MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 34/12 12/438 FOLKETS TALERSTOL 033 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 34/12 12/438 FOLKETS TALERSTOL 033 4"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 34/12 12/438 FOLKETS TALERSTOL /12 12/331 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER /12 12/333 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT /12 12/368 ÅRSMELDING OG REGNSKAPSOVERSIKT FOR KRYLLINGHEIMENS VENNER 030 & /12 12/400 REHABILITERING AV OMSORGSBOLIG - TILBAKEFØRING AV MVA /12 12/161 LOKAL BEMANNINGSNORM FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD A10 & /12 11/762 VALG AV EIERREPRESENTANT TIL BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS /12 12/179 VALG AV MEDDOMMERE /12 12/375 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERUTVALG /12 12/378 VALG AV FORLIKSRÅD VALG AV MØTEFULLMEKTIGUTVALG 44/12 12/379 FOR FORLIKSRÅDET /12 12/388 SKJENKELØYVE BYGDEMUSIKKFESTIVALEN U /12 08/937 KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITIKK F60 &30 36 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - VURDERING AV BEHOV OG ENDRING 47/12 10/264 AV VEDTAK /12 12/330 TILRETTELAGTE BOLIGER NORESUND OG KRØDEREN -HUSLEIE 613 &52 43 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - 49/12 12/332 NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP M41 45 UTBEDRING ROM KRYLLINGHEIMEN - 50/12 12/380 SAMHANDLINGSREFORMEN GNR 208/ /12 12/439 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUUELLE SAKER /12 12/440 EVENTUELT /12 12/311 Unntatt offentlig ofl 23Ofl 23 A10 &

2 KRØDEREN BARNEHAGE - ALTERNATIV PLASSERING 54/12 10/458 MEIERIGÅRDEN KRØDEREN 611 & /12 12/441 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNOMRÅDE HALLINGDAL J /12 12/463 AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING KRØDERHEIMEN U /12 12/464 SALGSLØYVE FOR VEIKÅKER LANDHANDEL U62 63

3 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes Møtt Odd Henning Bentsen Møtt Asle Bøe Møtt Nils Ole Fladhus Møtt Geir Bottolfs Møtt Even Skjetne Bøe Møtt Solveig Sæta Møtt Møtende varamedlemmer: Gustav Kalager Møtt Wenche Bjertnes Møtt Linda Aaskjær Møtt Roy Heia Forfall Torgeir Solstad Stian Dybendal Møtt Lars Erik Braaten Forfall Ståle Løvli Viggo Bottolfs Møtt Per Kristensen Møtt Lars Erik Hoff Møtt Lise Kristensen Møtt Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 17 medlemmer var således 17 til stede. Behandlede saker: Fra sak 34/12 til sak 57/12 Møtet slutt kl

4 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:12/438 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: FOLKETS TALERSTOL Ellen Stabbursvik, prosjektleder for Vannområde Hallingdal og Norefjell Destinasjon ved Ivar Blystad har meldt sin tilstedeværelse på Folkets talerstol på dette møtet. KOMMUNESTYRET( ): 1. Ellen Stabbursvik, prosjektleder for Vannområde Hallingdal, orienterte om Vannforskriften og vesentlige vannforvaltningsspørsmål. 2. Ivar Blystad orienterte om Norefjell Destinasjon og ringvirkninger for turistnæringen. Til saksliste 4

5 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anne Berit Narum Arkivnr.: 200 Arkivsaknr.:12/331 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER Vedlegg: Likviditetsoversikt og Låneoversikt Saksopplysninger: Iht. vedtatt reglement iht. K-sak 102/09 skal rapportering og finansforvaltning skje minst 2 ganger i året i tillegg til rapportering ved utgangen av året (31.12). Nytt revidert finansreglement og samordning av kommunens finansreglement med Krødsherad E-verk sitt reglement er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra Finansreglementet til Krødsherad kommune har en lav risikoprofil og tillater ikke pengeplasseringer i aksjer og kompliserte plasseringsprodukter der risiko tas for å oppnå høy avkastning. Eventuelle plasseringer utover reglementets bestemmelser skal legges fram for kommunestyre som enkeltsak i forkant. Finansforvaltningen er dermed i stor grad begrenset til å få til gode betingelser for plassering i bankinnskudd og gode lånerentebetingelser. I. KRØDSHERAD KOMMUNE AKTIVA 1. Plassering av likviditet / betingelser Kommunens disponible bankinnskudd på til sammen kr 33,18 mill er iht. kontoutskrifter pr plassert i DnB (31,77 mill herav 20,43 mill fondsmidler) og Nes Prestegjeld Sparebank (1,41mill i fondsmidler). Hensyntatt korrigeringer mellom driftskonto og fondskonti knyttet til årsavslutningsposteringer (dvs. bruk av fond og avsetning til fond) er samlede fondsmidler for kommunen, jf. egenkapitalkonti i balansen ved årsskifte, 20,26 millioner kroner (1,41 mill i Nes Prestegjeld, og resterende i DnB). Kommunen underskrev i mars 2010 ny hovedbankavtale med DnB for 4 år. Vilkårene for innskudd iht. ny hovedbankavtale er 1 mnd NIBOR + 0,38 med kapitalisering hvert kvartal. Kommunens gjennomsnittsrente på bankinnskudd i DnB har i 2011 vært på 3,03 %. Til saksliste 5

6 I Nes Prestegjeld Sparebank har kommunen rentebetingelser for innskudd lik 3 mnd NIBOR pluss 0,20%, daglig endring, med kapitalisering ved årsslutt. Dette har gitt en gjennomsnittsrente i 2011 på 3,07%. Innskuddsrentene i 2011 iht. bankenes renteavtaler har vært gradvis stigende i årets 3 første kvartaler for deretter å gå litt ned på slutten av året. I desember er det igjen en liten økning. Gjennomsnittlig innskuddsrente 2011 Mnd. Nes Prestegjeld DnB Nor Renter ansv.lån E- verket JF. K-100/08 (3 mnd NIBOR nom + 0,20) (1 mnd NIBOR nom+0,38 ) (3 mnd NIBOR nom+0,5) Jan 2,59 0,2 2,79 2,39 0,38 2,77 2,59 0,50 3,09 Feb 2,61 0,2 2,81 2,39 0,38 2,77 2,61 0,50 3,11 Mar 2,62 0,2 2,82 2,38 0,38 2,76 2,62 0,50 3,12 Apr 2,69 0,2 2,89 2,40 0,38 2,78 2,69 0,50 3,19 Mai 2,72 0,2 2,92 2,85 2,59 0,38 2,97 2,81 2,72 0,50 3,22 3,15 Jun 2,85 0,2 3,05 2,68 0,38 3,06 2,85 0,50 3,35 Jul 2,94 0,2 3,14 2,65 0,38 3,03 2,94 0,50 3,44 Aug 3,10 0,2 3,30 2,89 0,38 3,27 3,10 0,50 3,60 Sep 3,08 0,2 3,28 3,00 2,88 0,38 3,26 2,96 3,08 0,50 3,58 3,30 Okt 3,08 0,2 3,28 2,85 0,38 3,23 3,08 0,50 3,58 Nov 3,16 0,2 3,36 2,85 0,38 3,23 3,16 0,50 3,66 Des 3,02 0,2 3,22 2,84 0,38 3,22 3,02 0,50 3,52 Sum 36,86 3,07 36,35 3,03 40,46 3,37 Likviditetsutvikling Likviditetsutvikling for 2011 vises i Vedlegg 1; Likviditetsutvikling. Likviditetsgrad i form av mest likvide midler delt på kortsiktig gjeld svinger månedlig mellom 1 og 2 for kommunen i Normen sier at denne helst burde være over 1. I mest likvide midler er i tillegg til ordinær driftskonto også fondsmidler inkludert. Fondsmidler brukes løpende til oppdekking av utbetalingstransaksjoner i form av øremerking og kommunestyrevedtak. Kommunen ligger i perioder og balanserer i nærheten av normen. I perioden februar tom april har likviditetsgraden vært lavest. Periodisering av inntekter, aktivitetsnivå og betalingsforpliktelser til leverandører mv. spiller inn. Vurdering av alternativ plassering Iht. kommunens finansreglement kan driftslikviditet (inntil 10%) og fondsmidler som ikke skal benyttes i løpet av de 6 nærmeste måneder, vurderes plassert i pengemarkedsfond som et alternativ til bankinnskudd. Kommunens likviditet i 2011 er vurdert slik at det er lite rom for alternative plasseringer da pengene løpende må være tilgjengelig for utbetaling av løpende krav, jf. likviditets-vurderinger. Renten på bankinnskudd iht. kommunens hovedbankavtale med DnB er dessuten noe bedre enn hva de fleste pengemarkedsfond har kunnet tilby. Fastrenteavtaler kan gi litt bedre rentebetingelser, men krever bindingsperioder og er ikke valgt å gå inn på mht. tilgjengelighet. Det er i 2011 således ikke valgt å foreta alternative plasseringer enn bankinnskudd iht. hovedbankavtale i DnB og Nes Prestegjeld Sparebank. Til saksliste 6

7 Plassering av det alt vesentlige i form av bankinnskudd hos hovedbankforbindelsen er også ansett som praktisk i de daglige transaksjoner mellom driftskonto og fondskonti. Kommunen har hittil unngått å måtte ta opp kassekreditt. 2. Utlån til Krødsherad E-verk I henhold til kommunestyrevedtak K-107/03 ble det etablert et ansvarlig lån til Krødsherad Everk på 35 millioner kroner fra Iht. K-100/08 framgår at rentesats for året skal være 3 mnd NIBOR + 0,5. Pr utgjorde dette en gjennomsnittlig rente på 3,37%, og bidro med 1,18 millioner i renteinntekter. Dette var mindre enn forventet og budsjettert beløp kr 1,4 millioner. 3. Plassering i aksjer/ andeler Iht. kommunens finansreglement skal aksjekjøp kun skje ved deltakelse i langsiktige investeringer der formålet er kommunal støtte til virksomheter. Kommunen har således ikke anledning til å spekulere i aksjer/obligasjoner i håp om god avkastning/ gevinst. Aksjene Krødsherad kommune innehar er alle ført via investeringsregnskapet og er klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse vurderes til anskaffelseskost med betinget nedskrivings- og reverseringsplikt. Dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost, er dette normalt å se på som ikke forbigående verdiendring som medfører nedskriving. Eventuell nedskriving skal kun føres mot kapitalkonto i balansen. Eventuelt tap ved salg/ nedskriving påvirker ikke kommunenes driftsresultat fordi transaksjonene kun skjer i investeringsregnskapet og/eller i balansen. Ytterligere kommentarer vedrørende kommunens aksjer velges avgrenset til endringer i balanseført verdi siste år. Sum balanseført totalverdi pr for aksjer og andeler er kr ,-, dvs. en økning på kr ,- siste år, jf. oversikt over aksjer og andeler nedenfor. Endringen er knyttet til avvikling av Norefjell Kabelbane og innbetaling av egenkapitalinnskudd KLP; - Kommunen hadde 4 aksjer i Norefjell Kabelbane bokført til anskaffelseskost totalt kr ,-. Utbetalt aksjekapital til Krødsherad kommune knyttet til avvikling er kr ,20. Beløpet er inntektsført i investeringsregnskapet og aksjene nedskrevet til null i balanseregnskapet. - Kommunen har innbetalt pliktig egenkapitalinnskudd i KLP for 2011 kr ,- og har økt sin innskuddsandel. Totalt balanseført andelsverdi for egenkapitalinnskudd i KLP Forsikring er etter dette på 2,64 millioner kroner. Egenkapitalinnskudd pliktes innbetalt som følge av at kommunen benytter KLP som pensjonsleverandør. Aksjer og andeler SELSKAP (Balansen 2.21) EIERANDEL BALANSEFØRT BALANSEFØRT VERDI VERDI KLP Forsikring egenkapitalinnskudd Bergensbanens forkortelse Biblioteksentralen 3 andeler Modum industri 9 aksjer Til saksliste 7

8 Norsk Jernbaneklubb 5 andeler A/S Kryllingen 51 aksjer Norefjell Golfklubb 8 aksjer Norefjell Vann og Avløpsselskap AS aksjer Buskerud Kommunerevisjon Norefjell Kabelbane (K-99/08) 4 aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS (K-67/09) aksjer Vardar AS 373 B-aksjer 0 0 SUM BALANSEFØRT VERDI : PASSIVA 2. Innlån (Lånegjeld, låneinstitusjon og renteforhold ) Gjeldsporteføljen og innhenting av lånetilbud Kommunen har total lånegjeld pr på 66,78 mill kroner, dvs 10 lån i Husbanken (7,46 mill kr), 31 lån i Kommunalbanken (58,52 mill kr) og 3 lån i DnB Nor (0,8 mill kr). (jf. vedlegg 2; Låneoversikt pr ). Alle lånene, bortsett fra 4 startlån i Husbanken, er serielån der avdragsbeløpet er likt pr år i lånetiden og total rentebelastning er mindre enn om vi hadde hatt annuitetslån. Låneporteføljen er sortert på opptaksår/ formål og vedtatt løpetid iht. kommunestyrevedtak. Dette gir en god oversikt. Refinansiering og sammenslåing er ikke funnet nødvendig. Kommunalbanken som vår største lånegiver tar ikke ekstra termingebyr/ administrasjonsgebyr ved flere lån. Tre lån er innfridd i 2011; ett forvaltningslån fra 2001, ett lån til næringsbygg fra 1996 iht. ordinær nedbetalingsplan, samt lånet vedrørende Noresund sentrum som iht. vedtak er ekstraordinært innfridd med kr ,- med tilbakebetalte forskutterte midler fra Statens veivesen ad. rundkjøringen. Nye lån tatt opp i 2011: - Kr ,- : Startlån tatt opp i Husbanken (jf. K-56/11). - Kr ,- : Rentekompensert lån til utbedring svømmehall/skole (K- 131/10). - Kr ,- : Trafikksikkerhetstiltak Noresundanlegget (K-120/10 og K131/10) - Kr ,- : Tilrettelagte boliger Glesnemoen/Bjertnes (K-52/11) Iht. lov om offentlig anskaffelser kreves det at også låneopptak skal ut på anbud. Krødsherad kommune er sammen med en rekke kommuner deltaker i inngåtte rammeavtaler for låneopptak gjennom BTV-samarbeidet gjeldende fom Det er i dette samarbeidet inngått parallelle rammeavtaler med Kommunalbanken AS, KLP Kreditt AS og DnB. Disse tre bankene har således blitt gitt mulighet til å komme med lånetilbud i Kommunalbanken kommer så si alltid ut med det beste tilbudet, og ble i 2011 valgt som tilbyder. Til saksliste 8

9 Overvåkning av renteutvikling Renteutviklingen følges løpende. Pr er 10,51 millioner kroner fastrentelån og 56,27 millioner kr lån med flytende rente. Valg av en kombinert rentepolitikk med flytende og fast rente gir større forutsigbarhet samtidig som man kan ta del i de positive/negative rentesvingningene som markedet gir. Optimale tidspunkt for fastrentebinding oppleves imidlertid vanskelig å treffe. Sett i lengre perspektiv er flytende rente mest lønnsomt og kommunen har i stor grad valgt dette. Lånene i Husbanken og DnB er alle med flytende rente. Imidlertid har 3 av lånene i Husbanken (lån knyttet til Kryllingtun med restsaldo totalt 1,16 mill) flytende særrente, dvs flytende rente minus 1%. I Kommunalbanken har alle lånene flytende rente bortsett fra 3 lån med fastrente og restgjeld pr på til sammen 10,51 mill: -Lån Sundestugua (2003) med restgjeld 4,4 mill og fastrente 3,51% nom. (til nov.2016) -Lån skolerehabilitering (2006) med restgjeld 4,11 mill og fastrente 3,49% nom. (til des.2016) -Lån omsorgsboliger (2007) med restgjeld 2 mill og fastrente 5,44 % (til okt.2012) Kommunen har 88% av sin lånegjeld i Kommunalbanken. Banken gir med sine rammebetingelser for utlån til en sikker offentlig sektor gode rentebetingelser. Dialogen med kommunens kundekontakt i banken er god. Den flytende lånerenten i Kommunalbanken og DnB Nor har gradvis gått oppover fra årsskiftet 2010 og fram til , mens renta i Husbanken har vært relativt stabil gjennom året. Den nominelle (og effektive) gjennomsnittsrenten for 2011 har vært som følger hos våre bankforbindelser: Kommunalbanken 2,87% (2,89%), Husbanken 2,75% (2,85%) og DnB Nor 3,16 % (3,19%). I januar 2011 var de nominelle rentene henholdsvis 2,60%, 2,80% og 2,79%. Flytende lånerenter hos våre låneleverandører i 2011 Mnd. Kommunalbanken Husbanken DnB Nor nominell effektiv nominell effektiv nominell Effektiv Jan 2,60 2,62 2,80 2,90 2,79 2,815 Feb 2,60 2,62 2,80 2,90 2,79 2,815 Mar 2,60 2,62 2,70 2,80 2,81 2,835 Apr 2,60 2,62 2,70 2,80 2,82 2,845 Mai 2,75 2,77 2,70 2,80 2,89 2,915 Juni 2,850 2,870 2,700 2,80 2,920 2,945 Juli 2,850 2,870 2,765 2,865 3,050 3,075 Aug 3,000 3,022 2,765 2,865 3,440 3,465 Sept 3,150 3,175 2,765 2,865 3,600 3,625 Til saksliste 9

10 Okt 3,150 3,175 2,765 2,865 3,580 3,605 Nov 3,150 3,175 2,765 2,865 3,580 3,605 Des 3,150 3,175 2,765 2,865 3,660 3,685 Gj.snitt pr ,63 2,65 2,74 2,84 2,82 2,85 Gj.snitt pr ,78 2,80 2,74 2,84 3,01 3,04 Gj.snitt pr ,87 2,89 2,75 2,85 3,16 3,19 4. Oppsummering/ effekt på kommunens økonomi Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og lånebetingelser. Utvikling i styringsrenten er derfor en viktig indikator på kommunens rammevilkår vedrørende renter. Styringsrenten var ved årsskiftet på 2,0 % og holdt seg på dette nivå fram til rentemøtet 12. mai 2011 da den ble økt til 2,25%. Rentemøtet gav imidlertid en nedgang i styringsrenta igjen med 0,5% til 1,75%. Norges bank begrunnet nedsettelsen med økende uro i finansmarkedene; herunder gjeldssituasjonen i euroområdet som har ført til betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Reduksjonen av styringsrenta var ment som en gardering mot et tilbakeslag i norsk økonomi. Sett opp mot kommunes lånegjeld på 66,78 millioner (der 10,51 millioner imidlertid er bundet til fastrente) har en lav rente i 2011 virket positiv inn på kommunens renteutgifter. Det var i budsjettet for 2011 beregnet lånerenter med utgangspunkt i en rente på 4%. Totale renteutgifter ble for året 0,93 millioner mindre enn budsjettert (inkludert besparelser ved låneopptak sent på året). Lav rente har imidlertid virket negativt inn på kommunens renteinntekter. Det var iht. årsbudsjett forventet 1,4 mill (4%) i renteinntekt på ansvarlig lån til E-verket. Gjennomsnittsrenta ble kun 3,37% med utgangspunkt i 3 mnd NIBOR+0,5 og gav en mindreinntekt på kr ,-. Men med en forsiktig budsjettering i 2011 av renteinntekter totalt for kommunen, ble merinntekter innskuddsrenter totalt kr ,-. I budsjett for 2012 er det lagt inn en forventet rente på 4% ad. renteutgifter lån. Med en ytterligere nedgang i styringsrenta 14. mars 2012 til 1,5%, synes mindreutgifter lånerenter sannsynlig også i Til saksliste 10

11 II. KRØDSHERAD EVERK KF AKTIVA Plassering av likviditet/betingelser I følge kontoutdrag fra bankene har everket følgende bankinnskudd pr : BANK DNB kr 10 mill gj.sn.rente ,22 % (pr ,65 %) Nes Prestegjeld Sparebank kr 2,5 3,47 % ( 3,80 %) Modum Sparebank kr 18,1 3,68 % ( 3,90 %) Ringerikes Sparebank kr 1,4 3,02 % ( 3,35 %) Sum bankinnskudd AKSJER/AKSJEFOND kr 32,1 mill Balanseført verdi Balanseført verdi Odin Norden KLP fondsforvaltning Norsk Enøk og Energi KLP egenkapitalinnskudd Sum aksjer/aksjefond PASSIVA Ansvarlig lån til Krødsherad kommune; ,- Rentebetingelser er 3 mnd NIBOR + 0,5 (gav gjennomsnittrente på 3,37 % for 2011) VURDERING Everksjefens vurdering er at renter på bankinnskudd utvikler seg som forutsatt for Renten blir jevnlig sjekket. Når det gjelder plassering i Odin Norden og KLP fondsforvaltning er dette langsiktige plasseringer som everksjefen vurderer som sikre og god I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Finansforvaltningsrapport per tas til orientering. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Aaskjær og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 11

12 KOMMUNESTYRET( ): Til møtet forelå revisorberetningen til finansforvaltningen, som konkluderer med at regelverket er fulgt. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Finansforvaltningsrapport per tas til orientering. Til saksliste 12

13 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:12/333 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 Vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport Saksopplysninger: Det vises til vedlagte årsrapport Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport tas til orientering. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Kontrollutvalgets årsrapport tas til orientering. Til saksliste 13

14 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 030 &14 Arkivsaknr.:12/368 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING OG REGNSKAPSOVERSIKT FOR KRYLLINGHEIMENS VENNER Vedlegg: Årsmelding og regnskapsoversikt 2011 Saksopplysninger: Det vises til vedlagte dokumenter. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Årsberetningen fra Kryllingheimens venner viser også i år hvilket utmerket arbeid foreningen gjør for beboerne på Kryllingheimen. Kommunestyret vil få uttrykke stor takknemlighet for innsatsen. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Årsberetningen fra Kryllingheimens venner viser også i år hvilket utmerket arbeid foreningen gjør for beboerne på Kryllingheimen. Kommunestyret vil få uttrykke stor takknemlighet for innsatsen. Til saksliste 14

15 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 153 Arkivsaknr.:12/400 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: REHABILITERING AV OMSORGSBOLIG - TILBAKEFØRING AV MVA. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det vises til vedtak i årsbudsjett for 2012 vedr. rehabilitering av omsorgsbolig, hvor det ble bevilget kr ,- til prosjektet. Prosjektet er nå ferdigstilt. Totalkostnaden for rehabiliteringen beløper seg til (kr ,- + mva. kr ,-.) ,-. Tidligere bevilget beløp kr ,- Kommunen mottar i denne sammenheng momskompensasjon med totalt kr ,-. Rådmannen vil foreslå at deler av momskompensasjonen kr ,- benyttes til totalfinansieringen av prosjektet. Slikt vedtak må fattes under forutsetning av at kommunens totale driftsregnskap for 2012 går i overskudd, hvis så ikke skulle være tilfelle vil vi måtte hensynta dekningsreglene i regnskapsforskriftene som tilsier at 40% av momskompensasjonen (som pr. dato tilføres driftsregnskapet) vil måtte dekkes opp på annen måte. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Prosjektet rehabilitering av omsorgsbolig tilføres kr ,- fra momskompensasjon som fullfinansiering. Vedtaket er fattet under forutsetning av at Krødsherad kommunes totale driftsregnskap for 2012 går i overskudd. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 15

16 KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Prosjektet rehabilitering av omsorgsbolig tilføres kr ,- fra momskompensasjon, som fullfinansiering. Vedtaket er fattet under forutsetning av at Krødsherad kommunes totale driftsregnskap for 2012 går i overskudd. Til saksliste 16

17 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &00 Arkivsaknr.:12/161 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: LOKAL BEMANNINGSNORM FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD Vedlegg: Barnehagelovens 1. Formål og 2. Innhold Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre har som del av vedtak i sak 143/11 enstemmig uttalt: Lokal bemanningsnorm for barnehagene i Krødsherad utredes og revideres, for politisk behandling første tertial Gjeldende lov: Barnehagelovens 18 fastslår: Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Med hjemmel i Barnehagelovens 18 har Barne- og familiedepartementet med virkning fra fastsatt forskrift om den pedagogiske bemanningen i barnehager: Det skal være minimum en pedagogisk leder per barn når barna er over tre år, og en pedagogisk leder per 7 9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder Styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning. Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2201) fastslår: En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling. I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver. Gjeldende vedtekter for kommunale barnehager i Krødsherad: Krødsherad kommunestyre har siste gang behandlet vedtektene for de kommunale barnehager. Det er relevant å se vedtatt bemanningsnorm i sammenheng med noen andre punkter i vedtektene. Vedtektenes punkt 4 regulerer bemanningen i barnehagene: Grunnbemanningen er 3 hele stillinger per avdeling med 18 plasser, der 13 eller flere plasser er i bruk hver dag, med en førskolelærer som avdelings- leder. Grunnbemanningen er 4 hele stillinger per avdeling med 24 plasser der 19 eller flere er i bruk hver dag, da med to Til saksliste 17

18 førskolelærere hvor den ene er avdelingsleder. Ved bruk av mer enn 24 plasser hver dag, skal økt bemanning vurderes. Styrer er faglig og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. Vedtektenes punkt 6 regulerer opptak til barnehagene: Etter vedtak i Stortinget har barn som fyller ett år senest innen 1. september det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august dette året. Lov om barnehager 13 regulerer prioritet ved opptak. Kommunale barnehager i Krødsherad gir ikke tilbud om plass tidligere enn fra det tidspunkt loven gir rett til plass. Forutsatt at det er ledig kapasitet, er det supplerende opptak gjennom hele året etter hvert som barna blir 11 måneder gamle. Vedtektenes punkt 7 definerer barnehagenes åpningstid: Åpningstiden er fra kl til kl mandag fredag. Administrasjonens kommentarer: Et barn i alderen 1 3 år teller 2 plasser. Et barn over 3 år teller 1 plass. Barn defineres som treåring fra 1. januar/1. juli etter at de har fylt 3 år. Krødsherad kommune har i punkt 4 valgt å legge seg på den strengeste fortolkning av sentralt vedtatt pedagognorm. Med hjemmel i Barnehageloven 12 har Stortinget vedtatt å kreve at kommunene skal ha minimum ett barnehageopptak i året. Krødsherad kommune har et ønske om å møte nye barnehagesøkere med et ja gjennom hele året. Begrepet ledig kapasitet i punkt 6 er således knyttet til antall plasser den enkelte barnehage er godkjent for, og ikke til en fast definert personalressurs. Denne må fortløpende justeres i forhold til antall barn som har plass. Åpningstid i kommunale barnehager er i punkt 7 fastsatt til 10 timer daglig. Tre hele stillinger på en avdeling med 18 plasser innebærer en daglig personalressurs på 21:45 timer. Pedagogen har daglig bundet arbeidstid på 6:45 timer. De to fagarbeiderne/assistentene har hver en daglig arbeidstid på 7:30 timer. Totalt 21:45 arbeidstimer skal så fordeles utover på 10 timers åpningstid. Det betyr altså en snittbemanning pr time på 2,18 ansatte for å drifte 18 plasser. Fire hele stillinger (2 pedagoger og 2 fagarbeidere/assistenter) på en avdeling med 24 plasser innebærer en daglig personalressurs på 28:30 timer. Det betyr en snittbemanning pr time på 2,85 ansatte for å drifte 24 plasser. Begge kommunale barnehager har styrer i 100 % stilling. Noresund barnehage gir pr plass til 54 bar. Krøderen barnehage gir pr plass til 39 barn. Bemanningsnorm i våre nabokommuner. Oppvekstsektoren har vært i kontakt med Krødsherads nabokommuner for å danne seg et bilde av hvilken norm disse har lagt seg på. Kommune Bemanningsnorm Kommentarer Krødsherad 3 stillinger pr. 18 plasser Der 13 eller flere plasser er i bruk Flesberg 3 stillinger pr. 18 plasser Der 11 eller flere plasser er i bruk Rollag 3 stillinger pr. 18 plasser Nore/Uvdal 3 stillinger pr. 18 plasser Beregnet i barnehagen som helhet Nes 3 stillinger pr. 18 plasser Gjorde forsøk i 2011 med 2,8 stillinger. Er nå tilbake på 3. Til saksliste 18

19 Flå 3 stillinger pr. 18 plasser Åpningstid 10 timer pr. dag Hole 3 stillinger pr. 18 plasser Forutsetter åpningstid på mer enn 6 t/dag Modum 3 stillinger pr. 18 plasser Forutsetter fulle grupper Sigdal 3 stillinger pr. 18 plasser Åpningstid 10 timer pr. dag Kort oppsummert: Med små nyanser følger våre nabokommuner samme tenkning som Krødsherad har gjort om bemanning. Kommunale barnehager i Krødsherad. Krøderen barnehage består av to avdelinger med en samlet godkjent kapasitet på 44 plasser. Den er i dag organisert slik: Bikuben: 18 plasser for barn i aldersgruppa 1 3 år. Maurtua: 26 plasser for barn i aldersgruppa 3-6 år. Noresund barnehage består av tre avdelinger med en samlet godkjent kapasitet på 72 plasser. Den er organisert slik: Lykketroll: Midlertidig avdeling med 18 plasser for barn i aldersgruppa 1 2 år. Trollungene: 27 plasser for barn i aldersgruppa 2 4 år. Smurfene: 27 plasser for barn i aldersgruppa 4 6 år. NOU 2012: 1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene. Regjeringen oppnevnte i juni 2010 et Barnehagelovutvalg med mandat å gjennomgå gjeldende barnehagelov med forskrifter for å vurdere om regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor. Utvalget leverte tilbake til Kunnskapsdepartementet NOU nr : Til barnas beste. En NOU (Norges offentlige utredninger) er en rapport som utreder status på et definert område, og den er ofte en del av et forarbeid til en lovrevisjon. Således er det ingen automatikk at forslag fra et utvalg i en NOU blir framtidig gjeldende lov. Men det er likevel verdt å merke seg de argumenter som føres til torgs, og de anbefalinger som gis. NOU nr tar utgangspunkt i barnehagenes samfunnsmandat slik det er definert gjennom barnehagelovens bestemmelser om formål ( 1) og innhold ( 2). Det drøftes så hvilke regulerbare faktorer som påvirker kvaliteten i barnehagen. Denne gjennomgangen danner bakgrunnen for utvalgets forslag om kvalitetssikrende bestemmelser og et godt rammeverk som kan sikre likeverdige barnehagetilbud med god kvalitet. I et slik perspektiv gir Til barnas beste anbefalinger om ny bemanningsnorm i framtidens barnehage. Utvalget formulerer følgende forslag til ny norm i barnehageloven: 32 Barnehagens grunnbemanning Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en god pedagogisk virksomhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil seks barn under tre år. En førskolelærer kan ha ansvaret for inntil tolv barn over tre år. Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå eller universitetsutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 20 prosent av pedagogene i barnehagen kan ha annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå eller universitetsnivå. Barne- og Til saksliste 19

20 ungdomsarbeidere skal utgjøre minst 25 prosent av barnehagens grunnbemanning. Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet i tredje og fjerde ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Departementet kan gi forskrift om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid. Et slik forslag innebærer en lovfesting av en pedagognorm som er skjerpet i forhold til dagens norm. Det er en målsetning at i framtidens barnehage skal 50 % av de tilsatte ha førskolelærerutdanning. Forslaget inneholder også en lovfesting av en total bemanningsnorm som er i tråd med den kommunale norm både Krødsherad og omkringliggende kommuner følger i dag, men skjerper kravet til formell kompetanse ved at minst 25 % av de ansatte skal være barne- og ungdomsarbeidere. I økonomiske beregninger gjort av Barnehagelovutvalget, vil en endring av dagens lov til foreslått ny lovtekst, utløse et behov for nye pedagogårsverk i barnehagesektoren. Økte personalkostnader er beregnet til om lag 1,4 mrd. kroner (i 2011 kroner) pr. år. Disse skjerpede kompetansekravene må innføres over tid, og det er i den forbindelsen foreslått overgangsbestemmelser i forslaget til ny barnehagelov fram til strengere regulering trer i kraft fra Krødsherad kommunestyres vedtak i sak 143/11. Krødsherad kommunestyre har bedt administrasjonen om å utrede den lokale bemanningsnormen for de kommunale barnehagene i Krødsherad, for så å legge den fram til politisk behandling i løpet av første tertial Sektorleders kommentarer: I administrasjonens arbeid med denne saken har følgende elementer blitt tillagt vekt: En klar forankring i barnehagens samfunnsmandat slik det er nedfelt i barnehagelovens 1 Formål og 2 Innhold. (vedlegg) En grundig drøfting med styrerne ut i fra erfaringer med dagens bemanningsnorm. Et blikk til den norm våre nabokommuner har for bemanning i barnehagene. Vurderinger som det sentrale Barnehagelovutvalget har presentert i NOU 2012:1 Til barnas beste. Drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. Høringsuttalelser fra barnehagenes samarbeidsutvalg vil foreligge til politiske behandlingen. Ut i fra en totalvurdering vil sektorleder anbefale følgende: Inntil eventuell ny barnehagelov gir klare sentrale føringer for den totale bemanning i barnehager, vedtektenes punkt 4. Bemanning følgende ordlyd: Barnehagens bemanning skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en forsvarlig og god pedagogisk virksomhet. Den totale grunnbemanningen beregnes ut i fra barnehagen som helhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. Barn defineres som treåringer fra 1. januar/1.juli etter at de har fylt tre år. Til saksliste 20

21 Bemanning ut over grunnbemanningen kan vurderes ved store og særlig krevende barnegrupper. Styrer er faglig, pedagogisk og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Styrer er også personalleder i barnehagen. Avdelingene ledes av pedagogiske ledere med kompetanse i samsvar med barnehagelovens 18. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: Punkt 4 Bemanning i vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager endres til: Barnehagens bemanning skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en forsvarlig og god pedagogisk virksomhet. Den totale grunnbemanningen beregnes ut i fra barnehagen som helhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. Barn defineres som treåringer fra 1. januar/1.juli etter at de har fylt tre år. Bemanning ut over grunnbemanningen kan vurderes ved store og særlig krevende barnegrupper. Styrer er faglig, pedagogisk og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Styrer er også personalleder i barnehagen. Avdelingene ledes av pedagogiske ledere med kompetanse i samsvar med barnehagelovens 18. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 21

22 KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Punkt 4 Bemanning i vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager endres til: Barnehagens bemanning skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en forsvarlig og god pedagogisk virksomhet. Den totale grunnbemanningen beregnes ut i fra barnehagen som helhet. En ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år. En ansatt kan ha ansvaret for inntil seks barn over tre år. Barn defineres som treåringer fra 1. januar/1.juli etter at de har fylt tre år. Bemanning ut over grunnbemanningen kan vurderes ved store og særlig krevende barnegrupper. Styrer er faglig, pedagogisk og administrativ leder av virksomheten i samsvar med barnehagelovens 17. Styrer er også personalleder i barnehagen. Avdelingene ledes av pedagogiske ledere med kompetanse i samsvar med barnehagelovens 18. Personalet har taushetsplikt, og ansatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. Til saksliste 22

23 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:11/762 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /11 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: VALG AV EIERREPRESENTANT TIL BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I kommunestyremøtet ble Vidar Fossum valgt til vår eierrepresentant Buskerud Kommunerevisjon IKS, med Ove Jokerud som vara. Administrasjonen har fått en henvendelse fra kommunerevisjonen om at det skulle ha vært valgt 2 eierrepresentanter med varaer. Kommunestyret må derfor oppnevne en representant og en vara til Saken legges fram for Kommunestyret uten innstilling. KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Ove Jokerud velges som ny eierrepresentant i Buskerud Kommunerevisjon med Åse Marit Hovden som vara. Gustav Kalager (AP) fremmet følgende forslag: Som ny vara for Vidar Fossum velges Viggo Bottolfs Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Ove Jokerud velges som ny eierrepresentant i Buskerud Kommunerevisjon med Åse Marit Hovden som vara. Som ny vara for Vidar Fossum velges Viggo Bottolfs Til saksliste 23

24 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:12/179 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: VALG AV MEDDOMMERE Vedlegg: Orientering fra lagretten, brev fra lagrett og tingrett Saksopplysninger: Hvor mange skal velges: 5 kvinner og 5 menn til tingretten 1 kvinne og 1 mann til lagmannsretten (Antallet er betydelig redusert fra forrige periode) Funksjonstid: Regelverk: Det vises til vedlagte orientering fra lagretten. Domstolsadministrasjonen oppfordrer allmennheten til å foreslå kandidater. Vi har per dato mottatt et slikt forslag fra Lisette Nyhus som ønsker å påta seg et verv som meddommer i tingretten. I perioden har følgende personer fungert i vervene: Eiker, Modum og Sigdal tingrett: Kvinner Ingfrid Julie Aspen, Marit U Andersen, Anne Grethe Bottolfs, Anne Berit Bjerregaard, Turid L. Johnsrud, Berit Skinnes Fossen, Mari Strande, Solveig Solli, Inger E. D. Jokerud, Sigrid Waaler, Elisabeth Ødegård, Inger Kristin Grimeli, Kari Anne Berg, Inger M. A. Bjerkerud, Helene Øverby Menn Kåre D. Berg, Inge Kvitvær, Tore Aasen, Gustav Kalager, Arne Frøhaug, Per G. Ringnes, Tor Fretland, Truls Råen, Truls S. Sleviken, Nils Ole Fladhus, Gudmund Flatin, Magnus Nilsen, Steinar Skinnes, Ole Martin Bjøre, Roy Heia Borgarting lagmannsrett: Kvinner Thea Regine Thengs, Inger Rolfstad, Turid L. Brekka Menn Vidar Fossum, Ove Jokerud, Ole Raaen Til saksliste 24

25 Rådmannen henstiller til formannskapet som valgkomite å foreta følgende: Innen kommunestyrets møte den 24. mai, foreslå det aktuelle antall kandidater som skal velges. Kommunestyrets kandidatliste legges deretter ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager, og meddommere/lagrettemedlemmer velges endelig i kommunestyrets møte 28. juni. FORMANNSKAPET( ): Forslag på kandidater skal foreligge innen kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskap/valgkomite. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager (AP) foreslo følgende kandidater: Tingretten: Line Slevikmoen, Heidi Slevikmoen, Lars Erik Braaten og Gustav Kalager Lagretten: Inger Rolfstad Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende kandidater: Tingretten: Magnhild S. Pedersen, Berit S. Fossen, Gunhild Katrine Kleven, Truls Slevigen, Gunhild Bjøre, Nils O. Fladhus Lagretten: Ove Jokerud Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommunestyre foreslår at følgende personer velges som meddommere til Modum, Eiker og Sigdal tingrett for perioden : Kvinner Menn Magnhild S. Pedersen Truls Slevigen Berit S. Fossen Nils O. Fladhus Gunhild Katrine Kleven Gustav Kalager Gunhild Bjøre Lars Erik Braaten Heidi Slevikmoen Line Slevikmoen Krødsherad kommunestyre forslår videre at følgende personer velges som lagrettemedlemmer av Borgarting lagmannsrett for perioden : Kvinner Menn Inger Rolfstad Ove Jokerud Til saksliste 25

26 Kommunestyrets kandidatliste legges ut til offentlig ettersyn i perioden på kommunens hjemmeside. Meddommere/lagrettemedlemmer velges endelig i kommunestyrets møte 28. juni. Til saksliste 26

27 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:12/375 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERUTVALG Vedlegg: Ingen Hvor mange skal velges: 16 medlemmer med en rimelig fordeling av kvinner og menn Funksjonstid: Regelverk: Jordskifteloven 8: I kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemer og meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet. Prosedyre: Det velges 16 medlemmer med en rimelig fordeling av kvinner og menn Medlemmer/representanter i inneværende periode: Truls Erik Hennum Elisabeth Glesne Anne Bjerregård Svare Ole Jacob Jemtland Berit Skinnes Fossen Ivar Stillingen Anders Røren Gunhild Bjerkerud Einar Steinseth Gunhild Bjøre Gunhild K. Kleven Leif Skogly Gro Nore Harald Bråthen Truls Råen Svein Knut Granum Til saksliste 27

28 Spesielle hensyn: Også for valg av jordskiftemedommere gjelder at: Valget må foretas på den måten at kommunestyret først vedtar en liste over kandidater, som skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager, deretter må kommunestyret vedta den endelige lista på sitt neste møte. Dette etter at formannskapet da har gått gjennom evt. innvendinger som publikum måtte ha kommet med, eller ønske om fritak framsatt av enkeltkandidater. Rådmannen henstiller til formannskapet om å foreta følgende: Innen kommunestyrets møte den 24. mai, foreslå det aktuelle antall kandidater som skal velges. Kommunestyrets kandidatliste legges deretter ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager, og jordskiftemeddommere velges endelig i kommunestyrets møte 28. juni. FORMANNSKAPET( ): Forslag på kandidater skal foreligge innen kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskap/valgkomite. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager (AP) foreslo følgende kandidater: Ivar Stillingen, Leif Skogly, Inger Rolfstad, Ståle Løvli + 2 kvinner til den 28 Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende kandidater: Truls E. Hennum, Ole J. Jemtland, Berit S. Fossen, Gunhild Bjerkerud, Steinar Skinnes, Knut E.Ringnes, Bjørn Ørpen, Steinar Glesne, Bjørg Irene Hellsten, Astrid Tandberg, Grethe Ødegård Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommunestyre foreslår at følgende personer velges som jordskiftemeddommere for perioden : Kvinner Menn Berit S. Fossen Truls E. Hennum Gunhild Bjerkerud Ole J. Jemtland Bjørg Irene Hellsten Steinar Skinnes Astrid Tandberg Knut E. Ringnes Grethe Ødegård Bjørn Ørpen Inger Rolfstad Steinar Glesne Ivar Stillingen Leif Skogly Ståle Løvli Til saksliste 28

29 Kommunestyrets kandidatliste legges ut til offentlig ettersyn i perioden på kommunens hjemmeside. Meddommere/lagrettemedlemmer velges endelig i kommunestyrets møte 28. juni. Det siste medlemmet av jordskiftemeddommerutvalget, fortrinnsvis en kvinne, oppnevnes og velges i dette kommunestyremøtet ( ) Til saksliste 29

30 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:12/378 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: VALG AV FORLIKSRÅD Vedlegg: Ingen Hvor mange skal velges: 3 medlemmer med varamedlemmer Funksjonstid: Regelverk: Domstolslovens 27: I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. Og 57: Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som følger av paragrafen her og av 27. Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen Til saksliste 30

31 Prosedyre: Det velges 3 medlemmer med varamedlemmer, og velger leder blant de faste medlemmene Medlemmer/representanter i inneværende periode: Elisabeth Ørpen (leder) - vara1: Einar Grimelid Inger K. Grimelid - vara2: Mona Høgli Grethe Solli - vara3: Britt K. Glienke Spesielle hensyn: Lensmannen er sekretær for forliksrådet. Rådmannen henstiller til formannskapet som valgkomite å foreta følgende: Innen kommunestyrets møte den 24. mai, foreslå det aktuelle antall kandidater som skal velges. Etter kommunestyrets valg oversendes dette til fylkesmannen for godkjenning av valget. FORMANNSKAPET( ): Forslag på kandidater skal foreligge innen kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskap/valgkomite. KOMMUNESTYRET( ): Gustav Kalager (AP) foreslo følgende kandidater: Medlem: Grethe Solli Varamedlem: Britt K. Glienke Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende kandidater: Medlemmer: Leder Knut Kristiansen, Einar Grimelid Ødegård Vara: Line Nilsen, Grethe Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommunestyre velger følgende forliksråd for perioden : Leder: Knut Kristiansen, Einar Grimelid og Grethe Solli Varamedlemmer: 1. Line Nilsen 2. Grethe Ødegård 3. Britt K. Glienke Til saksliste 31

32 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 010 Arkivsaknr.:12/379 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: VALG AV MØTEFULLMEKTIGUTVALG FOR FORLIKSRÅDET Vedlegg: Ingen Hvor mange skal velges: Et utvalg på 3 medlemmer. Funksjonstid: Regelverk: Forskrift om forliksrådene 3: Utvalg av faste møtefullmektiger Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. Prosedyre: Det velges 3 medlemmer av møtefullmektiguvalget for forliksrådet. Til saksliste 32

33 Medlemmer/representanter i inneværende periode: Ole Raaen Magnhild Strand Pedersen Linda Aaskjær Spesielle hensyn: Kommunestyret står forholdsvis fritt til å angi hvilken periode medlemmene velges for, men det synes naturlig å bruke samme periode som den forliksrådet er valgt for. Rådmannen henstiller til formannskapet som valgkomite å foreta følgende: Innen kommunestyrets møte den 24. mai, foreslå det aktuelle antall kandidater som skal velges. FORMANNSKAPET( ): Forslag på kandidater skal foreligge innen kommunestyremøtet Innstilling/vedtak: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskap/valgkomite. KOMMUNESTYRET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) foreslo følgende kandidater: Ole Råen og Magnhild Strand Pedersen Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommunestyre velger følgende møtefullmektigutvalg for forliksrådet: Ole Råen og Magnhild Strand Pedersen. Det tredje medlemmet av utvalget velges i kommunestyremøtet Til saksliste 33

34 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 Arkivsaknr.:12/388 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: SKJENKELØYVE BYGDEMUSIKKFESTIVALEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Leder av Bygdemusikkens venner skriver slik i brev av : Lensmannen har ingen anmerkninger til arrangementet i svarbrev av Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Bygdemusikkfestivalen 2012 tillates å skjenke alkohol i gruppe 1 og 2 på følgende tidspunkter: Torsdag Fredag Lørdag Som skjenkebestyrere godkjennes Anne Stensrud, Ingeborg Danbolt og Lise Merethe Jokerud. Til saksliste 34

35 KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Bygdemusikkfestivalen 2012 tillates å skjenke alkohol i gruppe 1 og 2 på følgende tidspunkter: Torsdag Fredag Lørdag Som skjenkebestyrere godkjennes Anne Stensrud, Ingeborg Danbolt og Lise Merethe Jokerud. Til saksliste 35

36 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: F60 &30 Arkivsaknr.:08/937 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /11 FORMANNSKAPET /12 FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR RUSPOLITIKK Vedlegg: Planforslaget med de endringer arbeidsgruppa foreslår Saksopplysninger: Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i 6 uker, med høringsfrist Ved høringsfristens utløp var det kommet inn i alt 4 uttalelser, som skjematisk gjengis nedenfor. I skjemaet har arbeidsgruppa kommentert de ulike innspillene, og også, med uthevet skrift, foreslått endringer, der vi har funnet at dette er på sin plass. Alle skjenkeog utsalgssteder for alkohol ble tilskrevet om høringen, men vi har ikke mottatt innspill fra noen av dem. Høringsinstans Innspillets innhold Prosjektgruppas kommentar/ forslag Tverretatlig team Mulighet for å benytte miljøarbeideren på flere områder Planen er ikke til hinder for dette Reseptregisteret som kilde for legemiddelstatistikk Bør vi ha tiltak mot å begynne med snus? Miljøarbeideren inn i ICDP-programmet Tilrettelagte boliger, vurdere etter prøvetid, om Laveste nivå for opplysninger er på fylkesnivå, hvilket ikke er til hjelp for oss Ikke aktuelt i denne planen ICDP er for foreldre til barn og de helt unge. Miljøarbeider er ikke sentral for denne målgruppen Ingen kommentar Til saksliste 36

37 Rusforebyggende utvalg Borgestadklinikken det er behov for fler Bytte ut uttrykket drop outs med ny giv Etablering av Vinmonopol og konsekvenser Taxi på fjellet Kontaktlister overfor skolene Kommunelegens rolle ikke definert. ICDP også inn i skolen?? Redusere forbruk av vanedannende medisin Kvalitet og kompetanse Antall kontroller ikke overholdt Ansvarlig vertskap heter nå Ansvarlig alkoholhåndtering Det fremkommer ikke tydelige tidsperspektiv, f.eks. på iverksetting av nye tiltak. Hvordan skjer rapportering? Hvem følger den opp? Drop outs er et innarbeidet begrep, dessuten er Ny giv et begrep som har en annen betydning Ingen kommentar utover det som står i planforslaget Forslaget ligger helt utenfor hva kommunen kan gjøre noe med Planen sier også at disse må på plass. Prioriteres Settes inn i matrisen kapittel 1. punkt 3 (målsetting) Kommunelegen inn under ansvar. Vi forutsetter at en videreføring av dette inn i skolen, skjer i regi av skolehelsetjenesten. Vi forutsetter at våre leger nøye vurderer alternative behandlingsmåter Vi mener planen fokuserer godt på å øke kompetansen til våre ansatte Her må det påpekes at det store flertall av skjenkebedrifter ikke er helårsåpne, hvilket naturlig reduserer antall kontroller Begrepet endres til Ansvarlig alkoholhåndtering Vi mener at svært mange av tiltakene er av en slik karakter at de ikke kan tidfestes, derfor foreslår vi å ikke ta dette inn i planen. Vi mener dette er dekket opp i planen via den enkelte etats årsmelding, menforeslår: Planen rulleres hvert 4 år. Rapportering skjer via den enkelte sektors Til saksliste 37

38 Sektorleder HO Pkt 2.5.2, 6. avsnitt bruker betegnelsen fagkoordinator, riktig begrep er fagansvarlig omsorg Rett møtehyppighet er 3-4 ganger per år Det stilles spørsmålstegn i flere punkter om at få personer vil gjøre planen anonym nok med hensyn på personvern Pkt s. 25 Begrepet serve bør byttes ut med å yte tjenester Pkt 4.1.4, 3 Kurs også for frivillige som skjenker alkohol. Pkt ICDP Det bør understrekes at dette er et samarbeid mellom helsestasjon og barnehagene Pkt Ny giv-buskerud, ønske om at helsesøster og sosiallærer ved Krøderen skole deltar i prosjektet Må Kryllingheimen ha skjenkeløyve for å servere alkohol?? årsmeldinger til kommunestyret. Ansvarlig for tiltak er også ansvarlig for denne rapportering. Fagkoordinator rettes til fagansvarlig omsorg. Møttehyppighet rettes til 3-4 ganger årlig Vi anser at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt i planen. Begrepet serve byttes ut med å yte tjenester Vi mener dette vil være å kreve for mye av arrangørene ICDP er omtalt flere steder i planen, og vi mener det kommer godt fram hvem som er samarbeidspartnere. Vi mener det er fritt fram for sektorene å peke ut hvilke fagpersoner de vil ha med på dette, og foreslår ingen presisering. Dette anses ikke som skjenking, da mottaker ikke betaler for alkoholen. Det er også lov å servere alkohol gjester beboerne måtte ha. (Sjekket ut med Helsedirektoratet ) I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Forslaget til Kommunedelplan for helhetlig ruspolitikk med de endringer som arbeidsgruppa foreslår på bakgrunn av høringsinnspill, vedtas. Til saksliste 38

39 FORMANNSKAPET( ): Egen sak om taxiløyver i kommunestyret? Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Per Kristensen (H) Formannskapets innstilling tiltres med følgende endring: Klokkeslettet i kulepunkt 2 side 16, endres fra til Gustav Kalager (AP) Skjenkeslutt kl. 02 er et greit forslag som bør vedtas. Nils Ole Fladhus (TPBL) Formannskapets innstilling tiltres med følgende endring: Kulepunkt 2 side 16 erstattes med følgende: Generelt vil skjenkesteder kunne søke om tillatelse til å skjenke alle alkoholtyper fram til kl , dog kan bedrifter unntaksvis søke om generell skjenking av alle alkoholtyper fram til kl Kommunen forbeholder seg retten til å vurdere hvert enkelt sted med hensyn på beliggenhet, tidligere erfaringer med stedet og type sted, om skjenking skal avsluttes tidligere og hvilke alkoholtyper som skal tillates (AL 4-4) Votering 1: Kristensens forslag som det mest ytterliggående. 8 Stemmer for forslaget og 9 stemmer i mot Votering 2: Formannskapets innstilling 8 stemmer, Fladhus forslag 9 stemmer Etter dette ble vedtaket: Forslaget til Kommunedelplan for helhetlig ruspolitikk med de endringer som arbeidsgruppa foreslår på bakgrunn av høringsinnspill og Fladhus sitt endringsforslag vedtas. Til saksliste 39

40 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: 613 Arkivsaknr.:10/264 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 FORMANNSKAPET /10 FORMANNSKAPET /10 FORMANNSKAPET /10 FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - VURDERING AV BEHOV OG ENDRING AV VEDTAK Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunale boliger ref. sak 10/264, kommunestyrevedtak i sak nr. 26/10 den : Kommunestyret fattet i sak nr. 26/10 i sitt møte følgende enstemmige vedtak: Krødsherad kommune selger sine 3 eneboliger i Sundvollhovet. Herunder vurderes seksjonering av bolig med to boenheter. Krødsherad kommune selger sin enebolig i Byåsen. Administrasjonen sørger for å taksere eiendommene. Når takst foreligger tilbys boligene til dagens leietakere for takstsummen. De leietakere som ikke ønsker å kjøpe boligen må gis tilstrekklig tid til å skaffe annen bolig før salg på det åpne marked gjennomføres, og da ved hjelp av godkjent eiendomsmegler. Inntektene fra boligsalgene avsettes på kapitalfond og benyttes til å delfinansiere nye kommunale utleieenheter. To kommunale boliger i Sundvollhovet er taksert. Dette gjelder eiendommene gnr 178 bnr 99 og gnr 178 bnr 100. Én er solgt og den andre er i salgsprosess. Begge selges til dagens leietakere. De to andre boligene er ikke solgt, og administrasjonen ser pr. i dag ikke mulighet for å avhende disse boligene, da vi ikke har hatt mulighet til å skaffe leietakerne andre kommunale boliger. Til saksliste 40

41 Eneboligen i Byåsen (Fredly), gnr 178 bnr 43 er ikke taksert og solgt. Leietakeren har henvendt seg til kommunen ved to anledninger og klager over dårlig inneklima på et av soverommene i boligen. Avdelingsleder bygg i kommunen har hatt en kort befaring hvor det viser seg en tynn stripe/utslag av fukt ca.10 cm fra list opp langs vegg i et ytterhjørne. Dett er antakelig svartsopp med utslag fra fuktighet og i tilfelle ikke farlig. Kommunen bekostet ny takbelegning for få år siden. Det er nye vinduer i boligen. Det er så langt ikke målt fuktigheten i veggen, men det er noe visuelt fuktutslag. Veggplatene i det aktuelle området bør tas av for nærmere vurdering av skade/årsak, og dermed følger oppussing og ytterligere oppgradering. For ikke å levere et lappeteppe bør også helheten i rommet forøvrig vurderes pusset opp. Oppussingsbehovet vurderes forøvrig å være betydelig for hele boligen. Eiendommen Solli i Sundvollhovet, gnr 178 bnr 103 er heller ikke taksert og solgt. Også denne eiendommen har et betydelig behov for oppussing for at den skal ha akseptabel boligstandard. Vurdering. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om å selge boligene, er det ikke igangsatt oppussingsarbeid og ikke avsatt midler til oppussing i driftsbudsjettet for Krødsherad kommune disponerer pr. i dag: 3 eneboliger på Noresund, samt tidligere tannlegekontor med personalrom som kan ominnredes til to boenheter, herav en hybel. 2 eneboliger på Krøderen, den ene av disse med liten egen boenhet i kjelleretasje. (etter gjennomført salg av to boliger i Sundvollhovet). 6 rekkehusleiligheter beregnet på familier. (3 på Noresund og 3 på Krøderen) 6 små rekkehusleiligheter (3 på Noresund og 3 på Krøderen) 2 små tilrettelagte boenheter i Glesnemoen. Totalt 4 spesielt tilrettelagte små boenheter (2 på Krøderen og 2 på Noresund). I tillegg omsorgsboliger på Kryllingtun, totalt 38 boenheter og to avlastningsboliger. Administrasjonen har foretatt en vurdering av det totale kommunale boligtilbud og konkluderer med at det er behov for, og vil være behov for det antall familieboenheter vi disponerer pr. dato, dette sett i forhold til de forpliktelser kommunen har i henhold til sosiallovgivningen. Det synes da riktig å vurdere bygging av to nye enheter opp mot restaurering av de to eneboliger som tidligere er vedtatt avhendet. Det vil bli klart rimeligere å restaurere de to eksisterende boligene. Administrasjonen mener således at det beste, ut fra en helhetsvurdering, er å utbedre dagens to til akseptabel, nøktern standard. Det vurderes av kommunens administrasjon at kommunestyrets vedtak om å selge de 4 Til saksliste 41

42 eneboligene bør gjøres om, slik at kommunen ikke selger eneboligene Solli i Sundvollhovet og Fredly i Byåsen. Disse to kommunale boligene bør pusses med midler fra salg av de to andre kommunale boligene i Sundvollhovet. Rådmannen viser til foranstående og anbefaler at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Kommunestyrets vedtak i sak nr. 26/10 fra møtet oppheves. Krødsherad kommune selger 2 eneboliger i Sundvollhovet, hhv gnr. 178 bnr. 99 og gnr. 178 bnr Inntektene fra boligsalgene tilføres kapitalfond. Administrasjonen utarbeider plan for nøktern restaurering av de kommunale boligene Fredly i Byåsen og Solli i Sundvollhovet, og innhenter pristilbud for hvert enkelt restaureringsprosjekt. Formannskapet delegeres myndighet til å vedta plan for, og finansiering av restaureringen. Restaureringskostnader dekkes med midler avsatt til kapitalfond i forbindelse med salg av boliger i Sundvollhovet. FORMANNSKAPET( ): Ordfører Olav Skinnes (TPBL) fremmet følgende forslag: Saken oversendes til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Saken oversendes til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Kommunestyrets vedtak i sak nr. 26/10 fra møtet oppheves. Krødsherad kommune selger 2 eneboliger i Sundvollhovet, hhv gnr. 178 bnr. 99 og gnr. 178 bnr Inntektene fra boligsalgene tilføres kapitalfond. Administrasjonen utarbeider plan for nøktern restaurering av de kommunale boligene Fredly i Byåsen og Solli i Sundvollhovet, og innhenter pristilbud for hvert enkelt restaureringsprosjekt. Formannskapet delegeres myndighet til å vedta plan for, og finansiering av restaureringen. Restaureringskostnader dekkes med midler avsatt til kapitalfond i forbindelse med salg av boliger i Sundvollhovet. Til saksliste 42

43 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 613 &52 Arkivsaknr.:12/330 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: TILRETTELAGTE BOLIGER NORESUND OG KRØDEREN -HUSLEIE Vedlegg: Kriterier for boligtildeling (Er under utarbeiding og ettersendes) Husregler. (Er under utarbeiding og ettersendes) Saksopplysninger: Det vises til tidligere vedtak om bygging av 2 tilrettelagte boliger i Krødsherad kommune. Boligene er nå ferdigstilt og klare til innflytting. Boligene er bygget med 40% tilskudd fra Husbanken. Dette forutsetter spesielle kriterier for tildeling av boligene og oppfølging av beboere. Boligene skal i henhold til tilskuddskriteriene benyttes til personer som har langvarige eller kroniske lidelser og sammensatte behov for støtte eller hjelp, og som trenger en individuell oppfølging og et helhetlig tilbud. Tildelingskriterier og husregler er utarbeidet og oversendt fylkesmannen for "sikkerhetskontroll". Disse vil bli ettersendt først i uke 16. Det er ikke fastsatt husleie for boligene. Administrasjonen har vurdert nivået på husleie sammen med NAV sosial og Helse-/omsorgssektoren. Samtidig har vi også vurdert leien i forhold til øvrige kommunale husleiesatser. Det er også i denne sammenheng viktig å hensynta at beboerne kan oppnå maksimal bostøtte. For vårt distrikt er maks husleie (inkl. kommunale avgifter) som kvalifiserer for bostøtte, p.t ,- pr. mnd. En slik husleie rimer godt i forhold til kommunens øvrige utleieenheter i samme størrelse. Administrasjonen vil på dette grunnlag foreslå at husleien for boenhetene i de 4 tilrettelagte boligene settes til kr ,- pr. mnd. eks. kommunale avgifter. Totalt vil da husleien inkl. kommunale avgifter beløpe seg til kr ,- pr. mnd.,- noe som vil utløse Til saksliste 43

44 maksimalt bostøttetilskudd for beboerne. Boligens egne strømutgifter kommer i tillegg. Kriterier for tildeling av boligen (jfr. vedlegg som ettersendes) vil bli lagt til grunn. Husleiereglene (jfr. vedlegg som ettersendes) blir gjort kjent for og må aksepteres av beboer før innflytting. Tildeling av bolig vil foregå etter en totalvurdering foretatt av fagansvarlig omsorg sammen med ruskonsulent og psykiatrisk sykepleier. Rådmannens kommentar: Administrasjonen er svært fornøyd med at disse tilrettelagte boliger nå er ferdigstilt. Husleieregler og kriterier for tildeling er utarbeidet i henhold til retningslinjene for Husbanktilskudd til denne type boliger. Administrasjonen er nå beredt til å foreta tildeling og bistå med innflytting i boligene. Det er også forberedt god oppfølging i boligene, noe som er svært viktig for et vellykket resultat. Rådmannen viser til ovenstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Husleieregler og Kriterier for tildeling av tilrettelagte boliger vedtas. Husleie for boligene fastsettes til kr. 4000,- pr. mnd. + de til enhver tid gjeldende kommunale avgifter. Strømutgifter dekkes av leietaker i henhold til egen måler for boenheten. Husleiesatsene indeksreguleres hver 1. januar, første gang , jfr. husleielovens 4.2. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Aaskjær og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Husleieregler og Kriterier for tildeling av tilrettelagte boliger vedtas. Husleie for boligene fastsettes til kr. 4000,- pr. mnd. + de til enhver tid gjeldende kommunale avgifter. Strømutgifter dekkes av leietaker i henhold til egen måler for boenheten. Husleiesatsene indeksreguleres hver 1. januar, første gang , jfr. husleielovens 4.2. Til saksliste 44

45 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: M41 Arkivsaknr.:12/332 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - NOREFJELL VANN- OG AVLØPSSELSKAP Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Krødsherad kommunestyre har i forbindelse med kommunens overtakelse av Norefjell vann og avløpsselskap (NVA) i 1999 vedtatt å stille garanti for lån til NVA. Kommunestyrets vedtak ble, i henhold til kommuneloven og garantiforskriften oversendt Fylkesmannen i Buskerud til godkjenning. Fylkesmannen i Buskerud godkjente kommunestyrets vedtak i brev, datert 8. juli Fylkesmannens vedtak er som følger: "Fylkesmannen godkjenner Krødsherad kommunestyre sitt vedtak i sak 25/1999 om å stille kausjon for lån til Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS. Kommunens maksimumsansvar er kr Garantiperioden skal være maksimalt 20 år med tillegg av inntil 2 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet." Krødsherad kommune har pr. dato et garantiansvar overfor NVA, vedtatt av kommunestyret, totalt på kr ,-, herav aktiv garanti pr kr ,-. NVA har gjennomført store utbyggingsoppgaver både hva gjelder vannframføring og avkloakkering for Norefjell. Det kommunale ganrantiansvaret har variert noe, og NVA's lån har i perioder fungert som et "byggelån" hvor det bare har vært foretatt betaling av renter, ikke nedbetaling av selve lånet. NVA har fra og med 2011 foretatt en regelmessig nedbetaling av lånet. NVA's lån er pr. tiden i DNB. I og med at Krødsherad kommune er eneeier av det kommunale selskapet, har NVA muligheten til å oppta lån i Kommunalbanken, noe som vil medføre en gunstigere rente, og som således er viktig både for selskapet og eier Krødsherad kommune. Kommunalbanken krever imidlertid at Krødsherad kommune da stiller simpel kausjon for hele låneperioden på 20 år. Dagens godkjente garantistilelse utløper i 2021, altså om 9 år. For at vi skal kunne Til saksliste 45

46 flytte lånet over i Kommunalbanken er det således nødvendig å vedta ny garantiperiode, og anmode fylkesmannen om godkjenning av denne. Når det gjelder garantirammen, er det mulig at også denne må endres i framtiden, helt avhengig av hvilke renseløsning som blir valgt. Dagens godkjente garantiramme, 50 mill, er foreløpig tilstrekkelig og rådmannen er således av den oppfatning av det er denne garantiramme vi nå bør søke om forlengelse av på nåværende tidspunkt. Rådmannen viser til ovenstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommune stiller simpel kausjon for lån til Norefjell Vann og Avløpsselskap. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr ,- Garantitiden skal være maksimalt 20 år med tillegg av 2 fra år Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, jfr. KL's bestemmelser i 50, nr. 7a. I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av ny garanti. FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Aaskjær og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommune stiller simpel kausjon for lån til Norefjell Vann og Avløpsselskap. Krødsherad kommunes maksimumsansvar er begrenset oppad til kr ,-. Garantitiden skal være maksimalt 20 år med tillegg av 2 fra år Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, jfr. KL's bestemmelser i 50, nr. 7a. I henhold til kommunelovens 51 og garantiforskriften oversendes kommunestyrets vedtak til fylkesmannen for godkjenning før iverksetting av ny garanti. Til saksliste 46

47 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Knut Grimnes Arkivnr.: GNR 208/2 Arkivsaknr.:12/380 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: UTBEDRING ROM KRYLLINGHEIMEN - SAMHANDLINGSREFORMEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med at det foreligger ny helse- og omsorgslov skal Krødsherad kommune ta i mot og behandle tidlige utskrivningspasienter fra sykehus i egen kommune. Vedrørende det lovpålagte behov i samhandlingsreformen har administrasjonen i helseog omsorgssektoren i kommunen valgt å benytte et rom på Kryllingheimen til dette formålet. Rommet ligger i avdeling med enerom og har beliggenhet i ende av sykehjemsfløy rett før inngang til kjøkken og med utsikt mot fjorden. De senere år har rommet blitt innredet og benyttet til kontor for administrative tjenester på sykehjemmet. I anledning at rommet skal kunne oppfylle funksjon etter den nye helse- og omsorgsloven gjennom samhandlingsreformen, er det derfor behov for oppgradering med nytt bad og oppussing av enheten forøvrig slik at den fremstår som estetisk pen og hygienisk. Administrasjonen på Kryllingheimen har meldt behov for fullverdig bad i tilknytning til pasientrommet, grunnet fare for eventuell smitte. Rommet planlegges slik at det bygges etter gjeldende regler i plan- og bygningsloven hvor det deles av med ny vegg og at det reetableres bad i den del av rommet som tidligere er benyttet til våtrom, der også vvs- installasjonene ligger innkasset over dårlig T-profilhimling (skiftes) i baderommet som ligger i etasjen under. Det deles av til nytt bad som får minimum mål for baderom med tanke på størrelse og planløsning i byggteknisk forskrift av Eksisterende rom har 3 vinduer. Et av disse vil etter rominndeling sikre lys i baderom og selve pasientrommet vil framstå med 2 vinduer ut mot Krøderfjorden. Utførelse av arbeidene med nytt bad planlegges etter våtromsnormen så langt som mulig for rehabilitering i eksisterende bygning. Alle gulv i etasjen ble tidligere sparklet opp til Til saksliste 47

48 samme høyde i forbindelse med ombyggingsarbeider til enerom i Dette tilsier at det er begrensning når det gjelder mulighet for etablering av varmekabler i baderomsgulv. Dette er tatt i betraktning av budsjett som legges til grunn for arbeidet. Oppvarming er gjennom vannbåren varme i radiator. Sykehjemmet er bygning med krav om universell utforming som blant annet i bad kreves at det skal være trinnfri dusjsone. I tillegg skal gulv, vegg og fastmontert utsyr ha synlig fargekontrast. Gjeldende krav ligger til grunn for materialvalg av overflater i bad. Det er tenkt benyttet keramiske sklisikre fliser i Antrazit farge på gulv og vegger med bølget hvit flis. Kort oversikt over delarbeider forøvrig: Flytting av eksisterende dør. Utskifting av gulvbelegg Komplette malerarbeider Det etableres El med lys, stikk og internettforbindelse Det etableres tilstrekkelig med ventilasjon i begge rommene. Enkel innredning Utbedring etter arbeider i bad U-etg m/ nødvendig ny himling. Abeidene er beregnet til omtrentlig kostnad: Bygningsmessige arbeider/inventar kr ,- inkl. mva. Tekniske (vvs, El, ventilasjon, data kr ,- inkl. mva Total sum kr ,- inkl.mva Utbedring av pasientrom og bad etter nye krav i forbindelse med helse- og omsorgsloven anses som et hasteprosjekt. Rådmannens kommentar: Rådmannen er på nåværende tidspunkt usikker på muligheten for tilskudssmuligheter for denne form for utbedringer. Slik avklaring vil bli foretatt, og eventuelle tilskuddsmidler vil bli benyttet til oppdekking av kostnadene. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Etter krav i Helse- og omsorsloven iverksetter Krødsherad kommune utbedring av pasientrom med separat bad samt nødvendig tilstøtende arbeid på Kryllingheimen. Kostnadene dekkes med midler fra disposisjonsfond. Det utredes nærmere mulighet for søknad om tilskudd. Et eventuelt tilskudd går til reduksjon av forbrukte disposisjonsfondsmidler. Til saksliste 48

49 FORMANNSKAPET( ): Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Etter krav i Helse- og omsorgsloven iverksetter Krødsherad kommune utbedring av pasientrom med separat bad samt nødvendig tilstøtende arbeid på Kryllingheimen. Kostnadene dekkes med midler fra disposisjonsfond. Det utredes nærmere mulighet for søknad om tilskudd. Et eventuelt tilskudd går til reduksjon av forbrukte disposisjonsfondsmidler. Til saksliste 49

50 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:12/439 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUUELLE SAKER Dette er programposten hvor ordfører gir orientering om saker som er under arbeid, og hvor disse står for øyeblikket. KOMMUNESTYRET( ): Ordfører hadde invitert Astrid Bøe: Orienterte om NAV og arbeidsplikt. Til saksliste 50

51 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:12/440 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: EVENTUELT Under denne sakstittelen har representantene anledning til å ta opp saker som ikke står på sakslista. Det er ønskelig at ordfører orienteres på forhånd om tematikk, slik at det er mulighet til å innhente opplysninger. KOMMUNESTYRET( ): Per Kristensen (H) Kommunens kundebehandling : Har kommunen noen form for opplæring av sine ansatte hva angår det å behandle henvendelser på en korrekt måte? Rådmannen svarte at vi ikke har noen generell opplæring på området, men at i tilfeller hvor det har foregått beklagelig kundebehandling så tas dette opp med vedkommende. Gustav Kalager (AP) Etterlyste en tolkning av kostratallene. Rådmannen svarte at dette er en svært stor oppgave, men at neste kommunestyremøte skal behandle årsrapporten til kommunen og at det gjennom denne ville framgå forklaringer på hvorfor Krødsherad på en del områder avviker fra andre kommuner Til saksliste 51

52 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Unntatt offentlig ofl 23 Ofl 23 Saksbeh.:Geir Waaler Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/311 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /12 FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: KRØDEREN BARNEHAGE - ALTERNATIV PLASSERING Til saksliste 52

53 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 611 &50 Arkivsaknr.:10/458 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /10 FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET /11 KOMMUNESTYRET /11 FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: MEIERIGÅRDEN KRØDEREN Vedlegg: Utsnitt av reguleringsplan Svarbrev fra Stiftelsen Krøderbanen, datert Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Brev med avtaleforslag fra Krødsherad kommune Brev fra Stiftelsen Krøderbanen Saksopplysninger: Kort historikk. Krødsherad kommune overtok Meierigården på Krøderen, gnr. 178, bnr. 9, 24 og 46 i Tomtearealet er totalt på ca. 4 da, beliggende på Krøderen mellom FV 280 og Krøderfjorden. I denne forbindelse foreslo administrasjonen riving av selve meierigården. Det politiske vedtak i overtakelsessaken ble fattet , og lyder som følger: "Krødsherad kommunestyre sier seg enig i Krødsherad kommunes kjøp av gnr. 178, bnr. 9, 24 og 46 (Meierigården på Krøderen m/tilhørende tomeareal.) Kjøpet med omkostninger, totalt kr ,-, finansieres med midler fra disposisjonsfondet. Krødsherad kommune mener at tomtearealet til Meierigården er svært viktig i forbindelse med utvikling av Krøderen sentrum, spesielt med tanke på Krøderbanens framtidige utviklingsmuligheter. Til saksliste 53

54 Administrasjonen gis i oppdrag å innhente skriftlig uttalelse fra styret i Stiftelsen Krøderbanen vedr. evt. framtidig behov for tomteareal/bygningsmasse. Når slik uttalelse er innhentet, og avklaringer rundt riving/evt. oppføring av nybygg er foretatt, legges saken om framtidig disponering fram for formannskap/kommunestyre til endelig behandling. Frisen for slik uttalelse settes til " Etter dette ble Stiftelsen Krøderbanen tilskrevet om vedtaket i brev av Svarbrev fra Stiftelsen Krøderbanen forelå (Se vedlegg). Stiftelsen Krøderbanen innhentet også uttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Denne vedlegges saken. Saken ble deretter på nytt behandlet i formannskapet hvor den ble utsatt, og det ble anmodet om et møte mellom formannskap og representanter for Krøderbanen for å avklare kostnader og hva de ønsker å gjøre med bygget. Saken ble etter dette muntlig purret opp overfor Stiftelsen Krøderbanen, både i telefonisk kontakt og i møter med ordfører og rådmann. Som oppfølging av disse samtaler oversendte ordfører og rådmann et brev til Stiftelsen den med forslag til avtale. (Se vedlegg) Dette brev ble besvart av Stiftelsen Krøderbanen den (Se vedlegg). Saken ble deretter behandlet av formannskap og kommunestyre, sist Museumsbestyrer Ellen Slettvold og Erik Nøkleby fra stiftelsen Krøderbanen var tilstede i formannskapets møte for å orientere ytterligere om deres syn på den videre skjebne for bygget. I kommunestyrets behandling ble slikt vedtak fattet: "Krødsherad kommune iverksetter riving av tilbygg og uthus, samt fylling tilrettelegging av tomteområde inneværende høst. Endelig stillingtagen til alternativet riving av Meieriet, evt. overdragelse, avgjøres våren Utgifter, begrenset oppad til kr ,- dekkes med midler fra disposisjonsfondet." I etterkant av kommunestyrets vedtak om riving av deler av bygget foretok administrasjonen en gjennomgang for igangsetting av dette vedtak. Konklusjonen på denne gjennomgang var at gjennomføring av dette vedtak ville medføre kostnader som var unødvendige ved et evt. framtidig vedtak om riving. Administrasjonen anbefalte således overfor formannskapet at det bare skulle gjennomføres enkle sikringsarbeider høsten Denne anbefaling ble tiltrådt av formannskapet i møte I samtaler med museumsbestyrer har rådmann og ordfører tilkjennegjort overfor Stiftelsen Krøderbanen at kommunen er behjelpelig med å søke tilskuddsmidler til utbedring hvis Stiftelsen utarbeider planer og oversikt over ønsket framtidig bruk av eiendommen. Rådmannens kommentar: Stiftelsen har nå hatt ytterligere 6 måneder på å komme tilbake til saken, med forslag til planer og grunnlag for søknader om evt. tilskudd. Til saksliste

55 Den kontakt som har vært i denne perioden bekrefter tidligere tilbakemeldinger om at Stiftelsen Krøderbanen har ønske om ivaretakelse av bygget, men ikke økonomi og mulighet til å prioritere dette i overskuelig framtid. Slik rådmannen ser det har heller ikke Krødsherad kommune økonomi til å igangsette et restaureringsprosjekt i denne størrelsesorden. Bygget er i svært dårlig stand, og dessuten er det helt ombygget innvendig, slik at denne verneverdi synes å være minimal. Rådmannen ser imidlertid at tomteområdet er av stor betydning for allmennheten, spesielt beboerne på Krøderen i forhold til tilgjengelighet til fjordområdet, og også for Stiftelsen Krøderbanen i forhold til behovet for utvidet parkeringsmulighet i forbindelse med større arrangementer. Bebyggelsen på tomteområdet ligger i dag rett inntil FV 280 og også forholdsvis nær Krøderfjorden. Vegvesenet har vært kontaktet i forhold til mulighet for framtidig gjenoppføring av bygg på arealet, men det er fra deres side ikke ønskelig å gi noe konkret svar før en evt. plan for omdisponering av arealet foreligger. I forslag til ny kommuneplan ligger området nå innenfor sentrumsområde for Krøderen hvor det er foreslått en byggeavstand til Krøderfjorden på 30 m og en byggeavstand fra midtlinje FV 280 på 15 m. (planen er nå ute på høring). Gjeldende reguleringsplan for området (vedtatt i 1985) viser at selve meieritomten er regulert til forretningsformål og har en byggegrense til midtlinje på FV 280 på 20 m. Området nedenfor er regulert til friområde og her kan, i henhold til reguleringsplanens bestemmelser, tillates oppført bygninger og innretninger som har naturlig tilknytning til områdets bruk som friområde. Konklusjon. Meierigården og tomtearealet rundt framstår i dag som et uryddig område i Krøderen tettsted. Fra Stiftelsen Krøderbanens side er det uttrykt ønske om rehabilitering men også gitt klare signaler om manglende økonomisk mulighet for slik prioritering. Det er også i denne prosessen uttrykt behov for parkeringsareal i området, samtidig som Krødsherad kommune selv har et ønske om å tilrettelegge for tilgjengelighet for allmennheten til fjorden og parkeringsmulighet i denne sammenheng. Framtidig mulighet for evt. nybygg i området, må vurderes når konkrete planer foreligger. Ovenfor er forsøkt beskrevet dagens situasjon og kommuneplanens forslag. Reguleringsplanen for Krøderen er fra 1985, og moden for revidering, noe som vil bli igangsatt i henhold til framtidig planstrategi for Krødsherad kommune. (Denne framlegges for politisk behandling sommeren 2012.) På ovenstående grunnlag vil rådmannen anbefale at riving av Meierigården med lagerbygning vedtas, og at området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling. Det er på nåværende tidspunkt ikke foretatt konkret innhenting av kostnadsoverslag for Til saksliste

56 ovenstående arbeider. Rådmannen foreslår at teknisk sektor får i oppdrag å utarbeide et kostnadsoverslag til neste formannskapsmøte og at kommunestyret bemyndiger formannskapet til å vedta dekning for kostnadene med bruk av midler fra disposisjonsfond. I denne sammenheng vil også rådmannen vurdere å søke om sentrumsutviklingsmidler via regionrådet og partnerskapsavtalen med Buskerud fylkeskommune. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret: Meierigården med lagerbygning rives sommeren Området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling. Teknisk sektor gis i oppdrag å utarbeide kostnadsoverslag for ovenstående. Slikt forslag framlegges for formannskapet i møte Formannskapet gis myndighet til å bevilge midler til arbeidet med oppdekking fra disposisjonsfondet. Det utarbeides søknad om bruk av "partnerskapsmidler" til sentrumsutvikling. Evt. tilsagn om slike midler går til reduksjon av kommunens totale bevilgning. FORMANNSKAPET( ): Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: La lagerbygningen stå for en framtidig ombygging til serviceformål. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Meierigården rives sommeren 2012, mens lagerbygningen blir stående for en seinere eventuell ombygging til serviceformål. Området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling. Teknisk sektor gis i oppdrag å utarbeide kostnadsoverslag for ovenstående. Slikt forslag framlegges for formannskapet i møte Formannskapet gis myndighet til å bevilge midler til arbeidet med oppdekking fra disposisjonsfondet. Det utarbeides søknad om bruk av "partnerskapsmidler" til sentrumsutvikling. Evt. tilsagn om slike midler går til reduksjon av kommunens totale bevilgning. Til saksliste

57 KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Meierigården rives sommeren 2012, mens lagerbygningen blir stående for en seinere eventuell ombygging til serviceformål. Området planeres og tilrettelegges for parkering med god tilrettelagt avkjøring fra FV 280, samtidig som det gis en enkel parkmessig behandling. Teknisk sektor gis i oppdrag å utarbeide kostnadsoverslag for ovenstående. Slikt forslag framlegges for formannskapet i møte Formannskapet gis myndighet til å bevilge midler til arbeidet med oppdekking fra disposisjonsfondet. Det utarbeides søknad om bruk av "partnerskapsmidler" til sentrumsutvikling. Evt. tilsagn om slike midler går til reduksjon av kommunens totale bevilgning. Til saksliste

58 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Erik Bjøre Arkivnr.: J80 Arkivsaknr.:12/441 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNOMRÅDE HALLINGDAL Vedlegg: Vesentlige vannforvaltningsspørssmål Vannområde Hallingdal. Saksopplysninger: Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) som ble vedtatt i 2000 er et av de viktigste miljødirektivene i EU. Hovedmålet i direktivet er å sikre god miljøtilstand i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Milømålene skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlige fra fjord til fjell, og være sammordnet på tvers av sektorer, systematisk og kunnskapsbassert. Det skal legges til rette for bred medvirkning. For å nå dette målet er Norge delt inn i vannregioner etter hovedvassdrag. Krødsherad hører inn under vannregion Vest-Viken. Vannregionene er igjen delt inn i vannområder, og Krødsherad er en del av Vannområde Hallingdal. Det er viktig med et felles grep for å videreføre arbeidet med å bedre tilstanden i vassdragene våre, og for å unngå at nye miljøproblemer oppstår. Utgangspunktet for dette arbeidet er en oversikt over hvilke utfordringer vi skal prioritere for å nå målet om godt vannmiljø. Alle påvirkninger som en mener kan ha eller kan komme til å få effekt på vannmiljøet skal identifiseres. Årsakene til påvirkningene skal også omtales, dvs at det skal lages en oversikt over hvilke drivkrefter eller aktiviteter som forårsaker påvirkningen. Dette er viktig for å forberede tiltak hos ansvarlige tiltakshavere og sektormundigheter. Data fra første planperiode viser at det er tre hovedgrupper påvirkning som er typiske her i landet; forurensing, fysiske endringer og biologisk påvirkning. Dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål gir svar på: Hva er de viktigste utfordringer i vår vannregion, og i det enkelte vannområde? Hva er de største påvirkningene på vannmiljøet i vår region, og i det enkelte vannområde? Hvilke vannforekomster er i risiko for ikke oppnå eller opprettholde god/svært god miljøtilstand i 2021? Hvilke mål og tiltak bør vi prioritere å jobbe med fram mot 2021? Til saksliste 58

59 Hvilke påvirkninger er ikke vesentlige nok, eller mangler aktuelle tiltak/virkemidler slik at de utsettes til etter 2015? I tillegg til målene om miljøtilstand i vannforskriften som skal være nådd innen 2021, kan det være andre brukerinteresser knyttet til vann som også er svært viktige for folk, som f.eks om man kan bade i vannet, om det er trygt å drikke vannet eller om det blir mer fisk i elvene. Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hallingdal er et innspill til den regionale planen for Vannregion Vest-Viken som vil bli lagt ut til offentlig høring andre halvår Da vil det bli mulighet for alle, også kommunen, å komme med innspill og kommentarer. Den regionale planen for Vannområde Vest-Viken skal gi en oversikt over hovedutfordringene i vannregionen, og det skal brukes for å skape bred medvirkning og forankring på tvers av sektorer i forhold til fokus på problemområder og prioritering av tiltak i god tid før utkast til endelig forvaltningsplan for vann skal på høring i Det er vannregionmyndigheten som skal sammenstille og sende dokumentet ut på høring i nært samarbeid med vannregionutvalget. Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hallingdal har blitt utarbeidet lokalt i vannområdet. Faggruppene fysiske inngrep, landbruk, VA og forurensing i vannområdet har gitt innspill til de vesentligespørsmålene innen sine fagområder. Dokumentet er gjennomgått av prosjektgruppa og styringsgruppa og deretter bearbeidet av prosjektleder. Kapittel 1 gir kort greie for tilstanden til og fakta om vassdragene. De viktigste menneskeskapte belastningene er vannkraft, spredt- og kommunalt avløp og landbruk. I tillegg er fremmede arter, som ørekyt og gjedde, ofte spredt av mennesker. Kapittelet tar for seg hvilken kunnskap vi har og hva som mangler om vassdragene våre. Kapittel 2 gir en grei oversikt over de viktigste belastningene i vannområdet: Fysiske inngrep som vannkraft, spredte avløp, kommunale avløp, landbruk og fremmede arter. Per april 2012 har VO Hallingdal 125 vannforekomster av totalt 353 en risiko for ikke å nå vannforskriftens mål om minimum god økologisk og kjemisk tilstand innen Det er viktig å være klar over at dette er et foreløpig tall som nok vil endre seg etter hvert som karakteriseringen blir ferdig ut over planperioden. Kapittel 3 gir en oversikt over brukerinteressene i VO Hallingdal. Kapittel 4 stiller spørsmål om vi når miljømålene innen kapittelet sier bl.a noe om utviklingstrender som påvirker vannmiljøet og manglede virkemidler som kan føre til at miljømålene ikke blir nådd. Vurdering: Rådmannen mener at forslag til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hallingdal gir en god oversikt over situasjonen i vannområdet og hvilke utfordringer vi står overfor. Til saksliste

60 Rådmannen viser til foranstående og foreslår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Krødsherad kommune mener at forslag til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hallingdal datert fokuserer på vesentlige forhold knyttet til vannforvaltning, og slutter seg til forslaget som er fremlagt. Krødsherad kommune ber om at det fremlagte forslaget blir oversendt vannregion (VR) Vest-Viken som innspill til høringsdokumentet til vannregionen. KOMMUNESTYRET( ): Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Krødsherad kommune mener at forslag til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hallingdal datert fokuserer på vesentlige forhold knyttet til vannforvaltning, og slutter seg til forslaget som er fremlagt. Krødsherad kommune ber om at det fremlagte forslaget blir oversendt vannregion (VR) Vest-Viken som innspill til høringsdokumentet til vannregionen. Til saksliste

61 MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: U63 Arkivsaknr.:12/463 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: KOMMUNESTYRET /12 SAKSPROTOKOLL: AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING KRØDERHEIMEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kommunen mottok slik søknad datert : Saken legges fram på tilleggsliste grunnet at neste kommunestyremøte er etter første planlagte arrangement. Så langt saksbehandler kjenner til har disse arrangementene ikke ført til problemer av noen art, og vil således anbefale søknaden innvilget, dersom lensmannen er av samme oppfatning. Når det gjelder skjenketid så settes den til hva som måtte bli vedtatt i sak 46/12 (Kommunedelplan for ruspolitikk) i dagens møte. Til saksliste 61

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.12.2012 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF RAPPORT FINANSFORVALTNING 31.05.2013 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side AMBULERENDE SKJENKELØYVE - 122/12 12/737 KARNAS PUB U63 &18

Detaljer

TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF

TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF TERTIALRAPPORT FINANSFORVALTNING 31.08.2014 - Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF Samordnet finansreglementet for kommunen og Krødsherad E-verk er iht. K-102/09 vedtatt og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 12.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 40/11 11/265 KRØDSHERAD

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 28.08.2014 Tid: 19:00 19:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Sak 2/14 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall/ Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

MØTEINNKALLING - Offentlig versjon

MØTEINNKALLING - Offentlig versjon MØTEINNKALLING - Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Kommunehuset 30.06.2011 12.00 Gruppemøter kl:?? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon

FORMANNSKAPET. Offentlig versjon VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 11:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Per Kristensen fratrådte som inhabil ved behandling av sak 60/16.

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Per Kristensen fratrådte som inhabil ved behandling av sak 60/16. VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00-11:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING- Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.11.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2013 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2014, sak /14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

60/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE... 3

60/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: 09:00 09:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/7808-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.10.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side INNKJØP AV NY 111/13 13/792 LØYPEPREPARERINGSMASKIN

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RUNDKJØRING NORESUND SENTRUM.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RUNDKJØRING NORESUND SENTRUM. MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 09.06.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RUNDKJØRING NORESUND SENTRUM. 52/11 05/481

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:45 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side NYTT ØKONOMISYSTEM -

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side NYTT ØKONOMISYSTEM - Møtested: Krøderen skole Møtedato: 07.11.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side NYTT ØKONOMISYSTEM - 81/13 13/392 FINANSIERING 064 3 82/13 13/802

Detaljer

MØTEINNKALLING 88/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE...

MØTEINNKALLING 88/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DEN /15 FORSKRIFTER FOR VANN OG AVLØPSGEBYR I KRØDSHERAD KOMMUNE... KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 11:00-12:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:30

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:30 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2016 Tid: 09:00 10:30 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Gustav Kalager

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Formannskapssalen, Kommunehuset 09.06.2011 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 07.02.2008 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer