte kontakt med oss spesielt. Dette er en levende strategi. Det vil si at den gir en felles retning som grunnlag for tiltak og handlinger også ut over dem som er beskrevet i dette heftet. Strategien blir kontinuerlig evaluert og korrigert, og nye tiltak iverksettes når det er behov og mulighet for det. Virkeliggjøringen av strategien, det som skal til for at vi lykkes, er de handlinger og avgjørelser som vi alle tar daglig. Det er først når etaten har tatt strategien inn over seg og dermed handler i tråd med den at vi vil lykkes med virkeliggjøringen. For å komme dit må vi ha kompetanse, men viktigst: vi må ha en kultur for åpenhet hvor vi er offensive i å få frem våre budskap internt og eksternt. For ledere og kommunikasjonsrådgivere er strategien spesielt viktig fordi det er dere som går foran og viser vei og utvikler en god kommunikasjonskultur. Det bør ikke være noen tvil om vår intensjon og vårt mål: målrettet kommunikasjonsarbeid for å øke tilliten til politiet og øke den interne stoltheten. Svein Holtan Kommunikasjonsdirektør 5

6 Verdier Holdninger Kommunikasjon Adferd Politiets omdømme Tillit til politiet Tillit og omdømme Enkelt kan man si at tilliten til politiet reflekterer den enkelte innbyggers tro på at politiet er i stand til å utføre de oppgavene de er satt til. Tilliten til politiet er summen av flere elementer. Et effektivt politi er avhengig av å få inn anmeldelser, tips og varsler om hendelser som pågår eller har skjedd. Tillit og tett kontakt med publikum er en forutsetning for å redusere mørketallene slik at vi får et riktig grunnlag for våre prioriteringer og handlinger. Uten et godt tillits forhold kan det for eksempel være vanskelig å få vitner til å stå frem. Politiet gjennomfører regelmessig en innbyggerundersøkelse. I denne undersøkelsen ser man nærmere på befolkningens oppfattelse av og holdninger til politiet altså i hvilken grad de har tillit eller ikke. Undersøkelsen som ble gjennomført i 2008 viste at 8 av 10 innbyggere har tillit til politiet (83 prosent). Politiets omdømme kan betegnes som innbyggernes oppfatning av etaten over tid, og er således nært knyttet til tillitsbegrepet. Denne oppfatningen bygges hovedsakelig opp av to deler politiets atferd og politiets kommunikasjon. Dette er to elementer som etaten er seg bevisst og som det jobbes målrettet med for stadig å bli bedre på. Denne kommunikasjonsstrategien handler om hvordan vi skal bli bedre til å kommunisere internt og eksternt. 6

7 Politiets kommunikasjonsstruktur Politiets kommunikasjonsarbeid må ha både lang og kort horisont. Overordnet har etaten en kommunikasjonspolitikk som har et femårsperspektiv. Denne politikken gir overordnede prinsipper og føringer for all kommunikasjon i politiet, i tråd med den ove rordnede statlige kommunikasjonspolitikken. Kommunikasjonsstrategien har et treårsperspektiv hvor fokuset er på strategiske tiltak for å forbedre den interne og eksterne kommunikasjonen. Vi har som ambisjon å få på plass årlige informasjonsplaner som samordner etatens kommunikasjon mot prioriterte satsningsområder. I tillegg kommer løpende og behovsstyrte kampanjer og tiltak. De mer kortsiktige kommunikasjonstiltakene skal være med på å støtte opp under den overordnede strategien og policyen, samtidig som de er med på å løse løpende utfordringer. Kommunikasjonspolitikk 5 års varighet Kommunikasjonsstrategi Informasjonsplan/virksomhetsplan Temabaserte strategier og kampanjer Årlig Behovsstyrt 7

8 Metodikk Systematisk og langsiktig arbeid er en forutsetning for å lykkes med å nå mål, også innenfor kommunikasjonsarbeidet. Utgangspunktet for politiets kommunikasjonsarbeid er alltid politiets hovedoppgaver å opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet samt å etterforske lovbrudd. Dette sammenholdt med kjerneverdiene åpen, tydelig, ansvarlig og målrettet er utgangspunktet for kommunikasjonsvisjonen De ti strategiske kommunikasjonsmålene skal bringe oss i den ønskede retningen. Hvert enkelt mål følges dessuten av en rekke tiltak og handlinger, som i sum skal bidra til å nå de overordnede målene. I sum skal denne strategien bidra til felles retning og til ledelse og samordning av politiets kommunikasjonsinnsats på alle nivåer i etaten. 8

9 Strategiens oppbygning Det samlede strategiske kartet for politiets kommunikasjon mot 2012 finner du bakerst i denne brosjyren. Brett ut kartet slik at du får oversikt over målene og strukturen før du leser videre. Politiets kommunikasjonsstrategi Visjon Kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for politiets arbeid med trygghet, lov og orden Eksternt 3 Tydelige og synlige ledere som kommuniserer aktivt 2 Effektiv og målrettet eksternkommunikasjon 1 Styrke politiets omdømme og tillit 5 Videreutvikle enhetlig profil 4 Forbedre internkommunikasjonen 7 Bevisst bruk av informasjons kanaler og kommunisere der folk er Internt 6 Tett samarbeid mellom kommunikasjonsfaget og det politi og påtalefaglige 8 Effektiv kommunika sjonsorganisasjon i etaten Fundament 9 Utvikling av åpenhetskultur 10 Kompetansebygging for å øke forståelsen for kommunikasjon i etaten 9

10 1 Styrke politiets omdømme og tillit Åpen, tydelig og målrettet kommunikasjon er en svært viktig forutsetning for å oppnå den tilliten i befolkningen som politiet er avhengig av for å skape trygghet, lov og orden i sam funnet. Dette målet er avgjørende for at politiet kan opprettholde og forsterke tilliten i befolkningen, i dag og i fremtiden. Politiet skal aktivt kommunisere hva etaten står for og hva den gjør, også der det er kritikkverdige forhold. Det skal alltid være samsvar mellom det som sies og gjøres, slik at befolkningen får et korrekt og godt bilde av etaten. Vi skal kommunisere åpent, alltid med en tydelig avsender. 10

11 Derfor: n skal politiets atferd og kommunikasjon være i tråd med verdiene åpen, tydelig, ansvarlig og målrettet. Er det stort sprik mellom det vi gjør og sier, vil det gå ut over tilliten til etaten. n skal politiets kommunikasjon skal være målgruppefokusert tydelig og tilpasset mottakeren. Dette krever at vi jobber målrettet for å bedre kunnskapene om de ulike gruppenes behov, forutsetninger og holdninger. I praksis betyr dette at politiet må prioritere å nå enkelte grupper fremfor andre, eller på andre måter skreddersy kommunikasjonstiltak for å oppnå ønsket effekt. Det er også viktig å være bevisst hvilken rolle man har som avsender og hvordan dette påvirker konkrete målgrupper. n må forståelsen for betydningen av et sterkt omdømme styrkes blandt de politiansatte og tiltak for å gjøre førstelinjen enda mer profesjonell i sin kommunikasjon med publikum vurderes kontinuerlig. n har politiet til hensikt å evaluere sin kommunikasjonsinnsats ved hjelp av publikumsundersøkelser og ulike målinger. På denne måten skal etaten sikre at kommunikasjonstiltakene har ønsket effekt og at tilliten i befolkningen opprettholdes. 11

12 2 Effektiv og målrettet ekstern kommunikasjon Politiets eksterne kommunikasjon er mangeartet og krever bruk av ulike kommunikasjonskanaler. Trykte publikasjoner, direkte samtaler, artikkler på politiets nettsider, pressemeldinger, og ikke minst intervjuer i media er eksempler på dette. Etaten skal være god til å formidle rett informasjon via de rette kanalene, til rett tid og med rett avsender. For politiet er det avgjørende at det kommuniseres målrettet med samarbeidspartnere, media og publikum på en tillitskapende måte. Henvendelser fra media utgjør en vesentlig del av den eksterne kommunikasjonen politiet må forholde seg til. Dette må etaten se på som muligheter til å formidle, og ikke som en trussel eller belastning. Derfor skal politiet bli mer offensive i sitt forhold til media ved å selge inn saker vi ønsker fokus på og debatt om. For å bli best mulig i stand til dette må etaten ha en god oversikt over mediebildet, samt bygge gode relasjoner til ulike journalister og redaksjoner lokalt og sentralt. 12

13 Derfor: n må det etableres gode rutiner for mediehåndtering i alle deler av etaten. Samtidig må det internt fokuseres på å avklare roller og ansvar knyttet til dette. Politiet skal fremstå med tydelige talspersoner, som tør mene noe. n må etaten veie grundighet opp mot hurtighet ved besvarelser av mediehenvendelser. Politiet må bli bedre på å gi generelle svar hurtigere, uten at dette går på bekostning av etterrettelig heten. n skal nøkkelpersonell medietrenes. Det er viktig at den enkelte får støtte og trening, slik at forutsetningen for å lykkes er best mulig. n skal politiet bli bedre på å planlegge, iverksette og koordinere kommunikasjonsarbeidet. Det er mange utfordringer, både av nasjonal og regional karakter, som kan løses mer effektiv med støtte av vel fungerende kommunikasjons tiltak. Derfor vil etaten blant annet fokusere på å øke sin kompetanse på kommunikasjonsplanlegging og lage gode systemer for dette. n vil etaten jobbe for at flere funksjonelle tjenester skal bli tilgjengelig for publikum på Dette vil forenkle og tilgjengelig gjøre bruken av ulike polititjenester og bidra til mer fornøyde brukere, samtidig som det kan redusere behovet for skranke tjenester. n satser organisasjonen på å ytterligere øke sin profesjonalitet knyttet til krise kommunikasjon. Det skal vi blant annet oppnå ved å systematisere arbeidet med krisekommunikasjon, kombinert med målrettede øvelser. n skal politiet i større grad måle eksterne kommunikasjonsaktiviteter, blant annet gjennom medie analyser. 13

14 3 Tydelige og synlige ledere som kommuniserer aktivt Politiet skal ha synlige ledere som har en målrettet og offensiv holdning til informasjon og kommunikasjon. Lederne i etaten skal kommuniserer med sine medarbeidere slik at de føler seg informert, verdsatt, sett og hørt. Det er et lederansvar å sikre at medarbeideren har nødvendig kompetanse for å kunne å sikre best mulig kvalitet på etatens kommunikasjon, samt stimulere dem til å ta aktivt del i denne. 14

15 Derfor: n oppfordres etatens ledere til å bruk budskapsplattformer som verktøy i sin jobb. Dette bidrar til å sikre en systematisk tilnærming til ulike kommunikasjonsaktiviteter med tilhørende budskap. n skal politiets ledere gå foran som gode eksempler i sin tilnærming til kommunikasjon. I dette inngår det også en oppfordring til å delta aktivt i den offentlige debatten med sin kompetanse. n må vi skape en kultur for å støtte ledere som bidrar i debatter. 15

16 4 Forbedre internkommunikasjonen God informasjonsflyt internt i etaten er avgjørende for kompetanse heving, ressursutnyttelse og absolutt nødvendig for oppgave løsningen. God intern kommunikasjon er dessuten grunnlaget for god ekstern kommunikasjon, som er et mål i seg selv. Den som ikke er informert kan ikke ta ansvar den som er informert kan ikke la være å ta ansvar. Derfor skal gode informasjonsrutiner videreutvikles slik at den enkelte medarbeider med letthet kan holde seg informert. Ansatte i etaten skal vite hvor de kan finne ulik type informasjon som er relevant for dem. Politiets personell skal i saker som berører dem informeres først. Dette er et viktig prinspipp som man skal tilstrebe i alle saker og det påhviler et spesielt ansvar for dette hos lederne i etaten. 16

17 Derfor: n vil politiet kontinuerlig jobbe for å finne mer effektive måter å informere internt. Det skal etableres et nytt og for bedret intranett som letter medarbeidernes hverdag, også med tanke på deling av informasjon. For at intranettet skal brukes aktivt er det dessuten viktig at nødvendige tjenester og arbeidsverktøy er tilgjengelig. n skal ledere i politiet ha kunnskap om hvordan bruke internkommunikasjon effektivt. Internkommunikasjon skal ikke være et overskuddsarbeid det må prioriteres, som et av flere tiltak for å løse etatens oppgaver. Det er også avgjørende å utvikle den interne kommunikasjonen i takt med endringene i organisasjonen. n derfor er målet økt fokus på kompetanse innen internkommunikasjon i eksisterende utdanningstilbud. n må lokale ledere i politiet ta ansvar for å skape gode rutiner for internkommunikasjon på sin arbeidsplass. 17

18 5 Videreutvikle enhetlig profil Vi er ett nasjonalt politi. Det skal vises, ikke bare gjennom felles uniformer og koordinert kommunikasjon, men gjennom en helhetlig felles visuell profil. Denne skal sikre felles identitet internt, og en tydelig etat eksternt. Den visuelle profilen skal tydeliggjøre politiets ansvar, roller og oppgaver. Profilen skal være et virkemiddel for å skape intern stolthet, bidra til å tydeliggjøre politiets sentrale plass i samfunnet og den skal vise et politi som er tillitskapende. 18

19 Derfor: n har vi gjennomført en ekstern analyse av dagens profil. n er det opprettet et prosjekt for å videreutvikle etatens profil, og relevant fagkompetanse fra etaten involveres i dette fornyingsarbeidet. n må det jobbes målrettet for å skape et bevisst eierforhold til profilen i etaten både hva gjelder holdninger og praktisk bruk. n må kommunikasjonsmedarbeidere i etaten opptre som profil-politi. Vi må sørge for at profilen brukes og at den brukes riktig. 19

20 6 Tett samarbeid mellom kommunikasjonsfaget og det politi- og påtalefaglige. Kommunikasjonsarbeidet må være nært knyttet til politiarbeidet, både i teori og praksis, for at det skal ha en verdi. Derfor må også samarbeidet mellom kommunikasjonsfaget og øvrige fagområder i etaten være slik at kommunikasjon blir en naturlig integrert del av politiets oppgaveløsning. Godt politifaglig arbeid styrker tilliten, og kommunikasjonsarbeidet forsterker denne effekten. Målet er å bli bedre sammen. 20

21 Derfor: n må det være klarhet i roller og ansvarsforhold. Dette vil lette samarbeidet, og viktigst av alt vil det heve kvaliteten på både politiarbeidet og kommunikasjonsarbeidet. n er det viktig at kommunikasjonsmedarbeiderne i etaten har forståelse for politiets problemstillinger. n er det viktig at alle ansatte får forståelse for hva kommunikasjon kan bidra med. n skal det utvikles egne planer for krisekommunikasjon som en del av politiets beredskapssystem. I arbeidet med å utvikle Politiets håndbok i krisekommunikasjon (PBS II) legges det vekt på tett samarbeid mellom kommunikasjonsfag og andre fag i politiet. 21

22 7 Bevisst bruk av kommunikasjonskanaler kommunisere der folk er Som nevnt i det første strategiske kommunikasjonsmålet skal politiet være målgruppefokusert i sin kommunikasjon, internt og eksternt. Det får også konsekvenser for hvilke kommunikasjonskanaler vi benytter. Politiet kan ikke forvente at alle publikummere, uavhengig av alder og kultur, skal forholde seg til våre allerede etablerte måter å kommunisere på. Vi må i større grad tilpasse oss dem vi ønsker å nå. 22

23 Derfor: n må vi kontinuerlig kartlegge hvilke kanaler aktuelle målgrupper bruker. I dette ligger det også at politiet må holde seg opp datert på nye medier og medietrender, og tilpasse kommunikasjonstiltakene deretter. n skal det være like naturlig å gjennomføre grundige analyser av kommunikasjonskanalene, som det er å gjennomføre målgruppeanalyser. Fokuset må samtidig ligge på riktig timing for å oppnå ønsket resultat rett kanal, til rett tid. n legges det vekt på å evaluere ulike kommunikasjonsaktiviteter som gjennomføres, for stadig å kunne bli bedre. Det er naturlig å evaluere bruken av kommunikasjonskanaler som er brukt og på denne måten sikre at mest effektiv og minst kostbar kanal er brukt. 23

24 8 Effektiv kommunikasjonsorganisasjon i etaten Politiet er avhengig av en effektiv og koordinert kommunikasjonsorganisasjon for å nå sine overordnede mål. Derfor skal det arbeides målrettet for å styrke kommunikasjonssamarbeidet mellom Politi direktoratet og ytre etat. Politidirektoratet skal lede og samordne kommunikasjonsarbeidet i etaten, slik at det totalt sett gir best mulig effekt ut av ressursene. Politiet skal fremstå som attraktive for kommunikatører, slik at vi beholder og rekrutterer den kompetansen vi har behov for. 24

25 Derfor: n skal Politidirektoratet aktivt lede og koordinerer kommunikasjonen i etaten. Gjennom dette skal avdelingen bidra til utvikling av kommunikasjonskompetansen i hele etaten, blant annet gjennom oppfølgning av kommunikasjons aktiviteter i distrikter og særorgan. n bør det på sikt være kommunikasjons rådgivere i alle distrikter og særorgan. n er vi i gang med å lage oversiktlige og forutsigbare styringsdokumenter på kommunikasjonssiden, som følger øvrige prosesser i politiet. n må det utvikles felles metoder og prosedyrer for kommunikasjonsarbeidet i etaten. n vil vi fortsette å gjennomføre informasjonssamlinger med kommunikasjonsmedarbeiderne i etaten, med mål om å styrke kommunikasjonskompetansen og samhandlingen internt. n skal kommunikasjonskompetansen i etaten bygges og forvaltes på en best mulig måte. Blant annet ved å utnytte muligheten for hospitering i daglig drift og under øvelser. 25

26 9 Utvikling av åpenhetskultur Politiet er avhengig av å være åpne overfor befolkningen for å opprettholde og forsterke tilliten til etaten. Størst mulig åpenhet er alltid ønskelig, men ikke alltid mulig. Deler av politiets virksomhet er unntatt offentligheten, og slik må det i en del tilfeller være for at politiet skal kunne løse sine oppgaver på en effektiv måte. Der vi ikke kan og bør være åpne, må dette kunne begrunnes. Når vi generelt oppleves som åpne vil vi bli møtt med større forståelse for at vi ikke alltid kan si alt. Vårt mål er at politiets kultur skal preges av mer åpenhet, og at informasjon fra politiet skal ha en tydelig og åpen avsender. Åpenhet skal sikre at befolkningen har et rea listisk bilde av hva politiet gjør og hvordan etaten bidrar til den enkeltes trygghet. Dette betyr også at etaten må utvise åpenhet i kritikk verdige saker. 26

27 27 Derfor: n må vi jobbe for å utvikle en åpenhetskultur i etaten, blant annet gjennom internt holdningsarbeid. En kultur hvor åpenhet belønnes, hvor den enkelte kjenner sine muligheter og begrensinger knyttet til åpenhet, og hvor man er åpen for tilbakemelding og inntrykk utenfra. n skal politiet ha en positiv tilnærming til den nye Offentleg lova og utøve mer offentlighet hvor det er mulig. n skal Lekkasjerapporten (2005) følges opp, for å sikre at informasjonen fra politiet har en åpen avsender. n skal politiet ha et klart språk. Et klart, enkelt og tydelig språk gjør politiet mer åpne og tilgjengelig for befolkningen. n må politiet være åpne for, og tilpasse seg, at samfunnets krav til åpenhet er i stadig endring. 27

28 10 Kompetansebygging for å øke forståelsen for kommunikasjon i etaten Effektiv kommunikasjon er et av fundamentene for godt politiarbeid. Målet er at alle medarbeidere i politiet skal få økt forståelse for dette, og at vi alle skal bli bedre i stand til å bidra til at politiet styrker i sin interne og eksterne kommunikasjon. Kompetansebygging innen kommunikasjon må tilpasses funksjonen den enkelte ansatte har og skal ha. Kommunikasjonsutdanning må integreres i politiets allerede eksisterende opplæringsog kurs virksomhet, og utfylles med nye kurs der det er nødvendig. Ut over dette satser politiet på å gi medietrening til medarbeidere i sentrale funksjoner. 28

29 Derfor: n utvikles det et helhetlig tilnærming for kommunikasjonsutdanning i politiet. n er målet økt fokus på kompetanse innen kommunikasjon i eksisterende utdanningstilbud. n vurderer vi forløpende behovet for nye kurs for å dekke ytterligere behov. n utvikles det et helhetlig tilnærming til medietrening i politiet. n legger vi til rette for at medarbeidere i sentrale funksjoner trenes for å kunne håndtere pressen på en profesjonell måte. 29

30 Kommunikasjonsvisjon 2012 Kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for politiets arbeid med trygghet, lov og orden. 30

31 Politiets kommunikasjonsstrategi Visjon Kommunikasjon er en grunnleggende forutsetning for politiets arbeid med trygghet, lov og orden Eksternt 2 Effektiv og målrettet eksternkommunikasjon 1 Styrke politiets omdømme og tillit 3 Tydelige og synlige ledere som kommuniserer aktivt 5 Videreutvikle enhetlig profil 4 Forbedre internkommunikasjonen 7 Bevisst bruk av informasjons kanaler og kommunisere der folk er Internt 6 Tett samarbeid mellom kommunikasjonsfaget og det politi- og påtalefaglige 8 Effektiv kommunika sjonsorganisasjon i etaten Fundament 9 Utvikling av åpenhetskultur 10 Kompetansebygging for å øke forståelsen for kommunikasjon i etaten

32 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. N-0031 Oslo Sentralbord: Pressevakt: ISBN POD publikasjons 2009/04

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer