PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET"

Transkript

1 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i , av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter AS, som er forslagsstillers konsulenter, på vegne av Hovdinntunet AS, som er forslagsstiller. Planforslaget omfatter eiendommene: 282/87 - Hovdinntunet AS 282/254 - Heiskroa AS (Innfusjonert i Hovdinntunet AS) Del av 282/1 - Hege Merete Fjøsne Del av 282/64 - Dag Fjøsne Uregistrert veigrunn - Statens vegvesen? Tidligere innsendt materiale: Komplett planforslag for utnyttelse av området ble sendt Oppdal kommune til behandling 04. november Planforslaget ble fremmet for politisk behandling 05. april 2009, se avsnittet Tidligere vedtak i saken. Tidligere vedtak i saken: Det er vedtatt en tidligere reguleringsplan (gjeldende), kalt reguleringsplan for deler av Hovdin-området, vedtatt 25. august 1994, som legger til rette for kombinert fritidsbebyggelse i området og som har flere av de samme trekkene som forslaget som nå legges frem. Det er også tidligere vedtatt rammetillatelse for utbygging på bakgrunn av nevnte reguleringsplan. Forslag til reguleringsplan har vært oppe til behandling i bygningsrådet, det faste utvalg for plansaker i møte 05. april 2009 (sak 09/73). I saken ble det fattet vedtak om å be forslagsstiller omarbeide reguleringsplanen til en mer detaljert plan før saken behandles i bygningsrådet på nytt. Kunngjøring om igangsatt regulering: Oppstart ble varslet i avisene Opdalingen og Opp i uke 17 i Varsel om igangsatt regulering: Direkte informasjon til berørte grunneiere og naboer, samt offentlig myndigheter ble sendt 17. april 2008, i henhold til liste utarbeidet av Oppdal kommune. HENSIKTEN MED PLANEN Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av fritidsleiligheter (både salg og utleie) og forretningsvirksomhet i planområdet. Planforslaget legger til rette for en utbygging av planområdet med ca. 140 leiligheter, hvorav ca. 40 vil være utleieleiligheter lokalisert i et senterbygg i umiddelbar nærhet til heisanlegget. De resterende leilighetene vil være for salg og spres på flere ulike bygg på platået mellom heisanlegget og fylkesveien, og i skråningen vest for

2 2 heisanlegget. I tillegg planlegges det forretningsvirksomhet knyttet til drift av senter for sommer- og vinteraktiviteter og generell turisttrafikk. Planområdet egner seg godt til det planlagte formålet med god tilgang til veiinfrastruktur og til Oppdal sentrum med sine kvaliteter. Videre er planområdet i nær tilknytning til eksisterende ski-infrastruktur. Utbyggingen vil forsterke Oppdal som turiststed og indirekte og direkte tilføre kommunen nye arbeidsplasser. PLANSTATUS Overordnet plan Planområdet omfattes av kommuneplan for Oppdal og kommunedelplan for sentrum for perioden Planområdet er i kommunedelplan for sentrum avsatt til byggeområde forretning. Kommuneplanens arealdel har følgende hovedmål for temaet fritidsbebyggelse; Ved videre utbygging av fritidsbebyggelse skal verdifulle naturområder og god byggeskikk ivaretas. Fortetting av utbygde områder stimuleres der hvor dette er naturlig. Bebyggelsen må ikke bli til hinder for allmennhetens frie ferdsel og heller ikke for beitedyr. Dette gjelder særlig ferdselen til og fra fjellet. Planforslaget innebærer altså en utvidelse av formålet fra forretning i gjeldende kommunedelplan til en kombinasjon av forretnings- og fritidsbebyggelse. Gjeldende reguleringsplan Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan for deler av Hovdin-området, Oppdal kommune, vedtatt av kommunestyret 25. august 1994, sist revidert 18. august Dagens planområde er i denne planen hovedsaklig regulert til forretninger, turistbedrift, hotell, mm. og parkering. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet og størrelse Området ligger sentralt på Oppdal, ved Hovdin skisenter, med nærhet til sentrum. Planområdet har et samlet areal på 19,15 daa og omfatter eiendommer som nevnt innledningsvis. Dagens arealbruk Planområdet benyttes i dag hovedsaklig i sammenheng med driften av Hovdin skisenter. Dagens bebyggelse består av to separate bygninger, hvorav den ene benyttes som café/varmestue og den andre er en driftsbygning og et maskinrom for skiheis. Videre består planområdet av grusbelagte områder, grusvei, noe vegetasjon, samt noe dyrket mark. Den dyrkede marken som berøres er allerede regulert til byggeområde i gjeldende reguleringsplan. Mot vest grenser planområdet mot dyrket mark på eiendommen 283/1, mens den i øst grenser til atkomstvei for tilstøtende bebyggelse og boligeiendom (282/64). Området lenger øst er regulert til byggeområde fritidsbebyggelse. Mot nord ligger

3 3 alpinløyper og heisanlegg, samt fritidsbebyggelse, mens planområdet mot sør grenser mot fylkesvei og boligbebyggelse. Landskap Planområdet er preget av stor åpenhet. Landskapet er skrånende mot sør. Det er omkring 25 meters høydeforskjell fra høyeste punkt på tomta til avkjøring fra fylkesvei. Sentralt i området finnes et platå med en markert voll ned mot fylkesveien. Planområdet krever derfor spesialtilpassede bebyggelsesløsninger. Helt sør i planområdet finnes noe større vegetasjon i form av trær, mens det i nord-vestre del av planområdet er noe dyrket mark. Planområdet for øvrig består i hovedsak av grusveier og plasser. Det er solrikt med gode utsiktsforhold. Grunnforhold Det er ikke registrert spesielle problemstillinger knyttet til grunnforhold. Biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielle problemstillinger knyttet til biologisk mangfold. Rekreasjon Det er svært gode muligheter for rekreasjon i området med umiddelbar nærhet til skisenter og lokalturveg i nord. Barn og unge Planområdet er i dag benyttet av barn og unge, som en konsekvens av at skisenteret ligger i nærheten. En utbygging av området i henhold til planforslaget vil legge ytterligere til rette for bruk av barn og unge. Eksisterende bebyggelse Innenfor planområdet finnes i dag 2 eksisterende bygninger av nyere dato, uten spesiell verdi. Det finnes videre noen ruiner fra gamle Hovden Hotell. Innenfor planens nærområde finnes en blanding av etablert boligbebyggelse, gårdsbebyggelse og ny tett, fritidsbebyggelse (leilighetsbygg). Infrastruktur Planområdet grenser i sør mot Gamle Kongeveg, Fylkesvei 515, som har en ÅDT på 800 i følge Statens vegvesen. Planområdet har atkomst fra denne veien i to punkter, ett i vest og ett i øst. Reguleringsplan for Hovdin gard viser regulert atkomst i øst, mens reguleringsplan for deler av Hovdin-området viser regulert atkomst i vest. I tillegg benytter nabogård privat gårdsvei, som ligger parallelt med dagens vestre atkomst til planområdet, til transport. Miljøforhold Det er ikke utført støyberegninger for trafikk eller næringsbebyggelse.

4 4 Offentlig servicedekning Planområdet har nærhet til Oppdal sentrum med helsetilbud, svømmehall, bibliotek, kommunehus, etc. Privat servicedekning Planområdet har nærhet til Oppdal sentrum med sine sentrumsfunksjoner. Risiko og sårbarhet Forurensning av drikkevann Liten risiko. Planområdet betjenes av en kommunal vannledning. Større trafikkulykker Liten risiko. Veinettet innenfor planområdet vil, sett bort i fra internveier, kun bestå av en felles avkjørsel med begrenset trafikk og lav hastighet. Olje- og kjemikalieforurensning Liten risiko. Det finnes ikke olje- eller kjemikalielagringsanlegg i nærheten av planområdet. Snø-/jord-/leirras Liten risiko. Planområdet kan beskrives som delvis skrånende med en intern høydeforskjell på 25 meter. Store deler av planområdet ligger på et platå. Løsmassetype er tykk morene i følge NGUs løsmassekart. Det er ikke registrert spesiell jordskredfare innenfor planområdet, ei heller snøskredfare, da planområdet ligger i bunnen av et skiløypenett, som er preparert. Skogbrann Liten risiko. Planområdet ligger ikke i et skogområde. Industribrann Ingen risiko. Det finnes ikke industrivirksomhet i nærhet til planområdet. Eksplosjoner Liten risiko. Planområdet inneholder ikke installasjoner som er spesielt eksplosjonsfarlige. Flom Liten risiko. Det finnes vassdrag sentralt i dalen, men dette utgjør ikke en spesiell risiko for planområdet på grunn av høydeforskjeller. Bortfall av transportnett Liten risiko.

5 5 Svikt eller brudd i vann-, avløps- eller elektrisitetsforsyningen Liten risiko. El-nett Liten risiko. Det går ikke høyspentnett gjennom planområdet. Energiforsyning Energiforsyning er planlagt løst med tradisjonelle metoder, supplert med alternative, miljøvennlige metoder, som eksempelvis solfangeranlegg. SAMRÅDS- OG MEDVIRKNINGSPROSESS Som tidligere nevnt er oppstart av reguleringsplanarbeid kunngjort i aviser. I tillegg er naboer, grunneiere og relevante offentlige myndigheter varslet per brev. Sammendrag av innkomne innspill Varsel til naboer og offentlige myndigheter; Det er mottatt 4 merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. 2 fra grunneiere, som omfattes av planområdet, samt 2 fra offentlige myndigheter. 1. John Volden (e-post av 18. april 2008) - Volden ønsker ikke at hans eiendom tas med i planene på noen måte og påpeker at tiltakshaver ikke har tillatelse til å bruke hans vei. Forslagsstillers kommentar; Tiltakshaver forsøkte å inngå forhandlinger med Volden om inkludering av hans eiendom i planforslaget, samt avtale om utvidelse og felles bruk og vedlikehold av vei. Dette arbeidet førte ikke fram. Voldens eiendom er utelatt fra planforslaget. 2. Bjørndal gård (brev av 23. april 2008) - Bjørndal gård v/hege Fjøsne bemerker i sitt brev at deres eiendom ikke er nevnt spesifikt i varselet og at planområdet omfatter deres to private gårdsveier som brukes daglig. Forslagsstiller har problemer med å tolke resten av merknadsbrevet og gjengir derfor det resterende nedenfor;.. Dere har videre tatt dem den frihet og gått inn på vårt areal for leieforhold som er kontraktsfestet og tinglyst. Det skisserte areal må vel være en dårlig begrunnelse da nedkomstarealet for Hovdenexpressen har en kapasitet på 4500 personer pr. time. Det sier da seg selv her har man ikke regulert for vintertrafikk, men kun for sommer. Det obligatoriske nedfartstrasseer som verifiseres i andre land kontra Veritas er 110 meter fra eksisterende heisanlegg. Deres varsel om innsendt regulering vil på det sterkeste imøtegåes. Forslagsstillers kommentar; Tiltakshaver har forsøkt å komme til enighet med Bjørndal Gård vedrørende kjøp/leie av tilleggsareal, men har ikke lykkes med dette.

6 6 Planområdet avgrenses mot dagens regulerte felles avkjørsel på østre side av planområdet. 3. Sør-Trøndelag Fylkeskommune (e-post av 13. mai 2008) - Sør-Trøndelag Fylkeskommune bemerker i sin e-post av 13. mai 2008 at de finner det nødvendig med en innledende arkeologisk befaring for å vurdere potensialet for skjulte spor under den dyrkede marken nord i planområdet, før de kan avgi uttalelse. Befaringen er berammet til medio juni. Forslagsstiller kommentar; Merknaden til fylkeskommunen tas til etterretning. Deres uttalelse vil komme i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. 4. Statens vegvesen (e-post av 15. mai 2008) - Statens vegvesen påpeker i sin uttalelse at byggegrense mot fylkesveien skal være 15 meter og at inn- og utkjøring fra p-kjeller direkte til fylkesvei, som vist på vedlagt illustrasjonsplan, ikke kan aksepteres. Forslagsstillers kommentar; Statens vegvesens uttalelse tas til etterretning. Byggegrense mot fylkesvei er satt til 15 meter. Illustrasjonsplan er revidert og viser atkomst til parkeringskjeller fra felles avkjørsel. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planprinsipp Planforslaget tar sikte på å etablere ny fritids- og næringsbebyggelse på et område som i dag delvis benyttes til drift av Hovdin skisenter og noe landbruk, men som i hovedsak ligger brakk, som følge av tidligere hotellbrann, og som er regulert til forretning i kommunedelplan for sentrum av Oppdal kommune. Det tas sikte på å gjennomføre en utbygging av høy kvalitet, på bakgrunn av reguleringsplanforslaget. Dette vil komme Oppdal kommune til gode i form av høyere sysselsetting og aktivitetsnivå, samt gjennom ytterligere å øke Oppdal sin attraktivitet som skidestinasjon. Skaara Arkitekter AS har utarbeidet skisseprosjekt for planområdet, som planforslaget er basert på og sier følgende om; Konsept Hovden er selve ankeret i skidestinasjonen Oppdal. Ved utbygging av området rundt gondolbanen har det vært en overordnet målsetting å ivareta skiopplevelsen på best mulig måte. Forholdet mellom alpinbakken og tomten har vært en styrende faktor. Da fritidsleiligheter sentralt plassert i attraktive skidestinasjoner gradvis baseres mer på helårsbruk, har det vært viktig å prioritere gode sol- og utsiktsforhold, både på sommer- og vinterstid.

7 7 Overordnede grep En viktig forutsetning for planen har vært å forsterke det visuelle og fysiske tyngdepunktet tettest mulig opp mot alpinbakken og skiaktivitetene rundt. Dette resulterer i et senterbygg som danner knutepunktet og fondmotivet for hele anlegget både sett fra syd og fra alpinbakken i nord. For å tydeliggjøre at skiaktivitetene fortsatt skal være i fokus, prioriterer planen gode siktlinjer mellom atkomstene fra Gamle Kongeveg i sydøst og sydvest. Den fremre bebyggelsens form og plassering støtter opp om viktigheten av å bevare åpenheten mellom skisenteret og bygda. Tomtens topografiske karakter kombinert med eksisterende skianlegg fordrer en oppdeling i tre ulike soner; den skrånende delen mot vest, platået mot syd og aktivitetene rundt heisområdet i nord. Forhold til kommuneplanens arealdel Som nevnt tidligere i dette dokumentet er planområdet i kommuneplanens arealdel for avsatt til område for forretningsvirksomhet. Planforslaget tilfredsstiller i en stor grad denne planen, gjennom etablering av lokaler for næringsvirksomhet, hovedsaklig forretningslokaler, samt hotell/utleieleiligheter. Samtidig utgjør en del av planen byggeområder for fritidsbebyggelse, som formelt sett ikke sees på som forretningsvirksomhet. I dagens eiendomsutviklingsperspektiv er det allikevel svært naturlig å se formålene forretningsvirksomhet og fritidsleiligheter i sammenheng, spesielt i lite tettbygde områder. På flere måter vil det ene formålet bygge opp under det andre og øke økonomi, gjennomførbarhet og attraktivitet i spesifikke prosjekter. Det kan også argumenteres for at utleieleiligheter og selveierleiligheter i praksis er de samme fysiske objektene med svært lik bruk, som allikevel defineres under ulike formål, hovedsaklig på grunn av at brukerne i en type leiligheter skifter oftere, enn i den andre typen leiligheter. Det påpekes avslutningsvis at Oppdal kommune selv ønsker en relativt god utnyttelse av områder som benyttes til fritidsformål og at områder med eksisterende anlegg bør videreutvikles. Hovdinntunet, med sin nærhet til eksisterende infrastruktur og allerede godt utbygde fritidsområder, vil egne seg svært godt til fritidsformål, i tillegg til forretningsvirksomhet. Reguleringsformål Området foreslås regulert til; - Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse - Konsentrert - Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse - Blokkbebyggelse - Bebyggelse og anlegg Kombinert formål Hotell/forretning/fritidsbebyggelse - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Parkering - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Fortau - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Gangveg/gangareal - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn Grøntareal - Sikringssone Frisikt

8 8 Landskap Planområdets landskap krever spesialtilpassede bebyggelsesløsninger og det tas sikte på å gjennomføre en utbygging som ikke forringer landskapets særegne kvaliteter, men heller fremhever dem. En utbygging av den størrelse som reguleringsplanforslaget legger til rette for kan ikke gjennomføres uten endringer i landskapet, men disse vil gjennomføres på en så skånsom måte som mulig. Bebyggelsesstruktur/arkitektur Reguleringsplanen legger til rette for høy utnyttelse sentralt og sør i området, mens det oppover skråningen er tenkt avtrappet terrassebebyggelse i 2 og 3 etasjer. Det er tenkt et senterbygg, som vil være tyngdepunktet i området, rett ved nedfarten. Dette vil inneholde fellesanlegg med næringsarealer og fritidsleiligheter for utleie. Mot fylkesveien er det tenkt smale bygningskropper med helning i takene for å underbygge bevegelsen mot fjellet, samt å minimere høydeforskjellen mot tilstøtende villabebyggelse. Se for øvrig vedlagte illustrasjonsskisser og perspektiver. Bebyggelse oppdeles i flere bygningskropper for å tilpasse seg landskapet. Den nye bebyggelsen vil, når det gjelder volumer, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at området samlet sett fremstår med et godt og moderne arkitektonisk helhetspreg. Det vil legges vekt på kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk. I felt F1 skal det etableres fire rekker med leilighetsbygg som sammenhengende volumenheter som avtrappes i horisontal planet og vertikal planet tilpasset terrengfall. Rekkene mot vest bebygges med maks to etasjer. Rekken i øst bebygges med maks tre etasjer, med unntak av de tre nederste enheter, som bebygges med maks to etasjer. Hovedandelen av fasadekledning skal være i treverk (mørkbeiset eller ubehandlet for gråpatinering over tid) og glass. Alle enhetene er tenkt oppført med store glasspartier mot sydvest med balkong for øvre boenhet og terrasse på mark for nedre boenhet. Bebyggelsen vil få moderne utforming med flatt tak som avtrappes i henhold til terrengfall. Atkomst skal skje fra svalganger mot øst. I felt F2 skal det oppføres leilighetsbygg formet som lameller med høyeste punkt mot nord og laveste punkt mot syd. Skrå takflate skal være mellom grader. Byggene er tenkt horisontaldelt med leiligheter som vil få adkomst via svalgang fra øst. Hvert bygg vil få eget trapperom og heis plassert ved høyeste gavl. Fasademateriale vil i hovedsak være treverk (mørkbeiset eller ubehandlet for gråpatinering over tid) og glass. Utenpåliggende trappe- og heissjakt kan utføres i mur/betong. På felt KF1 bygges servicebygg med høy sokkeletasje med maks 5 meter netto høyde. Øvrige etasjer tenkes etablert med utkragende bygningskropp med avrundende hjørner og skrå syd-fasade i ca. 60 grader vinkel med utsparing for balkonger til utleieleiligheter. Fasadematerialer vil i hovedsak være treverk og glass. For felt F2 og KF1 sikres bebyggelsens plassering gjennom regulering av byggelinjer. Enkelte tiltak tillates overskride byggelinjer, som balkonger mot vest i felt F2 og øvre del av bygningskroppen for bebyggelse i KF1. For felt F1 sikres bebyggelsens plassering gjennom byggegrenser. Trappe- og heishus fra parkeringskjeller tillates etablert utenfor byggegrense. Maksimal utnyttelse settes til 45 % BYA. Bruk av byggrenser innen felt F1 sikrer bebyggelses plassering i hovedtrekk, men gir samtidig noe rom for senere detaljprosjektering.

9 9 Rekreasjonsområder Uteområdene blir formet for å tilfredsstille krav til gode sol- og utsiktsforhold og vindavskjerming med tilsvarende gode leke- og ute-/oppholdsarealer. Sentralt mellom bygningene er det tenkt felles uteplasser med for eksempel badestamper, grillmuligheter eller andre sosiale fellesfunksjoner. Et stisystem vil forbinde disse fellesområdene med alpinanlegget og bebyggelsen for øvrig. Det er i reguleringsbestemmelser knyttet krav til antall m² uteoppholdsareal per fritidsleilighet. Videre stiller reguleringsbestemmelsene krav om at utomhusplan skal innsendes sammen med søknad om tillatelse/rammetillatelse og at utomhusarealene skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest utstedes. Det er i tillegg betydelig eksisterende rekreasjonsmuligheter i området, som alpinanlegg, preparerte skiløyper, natur og mer urbane rekreasjonsmuligheter som bowling, café, etc. Infrastruktur Atkomst Planforslaget regulerer én adkomst til planområdet, men det vil totalt være to adkomster. En i øst og en i vest. Reguleringsplan for Hovdin gard viser regulert atkomst i øst, som eies av Bjørndal gård, men som er regulert som felles avkjørsel for alle eiendommer hvor dette er en naturlig avkjørsel, mens dette planforslaget viser atkomst i vest. I dag ligger atkomst til planområdet og atkomst til nabogård parallelt, noe som må sies å være uhensiktsmessig arealbruk. Tiltakshaver har forsøkt å komme til enighet med eier av gnr./bnr. 283/1 om felles oppgradering, bruk og vedlikehold av eksisterende gårdsvei, som også ville inkludert en sanering av nærliggende eksisterende atkomst til planområdet, men har ikke lykkes å komme til enighet med grunneier. Planforslaget innebærer derfor en oppgradering og utvidelse av dagens vestre atkomst fra fylkesveien. Den planlagte veien vil ha en kjørefeltbredde på 2 x 2,5 meter og annet veiareal på minimum 1.5 meter mot vest for snøopplag. Det reguleres offentlig gangveg/gangareal (felt G1) fra parkering i vest (felt P1/P2) til skibakken og turvei/skiløype for å sikre atkomst for offentlighet. Internveier Tverrvei mellom eksisterende atkomst fra øst og ny atkomst fra vest sikrer en god og oversiktlig trafikkflyt internt i planområdet. Parkeringskjeller under felt F1 sikres god tilgjengelighet direkte via ny atkomst direkte av ny avkjørsel fra fylkesveien, alternativt fra gammel avkjørsel, via ny tverrvei og så ny atkomst fra vest. Parkeringskjeller under felt F2 sikres god tilgjengelighet med nedkjøring fra både eksisterende atkomstvei i øst og ny atkomstvei i vest. Parkering på terreng for buss og personbiler legges i tilknytning til tverrvei og sikres god tilgjengelighet via begge atkomstveier. På del av tverrvei foran hovedbygg i KF1 tas det sikte på å etablere en kombinert løsning for gående og biler, hvor trafikksikkerhet ivaretas. Det tas videre sikte på i størst mulig grad innarbeide universell utforming i løsningsvalgene.

10 10 Parkering Gjeldende reguleringsbestemmelser setter krav om i gjennomsnitt 1,5 p-plass per fritidsleilighet, samt 1 p-plass per 50 m² forretningsareal. Det er forventet at planområdet fullt utbygd vil generere et behov for ca. 230 plasser. I tillegg eksisterer det en privatrettslig avtale med Oppdal kommune om disponering av et 3,5 mål stort område for parkering, noe som innebærer ca. 125 p-plasser. Parkeringsbehovet som utløses direkte av byggetiltakene planlegges løst gjennom en kombinasjon av overflateparkering (ca. 30 plasser) og parkering i garasje (resterende plasser). Overflateparkering (felt P2 og P3) skal forbeholdes besøkende til ski-anlegget og forretningsarealer i fellesbygget på felt KF1. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelse. Resterende parkeringsbehov, herunder parkeringsplasser for eiere og leiere av fritidsleiligheter, ansatte ved virksomhet i fellesbygget og grunneiers privatrettslige forpliktelser overfor Oppdal kommune, dekkes gjennom parkering i garasje under terreng. Andre løsninger for privatrettslige forpliktelser overfor Oppdal kommune kan vurderes gjennom senere forhandlinger mellom berørte parter. Tomten preges i dag av en stor, ødslig parkeringsplass, som står ubenyttet store deler av året, også vinterstid. Behovet for et stort antall parkeringsplasser begrenser seg til helligdager rundt skiferiene (maksimalt 6-8 dager i året). For å unngå at den nye reguleringsplanen preges av kostbare og overdimensjonerte parkeringsforhold ca. 360 dager i året vil videre prosjektering søke en løsning som gir best mulig synergieffekt mellom privat parkeringsbehov og dagsbesøkende. Gjennom å etablere betydelig parkeringsmuligheter under terreng vil man kunne oppnå et bedre og mer miljøvennlig uteområde på terrengnivå. Overflateparkering i nærhet til hovedbygningen etableres i forbindelse med to torg (ett på hver side). Det etableres 3 parkeringsplasser for busser på søndre side av tverrveien mot felt F2. Det etableres 1 korttidsparkeringsplass for buss for av- og påstigning på nordre side av tverrveien mot felt KF1. Vann og avløp Planområdets vann- og avløpsnett blir tilknyttet det eksisterende kommunale nettet. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Planlagt gjennomføring Det tas sikte på å dele opp utbyggingen i to trinn, hvorav første trinn vil inkludere sentralbygget og bebyggelsen på platået mellom fylkesveien og heisanlegget, mens byggetrinn 2 vil være resterende bebyggelse, som befinner seg i skråningen, vest i planområdet. Konsekvenser for natur og miljø Planforslaget vil innebære en økning i trafikk til og fra planområdet og dermed forurensning og støy. Økningen forventes dog ikke overstige konsekvensene av gjeldende regulering.

11 11 Planforslaget innebærer omdisponering av noe dyrket mark, som tidligere er frigitt, til byggeområde. Planforslaget vil i stor grad legge til rette for en betydelig oppgradering av et område med et nedkjørt, slitt og uopparbeidet preg. Ferdig opparbeidet vil dette kunne supplere omkringliggende natur på en god måte. Samfunnsmessige konsekvenser Planforslaget vil ikke ha konsekvenser for skolekapasitet, barnehagekapasitet eller noen kjente negative konsekvenser for barn og unge. Planforslaget vil i større grad enn tidligere legge til rette for rekreasjon og aktivitet blant barn og unge. Planforslaget vil legge til rette for funksjons- og bevegelseshemmede i henhold til gjeldende lover og regler. Det er ingen kjente kulturminner på tomten. Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil gjennomføre en befaring og foreta undersøkelser på den delen av planområdet som i dag benyttes som dyrket mark. Planforslaget vil bedre funksjonaliteten for infrastrukturen innenfor planområdet og bedre trafikksikkerheten gjennom oppgradering av eksisterende veinett. Planforslaget gir ingen kjente negative økonomiske konsekvenser for kommunen. Tiltaket som planforslaget legger til rette for vil derimot kunne føre til økt økonomisk aktivitet i kommunen. Planforslaget innebærer ikke krav til anleggsperioden utover det som er nedfelt i Arbeidsmiljøloven og Plan- og bygningsloven. - Oslo, 04. november 2008, sist revidert 22. juni Jørgen Langgård, Hjellnes Consult as - Vedlegg 1 Illustrasjonsskisse av forslag til utnyttelse av planområdet Vedlegg 2 Bilder av modell av forslag til utnyttelse av planområdet Vedlegg 3 Kopier av varslingsmateriale Vedlegg 4 Kopier av merknader fra varslede Vedlegg 5 Oversikt over intern veigeometri Vedlegg 6 Brannteknisk vurdering

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum - Planforslag datert 24/11 2009 Stiklestad Eiendom Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Plan datert: 20.05.2011 Kommunestyrets vedtak: 15.12.2011 Sist revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUSLANDSANDEN. Plankartets dato: 06.09.00 Siste revisjon: 20.06.05 Kommunens behandling: 20.06.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUSLANDSANDEN. Plankartets dato: 06.09.00 Siste revisjon: 20.06.05 Kommunens behandling: 20.06. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAUSLANDSANDEN Plankartets dato: 06.09.00 Siste revisjon: 20.06.05 Kommunens behandling: 20.06.05 Tekst: Dato: Sign.: Kunngjøring om oppstart av planarbeidet 17.11.99

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for siste revisjon av bestemmelsene :

Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for siste revisjon av bestemmelsene : REGULERINGSBESTEMMELSER TIL side 1 REGULERINGSPLAN FOR GRAVA - HEISTAD Dato for siste revisjon av plankartet 26.08.2010 : Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.08.2010 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Området syd for Holtet. Bestemmelser. Plan nr. 2014001 Dato: 10.01.14 rev.31.01.2014 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg fellesbestemmelser (pbl 12-5 nr

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS. Justert i samsvar med vedtak Gol Kommunestyre sak 063/10, den 16.12.10. Dato for siste revisjon av føresegnene: 07.01.11.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID Hobøl kommune Reguleringsplan for Del av Tomter sentrum REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID 0138 2010 0002 Behandling i det faste utvalg for plansaker, 1. gang 09.06.2009 Plan med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer