Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025"

Transkript

1 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal Fylkeshuset, mandag den : Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM): Tom Egerhei, ass. Fylkesmann Magnus Thomassen, ass. miljøverndirektør og leder av Fylkesmannens plangruppe Jørgen Sæbø, Fylkesmannens plangruppe Lyngdal kommune (LK): Jan Kristensen, ordfører Turid Håland, Formannskapet Rolf Ytterdahl, leder av Hovedutvalget for miljø, plan og drift Norman Udland, rådmann Stein Erik Watne, plansjef Det er Lyngdal kommune som har tatt initiativ til møtet. Kommunen orienterte FM om utvikling i følgende saker: Innsigelser: 1. Akersmyr, R1 Kommunen presenterer ny konsekvensutredning. Det er et stort politisk flertall i kommunestyret for å sikre dette området for fremtidig råstoffutvinning. Det vises også til at kart og bestemmelser er korrigert for å sikre at fremtidig regulering ivaretar interesser i området. Se bestemmelsene 2.2. Befaring i området, der FM også har deltatt, viser at problemer knyttet til støy og støv er begrenset. Disse kravene blir også ivaretatt av krav i Forurensingsforskriften. FM viser til at de største utfordringer til områder refererer seg til natur- og boliginteresser. En har forståelse for at det er etablert en drift hvor en ønsker forutberegnelighet. Det pekes på at dersom det skulle anlegges nytt råstoffuttak, ville kanskje området i Akersmyr ikke fått samme plassering i dag. Dette bør reflekteres når en vurderer en utvidelse av området. Herunder er det særlig forholdene knyttet til de langsiktige konsekvensene og etterbruk, som må balanseres og ivaretas på en god måte. Det er viktig å skape trygghet for at området kan utnyttes sammen med omgivelsene og ikke bli en motkraft til fremtidspotensiale. 1

2 Kommunen vil foreslå at dette ivaretas ved at kommuneplankartet tegnes i samme avgrensing som er vist på KU. I tillegg presiseres kravene til utarbeidelse av reguleringsplan ytterligere: 2.2 Krav til områdereguleringsplan ( 11-9 nr. 1): Det skal utarbeides områdereguleringsplan for hele området Bergsakerheia Bergeheia, herunder B15, B21 og R1. I områdereguleringsplanen skal det legges til rette for boliger, nødvendig infrastruktur, barnehage og grøntområder. Planen skal vise fremtidige veier, herunder avklare muligheten for vei mellom sentrum og Herdalen. Krysset mellom Fv410 og Fv 553, og aktuell del av Fv 553, skal inngå i planområdet. For område R 1 må utbyggingstakt samordnes i forhold til boligområde i Bergsakerheia, etterbruk, vurdere markagrense, langvarige konsekvenser for natur og friluftsverdier. Planen må også avklare eller gi føringer for at reguleringsplan avklarer en god bruk av området samtidig med råstoffutvinning. Planen skal vise, eller gi føringer for at reguleringsplan, skal vise at etterbruk av området er godt terrengmessig tilpasset. Finner kommunen det formålstjenlig kan en kommunedelplan med krav om detaljregulering for delområder erstatte kravet om områderegulering. (Grønn tekst: forslag til korrigering til endelig planvedtak.) 2. N9, T/B Bjørkebakken. «Knertenparken» Kommunen viser til at en her først og fremst har tenkt turistnæring og ikke boliger. Imidlertid er grunnlaget for et kombinert formål, et forsøk på å imøtekomme ønsker i forhold til finansiering for bygging av Knertenparken. Banken ønsker størst mulig sikkerhet for at arealet kan benyttes til andre formål dersom det skulle vise seg at det ikke var økonomisk grunnlag for turistnæring. Fylkesmannen er positiv til etablering av Knertenparken og mener det er bra at en har funnet et egnet areal hvor en ikke utfordrer klare etablerte landbruksinteresser. På den annen side mener FM at en kombinert soning her er vanskelig å forholde seg til. Arealbruken skal være turistnæring. Dersom fremtiden skulle tilsi at det er ønskelig å endre arealformålet, får en ta stilling til det konkrete forholdet når problemstillingen eventuelt foreligger. Det er prinsipielt vanskelig å være så upresis i arealformålet, samtidig som at det kan gi signaler til andre saker, som blir vanskelig å praktisere. FM opprettholder innsigelsen. 3. B 26 Bjørkebakken LK viser til at dette er et ledd i et generasjonsskifte. Det avgis noe eiendom til Knertenparken, samtidig som at det ønskes tilrettelagt for et mindre antall boliger sør for Knertenparken. Terrengmessig blir plasseringen avskilt fra Knertenparken og boligene vil bli vendt ned mot fjorden. Boligene vil også kunne utgjøre en del av et variert fremtidig boligtilbud. 2

3 FM peker på den strukturelle utvikling av nye boliger i kommuneplanen, og er som utgangspunkt skeptisk til ytterligere fortetting på sletta rundt sentrum og ned mot fjorden. En peker også på at det kan være vanskelig å gå imot kombinert område med bolig/næring for Knertenparken, og samtidig akseptere dette boligområdet. Kommunen tar inn i bestemmelsene at det er plankrav for området og at det maksimalt kan regulereres inn fem (-5-) boligtomter. 4. TJ1 Holmen LK viser beliggenheten til dette området på et kart. Det er område for fritidsbebyggelse rundt den aktuelle holmen, både på fastlandet og på Berøy i vest. Bestemmelsene 3.5 har en ordlyd som gir klare begrensinger for hva området kan benyttes til. Kommunen mener at arealformål og bestemmelser i stor grad vil sikre offentlige interesser og gjøre området tilgjengelig også for allmennheten. En viser ellers til at området ikke fremstår som sårbart og uberørt, med mye bebyggelse ellers i området. FM viser til allmenne interesser i forhold til å opprettholde byggeforbudet i 100-meters beltet ved sjøen. I tillegg har erfaring vist at forutsetningene for gode hensikter har blitt endret, og at det blir et press i retning av privatisering. FM er imidlertid positive til ideen om en kystskole eller lignede. LK ønsker at dette arealet blir vedtatt i kommuneplanen, og ber FM vurdere saken på nytt. Eventuelt komme med forslag til en bedre presisering for å sikre fremtidig bruk. 5. FB 70 Indre Eikeland Ny KU viser at det er en del forhold som gir negative utslag. Det vises til naturinteresser i sjø og på land. Risiko for rasfare og interesser knyttet til dyrket mark. Kommunen mener likevel at dette er forhold som bør avklares nærmere i en reguleringsplan. FM er ikke uenig i at en reguleringsplan kan gi nærmere avklaring på det reelle mulighetsrommet. Kommuneplanen bør i det minste ha klare forutsetninger for hva en reguleringsplan i dette området skal avklare. Det bør også vurderes om plankartet kan presiseres noe mer med hensyn til hva som tegnes som byggeområde. LK tar inn i bestemmelsene til kommuneplanen at det i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan skal utarbeides en landskapsanalyse, som belyser hvordan området kan bygges ut i forhold til terrenginngrep, estetikk tilpasset omgivelsene m.v. Reguleringsplanen skal avklare og vise hvordan naturinteresser i sjø- og på land ivaretas. Rasfare skal avklares. 3

4 Videre gjør kommunen en ny vurdering av byggeområde i kommuneplanen, slik at dette presiseres mest mulig til det arealet som er aktuelt for utbygging. 6. FB 72 Krogstøl Det er utarbeidet en landskapsanalyse og en KU. Kommunen mener at disse dokumentene viser at det er et utbyggingspotensiale. Utbygging av området vil også være med på å sikre tilgjengelighet ved å legge til rette for deler av kyststi mellom Lyngdal sentrum og Austad. FM mener at en eventuell utbygging må skje på bakgrunn av resultatene av foreliggende landskapsanalyse og KU. Det bør også gis føringer for at reguleringsarbeidet sikrer at utbygging av båthavn skjer på en skånsom måte med minst mulig terrenginngrep. LK tar inn i bestemmelsene at det skal være krav til en reguleringsplan utarbeides i samsvar med resultatene av foreliggende landskapsanalyse og KU. Faglig råd: 7. Rekkefølgekrav, sykkel- og gangveier. Kommunen viser til bestemmelsene En har her forsøkt å differensiere kravet til sykkel- og gangsti, ved at det er krav til godkjent reguleringsplan for boliger og offentlige formål som skole / barnehage etc. Når det gjelder fritidsbolig og næring, mener kommunen FM har støttet seg til Vegvesenet som faginstans, og har ikke forslag til alternativ løsning men mener at dette bør avklares med Vegvesenet. LK avklarer forholdet med VAF og Statens vegvesen. Etter kommunens oppfatning er krav til fotgjengere og syklende ivaretatt ved at det er krav til vedtatt reguleringsplan før utbygging av boliger og offentlige bygg. For fritidsboliger og næring mener en at forholdet kan avklares i en utbyggingsavtale. Annet: 8. SB7 område for spredt boligbygging, Dragedalen Dette området ligger i tidligere «kommunedelplan for Lyngdal vest» og har etter bestemmelsene 4

5 4.3.1 en begrensing på 10 boenheter. Denne begrensningen er satt mer eller mindre tilfeldig. Kommunen har under behandling, en reguleringsplan som tilrettelegger for 11 nye boenheter i et begrenset område sør i avgrensingen for SB7. Arbeid med reguleringsplanen har vist at kommunen ønsker å tilrettelegge for de boligene som er fremmet gjennom forslag til reguleringsplan. Samtidig så ser kommunen det prinsipielt vanskelige med at alle antall nye boliger blir brukt, og at det andre saker må gå gjennom ordinær dispensasjonsøknad. Kommunen ønsker å øke antall nye enheter i SB7 til 20 nye enheter. FM ser problemstillingen og har også kommentert den i høringsuttalelse til reguleringsplanen. Det stilles spørsmål med om veien har tilstrekkelig bredde og kvalitet til å være en ferdselsvei for barnog unge. (Avstanden tilsier at det vil være skoleskyss) LK korrigerer bestemmelsene til en begrensing på 20 boenheter. Alternativt opprettholdes begrensningen på 10 boenheter, men området som nå er under regulering legges inn som bygeområde for bolig. (Det er et gårdsbruk inne i planområdet som i så fall må ivaretas gjennom reguleringsplanen.) 9. Sjøområdet utenfor Hausvik industriområde. Kommunen er kontaktet av selskaper som ønsker å finne steder for midlertidig oppankring av skip og plattformer som er tatt ut av produksjon. Det har vært en befaring hvor ordfører og rådmann har deltatt, og en peker på sjøområdene utenfor Hausvik industriområde. Dette er et sjøområde som ligger nærme til åpent hav, har dypt vann og forbindelse på landsiden til et regulert industriområde. LK ønsker å legge til rette for dette og ser at dette senere kan lede til aktiviteter for utnytting av regulerte næringsarealer på land. FM peker på at LK nå er i en prosess med vedtakelse av ny kommuneplan. Kommunen bør vurdere om det er mulig å ta inn tilstrekkelig areal i sjøområdene og sende planforslaget ut på en begrenset høring. LK vurderer om kommuneplanen skal korrigeres og at den sendes på en begrenset høring. Videre fremdrift: Fylkesmannen i Vest-Agder bes gi tilbakemelding på om forslag til løsning kan aksepteres og grunnlag for innsigelse kan frafalles. Kommunen holder fortsatt muligheten åpen for en endelig planbehandling i mai. Vi ber om en tilbakemelding innen uke 17, Lyngdal, den Stein Erik Watne Referent 5

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer