NY EX- NEK 420 INSTALLASJONS GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY EX- NEK 420 INSTALLASJONS GUIDE"

Transkript

1 Thore Andersen NY EX- NEK 420 INSTALLASJONS GUIDE Elsikkerhetskonferansen 2011 Folkets hus 8-9 nov. 2011

2 Ex kompetansen - historisk Oljealderen blottla en stor uvitenhet om Ex- anlegg Kunnskapen fantes delvis i den petrokjemiske landindustrien som var tillagt eget myndighetsansvar og sørget for nødvendig kompetanse hos sine operatører. Skoleverket var på den tiden kjemisk blottet for læreplan og læremidler på området (og er det fremdeles PÅSTAND???)

3 Guiden inneholder bl.a Tilleggsbeskrivelser av hvert eneste pkt. i NEK 420 del 2. med henvisninger til andre normer og relevante nasjonale forskrifter Teksten suppleres med i alt 178 bilder og figurer

4 Thore Andersen Hvorfor guider? Generelt mangelfull Ex- kompetanse i markedet Svake og utydelige kompetansekrav i regelverket Ekstra sikkerhet ved lettere å forstå kravene Dårlige erfaringer fra kontroller/inspeksjoner Avdekke behovet for bedre opplæring i skolene Opplyse om hva som skjer i Europa og resten av verden Hva gjør IEC og CEN/CENELEC Hva gjør NEK Få myndigheter til å våkne opp av dvalen

5 Hvorfor er en Guide kompetansegivende? Det handler om å skape dypere forståelse om hva som gjør Ex anlegg forskjellig fra industrielle anlegg i såkalte sikre omgivelser. Det handler om å planlegge, velge riktig utstyr, og utføre installasjonen på en slik måte at tennkilder ikke oppstår. Det handler å ha den rette kunnskap, forståelse og erfaring fra og med eksplosjonsfarlige omgivelser.

6 Dokumentasjonskrav i Normen 4.2 Det er nødvendig å sikre seg at enhver installasjon er iht de aktuelle sertifiseringsdokumenter, normkravene i (NEK420-del 2) og alle andre spesifiserte krav for området hvor installasjonen finner sted. For å oppnå dette skal det utarbeides et verifikasjonsdokument (vedlegg til samsvarserklæringen) for hver Installasjon. Denne skal oppbevares enten på området eller et annet sted. I alle tilfelle skal et dokument oppbevares på området for installasjonen som beskriver hvem som er eieren og hvor dokumentene befinner seg, slik at kopier av sakspapirene kan fremskaffes ved behov.

7 Thore Andersen Noen avvik som krever Ex kompetanse NEK 400 Grunnleggende Elsikkerhet mot elektrisk sjokk Alle spennings systemer er tillatte Alle jordingssystemer Bonding /utjevningssystemer for å unngå elektrisk støt ved berøring av utsatte deler. NEK 420 Tilleggskrav for å unngå antenning av eksplosiv atmosfære Tillater kun bruk av IT og TN- C, + TT i begrenset grad, Selv og Pelv Tillater alle sikkerhets jordingsmetoder i NEK 400, men med tilleggskrav for utførelse Generelt akseptert men krever i tillegg statisk bonding av prosessutstyr o.l

8 Hva krever NEK 420 i tillegg til kravene i NEK 400 For å installere eller utvide en eksisterende installasjon på riktig måte, er følgende informasjon påkrevet, områdeklassifisering iht NEK420 del 1(EN ) og NEK 420 del 5(EN ) med områdeplaner som viser klassifikasjonen og utbredelsen av eksplosjonsfarlige områder inklusive soneinndeling (og / eller maksimum tillatt tykkelse av støvlag hvis faren skyldes brennbart støv); valgfri bedømmelse for konsekvenser ved antennelse (se 5.3.2) instrukser for montering og tilkobling; dokumenter for elektrisk utstyr med betingelser for bruk, f. eks for utstyr med sertifikatnummer med endelse X ; beskrivende systemdokument for egensikkert system (se ) produsentens/kvalifisert persons samsvarserklæring;

9 Tilleggskrav forts nødvendig informasjon for å sikre at korrekt installasjon av utstyret er gitt i en form som er forståelig for ansvarlig personell (se EN Instruksjoner) informasjon nødvendig for inspeksjon, f. eks utstyrsliste, og plassering av utstyr, reservedeler og teknisk informasjon for drift og vedlikehold (se NEK 420 del 3); detaljer av relevant kalkulasjon, f. eks for gjennomspylingsrater for instrumenter eller analysehus;

10 Tilleggskrav forts Hvis reparasjoner skal utføres av bruker eller reparatør, er informasjon nødvendig for reparasjon av det elektriske utstyret (se NEK420 del 4) gass- eller damp- klassifisering i relasjon til utstyrsgruppe eller undergruppe av elektrisk utstyr; temperaturklasse eller tenntemperatur for gassen eller dampen involvert; utvendige påvirkninger og omgivelsenes temperaturer.

11 Tilleggskrav i tilfelle omgivelser med støv Dokumentasjon relatert til utstyr egnet for området og omgivelsene som det vil bli eksponert til, f. eks temperaturklassifisering, beskyttelsestype, IP- grad og korrosjonsmotstand; materialkarakteristikker inklusive elektrisk resistivitet, min. tenntemperatur av den brennbare støvsky, min. tenntemperatur av det brennbare støvlag og min. tennenergi av den brennbare støvsky skal registreres; plantegningene som viser typer og detaljer av ledningssystemene; registrering av utvalgskriterier for kabelinnføringssystemer for overensstemmelse med kravene til den bestemte typen beskyttelse; tegninger og fortegnelser vedrørende kursidentifikasjon MERKNAD: Verifikasjonsopptegnelsene kan lagres som papirkopier eller elektronisk. Metoder som er akseptert ved lovgivning i hvert land kan variere

12 Hva sier guiden om tilleggskravene Av sikkerhetsmessige årsaker og for å hjelpe fremtidig vedlikehold, bør alle elektriske installasjoner være grundig dokumentert, i potensielt eksplosive atmosfærer er dette av avgjørende betydning. Følgende dokumenter, i tillegg til det som gjelder for ikkeeksplosjonsfarlige områder kreves:

13 Guiden peker på Planer for hvert anlegg som viser omfanget av de farlige områdene i plan og høyde (se NEK420 del 1), Beskrivelser og tegninger av elektriske anlegg, slik det kreves av NEK 420-del 1 Beskrivelser og instruksjoner tilstrekkelig til at eksplosjonsbeskyttet utstyr blir installert i samsvar med dens form for beskyttelse Instruksjoner for utførelse, tilkobling, igangkjøring og bruk av elektriske apparater,

14 Guiden fokuserer på viktig informasjon Apparatgruppe, kategori og temperatur klasse Beskrivende systemdokument for egensikre elektriske systemer, Nødvendig informasjon for inspeksjon, f.eks liste over og plassering av apparater, reservedeler, med teknisk informasjon, Opplysninger om eventuelle relevante beregninger, f.eks for priser på ventilasjonsutrustning (HVAC) til trykksatte rom, inkl. kostnader for reparasjoner som skal utføres av brukeren eller en reparatør, nødvendige opplysninger for reparasjon og vedlikehold av utstyr Eksplosjonsverndokument som kreves av FHOSEX:2003

15 Guiden drar også inn regelverkskrav Sentralt i kravene i FHOSEX er behovet for arbeidsgivere å ha et oppdatert eksplosjonsvernsdokument. Dette dokumentet skal som et minimum vise: At eksplosjonsrisikoen har blitt bestemt og vurdert; At tiltak er iverksatt i henhold til FHOSEX og at tiltakene er tilstrekkelig risikovurdert, At stedene som er klassifisert i soner i samsvar med FHOSEX forskriften og at de minstekravene som er fastsatt i FHOSEX og NEK 420, gjelder,

16 Guiden henviser også regelverkskrav FHOSEX og NEK 420 gjelder, At arbeidsplassen og arbeidsutstyr, inkludert varslingsutstyr, er utført, drives og vedlikeholdes med tilbørlig hensyn til sikkerhet og som, i samsvar med del IV av direktivet, har gjennomført tilstrekkelige tiltak for sikker bruk av arbeidsutstyr, Overensstemmelse med 7 i FHOSEX (forebyggende tiltak og vern) og tiltak og prosedyrer for å gjennomføre det.

17 Dokumentasjonen bør også inkludere annen relevant informasjon slik som: lokaliseringen og identifikasjonen av utslippskildene. For store og komplekse anlegg eller prosessområder, kan det være nyttig å spesifisere eller nummerere utslippskildene for å forenkle kryssreferansene mellom områdeklassifiseringsdata og tegninger. beliggenhet av åpninger i bygninger (for eksempel dører, vinduer og inntak og uttak for ventilasjon). Symbolene for områdeklassifisering vist i NEK EN og 2 er de som foretrekkes, men alternativer kan benyttes så sant det kommer tydelig frem i dokumentasjonen.

18 Ex kompetansen i normen Normen beskriver i Anneks F kravene til kunnskap, ferdighet og kompetanse for Ansvarlige personer, Operatører og Konstruktører I Norge går forskriftene ikke i detalj om hvilken kompetanse man skal ha, men DSB har gitt følgende uttalelse om pensumlisten som er utarbeidet av Ifea som baserer seg på normkrav: Pensumlisten vurderes som godt dekkende for emner som bør gjennomgås av personell som kommer inn under FKE 11 til 16, med krav om tilleggsopplæring innenfor elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder - men hva så videre? IECEx Competancy Scheme har et tilbud til bransjen om sertifisering av personell, som vil bidra til å sikre den kompetanse som IEC normene krever. (teknisk identiske med EN og norske normer)

19 13/11/2011 Thore Andersen NEK 19 Kompetanse hos Operatører Operatører skal dokumentere sin kompetanse og fremlegge bevis for sin kunnskap for å tilfredsstille kravene ift. beskyttelsesarter og/eller utstyrstyper. De skal også være i stand til å demonstrere sin kompetanse med dokumentert bevis i: bruk og tilgjengelighet av dokumentasjon spesifisert i pkt.4.2; utarbeidelse av arbeidsrapporter til brukeren som spesifisert i 4.2 praktisk kunnskap som er nødvendig for planlegging og installasjon av relevante beskyttelseskonsepter; bruk og utarbeidelse av installasjonsrapporter som spesifisert i 4.2.

20 Hvem har kunnskapen om utstyret Selvfølgelig; fabrikantene, men er det nok og skal det kun lites på dem? Erfaringen sier: Nei; Og ikke uten egen vurderingsevne. Det er eieren av anlegget som legger lista for kvalitets og sikkerhetsnivået. Guiden viser eksempler fra alle beskyttelses metodene og gir hint om hva som bør vurderes.

21 Valg av utstyr For valg av utstyr til Ex områder må følgende informasjon være tilgjengelig og dokumentert: Klassifisering av områdene vedrørende fare for eksplosjon med tilhørende angivelse av utstyrets; beskyttelsesgrad (Equipment Protection Level) EPL gass gruppe IIA, IIB eller IIC der det kreves støvgrupper IIIA; IIIB og IIIC gassens temperaturklasse eller tenntemperatur støvets tenntemperatur og egenskaper eksterne påvirkninger og omgivelses temperatur

22 13/11/2011 Thore Andersen NEK F.eks for tykke støvlag 22

23 13/11/2011 Thore Andersen NEK 23 Valg etter overflatetemperatur

24 13/11/2011 Thore Andersen NEK 24 Valg etter omgivelsestemperatur Prosessutstyr med ekstrem varme Anlegg i arktiske strøk

25 13/11/2011 Thore Andersen NEK 25 Valg etter omgivelse temperatur Elektrisk utstyr skal normalt være designet for bruk ved et omgivelses temperatur område mellom 20 C +40 C; i slike tilfelle, er det ikke nødvendig med krav til noen tilleggsmerking av temperatur mens merking av temperatur er påkrevet ved spesielle temp.- områder (T amb ). rammen for laveste temperatur er -60 C i normen. eksempel på tilleggsmerking : 30 C T amb +65 C.

26 Bruksområder- Hva bør vi vite- Hva er viktig? for oljeanlegg til havs for et mottaks anlegg på land Raffineri og petrokjemisk industri, Støvindustri For et tankanlegg på land og i fjellhaller For lavtrykks distribusjonsgassanlegg, marinaer og bensinstasjoner.

27 13/11/2011 Thore Andersen NEK 27 Valg av konstruksjons materialer Plast som konstruksjonsmaterialer Begrensning av størrelsen på oppladbare ikke-ledende overflater Begrensning av tykkelsen av oppladbare ikke ledende filmer, folier og plater Begrensning av størrelsen på oppladbare ikke ledende overflater, slik som rør, skinner eller tau, uavhengig av lengden Lettmetaller som konstruksjons materialer Spesiell hensyn skal tas til plasseringen av deler som innholder lettmetall i konstruksjoner ettersom det vel kjent at slike materialer gir opphav til tenningsdyktige gnister under forhold med friksjonskontakt.

28 Elektrostatisk utladning Begrensning av størrelse på ikke ledende overflater Overflate [mm²] EPL IIA IIB IIC Ga Gb Gc /11/2011 Thore Andersen NEK 28

29 Elektrostatiske oppladinger Begrensning av tykkelsen av oppladbare ikke ledende film, folier av plater Tykkelse [mm] EPL IIA IIB IIC Ga Gb Gc /11/2011 Thore Andersen NEK 29

30 Fallgruver ved valg av utstyr Hvis bokstaven X er med i sertifikat nummeret til utstyret som skal installeres, indikerer det at utstyret har spesielle betingelser for sikker bruk som må tas hensyn til under installasjon og/eller drift. Disse må alltid tas hensyn til og følges. Komponenter og tilbehør skal installeres og brukes med eller på apparater i samsvar med de vilkår som er angitt i de aktuelle sertifikatene. Hvor sertifikatet vises til i referansebokstaven U, betyr det at det dreier seg om en komponent eller tilbehør for bruk sammen med bestemte apparater og skal ikke brukes alene.

31 13/11/2011 Thore Andersen NEK 31 Roterende elektriske Exe maskiner - forhøyet sikkerhet Maskiner: påstemplet spenning > 1 kv Kontroll av potensielle tennings- risikofaktorer på statorviklinger Hvis faktoren er > 6, skal : anti- kondens varmeelement benyttes spesielle tiltak iverksettes for sikre at motoren ikke inneholder en eksplosiv gassatmosfære før den startes

32 13/11/2011 Thore Andersen NEK 32

33 13/11/2011 Thore Andersen NEK 33 Valg av transportabel, bærbart og personlig utstyr Transportabelt, bærbart eller personlig utstyr kan være nødvendig for bruk i ulike områder Det anbefales derfor at alt utstyr som oppfyller kravene til stedet der utstyret vil bli brukt krever den høyeste risikovurdering. Likeledes skal utstyrsgruppe og temperaturklassifisering være passende for alle gasser, damper og støv der utstyret kan brukes.

34 13/11/2011 Thore Andersen NEK 34 Valg - Personlig utstyr Personlig utstyr - Gass personlig utstyr som er batteri eller solcelledrevet kan lett utilsiktet bli tatt inn i et farlig område av personell. En vanlig elektronisk armbåndsur er et eksempel på en lavspennings elektronisk enhet som har blitt evaluert og funnet å være akseptert for bruk i eksplosjonsfarlig område både historisk og ved nåværende EPL krav. Alle andre personlige batteri eller solenergi drevet utstyr (inkludert Elektronisk armbåndsur som inneholder f.eks en kalkulator) skal ha: a) samsvar med en anerkjent form for beskyttelse som passer til EPL, og være iht. Atex 94/9 b) gass- gruppe og temperaturklassekrav, eller c) bli utsatt for risikovurdering, eller d) tas inn i Ex områder under en trygg arbeidsprosedyre.

35 13/11/2011 Thore Andersen NEK 35 Valg av roterende elektriske maskiner hardhet av pakninger og tettinger Forskjellige materialer Luft og krypeavstander Avstand mellom Roterende deler slag test kabel nipler (strekk test) rotor konstruksjon vifte-test klima-test plast- test IP-grad jording

36 13/11/2011 Thore Andersen NEK 36 Installasjons utfordringer ved turtallsregulerte maskiner

37 13/11/2011 Thore Andersen NEK 37 Installasjons utfordringer forts. Mellom Mittelspannung spg Niederspannung Netz Transformator Frequenzumrichter Sinusfilter Leitung Maschine Grundschwingungsspannung / V Y-Achse spenning Lav spenning Kraftnett trafo frekvenskonverter Sin. filter kabel motor 400 V 390 V 375 V 370 V Ort Ort plassering

38 Guiden anbefaler generelt for motordrifter Motorviklingens Isolasjon skal ved omformerdrift være beregnet for: en høyere belastning enn for vanlig nettdrift. spenningsspisser (spesielt for PWM omformere med lange motor kabler) Klemmekassen skal være utformet for luft og krypestrømsavstander beregnet for spenningsspisser (maksimal verdi av fase- til- fase spenning og maksimal verdi av fasetil -jord spenning). For å unngå partielle utladninger, må spenningen på motorklemmene være begrenset, avhengig av stigningstiden TA. Omformer parametrene (f.eks spennings /frekvens karakteristisk) som er fastsatt under motor testen, er ikke lov til å endre.

39 motordrifter Det kreves termisk motorvernbeskyttelse for motoren eller i forbindelse med omformeren. Innebygde temperaturfølere (PTC termistorer eller RTD ) må være fysisk egnet som beskyttelse å være koblet til en tripping enhet, i henhold til sertifiserings dokumenter Motor og omformer bør av driftshensyn helst samkjøres selv om det ikke er et sertifiseringskrav

40 Thore Andersen DSB Forskrifter som reg. Ex anlegg Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg Forskrift om håndtering av farlig stoff med temaveiledninger. -forbruksanlegg for flytende og gassfarlig brendsel

41 Thore Andersen Hjertesukk- når skal norske myndigheter samordne Ex- regelverket 4 ulike etater driver tilsyn med divergerende krav; DSB - Avd for Elsikkerhet, Atex for produkter (produktdirektivet) (Fusex) Atex for helse, miljø og sikkerhet (brukerdirektivet) (Fhosex) viser i Fel + NEK 420 for områdeklassifisering (EN ) DSB- Avd for Farlige stoffer, Norske forskrifter for farlige stoffer. Gass distribusjon, bensinstasjoner, marinaer, tankanlegg Legger HSL rapport til grunn for Ex områdeklassifisering DAT Atex for helse, miljø og sikkerhet (brukerdirektivet) Viser ikke til noen norm PTIL Fasilitetsforskriften viser til Atex produktforskriften og IEC Offshorestandarder

42 Thore Andersen TC31 konklusjon til HSL rapporten HSL rapporten synes å gi akseptable resultat bare for noen få tilfeller som ikke er influert for mye av geometri og hvor lekkasjen er i stand til å blande gassen med luft til et sikkert nivå, men er for det meste på en ukonservativ (farlig )side. IEC standardens formel er konservativ og på sikker side i alle disse tilfellene. For tilfeller influert av geometrien, er HSL på den ikke konservative (farlige) siden i størrelsesorden i mer enn majoriteten av tilfellene. IEC formelen er mere realistisk i de fleste tilfeller. Metoden for sikkert arbeid må være vel prøvd for å være på den sikre siden (konservative) og dekke de fleste tilfeller. IEC har konkludert at med at det vil være farlig og uansvarlig å basere seg på HSLs formel i standarden for områdeklassifisering.

43 Oppsummering Normene fra CEN/CENELEC og ISO/IEC søker etter beste evne å unngå dublering innom samme område IECEx utvider stadig sitt repertoar og etablerer i år et nytt Scheme for sertifisering av personkompetanse med 10 ulike spesialfelt. Standard Norge /NEK har klarere avgrensninger på nasjonalt plan og spesielt NEK prøver utgi guider som utdyper de viktigste normene på elektroområdet, dette er en av dem Hjertesukk- når skal norske myndigheter samordne sine krav til Ex- områder?

44 Thore Andersen Guiden kan bestilles som «print on demand» eller elektronisk Spør NEK om dette.

45 Thore Andersen Takk for oppmerksomheten

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav 13. 15. september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB frode.kyllingstad@dsb.no

Detaljer

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG PENSUMLISTE FOR OPPLÆRING Industriens forening for elektro og automatisering Pensumliste for opplæring Side 2 av 10 FORORD Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

Risikovurd. og. område klass. Prosjektering Installasjon

Risikovurd. og. område klass. Prosjektering Installasjon 1 INNLEDNING Historikk G G G G G G G Eksempler på eksplosjoner G G G G G G G 2 EKSPLOSJONSTEORI FOR GASSER OG STØV Betingelser for antennelse, eksplosjonstrekanten, G G G G G G G forpuffing, eksplosjon

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

ATEX Eksplosjonssikring

ATEX Eksplosjonssikring 1 ATEX Eksplosjonssikring Tor Onshus Teknisk kybernetikk Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU tlf: 73594388 fax: 73594399 Tor.Onshus@itk.ntnu.no http://www.itk.ntnu.no/ansatte/onshus_tor

Detaljer

Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400?

Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400? Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400? Frode Kyllingstad, DSB og Thore Andersen formann NK31 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs

Detaljer

Reparasjon og overhaling av Ex motorer

Reparasjon og overhaling av Ex motorer Reparasjon og overhaling av Ex motorer Ex motorer Konstruksjonsprinsipper To hovedprinsipper for motorer: 1. Konstruksjon på en slik måte at farlig varme eller gnister ikke oppstår (Exe og ExN) 2. Kapsle

Detaljer

Motordrifter i Ex-soner

Motordrifter i Ex-soner Lars-Fredrik Mathiesen Motordrifter i Ex-soner Ex-soner Potensielt eksplosive atmosfærer inkluderer alle lokasjoner der brennbare væsker og gasser Ex-soner eller brennbart støv kan forårsake en eksplosjon.

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Vedlikehold av Ex-utstyr

Vedlikehold av Ex-utstyr Vedlikehold av Ex-utstyr IFEA Ex-forum Gardemoen 20.09.2011 Vedlikeholdskonsept iht EN 60079-17 Vedlikeholdsintervall Erfaringer med Ex-utstyr Arne Nossum Ansvarshavende for elektriske anlegg på Statoil

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker.

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Foredragholder Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Yrkeserfaring: 20 år senior instruktør Ex 5 år senior instruktør automasjon. 8 år offshore Instrument-tekniker.

Detaljer

Elregelverket og gassinstallasjoner

Elregelverket og gassinstallasjoner Elregelverket og gassinstallasjoner Hvor går grenseflatene mellom el-installasjoner og gassinstallasjoner sett fra el-regelverket sitt ståsted? DLE-konferansen 2012, Trondheim Frode Kyllingsstad, Enet

Detaljer

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon

Detaljer

Kan mitt damm/pulver explodera?

Kan mitt damm/pulver explodera? Kan mitt damm/pulver explodera? ATEX och Brand Seminariet 22 maj 2013 Kees van Wingerden GexCon AS Hvorfor gjennomføre tester? Hensikten er å beskrive eksplosjonsegenskapene til det aktuelle støv. Hvor

Detaljer

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder NEK 420: 2010 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Oversettelse av internasjonale IEC-normer og CENELEC Europanormer (EN) NEK har opphavsrett til denne publikasjon.

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

Nytt fra myndighetene

Nytt fra myndighetene Nytt fra myndighetene Ex-forum 2011 Om s oppfølging av ATEX direktivet 1999/92/EF (brukerdirektivet) og 94/9 EF (produktdirektivet) Bjarte Haaøy Nes Seniorinspektør Vestlandet Gammelt nytt Direktoratet

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

Varmluftsvifte SWX EX

Varmluftsvifte SWX EX 2 Vannbåren varme Varmluftsvifte SWX EX Varmluftsvifte for omgivelser med en midlertidig eksplosjonsfare Bruksområde SWX EX er en varmluftsvifte formet spesielt med tanke på omgivelser med en midlertidig

Detaljer

IFEA. Grunnleggende Ex Innføring i begreper - og sertifiseringskrav BARTEC-TECHNOR 22/10-2013 BARTEC

IFEA. Grunnleggende Ex Innføring i begreper - og sertifiseringskrav BARTEC-TECHNOR 22/10-2013 BARTEC IFEA Grunnleggende Ex Innføring i begreper - og sertifiseringskrav BARTEC-TECHNOR 22/10-2013 BARTEC Plan for dagen Vi skal gå gjennom litt eksplosjonsteori Hva trenger vi for å få en eksplosjon Hva blir

Detaljer

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold Velkommen Maskindirektivet Lillestrøm 10. nov. 2016 Foredragsholder: Navn: Jørn Erik Andersen Mob. 95 08 30 83 Når kompetanse teller.. Innhold Direktiv forskrift og norm Forskjell på elektrisk anlegg og

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Sikkerhetsaspektet med kuldemedier som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven Berit Svensen 9. Mars 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Regionsjef Erling Bakke 1 2 Kapittel III Generelle sikkerhetskrav 10 Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Revidert 5.4.2013 Boligsameier dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte paragraf i sjekklista. Generell

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad Nytt på norm- og direktivsiden Knut Astad Hierarki Norge Lov Forskrift Veiledninger fra DSB Normer/standarder Veiledninger til standarder Brukerhåndbøker EU Forordninger Direktiv Direktiver Direktiv 2004/108/EF

Detaljer

Lavspent 0,1-30 kva, IP23

Lavspent 0,1-30 kva, IP23 Lavspent 0,1-30 kva, IP23 Type 3LT-23 Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kva. Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Ny NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger Ivaretas brannkravene i bygninger? Dag Ivan Ekrem, COWI AS 1 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert

Detaljer

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360 En verden av standarder Fremtidens biler Kilde: Gizmag, Eagle 360 1 Rimac 1088 hk elbil Kjernevirksomhet «Drifter» norsk standardisering innen elektrofaget Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale

Detaljer

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk 19.-21. mars 2013 GexCon AS Fantoftvegen 38 Bergen KURSPROGRAM 19. mars, Gasseksplosjoner Gasseksplosjoner, en grunnleggende

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

AT mosphères EXplosibles Eksplosjonssikring

AT mosphères EXplosibles Eksplosjonssikring 1 AT mosphères EXplosibles Eksplosjonssikring Tor Onshus Teknisk kybernetikk Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU tlf: 73594388 fax: 73594399 Tor.Onshus@itk.ntnu.no http://www.itk.ntnu.no/ansatte/onshus_tor

Detaljer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer best. nr. 577 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 30. juni 2003, nr. 911 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Utgitt august 2003 Direktoratet

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

The perfect fit. Trygge og pålitelige løsninger. for håndtering av lettantennelig støv og gasser. Nederman L-series

The perfect fit. Trygge og pålitelige løsninger. for håndtering av lettantennelig støv og gasser. Nederman L-series The perfect fit Trygge og pålitelige løsninger Nederman L-series for håndtering av lettantennelig støv og gasser Eksplosive atmosfærer en potensiell risiko Eksplosive og potensielt eksplosive atmosfærer

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service * _0817* Spørreskjemaer for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service * _0817* Spørreskjemaer for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23511370_0817* Spørreskjemaer for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 08/2017 23511370/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjemaer

Detaljer

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv 1 CPR i et nøtteskall Construction Products Regulation (Byggevareforordningen på norsk) Regelsett/metode for klassifisering av

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Nr. 51/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/66 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/92/EF av 16. desember 1999 om minimumskrav for å bedre vernet av sikkerheten

Detaljer

BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013

BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013 BRANNVESENETS TILSYNSAKSJON MED FARLIG STOFF 2013 BOLIGSAMEIER DOKUMENTET INNEHOLDER GENERELL INFORMASJON, SJEKKLISTE OG UTDYPENDE VEILEDNING TIL DEN ENKELTE PARAGRAF I SJEKKLISTA. GENERELL INFORMASJON

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNINGSANLEGG Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNINGSANLEGG Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt: Generelle tekniske krav Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 UTSTYR MED HENSYN TIL MILJØ... 3 2.1 Generelt... 3 2.1.1 Mekanisk og klimatisk miljø...3 3 JORDING... 6 4 ENERGIFORBRUK OG ENØK... 7 5 BANEDATABANK...

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23

3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3-fase lavspent 0,1-30 kva, IP23 3LT-23 Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kva. Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletrans-formator, som

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Reparasjons kit (Komponent A +B) Polyuretan skum Ekspansjon 1 dm 3 gir 3 dm 3 Gir 1420 dm 3 skum Brannklasse B2 (DIN 4102/1) Side 1 av 5 Revisjon 01 revisjonsdato 18.05.200

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Koplingsboks Driftsinstruks Additional languages www.stahl-ex.com Generelle opplysninger Innhold 1 Generelle opplysninger...2 1.1 Produsent...2 1.2 Informasjon om driftsinstruksen...2 2 Bruk...2 3 Sikkerhetsinstrukser...3

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Elkontroll - metode, kontrollforetak, personell og sertifisering

Elkontroll - metode, kontrollforetak, personell og sertifisering NEK 405 Elkontroll - metode, kontrollforetak, personell og sertifisering 27-5-2014 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Eiers og brukers ansvar FEL 9 Ansvar Hvem forskriften retter seg mot Eier og bruker av anlegg

Detaljer

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Eliaden 2014 DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel

VEDLEGG. Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF. Benyttes både for flytende og gassformig brensel KAP. NR. 2 FYLLEANLEGG FOR PROPANFLASKER VEDLEGG Vedlegg 1-1 EKSEMPLER PÅ SKILTING VED HÅNDTERING AV BRANNFARLIG STOFF Benyttes både for flytende og gassformig brensel Benyttes både for flytende og gassformig

Detaljer

NEK 400 landbruk. Vi tar grep!

NEK 400 landbruk. Vi tar grep! NEK 400 landbruk Vi tar grep! Først om NEK 400 Standard for bygging av el-anlegg i Norge Hva er NEK 400? Standard for bygging av elektriske anlegg Spesifiserer beskyttelse ift. elektrisk sjokk, termiske

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Norges Bilbransjeforbund Februar 2011 Utarbeidet av Alpha Consult AS Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Forord Denne veiledningen

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

Regelverket Tilsyn med elktriske anlegg i ex-områder

Regelverket Tilsyn med elktriske anlegg i ex-områder Regelverket Tilsyn med elktriske anlegg i ex-områder Frode Kyllingstad Sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg 23. oktober 2017 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Regelverket SPT bransjedag

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Elektrikerfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling for videregående

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Generell HMS-oversikt

Generell HMS-oversikt Generell HMS-oversikt EBL temadager 4-5 mars 2008 Styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø Robert Svinterud, Senioringeniør DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Litt om min bakgrunn Har

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer