Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400?"

Transkript

1 Brannfare eller eksplosjonsfare? Når må vi risikovurdere etter NEK 420 i tillegg til NEK 400? Frode Kyllingstad, DSB og Thore Andersen formann NK31 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 DSBs myndighetsområder og oppgaver Myndighet og oppgaver innen bl.a.: Elsikkerhet Brannvern Håndtering av farlige stoffer Storulykkesvirksomheter Produktsikkerhet og sikkerhet ved forbrukertjenester Brann- og redningsberedskap Transport av farlig gods på vei og jernbane Sivilforsvar og beredskap 2 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

3 Regelverk ATEX brukerdirektiv (arbeidsplassdirektiv) ATEX utstyrsdirektiv Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (FHOSEX) Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FUSEX) 3 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

4 Regelverk Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter Ansvar hos virksomheter, installatører og produsenter/importører Kravet til risikovurdering finnes i flere av forskriftene 4 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

5 DSB sier i bladet Elsikkerhet om kravet oppfyllelse av sikkerhetskrav:

6 OMRÅDER DER DET LAGRES ELLER PRODUSERES EKSPLOSIVT STOFF, nye tekniske spesifikasjoner: Områdeklassifisering der det lagres eller produseres eksplosivt stoff, NEK TS Elektriske installasjoner i områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff, NEK TS DSB anser at publikasjonene oppfyller kravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg til risikovurdering og skal brukes som et tillegg til generelle krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner i NEK 400 Se Elsikkerhet 75 for nærmere opplysninger

7 Ny forskrift juli 2009: Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Den nye forskriften erstatter følgende fire forskrifter: Forskrift om brannfarlig vare Forskrift om brannfarlig vare eller trykksatt stoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land

8

9

10 Bedrifter som håndterer brannfarlige gasser, væsker og/eller støv er pålagt å vurdere eksplosjonsrisikoen og gjennomføre en soneklassifisering.

11 Bedrifter som håndterer brannfarlige gasser, væsker og/eller støv er pålagt å vurdere eksplosjonsrisikoen og gjennomføre en soneklassifisering.

12 Hva ønsker ATEX-direktivene å oppnå? Forhindre at eksplosiv atmosfære gass eller støv ansamles eller oppstår i en prosess eller ved håndtering Forhindre antennelse av eksplosiv atmosfære ved kontroll og beskyttelse av tennkilder ( elektriske og ikke elektriske) i områder som er klassifisert som Ex områder Begrense / redusere omfang og virkninger av eksplosjoner, hvis de oppstår 12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

13

14

15 Ex utstyr benyttes på disse industrianleggene: Tankanlegg og bensinstasjoner Olejraffinerier, rigger og prosessanlegg Kjemiske prosessanlegg Trykkeri-industrier, papir og tekstil Hospital operasjonsrom Farmasøytisk ind. Flytankanlegg og hangarer Overflatebehandlingsanlegg/ sprøytemalings haller og rom Kullgruver under jorden Kloakkanlegg og kloakkrenseanlegg Gassrørlinjer og distribusjonssentraler Kornmottak og kornsiloer for lagring/bakerier/møller Næringsmiddelindustri Sagbruk/trevarefabrikk/snekkerverksteder/møbelindustri Sukkerraffinerier Metalloverflatebehandling/ dreiing avspesielt aluminium støv og partikler. Olje og gasstankere, boreskip og FPSO (Floating Production Storage and Off-Loading Vessels)

16 Tips for eksempler: Dersom du ønsker å se eksempler på gass- og støveksplosjoner: Søkeord: ATEX Gas explosion Dust explosion A3EB&index=4&playnext=5&playnext_from=PL 037A3EB&index=2&playnext=3&playnext_from=PL 16 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

17 Det brenner mye i Norge Men er alle branner elektriske årsaker? Er bedriftens virksomhet riktig tolket av eierne? Har alle tatt inn over seg at deres anlegg kanskje også skulle vært soneklassifisert ift. støv eller brennbar gass? Dvs. fulgt strengere regelverk i deler av anlegget Hvor går grensen?

18 Hva er den generelle praksis for støv Tilstedeværelse av faste fremmedlegemer (støv), kode AE I mange av de nevnte industrier benyttes utstyr iht. NEK 400- tabell 51A- side 161 klassifisering av ytre påvirkninger med kun krav til høy IP grad. -Lett støv: AE4 10< avleiring 35mg/m 2 pr.dag: IP 5X eller 6X dersom støv ikke skal komme inn i utstyret -Moderat støvmengde: AE5 35 < avleiring 350mg/m 2 pr.dag: IP5X eller 6X dersom støv ikke skal komme inn -Mye støv: AE6 350 < avleiring 1000mg/m 2 pr.dag: IP 6X

19 NEK sier Områder med brennbare materialer på grunn av bearbeidede eller lagrede materialers egenskaper 3.2: Der hvor det forventes at det kan samle seg så mye støv på kapslinger til elektrisk utstyr at det kan representere en brannfare, må det sørges for at kapslingen ikke kan anta farlig høy temperatur. Vurderer virksomhetene tilstrekkelig konsekvensen av dette kravet?

20 Når vurderes soneklassifisering I slike tilfeller skal risikovurdering tas i bruk iht. brukerdirektivet. FHOSEX kap.2 6 og 12 DSBs og arbeidstilsynets erfaring er at dette ikke blir tilstrekkelig vurdert Hvem kjenner til FHOSEX og hva sier DSB om hvilke normer som bør brukes?

21 Hvordan gjøre bruk av NEK 420 Ex- industri normer NEK og 5 Normer for områdeklassifisering gir viktige kriterier for bestemmelse av hvilke steder i bedriften som utgjør et potensiell eksplosiv atmosfære, her kreves ofte spesiell kompetanse for å risikovurdere området og de tiltak som vurderes igangsatt for hindre at en eksplosiv atmosfære vil oppstå. Installatører bør ikke påta seg dette, men henvise til personer med prosesskunnskap om stoffene som er i området. NEK og 6 Normer for installasjon gir informasjon om hvilket utstyr som skal velges for den enkelte sone og hvilke installasjonskrav som stilles til den enkelte beskyttelseart som velges. Det er viktig at den installatør som velges til dette har kvalifikasjoner på dette ellers kan Ex- beskyttelsen lett bli feil. NEK og 7 Drift og vedlikeholdsnormer gir en rekke nyttige retningslinjer for hvordan man går frem før man setter spenning på et nytt Ex- anlegg, hvordan man får erfaring fra utstyr i drift å hvordan man overfører dette til hele anlegget, for anlegg i drift er det viktig å kontrollere tilstanden og iverksette korrigerende tiltak før det er for sent. Kontinuerlig opplæring av driftpersonell er et krav. 21 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

22 Sluttkontroll Veiledning Inspeksjon og vedlikehold i eksplosjonsfarlige atmosfærer med gass iht. EN (NEK 420- del 3) Inspeksjon og vedlikehold der hvor det er eller kan være brennbart støv iht. EN (NEK 420-del 7)

23 NEK Støvlag

24 NEK Tenntemperatur i støvlag ift maks overflatetemp på utstyr

25 Hvilke parametre spiller inn for å skape en støveksplosjon? 1. Brennbart materiale 2. Partikkelstørrelse 3. Støvkonsentrasjon 4. Oksygenkonsentrasjon 5. Tennkilde 6. Turbulens

26 1. Brennbart materiale Brensel + oksygen = oksider + varme F.eks: CH 2O = CO + H O heat Forbrenning av aktuelle materialer ifm støveksplosjoner: Kjem symbol KJ/mol oksygen Kalsium Ca 1270 Magnesium Mg 1240 Aluminium Al 1100 Silisium Si 830 Jern Fe 530 Sukker 470 Stivelse 470 Kull C 400 Svovel S 300

27 2. Partikkelstørrelse Støveksplosjon kan forekomme for partikler < 0,1 mm. Sannsynligheten øker med minkende partikkelstørrelse. Spesifikk overflate: Kube- og kuleformede partikler: S = A V = 6 X, hvor X er lengde/diameter.

28 3. Støvkonsentrasjon

29 4. Oksygenkonsentrasjon Mer eksplosivt jo høyere oksygenkonsentrasjon Luft består av: 78 % nitrogen 21% oksygen 1 % annet

30 5. Tennkilder 1. Åpne flammer/ uaktsom røyking etc. 2. Varme overflater 3. Brennende støv fra glødereir 4. Varme fra mekaniske sammenstøt/friksjon 5. Elektriske gnister 6. Elektrostatiske utladninger

31 Mer om tennkilder Brennende/glødende støv -Glødebranner Glødebranner kan oppstå ved selvantennelse i f.eks siloer under helt spesielle forhold. Det kreves blant annet lagring over svært lang tid. Glødebranner kan starte en støveksplosjon når en begynner å bevege materialet etter svært lang lagring.

32 Mer om tennkilder Brennende/glødende støv Glødereir Glødereir er støvansamlinger som blir antent av en ytre tennkilde. Dette reiret kan bli med f.eks i transportsystemer og antenne støvskyer som fører til en støveksplosjon.

33 Mer om tennkilder Åpne flammer -Brann Branner kan være tennkilder for støveksplosjoner i f.eks. fabrikklokaler. -Varmt arbeid Sveising og bruk av skjærebrenner gir tilstrekkelig varme til å kunne antenne en støvsky. Skjærebrennere er spesielt farlige i så måte, for man tilsetter ekstra oksygen til området. Gnister fra vinkelslipere er generelt ganske kalde, og vil normalt ikke kunne antenne støv. Friksjonsvarmen fra bladet kan derimot bli meget varmt. -Røyking Gloen fra en sigarett kan antenne støvskyer. En brennende fyrstikk gir fra seg 100 J/s termisk energi som er nok for å antenne de fleste støvskyer

34 Mer om tennkilder Varme overflater Varme overflater kan starte støveksplosjoner direkte. Typisk temperatur for at en slik overflate skal kunne antenne en støvsky er minimum C. Varme overflater kan danne f.eks et glødereir, som i sin tur starter en støveksplosjon.

35 Mer om tennkilder Mekaniske sammenstøt Generelt to typer fenomener: -Friksjonsvarme: Varme som oppstår ved at to objekter gnis mot hverandre. Skaper varme overflater som igjen kan antenne en støvsky. Eks: Sluring på en elevatorreim. -Varme fra sammenstøt: Varme som oppstår ved kortere kontakt mellom to objekt. Kan antenne støvskyer direkte. Eks: En bolt løsner og kommer inn i en mølle.

36 Hvordan forhindre branner og støveksplosjoner? Et meget viktig punkt: ORDEN OG RENHOLD Man kan ellers redusere risiko på to måter : a) Redusere sannsynlighet b) Redusere konsekvens

37 Hvordan forhindre branner og støveksplosjoner? ORDEN OG RENHOLD

38 Hvordan forhindre branner og støveksplosjoner? Redusere sannsynlighet (primære tiltak) RISIKO = SANNSYNLIGHET * KONSEKVENS Primære tiltak reduserer sannsynlighet Sekundære tiltak reduserer konsekvens

39 Hvordan forhindre branner og støveksplosjoner? Redusere sannsynlighet (primære tiltak) - Blande inn ikke-brennbart materiale - Begrense brennbart materiale, om mulig - Vedlikehold - Ventilasjon - Orden og renhold - Redusere oksygeninnhold i aktuell atmosfære (inertisering) - Eliminere tennkilder

40 Hvordan forhindre branner og støveksplosjoner? Redusere sannsynlighet (primære tiltak) Eliminere tennkilder: Selvantannelse: For eksempel: Rullering av material på siloer. Åpne flammer: Gode rutiner ved bruk av åpne flammer/varmt arbeid Varme overflater: Isolering og kapsling av varme overflater Elektriske utladninger: Jording mellom prosessenhetene. Sørge for at ladning ikke akkumuleres. Valg av tekniske løsninger

41 Hvordan forhindre branner og støveksplosjoner? Sekundære tiltak Hvis det må installeres utstyr i sonen, så skal Exutstyr for brennbart støv eller gass av godkjent kategori for den sonen som er bestemt

42 Konklusjon Det er ikke nok å benytte utstyr med høy IP grad hvis utstyret blir for varmt når det tildekkes av smuss og støv. Dette kan skape en ulmebrann som utskiller branngasser som kan eksplodere. Alt ender opp i STATISTIKKENE som BRANN, men (eksempelvis) det var støvet som eksploderte og fikk fart i brannen og sørget for at bygget ikke kunne reddes. Er dette årsaken til mange av låvebrannene??

43 Gjelder ATEX i landbruket? Iflg. oversikten i direktivet er det ingen unntagelse for landbruket Hvordan skal /bør dette implementeres i praksis? Dersom installasjoner skal risikovurderes etter FHOSEX skal det lages et eksplosjonsverndokument. Dette gjøres f. eks ved å benytte skjema i vedlegg 2 til NEK 420 eller DATs hjemmesider.

44 Soneklassifisering f.eks hos fiskemelprodusenten Skretting Sone 20: Følgende utstyr er klassifisert som sone 20: Inne i alt prosessutstyr fra råvareinntak til coater er regnet som sone 20. Dette inkluderer inne i alle møller, tørker, beholdere, siloer og kjøler i tillegg til alt transport- og veieutrustning. Sone 21: Alle åpne innganger til prosessen: Lasteområder (Bilpåslag / Båt påslag) Tømmesjakter Mikro råvarer påslag Pigment påslag Sone 22: Alle andre arbeidsområder, gitt at: Utstyr ikke lekker Rimelig fabrikk design Rimelige operasjonelle tiltak Renholds- og vedlikeholdsrutiner

45 Takk for oppmerksomheten! 45 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

46 ATEX direktivene oppsummert (Atmospheres Explosibles) Forhindre at eksplosiv atmosfære gass/støv ansamles eller oppstår i en prosess eller ved håndtering Forhindre antennelse av eksplosiv atmosfære ved kontroll og beskyttelse av tennkilder. (elektriske og ikke elektriske ) i områder som er klassifisert som Ex områder. Begrense / redusere omfang og virkninger av eksplosjoner, hvis de oppstår.

47 Forslag til Intern-kontroll på elektrosiden iht.krav i FHOSEX Tittel El.tilsynsloven Forskrifter om helse og sikkerhet i Ex- områder FHOSEX Risikovurdering soneklassifisering iht FHOSEX kap 2 og 3 / dvs NEK 420 del 1. Tiltak utført av bedrfiten i henhold til IK -forskriften 1-5 Input til eksplosjonsvern dokumentet FHOSEX 9 skal utarbeides av eier av anlegget Input til eksplosjonsvern dokumentet FHOSEX 9 kal utarbeides av eier av anlegget Drift og vedlikehold anlegg utføres og forestås iht : Kompetanse for prosjektering installasjon drift og v.hold skal være iht : El.tekniske krav anlegg dvs anlegg skal prosjekteres installeres,dokumenteres iht : Produkter ( Nye, skal tilfredstille : ) Generelle Ex -driftsinstrukser / FSE NEK 420 del 3 ( EN ) (tilfredstiller da FHOSEX 15 og 16 ) FKE ( tilfredstiller da FHOSEX 14 og 15 ) FEL / FEF med underliggende generelle el. normer NEK 400 (tilfredstiller da FHOSEX 15 0g 16 ) Forskrifter om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i Ex-områder ATEX / FUSEX Reparasjoner av Ex-utstyr håndteres av EXR - 01 ( inntil videre) NEK 420 del 4 ( IEC ) Tilleggsoplæring av fagfolk og ansv.havende innenfor Ex - områder iht FKE 11,12 & 13 " IFEA pensumliste for Ex-oplæring" Installasjonsteknikk iht NEK 420 del 2 ( gass) del 7 ( støv) Konstruksjon iht: EN / IEC 79 -serien (gass) NEK 420 del 6 (støv) Input til eksplosjonsverndokumentet fra elektrosiden Input til eksplosjonsverndokumentet fra elektrosiden Input til eksplosjonsverndokumentet fra elektrosiden Input til eksplosjonsverndokumentet fra elektrosiden

48 NEK 420:2003 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv (fra bladet Elsikkerhet nr. 68) Fel 10 angir normene NEK EN og NEK EN som beskrivelse på hvordan elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, kan oppfylle sikkerhetskravene i fel kapittel V. I 2001 utga NEK normsamlingen NEK 420 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv. Referansenormene som er angitt over ble lagt inn i NEK 420. Samtidig tok man med normer for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr i EX-områder og normer for klassifisering og installasjon og vedlikehold av utstyr i støvholdig atmosfære. I 2003 kom en ny utgave av NEK 420. Her ble to nye normer inkludert for å håndtere varmekabler i EX-områder. NEK 420 ble utførlig omtalt i Elsikkerhet nr. 64 i forbindelse med at EU innførte nye ATEX-direktiver. NEK 420 vil gjelde som referansenorm for elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

49 NY NEK 420:2007. ELEKTRISKE INSTALLASJONER I EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER MED GASS OG STØV (fra bladet Elsikkerhet nr. 72 2/2007, se Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) regulerer kravene til lavspenningsanlegg, også i Ex-områder. I fel viser 10 til normene NEK EN og NEK EN som beskrivelse på hvordan elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder kan oppfylle sikkerhetskravene i fel kapittel V. DSB har i Elsikkerhet nr. 64 og 68 uttalt at NEK 420 vil gjelde som referansenorm for elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige områder (fhosex) er en brukerforskrift og arbeidsplassforskrift som er vedtatt med hjemmel i eltilsynsloven så vel som i arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Det er fhosex som gir eier av anlegg forpliktelser vedrørende risikovurdering, soneklassifisering av områder samt valg av utstyr, korrekt installasjon og drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Ex-soner. NEK 420: 2007 (3.utg.) er nå utgitt i oppdatert versjon med 5 nye normer, av disse er helt ny EN for reparasjon av alt Ex utstyr både for gass og støv og som erstatter den tidligere 1. utgaven fra IEC. Forrige utgaves del 5, 6 og 7 erstattes med tre reviderte støvnormer med nye NEK EN nr. som er identisk med IEC 79- serien. Det er også tatt med en helt ny teknisk rapport for rettledning av valg av elektrisk utstyr for installasjon i underjordiske gruver. Denne utgjør et sammendrag av utgitte normer fra CEN og CENELEC som er harmonisert iht. ATEX direktivet 94/9 EØS.

50 Endringen i NEK 420:2007 (3.utg.) utgjør følgende i forhold til NEK 420:2003 (2. utg.): Del 1: Kun språklige endringer Del 2: Kun språklige endringer Del 3: Kun språklige endringer Del 4: Ny revidert norm; Eksplosive atmosfærer Reparasjon, overhaling og utbedring av utstyr Del 5: Ny revidert norm; Eksplosive atmosfærer. Klassifisering av områder - brennbare støvatmosfærer Del 6: Ny revidert norm Elektrisk utstyr for bruk i områder hvor det finnes brennbart støv Valg og installasjon av elektrisk utstyr Del 7: Ny revidert norm; Inspeksjon og vedlikehold av elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder med støv (unntatt gruver) Del 8: Normen utgår da den kun omfatter prøve og sertifiseringskrav til varmekabelutstyr. Del 9: Ny revidert norm: NEK IEC : Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder Elektriske varmekabelanlegg - Del 2: Veiledende krav for prosjektering, installasjon og vedlikehold. Installasjon av varmekabler i eksplosjonsfarlige områder Del 10: Nytt publikasjon; Teknisk rapport for elektrisk utstyr i underjordiske gruver I tillegg inneholder NEK 420:2007: Ny Veiledning om normer/standarder og beskyttelsesarter (ATEX 94/9) Nytt tillegg: Sjekklister for eksplosjonsvern iht Fhosex.(ATEX 1999/92) NEK 420:2007 inneholder norske normer for områdeklassifisering og elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Normene er en meningstro oversettelse av tilsvarende europanormer fra CENELEC og internasjonale normer fra IEC. NEK 420 dekker ikke den grunnleggende sikkerhetsfilosofien som skal ligge til grunn før et anlegg skal prosjekteres. Informasjon om grunnleggende sikkerhetsvurderinger er gitt i EN for Ex områder (annet enn gruver) og (for gruver).

51 NEK 420 omhandler heller ikke normer for de forskjellige beskyttelsesartene for elektrisk utstyr, men i vedlegg 1 forligger det informasjon og oversikt over disse normene som må skaffes fra separat fra PRONORM og foreligger foreløpig kun på engelsk original språk, med unntak for Ex- n, som er oversatt til norsk men inngår ikke i NEK 420 siden den kun gjelder for utstyr. NEK 420 er utarbeidet med sikte på åvære henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter utarbeidet av aktuelle myndigheter: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap; DSB Direktoratet for Arbeidstilsynet; DAT Oljedirektoratet og petroleumstilsynet; Ptil Myndighetenes forskrifter (med veiledninger) bestemmer sammen med normene det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn. Normenes anbefalinger er ikke juridisk bindende. Det betyr at andre løsninger kan benyttes hvis det kan dokumenteres samsvar med forskriftenes krav. Det er opp til eier av anlegget å sortere ut hvilket myndighetsområde anlegget tilhører og velge forskrifter med tilhørende normer. Med andre løsninger kan menes det ofte nye normer som er under utvikling men enda ikke ratifisert. F.eks er både NEK 420 del 1, 2 og 3 under revisjon og vil forligge i ny utgave i løpet av 2008/9, men begge utgavene vil overlappe hverandre inntil Krav til kompetanse for å installere i Ex-områder, reguleres i hovedsak av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) gjennom kravet om tilleggkompetanse på spesialområder. Kunnskapsnivå og krav til opplæring av utførende og de som skal forestå er ikke utdypet i fke. Det er derfor grunn til å nevne at bransjeorganisasjonen IFEA har laget en veiledning og pensumliste i opplæring av fagpersonell elektro, som skal jobbe med Ex-områder. Denne vurderes som tilfredsstillende for kompetansenivået som utførende fagpersonell og de som forestår bør ha på området. Alle virksomheter som påtar seg prosjektering, utførelse, reparasjon og vedlikehold av elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder skal være registrert hos DSB med dette som faglig virkeområde. NEK 420:2007 kan bestilles/kjøpes hos NEK. Se

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav 13. 15. september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB frode.kyllingstad@dsb.no

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

Elregelverket og gassinstallasjoner

Elregelverket og gassinstallasjoner Elregelverket og gassinstallasjoner Hvor går grenseflatene mellom el-installasjoner og gassinstallasjoner sett fra el-regelverket sitt ståsted? DLE-konferansen 2012, Trondheim Frode Kyllingsstad, Enet

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG

EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG EX-UTSTYR OG INSTALLASJONER I ELEKTRISKE ANLEGG PENSUMLISTE FOR OPPLÆRING Industriens forening for elektro og automatisering Pensumliste for opplæring Side 2 av 10 FORORD Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Eliaden 2014 DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Regelverket Tilsyn med elktriske anlegg i ex-områder

Regelverket Tilsyn med elktriske anlegg i ex-områder Regelverket Tilsyn med elktriske anlegg i ex-områder Frode Kyllingstad Sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg 23. oktober 2017 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Regelverket SPT bransjedag

Detaljer

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder NEK 420: 2010 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Oversettelse av internasjonale IEC-normer og CENELEC Europanormer (EN) NEK har opphavsrett til denne publikasjon.

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Kan mitt damm/pulver explodera?

Kan mitt damm/pulver explodera? Kan mitt damm/pulver explodera? ATEX och Brand Seminariet 22 maj 2013 Kees van Wingerden GexCon AS Hvorfor gjennomføre tester? Hensikten er å beskrive eksplosjonsegenskapene til det aktuelle støv. Hvor

Detaljer

Eksplosjons- og brannsikring ved lagring av flis og pellets. Morten H. Soma Avdeling Miljø og sikkerhet Norsk Energi

Eksplosjons- og brannsikring ved lagring av flis og pellets. Morten H. Soma Avdeling Miljø og sikkerhet Norsk Energi Eksplosjons- og brannsikring ved lagring av flis og pellets Morten H. Soma Avdeling Miljø og sikkerhet Norsk Energi Lovmessige krav innen eksplosjonsvern FOR 2003-06-30 nr 911: Forskrift om helse og sikkerhet

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk 19.-21. mars 2013 GexCon AS Fantoftvegen 38 Bergen KURSPROGRAM 19. mars, Gasseksplosjoner Gasseksplosjoner, en grunnleggende

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Nasjonal konferanse På vei mot klimasmarte kuldeanlegg Sikkerhetsaspektet med kuldemedier som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven Berit Svensen 9. Mars 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Nytt på regelverksiden

Nytt på regelverksiden Nytt på regelverksiden Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Etter lunsj Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - El-tilsynsloven Siste endringer trådte i kraft 1. juli 2007

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder

Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder Veiledning for kontroll med etterlevelse av faglige virkeområder En underenhet i et konsern/foretak som ikke har egen faglig ansvarlig og som følgelig ikke selvstendig kan påta seg oppdrag, skal være registrert

Detaljer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Norges Bilbransjeforbund Februar 2011 Utarbeidet av Alpha Consult AS Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Forord Denne veiledningen

Detaljer

Brann- og eksplosjonsrisiko i brensellager og brenseltransportsystemer

Brann- og eksplosjonsrisiko i brensellager og brenseltransportsystemer Brann- og eksplosjonsrisiko i brensellager og brenseltransportsystemer Nobios sikkerhetsseminar 14.09.2015 Morten H. Soma Avdeling Fjernvarme og fornybar energi Norsk Energi Lovmessige krav innen eksplosjonsvern

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Nytt fra myndighetene

Nytt fra myndighetene Nytt fra myndighetene Ex-forum 2011 Om s oppfølging av ATEX direktivet 1999/92/EF (brukerdirektivet) og 94/9 EF (produktdirektivet) Bjarte Haaøy Nes Seniorinspektør Vestlandet Gammelt nytt Direktoratet

Detaljer

The perfect fit. Trygge og pålitelige løsninger. for håndtering av lettantennelig støv og gasser. Nederman L-series

The perfect fit. Trygge og pålitelige løsninger. for håndtering av lettantennelig støv og gasser. Nederman L-series The perfect fit Trygge og pålitelige løsninger Nederman L-series for håndtering av lettantennelig støv og gasser Eksplosive atmosfærer en potensiell risiko Eksplosive og potensielt eksplosive atmosfærer

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

Generell HMS-oversikt

Generell HMS-oversikt Generell HMS-oversikt EBL temadager 4-5 mars 2008 Styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø Robert Svinterud, Senioringeniør DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Litt om min bakgrunn Har

Detaljer

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker.

Foredragholder. Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Foredragholder Bjørn Schjøll Kristoffersen. 1974 Flysystemtekniker 1979 Automasjonstekniker. Yrkeserfaring: 20 år senior instruktør Ex 5 år senior instruktør automasjon. 8 år offshore Instrument-tekniker.

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør 1 Forebyggende arbeid Tiltak hentet fra St meld 35 (2009-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Regelverk og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer

Regelverk og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer Hydrogen og sikkerhet Regelverk og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer Lahaugmoen, 4/6/2013 Tom Ivar Hansen, DSB. 1 Tema 1. Utfordringer knyttet til hydrogen 2. Regelverk (lov, forskrifter,

Detaljer

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS

NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS NOBIO 14.09.2015 Akershus Energi Varme AS Arild Dahlberg, Teknisk sjef, Akershus Energi Varme AS Agenda Lover og forskrifter Risiko Risikoreduserende tiltak Hva er mest «vanlig» Opplevde hendelser Erfaringene

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet,

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet, Overordnede krav i Produktkontrolloven Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet 21. September 2016 Enhet for forbrukersikkerhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Nasjonal,

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Elektriske biler. Hurtiglading og elektrisk sikkerhet

Elektriske biler. Hurtiglading og elektrisk sikkerhet Elektriske biler Hurtiglading og elektrisk sikkerhet Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 09.09.2011 11:36 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg Formann NEK NK44

Detaljer

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER?

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? AVANSERTE MÅLEM LE- OG STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 1 AMS

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

Hva er en installasjon og hva er en maskin

Hva er en installasjon og hva er en maskin Hva er en installasjon og hva er en maskin Maskindirektivet Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet HVA ER INSTALLASJON OG HVA ER MASKIN Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

NY EX- NEK 420 INSTALLASJONS GUIDE

NY EX- NEK 420 INSTALLASJONS GUIDE Thore Andersen NY EX- NEK 420 INSTALLASJONS GUIDE Elsikkerhetskonferansen 2011 Folkets hus 8-9 nov. 2011 Ex kompetansen - historisk Oljealderen blottla en stor uvitenhet om Ex- anlegg Kunnskapen fantes

Detaljer

Bakgrunn for innføring av ny forskrift om håndtering av farlig stoff. Brannvesenseminar Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Bakgrunn for innføring av ny forskrift om håndtering av farlig stoff. Brannvesenseminar Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Bakgrunn for innføring av ny forskrift om håndtering av farlig stoff. Brannvesenseminar 2009. 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig

Detaljer

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold Velkommen Maskindirektivet Lillestrøm 10. nov. 2016 Foredragsholder: Navn: Jørn Erik Andersen Mob. 95 08 30 83 Når kompetanse teller.. Innhold Direktiv forskrift og norm Forskjell på elektrisk anlegg og

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer best. nr. 577 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 30. juni 2003, nr. 911 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Utgitt august 2003 Direktoratet

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

Strøm på avveie. Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg. Brannvernkonferansen 28.

Strøm på avveie. Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg. Brannvernkonferansen 28. Strøm på avveie Hvilke utfordringer skaper solcellepaneler og lading av el-biler for sikkerheten? Kjetil Solberg Brannvernkonferansen 28.april 2015 Oversikt Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 1 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Motordrifter i Ex-soner

Motordrifter i Ex-soner Lars-Fredrik Mathiesen Motordrifter i Ex-soner Ex-soner Potensielt eksplosive atmosfærer inkluderer alle lokasjoner der brennbare væsker og gasser Ex-soner eller brennbart støv kan forårsake en eksplosjon.

Detaljer

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter

Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg. Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Nytt regelverk for sikkerhet på bio- og deponigassanlegg Tore Woll, Norsk Energigassforening/ TI Norsk Gassenter Norsk Energigassforening Norsk Energigassforening er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-115 : E: 140 : Ove Fosså : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

DSB: Samfunnssikkerhetsaktør, tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver.

DSB: Samfunnssikkerhetsaktør, tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver. DSB: Samfunnssikkerhetsaktør, tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver. Direktør Jon A. Lea, Samfunnssikkerhetskonferansen 2009 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar DSBs roller: DSB skal ha et helhetsperspektiv

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det? Frode Kyllingstad Sjefingeniør 30. november 2015 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og

Detaljer

NEK 900 Elektriske jernbaneanlegg

NEK 900 Elektriske jernbaneanlegg NEK 900 Elektriske jernbaneanlegg Finn-Magne Nybrenna, DSB 22.5.2014 1 Sentralt i relasjon til elektriske jernbaneanlegg står: Forskrift om elektriske forsyningsanlegg, Forskrift om elektrisk utstyr, Forskrift

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El-tryggleik Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El tryggleik 10 punkt for forebygging av strømulykker i bedrifter 1. Sørg for at krav til sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen bør vektlegge ros og anerkjennelse

Detaljer

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FSE 2006 Innhold Forord... Kapittel I - Innledende bestemmelser og definisjoner... 1 Formål... 2 Virkeområde... 3 Ansvar - Hvem forskriften

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 1 1.

Detaljer

ATEX Eksplosjonssikring

ATEX Eksplosjonssikring 1 ATEX Eksplosjonssikring Tor Onshus Teknisk kybernetikk Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU tlf: 73594388 fax: 73594399 Tor.Onshus@itk.ntnu.no http://www.itk.ntnu.no/ansatte/onshus_tor

Detaljer

HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Tore Woll Sekretariatsleder Norsk Energigassforening

HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Tore Woll Sekretariatsleder Norsk Energigassforening HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Virker regelverket etter hensikten og hvilken utvikling vil vi se innenfor gassområdet de neste 10-20 årene? Tore Woll Sekretariatsleder

Detaljer

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB

Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011. Exp-motorer ABB Lars-Fredrik Mathiesen, EX-forum 2011 Exp-motorer Betingelser for en eksplosjon Eksplosjonstrekanten: 1. Eksplosiv atmosfære/ brennbart materiale - gass, damp eller støv 2. Oksygen 3. Tennkilde - gnist,

Detaljer

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon

Detaljer

Elkontroll i bolig og næringsbygg

Elkontroll i bolig og næringsbygg NEK 405:2015 Samlet utgave Norsk elektroteknisk norm Elkontroll i bolig og næringsbygg Kompetansekrav, metode, eksamens- og sertifiseringsordning NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Ny NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger Ivaretas brannkravene i bygninger? Dag Ivan Ekrem, COWI AS 1 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Revidert 5.4.2013 Boligsameier dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte paragraf i sjekklista. Generell

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Elektrotekniske publikasjoner

Elektrotekniske publikasjoner Elektrotekniske publikasjoner Prisliste NEK-publikasjoner 2016-05-30 Installasjoner og utstyr i lavspenningsanlegg: Publikasjon Tittel Utgave Pris NEK 400 (2014) Elektriske Lavspenningsinstallasjoner (2014)

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad

Nytt på norm- og direktivsiden. Knut Astad Nytt på norm- og direktivsiden Knut Astad Hierarki Norge Lov Forskrift Veiledninger fra DSB Normer/standarder Veiledninger til standarder Brukerhåndbøker EU Forordninger Direktiv Direktiver Direktiv 2004/108/EF

Detaljer