RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP"

Transkript

1 RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1

2 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk skjema... 4 Som eit vanleg brev... 4 Svar med ein gang... 4 Rette feil eller komme med tilleggsopplysningar?... 4 Vilkår for bruk... 5 Om løysinga... 5 Generelt i høve til gjeldande lovverk... 5 Vilkår for tildeling av fri rettshjelp... 5 Særlege reglar for elektronisk sakshandsaming... 5 Ansvar etter personopplysningslova... 5 Gjensidige rettar og plikter... 6 Nekte tilgang... 6 Samtykke frå søkjar/klient til å hente inn personopplysningar... 7 Innsyn i skjema for samtykke... 7 Identifikasjon og sikring av data... 7 Tilgang og vedlikehald... 7 Rettleiing og brukarstøtte... 7 Avgrensing av ansvar... 7 Advokaten sitt system... 7 Datatryggleik... 7 Hjelp Korleis nytte skjemaet... 9 Dine saker... 9 Saker som ikkje er sendt inn... 9 Opprette ny sak... 9 Innlogging første gong... 9 Registrere nytt buypasskort

3 Bruk av skjemaet Opplysningar om advokat og advokatfirma Bistand gjennom anna ordning Stykkpris eller søknad Til skjema Stykkpris Fødselsnummer Opplysningar om klienten Klienten brykar anna adresse: DUF nummer Ikkje fødselsnummer eller DUF-nummer Stykkpris:tidlegare støtte og skifte av advokat Stykkpris: klientens økonomi Økonomisk felleskap Økonimisk Samandrag Stykkpristype Utlendingssaker Opplysningar om saka Medgått tid MVA- berekning og samla krav Vedlegg Frå stykkpris til søknad Søknad Sakstype Søknad andre utgifter Søknad - timelister Kontroll av utfylling i skjemaet Sende skjema til Fylkesmannen Kvittering

4 OM DENNE RETTLEIAREN Elektronisk skjema for vedtak og søknad om fri rettshjelp er ei løysing der advokatar, advokatfullmektigar og rettshjelparar kan fylle ut og sende inn eigeninnvilga vedtak og søknader om fritt rettsråd til Fylkesmannen. Føremålet med denne rettleiaren er ikkje å gje ei utfyllande oversikt over spørsmål og rubrikkar, men å gi ei overordna innføring i bruken av det elektroniske skjemaet. Sjølve skjemaet er utforma for å vere mest mulig sjølvforklarande, og det inneheld også hjelpefunksjonar for brukaren. BUYPASS SMARTKORT Advokatar, advokatfullmektigar og rettshjelparar må skaffe seg eit Buypass Smartkort (eit personsertifikat) til bruk i PC. Det kostar 379 kroner (pris i mars 2012) for eit kort og 165 kroner for USB kortlesar som koplast til datamaskina. Frå nettsida loggar brukaren seg på skjemaløysinga. Ved pålogging vert det kontrollert om advokaten/advokatfullmektigen/rettshjelparen har løyve til å nytte løysinga. Buypass Smartkort inneheld eit digitalt sertifikat. Ved hjelp av opplysningar i kortet sikrar denne løysinga at innsending av saker er like sikkert som ei rekommandert brevsending. Informasjonen som vert oversendt vert kryptert på ein slik måte at den er sikra mot korrupsjon, øydelegging og urettmessig innsyn. Dokumentet du sender, er det same som Fylkesmannen mottek. Løysinga er valt i samråd med Advokatforeininga. Det er svært viktig for oss å kunne dokumentera at denne løysinga er minst like trygg som ei vanleg postoversending. Meir informasjon om denne løysinga og bestilling av kortet finn du på Buypass sine heimesider; Buypass Smartkort fungerer på Linux, Windows og Mac. Du finn smartkortstøtte på buypass sine sider: GENERELT OM ELEKTRONISK SKJEMA SOM EIT VANLEG BREV Det elektroniske skjemaet erstattar brev fullt ut. All informasjon du legg inn blir oversendt, og sendinga blir signert med det digitale sertifikatet som ligg i Smartkortet. Alle opplysningane, inkludert «signaturen», blir lagra hjå Fylkesmannen. Rettsleg sett er det ingen skilnad mellom eit elektronisk oversendt brev/salæroppgåve og eit vanleg signert brev/salæroppgåve. SVAR MED EIN GANG Det er enklare og raskare å fylle ut eit elektronisk skjema, og når du trykker på «send» knappen vert søknaden/salæroppgåva sendt rett til Fylkesmannen si elektroniske «postkasse». Under «Mi side» på har du moglegheit til å følgje gangen i saka hjå Fylkesmannen i det fylket saka høyrer til. Det finst ei eiga brukarrettleiing for «Mi side» på RETTE FEIL ELLER KOMME MED TILLEGGSOPPLYSNINGAR? Du kan ikkje rette ein feil eller komme med tilleggsopplysningar i sjølve oversendinga når skjemaet først er sendt. Du kan sende ei elektronisk melding til Fylkesmannen i det fylket saka høyrer til, for å tilbakekalle søknaden/salæroppgåva eller for innsending av supplerande opplysningar. Kvart skjema du sender inn får eit referansenummer på seks teikn. Når du kontaktar Fylkesmannen går det raskare å finne saka når du opplyser om referansenummeret. Under «Mi side» på kan du lese meir om framgangsmåten for retting og innsending av tilleggsopplysningar. Det finst ei eiga brukarrettleiing for «Mi side» på 4

5 VILKÅR FOR BRUK OM LØYSINGA Elektronisk skjema er ei løysing der advokatar, advokatfullmektigar og rettshjelparar kan fylle ut og sende inn eigeninnvilga vedtak og søknader om fritt rettsråd til Fylkesmannen. Alle som samtykker i vilkår for bruk kan nytte løysinga. Løysinga er tilgjengeleg via internett 24 timar i døgnet. GENERELT I HØVE TIL GJELDANDE LOVVERK Retningslinjene nedanfor gjeld som utgangspunkt berre for elektronisk innsending av vedtak og søknader om fritt rettsråd. Den elektroniske skjemaløysinga fører ikkje til endringar i rettar og plikter etter forvaltningslova, eller andre lover og reglar som regulerer forvaltninga si verksemd. Skjemaløysinga fører heller ikkje til endringar i lover og forskrifter som gjeld for advokatverksemd, til dømes reglar om teieplikt og god advokatskikk. VILKÅR FOR TILDELING AV FRI RETTSHJELP Elektronisk skjema byggjer på dei reglar og retningslinjer som til ei kvar tid gjeld for tildeling av fritt rettsråd. Der den elektroniske løysinga gjer ei automatisk vurdering av vilkår etter lov og forskrift (dataprogram), er Fylkesmannen ansvarleg for at desse funksjonane til ei kvar tid er i samsvar med gjeldande reglar og retningslinjer. SÆRLEGE REGLAR FOR ELEKTRONISK SAKSHANDSAMING Søkjar (klient) har rett til innsyn i all informasjon som er lagra om han/ho i den elektroniske løysinga, jf. personopplysningslova 18. Søkjar (klient) skal varslast/opplysast om at det vert henta inn informasjon om han/ho, jf. personopplysningslova 19 og 20. Søkjar (klient) skal varslast skriftleg, og dette kan gjerast gjennom eit eige samtykkeskjema i løysinga, eller i advokaten/rettshjelparen si faste oppdragsavtale. Om advokaten/rettshjelparen vel å varsle i eige oppdragsavtale, er han/ho sjølv ansvarleg for å dokumentere at klienten har gjeve eit informert samtykke til at personopplysningar vert innhenta elektronisk. ANSVAR ETTER PERSONOPPLYSNINGSLOVA GENERELT Fylkesmannen er behandlingsansvarleg for opplysningar som vert sendt inn gjennom løysinga, og har plikt til å melde/søke konsesjon hos Datatilsynet. Fylkesmannen har ansvar for datatryggleik, og skal sikre at alle data vert handsama med tryggleik for integritetsvern (konfidensialitet), dokumentintegritet og rett identitet. Alle data skal vidare vere tilgjengelege for dei som har rett til å få dei. Fylkesmannen har òg plikt til å utarbeide dokumentasjon som syner at Fylkesmannen utfører oppgåvene i samsvar med personopplysningslova og reglar gitt i medhald av denne lova (internkontroll). Særleg om ansvaret som databehandlar: For bestemte opplysningar som Fylkesmannen formidlar frå tredjemann, er Fylkesmannen databehandlar og ikkje behandlingsansvarleg. Som databehandlar har Fylkesmannen eit meir avgrensa ansvar jf. reglane i personopplysningslova jf. 2, nr. 5. Dette gjeld for desse leverandørane: 5

6 Opplysningar frå Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynet) om gyldig og aktiv advokatbevilling og oversikt over advokatfullmektigar. Opplysningar frå Skattedirektoratet om netto formue og samla skattbar inntekt. Opplysningar frå Folkeregisteret om folkeregistrert adresse. Fylkesmannen sin tilgang til og bruk av desse opplysingane er regulert i eigen avtale med kvar av partane, og Fylkesmannen har mellom anna plikt til å sikre: Dataintegritet (samsvar med leverte data), vern mot urettmessig innsyn (konfidensialitet), tilgjenge for dei som kan krevje innsyn i det som er lagra. INNSYN Fylkesmannen har plikt til å gje dei som har rett til innsyn etter personopplysningslova, innsyn i alle opplysningar og samanstillingar av opplysningar, som er innhenta gjennom løysinga. Dette gjeld både opplysningar som er lagra for eventuell bruk (databasar), og opplysningar som er framskaffa gjennom innsending av vedtak og søknader om fritt rettsråd. LOGGING Fylkesmannen har rett og plikt til å logge alle oppslag som vert gjort mot eksterne kjelder for informasjon om einskildpersonar. Med ekstern kjelde er meint personopplysningar om klient som likningsopplysningar og opplysningar frå folkeregisteret. I loggen går det fram kva advokat, advokatfullmektig eller rettshjelpar som har gjort oppslaget, kven det er slått opp på, når oppslag vart gjort og kva opplysning det var søkt etter. GJENSIDIGE RETTAR OG PLIKTER Kven har rett til å bruke løysinga? Advokatar og rettshjelparar som er registrerte med aktiv bevilling hos Tilsynsrådet for advokatverksemd har rett til å nytte løysinga med elektronisk oversending av vedtak og søknad om fritt rettsråd. Advokatfullmektigar som er knytt til advokatar med aktiv bevilling, kan også sende inn vedtak/søknader, dersom advokaten har gjeve løyve til dette. Løysinga kan berre brukast til å: a) sende inn eigeninnvilga vedtak eller søknader i saker etter lov om fri rettshjelp der Fylkesmannen skal utbetale salær eller handsame søknader. b) undersøke om klient fyller vilkåra for fri rettshjelp i saker der Fylkesmannen skal utbetale salær eller handsame søknad. I tillegg må det ligge føre samtykke frå klient til innhenting av personopplysningar. Bruk av løysinga til andre formål, som til dømes å skaffe seg informasjon om personlege tilhøve utan samtykke frå den det gjeld, er rekna som misbruk av løysinga. NEKTE TILGANG Fylkesmannen kan med augeblikkeleg verknad nekte ein advokat/advokatfullmektig/rettshjelpar tilgang til skjema om: a) han/ho vert teken ut av Tilsynsrådet for advokatverksemd sin database over advokatar med aktiv bevilling, eller teke ut av databasen over advokatfullmektigar b) han/ho misser eller seier frå seg advokatbevillinga c) det er grunngjeven mistanke om at advokat/advokatfullmektig/rettshjelpar nyttar skjema til andre formål enn det som er tiltenkt, til dømes gjennom å skaffe seg urettmessig tilgong til personopplysningar om andre enn klientar han/ho har eigen innvilga eller vil søkje om fri rettshjelp for 6

7 d) det er grunngjeven mistanke om at advokat/advokatfullmektig/rettshjelpar har søkt å skaffe seg salær etter løysinga med fri rettshjelp på urettmessig grunnlag SAMTYKKE FRÅ SØKJAR/KLIENT TIL Å HENTE INN PERSONOPPLYSNINGAR Alle som nyttar løysinga pliktar å skaffe informert samtykke på slikt skjema som Fylkesmannen bestemmer, før dei kan: a) vurdere om søkjaren (klienten) oppfyller vilkåra for rettshjelp, eller b) sende inn sak/søknad elektronisk INNSYN I SKJEMA FOR SAMTYKKE Den som brukar løysinga gjev samtykke til at Fylkesmannen i samband med kontroll av misbruk, eller gjennom generelt tilsyn med løysinga, kan få innsyn i all skriven dokumentasjon om at klient/søkjar har gjeve samtykke til innhenting av personopplysningar. IDENTIFIKASJON OG SIKRING AV DATA Fylkesmannen fastset kva type ordning for elektronisk ID/PKI (public key management) som til ein kvar tid kan nyttast. Løysinga skal minst tilsvare standarden person høyt i Retningsliner for bruk av PKI i offentlege verksemder, versjon 2.0, utgitt av Fornyings-, og administrasjons- og kyrkjedepartementet. TILGANG OG VEDLIKEHALD Vedlikehald av skjema, og eventuell naudsynt stenging av skjema vil bli varsla i god tid på RETTLEIING OG BRUKARSTØTTE Fylkesmannen har plikt til å syte for brukarstøtte, som til dømes - rettleiing i bruk av skjema, tilgjengeleggjering av ofte stilte spørsmål eller liknande hjelpemateriell/informasjon samt drive rettleiing på telefon eller e-post. AVGRENSING AV ANSVAR PKI (public key management) løysing for bruk av PKI (kort) er leverandøren sitt ansvar. Krav om retting og hjelp i samband med funksjonsfeil og manglar ved kort/kortløysing, skal rettast til leverandør av PKI løysing. Fylkesmannen har ansvaret for at systemet støttar alle PKI løysingar som Fylkesmannen har godkjent/opna for bruk av. ADVOKATEN SITT SYSTEM Fylkesmannen har ikkje ansvar for feil/manglar som skuldast datamaskin/programvare i advokat sitt eige datasystem. Fylkesmannen har plikt til å opplyse om kva maskin/programvare som er naudsynt for at ein skal kunne nytte løysinga (type og versjon av operativsystem). Vidare skal Fylkesmannen syte for at systemet støtter dei siste versjonane av dei mest brukte nettlesarane. DATATRYGGLEIK Elektronisk løysing endrar ikkje advokaten sitt ansvar for å syte for datatryggleik for eige datasystem etter dei reglane som til ein kvar tid gjeld for dette. Fylkesmannen er berre ansvarleg for trygging av all datatrafikk som vert sendt via elektronisk løysing. 7

8 HJELP Du kan vende deg til Fylkesmannen i ditt fylke for faglege spørsmål knytt til løysinga. Om du har tekniske spørsmål eller opplever feil ved utfyllinga av skjema kan du kontakte oss på e-post eller telefon Brukarstøtte er betjent kvar dag mellom klokken (vinter; 15.sept 15. mai) og (sommar; 15. mai 15. sept.) er startsida for den elektroniske løysinga. Her finn du informasjon om bestilling av Smartkort, registrering av brukar, og her loggar du på skjema. På denne nettsida vil vi publisere nyhende og anna relevant informasjon for advokatar, advokatfullmektigar og rettshjelparar. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er redaksjonelt og teknisk ansvarleg for nettsida. 8

9 KORLEIS NYTTE SKJEMAET DINE SAKER Etter pålogging får du fram ei dynamisk side med oversikt over saker som er under arbeid/ikkje sendt inn til Fylkesmannen. SAKER SOM IKKJE ER SENDT INN Du har høve til å avbryte utfylling av eit skjema. Dette kan vere aktuelt dersom du manglar opplysningar i saka, eller ikkje kan ferdigstille utfyllinga av skjemaet med ein gong. Ved å klikke på saka vil du komme inn i skjema for vidare arbeid og innsending. Om du ønskjer å slette saka kan du klikke på fleire gonger. (ikon for bossbøtte). Slett saker som utgår eller som er oppretta OPPRETTE NY SAK For å opprette ei ny sak klikk på knappen Opprett ny sak INNLOGGING FØRSTE GONG Klikk på «Logg på skjema» knappen: Du må identifiserast med buypasskortet ditt for å logge inn: Tast inn pin-kode og trykk «Identifiser». 9

10 Første gang du loggar på vil du få opp skjemaet under. Du må minimum fylle ut alle obligatoriske felt. Desse felta er merka med * (stjerne). Systemet gjer ein automatisk sjekk av namn i databasen over advokatar med aktiv bevilling. Skriv inn ditt organisasjonsnummer og klikk på knappen «Hent info frå enhetsregisteret» NB! Pass på å skrive inn rett kontonummer. Når systemet finn advokatbevillinga vil skjema sende deg automatisk vidare til søknadsskjema. Om skjema ikkje kan identifisere deg vil du få opp denne meldinga:. 10

11 Du må då fylle ut skjema under. NB! Pass på å skrive inn rett kontonummer. Skriv inn e-post og telefonnummer vi kan nå deg på. Vel «Neste side» for å gå vidare Du får opp ei kontrollside der du sjekkar at opplysningane er OK. 11

12 Klikk «Send inn» om alt er OK Meldinga er no sendt til Fylkesmannen, som manuelt sjekkar om advokaten har bevilling og tek kontakt på den oppgitte e-post adressa eller telefon. 12

13 REGISTRERE NYTT BUYPASSKORT Når buypasskortet ditt går ut på dato, og du har fått deg nytt kort, må du registrere dette. Du må gå gjennom det same skjemaet som nye brukarar, men vil få eit anna skjermbilete: Registrer nytt Buypasskort Trykk «Neste side» når alle opplysningane er fylt ut. Trykk «Neste side» på det neste skjermbilde òg. Du kan også vente i 10 sekundar, då vert du automatisk utlogga: 13

14 Den neste sida du vil få opp er denne: NB! Her er det viktig at alle som registrerer nytt buypasskort lukkar nettlesaren sin heilt, og opnar nettlesaren på nytt, for så å logge inn på nytt via Du skal no kunne bruke løysinga som tidlegare. BRUK AV SKJEMAET Boksane på venstre side viser «sidene» i skjemaet. Du kan sjå kor langt du har kome i utfyllinga. Du kan også «bla» tilbake i skjemaet ved å klikke på boksane. Alle felt merka med * er obligatoriske. Du får ikkje sendt inn skjema før alle felt med * er utfylt Lenke til ekstern informasjon, rettleiarar, forskrifter m.m. Du bevegar deg til neste og førre side med desse knappane. Om du ikkje vert ferdig med utfylling av skjema kan du avbryte. Du får då eit referansenummer du seinare legg inn på inngangssida når du vil ferdigstille søknaden. 14

15 OPPLYSNINGAR OM ADVOKAT OG ADVOKATFIRMA Her skal namnet på den som fyller ut skjemaet stå. Om advokatfullmektig fyller ut skjema, må det også fyllast ut kva advokat han/ho rapporterer for. Namn på advokaten eller rettshjelparen som er ansvarleg for vedtaket skal stå her. Dette er ei personleg fullmakt, jf. rettshjelpforskrifta 3-2. Dette spørsmålet må du svara på. Om du ikkje bekreftar at du har fullmakt, får du heller ikkje tilgang til slike opplysningar lengre ute i skjemaet. Du må akseptere vilkåra for bruk av ordninga. Her finn du og mal for samtykkeskjema mellom klient og advokat/advokatfullmektig/rettshjelpar. Merk: Det er ikkje lenger behov for eigenerklæring. Samtykkeskjema bør oppbevarast hos advokat/rettshjelpar. Dette skal ikkje sendast til Fylkesmannen. Er du advokat, vil du sjå dette under «Kontroll av løyve». Du skal ikkje rapportere for nokon. 15

16 BISTAND GJENNOM ANNA ORDNING Dette er eit viktig felt du MÅ fylle ut. Får du medhald i ei klage på eit forvaltningsvedtak, må du søkje om å få dekka sakskostnadene etter reglane i forvaltningslova 36 FØR du kan innvilge, eller søkje om, fritt rettsråd. Sjå rundskriv G-12/05. 16

17 STYKKPRIS ELLER SØKNAD Trykk på denne knappen for å få opp hjelpetekst på denne sida. Stykkprissaker får raskare handsaming hjå Fylkesmannen. Viser det seg at inntekta er for høg, eller at du vil søkje om salær etter medgått tid, må du velje alternativet "Søknad om fritt rettsråd." Er du usikker bør du velje stykkpris. Du vil seinare kunne endre frå stykkprisskjema til søknadsskjema og ta med deg informasjon du alt har lagt inn. Har du både ei stykkprissak og ein søknad for same klient, må du krysse av for "søknad" om du vil sende begge på ein gong. Alternativet er å sende to saker, eitt vedtak og ein søknad. Er det aktuelt å sende inn både ei sak der du ikkje krev salær, og ei sak der du krev salær, må du fylle ut to ulike skjema. TIL SKJEMA Dette er ei informasjonsside. Her har du moglegheit til å gå tilbake, om du ser at du skulle valt søknad i staden for stykkpris. Om du ikkje gjer eit aktivt val, går du automatisk vidare til stykkpris etter 30 sekundar. Trykker du på denne lenka, går du direkte vidare til valt skjema. 17

18 Du ser her oversikt over kven du rapporterar for, og kva skjemaet skal sendast inn som. Anten stykkpris eller søknad. STYKKPRIS FØDSELSNUMMER OPPLYSNINGAR OM KLIENTEN Når du har lagt inn fødselsnummer og trykker på «hent» vil skjemaet gjere eit oppslag mot Folkeregisteret. Om klienten bur på ei anna adresse enn den folkeregisteret har registert, til dømes eit krisesenter, kan du leggje det inn her. Søknad om fritt rettsråd til vernepliktige i førstegangsteneste kan innvilgast utan behovsprøving i saker som nevnt i rettshjelpsloven 11 annet ledd. Om du hukar av her, vil du sleppe og legge inn økonomiske opplysningar om klienten, og gå direkte vidare til «Prioritert sak utan behovsprøving». Om du IKKJE hukar av for dette alternativet, vil du automatisk gå vidare til «Prioritert sak med behovsprøving», og økonomien til klienten må fyllast ut. 18

19 KLIENTEN BRYKAR ANNA ADRESSE: Ved å krysse av «Klienten nyttar anna adresse» får du tilgang til å endre adresseopplysingane. Skjema sjekkar mot Posten sin adressedatabase og sender søknaden/vedtaket til rett fylke. DUF NUMMER DUF-nummer er eit 12-sifra nummer som vert tildelt asylsøkarar av UDI. Nummeret finst på eit ID-kort som vert utsteda av UDI. For klientar med DUF-nummer vil vi på eit seinare tidspunkt tilby oppslag mot UDI sine databasar. Før denne er på plass må de skrive inn namn og adresse opplysningar. 19

20 Skriv inn DUF-nummer, namn og adresse på klienten. Skriv inn fødselsdato i format: dd.mm.åååå. Om du hukar av her, vil du sleppe og leggje inn økonomiske opplysningar om klienten, og gå direkte vidare til «Prioritert sak utan behovsprøving». Om du IKKJE hukar av for dette alternativet, vil du automatisk gå vidare til «Prioritert sak med behovsprøving», og økonomien til klienten må fyllast ut. IKKJE FØDSELSNUMMER ELLER DUF-NUMMER Utlendingar som bur eller oppheld seg i Norge har etter praksis same rett til fritt rettsråd som norske statsborgarar. Søkjar sitt problem må ha særleg tilknyting til Norge, og det må liggje føre eit behov for å engasjere advokat her i landet, jf. rettshjelpslova 4, 2.ledd, 1.punktum. Slike personar har oftast ikkje fødselsnummer eller DUF-nummer, og det må fyllast inn opplysningar om namn, adresse, postnummer og kva fylke vedkomande bur eller oppheld seg i. Det må leggjast ved dokumentasjon av desse opplysningane. Sjå elles rundskriv G-12/05 under punkt

21 Fyll ut alle felta merka med stjerne (*). Dette er felt som er obligatoriske, og må fyllast ut. STYKKPRIS:TIDLEGARE STØTTE OG SKIFTE AV ADVOKAT Har klienten fått hjelp i saka tidligare, skal det opplysast om dette her. Her kryssar du av og fyller ut viss oppdraget er avslutta fordi klienten vil skifte advokat. Her skal det gjevast ein oversikt over den samla hjelpa klienten tidligare har motteke dei siste 2 åra. 21

22 STYKKPRIS: KLIENTENS ØKONOMI Opplysningar om siste likning vert henta inn automatisk frå Skatteetaten Desse felta er obligatoriske. Om inntekt i siste skattelikning viser inntekt over , medan faktisk inntekt på søknadstidspunkt er lågare, er det det siste som skal leggast til grunn. Det skal leggast ved kopi av lønnsslipp og/eller utbetalingskort frå trygda som dokumentasjon (bruk vedleggsfunksjon på siste side i skjema). Er klienten i eit økonomisk fellesskap? Ver merksam på at rettshjelpslova sitt omgrep "økonomisk felleskap" er noko anna enn sivilstand (gift, sambuar osb.) Deler klienten utgifter til bustad og hushald med nokon, kan det ligge føre økonomisk identifikasjon. Sjå forskrift om fri rettshjelp 1-2 og rundskriv G-12/05 22

23 ØKONOMISK FELLESKAP Ver merksam på at du for andre enn ektefellar og registrerte partnarar IKKJE kan hente inn opplysingar utan samtykke. Munnleg samtykke per telefon er nok, men då bør samtalen dokumenterast. Du legg inn opplysningane på denne sida for ektefelle, sambuar, partner m.fl. på same måte som for klienten. Klienten kan ikkje gje fullmakt til å hente inn inntektsopplysningar om andre enn ektefelle. Løyve til dette kan ein berre få frå dei personane det gjeld. Kryssar du av her stadfester du overfor Fylkesmannen at du har fått slikt løyve. Sjå forskrift om fri rettshjelp 1-2 og rundskriv G-12/05 (grundig drøfting.) 23

24 ØKONIMISK SAMANDRAG Ut frå dei opplysningane som er gitt om klienten sin økonomi og eventuelt dei som er i økonomisk fellesskap vil skjema rekne ut om klienten fyller dei økonomiske vilkåra. Døme på at klienten fyller dei økonomiske vilkåra. Døme på at klienten ikkje fyller dei økonomiske vilkåra. 24

25 STYKKPRISTYPE Her finn du alle sakstypar med behovsprøving. Om du ikkje har huka av for «Prioritert sak utan behovsprøving» på sida «Opplysningar om klienten, vil du automatisk få opp prioritert sak med behovsprøving. Dersom du har huka av for Prioritert sak utan behovsprøving, vil du berre få opp desse sakene under sida «Stykkpristype». 25

26 På denne sida vel du kva sakstypar utan behovsprøving du skal krevje. Her finn du blant anna utlendingssaker Frå kan ein få fri rettshjelp for å vurdere melding til politi i samband med seksuallovbrot, vold i nære relasjonar, tvangsekteskap, brot på pålegg om besøksforbod og kontaktforbod og kjønnslemlesting. Sjå endring i straffeprosesslova 107a, første ledd, ny bokstav a) og b). UTLENDINGSSAKER Vel krav eller tillegg og deretter type utlendingssak 26

27 Vel sakstype og eventuelt tillegg Krev du tillegg må du opplyse om tidlegare referanse i saka, dersom denne er tilgjengeleg 27

28 OPPLYSNINGAR OM SAKA Kva sakstype du har valt blir vist her. Vel dato frå kalenderen eller skriv inn dato Her skal du legge inn ei kort utgreiing, eller grunngje ein søknad. Ønskjer du å skrive fyldig i ei dispensasjonssak, kan du skrive «viser til vedlagde brev», og legge ved brevet via vedleggsfunksjonen. MEDGÅTT TID Her skriv du inn dei timane du har brukt 28

29 MVA- BEREKNING OG SAMLA KRAV Fakturanummer må vere unikt innan rekneskapsåret VEDLEGG Klikk her for å bla gjennom PCen eller nettverket og finn fila du vil laste opp. Dette blir som å legge vedlegg til ein e-post. Når du har funne fila, trykkjer du her. Har du fleire filer du vil legge ved skjema gjentek du operasjonen. 29

30 FRÅ STYKKPRIS TIL SØKNAD Skjema gir deg høve til å endre frå stykkpris til søknad i fleire skjermbilete Om klienten ikkje fyller dei økonomiske vilkåra kan du endre skjemaet til søknad. Alle opplysningar som er lagt inn i skjema vil bli med over til søknadsskjema Du kan ikkje innvilge stykkpris om klienten har motteke fri rettshjelp tidlegare. Då må du endre skjemaet til søknad. 30

31 Systemet gjer deg obs på at det er registrert meir enn 2 gonger stykkprissatsen, og gir deg her moglegheit til å endre frå stykkpris til søknad dersom du ønskjer å søke om å få dekka etter medgått tid. SØKNAD SAKSTYPE Om du sender ein søknad utan salæroppgåve, skal du likevel krysse av her for sakstype. Har du kryssa av for søknad utan salæroppgåve vert det ikkje rekna ut salær. 31

32 Når du endrar frå Stykkpris til Søknad bør du klikke på første side i skjema for å krysse av for kva søknaden gjeld. Du klikkar då på sida «Kva gjeld søknaden» i menyen på venstre side. Kryss av her for å gjere dine val. Om det viser seg at du har valt søknad, og du heller skulle valt stykkpris, kan du endre til stykkpris ved å trykke på denne lenka. Ein søknad må alltid grunngjevast. 32

33 SØKNAD ANDRE UTGIFTER Her legg du inn reisekostander og andre utgifter i saka. Dokumentasjon må leggast ved på siste side..som vedlegg SØKNAD - TIMELISTER Om du har eit timeregistreringssystem nyttar du dette og legg ved timelister på vedleggssida. Om du ikkje har eit slikt system kan du registrere timelistene dine direkte i skjemaet. Skriv inn detaljert timeliste over utført arbeid. Knapp for å slette rad. 33

34 KONTROLL AV UTFYLLING I SKJEMAET Felt som er obligatoriske for utfylling og som ikkje er fylt ut, vil bli merka med raude merker. Trykk på dei raude merka for å gå til felta som må fyllast ut. Ønskjer du å lagre skjemaet for å vente med innsending, kan du trykkje avbryt. Du vil då få spørsmål om å lagre og om det skal sendast referansenummer på e-post. Ta vare på referansenummeret, og du kan når som helst logge deg inn og fortsette utfyllinga. Felt som er obligatoriske for utfylling og som ikkje er fylt ut, vil bli merka med raude merker. Trykk på dei raude merka for å gå til feltet som må fyllast ut. 34

35 SENDE SKJEMA TIL FYLKESMANNEN Trykk her for å sende inn skjemaet til Fylkesmannen når du har godkjent skjemaet. 35

36 KVITTERING Alle søknader får eit referansenummer. Har du behov for å ta kontakt med Fylkesmannen om saka, gir du opp dette nummeret. Klikk her for å lagre eller skrive ut ein nøyaktig kopi av den søknaden/vedtaket Fylkesmannen har motteke. Vi tilrår at du alltid tek vare på ein kopi. 36

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Prop. 116 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Prop. 116 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Prop. 116 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Innhold 1 Innleiing... 5 2 Endringar i reglane om offentlege skattelister... 7 2.1 Innleiing og samandrag...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat INNLEIING Dette søknadsskjemaet skal nyttast av jernbaneføretak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer