ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE

2 Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE PERIODE UKE PERIODE UKE PERIODE UKE PERIODE UKE PERIODE UKE PERIODE UKE PERIODE UKE PERIODE UKE PERIODE UKE PERIODE UKE

3 1. PERIODE UKE KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, meningsbærende elementer og ord. samle og sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram, samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet. gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk. finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål. bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. formulere spørsmål om samfunnsfaglige temaer og samtale og reflektere rundt spørsmålene. uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret. uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Empati og prososial atferd fortelle om oppleste ord rimer eller ikke og finne rimord til oppleste ord. (Sol-punkt 1.4) lese et kort vers/dikt høyt og finne rimord. lese et dikt/vers høyt og finne rimordene. samle og sortere enkle data, telle opp antall i kategorier med tellestreker og tallsymboler. samle, sortere, notere og illustrere enkle data i tabeller og søylediagram og forklare hva illustrasjonene viser. lese av tabeller og søylediagram. fortelle om en situasjon hvor det er nyttig å kunne engelsk forklare hvorfor det er nyttig å kunne flere språk forklare hvorfor det er nyttig å ha verdensspråk og gi eksempler på situasjoner der engelsk er nyttig si noen ord som er like, eller har fellestrekk på engelsk og norsk (f.eks.: bus, taxi, hamburger, milkshake, juice, hotel, tv, dvd) forklare hva som er fellestrekk mellom noen engelske og norske ord (f.eks.: mother, father, brother, sister) forklare muntlige og skriftlige fellestrekk mellom noen engelske og norske ord (uttale og skrivemåte) beskrive naturen rundt huset der jeg bor. fortelle om lyder og former i naturen. fortelle om smaker, lukter og følelser i naturen lage en problemstilling/formulere noe han/hun vil finne ut av. lage en plan for hvordan han/hun vil finne noe ut. gjøre en undersøkelse (observere/ telle/sortere). oppfører seg slik at andre føler seg vel. ta del i samtaler og diskusjoner om livet. snakke med andre om liv, død, godt og ondt. uttrykke egne tanker om livets ulike sider, om godt og ondt, glede, tap og sorg. reflektere over hvordan eget liv og andres liv er, og hva jeg kan gjøre for å bidra til et godt liv for meg og andre. leke sangleker. lære bort en sanglek. klatre, kaste ball, hinke, hoppe og rulle tegne bilder til en historie. fortelle en historie fra et bilde. forklare hvordan et bilde passer til en historie. synge ulike typer sanger. bruke stemmen i ulike styrkegrader bruke stemmen i ulike tonehøyder ser /legger merke til når noen blir lei seg sier fra hvis jeg ser andre blir plaget

4 2. PERIODE UKE sette ord på egne følelser og meninger. gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk. stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen....bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin. finne informasjon om og presentere egen familie for en til to menneskealdre siden, og om hvordan levevis og levekår har endra seg. samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis...utforske, leke og uttrykke seg med ulike rytmer og musikk...blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid. improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør Empati og prososial atferd fortelle hva hun/han føler etter å ha blitt lest for. fortelle hvorfor hun/han mener at noe er rett eller galt. forklare hva hun/han mener når vi diskuterer. gjøre overslag med mindre mengder ved bruk av konkreter. Foreta opptelling og sammenligne tall og mengder opp til 10. gjøre overslag med mengder opp til 100 ved bruk av konkreter. Foreta opptelling og sammenligne tall og mengder opp til 100. gjøre overslag med mengder over 100 ved bruk av konkreter. Foreta opptelling og sammenligne tall og mengder over 100. si hei, hvordan har du det, god morgen, ha det bra vite hva ordene today, tomorrow, yesterday betyr, spørre og svare på hvilken dag der er i dag, navnet på noen av ukedagene kunne navnet på alle ukedagene, fortelle hvilken dag det er i morgen, i går, bruke dette i spørsmålsformulering (f.eks. hvilken dag det er i dag, var i går, hva slags vær det er/var) forklare om forskjeller mellom mennesker, dyr og planter. fortelle om en opplevelse i naturen som gjorde inntrykk. forklare hvorfor det er viktig å ta vare på naturen. fortelle om noe som skjedde i går. fortelle om noe som skjer nå. fortelle om noe som kommer til å skje i morgen. fortelle noe om hvordan egne oldeforeldre og tippolderforeldre levde for år siden. fortelle om hvordan levesettet har endret seg de siste årene. sammenligne hvordan mine oldeforeldre og tippolderforeldre levde for år siden og hvordan jeg lever i dag. forklare ordet respekt. forklare hva å mobbe betyr. snakke med andre om liv, død, godt og ondt. oppfører seg slik at andre føler seg vel. delta i ulike former for sangleker. danse spontant etter ulike typer musikk. vise bevegelser som passer til ulike typer musikk. behersker å danse med varierte uttrykk. nevne primærfargene. blande sekundærfargene. fortelle om hvordan farger blandes til andre farger herme etter en annens stemme. gjenta enkle rytmer. improvisere enkle sanger med både melodi og rytme. prøver å trøste når noen blir lei seg sier unnskyld når jeg har kommet til å gjøre noe galt

5 3. PERIODE UKE vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. gjenkjenne og beskrive trekk ved enkle to- og tredismensjonale figurer i forbindelse med hjørner, kanter og flater. Sortere og navngi figurerene etter disse trekkene. forstå og bruke noen engelske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser og egne interesser. beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfoldelse og i organiserte aktiviteter. lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter Empati og prososial atferd kjenne igjen periodens bokstaver, si bokstavene med språklyd og bokstavlyd og avkode korte lydrette ord ved hjelp av lydbinding. de enkle bokstav-/lyd-assosiasjonene og diftongene. bruke fonologisk strategi som back-up ved vanskelige og ukjente ord. kjenne igjen, tegne og navngi figurene sirkel, kvadrat, trekant og rektangel, finne disse formene i omgivelsene og kunne forklare hva hjørner og kanter er. kjenne igjen og navngi mangekanter, sylinder, prisme, pyramide, kule og terning og beskrive figurene med hjørner, kanter og flater. forstå sammenhengen mellom to- og tredimensjonale figurer. svare når noen på engelsk spør om f.eks. hva «jeg» heter, hvor gammel «jeg» er, hvor «jeg» bor og hvordan været er i dag (bruke jegformen) spørre noen på engelsk hva «du» heter, hvor gammel «du» er, hvor «du» bor og hvordan været er i dag (bruke du-formen) samtale om familien sin, sine interesser og skolen på engelsk (f.eks. mobiltelefonnummeret til sine foreldre, fortelle hvor de bor, beskrive klasserommet sitt). fortelle hvilke måneder som er i de ulike årstidene. lage en hypotese fortelle om hvordan naturen endrer seg i løpet av årstidene. gjennomføre et forsøk. gjøre et forsøk med et tre og lage en rapport. lage en konklusjon. fortelle noe om hvorfor vi trenger en familie. nevne minst tre ulike familieformer. lage en plakat om ulike familieformer. reflektere over ulike måter å organisere en familie på. forklare hva ordet samvittighet betyr. fortelle om tre regler som er viktige for meg. fortelle om høytider som feires i min familie. sparke en fotball. klatre i trær. krype, springe, hinke og rulle. bruke en saks. flette, tvinne og lime. lage ting ved å rive, klippe, lime, tvinne og flette. gjenta/imitere ulike enkle rytmer og melodier. synge i ulike tempi, taktarter og tonearter. bruke stemmen på en kontrollert måte. bruker vær så god riktig ber om noe på en høflig måte. kan jeg få lov og kan jeg låne

6 4. PERIODE UKE trekke lyder sammen til ord. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser gjenkjenne, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. lytte til og forstå ord, i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. bruke observasjoner til å beskrive noen kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. plassere hjemsted, egen kommune og eget fylke på kart bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett... samarbeide med andre i ulike aktiviteter eksperimentere med form, farge og rytme i border. delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser Empati og prososial atferd avkode korte, lydrette ord ved hjelp av lydbinding/sammensynging. avkode ikke-lydrette ord. lese ord for ord med god kontroll. (Sol punkt 5.5) tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til 10. tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til 100. bruke tallinjen til større tall enn 100. Angi tallstørrelser si hvilket tall som kommer før og etter et ensifret tall (nabotall). si hvilket tall som kommer før og etter (nabotall) opp til 20, og kunne partall og odddetall opp til 20. si hvilket tall som kommer før og etter (nabotall) utover 20. noen enkle engelske barnesanger, regler, rim forstå enkle tekster på engelsk og gjengi innholdet på norsk (f.eks. kjente eventyr) lytte til lengre tekster med flere ukjente ord og likevel vise forståelse for hovedinnholdet. nevne årstidene og månedene i hver årstid beskrive hvordan naturen i nærområdet forandrer seg gjennom årstidene lage en plansje der årstidenes kjennetegn beskrives plassere Porsgrunn og Telemark på et norgeskart. finne huset der jeg bor på et orienteringskart. finne Norge på en globus og et verdenskart fortelle noe om FNs barnekonvensjon. fortelle hva FNs barnekonvensjon er, og hvorfor den er viktig. komme med eksempler på rettigheter barn har. komme med minst fem eksempler på rettigheter barn har. lage en plakat som viser barn rettigheter reflektere over sammenhengen mellom rettigheter og plikter. delta på en positiv måte i ulike lagaktiviteter. inkludere andre i ulike aktiviteter forklare hva som skal til for å få til et godt samarbeid. tegne enkle border. finne sekvenser i en enkel, rytmisk bord/mønster. trykke og tegne border med farge og form. leke sangleker i en liten gruppe. leke sangleker i en stor gruppe. forklare og vise andre hvordan en lek fungerer. sier takk når jeg får noe, eller når jeg får lov til noe kan si takk for lånet og takk for hjelpen

7 5. PERIODE UKE lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser gjenkjenne, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser. beskrive og illustrere hvordan jorda, sola og månen beveger seg i forhold til hverandre og beskrive årstider, døgn og månefaser. lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og samtale om konsekvenser ved å bryte normene. fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen anerkjenne kroppslige forutsetninger og forskjeller mellom seg selv og andre kan lage enkle gjenstander i leire. lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet Empati og prososial atferd gjenta eller videreføre en muntlig beskjed. kombinere informasjon og utføre flere beskjeder. videreformidle gitt informasjon til andre. tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til 10. tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til 100. bruke tallinjen til større tall enn 100. Angi tallstørrelser si hvilket tall som kommer før og etter et ensifret tall (nabotall). si hvilket tall som kommer før og etter (nabotall) opp til 20, og kunne partall og odddetall opp til 20. si hvilket tall som kommer før og etter (nabotall) utover 20. telle og addere/subtrahere med tallene 0-10 tallene til 20, bruke dette i enkel samtale for eksempel om antall (how many) si telefonnumre og dato på engelsk... fortelle om hvordan vi regner tid i måneder og døgn. fortelle hvordan jorda, sola og månen beveger seg i forhold til hverandre. lage en modell av sola, månen og jorda lage tre gode klasseregler. diskutere en sak ved å bruke argumumenter. godta at min mening ikke alltid er den som avgjør. fortelle noe om jødedommen og lovtekstene Toraen. forklare hvorfor Toraen er viktig for Jødene. lage en presentasjon eller film om Toraen fortelle noe om at vi har ulike kropper - og kan ulike ting. forklare hvordan kroppen kan bevege seg. reflektere over at vi klarer ulike bevegelser. lage enkle gjenstander med pølseteknikk. lage enkle gjenstander med plateteknikk. veksle mellom teknikker og lage kreative gjenstander. finne og beskrive lyder i dagliglivet. finne lyder som gir assosiasjoner. bruke lyder til å lage musikk hilser på de jeg møter kan håndhilse og si hva jeg heter sier hadet, takk for idag el.l. når vi går fra hverandre

8 6. PERIODE UKE 1-4 lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser gjenkjenne, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen drøfte oppfatninger av rettferdighet og likeverd fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det. gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse Empati og prososial atferd lytte, og ta ordet i samtaler. gi begrunnet respons til andre i samtaler. lytte, ta ordet etter tur og gi begrunnet respons til andre i samtaler. fortelle hva et eventyr handler om. fortelle hvem et eventyr handler om og uttrykke egne meninger om eventyret. gjenfortelle fra et eventyr og peke på noen sjangertrekk. tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til 10. tegne og bruke tallinjen til addisjon og subtraksjon opp til 100. bruke tallinjen til større tall enn 100. Angi tallstørrelser si hvilket tall som kommer før og etter et ensifret tall (nabotall). si hvilket tall som kommer før og etter (nabotall) opp til 20, og kunne partall og odddetall opp til 20. si hvilket tall som kommer før og etter (nabotall) utover 20. utføre praktiske oppgaver ved hjelp av enkle instruksjoner (f.eks.: find, sit down, stand up, point at, look at) delta aktivt i en instruksjonslek (f.eks. Simon says ) utføre instruksjoner gitt på engelsk i forhold til oppgaver som skal gjøres. (read, write, draw..) beskrive kroppen og sette navn på noen kroppsdeler. sette navn på kroppens viktigste indre organer. foklare funksjonen til noen av kroppens viktigste organer. forklare ordet rettferdig forklare ordet likeverd reflektere over rettferdighet og likeverd fortelle noe fra 1. og 2. Mosebok forklare hva noen tekster i 1. og 2. Mosebok inneholder. diskutere om tekster fra bibelen kan være relevante i dag. bruke langrennsski og staver. gå på skøyter. bruke ski og skøyter i ulike aktiviteter lage en modell av en av byens skulpturer/ monumenter. navngi og gjengi minst to av byens bildekunstverk. bruke lokal kunst som utgangspunkt for egne kunstverk gi uttrykk for opplevelser gjennom språk gi uttrykk for opplevelser gjennom dramatisering gi uttrykk for opplevelser gjennom dans og opplevelser vente på tur. sitte i ro mens jeg spiser.

9 7. PERIODE UKE 5-7 uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, sang og andre estetiske uttrykk. måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal ved hjelp av ikke standariserte og standariserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene. nevne dager, måneder og enkle klokkeslett kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre. samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp gi eksempler på barns rettigheter, på ulike forventninger jenter og gutter møter i hverdagen, og drøfte hvordan forventningene kan oppleves. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamentet samtale om regler som gjelder for opphold i naturen, og kunne praktisere sporløs ferdsel. bruke dekorative elementer fra kunst og håndverk i egne arbeider samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak Positiv selvhevdelse gjenfortelle en opplest tekst. illustrere en opplest tekst og lage bevegelser som passer til en sang. dramatisere en sang eller en tekst. sammenligne størrelse ved å benytte ikke standardiserte måleenheter, måle lengder med ulike enkle redskaper ute og inne. måle lengde i meter, forklare hva lengde og areal er og forklare forskjellene....forklare hvorfor måleenhetene er hensiktsmessige. ukedagene i rekkefølge. månedene, hele og halve timer (analog) og skrive dato med tall. avlese dato på en kalender og kunne klokke analogt med kvarter. kjenne igjen noen enkle engelske ordbilder og vite hvordan de uttales (f.eks. tallene til 10, frukt, ukedager, farger, dyr) kjenne igjen og skrive noen enkle ord (f.eks. frukt, tallene til 10, dyr m.m.) lese og skrive enkle ord (f.eks. frukt, tallene til 10, dyr m.m.) si noe om egen kropp og grenser forklare hvorfor det er viktig å respektere andres grenser reflektere over kropp og egne og andres grenser gi eksempler på barns rettigheter. fortelle om hvordan barn har det i ulike deler av verden. lage dikt og bilder om barns rettigheter. fortelle noe om bibelen og om forskjellen mellom GT og NT. fortelle om Jesu fødsel og hvordan kristne ser på Jesus. fortelle om Jesu liv og virke slik det framstilles i NT. fortelle om minst fem regler for opphold i naturen. bevege meg i naturen uten å ødelegge. forklare viktigheten av å kjenne og respektere naturen. lage en enkel reproduksjon av et kjent bilde. fortelle om dekorative elementer i et bilde. bruke dekorative elementer kreativt i et egne kunstverk. fortelle om hvordan musikk brukes under høytider. reflektere over ulike typer musikk og egen musikksmak. diskutere musikk med medelever si fra til en voksen hvis jeg blir plaget, eller ikke har det bra følger reglene i leker og spill når vi leker sammen, får de andre og jeg besteme litt hver

10 8. PERIODE UKE 9-11 skriv etter mønster etter enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving. doble og halvere. ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og bevegelse. bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. gi eksempler på hvordan mennesker har ulike meninger, diskutere hvorfor møter mellom mennesker kan være både givende og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd. fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen sette navn på kroppsdeler og bevegelsesmåter. gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo Positiv selvhevdelse skrive korte setninger etter mønster (f. eks Jeg ser..). skrive en kort tekst ved å herme etter et mønster. skrive en tekst etter kriterier. fortelle hva ordene doble og halvere betyr, og benytte tallområdene doble og halvere opp til 20. doble og halvere med større tall og forstå hvordan dobling og halvering henger sammen med symmetri og praktiske oppgaver. ta del i noen enkle engelske barnesanger, regler, rim og leker delta aktivt i barnesanger, regler, rim og leker sette i gang engelske regler, leker eller sanger. nevne vår fem sanser fortelle om våre fem sanser fortelle om hvordan sansene er nyttige bruke sansene i observasjon forklare hvordan et menneske blir hemmet dersom man mister en eller flere sanser fortelle om ulike kulturer. fortelle om hvordan mennesker har ulike meninger forklare likheter og ulikheter mellom kulturer. samtale om empati og menneskeverd reflektere over ulikheter mellom kulturer. diskutere hvorfor det både er givende og vanskelig å være ulike fortelle noe om å være muslim. fortelle noe om profeten Muhammed sitt liv. fortelle noe om Koranen. sette navn på minst ti ytre og fem indre kroppsdeler. sette navn på minst 5 ytre og 2 indre kroppsdeler. fortelle om hvordan kroppsdeler brukes i ulike bevegelser. forklare funksjonen til 5 ytre og 2 indre kroppsdeler. gjenkjenne enkle bruksgjenstander brukt i dagliglivet. beskrive enkle bruksgjenstander brukt til å dyrke. reflektere over form og funksjon i enkle bruksgjenstander. fortelle om minst tre ulike musikktyper. velge musikkstykker som jeg liker og forklare hvorfor. samtale om klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo deltar i opptreden på scenen sammen med gruppa klarer å komme inn i lek med andre uten hjelp viser at jeg kan leke med mange forskjellige barn

11 9. PERIODE UKE lese store og små trykte bokstaver. telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. kjenne igjen de norske myntene og sedlene opp til 100 og bruke dem i kjøp og salg eksperimentere med å lese og skrive engelske ord og uttrykk, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser. lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og samtale om hvordan de virker. beskrive landskapsformer og geografiske benevnelser ved å utforske landskapsformer nær skolen og hjemmet. lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn forklare hva personlig hygiene har å si for egen og andres helse og trivsel samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid. utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse Selvkontroll gjengi bokstavlyden til små og store trykte bokstaver. lese tekst med både små og store trykte bokstaver. lese hele setninger med flyt. rekketelle til 20, kjenne igjen tallbilder og skrive dem riktig fra 0-10, hoderegne opp til 10, ordenstallene opp til 10 og hvilke tall som er tiervenner. rekketelle, ordne, skrive og lese tall til 100, sette sammen og dele opp i tiergrupper opp til 100, kunne ener og tierplass, ordenstallene til 31, hodereging i tallområdene 1-20 og dele tosifrede tall i tiere og enere. telle med 2 og 5 til 100 og baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere. kjenne igjen de norske myntene. skrive verdien av de norske myntene og sedlene opp til 100 og bruke dem i kjøp og salg. vet hva de ulike myntene har av verdi, og kan veksle med dem. skrive noen engelske ord ved direkte avskrift forstå, gjenkjenne og tegne til enkeltord (f.eks. tall, frukt, ukedager, farger, dyr) skrive noen enkle engelske ord lese og skrive enkeltord og uttrykk (f.eks. tall, frukt, ukedager, farger, dyr) lese og produsere enkle setninger på engelsk produsere egen tekst (f.eks. etter bilde) lage et vannhjul og foklare hvordan dette virker. lage en propellbåt og forklare hvordan denne virker. lage en vindmølle og forklare hvordan denne virker. nevne minst tre ulike landskapsformer. fortelle om fjorder, innsjøer og skoger som landskapsformer. vise minst tre ulike landskapsformer i nærheten av skolen. bruke geografiske benevnelser. forklare kjennetegn ved ulike landskapstyper. beskrive fjell, vidder, elver, innsjøer og fossefall. fortelle noe om humanismen forklare hva det vil si å være livssynshumanist. forklare forskjeller mellom livssynshumanisme og religion. fortelle om hvordan sykdommer kan smitte gjennom berøring fortelle om hvorfor det er viktig å vaske seg og pusse tenner forklare hvorfor vi vasker klær, hus og sengetøy kjenne igjen noen samiske, nasjonale og nordiske eventyr. fortelle om bildene i samiske/nasjonale/nordiske eventyr. diskutere bilder i samiske, nasjonale og nordiske eventyr. synge og spille høye og lave toner. lage enkle rytmer og fortelle når de passer brukt. forklare og vise ulike former for lyd, rytme og bevegelse. takler at noen av og til bestemmer over meg kan være sint uten å gjøre noe vondt mot andre

12 10. PERIODE UKE arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere. gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområdet og sortere dem i grupper. samtale om hvorfor man feirer 17. mai og 6. februar, og undersøke og fortelle om nasjonaldagene i noen andre land. fortelle om en av hinduismens guder og gudinner følge trafikkregler for fotgjengere. lage enkle modeller av hus i naturmaterialer sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner Ansvarsfølelse lage et bilde til en opplest tekst. lage en tekst til et bilde. forklare hvorfor et bilde passer eller ikke passer til en tekst. delta i en samtale om innholdet i en billedbok, og si noe om hva bildene viser. samtale om bildene i en billedbok, og om disse passer til teksten. finne bilder som passer til en tekst og samtale om hvorfor disse bildene passer. rekketelle til 20, kjenne igjen tallbilder og skrive dem riktig fra 0-10, hoderegne opp til 10, ordenstallene opp til 10 og hvilke tall som er tiervenner. rekketelle, ordne, skrive og lese tall til 100, sette sammen og dele opp i tiergrupper opp til 100, kunne ener og tierplass, ordenstallene til 31, hodereging i tallområdene 1-20 og dele tosifrede tall i tiere og enere. telle med 2 og 5 til 100 og baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere. gjenkjenne og samtale om enkle engelske barnesanger, rim, regler uttrykke «I like/ I don`t like» i samtale om ulike engelskspråklige tekster uttrykke følelser i samtale om opplevelser på engelsk (f.eks. ved å bruke ord som happy, sad, funny, boring).. kjenne igjen minst fem sorter løvtrær. finne kjennetegn ved en blomst. få kvister av løvtrær til å sprette innendørs. diskutere likheter og ulikheter mellom trær og blomster. sortere løvtrær etter hardheten i veden. lage en oversikt over dyr som lever i nærområdet. forklare hvorfor vi feirer 6. februar. fortelle hvordan 6. februar feires. fortelle om klassens nasjonaliteter og nasjonaldager. fortelle noe om en av hinduismens guder/gudinner. fortelle noe om minst tre av hinduismens guder/gudinner. presentere en hinduistisk gud(inne) for et publikum. vise hvilken side av veien en fotgjenger skal gå på. forklare hvilken side av veien en fotgjenger skal gå på. forklare og følge trafikkreglene for fotgjengere. bygge et modellhus med materialer jeg finner i naturen. bygge et hus med treklosser. fortelle noe om konstruksjonen til et hus. lage en enkel melodi. lage rytme til en enkel melodi. lage en komposisjon med rytme og melodi forklare hvordan rytme og melodi passer sammen. deltar aktivt i felles aktiviteter kan rydde arbeidsplassen min kan sette sko, støvler og klær på rett plass i garderoben

13 11. PERIODE UKE samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening. samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk. lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig bruke digitale ressurser i opplevelse av språket gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig. fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge og noen andre land. fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet. tegne hus fra nærmiljøet rett forfra og rett fra siden. samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi Arbeidsvaner lese eller si en regle høyt og delta i en samtale om hvordan stemmebruken kan forandre reglen. (SOL punkt 3.2, 3.4) lese et rim eller en regle høyt og delta i en samtale om intonasjon og stemmebruk ved høytlesing og kan gi eksempler på hvilken stemmebruk som passer til ulike regler og rim. lese et rim eller en regle høyt med tydelig stemmebruk og intonasjon og tilpasse dette ved framføring ut fra diktets innhold. lytte til en tekst og fortelle om den er på bokmål eller nynorsk. samtale om forskjeller mellom egen dialekt og bokmål/ nynorsk. sette bokmålsord på nynorske ord og uttrykk. lage og utforske enkle mønstre ved hjelp av konkreter. lage og utforske enkle mønstre ved bruk av digitale verktøy og ved å tegne dem og beskrive dem muntlig. kjenne igjen og finne enkle mønstre i omgivelsene. søke etter engelske ord på internett se film og høre musikk på nett chatte eller kommunisere på e-post finne fem ulike blomster, trær og dyr i nærområdet fortelle om hvorfor det er viktig å lære om naturen. artsbestemme fem ulike blomster, trær og dyr i nærområdet identifisere ulike landskapsformer gjennom film og bilder. fortelle om landskapsformer i noen ulike land. forklare forskjeller mellom ulike landskapsformer. fortelle noe om Siddharta Gautamas. fortelle noe om Siddharta Gautamas oppvåkning som Buddha. lage en presentasjon av Siddharta Gautamas - hans liv og oppvåkning som Buddha. tegne et kart over skolens område. de viktigste symbolene på et orienteringskart. finne fram til punkter på et kjent orienteringskart. tegne huset jeg bor i forfra og fra siden. tegne skolen forfra og fra siden. tegne et hus der forholdet reflekterer virkeligheten. fortelle hvordan melodi, rytme og klang gir assosiasjoner. diskutere hva komponisten /musiker ønsker å formidle. selv formidle et budskap gjennom lyder/musikk kan ta imot og følge en beskjed kan sitte stille i samlinger rekker opp hånda, og venter med å snakke til jeg får ordet

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 1. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 2. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 2. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE

HALVÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE HALVÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2016-2017 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2015-2016 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK... 8 KUNST OG HÅNDVERK...

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN

SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN SANDEFJORD KOMMUNE HELGERØD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN 2015-2016 Arbeidsperiode 1 Uke 34-36 FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne.. KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne TEMA/NØKK ELORD

Detaljer

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: RLE Trinn: 2. trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Jødedommen Samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Toralesing, matregler og høytider.

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1

KOMPETANSEMÅL 1. KLASSE. FAG: Engelsk. Hovedlæreverk: Stairs 1 KOMPETANSE 1. KLASSE FAG: Engelsk Hovedlæreverk: Stairs 1 Numbers Hilse på engelsk og presentere seg selv Spørre hverandre hva de heter Telle til 6 Colours 4 farger Spørre om hvilken farge som blir vist

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 2. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 PERIODE 1 UKE 34-38...5 TEMA: VENNER... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 6 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 8 KRLE... 10 KROPPSØVING... 11

Detaljer

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE

ÅRSPLAN 1. TRINN. Skoleåret ORMESTAD SKOLE ÅRSPLAN 1. TRINN Skoleåret 2017-2018 ORMESTAD SKOLE Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 34-38... 5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 8 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Tall: Kap. 6: Tallene 7-10 telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-1 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PRAKTISK INFORMASJON: Denne perioden skal vi jobbe med bokstavene P, K og Æ. Vi begynner med orddiktat

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 37-39 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret 2015-2016 ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2015-2016 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 34-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 45-47 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 48-50 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 34-38...5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 6 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 8 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

MATEMATIKK. September

MATEMATIKK. September MATEMATIKK Periode Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode August Tall og algebra Sette sammen og dele opp tiergrupper Gjenkjenne, samtale om og videreføre September strukturer i enkle tallmønstre Bruke

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017

HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 HALVÅRSPLAN FOR 2. KLASSE HERNES SKOLE VÅREN 2017 TID FAG KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN Eleven skal kunne Matte Måling Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. Norsk Geometri Kjenne igjen, bruke og samtale

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017!

Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017! Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017! Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 1 34 37 Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE

1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE 1. TRINN ÅRSPLAN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse PERIODE 1 UKE 33-36... 5 TEMA: SKOLEGUTT OG SKOLEJENTE... 5 NORSK... 5 MATEMATIKK... 5 ENGELSK... 7 SAMFUNNSFAG... 7 KRLE... 7 KROPPSØVING... 8 MUSIKK...

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1. TRINN UKE 1-4 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2015 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Statistikk Multi Norsk Krle samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker,

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 41-44 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 2ab Lærer: Kristin Svartveit og Lena Rygg Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurderingsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler 34 føre en enkel dialog om samvittighet,

Detaljer

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Etter 4. årstrinn Kristendom fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale

Detaljer

ÅRSPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 3. TRINN, BORGE SKOLE

ÅRSPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE ÅRSPLAN FOR 3. TRINN, BORGE SKOLE ÅRSPLAN 3. TRINN BORGE SKOLE Innholdsfortegnelse 1. PERIODE UKE 34-37 3 2. PERIODE UKE 38-40 4 3. PERIODE UKE 42-44 5 4. PERIODE UKE 45-47 6 5. PERIODE UKE 48-51 7 6. PERIODE UKE 1-4 8 7. PERIODE UKE 5-7

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August August Uke 34 Nye venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom barn og voksne. Kunne samarbeide

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 41-44 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-39 TALL bygge mengder opp til 10, tiergrupper. Bruke tallinjen til beregning og til å vise tallstørelser. Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 33-36 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne:

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse. Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at. Idebank/metoder. Elevene skal kunne: Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Elevene skal kunne: 1. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Detaljer

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4

Ormestad skole PERIODE 5: UKE PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODEPLAN 2.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret

ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE. Skoleåret ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE Skoleåret 2016-2017 Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN D KUNST K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRLIG TEMA:

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler Muntlig og

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE Velkommen til første trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Solstua. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre her på Solstua. Kursene

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I RLE FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: VI I VERDEN 4 av Beate Børresen, Tove Larsen

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag !

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag ! Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 2015-2016! Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August Trafikksikkerhet og refleksbruk Underveisvurdering Observasjon.

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE 2.trinn Sist revidert: 14.06.2016 av Randi Bakke Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Arbeidsmåte Tverrfaglig august uke 34 36 Klasseregler og demokrati Eleven

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 2016-2017 Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August Trafikksikkerhet og refleksbruk Vi øver oss på å bevege oss

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Årsplan i KRLE høst 1.trinn 2016

Årsplan i KRLE høst 1.trinn 2016 Årsplan i KRLE høst 1.trinn 2016 Uke Tema Kunnskapsløftet sier Mål med kapitlet Innhold i timene 33-36 Etikk Vennskap Følelser Gjensidighetsregelen Skolens regler Mål for opplæringen er at elevene skal

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE : UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 1. KLASSE HERNES SKOLE HØSTEN 2016 TID FAG KOMPETANSEMÅL INNHOLD / ARBEIDSMETODER DIGITALT VERKTØY Matte Statistikk Multi Norsk samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker,

Detaljer

Kompetansemål etter 2. trinn

Kompetansemål etter 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Tall: 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk

ÅRSPLAN Arbeidsmåter Evaluering / vurdering for læring Forelesning Felleslesing-BOblikk Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: KRLE Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Læreboka: Vi i verden 2 Kopier fra Vi i verden- lærerens perm og elevboka. Digitale

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag:Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk Trinn: 3. trinn Lærer: Hilde Cathrine T.Eikeland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 Kari-Anne Hatten Anita einvik rasmussen Eva kvaløy olsen Aud solheim 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk: 1 t Samfunnsfag: 1,5

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 2-4 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel

Årsplan i KRLE. Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Vite hva det vil si å stjele Kunne den gylne regel Årsplan i KRLE Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 Tema: Etikk Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

Detaljer

Jeg kan lese og forstå tallsymbolene opp til 20. Jeg forstår symbolene < > =.

Jeg kan lese og forstå tallsymbolene opp til 20. Jeg forstår symbolene < > =. Fag: Matematikk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2.trinn Lærer: Aslaug Faltinsen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-37 Tallene til 20. -telle til 100, dele opp og bygge mengder

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Nye og gamle venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Vi fortsetter det nye året på samme måte som selve skoleåret starter med ekstra fokus

Detaljer

Årsplan i matematikk for 2. trinn

Årsplan i matematikk for 2. trinn Årsplan i matematikk for 2. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser Hele Jeg kan bruke tallinja til å vise året: ulike tallstørrelser. Tallinje Dager, måneder, år,

Detaljer

Bjølsen Aktivitetsskole. Tilbudskatalog. Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter 2017/2018

Bjølsen Aktivitetsskole. Tilbudskatalog. Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter 2017/2018 Bjølsen Aktivitetsskole Tilbudskatalog Et lite hefte med voksenstyrte aktiviteter 2017/2018 1 Interne læringsstøttende påmeldingsaktiviteter - Disse aktivitetene drives av oss som er ansatte på AKS - Aktiviteten

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ Årsplan i matematikk for 2 tr. 15-16 Læreverk: Multi 2A, 2B og oppgavebok. MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 15-16 34 35 36 37 38 39 Tallene 0- med tallene opp til -Bruke tallinja til

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011 Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk:

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Rikke Tautra

ÅRSPLAN I KRLE FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Rikke Tautra ÅRSPLAN I KRLE FOR SINSEN SKOLE 4.trinn Sist revidert: 20.10.2015 av Rikke Tautra Læreverk: Vi i verden 4 Nettressurser: Vi i verden 4 http://viiverden1-4.cappelendamm.no/c68938/sammendrag/vis.html?strukt_tid=68938

Detaljer

LÆREPLAN I KRLE 3. TRINN RYE SKOLE HØST OG VÅR 2017/2018

LÆREPLAN I KRLE 3. TRINN RYE SKOLE HØST OG VÅR 2017/2018 LÆRPLAN I KRL 3. TRINN RY SKOL HØST OG VÅR 2017/2018 TI A U G U S T S P T M B R MN LMÅL LÆRINGSKJNNTGN/ VURRINGSKRITRIR Filosofi og etikk Lære om: Høy Middels Lav måloppnåelse samtale om familieskikker

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 2 TRINN 2014/2015. Læreverk: Multi 2a, 2b og oppgavebok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kapittelprøve s. 26 35 Bruke tallinja til Kap. 1 s. 2-29 Tallene

Detaljer

Lokal læreplan matematikk 1. trinn

Lokal læreplan matematikk 1. trinn Lokal læreplan matematikk 1. trinn Lærebok: Multi Antall uker Sortering Multi 1A kap.1 Kunne samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Annette Kjoshaug

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE VÅREN 2016

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE VÅREN 2016 HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE VÅREN 2016 Halvårsplanen er laget med utgangspunkt i målene i Kunnskapsløftet. UTESKOLE OG UTETID Klassen har en fast utedag i uka som i år er onsdag. Da er vi ute i 2-4 timer

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN «På Strand vil vi være, mestre og lære, i skog og i fjære» ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN Strand oppvekstsenter, avd skole 2017-2018 Lærer: Janne K. Nordmo Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Halvårsplan høst 2017

Halvårsplan høst 2017 Halvårsplan høst 2017 Periode og tema August Uke 31-33 Nye venner Satsingsområde og kurs og faste aktiviteter innenfor de satsningsområdene Satsingsområde: Sosial kompetanse Vi skal ha fokus på vennskap

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan nevne alle dagene i en uke. Jeg kjenner igjen norske mynter.

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan nevne alle dagene i en uke. Jeg kjenner igjen norske mynter. Årsplan MATEMATIKK 1. TRINN 2016/2017 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett Jeg kan nevne alle dagene i en uke. - Bruke kalender

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Barna har det gøy med fysisk aktivitet og lek. Vi Samarbeide med andre i ulike aktiviteter

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer