Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann.

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 61/13 PS 62/13 PS 63/13 RS 9/13 PS 64/13 PS 65/13 PS 66/13 PS 67/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Porsanger kommunes medlemsskap i Indre Finnmark utviklingsselskap (IFU) Midtskyss ordning i Porsanger kommune Hybelbygget, drift av anlegget 1

3 PS 61/13 Godkjenning av innkalling PS 62/13 Godkjenning av saksliste PS 63/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 9/13 Orienteringer 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: K01 Saksbeh: Trond Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Forslag til endring av forskrift nr 233, Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Saksutredning Porsanger kommune har nedsatt et utvalg som har fått til mandat til å se på hele løypenettverket i kommunen. Kommunen ønsker å endre eksisterende forskrift om snøskuterløyper slik at denne er mer tilpasset dagens - og fremtidige behov. Forslag til endring av forskrift om snøskuterløyper har vært kunngjort og befolkningen i kommunen er kjent med endringen. Som følge av kunngjøringer har kommunen mottatt en rekke forslag til endringer av løypenettverket, samt forslag til nye løyper. Kommunens utvalg har også på eget initiativ kommet med egne forslag til endringer/nye løyper Regelverk: Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i Motorferdsellovens 5 og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4. Vurderinger: Vurderinger av de forskjellige forslagene er gjort i henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4 og Naturmangfoldlovens 8, 9, 10, 11 og 12. Kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfoldl 8): Ved vurdering av de forskjellige forslagene har kommunen benyttet Nordatlas med oppslag på reindrift (drivingslei). Kommunen har videre benyttet Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase med oppslag på Utvalgte naturtyper, prioriterte arter, verneområder og arter. Videre har utvalgets og forslagstilleres lokalkunnskaper om områdene vært lagt til grunn. Føre-var-prinsippet (Naturmangfoldl 9): Utvalgets vurderinger er basert på det best kjente grunnlag med tanke på oppslagene som er gjort i nettsider. I tillegg vil snøskutertrafikken foregå på vintertid på snøføre (før 5. mai), slik at det ikke vil være hekkende fugl eller fødende dyr i de berørte områder. Etter utvalgets skjønn vil det derfor ikke være behov for ytterligere vurderinger av de forskjellige forslagene. 3

5 Naturmangfoldlovens 10, 11 og 12 vurderes som mindre relevante i denne sammenhengen. Utvalget har også sett på forslagene i forhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, og i denne forbindelse lagt løypene slik at de ikke kommer i konflikt med kjente sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. Utvalget vil derfor foreslå følgende endringer i Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark: NYE LØYPER: Forslag 17 fra Terje Johnsen Foreslås (Hytte Tilrettelegging) Åpning av scooterløype etter gammel bilvei ved Sortvikhøyda. Begrunnelse: Friluftsliv og rekreasjon for hyttefolk. Følger gammel europavei 69. 4

6 Forslag 10-2 fra Indre Nordmannsett hytteforening Foreslås (Hytte Tilrettelegging) Fra Ytre Nordmannset til Indre Nordmannset, med sideløype fra Indre Nordmannsett til vestsiden av Storvannet Begrunnelse: Tilrettelegging for hyttefelt 5

7 Eget forslag C (Hytte E Tilrettelegging) Fra parkeringsplass Veidnes til løype 6 (Prestevannet/Duolbajavri) Begrunnelse: Nytt forslag fra utvalget på bakgrunn av flere innspill på løype i området. Forslåtte trase innebærer kortere strekning enn innkomne forslag. Miljømessige hensyn., 6

8 Forslag 19 - Kolvik og omegn bygdelag Forslag 3 - Karsten Persen Fra Trollholmsund Kolvik mot E6 følger E6 til løype 8 Begrunnelse: Trafikksikkerhet grunnet mangel av parkeringsplass, tilrettelegging for fastboende. Forslag 25 Stabbursdalen hytteforening Sløyfe til vestenden av Skaidivann Begrunnelse: Løypa går over vann og tilrettelegging for fiske. 7

9 Forslag 2, 5 og 13c Ny løype fra Naturhuset, følger Stabburselva til Snekkernes, videre til Maderjavri. Begrunnelse: Følger ubrøytet bilvei, tilrettelegging for turisme og lokalbefolkning mtp fiske og friluftsliv. 8

10 Forslag D, 24a og 14 Start løype 13 i Klemetstad, rett nord langs ved foten av fjellet til Stangnes, krysser Klemetstadveien ved Stangnes, følger Lakselva til sjøisen. Etter sjøisen fra utløp Lakselva, rundt Valdakmyra etter sjøisen, følge landkanten frem til kløft opp til fugletitterhytta. Videre nordover, øst for bebyggelse på Stabbursnes ned til Naturhuset. Begrunnelse: Kunne knytte sammen løypenett i sør og nord med tanke på turisme. 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 Eget forslag E Sideløype til forslag D, 24a og 14. Avstikker fra Lakselva ved Holmen bru opp kjærlighetsstien/vei opp til Sandmelen, deretter følger man gamle eksisterende veier til Lakselv hotell. Begrunnelse: Næring 14

16 Eget forslag F Forlengelse av løype 15 ved «silhuset», over flyplassveien, følger flyplassgjerdet på sydsiden, krysser vei på østsiden av industriområdet og mot Porsanger vertshus. Avstikker fra «silhuset, langs sjøisen rundt nordsiden av flyplassen og møter løype forslag D,24a og 14. Begrunnelse: Næring 15

17 Forslag 11 Ny løype fra løype 13 til løype 15. Klemetstad via crossbanen til Rochi. Begrunnelse: Løypa er en tilknytningsløype for crossbanen og Rochi. 16

18 Eget forslag G Fra Østerbotn, Myrvang over Guossanjoaseka til løype 15, Rochi, ved start av Brennelva.Begrunnelse: Tilrettelegging for lokalbefolkninga i Østerbotn. Følger gammel trasè benyttet av lokalbefolkningen i generasjoner 17

19 Eget forslag H Sideløype til løype 15. Opp fra Brennelva, krysser Fossestrandveien på sydvestsiden av Brennelvmyra til Algasenouda på østsiden av boligfelt Lammastieva og videre opp bilvei til sommerfjøs og tilbake til Brennelva. Begrunnelse: Sikkerhet mht område med mye overvann på elva. Store deler av løypa følger ubrøytet bilvei. 18

20 Eget forslag J Fra Suolojavri(Holmvann) til Suoidnejavri(Grasvann) via Goddojavri(Kråkevann) Begrunnelse: Turisme, fiske og friluftsliv. Korte ned kjørestrekning for befolkning. Tilrettelegging for mulig fremtidig tilknytning mot Tana 19

21 Eget forslag M delvis forslag 13a Fra Gaggavann hyttefelt, via Oterbekken til E6. Følger østsiden av E6 til gammel tømmervei, langs veien til østligste kraftlinje. Følger linja videre sydover til Lauvkavann. Begrunnelse: Tilrettelegging for turisme, kortere trase, fremtidig tilrettelegging hyttefelt. Det er tatt hensyn til viktig vinterbiotop for elg i området. 20

22 Eget forslag N Løype fra nytt hyttefelt ved Lauvkavann nord til gammel traktorvei midt i Louvvosvarre til ny løype mellom Gagga hyttefelt og Lauvkavann. Begrunnelse: Tilknytte nytt hyttefelt til eksisterende løypenett. 21

23 LØYPEENDRINGER Forslag 1 og 6 Fred Persen og Dagfinn Birkely Andersen Løype 10 fra Igeldas til løypekryss 9, flyttes til løypekryss 9/10 rett sør til løype 11 ved Nilppajavri. Begrunnelse: Dagens trase av løype 10, gjennom skogen, er dårlig vedlikeholdt. Det finnes flere parallelle løyper i området og løype nr 11 er godt etablert og vedlikeholdt. 22

24 Forslag 9 og 1: Flytte løypestart for løype 11 i Igeldas til start ved parkeringsplass til klubbhuset til STIL, løype følger parallelt med lysløypa. Begrunnelse: Opprinnelig løype går over private eiendommer, som nå er gjerdet inn. Eget forslag I og forslag 24b Omlegging av løype 15, fra Kongestein via Martinskaret til løype 14, Luostejohka. Eksisterende løype 15, fra Kongestein til ca 2 km nord for Nordlyshytta (vann 407) fjernes. Omlegging løype 14, følger Luostejohka til Vansjohka, via Vansjohka til Vansjavri. Begrunnelse: Sikkerhet. Gammel løypetrase har farlige kjøreforhold over Vanssnjunis. Ny trase gjennom Martinskaret har bedre forhold med tanke på stein, skrått terreng og er mindre værutsatt. 23

25 Eget forslag K Flytting av løype mellom Geadnojavri - Justinjavre til Bissojavri nord for Oarji til løype 20, 1 km syd for Goadjinjavri. Under forutsetning av at eget forslag J vedtas. Begrunnelse: Sikkerhet. Eget forslag O Omlegging av løypestart fra løype 19. Ny løype følger gammel hestevei fra Grøtterud opp til linje, følger trase til store Lauvkajavri. Begrunnelse: Sikkerhet og oversvømmelse 24

26 Eget forslag Q Fra Nedre Sunnvann til Batnesatjavri og videre sydover, med sideløype tas bort. Begrunnelse: Lite brukt løype 25

27 Eget forslag R Løype 25 tas bort Begrunnelse: Lite brukt løype. Eget forslag S og forslag 15 a Løype 27 flyttes til nytt hyttefelt ved Sløkevika. Med start på både øst og vestsiden av Sløkelva, opp til Njukcajavri (Svanevann) til løype 23. Begrunnelse: Lite brukt løype flyttes til nytt hyttefelt i Sløkevika. 26

28 TILKNYTNINGSLØYPER Eget forslag A Tilknytningsløype til Måsøy. Fra Andarasmàhtejavri (245) til Luomatjàvri. Begrunnelse: Etter ønske fra Måsøy kommune 27

29 Eget forslag B og forslag 8 d Tilknytningsløype til Kvalsund. Fra løypestart ved løype 3, følger kraftlinje ved E6, over Hatter mot Kvalsund kommune Begrunnelse: Etter ønske fra Kvalsund kommune 28

30 Eget forslag L Tilknytningsløype til Karasjok. Fra Soulojavri(Holmvann) via Nieidajavri (Pikelvdalen) til Astiijavri. Begrunnelse: Turisme og tilrettelegging kommunene mellom. 29

31 Eget forslag P Forlengelse av løype fra Sangovann til Karasjok kommune i retning Ravnastua via Stiippanavzi Begrunnelse: Tilknytningsløype, turisme og fremtidig skitrase. 30

32 Forslag 15 b Tilknytningsløye fra løpe 23 i Porsanger kommune til løype nr 12 i Lebesby kommune fra nord for Moussajavre til Lipmejavre. Begrunnelse: Tilknytningsløype mellom kommunen. Forslag 20 Tilknytningsløype mot Lebesby kommune. Løype 30 i Porsanger forlenges og det lages et krysningspunkt i grustak ca 500 meter øst for Labbarjavrit (127). Videre går løypa over øvre Labbarjavrit (140), mot nordsiden av Gámajohkka og Gámajohkájavri. Til Nárgajávri, Rátkajávri, Spiellaj javri og tilknytning til løype 12 i Lebesby på Namahisjávri. Begrunnelse: Tilknytningsløype mellom kommunen. 31

33 Utvalget foreslår avslag på følgende innspill: Innspill 4: Ny løype Skaiddejavri og kommunegrensa på Guhkesgurjavri hvor Kvalsund kommune har løype. Begrunnelse: Det finnes allerede tilknytning til nabokommunen i området, og løypenettet er tilfredsstillende slik det er i dag. Innspill 7: Opp Veinesdalen til eksisterende løypenett. Fra Veines og opp Veinesdalen til Vuolmmasluoppal Jovnnajavri eller Beatnatjavri. Løype 4 fra Nedre Fransvann flyttes til Vuolmmasluoppal - Jovnnajavri ( tilknytning til løype 4, gammel trase ), alternativt Vuolmmasluoppal- Beatnatjavri, korteste trase. Begrunnelse: Erstattes av eget forslag. Innspill 8: a) Tilknytting mellom løype 10 og 11. Begrunnelse: Går parallelt med annen løype. Tilknytning mellom løype 10 og 11 ivaretas gjennom forslag 1 og 6. b) Tilknytting mellom løype 7 og 9, etter høyspentledning. Begrunnelse: Eksisterende løyper i området er tilfredsstillende. Foreslått område er også beiteområde for elg. c) Løype fra Hundvann ned Veidnesdalen. Begrunnelse: Erstattes av utvalgets eget forslag. e) Tilknytting mellom løype 4 og 14. Begrunnelse: Det ønskes å kunne styre turismen inn gjennom Skoganvarre, Lakselv, Stabbursdalen og ut fjorden, for å tilrettelegge for næringsutvikling. Innspill 10: 1) Ny løype fra hytteområdet, Nordmannsett, til løypenett. (første ønske) Begrunnelse: Utvalget er usikker på om det er mulig å tilrettelegge for en sikker løypetrase. Kartutsnitt viser at det er bratt terreng i området. Innspill 13: b) Løype fra Syvvannene til parkerings plass ved Veidnes Begrunnelse: Erstattes av utvalgets eget forslag Innspill 16: Maskinarbeid på løype nr 5. Ny løype fra E6 opp til reindriftshytter og løype 5. Infoskilt i løypekryss. 32

34 Begrunnelse: Eksisterer godt løypenett i området. Skilting jobbes det med og utvalget har ikke vurdert forslag på rydding av trase på nåværende tidspunkt, men vil måtte gjøre en vurdering på et senere tidspunkt. Innspill 22: Skuterløype 30 forlenges fra Patnisakjärvi til Aldarjoki (BJFF hytta). Begrunnelse: Utvalget har foreslått å fjerne deler av løype 30 grunnet lite bruk. Innspill 26: Justering/forlenging av løype nr 14. (2 km) Begrunnelse: Etter en grundig helhetsvurdering finner utvalget det ikke ønskelig å prioritere løypekilometer hit. Innspill etter frist ikke vurdert eller sett på: Innspill 27: Dok 43 Trond Larsen Innspill 28: Dok 46 Salletjohka veilag Innspill 29: Dok 47 Kistrand Idretts- og bygdelag Innspill 30: Dok 58 Brennelv bygdelag ny trase som scooterløype har ikke vært vurdert. Innspill 31: Dok 65 Lakselvdalen bygdelag innspill kommet som reaksjon på vurderinger som gjøres i utvalget mtp Cieknalisjavri. Innspillet tas med som ny informasjon i vurdering. Innspill 32: Dok 67 Lakselv Hotell allerede tatt med av utvalget. Vurdering Vurderinger av de forskjellige forslagene er gjort i henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4 og Naturmangfoldlovens 8, 9, 10, 11 og 12. Kunnskapsgrunnlaget (Naturmangfoldl 8): Ved vurdering av de forskjellige forslagene har kommunen benyttet Nordatlas med oppslag på reindrift (drivingslei). Kommunen har videre benyttet Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase med oppslag på Utvalgte naturtyper, prioriterte arter, verneområder og arter. Videre har utvalgets og forslagstilleres lokalkunnskaper om områdene vært lagt til grunn. Føre-var-prinsippet (Naturmangfoldl 9): Utvalgets vurderinger er basert på det best kjente grunnlag med tanke på oppslagene som er gjort i nettsider. I tillegg vil snøskutertrafikken foregå på vintertid på snøføre (før 5. mai), slik at det ikke vil være hekkende fugl eller fødende dyr i de berørte områder. Etter utvalgets skjønn vil det derfor ikke være behov for ytterligere vurderinger av de forskjellige forslagene. Naturmangfoldlovens 10, 11 og 12 vurderes som mindre relevante i denne sammenhengen. Utvalget har også sett på forslagene i forhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 4, og i denne forbindelse lagt løypene slik at de ikke kommer i konflikt med kjente sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder. Rådmannens innstilling Formannskapet i Porsanger kommune vedtar utvalgets forslag til nye - og endrede snøskuterløyper. Saken sendes på høring til berørte parter. Høringsfristen settes til en måned fra utsendelsesdato. 33

35 Innkomne høringsuttalelser innarbeides i saken. Saken skal behandles i NRFU og Formannskap før endelig vedtak i Kommunestyret. 34

36 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 074 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13 Formannskapet Kommunestyret Porsanger kommunes medlemsskap i Indre Finnmark utviklingsselskap (IFU) Porsanger kommune (PK) inngikk en aksjonæravtale sammen med kommunene Karasjok, Tana og Nesseby vedrørende eierskap i Indre Finnmark Utviklingsselskap AS (IFU). Formål med avtalen er å regulere kommunenes opptreden som eiere av selskapet. Selskapets forretnings-ide er at IFU skal ha som formål å få fram bedre og mer lønnsomme forretningsmessige prosjekter i indre Finmark. Kommunene skal sikre selskapet en tilstrekkelig økonomisk plattform for å løse denne oppgaven. Porsanger kommune vedtok i KST å kutte støtten til IFU. Ved å kutte i støtten til selskapet må det forstås dit hen at PK ønsker å fratre selskapet og dermed legge sine aksjer ut for salg. I punkt 5 - Langsiktig økonomisk avtale kule-punkt, 2 og 3 kommer følgende fram: Dersom en enkelt kommune får problemer med sitt engasjement, skal det raskt innkalles til møte i selskapet styre og eierforumet, for om mulig å avklare situasjonen. Dersom en enkelt kommune ønsker å fratre selskapet, er dette mulig, men med følgende konsekvenser: - Selskapets lokale kontor i aktuelle kommune nedlegges ved utgangen av første årsskifte. - Kommunen dekker sine økonomiske forpliktelser fram til første årsskifte, men minimum i 6 måneder. På bakgrunn av denne avtalen har Porsanger kommune i utgangspunktet en plikt til å finansiere minimum et halvt års drift altså kr for Dette punkter har PK overholdt. Det fremkommer av vedtektenes 6 at aksjenes omsettelighet er innskrenket. Overgang av aksjer må behandles av styret. Ny aksjonær må i så tilfelle godkjennes av generalforsamlingen med enstemmig vedtak. 35

37 Ved selskapsfratredelse må derfor PK be om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvor fratredelse og eventuelt salg av PK aksjeandel avklares. Saksutredning IFU har gjennom 2012 og 2013 startet arbeidet med å konkretisere og fornye selskapets foretningsplan. Det er utarbeidet en visjon som lyder: IFU skal være et jordnært, praktisk og effektivt redskap for etablerere og bedrifter i små (samiske) kommuner. Forretnings-ide skal være: 1. Behov for veiledning både for etablerere og etablerte bedrifter. 2. Behov for risikokapital 3. Behov for økt og konkret kompetanse i næringslivet og hos etablerere 4. Behov for en bedre oppfølgning og dermed større effekt av offentlig nærings og utviklingsinvesteringer i regionen. For nærmere informasjon om dette arbeidet, se eget vedlegg i saken. Vurdering Kommunestyret må ta stilling til om Porsanger kommune fortsatt skal være en av eierne av selskapet, basert på ny informasjon og fremlagt forslag om endring av selskapet. Saken er som beskrevet vedtatt gjennom behandling i kommunestyret og rådmannen kan derfor ikke komme med en innstilling. Rådmannens innstilling 36

38 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/257-7 Arkiv: N06 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Formannskapet Kommunestyret Midtskyss ordning i Porsanger kommune Saksutredning I Samferdselsdepartementets rundskriv N-1/90 er midtskyss definert som; skyss mellom skule og heim midt på dagen og utanom vanleg tid for skulestart og slutt I henhold til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har ikke elever i grunnskolen rett til midtskyss slik dette er definert i rundskriv N-1/90. Retten til slik skyss fremgår ikke av lovens ordlyd eller forarbeider. Fra og med 1. juli 2013 vil ikke lenger Finnmark fylkeskommune (FFK) refundere såkalt midt kjøring for elever som har kortere skoledag enn 6 timer. Det som vil for ettertiden refunderes er skyss i forbindelse med ordinær skolestart er kl og ved avslutningen av skoledag kl Ordningen med midtskyss ble opphevet av FFK i vedtak av ultimo mai. I områder med flere skoler i nærhet til hverandre, organiseres skoleskyss normalt i forhold til den skolen som starter først/slutter sist. Vurdering Porsanger kommune (PK) har i dag organisert midtskyss på følgende måte: Lakselv skole har 3 dager med midtskyss Billefjord skole har 3 dager med midtskyss Børselv skole har 2 dager med midtskyss. Kostnadene ved å opprettholde denne ordningen vil falle i sin helhet på PK og er beregnet til å koste hhv. flg. for hver skole pr år: Lakselv skole 3 kjøringer pr uke: kr Billefjord skole 3 kjøringer pr uke: kr Børselv skole 2 kjøringer pr uke: kr Dette utgjør om lag kr ,- pr år. For første del av skoleåret 2013/14 vil dette beløpe seg til om lag 0,8 mill kr. Dette er en kostnad det ikke finnes budsjettmessig dekning for. 37

39 I en vurdering foretatt av Fylkesmannen i Hordaland, hvor en kommune hadde avviklet ordningen med midtskyss, gav fylkesmannen medhold til kommunen om at ordningen med midtskyss ikke kunne sies å være et krav etter opplæringslovens 7-1. Kommunen fikk støtte for sitt syn for avviklingen av denne ordningen. Saken ble påklaget til Sivilombudsmannen som kom til en konklusjon at fylkesmannens hadde lagt en uriktig forståelse av hvordan ventetiden skal beregnes ved vurderingen av skyssretten etter opplæringslova 7-1. Sentralt for vurderingen var samlet ventetid og lengden på tid for skyssen. Det ble også påpekt at skolen har ansvar for tilsyn i den tiden som vil være ventetid før skyssen effektueres. Slik administrasjonen tolker dette har skolen et ansvar for elevene, dersom det påregnes ventetid før skyssen starter. Det betyr at for de elevene som avslutter dagen tidligere enn ordinær skyss avgang må det gis et tilbud som ivaretar elevene. I denne sammenhengen kan følgende alternativer vurderes: - Tilbud om SFO plass - Lengre skoledag - 4 dagers skoleuke Skolefritidsordning er tilgjengelig og etablert ved alle skolene i Porsanger. Dette er et tilbud til de aller yngste elvene fra 1-4 klasse. Kapasiteten og muligheten er tilstede for å kunne tilby dette til elevene på de laveste trinnene. Elvene i 5-7 klasse har ikke samme muligheten. Disse kan tilbys eksempelvis leksehjelp eller fysisk aktivitet i perioden i ventetiden. Lengre skoledag vil medføre totalt sett en større ressurs, dersom dette innføres for hele skolen. Inneværende driftsår er ikke dette mulig og må i så fall vurderes for neste år. Innføring av en 4 dagers skoleuke vil kunne medføre at skoleskyssen kan tilpasses den ordinære skoleavslutningen for elever på barneskolen. Imidlertid kan ikke dette gjennomføres inneværende år. Dette fordi en slik ordning vil berøre elever og foreldre på en svært uheldig måte, og et slikt forhold må også behandles av samarbeidsutvalgene ved skolene. Tidligste tidspunkt vil være neste skoleår (2014/15). Den ordningen som synes å være mest gjennomførbar, om en ikke opprettholder midtskyssordningen, er å tilby SFO plasser til de minste barna og et tilbud om leksehjelp og fysisk fostring for elever i 5-7 klasse. Dette vil medføre en økt ressursbruk ved skolene og utgiften er anslått til å koste om lag kr ,- pr år. Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyre beklager at midtskyssordningen bortfaller fordi Finnmark fylkeskommune har vedtatt å kutte driftsstøtten til denne ordningen. Porsanger kommune har ikke ressurser til å opprettholde en slik ordning. Elevene i 1-4 klasse gis et tilbud i SFO til de satser som gjelder, for de dagene hvor det er ventetid før ordinær skyss starter etter endt skoledag. Elever i 5-7 klasse som får ventetid grunnet kortere skoledag gis tilbud om leksehjelp og fysisk fostring. De ekstra kostnadene må tas innenfor eget rammeområde. 38

40 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/943-2 Arkiv: 614 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/13 Formannskapet Kommunestyret Hybelbygget, drift av anlegget Regjeringen har i sine meldinger gitt klare politiske signaler om at Nordområdene og i særdeleshet Finnmark vil være et prioritert område med tanke på næringsutvikling. For å kunne imøtekomme styrende myndigheters visjoner er det viktig at skolestruktur og videregående opplæring tilpasses og utvikles på en slik måte at flest mulig gjennomfører nødvendig skolegang. Nærhet til skole med tilrettelagte boformer, kombinert med mulighet til gode sosiale rammer vil øke nærvær og bidra positivt til at flere gjennomfører opplæringa. PK ønsker å komme myndighetene i møte og startet i 2012 prosjektering av et moderne, sentrumsnært og tilpasset hybelbygg. Både vedtak, prosjektering og utbygging ble foretatt etter at FFK hadde gitt de nødvendige positive signaler. PK har saken til behandling ved flere anledninger og ble følgende vedtak fattet: Porsanger kommunestyre vedtar å igangsette bygging av inntil 31 elevhybler og godkjenner et låneopptak for bygget med et beløp på kr. 44 millioner kr. Administrasjonen gis i oppgave å forestå alt praktisk arbeid med kontrakter og bindende avtaler med både Porsanger boligstiftelse og Finnmark fylkeskommune. Avtalen med FFK skal ha en ramme på 10 år. FFK hadde saken til behandling i Fylkesutvalget 7 8. mai, 2013 og følgende vedtak ble fattet: Dersom vertskommunene for videregående skole iverksetter byggning av hybelbygg, kan Finnmark fylkeskommune inngå leieavtale om leie av hybelbygg- Hyblene tilbys elever ved videregående skole. I brev til Porsanger kommune, datert skriver så Finnmark fylkeskommune følgende: I årets budsjett et det ikke satt av midler til drift av elevhybler i Porsanger. Det er derfor ikke aktuelt med et samarbeid allerede fra skoleåret 2013/2014. Det vurderes ulike tiltak for å finne inndekning fra høsten 2014 for et mulig samarbeid med Porsanger kommune. Dette som et ledd i den ordinære økonomiplanbehandlingen. 39

41 Saksutredning Følgende kostnader vil påløpe drift av anlegget: Poster Kostnad pr. år Antall hybler Års pris pr hybel Mnd. pris pr. hybel Kapitalkostnader Byggforsikringer Teknisk vedlikehold Byggvedlikehold Kommunale avgifter Nattev./renhold/vaktmester/miljøarbeider Brøyting etc Strøm (hele bygget) IT/telefoni Festeavgift Summert Politiske signal fra PK er at man ønsker å holde husleieprisene på et nivå som muliggjør at flest mulig kan få ta del i tilbudet. PK vil bidra til å løfte standarden på botilbudet for borte boende elever og dermed legge til rette for at flest mulig fullfører videregående opplæring. PK har gjennom møter med FFK lagt fram følgende modell for deling av kostnader tilknyttet drift av hybelbygget. Finnmark fylkeskommune tar ansvar og finansierer: Nattevakt, renhold og miljøarbeidere, stipulert kostnad NOK, Tilskudd a 2400 kroner pr elevhybel for skoleåret. (10 mnd), stp. kost NOK, Total kostnad for Finnmark fylkeskommune, NOK, Elevenes husleie (egenbetaling) settes til: NOK, Porsanger kommune tar ansvar og finansierer: Restbeløpet NOK, PK vil ha muligheten til å drifte bygget i sommerferien, eks til korttidsleie. 40

42 Vurdering Status: Pr. i dag har ikke FFK vedtatt noen former for støtte til drift av anlegget, utover de signaler som er gitt, jfr. vedtak av fylkesutvalget i møte 7 8. mai og videre brev datert Som beskrevet i saksutredning vil totalkostnaden for PK dermed bli på ca 3. 2 millioner kroner i året og omkring 1.8 millioner kroner i inneværende budsjett år. I vedtatt budsjett for 2013 er det budsjettert med en inntekt på 1.1 millioner kroner. Slik som saken nå står kan det kun beregnes inn en inntekt på maksimalt kroner (elevenes egenbetaling) Det er i dette budsjettet heller ikke tatt høyde for at kommunen skulle etablere nattevakts tjeneste. Når det gjelder kapitalkostnadene for øvrig er disse budsjettert i planperioden Situasjonsbeskrivelse som viser endringer i f t de forutsetninger som lå til grunn ved budsjettering for Det gjøres oppmerksom på at dette kun gjelder endringer i budsjettet for inneværende år, og at eventuelt fortsatt drift av anlegget til formål som elevhybler uten støtte fra Finnmark fylkeskommune vil få store utslag i økonomiplanperioden. Poster Vedtatt Oppdatert Avvik Nota budsjett 2013 budsjettanslag 2013 Husleieinntekter Forutsetter at alle elevhybler er utleid Nattevakt Turnus 7 d i mnd. Ved fratrekk for jul, påske og sommerferie. kapitalkostnader Totalt For å åpne og drive anlegget til formål som elevhybler må det tilføres kroner i Det finnes ikke disponible driftsmidler i årets budsjett utover de kroner som ble satt til disposisjonsfond. Kommunestyret må derfor finne inndekning for kroner Det er avgjørende at kommunestyret også gir klare signaler på om anlegget skal driftes videre til formål som elevhybler i ny planperiode. Det er ikke bindinger i form av tilskudd eller lån slik at bygget i utgangspunktet kan brukes til andre formål. Det finnes flere muligheter til å drifte et slikt anlegg: 1. Bygget tas i bruk til tiltenkt formål med de kostnader som er forbundet med dette. Alternativet er beskrevet med de kostnader dette medfører. 2. Bygget forsøkes framleid til private. 41

43 Alternativet innebærer at administrasjonen må søke interessenter som kan utnytte anlegget til kommersielle formål. Det er pr. i dag ikke mulig å fastsette noen inntekter knyttet til dette. 3. Bygget leies ut til annet formål Alternativet innebærer at bygget kan disponeres og utleies til det markedet som til enhver tid behøves i Porsanger kommune. (Eks, flykninger), egne beregninger må gjøres. 4. Ikke tas i bruk. Alternativet vil bety at Porsanger kommune må betale kapitalkostnader, samt fyringsutgifter og noe tilsyn. (se beregning i overliggende tabell) Rådmannens innstilling Porsanger kommune vedtar å leie ut hybelbygget til elever tilknyttet Lakselv VGS for skoleåret 2013/2014. Rammeområdet 1750 styrkes med kroner Rammeområdet 9400, disposisjonsfond reduseres med kroner Rammeområdet 1820, lærlingplasser reduseres med kroner For års budsjett 2014 økonomiplan , innarbeides hybelbygget - som tiltak fram til

Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger.

Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Revidering av scooter- og barmarksløyper i Porsanger. Forslag til endring av forskrift 2008-02-28 nr 233, Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark. Saksutredning Porsanger kommune har

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer:

Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer: Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.04.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksbeh.: Pål Reidar Fredriksen Arkivkode: Arkivsak: 10/861 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/10 Utviklingsutvalget 26.10.2010 RULLERING AV SNØSCOOTERLØPER I KVALSUND KOMMUNE Kvalsund,

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger Rådhus Dato: 10.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.04.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke Leder AP/SV/SP Kåre Olli Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Virtuelle møterom, Mobil konferanse, Porsanger kommune Dato: 30.03.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Øyvind

Detaljer

Saksutredning. Vurdering. Saksfremlegg. 11/5 Formannskapet BARMARKSKJØRING I FINNMARK 2010

Saksutredning. Vurdering. Saksfremlegg. 11/5 Formannskapet BARMARKSKJØRING I FINNMARK 2010 Arkivsak: 2010/689-2 Arkiv: Saksbeh: Hans Gunnar Guttorm Dato: 20.01.2011 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/5 Formannskapet 26.01.2011 BARMARKSKJØRING I FINNMARK 2010 Saksutredning Styringsgruppa

Detaljer

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2016 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Adresseliste Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/389 04.05.2016 Ark 444 Saksbehandler/direkte telefon:

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 25.04.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Øyvind Lindbäck Leder AP/SV/SP/TLP

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr.

Saksgang Møtedato Saksnr. Sentraladministrasjonen Areal- og kulturvernavdelinga Arkivsak: 07/01122 Ugradert Arkivkode: _ Saksbeh: Stein Tage Domaas Saksgang Møtedato Saksnr. Høring Prosjekt Barmarkskjøring i Finnmark FYLKESORDFØRERS

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Spørsmålet om vinterbrøyting av Ulvangsvegen startet allerede i 2002 På i årsmøtet til Mysuseter vel 27. juli

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 11.03.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 13:15 Møtested: Hadsel rådhus

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 13:15 Møtested: Hadsel rådhus Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst Dato: 11.04.2016 Møtetid: 10:00 13:15 Møtested: Hadsel rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Ap Finn Sture Hultgren V Renathe Johnsen Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 03.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 11.06.2012 Ny møtedato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Formannskapet SAKSLISTE. Orienteringer: Ordfører Rådmann. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerkontoret, Porsanger rådhus Dato: 21.04.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Følgende 6 repr. møtte. Mona Skanke Ordfører AP/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08. Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Rollstad Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 30.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Torkjell

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Geir Kåre Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Saksframlegg. Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1384-8785/2016 Saksbehandler: Markus Pettersen Saksframlegg Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalgssaksnr

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2016/740-1 Saksbehandler: Anne Fløgstad Smeland Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for utmark og næring 26/2016 13.04.2016 Rammer for

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskapet /17 Kommunestyret Arkiv: FA - P42, TI - &13 Arkivsak: 17/151-12 Saksbehandler: Torunn Årset Dato: 07.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 130/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 14.06.2017 143/17 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten

Detaljer

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy -2016 Under forutsetningav at snøforholdene er gode vil deler av det annonserte lølpenettet i Måsøy være åpent frem tom søndag 8. mai 2016. Se kartovesikt

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 03.10.2017 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Studierom 2, biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 20.09.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Roy Myrheim Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Saksfremlegg med innstilling

Saksfremlegg med innstilling Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2016/168-3 Saksfremlegg med innstilling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 28.01.16 Kommunestyret Vedlegg 1 Høring - forslag til nytt inntektssystem for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 136/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 136/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2013/465-192 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 136/16 05.12.2016 Snøscooterløyper i Tydal legges ut på høring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.05.2015 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.05.2015 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.05.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Frank Arne Hansen, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer