Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Forening for Medisinsk Fysikk"

Transkript

1 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: E-post: Org.nr Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Mandag 6.februar GudbrandGard Hotell, Kvitfjell Saksliste: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenning av innkalling 4. Årsberetning Regnskap for 2011 til godkjenning 6. Kontingent for Budsjett for 2012, 2013 (til godkjenning) og 2014(til orientering) 8. Valg 9. Lovendring 10. Aktuelle saker - bl.a. Intern sertifisering, MedFys-2013, nye nettsider, mva-sak Eventuelt komm. til referat fra årsmøtet 2011 og nye retningslinjer for reisestipend Vedlegg: Lovendringsforslag Referat fra årsmøtet 2011 Vedlegg (ettersendt 24. januar 2012): Innstilling fra valgkomité Årsberetning 2011 Budsjettoversikt 2012/2013/2014 Verv NFMF: Arbeidsgrupper: Leder R Hafslund Sekretær E Waldeland Kasserer H K Sæther - Webredaktør A S A Larsen - EFOMP/ IOMP representant: S S Almberg Web-designer på R Sylvarnes HMT-kontakt: M Hals Revisor: I Korneliussen Valgkomite: AD Wanderås, A Balazs Fagkomitè: Stokkan, CK Larsen, E Friberg, J Heggdal Utdanningsråd: AC Martinsen, L H Djupvik, T Storås, T P Hellebust, DR Olsen Bedømmelsesråd: JE Hotedahl, B Konst, M Hjelstuen

2 Side 2 8/ Sak 1 Valg av møteleder og referent 36 medlemmer møtte opp. Rune Hafslund ble valgt til møteleder og Einar Waldeland ble valgt til referent. Sak 2 Godkjenning av fullmakter Ingen møtte med fullmakt. Sak 3 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. Sak 4 Årsberetning 2011 Rune Hafslund trakk frem utvalgte deler av årsmeldingen. Sak 5 Regnskap for 2011 Regnskap for regnskapsåret 2011 ble lagt frem av kasserer Endre Grøvik og godkjent av medlemmene. Regnskapet var revidert og anbefales godkjent av Ida Korneliussen. Revisjonsberetninger (NFMF og MedFys) og Regnskap 2011 vedlegges referatet som hhv vedlegg 1 og 2. Overskuddet på kr ,86 begrunnes med at en del av sponsorinntektene fra MedFys 2012 allerede ble innbetalt i Det gjøres også oppmerksom på at de fleste utgiftene fra MedFys 2012 vil komme i regnskapet fra Sak 6 Kontingent for 2013 Vedtatt at ordinær kontingent forblir uendret for Følgende gjelder da i 2013: Ordinært medlemskap kr. 300 Assosiert medlemskap kr. 150 Studentmedlemskap kr. 0 Firmamedlemskap kr Sak 7 Budsjett for 2012 og 2013 Forslag til budsjett ble gjennomgått av Endre Grøvik, og det ble gjort oppmerksom på at foreningen budsjetterer å gå med underskudd på henholdsvis kr ,- (2012) og overskudd på kr ,- (2013) de to neste år. Budsjettet for 2013 er utarbeidet med utgangspunkt i postene fra budsjettet for Budsjettet for 2012 inkluderer utgifter for MedFys 2012, og tar høyde for at mange inntekter er regnskapsført i 2011 for dette arrangementet. Budsjettet for 2012 ble godkjent på årsmøtet i Uppsala i Forslag til budsjett for regnskapsåret 2013 ble godkjent. Budsjettene vedlegges referatet som vedlegg 3, og inkluderer et budsjettforslag for 2014 til orientering. Sak 8 Valg Valgkomiteen har bestått av Anne Wanderås og Anne S A Larsen. Anne Wanderås ledet valget og forslagene fra Valgkomiteen ble vedtatt ved akklamasjon. De som går ut er: Eva Friberg (Fagkomiteen), Jon-Erik Holtedal (Bedømmelsesrådet). Styret takker for innsatsen som er gjort! Etter valget er verv i NFMF for 2012/2013 følgende: Styret Leder Styremedlem Rune Hafslund (gjenvalgt for 1 år) Sigrun Saur Almberg (valgt for 2 år) Einar Waldeland (valgt for 2 år) Endre Grøvik (ikke på valg) David Byberg (ikke på valg) 2

3 Side 3 8/ Fagkomité Leder: Jan Heggdal (ikke på valg) Marianne L. Stokkan (gjenvalgt for 2 år) Hilde Kjernlie Andersen (ikke på valg) Jan Frede Undhjem (valgt for 2 år) Utdanningsråd Leder: Anne Catrine Martinsen (ikke på valg) Linda Holth Djupvik (ikke på valg) Tryggve Storås (gjenvalgt for 2 år) Taran P. Hellebust (gjenvalgt for 2 år) Dag Rune Olsen (ikke på valg) Bedømmelseskomité: Leder: Mari Hjelstuen (valgt for 1 år) Bente Konst (ikke på valg) Steinar Tveiten (valgt for 2 år) Valgkomité: Andre verv: Revisor: Anne Wanderås (gjenvalgt for 1 år) Anne S. A. Larsen (ikke på valg) Ida Korneliussen (gjenvalgt for 1 år) Rune Hafslund takket valgkomiteen for arbeidet som er gjort. De som er nyvalgt vil motta foreningens gavekrus. 9 Lovendring Rune Hafslund gikk gjennom lovendringsforslaget. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. Nye lover er vedlagt referatet. 10 Aktuelle saker Intern sertifisering Rune Hafslund informerte om status vedrørende Intern sertifisering. Det er fremdeles ikke godkjent noen utdanningsprogram, og det har vært lite tilbakemeldinger fra medlemmene. Utdanningsrådet arbeider med et nasjonalt utdanningsprogram. Per er 41 medisinske fysikere og 21 medisinsk fysiker - spesialist godkjent etter overgangsordningene. Taran Hellebust ga en liten orientering om arbeidet som er gjort i Utdanningsrådet. Mer om dette kommer senere på MedFys (tirsdag). Det ble stilt spørsmål om den foreslåtte ordningen legger opp til et system som krever mer oppfølging av den enkelte fra foreningen. Det ble besvart med at man ikke mener det vil bli mer arbeid slik det er foreslått. Det ble også spurt hvilket nivå man forventer at en søknad skal signeres på og hvordan man følger opp at det overholdes at programmet gjennomføres etter planen. Rune Hafslund besvarte dette med at det er tenkt at sykehusene selv må ta ansvar for søknadene og forpliktelsene dette innebærer, men at det fremdeles er en del upløyd mark. MedFys 2013 Flere innspill ble løftet frem og det var ulike måter å gjøre dette på. MedFys 2013 er reservert på GudbrandGard Hotell på Kvitfjell, men vil bestemmes endelig etter årets arrangement. Det vil holdes en uformell håndsopprekning ved årets siste sejson. Det vil bli opprettet en arrangementskomité snarlig. Ellers nevnes følgende kommende arrangementer: 2012: Vårmøte 2012 i Oslo 2013: MedFys 2013 / Nordisk Kongress : NACP Symposium 2014 i Finland / Vårmøte : MedFys 2015 / Nordisk Kongress : MedFys 2016 / Vårmøte : NACP Symposium 2017 i Norge 3

4 Side 4 8/ Nettsider Nye nettsider ble lansert november Nettsidene fikk mye ros, men noen etterlyste litt bedre oppdatering på kursoversikten. Det ble også etterlyst en egen Facebook-gruppe for NFMF. Merverdiavgift NFMF er avgifspliktig og Styret arbeider med å registrere NFMF i Merverdiregisteret. Videre arbeides det med å finne ut hvilke inntekter som er avgiftspliktig og ikke. Rune Hafslund orienterte også om samarbeid med Vårmøte, Norsk Stråleterapimøte, Nordisk kongress. Det ble også nevnt arbeidet med egne temanumre i HMT. Vedrørende reisestipend ble det diskutert hvorvidt studenter bør få reisestipend uten å presentere noe, eller om det kan stilles krav om en kort presentasjon av planlagt eller delvis utført arbeid. Det ble også poengtert at man allerede har studentpris på MedFys, som er kraftig rabattert. 10 Eventuelt Ingen hadde noen saker til eventuelt. Møtet ble avsluttet kl Vedlegg: Signert revisjonsberetning regnskap NFMF 2011 Godkjent regnskap for NFMF, regnskapsåret 2011 Godkjent budsjett for NFMF 2012og 2013 budsjett for 2014til orientering. Nye lover for NFMF vedtatt av årsmøtet. 4

5 Side 5 8/ VEDLEGG 1 Revisjonsberetninger for regnskap NFMF

6 Side 6 8/ VEDLEGG 2 Godkjent regnskap for NFMF 2011 VEDLEGG 3 Godkjent budsjett for NFMF

7 Side 7 8/ VEDLEGG 4 Godkjente lover for NFMF, vedtatt av årsmøtet LOVER FOR NORSK FORENING FOR MEDISNISK FYSIKK Siste revisjon vedtatt på Årsmøtet 06. februar FORMÅL Foreningen skal ha som formål å støtte og vise vei for en utvikling av fagområdet medisinsk fysikk, slik at faget kan praktiseres på en profesjonell måte i Norge. Den skal videre stimulere til videreutdanning, utveksling av kunnskap og til nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen fagfeltet. 2 ORGANISASJON Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt årsmøtet. Foreningen har formalisert nordisk samarbeid gjennom paraplyorganisasjonen Nordic Association for Clinical Physics (NACP). Foreningen er tilsluttet de internasjonale organisasjonene for medisinsk fysikk: European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) og International Organisation for Medical Physics (IOMP). 3 MEDLEMSKAP, STEMMERETT OG UTMELDING NFMF skiller mellom ordinært og assosiert medlemskap på grunn av tilknytning til de internasjonale organisasjonene innen medisinsk fysikk. Søknader om medlemskap behandles av styret. Ordinært medlem De som ved sin virksomhet er tilknyttet fagfeltet medisinsk fysikk og som har en avsluttet universitetsutdanning på mastergradsnivå (cand. real, cand. scient, siv. ing.) kan opptas som ordinært medlem. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Assosiert medlem Enhver som arbeider innen fagfeltet medisinsk fysikk kan opptas som assosiert medlem. Assosierte medlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, og betaler halv kontingent. Studentmedlem Studenter, som studerer fag innen medisinsk fysikk på et universitet, kan opptas som studentmedlemmer. Studentmedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, og betaler ingen kontingent. Firma-/ Organisasjons-/ Institusjons-medlem Firmaer, organisasjoner og institusjoner med tilknytning til fagfeltet medisinsk fysikk kan bli medlemmer med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret fastsetter kontingenten. Ved foreningens faglige møter kan firmaet/ organisasjonen/ institusjonen delta med opp til tre deltakere til medlemspris. Utmelding Utmelding skjer skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år, betraktes som utmeldt av foreningen. 4 ÅRSMØTE Ordinært årsmøte skal avholdes årlig, fortrinnsvis i tilknytning til et faglig møte. I særlige tilfelle kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slikt årsmøte kan også innkalles dersom minst 30% av medlemmene ber om det. Innkallelse med forslag til dagsorden sendes 4 uker før møtet. Årsberetning skal vedlegges innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være innsendt slik at det kan varsles i innkallelsen. Ordinært årsmøte skal behandle regnskap og budsjett, fastsette kontingent og velge styre og andre tillitsvalgte. 7

8 Side 8 8/ Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall blant frammøtte stemmeberettigede, inklusive fullmakter og skriftlige forhåndsstemmer. Fullmakter gjelder bare i de saker som er spesifisert i innkallelsen. Fullmakter skal godkjennes av styret. 5 STYRET Styret velges på årsmøtet og består av leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Lederen velges ved særskilt valg for ett år av gangen. De øvrige medlemmene for to år. Styret konstituerer seg selv. Det nye styret overtar umiddelbart etter årsmøtet. Kun ordinære medlemmer kan velges inn i styret. For at styret skal være beslutningsdyktig, kreves at lederen og minst to styremedlemmer( i lederens fravær minst tre) deltar i behandlingen av saker. Styrets vedtak, ved uenighet også stemmetall, protokollføres. 6 STYRETS PLIKTER Styret plikter utenom administrative gjøremål å representere foreningen utad, nasjonalt og internasjonalt. å følge oppmerksomt med på de felter som ångår foreningens interesser og gi informasjon til medlemmene. å holde regelmessig kontakt med andre relevante profesjonelle organisasjoner i Norge, spesielt i saker som angår forholdet mellom myndigheter og de profesjonelle organisasjonene. å arrangere minst ett faglig møte i året (alene eller i samarbeid med søsterorganisasjoner). å opprette og å følge opp komitéer, råd og utvalg som styret finner hensiktsmessig i forhold til å oppfylle foreningens formål, jmf VALGKOMITE Valgkomitéen velges av årsmøtet og skal bestå av to medlemmer med funksjonstid på to år. Det velges ett medlem hvert år. Komitéen skal utarbeide forslag til nytt styre, revisor, valgkomite og medlemmer/ ledere i permanente komiteer og råd. Forslaget skal sendes medlemmene sammen med innkallelsen til årsmøtet. 8 ENDRING AV LOVENE Lovendringer kan bare avgjøres på årsmøtet. Forslag til endring skal sendes medlemmene 2 måneder i forveien. For vedtak om lovendring kreves 2/3 flertall blant frammøtte stemmeberettigede og eventuelt skriftlige forhåndsstemmer. Fullmakter godtas ikke. 9 OPPLØSNING AV FORENINGEN Vedtak om oppløsning av foreningen skal gjøres på 2 separate årsmøter med minst 2 måneders mellomrom. Det ene av disse møtene skal være det ordinære årsmøtet. Det kreves minst 3/4 flertall av de frammøtte stemmeberettigede, inklusive forhåndsstemmer, begge ganger for at oppløsningen skal være gyldig. Fordeling av foreningens aktiva må fastsettes på de to oppløsningsmøtene. 8

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. 1 VEDTEKTER FOR NGF inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité Vedtekter av november

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer