RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP"

Transkript

1 RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1

2 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk skjema... 4 Som eit vanleg brev... 4 Svar med ein gang... 4 Rette feil eller komme med tilleggsopplysningar?... 4 Vilkår for bruk... 5 Om løysinga... 5 Generelt i høve til gjeldande lovverk... 5 Vilkår for tildeling av fri rettshjelp... 5 Særlege reglar for elektronisk sakshandsaming... 5 Ansvar etter personopplysningslova... 5 Gjensidige rettar og plikter... 6 Nekte tilgang... 6 Samtykke frå søkjar/klient til å hente inn personopplysningar... 7 Innsyn i skjema for samtykke... 7 Identifikasjon og sikring av data... 7 Tilgang og vedlikehald... 7 Rettleiing og brukarstøtte... 7 Avgrensing av ansvar... 7 Advokaten sitt system... 7 Datatryggleik... 7 Hjelp Korleis nytte skjemaet... 9 Dine saker... 9 Saker som ikkje er sendt inn... 9 Opprette ny sak... 9 Innlogging første gong... 9 Registrere nytt buypasskort

3 Bruk av skjemaet Opplysningar om advokat og advokatfirma Bistand gjennom anna ordning Stykkpris eller søknad Til skjema Stykkpris Fødselsnummer Opplysningar om klienten Klienten brykar anna adresse: DUF nummer Ikkje fødselsnummer eller DUF-nummer Stykkpris:tidlegare støtte og skifte av advokat Stykkpris: klientens økonomi Økonomisk felleskap Økonimisk Samandrag Stykkpristype Utlendingssaker Opplysningar om saka Medgått tid MVA- berekning og samla krav Vedlegg Frå stykkpris til søknad Søknad Sakstype Søknad andre utgifter Søknad - timelister Kontroll av utfylling i skjemaet Sende skjema til Fylkesmannen Kvittering

4 OM DENNE RETTLEIAREN Elektronisk skjema for vedtak og søknad om fri rettshjelp er ei løysing der advokatar, advokatfullmektigar og rettshjelparar kan fylle ut og sende inn eigeninnvilga vedtak og søknader om fritt rettsråd til Fylkesmannen. Føremålet med denne rettleiaren er ikkje å gje ei utfyllande oversikt over spørsmål og rubrikkar, men å gi ei overordna innføring i bruken av det elektroniske skjemaet. Sjølve skjemaet er utforma for å vere mest mulig sjølvforklarande, og det inneheld også hjelpefunksjonar for brukaren. BUYPASS SMARTKORT Advokatar, advokatfullmektigar og rettshjelparar må skaffe seg eit Buypass Smartkort (eit personsertifikat) til bruk i PC. Det kostar 379 kroner (pris i mars 2012) for eit kort og 165 kroner for USB kortlesar som koplast til datamaskina. Frå nettsida loggar brukaren seg på skjemaløysinga. Ved pålogging vert det kontrollert om advokaten/advokatfullmektigen/rettshjelparen har løyve til å nytte løysinga. Buypass Smartkort inneheld eit digitalt sertifikat. Ved hjelp av opplysningar i kortet sikrar denne løysinga at innsending av saker er like sikkert som ei rekommandert brevsending. Informasjonen som vert oversendt vert kryptert på ein slik måte at den er sikra mot korrupsjon, øydelegging og urettmessig innsyn. Dokumentet du sender, er det same som Fylkesmannen mottek. Løysinga er valt i samråd med Advokatforeininga. Det er svært viktig for oss å kunne dokumentera at denne løysinga er minst like trygg som ei vanleg postoversending. Meir informasjon om denne løysinga og bestilling av kortet finn du på Buypass sine heimesider; Buypass Smartkort fungerer på Linux, Windows og Mac. Du finn smartkortstøtte på buypass sine sider: GENERELT OM ELEKTRONISK SKJEMA SOM EIT VANLEG BREV Det elektroniske skjemaet erstattar brev fullt ut. All informasjon du legg inn blir oversendt, og sendinga blir signert med det digitale sertifikatet som ligg i Smartkortet. Alle opplysningane, inkludert «signaturen», blir lagra hjå Fylkesmannen. Rettsleg sett er det ingen skilnad mellom eit elektronisk oversendt brev/salæroppgåve og eit vanleg signert brev/salæroppgåve. SVAR MED EIN GANG Det er enklare og raskare å fylle ut eit elektronisk skjema, og når du trykker på «send» knappen vert søknaden/salæroppgåva sendt rett til Fylkesmannen si elektroniske «postkasse». Under «Mi side» på har du moglegheit til å følgje gangen i saka hjå Fylkesmannen i det fylket saka høyrer til. Det finst ei eiga brukarrettleiing for «Mi side» på RETTE FEIL ELLER KOMME MED TILLEGGSOPPLYSNINGAR? Du kan ikkje rette ein feil eller komme med tilleggsopplysningar i sjølve oversendinga når skjemaet først er sendt. Du kan sende ei elektronisk melding til Fylkesmannen i det fylket saka høyrer til, for å tilbakekalle søknaden/salæroppgåva eller for innsending av supplerande opplysningar. Kvart skjema du sender inn får eit referansenummer på seks teikn. Når du kontaktar Fylkesmannen går det raskare å finne saka når du opplyser om referansenummeret. Under «Mi side» på kan du lese meir om framgangsmåten for retting og innsending av tilleggsopplysningar. Det finst ei eiga brukarrettleiing for «Mi side» på 4

5 VILKÅR FOR BRUK OM LØYSINGA Elektronisk skjema er ei løysing der advokatar, advokatfullmektigar og rettshjelparar kan fylle ut og sende inn eigeninnvilga vedtak og søknader om fritt rettsråd til Fylkesmannen. Alle som samtykker i vilkår for bruk kan nytte løysinga. Løysinga er tilgjengeleg via internett 24 timar i døgnet. GENERELT I HØVE TIL GJELDANDE LOVVERK Retningslinjene nedanfor gjeld som utgangspunkt berre for elektronisk innsending av vedtak og søknader om fritt rettsråd. Den elektroniske skjemaløysinga fører ikkje til endringar i rettar og plikter etter forvaltningslova, eller andre lover og reglar som regulerer forvaltninga si verksemd. Skjemaløysinga fører heller ikkje til endringar i lover og forskrifter som gjeld for advokatverksemd, til dømes reglar om teieplikt og god advokatskikk. VILKÅR FOR TILDELING AV FRI RETTSHJELP Elektronisk skjema byggjer på dei reglar og retningslinjer som til ei kvar tid gjeld for tildeling av fritt rettsråd. Der den elektroniske løysinga gjer ei automatisk vurdering av vilkår etter lov og forskrift (dataprogram), er Fylkesmannen ansvarleg for at desse funksjonane til ei kvar tid er i samsvar med gjeldande reglar og retningslinjer. SÆRLEGE REGLAR FOR ELEKTRONISK SAKSHANDSAMING Søkjar (klient) har rett til innsyn i all informasjon som er lagra om han/ho i den elektroniske løysinga, jf. personopplysningslova 18. Søkjar (klient) skal varslast/opplysast om at det vert henta inn informasjon om han/ho, jf. personopplysningslova 19 og 20. Søkjar (klient) skal varslast skriftleg, og dette kan gjerast gjennom eit eige samtykkeskjema i løysinga, eller i advokaten/rettshjelparen si faste oppdragsavtale. Om advokaten/rettshjelparen vel å varsle i eige oppdragsavtale, er han/ho sjølv ansvarleg for å dokumentere at klienten har gjeve eit informert samtykke til at personopplysningar vert innhenta elektronisk. ANSVAR ETTER PERSONOPPLYSNINGSLOVA GENERELT Fylkesmannen er behandlingsansvarleg for opplysningar som vert sendt inn gjennom løysinga, og har plikt til å melde/søke konsesjon hos Datatilsynet. Fylkesmannen har ansvar for datatryggleik, og skal sikre at alle data vert handsama med tryggleik for integritetsvern (konfidensialitet), dokumentintegritet og rett identitet. Alle data skal vidare vere tilgjengelege for dei som har rett til å få dei. Fylkesmannen har òg plikt til å utarbeide dokumentasjon som syner at Fylkesmannen utfører oppgåvene i samsvar med personopplysningslova og reglar gitt i medhald av denne lova (internkontroll). Særleg om ansvaret som databehandlar: For bestemte opplysningar som Fylkesmannen formidlar frå tredjemann, er Fylkesmannen databehandlar og ikkje behandlingsansvarleg. Som databehandlar har Fylkesmannen eit meir avgrensa ansvar jf. reglane i personopplysningslova jf. 2, nr. 5. Dette gjeld for desse leverandørane: 5

6 Opplysningar frå Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynet) om gyldig og aktiv advokatbevilling og oversikt over advokatfullmektigar. Opplysningar frå Skattedirektoratet om netto formue og samla skattbar inntekt. Opplysningar frå Folkeregisteret om folkeregistrert adresse. Fylkesmannen sin tilgang til og bruk av desse opplysingane er regulert i eigen avtale med kvar av partane, og Fylkesmannen har mellom anna plikt til å sikre: Dataintegritet (samsvar med leverte data), vern mot urettmessig innsyn (konfidensialitet), tilgjenge for dei som kan krevje innsyn i det som er lagra. INNSYN Fylkesmannen har plikt til å gje dei som har rett til innsyn etter personopplysningslova, innsyn i alle opplysningar og samanstillingar av opplysningar, som er innhenta gjennom løysinga. Dette gjeld både opplysningar som er lagra for eventuell bruk (databasar), og opplysningar som er framskaffa gjennom innsending av vedtak og søknader om fritt rettsråd. LOGGING Fylkesmannen har rett og plikt til å logge alle oppslag som vert gjort mot eksterne kjelder for informasjon om einskildpersonar. Med ekstern kjelde er meint personopplysningar om klient som likningsopplysningar og opplysningar frå folkeregisteret. I loggen går det fram kva advokat, advokatfullmektig eller rettshjelpar som har gjort oppslaget, kven det er slått opp på, når oppslag vart gjort og kva opplysning det var søkt etter. GJENSIDIGE RETTAR OG PLIKTER Kven har rett til å bruke løysinga? Advokatar og rettshjelparar som er registrerte med aktiv bevilling hos Tilsynsrådet for advokatverksemd har rett til å nytte løysinga med elektronisk oversending av vedtak og søknad om fritt rettsråd. Advokatfullmektigar som er knytt til advokatar med aktiv bevilling, kan også sende inn vedtak/søknader, dersom advokaten har gjeve løyve til dette. Løysinga kan berre brukast til å: a) sende inn eigeninnvilga vedtak eller søknader i saker etter lov om fri rettshjelp der Fylkesmannen skal utbetale salær eller handsame søknader. b) undersøke om klient fyller vilkåra for fri rettshjelp i saker der Fylkesmannen skal utbetale salær eller handsame søknad. I tillegg må det ligge føre samtykke frå klient til innhenting av personopplysningar. Bruk av løysinga til andre formål, som til dømes å skaffe seg informasjon om personlege tilhøve utan samtykke frå den det gjeld, er rekna som misbruk av løysinga. NEKTE TILGANG Fylkesmannen kan med augeblikkeleg verknad nekte ein advokat/advokatfullmektig/rettshjelpar tilgang til skjema om: a) han/ho vert teken ut av Tilsynsrådet for advokatverksemd sin database over advokatar med aktiv bevilling, eller teke ut av databasen over advokatfullmektigar b) han/ho misser eller seier frå seg advokatbevillinga c) det er grunngjeven mistanke om at advokat/advokatfullmektig/rettshjelpar nyttar skjema til andre formål enn det som er tiltenkt, til dømes gjennom å skaffe seg urettmessig tilgong til personopplysningar om andre enn klientar han/ho har eigen innvilga eller vil søkje om fri rettshjelp for 6

7 d) det er grunngjeven mistanke om at advokat/advokatfullmektig/rettshjelpar har søkt å skaffe seg salær etter løysinga med fri rettshjelp på urettmessig grunnlag SAMTYKKE FRÅ SØKJAR/KLIENT TIL Å HENTE INN PERSONOPPLYSNINGAR Alle som nyttar løysinga pliktar å skaffe informert samtykke på slikt skjema som Fylkesmannen bestemmer, før dei kan: a) vurdere om søkjaren (klienten) oppfyller vilkåra for rettshjelp, eller b) sende inn sak/søknad elektronisk INNSYN I SKJEMA FOR SAMTYKKE Den som brukar løysinga gjev samtykke til at Fylkesmannen i samband med kontroll av misbruk, eller gjennom generelt tilsyn med løysinga, kan få innsyn i all skriven dokumentasjon om at klient/søkjar har gjeve samtykke til innhenting av personopplysningar. IDENTIFIKASJON OG SIKRING AV DATA Fylkesmannen fastset kva type ordning for elektronisk ID/PKI (public key management) som til ein kvar tid kan nyttast. Løysinga skal minst tilsvare standarden person høyt i Retningsliner for bruk av PKI i offentlege verksemder, versjon 2.0, utgitt av Fornyings-, og administrasjons- og kyrkjedepartementet. TILGANG OG VEDLIKEHALD Vedlikehald av skjema, og eventuell naudsynt stenging av skjema vil bli varsla i god tid på RETTLEIING OG BRUKARSTØTTE Fylkesmannen har plikt til å syte for brukarstøtte, som til dømes - rettleiing i bruk av skjema, tilgjengeleggjering av ofte stilte spørsmål eller liknande hjelpemateriell/informasjon samt drive rettleiing på telefon eller e-post. AVGRENSING AV ANSVAR PKI (public key management) løysing for bruk av PKI (kort) er leverandøren sitt ansvar. Krav om retting og hjelp i samband med funksjonsfeil og manglar ved kort/kortløysing, skal rettast til leverandør av PKI løysing. Fylkesmannen har ansvaret for at systemet støttar alle PKI løysingar som Fylkesmannen har godkjent/opna for bruk av. ADVOKATEN SITT SYSTEM Fylkesmannen har ikkje ansvar for feil/manglar som skuldast datamaskin/programvare i advokat sitt eige datasystem. Fylkesmannen har plikt til å opplyse om kva maskin/programvare som er naudsynt for at ein skal kunne nytte løysinga (type og versjon av operativsystem). Vidare skal Fylkesmannen syte for at systemet støtter dei siste versjonane av dei mest brukte nettlesarane. DATATRYGGLEIK Elektronisk løysing endrar ikkje advokaten sitt ansvar for å syte for datatryggleik for eige datasystem etter dei reglane som til ein kvar tid gjeld for dette. Fylkesmannen er berre ansvarleg for trygging av all datatrafikk som vert sendt via elektronisk løysing. 7

8 HJELP Du kan vende deg til Fylkesmannen i ditt fylke for faglege spørsmål knytt til løysinga. Om du har tekniske spørsmål eller opplever feil ved utfyllinga av skjema kan du kontakte oss på e-post eller telefon Brukarstøtte er betjent kvar dag mellom klokken (vinter; 15.sept 15. mai) og (sommar; 15. mai 15. sept.) er startsida for den elektroniske løysinga. Her finn du informasjon om bestilling av Smartkort, registrering av brukar, og her loggar du på skjema. På denne nettsida vil vi publisere nyhende og anna relevant informasjon for advokatar, advokatfullmektigar og rettshjelparar. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er redaksjonelt og teknisk ansvarleg for nettsida. 8

9 KORLEIS NYTTE SKJEMAET DINE SAKER Etter pålogging får du fram ei dynamisk side med oversikt over saker som er under arbeid/ikkje sendt inn til Fylkesmannen. SAKER SOM IKKJE ER SENDT INN Du har høve til å avbryte utfylling av eit skjema. Dette kan vere aktuelt dersom du manglar opplysningar i saka, eller ikkje kan ferdigstille utfyllinga av skjemaet med ein gong. Ved å klikke på saka vil du komme inn i skjema for vidare arbeid og innsending. Om du ønskjer å slette saka kan du klikke på fleire gonger. (ikon for bossbøtte). Slett saker som utgår eller som er oppretta OPPRETTE NY SAK For å opprette ei ny sak klikk på knappen Opprett ny sak INNLOGGING FØRSTE GONG Klikk på «Logg på skjema» knappen: Du må identifiserast med buypasskortet ditt for å logge inn: Tast inn pin-kode og trykk «Identifiser». 9

10 Første gang du loggar på vil du få opp skjemaet under. Du må minimum fylle ut alle obligatoriske felt. Desse felta er merka med * (stjerne). Systemet gjer ein automatisk sjekk av namn i databasen over advokatar med aktiv bevilling. Skriv inn ditt organisasjonsnummer og klikk på knappen «Hent info frå enhetsregisteret» NB! Pass på å skrive inn rett kontonummer. Når systemet finn advokatbevillinga vil skjema sende deg automatisk vidare til søknadsskjema. Om skjema ikkje kan identifisere deg vil du få opp denne meldinga:. 10

11 Du må då fylle ut skjema under. NB! Pass på å skrive inn rett kontonummer. Skriv inn e-post og telefonnummer vi kan nå deg på. Vel «Neste side» for å gå vidare Du får opp ei kontrollside der du sjekkar at opplysningane er OK. 11

12 Klikk «Send inn» om alt er OK Meldinga er no sendt til Fylkesmannen, som manuelt sjekkar om advokaten har bevilling og tek kontakt på den oppgitte e-post adressa eller telefon. 12

13 REGISTRERE NYTT BUYPASSKORT Når buypasskortet ditt går ut på dato, og du har fått deg nytt kort, må du registrere dette. Du må gå gjennom det same skjemaet som nye brukarar, men vil få eit anna skjermbilete: Registrer nytt Buypasskort Trykk «Neste side» når alle opplysningane er fylt ut. Trykk «Neste side» på det neste skjermbilde òg. Du kan også vente i 10 sekundar, då vert du automatisk utlogga: 13

14 Den neste sida du vil få opp er denne: NB! Her er det viktig at alle som registrerer nytt buypasskort lukkar nettlesaren sin heilt, og opnar nettlesaren på nytt, for så å logge inn på nytt via Du skal no kunne bruke løysinga som tidlegare. BRUK AV SKJEMAET Boksane på venstre side viser «sidene» i skjemaet. Du kan sjå kor langt du har kome i utfyllinga. Du kan også «bla» tilbake i skjemaet ved å klikke på boksane. Alle felt merka med * er obligatoriske. Du får ikkje sendt inn skjema før alle felt med * er utfylt Lenke til ekstern informasjon, rettleiarar, forskrifter m.m. Du bevegar deg til neste og førre side med desse knappane. Om du ikkje vert ferdig med utfylling av skjema kan du avbryte. Du får då eit referansenummer du seinare legg inn på inngangssida når du vil ferdigstille søknaden. 14

15 OPPLYSNINGAR OM ADVOKAT OG ADVOKATFIRMA Her skal namnet på den som fyller ut skjemaet stå. Om advokatfullmektig fyller ut skjema, må det også fyllast ut kva advokat han/ho rapporterer for. Namn på advokaten eller rettshjelparen som er ansvarleg for vedtaket skal stå her. Dette er ei personleg fullmakt, jf. rettshjelpforskrifta 3-2. Dette spørsmålet må du svara på. Om du ikkje bekreftar at du har fullmakt, får du heller ikkje tilgang til slike opplysningar lengre ute i skjemaet. Du må akseptere vilkåra for bruk av ordninga. Her finn du og mal for samtykkeskjema mellom klient og advokat/advokatfullmektig/rettshjelpar. Merk: Det er ikkje lenger behov for eigenerklæring. Samtykkeskjema bør oppbevarast hos advokat/rettshjelpar. Dette skal ikkje sendast til Fylkesmannen. Er du advokat, vil du sjå dette under «Kontroll av løyve». Du skal ikkje rapportere for nokon. 15

16 BISTAND GJENNOM ANNA ORDNING Dette er eit viktig felt du MÅ fylle ut. Får du medhald i ei klage på eit forvaltningsvedtak, må du søkje om å få dekka sakskostnadene etter reglane i forvaltningslova 36 FØR du kan innvilge, eller søkje om, fritt rettsråd. Sjå rundskriv G-12/05. 16

17 STYKKPRIS ELLER SØKNAD Trykk på denne knappen for å få opp hjelpetekst på denne sida. Stykkprissaker får raskare handsaming hjå Fylkesmannen. Viser det seg at inntekta er for høg, eller at du vil søkje om salær etter medgått tid, må du velje alternativet "Søknad om fritt rettsråd." Er du usikker bør du velje stykkpris. Du vil seinare kunne endre frå stykkprisskjema til søknadsskjema og ta med deg informasjon du alt har lagt inn. Har du både ei stykkprissak og ein søknad for same klient, må du krysse av for "søknad" om du vil sende begge på ein gong. Alternativet er å sende to saker, eitt vedtak og ein søknad. Er det aktuelt å sende inn både ei sak der du ikkje krev salær, og ei sak der du krev salær, må du fylle ut to ulike skjema. TIL SKJEMA Dette er ei informasjonsside. Her har du moglegheit til å gå tilbake, om du ser at du skulle valt søknad i staden for stykkpris. Om du ikkje gjer eit aktivt val, går du automatisk vidare til stykkpris etter 30 sekundar. Trykker du på denne lenka, går du direkte vidare til valt skjema. 17

18 Du ser her oversikt over kven du rapporterar for, og kva skjemaet skal sendast inn som. Anten stykkpris eller søknad. STYKKPRIS FØDSELSNUMMER OPPLYSNINGAR OM KLIENTEN Når du har lagt inn fødselsnummer og trykker på «hent» vil skjemaet gjere eit oppslag mot Folkeregisteret. Om klienten bur på ei anna adresse enn den folkeregisteret har registert, til dømes eit krisesenter, kan du leggje det inn her. Søknad om fritt rettsråd til vernepliktige i førstegangsteneste kan innvilgast utan behovsprøving i saker som nevnt i rettshjelpsloven 11 annet ledd. Om du hukar av her, vil du sleppe og legge inn økonomiske opplysningar om klienten, og gå direkte vidare til «Prioritert sak utan behovsprøving». Om du IKKJE hukar av for dette alternativet, vil du automatisk gå vidare til «Prioritert sak med behovsprøving», og økonomien til klienten må fyllast ut. 18

19 KLIENTEN BRYKAR ANNA ADRESSE: Ved å krysse av «Klienten nyttar anna adresse» får du tilgang til å endre adresseopplysingane. Skjema sjekkar mot Posten sin adressedatabase og sender søknaden/vedtaket til rett fylke. DUF NUMMER DUF-nummer er eit 12-sifra nummer som vert tildelt asylsøkarar av UDI. Nummeret finst på eit ID-kort som vert utsteda av UDI. For klientar med DUF-nummer vil vi på eit seinare tidspunkt tilby oppslag mot UDI sine databasar. Før denne er på plass må de skrive inn namn og adresse opplysningar. 19

20 Skriv inn DUF-nummer, namn og adresse på klienten. Skriv inn fødselsdato i format: dd.mm.åååå. Om du hukar av her, vil du sleppe og leggje inn økonomiske opplysningar om klienten, og gå direkte vidare til «Prioritert sak utan behovsprøving». Om du IKKJE hukar av for dette alternativet, vil du automatisk gå vidare til «Prioritert sak med behovsprøving», og økonomien til klienten må fyllast ut. IKKJE FØDSELSNUMMER ELLER DUF-NUMMER Utlendingar som bur eller oppheld seg i Norge har etter praksis same rett til fritt rettsråd som norske statsborgarar. Søkjar sitt problem må ha særleg tilknyting til Norge, og det må liggje føre eit behov for å engasjere advokat her i landet, jf. rettshjelpslova 4, 2.ledd, 1.punktum. Slike personar har oftast ikkje fødselsnummer eller DUF-nummer, og det må fyllast inn opplysningar om namn, adresse, postnummer og kva fylke vedkomande bur eller oppheld seg i. Det må leggjast ved dokumentasjon av desse opplysningane. Sjå elles rundskriv G-12/05 under punkt

21 Fyll ut alle felta merka med stjerne (*). Dette er felt som er obligatoriske, og må fyllast ut. STYKKPRIS:TIDLEGARE STØTTE OG SKIFTE AV ADVOKAT Har klienten fått hjelp i saka tidligare, skal det opplysast om dette her. Her kryssar du av og fyller ut viss oppdraget er avslutta fordi klienten vil skifte advokat. Her skal det gjevast ein oversikt over den samla hjelpa klienten tidligare har motteke dei siste 2 åra. 21

22 STYKKPRIS: KLIENTENS ØKONOMI Opplysningar om siste likning vert henta inn automatisk frå Skatteetaten Desse felta er obligatoriske. Om inntekt i siste skattelikning viser inntekt over , medan faktisk inntekt på søknadstidspunkt er lågare, er det det siste som skal leggast til grunn. Det skal leggast ved kopi av lønnsslipp og/eller utbetalingskort frå trygda som dokumentasjon (bruk vedleggsfunksjon på siste side i skjema). Er klienten i eit økonomisk fellesskap? Ver merksam på at rettshjelpslova sitt omgrep "økonomisk felleskap" er noko anna enn sivilstand (gift, sambuar osb.) Deler klienten utgifter til bustad og hushald med nokon, kan det ligge føre økonomisk identifikasjon. Sjå forskrift om fri rettshjelp 1-2 og rundskriv G-12/05 22

23 ØKONOMISK FELLESKAP Ver merksam på at du for andre enn ektefellar og registrerte partnarar IKKJE kan hente inn opplysingar utan samtykke. Munnleg samtykke per telefon er nok, men då bør samtalen dokumenterast. Du legg inn opplysningane på denne sida for ektefelle, sambuar, partner m.fl. på same måte som for klienten. Klienten kan ikkje gje fullmakt til å hente inn inntektsopplysningar om andre enn ektefelle. Løyve til dette kan ein berre få frå dei personane det gjeld. Kryssar du av her stadfester du overfor Fylkesmannen at du har fått slikt løyve. Sjå forskrift om fri rettshjelp 1-2 og rundskriv G-12/05 (grundig drøfting.) 23

24 ØKONIMISK SAMANDRAG Ut frå dei opplysningane som er gitt om klienten sin økonomi og eventuelt dei som er i økonomisk fellesskap vil skjema rekne ut om klienten fyller dei økonomiske vilkåra. Døme på at klienten fyller dei økonomiske vilkåra. Døme på at klienten ikkje fyller dei økonomiske vilkåra. 24

25 STYKKPRISTYPE Her finn du alle sakstypar med behovsprøving. Om du ikkje har huka av for «Prioritert sak utan behovsprøving» på sida «Opplysningar om klienten, vil du automatisk få opp prioritert sak med behovsprøving. Dersom du har huka av for Prioritert sak utan behovsprøving, vil du berre få opp desse sakene under sida «Stykkpristype». 25

26 På denne sida vel du kva sakstypar utan behovsprøving du skal krevje. Her finn du blant anna utlendingssaker Frå kan ein få fri rettshjelp for å vurdere melding til politi i samband med seksuallovbrot, vold i nære relasjonar, tvangsekteskap, brot på pålegg om besøksforbod og kontaktforbod og kjønnslemlesting. Sjå endring i straffeprosesslova 107a, første ledd, ny bokstav a) og b). UTLENDINGSSAKER Vel krav eller tillegg og deretter type utlendingssak 26

27 Vel sakstype og eventuelt tillegg Krev du tillegg må du opplyse om tidlegare referanse i saka, dersom denne er tilgjengeleg 27

28 OPPLYSNINGAR OM SAKA Kva sakstype du har valt blir vist her. Vel dato frå kalenderen eller skriv inn dato Her skal du legge inn ei kort utgreiing, eller grunngje ein søknad. Ønskjer du å skrive fyldig i ei dispensasjonssak, kan du skrive «viser til vedlagde brev», og legge ved brevet via vedleggsfunksjonen. MEDGÅTT TID Her skriv du inn dei timane du har brukt 28

29 MVA- BEREKNING OG SAMLA KRAV Fakturanummer må vere unikt innan rekneskapsåret VEDLEGG Klikk her for å bla gjennom PCen eller nettverket og finn fila du vil laste opp. Dette blir som å legge vedlegg til ein e-post. Når du har funne fila, trykkjer du her. Har du fleire filer du vil legge ved skjema gjentek du operasjonen. 29

30 FRÅ STYKKPRIS TIL SØKNAD Skjema gir deg høve til å endre frå stykkpris til søknad i fleire skjermbilete Om klienten ikkje fyller dei økonomiske vilkåra kan du endre skjemaet til søknad. Alle opplysningar som er lagt inn i skjema vil bli med over til søknadsskjema Du kan ikkje innvilge stykkpris om klienten har motteke fri rettshjelp tidlegare. Då må du endre skjemaet til søknad. 30

31 Systemet gjer deg obs på at det er registrert meir enn 2 gonger stykkprissatsen, og gir deg her moglegheit til å endre frå stykkpris til søknad dersom du ønskjer å søke om å få dekka etter medgått tid. SØKNAD SAKSTYPE Om du sender ein søknad utan salæroppgåve, skal du likevel krysse av her for sakstype. Har du kryssa av for søknad utan salæroppgåve vert det ikkje rekna ut salær. 31

32 Når du endrar frå Stykkpris til Søknad bør du klikke på første side i skjema for å krysse av for kva søknaden gjeld. Du klikkar då på sida «Kva gjeld søknaden» i menyen på venstre side. Kryss av her for å gjere dine val. Om det viser seg at du har valt søknad, og du heller skulle valt stykkpris, kan du endre til stykkpris ved å trykke på denne lenka. Ein søknad må alltid grunngjevast. 32

33 SØKNAD ANDRE UTGIFTER Her legg du inn reisekostander og andre utgifter i saka. Dokumentasjon må leggast ved på siste side..som vedlegg SØKNAD - TIMELISTER Om du har eit timeregistreringssystem nyttar du dette og legg ved timelister på vedleggssida. Om du ikkje har eit slikt system kan du registrere timelistene dine direkte i skjemaet. Skriv inn detaljert timeliste over utført arbeid. Knapp for å slette rad. 33

34 KONTROLL AV UTFYLLING I SKJEMAET Felt som er obligatoriske for utfylling og som ikkje er fylt ut, vil bli merka med raude merker. Trykk på dei raude merka for å gå til felta som må fyllast ut. Ønskjer du å lagre skjemaet for å vente med innsending, kan du trykkje avbryt. Du vil då få spørsmål om å lagre og om det skal sendast referansenummer på e-post. Ta vare på referansenummeret, og du kan når som helst logge deg inn og fortsette utfyllinga. Felt som er obligatoriske for utfylling og som ikkje er fylt ut, vil bli merka med raude merker. Trykk på dei raude merka for å gå til feltet som må fyllast ut. 34

35 SENDE SKJEMA TIL FYLKESMANNEN Trykk her for å sende inn skjemaet til Fylkesmannen når du har godkjent skjemaet. 35

36 KVITTERING Alle søknader får eit referansenummer. Har du behov for å ta kontakt med Fylkesmannen om saka, gir du opp dette nummeret. Klikk her for å lagre eller skrive ut ein nøyaktig kopi av den søknaden/vedtaket Fylkesmannen har motteke. Vi tilrår at du alltid tek vare på ein kopi. 36

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag utan org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer For å få tak i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 Kvinnherad kommune Juni 2014 Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no Utfylling av søknad HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Versjon 1.4 1 Oppdatert mai 2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første gong... 2 MinId... 2 Registrere ny brukar og søkje om

Detaljer

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget.

Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytte til utøvinga av verjeoppdraget. Søknad om verjegodtgjering Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen med verje er folkeregistrert. Verja skal bruke skjemaet når det skal søkjast om godtgjering og dekning av nødvendige

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Innhald 1. OM PARTIPORTALEN... 2 2. INNLOGGING FØRSTE GONG...

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Vedtekne av kommunestyret i Sveio 01.11.2010 2 Retningslinjer for reduksjon i foreldrebetaling i barnehagar: Vedtekne av kommunestyret i Sveio

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent MODALEN KOMMUNE Telefon: 56 59 90 90 Pleie- og omsorgstenesta 5720 MODALEN E-post: postmottak@.kommune.no Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire kommunar har laga egne søknadsskjema om avløpsutslepp

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar.

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar. VINDAI JORD KOMMUNI HANSEN RUNE LEANDER 5568 VIKEBYGD Areal og forvaltning Saksh: Berit Hetland Tlf: 53 65 65 63 Dato : 31.03.2014 Vår ref: 14/4612 Dykkar ref: Arkiv: K1- Ikkje offentleg 13-Opplysningar

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen Eksamen PAS PGS 2014 Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen 1 Nytt: Vaksne som skal ta grunnskuleeksamen har felles førebuing, felles eksamen og felles sensur som i grunnskulen.

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer

Detaljer

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål)

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) GA 8029 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verje, er folkeregistrert. Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) Dette skjemaet skal brukast

Detaljer

Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål)

Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål) GA-8025 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verje, er folkeregistrert. Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål) Dette skjemaet skal brukast dersom det

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire

Detaljer

DOFFIN Database for offentlige innkjøp Brukarveiledning for leverandørar September 2014

DOFFIN Database for offentlige innkjøp Brukarveiledning for leverandørar September 2014 DOFFIN Database for offentlige innkjøp Brukarveiledning for leverandørar September 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Opplysningar om Doffin... 3 2. Kompabilitetsvisning... 3 3. Logg inn... 4 3.1 Logg inn...

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle postane i skademeldinga må fyllast ut fullstendig og så nøyaktig som mogleg, og om du beskriv legemiddelskaden og følgjene av

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

GlitreTid versjon 6.1, endringar

GlitreTid versjon 6.1, endringar GlitreTid versjon 6.1, endringar Innhold Registrering av løparar... 2 Ny løpar... 3 Importer.gtp... 4 Importer.xls(x)... 5 Format på Excel-fil... 5 Arkfaner:... 6 Løparnummer... 6 Klassar... 6 Distanse...

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for

Rettleiar til Partiportalen for Rettleiar til Partiportalen for Sentrale partiorganisasjonar og Sentrale ungdomsorganisasjonar Versjon 1.1 1 Oppdatert november 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Handbok i informasjonstryggleik Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Kva med MR fylke? Ingen har noko å tjene på datainnbrot hos oss. Hærverk, sabotasje Vi har aldri hatt

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver 16. april 2015 Kurs i matrikkelføring Adresseoppgåver Innhold Oppgåve A1 Opprett ny veg... 3 Oppgåve A2 Etablering av ny vegadresse... 4 Oppgåve A3 Omadressering av adresse... 7 Oppgåve A4 Endre vegadressedata...

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer