MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: 34/12 35/12 36/12 37/12 38/12 39/12 40/12 41/12 42/12 43/12 44/12 45/12 46/12 47/12 48/12 49/12 50/12 51/12 52/12 53/12 Arkivsaknr: Tittel Arkivkode 12/438 FOLKETS TALERSTOL 033 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER 12/ /333 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT ÅRSMELDING OG REGNSKAPSOVERSIKT 12/368 FOR KRYLLINGHEIMENS VENNER 030 &14 REHABILITERING AV OMSORGSBOLIG 12/400 TILBAKEFØRING AV MVA. 153 LOKAL BEMANNINGSNORM FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 12/161 KRØDSHERAD A10 &00 VALG AV EIERREPRESENTANT TIL BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS / /179 VALG AV MEDDOMMERE VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERUTVALG 12/ /378 VALG AV FORLIKSRÅD VALG AV MØTEFULLMEKTIGUTVALG FOR 12/379 FORLIKSRÅDET SKJENKELØYVE 12/388 BYGDEMUSIKKFESTIVALEN U63 08/937 KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITIKK F60 &30 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER VURDERING AV BEHOV OG ENDRING AV 10/264 VEDTAK 613 TILRETTELAGTE BOLIGER NORESUND OG 12/330 KRØDEREN -HUSLEIE 613 &52 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN 12/332 NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP M41 UTBEDRING ROM KRYLLINGHEIMEN 12/380 SAMHANDLINGSREFORMEN GNR 208/2 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUUELLE 12/439 SAKER /440 EVENTUELT 033 Unntatt offentlig ofl 23Ofl 23 KRØDEREN BARNEHAGE - ALTERNATIV 12/311 PLASSERING A10 &42 Noresund, Olav Skinnes Ordfører Side

2 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr.:12/438 Saksnr.: 34/12 FOLKETS TALERSTOL Norefjell Destinasjon ved Ivar Blystad har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. Tema: Orientering om Norefjell Destinasjon sitt arbeid. 2

3 MØTEBOK Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 200 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:12/331 Saksnr.: 54/12 35/12 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER Vedlegg: Likviditetsoversikt og Låneoversikt Saksopplysninger: Iht. vedtatt reglement iht. K-sak 102/09 skal rapportering og finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Nytt revidert finansreglement og samordning av kommunens finansreglement med Krødsherad E-verk sitt reglement er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillater ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd på til sammen kr 33,18 mill er iht. kontoutskrifter pr plassert i DnB (31,77 mill herav 20,43 mill fondsmidler) og Nes Prestegjeld Sparebank (1,41mill i fondsmidler). Hensyntatt korrigeringer mellom driftskonto og fondskonti knyttet til årsavslutningsposteringer (dvs. bruk av fond og avsetning til fond) er samlede fondsmidler for kommunen, jf. egenkapitalkonti i balansen ved årsskifte, 20,26 millioner kroner (1,41 mill i Nes Prestegjeld, og resterende i DnB). Kommunen underskrev i mars 2010 ny hovedbankavtale med DnB for 4 år. Vilkårene for innskudd iht. ny hovedbankavtale er 1 mnd NIBOR + 0,38 med kapitalisering hvert kvartal. Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB har i 2011 vært på 3,03 %. 3

4 I Nes Prestegjeld Sparebank har kommunen rentebetingelser for innskudd lik 3 mnd NIBOR pluss 0,20%, daglig endring, med kapitalisering ved årsslutt. Dette har gitt en gjennomsnittsrente i 2011 på 3,07%. Innskuddsrentene i 2011 iht. bankenes renteavtaler har vært gradvis stigende i årets 3 første kvartaler for deretter å gå litt ned på slutten av året. I desember er det igjen en liten økning. Gjennomsnittlig innskuddsrente 2011 Mnd. Nes Prestegjeld (3 mnd NIBOR nom + 0,20) Jan 2,59 0,2 2,79 Feb 2,61 0,2 2,81 Mar 2,62 0,2 2,82 Apr 2,69 0,2 2,89 Mai 2,72 0,2 2,92 2,85 Jun 2,85 0,2 3,05 Jul 2,94 0,2 3,14 Aug 3,10 0,2 3,30 Sep 3,08 0,2 3,28 3,00 Okt 3,08 0,2 3,28 Nov 3,16 0,2 3,36 Des 3,02 0,2 3,22 Sum 36,86 3,07 DnB Nor (1 mnd NIBOR nom+0,38 ) 2,39 0,38 2,77 2,39 0,38 2,77 2,38 0,38 2,76 2,40 0,38 2,78 2,59 0,38 2,97 2,68 0,38 3,06 2,65 0,38 3,03 2,89 0,38 3,27 2,88 0,38 3,26 2,85 0,38 3,23 2,85 0,38 3,23 2,84 0,38 3,22 36,35 2,81 2,96 3,03 Renter ansv.lån Everket JF. K-100/08 (3 mnd NIBOR nom+0,5) 2,59 0,50 3,09 2,61 0,50 3,11 2,62 0,50 3,12 2,69 0,50 3,19 2,72 0,50 3,22 3,15 2,85 0,50 3,35 2,94 0,50 3,44 3,10 0,50 3,60 3,08 0,50 3,58 3,30 3,08 0,50 3,58 3,16 0,50 3,66 3,02 0,50 3,52 40,46 3,37 Likviditetsutvikling Likviditetsutvikling for 2011 vises i Vedlegg 1; Likviditetsutvikling. Likviditetsgrad i form av mest likvide midler delt på kortsiktig gjeld svinger månedlig mellom 1 og 2 for kommunen i Normen sier at denne helst burde være over 1. I mest likvide midler er i tillegg til ordinær driftskonto også fondsmidler inkludert. Fondsmidler brukes løpende til oppdekking av utbetalingstransaksjoner i form av øremerking og kommunestyrevedtak. Kommunen ligger i perioder og balanserer i nærheten av normen. I perioden februar tom april har likviditetsgraden vært lavest. Periodisering av inntekter, aktivitetsnivå og betalingsforpliktelser til leverandører mv. spiller inn. Vurdering av alternativ plassering Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet i 2011 er vurdert slik at det er lite rom for alternative plasseringer da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav, jf. likviditets-vurderinger. Renten på bankinnskudd iht. kommunens hovedbankavtale med DnB er dessuten noe bedre enn hva de fleste pengemarkedsfond har kunnet tilby. Fastrenteavtaler kan gi litt bedre rentebetingelser, men krever bindingsperioder og er ikke valgt å gå inn på mht. tilgjengelighet. Det er i 2011 således ikke valgt å foreta alternative plasseringer enn bankinnskudd iht. hovedbankavtale i DnB og Nes 4

5 Prestegjeld Sparebank. Plassering av det alt vesentlige i form av bankinnskudd hos hovedbankforbindelsen er også ansett som praktisk i de daglige transaksjoner mellom driftskonto og fondskonti. Kommunen har hittil unngått å måtte ta opp kassekreditt. 2. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal være 3 mnd NIBOR + 0,5. Pr utgjorde dette en gjennomsnittlig rente på 3,37%, og bidro med 1,18 millioner i renteinntekter. Dette var mindre enn forventet og budsjettert beløp kr 1,4 millioner. 3. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Aksjene Krødsherad kommune innehar er alle ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Ytterligere kommentarer vedrørende kommunens aksjer velges avgrenset til endringer i balanseført verdi siste år. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-, dvs. en økning på kr ,- siste år, jf. oversikt over aksjer og andeler nedenfor. Endringen er knyttet til avvikling av Norefjell Kabelbane og innbetaling av egenkapitalinnskudd KLP; - Kommunen hadde 4 aksjer i Norefjell Kabelbane bokført til anskaffelseskost totalt kr ,-. Utbetalt aksjekapital til Krødsherad kommune knyttet til avvikling er kr ,20. Beløpet er inntektsført i investeringsregnskapet og aksjene nedskrevet til null i balanseregnskapet. - Kommunen har innbetalt pliktig egenkapitalinnskudd i KLP for 2011 kr ,- og har økt sin innskuddsandel. Totalt balanseført andelsverdi for egenkapitalinnskudd i KLP Forsikring er etter dette på 2,64 millioner kroner. Egenkapitalinnskudd pliktes innbetalt som følge av at kommunen benytter KLP som pensjonsleverandør. Aksjer og andeler SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Biblioteksentralen 3 andeler BALANSEFØRT VERDI

6 Modum industri 9 aksjer Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb 8 aksjer Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Norefjell Kabelbane (K-99/08) 4 aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS (K-67/09) aksjer Vardar AS 373 B-aksjer SUM BALANSEFØRT VERDI : PASSIVA 2. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 66,78 mill kroner, dvs 10 lån i Husbanken (7,46 mill kr), 31 lån i Kommunalbanken (58,52 mill kr) og 3 lån i DnB Nor (0,8 mill kr). (jf. vedlegg 2; Låneoversikt pr ). Alle lånene, bortsett fra 4 startlån i Husbanken, er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. Tre lån er innfridd i 2011; ett forvaltningslån fra 2001, ett lån til næringsbygg fra 1996 iht. ordinær nedbetalingsplan, samt lånet vedrørende Noresund sentrum som iht. vedtak er ekstraordinært innfridd med kr ,- med tilbakebetalte forskutterte midler fra Statens veivesen ad. rundkjøringen. Nye lån tatt opp i 2011: - Kr ,- : Startlån tatt opp i Husbanken (jf. K-56/11). - Kr ,- : Rentekompensert lån til utbedring svømmehall/skole (K131/10). - Kr ,- : Trafikksikkerhetstiltak Noresundanlegget (K-120/10 og K131/10) - Kr ,- : Tilrettelagte boliger Glesnemoen/Bjertnes (K-52/11) Iht. lov om offentlig anskaffelser kreves det at også låneopptak skal ut på anbud. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet gjeldende fom Det er i dette samarbeidet inngått parallelle rammeavtaler med Kommunalbanken AS, KLP Kreditt AS og DnB. Disse tre bankene har således blitt gitt mulighet til å komme med lånetilbud i Kommunalbanken kommer så si alltid ut med det beste tilbudet, og ble i 2011 valgt som tilbyder. 6

7 Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 10,51 millioner kroner fastrentelån og 56,27 millioner kr lån med flytende rente. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 1,16 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 3 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 10,51 mill: -Lån Sundestugua (2003) med restgjeld 4,4 mill og fastrente 3,51% nom. (til nov.2016) -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 4,11 mill og fastrente 3,49% nom. (til des.2016) -Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 2 mill og fastrente 5,44 % (til okt.2012) Kommunen har 88% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den flytende lånerenten i Kommunalbanken og DnB Nor har gradvis gått oppover fra årsskiftet 2010 og fram til , mens renta i Husbanken har vært relativt stabil gjennom året. Den nominelle (og effektive) gjennomsnittsrenten for 2011 har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,87% (2,89%), Husbanken 2,75% (2,85%) og DnB Nor 3,16 % (3,19%). I januar 2011 var de nominelle rentene henholdsvis 2,60%, 2,80% og 2,79%. Flytende lånerenter hos våre låneleverandører i 2011 Mnd. Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Gj.snitt pr DnB Kommunalbanken Husbanken Nor nominell effektiv nominell effektiv nominell Effektiv 2,60 2,62 2,80 2,90 2,79 2,815 2,60 2,62 2,80 2,90 2,79 2,815 2,60 2,62 2,70 2,80 2,81 2,835 2,60 2,62 2,70 2,80 2,82 2,845 2,75 2,77 2,70 2,80 2,89 2,915 2,850 2,870 2,700 2,80 2,920 2,945 2,850 2,870 2,765 2,865 3,050 3,075 3,000 3,022 2,765 2,865 3,440 3,465 3,150 3,175 2,765 2,865 3,600 3,625 3,150 3,175 2,765 2,865 3,580 3,605 3,150 3,175 2,765 2,865 3,580 3,605 3,150 3,175 2,765 2,865 3,660 3,685 2,63 2,65 2,74 2,84 2,82 2,85 7

8 Gj.snitt pr Gj.snitt pr ,78 2,80 2,74 2,84 3,01 3,04 2,87 2,89 2,75 2,85 3,16 3,19 4. Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og lånebetingelser. Utvikling i styringsrenten er derfor en viktig indikator på kommunens rammevilkår vedrørende renter. Styringsrenten var ved årsskiftet på 2,0 % og holdt seg på dette nivå fram til rentemøtet 12. mai 2011 da den ble økt til 2,25%. Rentemøtet gav imidlertid en nedgang i styringsrenta igjen med 0,5% til 1,75%. Norges bank begrunnet nedsettelsen med økende uro i finansmarkedene; herunder gjeldssituasjonen i euroområdet som har ført til betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Reduksjonen av styringsrenta var ment som en gardering mot et tilbakeslag i norsk økonomi. Sett opp mot kommunes lånegjeld på 66,78 millioner (der 10,51 millioner imidlertid er bundet til fastrente) har en lav rente i 2011 virket positiv inn på kommunens renteutgifter. Det var i budsjettet for 2011 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 4%. Totale renteutgifter ble for året 0,93 millioner mindre enn budsjettert (inkludert besparelser ved låneopptak sent på året). Lav rente har imidlertid virket negativt inn på kommunens renteinntekter. Det var iht. årsbudsjett forventet 1,4 mill (4%) i renteinntekt på ansvarlig lån til E-verket. Gjennomsnittsrenta ble kun 3,37% med utgangspunkt i 3 mnd NIBOR+0,5 og gav en mindreinntekt på kr ,-. Men med en forsiktig budsjettering i 2011 av renteinntekter totalt for kommunen, ble merinntekter innskuddsrenter totalt kr ,-. I budsjett for 2012 er det lagt inn en forventet rente på 4% ad. renteutgifter lån. Med en ytterligere nedgang i styringsrenta 14. mars 2012 til 1,5%, synes mindreutgifter lånerenter sannsynlig også i II. KRØDSHERAD EVERK KF AKTIVA Plassering av likviditet/betingelser I følge kontoutdrag fra bankene har everket følgende bankinnskudd pr : BANK DNB Nes Prestegjeld Sparebank Modum Sparebank Ringerikes Sparebank kr 10 mill kr 2,5 kr 18,1 kr 1,4 Sum bankinnskudd kr 32,1 mill gj.sn.rente ,22 % (pr ,47 % ( 3,68 % ( 3,02 % ( 3,65 %) 3,80 %) 3,90 %) 3,35 %) 8

9 AKSJER/AKSJEFOND Odin Norden KLP fondsforvaltning Norsk Enøk og Energi KLP egenkapitalinnskudd Sum aksjer/aksjefond Balanseført verdi Balanseført verdi PASSIVA Ansvarlig lån til Krødsherad kommune; ,Rentebetingelser er 3 mnd NIBOR + 0,5 (gav gjennomsnittrente på 3,37 % for 2011) VURDERING Everksjefens vurdering er at renter på bankinnskudd utvikler seg som forutsatt for Renten blir jevnlig sjekket. Når det gjelder plassering i Odin Norden og KLP fondsforvaltning er dette langsiktige plasseringer som everksjefen vurderer som sikre og god I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Finansforvaltningsrapport per tas til orientering. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Aaskjær og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 9

10 10

11 11

12 12

13 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr.:12/333 Saksnr.: 36/12 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 Vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport Saksopplysninger: Det vises til vedlagte årsrapport Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport tas til orientering. 13

14 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG ANSVAR Kommunestyret har etter KL 76 det øverste ansvaret for tilsyn og kontroll i kommunen. Kontrollutvalget skal etter KL 77 forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver, og utvalget i Krødsherad kommune vil gjennom årsmeldingen informere om sentrale forhold i kontrollutvalgets virksomhet i KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING Kommuneloven og Forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til hvem som kan velges som medlemmer av kontrollutvalget. Det heter blant annet at et medlem av kontrollutvalget ikke kan være medlem eller varamedlem av kommunalt styre eller nemnd med beslutnings-myndighet eller være ansatt i kommunen. Kontrollutvalget i Krødsherad kommune har frem til konstitueringen den hatt denne sammensettingen (4 medlemmer): Faste medlemmer: Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Elisabeth Sverre Ørpen (TPBL) Inger Rolfstad (AP) Turid L. Brekka (TPBL) Ove Jokerud (TPBL) Varamedlemmer: Inger K. Grimelid Even S. Bøe Ellen Berg Svein E. Majerberget Fra er kontrollutvalget utvidet til 5 medlemmer, og har slik sammensetting: Faste medlemmer: Leder: Vidar Fossum (AP) Medlem: Ove Jokerud (TPBL) Medlem: Viggo Bottolfs (AP) Medlem: Åse Marit Hovden Medlem: Anne Mari Pedersen 14

15 Varamedlemmer: Anne Marit Braathen Truls Erik Hennum Fred Løvli 3. KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET M.V. - Møteaktivitet I 2011 har kontrollutvalget hatt 4 møter og behandlet 22 aker. Alle møtene er avholdt i kommunehuset, Noresund. Møtene er i samsvar med regelverket holdt for lukkede dører. - Sekretær for utvalget Det interkommunale samarbeidet (etter kommunelovens 27), Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS, er sekretær for utvalget. Sekretærens oppgave er å påse at de sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet og at dets vedtak iverksettes. Utvalgets faste sekretær er Audun Helleland. Sekretæren er direkte underlagt kontrollutvalget i forhold til dets virksomhet. Administrativt er sekretæren underlagt et styre valgt av og blant kontrollutvalgsledere/nestledere i de deltakende kommunene i samarbeidet. - Forholdet til revisjonen Krødsherad kommune er deltaker i Buskerud Kommunerevisjon IKS og i samsvar med selskapsavtalen er dette selskapet kommunens revisor. Kontrollutvalget skal etter gjeldende bestemmelser blant annet gitt i Forskrift om kontrollutvalg holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet, føre tilsyn med revisjonsarbeidets framdrift og at revisjonen foregår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og andre bestemmelser. For øvrig er gjennomføringen av revisjonen et fagansvar som tilligger revisjonssjefen, og som ikke kan instrueres av andre. Oppdrag ut over regnskapsrevisjon må bestilles. Kontrollutvalget fremmer forslag til budsjettramme for revisjon av kommunens regnskaper, revisjon av kommunalt 15

16 foretak (KF), forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. - Utvalgets møter - Innkalling, sakslister og protokoller Møtene i kontrollutvalget skal - i motsetning til øvrige kommunale møter - holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv bestemmer noe annet. Ordfører og revisor har rett til å delta i utvalgets møter. Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordføreren og kommunens oppdragsansvarlige revisor, jf revisjonsforskriftens 19. Som hovedregel blir sakene sendt ut en uke før møtet skal holdes. Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene. 4. SAKER SOM ER BEHANDLET I LØPET AV Uttalelse til kommunens årsregnskap for 2010 Revisjonen avgir revisjonsberetning til kommunestyret vedr. kommunens regnskap. Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2010 ble behandlet på kontrollutvalgets møte den , sak 07/11 Årsregnskapet til Krødsherad kommune for Rådmann Marit Lesteberg og regnskapssjef Anne-Berit Hamre Narum deltok under behandlingen og redegjorde for hovedpunktene i regnskapet. Fagansvarlig for regnskapsrevisjon, Inger Anne Fredriksen, deltok også i møtet og informerte om at det grunnet sen regnskapsavleggelse i følge regelverket var avgitt 2 revisjonsberetninger. Kontrollutvalget fattet enstemmig slikt vedtak til årsregnskapet for 2010: Kontrollutvalgets uttalelse til Krødsherad kommunes årsregnskap for 2010 med de endringer som fremkom under behandlingen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. -Årsregnskapet til Krødsherad everk KF for Revisjonen avgir revisjonsberetning til kommunestyret vedr. regnskapet til Krødsherad Everk KF. Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2010 ble behandlet i kontrollutvalgets møte den , sak 08/11 Årsregnskapet for Krødsherad everk

17 Kontrollutvalget fattet enstemmig slikt vedtak vedr. årsregnskapet for Krødsherad everk KF for 2009: Kontrollutvalgets uttalelse til Krødsherad Everk KF sitt årsregnskap for 2010 med de endringer som fremkom under behandlingen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet - Andre saker Av øvrige saker som har vært behandlet kan nevnes: Redegjørelser om tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenesten ved rådmannen representert v/sektorlederer Kommunens finansrapportering uttalelse fra revisjonen Informasjon fra Buskerud Kommunerevisjon IKS o Plan for revisjon 2011 o Regnskapsrevisjon 2010 brev nr. 4 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS o Uavhengighetserklæringer fra Buskerud Kommunerevisjon IKS o Engasjementsbrev fra Buskerud Kommunerevisjon IKS Budsjett for tilsyn og kontroll for KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING TIL Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret blant annet gjennom sin årsrapporten og oversendelse av enkeltsaker. Referatene fra kontrollutvalgets møter sendes kommunestyret. Krødsherad kommune Kontrollutvalget, 20. mars 2012 Vidar Fossum (sign.) leder Ove Jokerud (sign.) Åse Marit Hovden (sign.) Viggo Bottolfs (sign.) Anne Mari Pedersen (sign.) 17

18 Saksbehandler Saksnr. Audun Helleland 15/12 Møtedato KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2011 Vedlegg: Utkast til årsrapport for 2011 Sekretariatets forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til utarbeidet forslag til årsrapport. Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering. Saksfremstilling: Kontrollutvalget utfører sitt arbeid på vegne av kommunestyret og skal rapportere til dette om sin virksomhet. Sekretariatet har utarbeidet et utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2011 som legges frem for utvalget til drøfting. 18

19 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 030 &14 Arkivsaknr.:12/368 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: 37/ ÅRSMELDING OG REGNSKAPSOVERSIKT FOR 2011 KRYLLINGHEIMENS VENNER Vedlegg: Årsmelding og regnskapsoversikt 2011 Saksopplysninger: Det vises til vedlagte dokumenter. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Årsberetningen fra Kryllingheimens venner viser også i år hvilket utmerket arbeid foreningen gjør for beboerne på Kryllingheimen. Kommunestyret vil få uttrykke stor takknemlighet for innsatsen. 19

20 20

21 21

22 22

23 MØTEBOK Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:12/400 Saksnr.: 72/12 38/12 REHABILITERING AV OMSORGSBOLIG - TILBAKEFØRING AV MVA. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til vedtak i årsbudsjett for 2012 vedr. rehabilitering av omsorgsbolig, hvor det ble bevilget kr ,- til prosjektet. Prosjektet er nå ferdigstilt. Totalkostnaden for rehabiliteringen beløper seg til (kr ,- + mva. kr ,-.) ,-. Tidligere bevilget beløp kr ,- Kommunen mottar i denne sammenheng momskompensasjon med totalt kr ,-. Rådmannen vil foreslå at deler av momskompensasjonen kr ,- benyttes til totalfinansieringen av prosjektet. Slikt vedtak må fattes under forutsetning av at kommunens totale driftsregnskap for 2012 går i overskudd, hvis så ikke skulle være tilfelle vil vi måtte hensynta dekningsreglene i regnskapsforskriftene som tilsier at 40% av momskompensasjonen (som pr. dato tilføres driftsregnskapet) vil måtte dekkes opp på annen måte. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Prosjektet rehabilitering av omsorgsbolig tilføres kr ,- fra momskompensasjon som fullfinansiering. Vedtaket er fattet under forutsetning av at Krødsherad kommunes totale driftsregnskap for 2012 går i overskudd. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 23

24 MØTEBOK Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &00 Arkivsaknr.:12/161 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 66/12 39/ LOKAL BEMANNINGSNORM FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD Vedlegg: Barnehagelovens 1. Formål og 2. Innhold Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre har som del av vedtak i sak 143/11 enstemmig uttalt: Lokal bemanningsnorm for barnehagene i Krødsherad utredes og revideres, for politisk behandling første tertial Gjeldende lov: Barnehagelovens 18 fastslår: Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Med hjemmel i Barnehagelovens 18 har Barne- og familiedepartementet med virkning fra fastsatt forskrift om den pedagogiske bemanningen i barnehager: Det skal være minimum en pedagogisk leder per barn når barna er over tre år, og en pedagogisk leder per 7 9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder Styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning. Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2201) fastslår: En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling. I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver. Gjeldende vedtekter for kommunale barnehager i Krødsherad: Krødsherad kommunestyre har siste gang behandlet vedtektene for de kommunale barnehager. Det er relevant å se vedtatt bemanningsnorm i sammenheng med noen andre punkter i vedtektene. Vedtektenes punkt 4 regulerer bemanningen i barnehagene: Grunnbemanningen er 3 hele stillinger per avdeling med 18 plasser, der 13 eller flere plasser er i bruk hver dag, med en førskolelærer som avdelings- leder. Grunnbemanningen er 4 hele stillinger per avdeling med 24 plasser der 19 eller flere er i bruk hver dag, da med to 24

25 førskolelærere hvor den ene er avdelingsleder. Ved bruk av mer enn 24 plasser hver dag, skal økt bemanning vurderes. Styrer er faglig og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. Vedtektenes punkt 6 regulerer opptak til barnehagene: Etter vedtak i Stortinget har barn som fyller ett år senest innen 1. september det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august dette året. Lov om barnehager 13 regulerer prioritet ved opptak. Kommunale barnehager i Krødsherad gir ikke tilbud om plass tidligere enn fra det tidspunkt loven gir rett til plass. Forutsatt at det er ledig kapasitet, er det supplerende opptak gjennom hele året etter hvert som barna blir 11 måneder gamle. Vedtektenes punkt 7 definerer barnehagenes åpningstid: Åpningstiden er fra kl til kl mandag fredag. Administrasjonens kommentarer: Et barn i alderen 1 3 år teller 2 plasser. Et barn over 3 år teller 1 plass. Barn defineres som treåring fra 1. januar/1. juli etter at de har fylt 3 år. Krødsherad kommune har i punkt 4 valgt å legge seg på den strengeste fortolkning av sentralt vedtatt pedagognorm. Med hjemmel i Barnehageloven 12 har Stortinget vedtatt å kreve at kommunene skal ha minimum ett barnehageopptak i året. Krødsherad kommune har et ønske om å møte nye barnehagesøkere med et ja gjennom hele året. Begrepet ledig kapasitet i punkt 6 er således knyttet til antall plasser den enkelte barnehage er godkjent for, og ikke til en fast definert personalressurs. Denne må fortløpende justeres i forhold til antall barn som har plass. Åpningstid i kommunale barnehager er i punkt 7 fastsatt til 10 timer daglig. Tre hele stillinger på en avdeling med 18 plasser innebærer en daglig personalressurs på 21:45 timer. Pedagogen har daglig bundet arbeidstid på 6:45 timer. De to fagarbeiderne/assistentene har hver en daglig arbeidstid på 7:30 timer. Totalt 21:45 arbeidstimer skal så fordeles utover på 10 timers åpningstid. Det betyr altså en snittbemanning pr time på 2,18 ansatte for å drifte 18 plasser. Fire hele stillinger (2 pedagoger og 2 fagarbeidere/assistenter) på en avdeling med 24 plasser innebærer en daglig personalressurs på 28:30 timer. Det betyr en snittbemanning pr time på 2,85 ansatte for å drifte 24 plasser. Begge kommunale barnehager har styrer i 100 % stilling. Noresund barnehage gir pr plass til 54 bar. Krøderen barnehage gir pr plass til 39 barn. Bemanningsnorm i våre nabokommuner. Oppvekstsektoren har vært i kontakt med Krødsherads nabokommuner for å danne seg et bilde av hvilken norm disse har lagt seg på. Kommune Krødsherad Flesberg Rollag Nore/Uvdal Nes Bemanningsnorm 3 stillinger pr. 18 plasser 3 stillinger pr. 18 plasser 3 stillinger pr. 18 plasser 3 stillinger pr. 18 plasser 3 stillinger pr. 18 plasser Kommentarer Der 13 eller flere plasser er i bruk Der 11 eller flere plasser er i bruk Beregnet i barnehagen som helhet Gjorde forsøk i 2011 med 2,8 stillinger. Er nå tilbake på 3. 25

26 Flå Hole Modum Sigdal 3 stillinger pr. 18 plasser 3 stillinger pr. 18 plasser 3 stillinger pr. 18 plasser 3 stillinger pr. 18 plasser Åpningstid 10 timer pr. dag Forutsetter åpningstid på mer enn 6 t/dag Forutsetter fulle grupper Åpningstid 10 timer pr. dag Kort oppsummert: Med små nyanser følger våre nabokommuner samme tenkning som Krødsherad har gjort om bemanning. Kommunale barnehager i Krødsherad. Krøderen barnehage består av to avdelinger med en samlet godkjent kapasitet på 44 plasser. Den er i dag organisert slik: Bikuben: 18 plasser for barn i aldersgruppa 1 3 år. Maurtua: 26 plasser for barn i aldersgruppa 3-6 år. Noresund barnehage består av tre avdelinger med en samlet godkjent kapasitet på 72 plasser. Den er organisert slik: Lykketroll: Midlertidig avdeling med 18 plasser for barn i aldersgruppa 1 2 år. Trollungene: 27 plasser for barn i aldersgruppa 2 4 år. Smurfene: 27 plasser for barn i aldersgruppa 4 6 år. NOU 2012: 1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene. Regjeringen oppnevnte i juni 2010 et Barnehagelovutvalg med mandat å gjennomgå gjeldende barnehagelov med forskrifter for å vurdere om regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor. Utvalget leverte tilbake til Kunnskapsdepartementet NOU nr : Til barnas beste. En NOU (Norges offentlige utredninger) er en rapport som utreder status på et definert område, og den er ofte en del av et forarbeid til en lovrevisjon. Således er det ingen automatikk at forslag fra et utvalg i en NOU blir framtidig gjeldende lov. Men det er likevel verdt å merke seg de argumenter som føres til torgs, og de anbefalinger som gis. NOU nr tar utgangspunkt i barnehagenes samfunnsmandat slik det er definert gjennom barnehagelovens bestemmelser om formål ( 1) og innhold ( 2). Det drøftes så hvilke regulerbare faktorer som påvirker kvaliteten i barnehagen. Denne gjennomgangen danner bakgrunnen for utvalgets forslag om kvalitetssikrende bestemmelser og et godt rammeverk som kan sikre likeverdige barnehagetilbud med god kvalitet. I et slik perspektiv gir Til barnas beste anbefalinger om ny bemanningsnorm i framtidens barnehage. Utvalget formulerer følgende forslag til ny norm i barnehageloven: 32 Barnehagens grunnbemanning Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en god pedagogisk virksomhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil seks barn under tre år. En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil tolv barn over tre år. Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå eller universitetsutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 20 prosent av pedagogene i barnehagen kan ha annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå eller universitetsnivå. Barne- og 26

27 ungdomsarbeidere skal utgjøre minst 25 prosent av barnehagens grunnbemanning. Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i tredje og fjerde ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Departementet kan gi forskrift om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid. Et slik forslag innebærer en lovfesting av en pedagognorm som er skjerpet i forhold til dagens norm. Det er en målsetning at i framtidens barnehage skal 50 % av de tilsatte ha førskolelærerutdanning. Forslaget inneholder også en lovfesting av en total bemanningsnorm som er i tråd med den kommunale norm både Krødsherad og omkringliggende kommuner følger i dag, men skjerper kravet til formell kompetanse ved at minst 25 % av de ansatte skal være barne- og ungdomsarbeidere. I økonomiske beregninger gjort av Barnehagelovutvalget, vil en endring av dagens lov til foreslått ny lovtekst, utløse et behov for nye pedagogårsverk i barnehagesektoren. Økte personalkostnader er beregnet til om lag 1,4 mrd. kroner (i 2011 kroner) pr. år. Disse skjerpede kompetansekravene må innføres over tid, og det er i den forbindelsen foreslått overgangsbestemmelser i forslaget til ny barnehagelov fram til strengere regulering trer i kraft fra Krødsherad kommunestyres vedtak i sak 143/11. Krødsherad kommunestyre har bedt administrasjonen om å utrede den lokale bemanningsnormen for de kommunale barnehagene i Krødsherad, for så å legge den fram til politisk behandling i løpet av første tertial Sektorleders kommentarer: I administrasjonens arbeid med denne saken har følgende elementer blitt tillagt vekt: En klar forankring i barnehagens samfunnsmandat slik det er nedfelt i barnehagelovens 1 Formål og 2 Innhold. (vedlegg) En grundig drøfting med styrerne ut i fra erfaringer med dagens bemanningsnorm. Et blikk til den norm våre nabokommuner har for bemanning i barnehagene. Vurderinger som det sentrale Barnehagelovutvalget har presentert i NOU 2012:1 Til barnas beste. Drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. Høringsuttalelser fra barnehagenes samarbeidsutvalg vil foreligge til politiske behandlingen. Ut i fra en totalvurdering vil sektorleder anbefale følgende: Inntil eventuell ny barnehagelov gir klare sentrale føringer for den totale bemanning i barnehager, vedtektenes punkt 4. Bemanning følgende ordlyd: Barnehagens bemanning skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en forsvarlig og god pedagogisk virksomhet. Den totale grunnbemanningen beregnes ut i fra barnehagen som helhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. Barn defineres som treåringer fra 1. januar/1.juli etter at de har fylt tre år. 27

28 Bemanning ut over grunnbemanningen kan vurderes ved store og særlig krevende barnegrupper. Styrer er faglig, pedagogisk og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Styrer er også personalleder i barnehagen. Avdelingene ledes av pedagogiske ledere med kompetanse i samsvar med barnehagelovens 18. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: Punkt 4 Bemanning i vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager endres til: Barnehagens bemanning skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en forsvarlig og god pedagogisk virksomhet. Den totale grunnbemanningen beregnes ut i fra barnehagen som helhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. Barn defineres som treåringer fra 1. januar/1.juli etter at de har fylt tre år. Bemanning ut over grunnbemanningen kan vurderes ved store og særlig krevende barnegrupper. Styrer er faglig, pedagogisk og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Styrer er også personalleder i barnehagen. Avdelingene ledes av pedagogiske ledere med kompetanse i samsvar med barnehagelovens 18. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 28

29 Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 29

30 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr.:11/762 Saksnr.: 114/11 40/12 VALG AV EIERREPRESENTANT TIL BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I kommunestyremøtet ble Vidar Fossum valgt til vår eierrepresentant Buskerud Kommunerevisjon IKS, med Ove Jokerud som vara. Administrasjonen har fått en henvendelse fra kommunerevisjonen om at det skulle ha vært valgt 2 eierrepresentanter med varaer. Kommunestyret må derfor oppnevne en representant og en vara til Saken legges fram for Kommunestyret uten innstilling. 30

31 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:12/179 Saksnr.: 67/12 41/12 VALG AV MEDDOMMERE Vedlegg: Orientering fra lagretten, brev fra lagrett og tingrett Saksopplysninger: Hvor mange skal velges: 5 kvinner og 5 menn til tingretten 1 kvinne og 1 mann til lagmannsretten (Antallet er betydelig redusert fra forrige periode) Funksjonstid: Regelverk: Det vises til vedlagte orientering fra lagretten. Domstolsadministrasjonen oppfordrer allmennheten til å foreslå kandidater. Vi har per dato mottatt et slikt forslag fra Lisette Nyhus som ønsker å påta seg et verv som meddommer i tingretten. I perioden har følgende personer fungert i vervene: Eiker, Modum og Sigdal tingrett: Kvinner Ingfrid Julie Aspen, Marit U Andersen, Anne Grethe Bottolfs, Anne Berit Bjerregaard, Turid L. Johnsrud, Berit Skinnes Fossen, Mari Strande, Solveig Solli, Inger E. D. Jokerud, Sigrid Waaler, Elisabeth Ødegård, Inger Kristin Grimeli, Kari Anne Berg, Inger M. A. Bjerkerud, Helene Øverby Menn Kåre D. Berg, Inge Kvitvær, Tore Aasen, Gustav Kalager, Arne Frøhaug, Per G. Ringnes, Tor Fretland, Truls Råen, Truls S. Sleviken, Nils Ole Fladhus, Gudmund Flatin, Magnus Nilsen, Steinar Skinnes, Ole Martin Bjøre, Roy Heia 31

32 Borgarting lagmannsrett: Kvinner Thea Regine Thengs, Inger Rolfstad, Turid L. Brekka Menn Vidar Fossum, Ove Jokerud, Ole Raaen Rådmannen henstiller til formannskapet som valgkomite å foreta følgende: Innen kommunestyrets møte den 24. mai, foreslå det aktuelle antall kandidater som skal velges. Kommunestyrets kandidatliste legges deretter ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager, og meddommere/lagrettemedlemmer velges endelig i kommunestyrets møte 28. juni. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Forslag på kandidater skal foreligge innen kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskap/valgkomite. 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:12/375 Saksnr.: 68/12 42/12 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERUTVALG Vedlegg: Ingen Hvor mange skal velges: 16 medlemmer med en rimelig fordeling av kvinner og menn Funksjonstid: Regelverk: Jordskifteloven 8: I kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemer og meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet. Prosedyre: Det velges 16 medlemmer med en rimelig fordeling av kvinner og menn Medlemmer/representanter i inneværende periode: Truls Erik Hennum Elisabeth Glesne Anne Bjerregård Svare Ole Jacob Jemtland Berit Skinnes Fossen Ivar Stillingen Anders Røren Gunhild Bjerkerud Einar Steinseth Gunhild Bjøre Gunhild K. Kleven Leif Skogly Gro Nore Harald Bråthen Truls Råen Svein Knut Granum Spesielle hensyn: Også for valg av jordskiftemedommere gjelder at: Valget må foretas på den måten at kommunestyret først vedtar en liste over kandidater, som skal ligge ute til offentlig 37

38 ettersyn i minst 14 dager, deretter må kommunestyret vedta den endelige lista på sitt neste møte. Dette etter at formannskapet da har gått gjennom evt. innvendinger som publikum måtte ha kommet med, eller ønske om fritak framsatt av enkeltkandidater. Rådmannen henstiller til formannskapet om å foreta følgende: Innen kommunestyrets møte den 24. mai, foreslå det aktuelle antall kandidater som skal velges. Kommunestyrets kandidatliste legges deretter ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager, og jordskiftemeddommere velges endelig i kommunestyrets møte 28. juni. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Forslag på kandidater skal foreligge innen kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskap/valgkomite. 38

39 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:12/378 Saksnr.: 69/12 43/12 VALG AV FORLIKSRÅD Vedlegg: Ingen Hvor mange skal velges: 3 medlemmer med varamedlemmer Funksjonstid: Regelverk: Domstolslovens 27: I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. Og 57: Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som følger av paragrafen her og av 27. Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen Prosedyre: Det velges 3 medlemmer med varamedlemmer, og velger leder blant de faste medlemmene 39

40 Medlemmer/representanter i inneværende periode: Elisabeth Ørpen (leder) - vara1: Einar Grimelid Inger K. Grimelid - vara2: Mona Høgli Grethe Solli - vara3: Britt K. Glienke Spesielle hensyn: Lensmannen er sekretær for forliksrådet. Rådmannen henstiller til formannskapet som valgkomite å foreta følgende: Innen kommunestyrets møte den 24. mai, foreslå det aktuelle antall kandidater som skal velges. Etter kommunestyrets valg oversendes dette til fylkesmannen for godkjenning av valget. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Forslag på kandidater skal foreligge innen kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskap/valgkomite. 40

41 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:12/379 Saksnr.: 70/12 44/12 VALG AV MØTEFULLMEKTIGUTVALG FOR FORLIKSRÅDET Vedlegg: Ingen Hvor mange skal velges: Et utvalg på 3 medlemmer. Funksjonstid: Regelverk: Forskrift om forliksrådene 3: Utvalg av faste møtefullmektiger Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. Prosedyre: Det velges 3 medlemmer av møtefullmektiguvalget for forliksrådet. Medlemmer/representanter i inneværende periode: Ole Raaen Magnhild Strand Pedersen Linda Aaskjær 41

42 Spesielle hensyn: Kommunestyret står forholdsvis fritt til å angi hvilken periode medlemmene velges for, men det synes naturlig å bruke samme periode som den forliksrådet er valgt for. Rådmannen henstiller til formannskapet som valgkomite å foreta følgende: Innen kommunestyrets møte den 24. mai, foreslå det aktuelle antall kandidater som skal velges. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Forslag på kandidater skal foreligge innen kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskap/valgkomite. 42

43 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr.:12/388 Saksnr.: 45/12 SKJENKELØYVE BYGDEMUSIKKFESTIVALEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Leder av Bygdemusikkens venner skriver slik i brev av : Lensmannen har ingen anmerkninger til arrangementet i svarbrev av Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Bygdemusikkfestivalen 2012 tillates å skjenke alkohol i gruppe 1 og 2 på følgende tidspunkter: Torsdag Fredag Lørdag Som skjenkebestyrere godkjennes Anne Stensrud, Ingeborg Danbolt og Lise Merethe Jokerud. 43

44 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: F60 &30 Arkivsaknr.:08/937 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET 5/11 26/12 63/12 46/ KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITIKK Vedlegg: Planforslaget med de endringer arbeidsgruppa foreslår (Eget dokument) Saksopplysninger: Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i 6 uker, med høringsfrist Ved høringsfristens utløp var det kommet inn i alt 4 uttalelser, som skjematisk gjengis nedenfor. I skjemaet har arbeidsgruppa kommentert de ulike innspillene, og også, med uthevet skrift, foreslått endringer, der vi har funnet at dette er på sin plass. Alle skjenkeog utsalgssteder for alkohol ble tilskrevet om høringen, men vi har ikke mottatt innspill fra noen av dem. Høringsinstans Innspillets innhold Tverretatlig team Mulighet for å benytte miljøarbeideren på flere områder Reseptregisteret som kilde for legemiddelstatistikk Bør vi ha tiltak mot å begynne med snus? Miljøarbeideren inn i ICDP-programmet Tilrettelagte boliger, vurdere etter prøvetid, om det er behov for fler Bytte ut uttrykket drop outs med ny giv Prosjektgruppas kommentar/ forslag Planen er ikke til hinder for dette Laveste nivå for opplysninger er på fylkesnivå, hvilket ikke er til hjelp for oss Ikke aktuelt i denne planen ICDP er for foreldre til barn og de helt unge. Miljøarbeider er ikke sentral for denne målgruppen Ingen kommentar Drop outs er et innarbeidet begrep, dessuten er Ny giv et begrep som har en annen 44

45 Rusforebyggende utvalg Etablering av Vinmonopol og konsekvenser Taxi på fjellet Kontaktlister overfor skolene Kommunelegens rolle ikke definert. ICDP også inn i skolen?? Redusere forbruk av vanedannende medisin Kvalitet og kompetanse Borgestadklinikken Antall kontroller ikke overholdt Ansvarlig vertskap heter nå Ansvarlig alkoholhåndtering Det fremkommer ikke tydelige tidsperspektiv, f.eks. på iverksetting av nye tiltak. Hvordan skjer rapportering? Hvem følger den opp? betydning Ingen kommentar utover det som står i planforslaget Forslaget ligger helt utenfor hva kommunen kan gjøre noe med Planen sier også at disse må på plass. Prioriteres Settes inn i matrisen kapittel 1. punkt 3 (målsetting) Kommunelegen inn under ansvar. Vi forutsetter at en videreføring av dette inn i skolen, skjer i regi av skolehelsetjenesten. Vi forutsetter at våre leger nøye vurderer alternative behandlingsmåter Vi mener planen fokuserer godt på å øke kompetansen til våre ansatte Her må det påpekes at det store flertall av skjenkebedrifter ikke er helårsåpne, hvilket naturlig reduserer antall kontroller Begrepet endres til Ansvarlig alkoholhåndtering Vi mener at svært mange av tiltakene er av en slik karakter at de ikke kan tidfestes, derfor foreslår vi å ikke ta dette inn i planen. Vi mener dette er dekket opp i planen via den enkelte etats årsmelding, menforeslår: Planen rulleres hvert 4 år. Rapportering skjer via den enkelte sektors årsmeldinger til kommunestyret. Ansvarlig for tiltak er også ansvarlig for denne rapportering. 45

46 Sektorleder HO Pkt 2.5.2, 6. avsnitt bruker betegnelsen fagkoordinator, riktig begrep er fagansvarlig omsorg Rett møtehyppighet er 3-4 ganger per år Det stilles spørsmålstegn i flere punkter om at få personer vil gjøre planen anonym nok med hensyn på personvern Pkt s. 25 Begrepet serve bør byttes ut med å yte tjenester Pkt 4.1.4, 3 Kurs også for frivillige som skjenker alkohol. Pkt ICDP Det bør understrekes at dette er et samarbeid mellom helsestasjon og barnehagene Pkt Ny giv-buskerud, ønske om at helsesøster og sosiallærer ved Krøderen skole deltar i prosjektet Må Kryllingheimen ha skjenkeløyve for å servere alkohol?? Fagkoordinator rettes til fagansvarlig omsorg. Møttehyppighet rettes til 3-4 ganger årlig Vi anser at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt i planen. Begrepet serve byttes ut med å yte tjenester Vi mener dette vil være å kreve for mye av arrangørene ICDP er omtalt flere steder i planen, og vi mener det kommer godt fram hvem som er samarbeidspartnere. Vi mener det er fritt fram for sektorene å peke ut hvilke fagpersoner de vil ha med på dette, og foreslår ingen presisering. Dette anses ikke som skjenking, da mottaker ikke betaler for alkoholen. Det er også lov å servere alkohol gjester beboerne måtte ha. (Sjekket ut med Helsedirektoratet ) I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Forslaget til Kommunedelplan for helhetlig ruspolitikk med de endringer som arbeidsgruppa foreslår på bakgrunn av høringsinnspill, vedtas. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Egen sak om taxiløyver i kommunestyret? Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 46

47 MØTEBOK Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: 613 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:10/264 Saksnr.: 22/10 26/10 75/10 87/10 101/10 48/12 47/12 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - VURDERING AV BEHOV OG ENDRING AV VEDTAK Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunale boliger ref. sak 10/264, kommunestyrevedtak i sak nr. 26/10 den : Kommunestyret fattet i sak nr. 26/10 i sitt møte følgende enstemmige vedtak: Krødsherad kommune selger sine 3 eneboliger i Sundvollhovet. Herunder vurderes seksjonering av bolig med to boenheter. Krødsherad kommune selger sin enebolig i Byåsen. Administrasjonen sørger for å taksere eiendommene. Når takst foreligger tilbys boligene til dagens leietakere for takstsummen. De leietakere som ikke ønsker å kjøpe boligen må gis tilstrekklig tid til å skaffe annen bolig før salg på det åpne marked gjennomføres, og da ved hjelp av godkjent eiendomsmegler. Inntektene fra boligsalgene avsettes på kapitalfond og benyttes til å delfinansiere nye kommunale utleieenheter. To kommunale boliger i Sundvollhovet er taksert. Dette gjelder eiendommene gnr 178 bnr 99 og gnr 178 bnr 100. Én er solgt og den andre er i salgsprosess. Begge selges til dagens leietakere. De to andre boligene er ikke solgt, og administrasjonen ser pr. i dag ikke mulighet for å avhende disse boligene, da vi ikke har hatt mulighet til å skaffe leietakerne andre kommunale boliger. Eneboligen i Byåsen (Fredly), gnr 178 bnr 43 er ikke taksert og solgt. Leietakeren har henvendt seg til kommunen ved to anledninger og klager over dårlig 47

48 inneklima på et av soverommene i boligen. Avdelingsleder bygg i kommunen har hatt en kort befaring hvor det viser seg en tynn stripe/utslag av fukt ca.10 cm fra list opp langs vegg i et ytterhjørne. Dett er antakelig svartsopp med utslag fra fuktighet og i tilfelle ikke farlig. Kommunen bekostet ny takbelegning for få år siden. Det er nye vinduer i boligen. Det er så langt ikke målt fuktigheten i veggen, men det er noe visuelt fuktutslag. Veggplatene i det aktuelle området bør tas av for nærmere vurdering av skade/årsak, og dermed følger oppussing og ytterligere oppgradering. For ikke å levere et lappeteppe bør også helheten i rommet forøvrig vurderes pusset opp. Oppussingsbehovet vurderes forøvrig å være betydelig for hele boligen. Eiendommen Solli i Sundvollhovet, gnr 178 bnr 103 er heller ikke taksert og solgt. Også denne eiendommen har et betydelig behov for oppussing for at den skal ha akseptabel boligstandard. Vurdering. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om å selge boligene, er det ikke igangsatt oppussingsarbeid og ikke avsatt midler til oppussing i driftsbudsjettet for Krødsherad kommune disponerer pr. i dag: 3 eneboliger på Noresund, samt tidligere tannlegekontor med personalrom som kan ominnredes til to boenheter, herav en hybel. 2 eneboliger på Krøderen, den ene av disse med liten egen boenhet i kjelleretasje. (etter gjennomført salg av to boliger i Sundvollhovet). 6 rekkehusleiligheter beregnet på familier. (3 på Noresund og 3 på Krøderen) 6 små rekkehusleiligheter (3 på Noresund og 3 på Krøderen) 2 små tilrettelagte boenheter i Glesnemoen. Totalt 4 spesielt tilrettelagte små boenheter (2 på Krøderen og 2 på Noresund). I tillegg omsorgsboliger på Kryllingtun, totalt 38 boenheter og to avlastningsboliger. Administrasjonen har foretatt en vurdering av det totale kommunale boligtilbud og konkluderer med at det er behov for, og vil være behov for det antall familieboenheter vi disponerer pr. dato, dette sett i forhold til de forpliktelser kommunen har i henhold til sosiallovgivningen. Det synes da riktig å vurdere bygging av to nye enheter opp mot restaurering av de to eneboliger som tidligere er vedtatt avhendet. Det vil bli klart rimeligere å restaurere de to eksisterende boligene. Administrasjonen mener således at det beste, ut fra en helhetsvurdering, er å utbedre dagens to til akseptabel, nøktern standard. Det vurderes av kommunens administrasjon at kommunestyrets vedtak om å selge de 4 eneboligene bør gjøres om, slik at kommunen ikke selger eneboligene Solli i Sundvollhovet og Fredly i Byåsen. Disse to kommunale boligene bør pusses med midler 48

49 fra salg av de to andre kommunale boligene i Sundvollhovet. Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Kommunestyrets vedtak i sak nr. 26/10 fra møtet oppheves. Krødsherad kommune selger 2 eneboliger i Sundvollhovet, hhv gnr. 178 bnr. 99 og gnr. 178 bnr Inntektene fra boligsalgene tilføres kapitalfond. Administrasjonen utarbeider plan for nøktern restaurering av de kommunale boligene Fredly i Byåsen og Solli i Sundvollhovet, og innhenter pristilbud for hvert enkelt restaureringsprosjekt. Formannskapet delegeres myndighet til å vedta plan for, og finansiering av restaureringen. Restaureringskostnader dekkes med midler avsatt til kapitalfond i forbindelse med salg av boliger i Sundvollhovet. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken oversendes til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Saken oversendes til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. 49

50 MØTEBOK Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 613 &52 Arkivsaknr.:12/330 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 50/12 48/ TILRETTELAGTE BOLIGER NORESUND OG KRØDEREN -HUSLEIE Vedlegg: Kriterier for boligtildeling Husregler. Saksopplysninger: Det vises til tidligere vedtak om bygging av 2 tilrettelagte boliger i Krødsherad kommune. Boligene er nå ferdigstilt og klare til innflytting. Boligene er bygget med 40% tilskudd fra Husbanken. Dette forutsetter spesielle kriterier for tildeling av boligene og oppfølging av beboere. Boligene skal i henhold til tilskuddskriteriene benyttes til personer som har langvarige eller kroniske lidelser og sammensatte behov for støtte eller hjelp, og som trenger en individuell oppfølging og et helhetlig tilbud. Tildelingskriterier og husregler er utarbeidet og oversendt fylkesmannen for "sikkerhetskontroll". Disse vil bli ettersendt først i uke 16. Det er ikke fastsatt husleie for boligene. Administrasjonen har vurdert nivået på husleie sammen med NAV sosial og Helse-/omsorgssektoren. Samtidig har vi også vurdert leien i forhold til øvrige kommunale husleiesatser. Det er også i denne sammenheng viktig å hensynta at beboerne kan oppnå maksimal bostøtte. For vårt distrikt er maks husleie (inkl. kommunale avgifter) som kvalifiserer for bostøtte, p.t ,- pr. mnd. En slik husleie rimer godt i forhold til kommunens øvrige utleieenheter i samme størrelse. Administrasjonen vil på dette grunnlag foreslå at husleien for boenhetene i de 4 tilrettelagte boligene settes til kr ,- pr. mnd. eks. kommunale avgifter. Totalt vil da husleien inkl. kommunale avgifter beløpe seg til kr ,- pr. mnd.,- noe som vil utløse maksimalt bostøttetilskudd for beboerne. Boligens egne strømutgifter kommer i tillegg. Kriterier for tildeling av boligen (jfr. vedlegg som ettersendes) vil bli lagt til grunn. 50

51 Husleiereglene (jfr. vedlegg som ettersendes) blir gjort kjent for og må aksepteres av beboer før innflytting. Tildeling av bolig vil foregå etter en totalvurdering foretatt av fagansvarlig omsorg sammen med ruskonsulent og psykiatrisk sykepleier. Rådmannens kommentar: Administrasjonen er svært fornøyd med at disse tilrettelagte boliger nå er ferdigstilt. Husleieregler og kriterier for tildeling er utarbeidet i henhold til retningslinjene for Husbanktilskudd til denne type boliger. Administrasjonen er nå beredt til å foreta tildeling og bistå med innflytting i boligene. Det er også forberedt god oppfølging i boligene, noe som er svært viktig for et vellykket resultat. Rådmannen viser til ovenstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Husleieregler og Kriterier for tildeling av tilrettelagte boliger vedtas. Husleie for boligene fastsettes til kr. 4000,- pr. mnd. + de til enhver tid gjeldende kommunale avgifter. Strømutgifter dekkes av leietaker i henhold til egen måler for boenheten. Husleiesatsene indeksreguleres hver 1. januar, første gang , jfr. husleielovens 4.2. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Aaskjær og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 MØTEBOK Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: M41 Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAPET Arkivsaknr.:12/332 Saksnr.: 53/12 49/12 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre har i forbindelse med kommunens overtakelse av Norefjell vann og avløpsselskap (NVA) i 1999 vedtatt å stille garanti for lån til NVA. Kommunestyrets vedtak ble, i henhold til kommuneloven og garantiforskriften oversendt Fylkesmannen i Buskerud til godkjenning. Fylkesmannen i Buskerud godkjente kommunestyrets vedtak i brev, datert 8. juli Fylkesmannens vedtak er som følger: "Fylkesmannen godkjenner Krødsherad kommunestyre sitt vedtak i sak 25/1999 om å stille kausjon for lån til Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS. Kommunens maksimumsansvar er kr Garantiperioden skal være maksimalt 20 år med tillegg av inntil 2 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet." Krødsherad kommune har pr. dato et garantiansvar overfor NVA, vedtatt av kommunestyret, totalt på kr ,-, herav aktiv garanti pr kr ,-. NVA har gjennomført store utbyggingsoppgaver både hva gjelder vannframføring og avkloakkering for Norefjell. Det kommunale ganrantiansvaret har variert noe, og NVA's lån har i perioder fungert som et "byggelån" hvor det bare har vært foretatt betaling av renter, ikke nedbetaling av selve lånet. NVA har fra og med 2011 foretatt en regelmessig nedbetaling av lånet. NVA's lån er pr. tiden i DNB. I og med at Krødsherad kommune er eneeier av det kommunale selskapet, har NVA muligheten til å oppta lån i Kommunalbanken, noe som vil medføre en gunstigere rente, og som således er viktig både for selskapet og eier Krødsherad kommune. Kommunalbanken krever imidlertid at Krødsherad kommune da stiller simpel kausjon 56

57 for hele låneperioden på 20 år. Dagens godkjente garantistilelse utløper i 2021, altså om 9 år. For at vi skal kunne flytte lånet over i Kommunalbanken er det således nødvendig å vedta ny garantiperiode, og anmode fylkesmannen om godkjenning av denne. Når det gjelder garantirammen, er det mulig at også denne må endres i framtiden, helt avhengig av hvilke renseløsning som blir valgt. Dagens godkjente garantiramme, 50 mill, er foreløpig tilstrekkelig og rådmannen er således av den oppfatning av det er denne garantiramme vi nå bør søke om forlengelse av på nåværende tidspunkt. Rådmannen viser til ovenstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommune stiller simpel kausjon for lån til Norefjell Vann og Avløpsselskap. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr ,-. Garantitiden skal være maksimalt 20 år med tillegg av 2 fra år Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, jfr. KL's bestemmelser i 50, nr. 7a. I henhodl til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av ny garanti. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Aaskjær og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 57

58 MØTEBOK Saksbeh.:Knut Grimnes Arkivnr.: GNR 208/2 Arkivsaknr.:12/380 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 71/12 50/ UTBEDRING ROM KRYLLINGHEIMEN - SAMHANDLINGSREFORMEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med at det foreligger ny helse- og omsorgslov skal Krødsherad kommune ta i mot og behandle tidlige utskrivningspasienter fra sykehus i egen kommune. Vedrørende det lovpålagte behov i samhandlingsreformen har administrasjonen i helseog omsorgssektoren i kommunen valgt å benytte et rom på Kryllingheimen til dette formålet. Rommet ligger i avdeling med enerom og har beliggenhet i ende av sykehjemsfløy rett før inngang til kjøkken og med utsikt mot fjorden. De senere år har rommet blitt innredet og benyttet til kontor for administrative tjenester på sykehjemmet. I anledning at rommet skal kunne oppfylle funksjon etter den nye helse- og omsorgsloven gjennom samhandlingsreformen, er det derfor behov for oppgradering med nytt bad og oppussing av enheten forøvrig slik at den fremstår som estetisk pen og hygienisk. Administrasjonen på Kryllingheimen har meldt behov for fullverdig bad i tilknytning til pasientrommet, grunnet fare for eventuell smitte. Rommet planlegges slik at det bygges etter gjeldende regler i plan- og bygningsloven hvor det deles av med ny vegg og at det reetableres bad i den del av rommet som tidligere er benyttet til våtrom, der også vvs- installasjonene ligger innkasset over dårlig T-profilhimling (skiftes) i baderommet som ligger i etasjen under. Det deles av til nytt bad som får minimum mål for baderom med tanke på størrelse og planløsning i byggteknisk forskrift av Eksisterende rom har 3 vinduer. Et av disse vil etter rominndeling sikre lys i baderom og selve pasientrommet vil framstå med 2 vinduer ut mot Krøderfjorden. Utførelse av arbeidene med nytt bad planlegges etter våtromsnormen så langt som mulig for rehabilitering i eksisterende bygning. Alle gulv i etasjen ble tidligere sparklet opp til samme høyde i forbindelse med ombyggingsarbeider til enerom i Dette tilsier at det er begrensning når det gjelder mulighet for etablering av varmekabler i baderomsgulv. Dette er tatt i betraktning av budsjett som legges til grunn for arbeidet. Oppvarming er gjennom vannbåren varme i radiator. 58

59 Sykehjemmet er bygning med krav om universell utforming som blant annet i bad kreves at det skal være trinnfri dusjsone. I tillegg skal gulv, vegg og fastmontert utsyr ha synlig fargekontrast. Gjeldende krav ligger til grunn for materialvalg av overflater i bad. Det er tenkt benyttet keramiske sklisikre fliser i Antrazit farge på gulv og vegger med bølget hvit flis. Kort oversikt over delarbeider forøvrig: Flytting av eksisterende dør. Utskifting av gulvbelegg Komplette malerarbeider Det etableres El med lys, stikk og internettforbindelse Det etableres tilstrekkelig med ventilasjon i begge rommene. Enkel innredning Utbedring etter arbeider i bad U-etg m/ nødvendig ny himling. Abeidene er beregnet til omtrentlig kostnad: Bygningsmessige arbeider/inventar Tekniske (vvs, El, ventilasjon, data kr. kr ,- inkl. mva ,- inkl. mva Total sum kr ,- inkl.mva Utbedring av pasientrom og bad etter nye krav i forbindelse med helse- og omsorgsloven anses som et hasteprosjekt. Rådmannens kommentar: Rådmannen er på nåværende tidspunkt usikker på muligheten for tilskudssmuligheter for denne form for utbedringer. Slik avklaring vil bli foretatt, og eventuelle tilskuddsmidler vil bli benyttet til oppdekking av kostnadene. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Etter krav i Helse- og omsorsloven iverksetter Krødsherad kommune utbedring av pasientrom med separat bad samt nødvendig tilstøtende arbeid på Kryllingheimen. Kostnadene dekkes med midler fra disposisjonsfond. Det utredes nærmere mulighet for søknad om tilskudd. Et eventuelt tilskudd går til reduksjon av forbrukte disposisjonsfondsmidler. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. 59

60 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr.:12/439 Saksnr.: 51/12 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUUELLE SAKER Dette er programposten hvor ordfører gir orientering om saker som er under arbeid, og hvor disse står for øyeblikket. 60

61 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr.:12/440 Saksnr.: 52/12 EVENTUELT Under denne sakstittelen har representantene anledning til å ta opp saker som ikke står på sakslista. Det er ønskelig at ordfører orienteres på forhånd om tematikk, slik at det er mulighet til å innhente opplysninger. 61

62 MØTEBOK Unntatt offentlig ofl 23 Ofl 23 Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/311 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET 57/12 75/12 53/ KRØDEREN BARNEHAGE - ALTERNATIV PLASSERING 62

63 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 54/12 10/458 MEIERIGÅRDEN KRØDEREN 611 &50 55/12 12/441 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNOMRÅDE HALLINGDAL J80 Noresund, Olav Skinnes Ordfører PS! Saken om meierigården ble dessverre uteglemt da innkallinga ble lagd. Saken om vannforvaltningsspørsmål kom i tolvte time, derfor denne tilleggslista. I forbindelse med vannforvaltning kommer Ellen Stabbursvik og innleder. Hun kommer i tillegg til Ivar Blystad på Folkets talerstol. Under Ordførerorienteringer kommer Astrid Bøe fra NAV og orienterer om arbeidsplikt for NAV-ytelser Helge S.

64 MØTEBOK Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 611 &50 Arkivsaknr.:10/458 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /10 FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET / /11 FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET / /12 MEIERIGÅRDEN KRØDEREN Vedlegg: Utsnitt av reguleringsplan Svarbrev fra Stiftelsen Krøderbanen, datert Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Brev med avtaleforslag fra Krødsherad kommune Brev fra Stiftelsen Krøderbanen (Vedleggene er samlet i eget dokument) Saksopplysninger: Kort historikk. Krødsherad kommune overtok Meierigården på Krøderen, gnr. 178, bnr. 9, 24 og 46 i Tomtearealet er totalt på ca. 4 da, beliggende på Krøderen mellom FV 280 og Krøderfjorden. I denne forbindelse foreslo administrasjonen riving av selve meierigården. Det politiske vedtak i overtakelsessaken ble fattet , og lyder som følger: "Krødsherad kommunestyre sier seg enig i Krødsherad kommunes kjøp av gnr. 178, bnr. 9, 24 og 46 (Meierigården på Krøderen m/tilhørende tomeareal.) Kjøpet med omkostninger, totalt kr ,-, finansieres med midler fra disposisjonsfondet. Krødsherad kommune mener at tomtearealet til Meierigården er svært viktig i forbindelse med utvikling av Krøderen sentrum, spesielt med tanke på Krøderbanens framtidige utviklingsmuligheter. Administrasjonen gis i oppdrag å innhente skriftlig uttalelse fra styret i Stiftelsen Krøderbanen vedr. evt. framtidig behov for tomteareal/bygningsmasse.

65 Når slik uttalelse er innhentet, og avklaringer rundt riving/evt. oppføring av nybygg er foretatt, legges saken om framtidig disponering fram for formannskap/kommunestyre til endelig behandling. Frisen for slik uttalelse settes til " Etter dette ble Stiftelsen Krøderbanen tilskrevet om vedtaket i brev av Svarbrev fra Stiftelsen Krøderbanen forelå (Se vedlegg). Stiftelsen Krøderbanen innhentet også uttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Denne vedlegges saken. Saken ble deretter på nytt behandlet i formannskapet hvor den ble utsatt, og det ble anmodet om et møte mellom formannskap og representanter for Krøderbanen for å avklare kostnader og hva de ønsker å gjøre med bygget. Saken ble etter dette muntlig purret opp overfor Stiftelsen Krøderbanen, både i telefonisk kontakt og i møter med ordfører og rådmann. Som oppfølging av disse samtaler oversendte ordfører og rådmann et brev til Stiftelsen den med forslag til avtale. (Se vedlegg) Dette brev ble besvart av Stiftelsen Krøderbanen den (Se vedlegg). Saken ble deretter behandlet av formannskap og kommunestyre, sist Museumsbestyrer Ellen Slettvold og Erik Nøkleby fra stiftelsen Krøderbanen var tilstede i formannskapets møte for å orientere ytterligere om deres syn på den videre skjebne for bygget. I kommunestyrets behandling ble slikt vedtak fattet: "Krødsherad kommune iverksetter riving av tilbygg og uthus, samt fylling tilrettelegging av tomteområde inneværende høst. Endelig stillingtagen til alternativet riving av Meieriet, evt. overdragelse, avgjøres våren Utgifter, begrenset oppad til kr ,- dekkes med midler fra disposisjonsfondet." I etterkant av kommunestyrets vedtak om riving av deler av bygget foretok administrasjonen en gjennomgang for igangsetting av dette vedtak. Konklusjonen på denne gjennomgang var at gjennomføring av dette vedtak ville medføre kostnader som var unødvendige ved et evt. framtidig vedtak om riving. Administrasjonen anbefalte således overfor formannskapet at det bare skulle gjennomføres enkle sikringsarbeider høsten Denne anbefaling ble tiltrådt av formannskapet i møte I samtaler med museumsbestyrer har rådmann og ordfører tilkjennegjort overfor Stiftelsen Krøderbanen at kommunen er behjelpelig med å søke tilskuddsmidler til utbedring hvis Stiftelsen utarbeider planer og oversikt over ønsket framtidig bruk av eiendommen. Rådmannens kommentar: Stiftelsen har nå hatt ytterligere 6 måneder på å komme tilbake til saken, med forslag til planer og grunnlag for søknader om evt. tilskudd.

66 Den kontakt som har vært i denne perioden bekrefter tidligere tilbakemeldinger om at Stiftelsen Krøderbanen har ønske om ivaretakelse av bygget, men ikke økonomi og mulighet til å prioritere dette i overskuelig framtid. Slik rådmannen ser det har heller ikke Krødsherad kommune økonomi til å igangsette et restaureringsprosjekt i denne størrelsesorden. Bygget er i svært dårlig stand, og dessuten er det helt ombygget innvendig, slik at denne verneverdi synes å være minimal. Rådmannen ser imidlertid at tomteområdet er av stor betydning for allmennheten, spesielt beboerne på Krøderen i forhold til tilgjengelighet til fjordområdet, og også for Stiftelsen Krøderbanen i forhold til behovet for utvidet parkeringsmulighet i forbindelse med større arrangementer. Bebyggelsen på tomteområdet ligger i dag rett inntil FV 280 og også forholdsvis nær Krøderfjorden. Vegvesenet har vært kontaktet i forhold til mulighet for framtidig gjenoppføring av bygg på arealet, men det er fra deres side ikke ønskelig å gi noe konkret svar før en evt. plan for omdisponering av arealet foreligger. I forslag til ny kommuneplan ligger området nå innenfor sentrumsområde for Krøderen hvor det er foreslått en byggeavstand til Krøderfjorden på 30 m og en byggeavstand fra midtlinje FV 280 på 15 m. (planen er nå ute på høring). Gjeldende reguleringsplan for området (vedtatt i 1985) viser at selve meieritomten er regulert til forretningsformål og har en byggegrense til midtlinje på FV 280 på 20 m. Området nedenfor er regulert til friområde og her kan, i henhold til reguleringsplanens bestemmelser, tillates oppført bygninger og innretninger som har naturlig tilknytning til områdets bruk som friområde. Konklusjon. Meierigården og tomtearealet rundt framstår i dag som et uryddig område i Krøderen tettsted. Fra Stiftelsen Krøderbanens side er det uttrykt ønske om rehabilitering men også gitt klare signaler om manglende økonomisk mulighet for slik prioritering. Det er også i denne prosessen uttrykt behov for parkeringsareal i området, samtidig som Krødsherad kommune selv har et ønske om å tilrettelegge for tilgjengelighet for allmennheten til fjorden og parkeringsmulighet i denne sammenheng. Framtidig mulighet for evt. nybygg i området, må vurderes når konkrete planer foreligger. Ovenfor er forsøkt beskrevet dagens situasjon og kommuneplanens forslag. Reguleringsplanen for Krøderen er fra 1985, og moden for revidering, noe som vil bli igangsatt i henhold til framtidig planstrategi for Krødsherad kommune. (Denne framlegges for politisk behandling sommeren 2012.) På ovenstående grunnlag vil rådmannen anbefale at riving av Meierigården med lagerbygning vedtas, og at området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling.

67 Det er på nåværende tidspunkt ikke foretatt konkret innhenting av kostnadsoverslag for ovenstående arbeider. Rådmannen foreslår at teknisk sektor får i oppdrag å utarbeide et kostnadsoverslag til neste formannskapsmøte og at kommunestyret bemyndiger formannskapet til å vedta dekning for kostnadene med bruk av midler fra disposisjonsfond. I denne sammenheng vil også rådmannen vurdere å søke om sentrumsutviklingsmidler via regionrådet og partnerskapsavtalen med Buskerud fylkeskommune. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Meierigården med lagerbygning rives sommeren Området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling. Teknisk sektor gis i oppdrag å utarbeide kostnadsoverslag for ovenstående. Slikt forslag framlegges for formannskapet i møte Formannskapet gis myndighet til å bevilge midler til arbeidet med oppdekking fra disposisjonsfondet. Det utarbeides søknad om bruk av "partnerskapsmidler" til sentrumsutvikling. Evt. tilsagn om slike midler går til reduksjon av kommunens totale bevilgning. FORMANNSKAPET( ): Behandling: Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: La lagerbygningen stå for en framtidig ombygging til serviceformål. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Meierigården rives sommeren 2012, mens lagerbygningen blir stående for en seinere eventuell ombygging til serviceformål. Området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling. Teknisk sektor gis i oppdrag å utarbeide kostnadsoverslag for ovenstående. Slikt forslag framlegges for formannskapet i møte Formannskapet gis myndighet til å bevilge midler til arbeidet med oppdekking fra disposisjonsfondet. Det utarbeides søknad om bruk av "partnerskapsmidler" til sentrumsutvikling. Evt. tilsagn om slike midler går til reduksjon av kommunens totale bevilgning.

68 MØTEBOK Saksbeh.:Erik Bjøre Arkivnr.: J80 Arkivsaknr.:12/441 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /12 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNOMRÅDE HALLINGDAL Vedlegg: Vesentlige vannforvaltningsspørssmål Vannområde Hallingdal. (Eget dokument) Saksopplysninger: Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) som ble vedtatt i 2000 er et av de viktigste miljødirektivene i EU. Hovedmålet i direktivet er å sikre god miljøtilstand i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Milømålene skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlige fra fjord til fjell, og være samordnet på tvers av sektorer, systematisk og kunnskapsbasert. Det skal legges til rette for bred medvirkning. For å nå dette målet er Norge delt inn i vannregioner etter hovedvassdrag. Krødsherad hører inn under vannregion Vest-Viken. Vannregionene er igjen delt inn i vannområder, og Krødsherad er en del av Vannområde Hallingdal. Det er viktig med et felles grep for å videreføre arbeidet med å bedre tilstanden i vassdragene våre, og for å unngå at nye miljøproblemer oppstår. Utgangspunktet for dette arbeidet er en oversikt over hvilke utfordringer vi skal prioritere for å nå målet om godt vannmiljø. Alle påvirkninger som en mener kan ha eller kan komme til å få effekt på vannmiljøet skal identifiseres. Årsakene til påvirkningene skal også omtales, dvs at det skal lages en oversikt over hvilke drivkrefter eller aktiviteter som forårsaker påvirkningen. Dette er viktig for å forberede tiltak hos ansvarlige tiltakshavere og sektormyndigheter. Data fra første planperiode viser at det er tre hovedgrupper påvirkning som er typiske her i landet; forurensing, fysiske endringer og biologisk påvirkning. Dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål gir svar på: Hva er de viktigste utfordringer i vår vannregion, og i det enkelte vannområde? Hva er de største påvirkningene på vannmiljøet i vår region, og i det enkelte vannområde? Hvilke vannforekomster er i risiko for ikke oppnå eller opprettholde god/svært god miljøtilstand i 2021?

69 Hvilke mål og tiltak bør vi prioritere å jobbe med fram mot 2021? Hvilke påvirkninger er ikke vesentlige nok, eller mangler aktuelle tiltak/virkemidler slik at de utsettes til etter 2015? I tillegg til målene om miljøtilstand i vannforskriften som skal være nådd innen 2021, kan det være andre brukerinteresser knyttet til vann som også er svært viktige for folk, som f.eks om man kan bade i vannet, om det er trygt å drikke vannet eller om det blir mer fisk i elvene. Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hallingdal er et innspill til den regionale planen for Vannregion Vest-Viken som vil bli lagt ut til offentlig høring andre halvår Da vil det bli mulighet for alle, også kommunen, å komme med innspill og kommentarer. Den regionale planen for Vannområde Vest- Viken skal gi en oversikt over hovedutfordringene i vannregionen, og det skal brukes for å skape bred medvirkning og forankring på tvers av sektorer i forhold til fokus på problemområder og prioritering av tiltak i god tid før utkast til endelig forvaltningsplan for vann skal på høring i Det er vannregionmyndigheten som skal sammenstille og sende dokumentet ut på høring i nært samarbeid med vannregionutvalget. Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hallingdal har blitt utarbeidet lokalt i vannområdet. Faggruppene fysiske inngrep, landbruk, VA og forurensing i vannområdet har gitt innspill til de vesentligespørsmålene innen sine fagområder. Dokumentet er gjennomgått av prosjektgruppa og styringsgruppa og deretter bearbeidet av prosjektleder. Kapittel 1 gir kort greie for tilstanden til og fakta om vassdragene. De viktigste menneskeskapte belastningene er vannkraft, spredt- og kommunalt avløp og landbruk. I tillegg er fremmede arter, som ørekyt og gjedde, ofte spredt av mennesker. Kapittelet tar for seg hvilken kunnskap vi har og hva som mangler om vassdragene våre. Kapittel 2 gir en grei oversikt over de viktigste belastningene i vannområdet: Fysiske inngrep som vannkraft, spredte avløp, kommunale avløp, landbruk og fremmede arter. Per april 2012 har VO Hallingdal 125 vannforekomster av totalt 353 en risiko for ikke å nå vannforskriftens mål om minimum god økologisk og kjemisk tilstand innen Det er viktig å være klar over at dette er et foreløpig tall som nok vil endre seg etter hvert som karakteriseringen blir ferdig ut over planperioden. Kapittel 3 gir en oversikt over brukerinteressene i VO Hallingdal. Kapittel 4 stiller spørsmål om vi når miljømålene innen kapittelet sier bl.a noe om utviklingstrender som påvirker vannmiljøet og manglede virkemidler som kan føre til at miljømålene ikke blir nådd. Vurdering:

70 Rådmannen mener at forslag til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hallingdal gir en god oversikt over situasjonen i vannområdet og hvilke utfordringer vi står overfor. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Krødsherad kommune mener at forslag til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hallingdal datert fokuserer på vesentlige forhold knyttet til vannforvaltning, og slutter seg til forslaget som er fremlagt. Krødsherad kommune ber om at det fremlagte forslaget blir oversendt vannregion (VR) Vest-Viken som innspill til høringsdokumentet til vannregionen.

71 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 56/12 12/463 AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING KRØDERHEIMEN U63 57/12 12/464 SALGSLØYVE FOR VEIKÅKER LANDHANDEL U62 Noresund, Olav Skinnes Ordfører

72 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 Arkivsaknr.:12/463 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /12 AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING KRØDERHEIMEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunen mottok slik søknad datert : Saken legges fram på tilleggsliste grunnet at neste kommunestyremøte er etter første planlagte arrangement. Så langt saksbehandler kjenner til har disse arrangementene ikke ført til problemer av noen art, og vil således anbefale søknaden innvilget, dersom lensmannen er av samme oppfatning. Når det gjelder skjenketid så settes den til hva som måtte bli vedtatt i sak 46/12 (Kommunedelplan for ruspolitikk) i dagens møte.

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2012. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2012. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2012 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2013, sak /13 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Til. Kommunestyret i Krødsherad kommune

Til. Kommunestyret i Krødsherad kommune Til Kommunestyret i Krødsherad kommune Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 1. Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar.. 1 2. Kontrollutvalgets sammensetning. 1 3. Kontrollutvalgets

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager 2015-2018 Mål for tilsynet Bedre barnehager i Melhus gjennom tilsyn etter lov om barnehager Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Vedtekter for Salamanderskogen Barnehage SA Henvisning: Barnehageloven 7

Vedtekter for Salamanderskogen Barnehage SA Henvisning: Barnehageloven 7 Vedtekter for Henvisning: Barnehageloven 7 EIERFORHOLD STYRE SAMARBEIDSUTVALG Salamanderskogen barnehage SA ligger på Fjellstrand i Nesodden Kommune. Barnehagen drives som samvirkeforetak. Henviser til

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer.

Skole- og oppvekstutvalget gir sin tilslutning til departementets høringsnotat med disse endringer. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 3.januar 2005 Arkivkode: Al &00 Jnr.: 04/03008-2 Utvalg Møtedato Saksnr. Skole- og oppvekstutvalget 11.01.05 003/05 Høringsuttalelse til ny barnehagelov SAKEN

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7

VEDTEKTER FOR Rådyrhagen. FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4. Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Rådyrhagen FAMILIEBARNEHAGE Vedtatt av eier den 01.02.2009 Versjon 4 Endret: 03.12.2013 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORHOLD... 3 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer