Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann.

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 61/13 PS 62/13 PS 63/13 RS 9/13 PS 64/13 PS 65/13 PS 66/13 PS 67/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Porsanger kommunes medlemsskap i Indre Finnmark utviklingsselskap (IFU) Midtskyss ordning i Porsanger kommune Hybelbygget, drift av anlegget 1

3 PS 61/13 Godkjenning av innkalling PS 62/13 Godkjenning av saksliste PS 63/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 9/13 Orienteringer 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: K01 Saksbeh: Trond Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Forslag til endring av forskrift nr 233, Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Saksutredning Porsanger kommune har nedsatt et utvalg som har fått til mandat til å se på hele løypenettverket i kommunen. Kommunen ønsker å endre eksisterende forskrift om snøskuterløyper slik at denne er mer tilpasset dagens - og fremtidige behov. Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper har vært kunngjort og befolkningen i kommunen er kjent med endringen. Som følge av kunngjøringer har kommunen mottatt en rekke forslag til endringer av løypenettverket, samt forslag til nye løyper. Kommunens utvalg har også på eget initiativ kommet med egne forslag til endringer/nye løyper Regelverk: Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i Motorferdsellovens 5 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4. Vurderinger: Vurderinger av de forskjellige forslagene er gjort i henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4 og Naturmangfoldlovens 8, 9, 10, 11 og 12. Kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfoldl 8): Ved vurdering av de forskjellige forslagene har kommunen benyttet Nordatlas med oppslag på reindrift (drivingslei). Kommunen har videre benyttet Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase med oppslag på Utvalgte naturtyper, prioriterte arter, verneområder og arter. Videre har utvalgets og forslagstilleres lokalkunnskaper om områdene vært lagt til grunn. Føre-var-prinsippet (Naturmangfoldl 9): Utvalgets vurderinger er basert på det best kjente grunnlag med tanke på oppslagene som er gjort i nettsider. I tillegg vil snøskutertrafikken foregå på vintertid på snøføre (før 5. mai), slik at det ikke vil være hekkende fugl eller fødende dyr i de berørte områder. Etter utvalgets skjønn vil det derfor ikke være behov for ytterligere vurderinger av de forskjellige forslagene. 3

5 Naturmangfoldlovens 10, 11 og 12 vurderes som mindre relevante i denne sammenhengen. Utvalget har også sett på forslagene i forhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, og i denne forbindelse lagt løypene slik at de ikke kommer i konflikt med kjente sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. Utvalget vil derfor foreslå følgende endringer i Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark: NYE LØYPER: Forslag 17 fra Terje Johnsen Foreslås (Hytte Tilrettelegging) Åpning av scooterløype etter gammel bilvei ved Sortvikhøyda. Begrunnelse: Friluftsliv og rekreasjon for hyttefolk. Følger gammel europavei 69. 4

6 Forslag 10-2 fra Indre Nordmannsett hytteforening Foreslås (Hytte Tilrettelegging) Fra Ytre Nordmannset til Indre Nordmannset, med sideløype fra Indre Nordmannsett til vestsiden av Storvannet Begrunnelse: Tilrettelegging for hyttefelt 5

7 Eget forslag C (Hytte E Tilrettelegging) Fra parkeringsplass Veidnes til løype 6 (Prestevannet/Duolbajavri) Begrunnelse: Nytt forslag fra utvalget på bakgrunn av flere innspill på løype i området. Forslåtte trase innebærer kortere strekning enn innkomne forslag. Miljømessige hensyn., 6

8 Forslag 19 - Kolvik og omegn bygdelag Forslag 3 - Karsten Persen Fra Trollholmsund Kolvik mot E6 følger E6 til løype 8 Begrunnelse: Trafikksikkerhet grunnet mangel av parkeringsplass, tilrettelegging for fastboende. Forslag 25 Stabbursdalen hytteforening Sløyfe til vestenden av Skaidivann Begrunnelse: Løypa går over vann og tilrettelegging for fiske. 7

9 Forslag 2, 5 og 13c Ny løype fra Naturhuset, følger Stabburselva til Snekkernes, videre til Maderjavri. Begrunnelse: Følger ubrøytet bilvei, tilrettelegging for turisme og lokalbefolkning mtp fiske og friluftsliv. 8

10 Forslag D, 24a og 14 Start løype 13 i Klemetstad, rett nord langs ved foten av fjellet til Stangnes, krysser Klemetstadveien ved Stangnes, følger Lakselva til sjøisen. Etter sjøisen fra utløp Lakselva, rundt Valdakmyra etter sjøisen, følge landkanten frem til kløft opp til fugletitterhytta. Videre nordover, øst for bebyggelse på Stabbursnes ned til Naturhuset. Begrunnelse: Kunne knytte sammen løypenett i sør og nord med tanke på turisme. 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 Eget forslag E Sideløype til forslag D, 24a og 14. Avstikker fra Lakselva ved Holmen bru opp kjærlighetsstien/vei opp til Sandmelen, deretter følger man gamle eksisterende veier til Lakselv hotell. Begrunnelse: Næring 14

16 Eget forslag F Forlengelse av løype 15 ved «silhuset», over flyplassveien, følger flyplassgjerdet på sydsiden, krysser vei på østsiden av industriområdet og mot Porsanger vertshus. Avstikker fra «silhuset, langs sjøisen rundt nordsiden av flyplassen og møter løype forslag D,24a og 14. Begrunnelse: Næring 15

17 Forslag 11 Ny løype fra løype 13 til løype 15. Klemetstad via crossbanen til Rochi. Begrunnelse: Løypa er en tilknytningsløype for crossbanen og Rochi. 16

18 Eget forslag G Fra Østerbotn, Myrvang over Guossanjoaseka til løype 15, Rochi, ved start av Brennelva.Begrunnelse: Tilrettelegging for lokalbefolkninga i Østerbotn. Følger gammel trasè benyttet av lokalbefolkningen i generasjoner 17

19 Eget forslag H Sideløype til løype 15. Opp fra Brennelva, krysser Fossestrandveien på sydvestsiden av Brennelvmyra til Algasenouda på østsiden av boligfelt Lammastieva og videre opp bilvei til sommerfjøs og tilbake til Brennelva. Begrunnelse: Sikkerhet mht område med mye overvann på elva. Store deler av løypa følger ubrøytet bilvei. 18

20 Eget forslag J Fra Suolojavri(Holmvann) til Suoidnejavri(Grasvann) via Goddojavri(Kråkevann) Begrunnelse: Turisme, fiske og friluftsliv. Korte ned kjørestrekning for befolkning. Tilrettelegging for mulig fremtidig tilknytning mot Tana 19

21 Eget forslag M delvis forslag 13a Fra Gaggavann hyttefelt, via Oterbekken til E6. Følger østsiden av E6 til gammel tømmervei, langs veien til østligste kraftlinje. Følger linja videre sydover til Lauvkavann. Begrunnelse: Tilrettelegging for turisme, kortere trase, fremtidig tilrettelegging hyttefelt. Det er tatt hensyn til viktig vinterbiotop for elg i området. 20

22 Eget forslag N Løype fra nytt hyttefelt ved Lauvkavann nord til gammel traktorvei midt i Louvvosvarre til ny løype mellom Gagga hyttefelt og Lauvkavann. Begrunnelse: Tilknytte nytt hyttefelt til eksisterende løypenett. 21

23 LØYPEENDRINGER Forslag 1 og 6 Fred Persen og Dagfinn Birkely Andersen Løype 10 fra Igeldas til løypekryss 9, flyttes til løypekryss 9/10 rett sør til løype 11 ved Nilppajavri. Begrunnelse: Dagens trase av løype 10, gjennom skogen, er dårlig vedlikeholdt. Det finnes flere parallelle løyper i området og løype nr 11 er godt etablert og vedlikeholdt. 22

24 Forslag 9 og 1: Flytte løypestart for løype 11 i Igeldas til start ved parkeringsplass til klubbhuset til STIL, løype følger parallelt med lysløypa. Begrunnelse: Opprinnelig løype går over private eiendommer, som nå er gjerdet inn. Eget forslag I og forslag 24b Omlegging av løype 15, fra Kongestein via Martinskaret til løype 14, Luostejohka. Eksisterende løype 15, fra Kongestein til ca 2 km nord for Nordlyshytta (vann 407) fjernes. Omlegging løype 14, følger Luostejohka til Vansjohka, via Vansjohka til Vansjavri. Begrunnelse: Sikkerhet. Gammel løypetrase har farlige kjøreforhold over Vanssnjunis. Ny trase gjennom Martinskaret har bedre forhold med tanke på stein, skrått terreng og er mindre værutsatt. 23

25 Eget forslag K Flytting av løype mellom Geadnojavri - Justinjavre til Bissojavri nord for Oarji til løype 20, 1 km syd for Goadjinjavri. Under forutsetning av at eget forslag J vedtas. Begrunnelse: Sikkerhet. Eget forslag O Omlegging av løypestart fra løype 19. Ny løype følger gammel hestevei fra Grøtterud opp til linje, følger trase til store Lauvkajavri. Begrunnelse: Sikkerhet og oversvømmelse 24

26 Eget forslag Q Fra Nedre Sunnvann til Batnesatjavri og videre sydover, med sideløype tas bort. Begrunnelse: Lite brukt løype 25

27 Eget forslag R Løype 25 tas bort Begrunnelse: Lite brukt løype. Eget forslag S og forslag 15 a Løype 27 flyttes til nytt hyttefelt ved Sløkevika. Med start på både øst og vestsiden av Sløkelva, opp til Njukcajavri (Svanevann) til løype 23. Begrunnelse: Lite brukt løype flyttes til nytt hyttefelt i Sløkevika. 26

28 TILKNYTNINGSLØYPER Eget forslag A Tilknytningsløype til Måsøy. Fra Andarasmàhtejavri (245) til Luomatjàvri. Begrunnelse: Etter ønske fra Måsøy kommune 27

29 Eget forslag B og forslag 8 d Tilknytningsløype til Kvalsund. Fra løypestart ved løype 3, følger kraftlinje ved E6, over Hatter mot Kvalsund kommune Begrunnelse: Etter ønske fra Kvalsund kommune 28

30 Eget forslag L Tilknytningsløype til Karasjok. Fra Soulojavri(Holmvann) via Nieidajavri (Pikelvdalen) til Astiijavri. Begrunnelse: Turisme og tilrettelegging kommunene mellom. 29

31 Eget forslag P Forlengelse av løype fra Sangovann til Karasjok kommune i retning Ravnastua via Stiippanavzi Begrunnelse: Tilknytningsløype, turisme og fremtidig skitrase. 30

32 Forslag 15 b Tilknytningsløye fra løpe 23 i Porsanger kommune til løype nr 12 i Lebesby kommune fra nord for Moussajavre til Lipmejavre. Begrunnelse: Tilknytningsløype mellom kommunen. Forslag 20 Tilknytningsløype mot Lebesby kommune. Løype 30 i Porsanger forlenges og det lages et krysningspunkt i grustak ca 500 meter øst for Labbarjavrit (127). Videre går løypa over øvre Labbarjavrit (140), mot nordsiden av Gámajohkka og Gámajohkájavri. Til Nárgajávri, Rátkajávri, Spiellaj javri og tilknytning til løype 12 i Lebesby på Namahisjávri. Begrunnelse: Tilknytningsløype mellom kommunen. 31

33 Utvalget foreslår avslag på følgende innspill: Innspill 4: Ny løype Skaiddejavri og kommunegrensa på Guhkesgurjavri hvor Kvalsund kommune har løype. Begrunnelse: Det finnes allerede tilknytning til nabokommunen i området, og løypenettet er tilfredsstillende slik det er i dag. Innspill 7: Opp Veinesdalen til eksisterende løypenett. Fra Veines og opp Veinesdalen til Vuolmmasluoppal Jovnnajavri eller Beatnatjavri. Løype 4 fra Nedre Fransvann flyttes til Vuolmmasluoppal - Jovnnajavri ( tilknytning til løype 4, gammel trase ), alternativt Vuolmmasluoppal- Beatnatjavri, korteste trase. Begrunnelse: Erstattes av eget forslag. Innspill 8: a) Tilknytting mellom løype 10 og 11. Begrunnelse: Går parallelt med annen løype. Tilknytning mellom løype 10 og 11 ivaretas gjennom forslag 1 og 6. b) Tilknytting mellom løype 7 og 9, etter høyspentledning. Begrunnelse: Eksisterende løyper i området er tilfredsstillende. Foreslått område er også beiteområde for elg. c) Løype fra Hundvann ned Veidnesdalen. Begrunnelse: Erstattes av utvalgets eget forslag. e) Tilknytting mellom løype 4 og 14. Begrunnelse: Det ønskes å kunne styre turismen inn gjennom Skoganvarre, Lakselv, Stabbursdalen og ut fjorden, for å tilrettelegge for næringsutvikling. Innspill 10: 1) Ny løype fra hytteområdet, Nordmannsett, til løypenett. (første ønske) Begrunnelse: Utvalget er usikker på om det er mulig å tilrettelegge for en sikker løypetrase. Kartutsnitt viser at det er bratt terreng i området. Innspill 13: b) Løype fra Syvvannene til parkerings plass ved Veidnes Begrunnelse: Erstattes av utvalgets eget forslag Innspill 16: Maskinarbeid på løype nr 5. Ny løype fra E6 opp til reindriftshytter og løype 5. Infoskilt i løypekryss. 32

34 Begrunnelse: Eksisterer godt løypenett i området. Skilting jobbes det med og utvalget har ikke vurdert forslag på rydding av trase på nåværende tidspunkt, men vil måtte gjøre en vurdering på et senere tidspunkt. Innspill 22: Skuterløype 30 forlenges fra Patnisakjärvi til Aldarjoki (BJFF hytta). Begrunnelse: Utvalget har foreslått å fjerne deler av løype 30 grunnet lite bruk. Innspill 26: Justering/forlenging av løype nr 14. (2 km) Begrunnelse: Etter en grundig helhetsvurdering finner utvalget det ikke ønskelig å prioritere løypekilometer hit. Innspill etter frist ikke vurdert eller sett på: Innspill 27: Dok 43 Trond Larsen Innspill 28: Dok 46 Salletjohka veilag Innspill 29: Dok 47 Kistrand Idretts- og bygdelag Innspill 30: Dok 58 Brennelv bygdelag ny trase som scooterløype har ikke vært vurdert. Innspill 31: Dok 65 Lakselvdalen bygdelag innspill kommet som reaksjon på vurderinger som gjøres i utvalget mtp Cieknalisjavri. Innspillet tas med som ny informasjon i vurdering. Innspill 32: Dok 67 Lakselv Hotell allerede tatt med av utvalget. Vurdering Vurderinger av de forskjellige forslagene er gjort i henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4 og Naturmangfoldlovens 8, 9, 10, 11 og 12. Kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfoldl 8): Ved vurdering av de forskjellige forslagene har kommunen benyttet Nordatlas med oppslag på reindrift (drivingslei). Kommunen har videre benyttet Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase med oppslag på Utvalgte naturtyper, prioriterte arter, verneområder og arter. Videre har utvalgets og forslagstilleres lokalkunnskaper om områdene vært lagt til grunn. Føre-var-prinsippet (Naturmangfoldl 9): Utvalgets vurderinger er basert på det best kjente grunnlag med tanke på oppslagene som er gjort i nettsider. I tillegg vil snøskutertrafikken foregå på vintertid på snøføre (før 5. mai), slik at det ikke vil være hekkende fugl eller fødende dyr i de berørte områder. Etter utvalgets skjønn vil det derfor ikke være behov for ytterligere vurderinger av de forskjellige forslagene. Naturmangfoldlovens 10, 11 og 12 vurderes som mindre relevante i denne sammenhengen. Utvalget har også sett på forslagene i forhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, og i denne forbindelse lagt løypene slik at de ikke kommer i konflikt med kjente sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. Rådmannens innstilling Formannskapet i Porsanger kommune vedtar utvalgets forslag til nye - og endrede snøskuterløyper. Saken sendes på høring til berørte parter. Høringsfristen settes til en måned fra utsendelsesdato. 33

35 Innkomne høringsuttalelser innarbeides i saken. Saken skal behandles i NRFU og Formannskap før endelig vedtak i Kommunestyret. 34

36 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 074 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13 Formannskapet Kommunestyret Porsanger kommunes medlemsskap i Indre Finnmark utviklingsselskap (IFU) Porsanger kommune (PK) inngikk en aksjonæravtale sammen med kommunene Karasjok, Tana og Nesseby vedrørende eierskap i Indre Finnmark Utviklingsselskap AS (IFU). Formål med avtalen er å regulere kommunenes opptreden som eiere av selskapet. Selskapets forretnings-ide er at IFU skal ha som formål å få fram bedre og mer lønnsomme forretningsmessige prosjekter i indre Finmark. Kommunene skal sikre selskapet en tilstrekkelig økonomisk plattform for å løse denne oppgaven. Porsanger kommune vedtok i KST å kutte støtten til IFU. Ved å kutte i støtten til selskapet må det forstås dit hen at PK ønsker å fratre selskapet og dermed legge sine aksjer ut for salg. I punkt 5 - Langsiktig økonomisk avtale kule-punkt, 2 og 3 kommer følgende fram: Dersom en enkelt kommune får problemer med sitt engasjement, skal det raskt innkalles til møte i selskapet styre og eierforumet, for om mulig å avklare situasjonen. Dersom en enkelt kommune ønsker å fratre selskapet, er dette mulig, men med følgende konsekvenser: - Selskapets lokale kontor i aktuelle kommune nedlegges ved utgangen av første årsskifte. - Kommunen dekker sine økonomiske forpliktelser fram til første årsskifte, men minimum i 6 måneder. På bakgrunn av denne avtalen har Porsanger kommune i utgangspunktet en plikt til å finansiere minimum et halvt års drift altså kr for Dette punkter har PK overholdt. Det fremkommer av vedtektenes 6 at aksjenes omsettelighet er innskrenket. Overgang av aksjer må behandles av styret. Ny aksjonær må i så tilfelle godkjennes av generalforsamlingen med enstemmig vedtak. 35

37 Ved selskapsfratredelse må derfor PK be om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvor fratredelse og eventuelt salg av PK aksjeandel avklares. Saksutredning IFU har gjennom 2012 og 2013 startet arbeidet med å konkretisere og fornye selskapets foretningsplan. Det er utarbeidet en visjon som lyder: IFU skal være et jordnært, praktisk og effektivt redskap for etablerere og bedrifter i små (samiske) kommuner. Forretnings-ide skal være: 1. Behov for veiledning både for etablerere og etablerte bedrifter. 2. Behov for risikokapital 3. Behov for økt og konkret kompetanse i næringslivet og hos etablerere 4. Behov for en bedre oppfølgning og dermed større effekt av offentlig nærings og utviklingsinvesteringer i regionen. For nærmere informasjon om dette arbeidet, se eget vedlegg i saken. Vurdering Kommunestyret må ta stilling til om Porsanger kommune fortsatt skal være en av eierne av selskapet, basert på ny informasjon og fremlagt forslag om endring av selskapet. Saken er som beskrevet vedtatt gjennom behandling i kommunestyret og rådmannen kan derfor ikke komme med en innstilling. Rådmannens innstilling 36

38 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/257-7 Arkiv: N06 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Formannskapet Kommunestyret Midtskyss ordning i Porsanger kommune Saksutredning I Samferdselsdepartementets rundskriv N-1/90 er midtskyss definert som; skyss mellom skule og heim midt på dagen og utanom vanleg tid for skulestart og slutt I henhold til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har ikke elever i grunnskolen rett til midtskyss slik dette er definert i rundskriv N-1/90. Retten til slik skyss fremgår ikke av lovens ordlyd eller forarbeider. Fra og med 1. juli 2013 vil ikke lenger Finnmark fylkeskommune (FFK) refundere såkalt midt kjøring for elever som har kortere skoledag enn 6 timer. Det som vil for ettertiden refunderes er skyss i forbindelse med ordinær skolestart er kl og ved avslutningen av skoledag kl Ordningen med midtskyss ble opphevet av FFK i vedtak av ultimo mai. I områder med flere skoler i nærhet til hverandre, organiseres skoleskyss normalt i forhold til den skolen som starter først/slutter sist. Vurdering Porsanger kommune (PK) har i dag organisert midtskyss på følgende måte: Lakselv skole har 3 dager med midtskyss Billefjord skole har 3 dager med midtskyss Børselv skole har 2 dager med midtskyss. Kostnadene ved å opprettholde denne ordningen vil falle i sin helhet på PK og er beregnet til å koste hhv. flg. for hver skole pr år: Lakselv skole 3 kjøringer pr uke: kr Billefjord skole 3 kjøringer pr uke: kr Børselv skole 2 kjøringer pr uke: kr Dette utgjør om lag kr ,- pr år. For første del av skoleåret 2013/14 vil dette beløpe seg til om lag 0,8 mill kr. Dette er en kostnad det ikke finnes budsjettmessig dekning for. 37

39 I en vurdering foretatt av Fylkesmannen i Hordaland, hvor en kommune hadde avviklet ordningen med midtskyss, gav fylkesmannen medhold til kommunen om at ordningen med midtskyss ikke kunne sies å være et krav etter opplæringslovens 7-1. Kommunen fikk støtte for sitt syn for avviklingen av denne ordningen. Saken ble påklaget til Sivilombudsmannen som kom til en konklusjon at fylkesmannens hadde lagt en uriktig forståelse av hvordan ventetiden skal beregnes ved vurderingen av skyssretten etter opplæringslova 7-1. Sentralt for vurderingen var samlet ventetid og lengden på tid for skyssen. Det ble også påpekt at skolen har ansvar for tilsyn i den tiden som vil være ventetid før skyssen effektueres. Slik administrasjonen tolker dette har skolen et ansvar for elevene, dersom det påregnes ventetid før skyssen starter. Det betyr at for de elevene som avslutter dagen tidligere enn ordinær skyss avgang må det gis et tilbud som ivaretar elevene. I denne sammenhengen kan følgende alternativer vurderes: - Tilbud om SFO plass - Lengre skoledag - 4 dagers skoleuke Skolefritidsordning er tilgjengelig og etablert ved alle skolene i Porsanger. Dette er et tilbud til de aller yngste elvene fra 1-4 klasse. Kapasiteten og muligheten er tilstede for å kunne tilby dette til elevene på de laveste trinnene. Elvene i 5-7 klasse har ikke samme muligheten. Disse kan tilbys eksempelvis leksehjelp eller fysisk aktivitet i perioden i ventetiden. Lengre skoledag vil medføre totalt sett en større ressurs, dersom dette innføres for hele skolen. Inneværende driftsår er ikke dette mulig og må i så fall vurderes for neste år. Innføring av en 4 dagers skoleuke vil kunne medføre at skoleskyssen kan tilpasses den ordinære skoleavslutningen for elever på barneskolen. Imidlertid kan ikke dette gjennomføres inneværende år. Dette fordi en slik ordning vil berøre elever og foreldre på en svært uheldig måte, og et slikt forhold må også behandles av samarbeidsutvalgene ved skolene. Tidligste tidspunkt vil være neste skoleår (2014/15). Den ordningen som synes å være mest gjennomførbar, om en ikke opprettholder midtskyssordningen, er å tilby SFO plasser til de minste barna og et tilbud om leksehjelp og fysisk fostring for elever i 5-7 klasse. Dette vil medføre en økt ressursbruk ved skolene og utgiften er anslått til å koste om lag kr ,- pr år. Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyre beklager at midtskyssordningen bortfaller fordi Finnmark fylkeskommune har vedtatt å kutte driftsstøtten til denne ordningen. Porsanger kommune har ikke ressurser til å opprettholde en slik ordning. Elevene i 1-4 klasse gis et tilbud i SFO til de satser som gjelder, for de dagene hvor det er ventetid før ordinær skyss starter etter endt skoledag. Elever i 5-7 klasse som får ventetid grunnet kortere skoledag gis tilbud om leksehjelp og fysisk fostring. De ekstra kostnadene må tas innenfor eget rammeområde. 38

40 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/943-2 Arkiv: 614 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/13 Formannskapet Kommunestyret Hybelbygget, drift av anlegget Regjeringen har i sine meldinger gitt klare politiske signaler om at Nordområdene og i særdeleshet Finnmark vil være et prioritert område med tanke på næringsutvikling. For å kunne imøtekomme styrende myndigheters visjoner er det viktig at skolestruktur og videregående opplæring tilpasses og utvikles på en slik måte at flest mulig gjennomfører nødvendig skolegang. Nærhet til skole med tilrettelagte boformer, kombinert med mulighet til gode sosiale rammer vil øke nærvær og bidra positivt til at flere gjennomfører opplæringa. PK ønsker å komme myndighetene i møte og startet i 2012 prosjektering av et moderne, sentrumsnært og tilpasset hybelbygg. Både vedtak, prosjektering og utbygging ble foretatt etter at FFK hadde gitt de nødvendige positive signaler. PK har saken til behandling ved flere anledninger og ble følgende vedtak fattet: Porsanger kommunestyre vedtar å igangsette bygging av inntil 31 elevhybler og godkjenner et låneopptak for bygget med et beløp på kr. 44 millioner kr. Administrasjonen gis i oppgave å forestå alt praktisk arbeid med kontrakter og bindende avtaler med både Porsanger boligstiftelse og Finnmark fylkeskommune. Avtalen med FFK skal ha en ramme på 10 år. FFK hadde saken til behandling i Fylkesutvalget 7 8. mai, 2013 og følgende vedtak ble fattet: Dersom vertskommunene for videregående skole iverksetter byggning av hybelbygg, kan Finnmark fylkeskommune inngå leieavtale om leie av hybelbygg- Hyblene tilbys elever ved videregående skole. I brev til Porsanger kommune, datert skriver så Finnmark fylkeskommune følgende: I årets budsjett et det ikke satt av midler til drift av elevhybler i Porsanger. Det er derfor ikke aktuelt med et samarbeid allerede fra skoleåret 2013/2014. Det vurderes ulike tiltak for å finne inndekning fra høsten 2014 for et mulig samarbeid med Porsanger kommune. Dette som et ledd i den ordinære økonomiplanbehandlingen. 39

41 Saksutredning Følgende kostnader vil påløpe drift av anlegget: Poster Kostnad pr. år Antall hybler Års pris pr hybel Mnd. pris pr. hybel Kapitalkostnader Byggforsikringer Teknisk vedlikehold Byggvedlikehold Kommunale avgifter Nattev./renhold/vaktmester/miljøarbeider Brøyting etc Strøm (hele bygget) IT/telefoni Festeavgift Summert Politiske signal fra PK er at man ønsker å holde husleieprisene på et nivå som muliggjør at flest mulig kan få ta del i tilbudet. PK vil bidra til å løfte standarden på botilbudet for borte boende elever og dermed legge til rette for at flest mulig fullfører videregående opplæring. PK har gjennom møter med FFK lagt fram følgende modell for deling av kostnader tilknyttet drift av hybelbygget. Finnmark fylkeskommune tar ansvar og finansierer: Nattevakt, renhold og miljøarbeidere, stipulert kostnad NOK, Tilskudd a 2400 kroner pr elevhybel for skoleåret. (10 mnd), stp. kost NOK, Total kostnad for Finnmark fylkeskommune, NOK, Elevenes husleie (egenbetaling) settes til: NOK, Porsanger kommune tar ansvar og finansierer: Restbeløpet NOK, PK vil ha muligheten til å drifte bygget i sommerferien, eks til korttidsleie. 40

42 Vurdering Status: Pr. i dag har ikke FFK vedtatt noen former for støtte til drift av anlegget, utover de signaler som er gitt, jfr. vedtak av fylkesutvalget i møte 7 8. mai og videre brev datert Som beskrevet i saksutredning vil totalkostnaden for PK dermed bli på ca 3. 2 millioner kroner i året og omkring 1.8 millioner kroner i inneværende budsjett år. I vedtatt budsjett for 2013 er det budsjettert med en inntekt på 1.1 millioner kroner. Slik som saken nå står kan det kun beregnes inn en inntekt på maksimalt kroner (elevenes egenbetaling) Det er i dette budsjettet heller ikke tatt høyde for at kommunen skulle etablere nattevakts tjeneste. Når det gjelder kapitalkostnadene for øvrig er disse budsjettert i planperioden Situasjonsbeskrivelse som viser endringer i f t de forutsetninger som lå til grunn ved budsjettering for Det gjøres oppmerksom på at dette kun gjelder endringer i budsjettet for inneværende år, og at eventuelt fortsatt drift av anlegget til formål som elevhybler uten støtte fra Finnmark fylkeskommune vil få store utslag i økonomiplanperioden. Poster Vedtatt Oppdatert Avvik Nota budsjett 2013 budsjettanslag 2013 Husleieinntekter Forutsetter at alle elevhybler er utleid Nattevakt Turnus 7 d i mnd. Ved fratrekk for jul, påske og sommerferie. kapitalkostnader Totalt For å åpne og drive anlegget til formål som elevhybler må det tilføres kroner i Det finnes ikke disponible driftsmidler i årets budsjett utover de kroner som ble satt til disposisjonsfond. Kommunestyret må derfor finne inndekning for kroner Det er avgjørende at kommunestyret også gir klare signaler på om anlegget skal driftes videre til formål som elevhybler i ny planperiode. Det er ikke bindinger i form av tilskudd eller lån slik at bygget i utgangspunktet kan brukes til andre formål. Det finnes flere muligheter til å drifte et slikt anlegg: 1. Bygget tas i bruk til tiltenkt formål med de kostnader som er forbundet med dette. Alternativet er beskrevet med de kostnader dette medfører. 2. Bygget forsøkes framleid til private. 41

43 Alternativet innebærer at administrasjonen må søke interessenter som kan utnytte anlegget til kommersielle formål. Det er pr. i dag ikke mulig å fastsette noen inntekter knyttet til dette. 3. Bygget leies ut til annet formål Alternativet innebærer at bygget kan disponeres og utleies til det markedet som til enhver tid behøves i Porsanger kommune. (Eks, flykninger), egne beregninger må gjøres. 4. Ikke tas i bruk. Alternativet vil bety at Porsanger kommune må betale kapitalkostnader, samt fyringsutgifter og noe tilsyn. (se beregning i overliggende tabell) Rådmannens innstilling Porsanger kommune vedtar å leie ut hybelbygget til elever tilknyttet Lakselv VGS for skoleåret 2013/2014. Rammeområdet 1750 styrkes med kroner Rammeområdet 9400, disposisjonsfond reduseres med kroner Rammeområdet 1820, lærlingplasser reduseres med kroner For års budsjett 2014 økonomiplan , innarbeides hybelbygget - som tiltak fram til

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer