Rammebetingelser i endring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammebetingelser i endring - 08.09.2014"

Transkript

1 Rammebetingelser i endring Likviditet og kapitalnivå Fundingkostnader og marginer Tore Øystein Gløersen Mob: Sektorsjef Bank/Finans Eika

2 Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke benyttes av andre enn de personer som har mottatt denne direkte fra forfatter av rapporten. Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar for mottakerens benyttelse av rapporten. Rapporten bygger på opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, uten at forfatteren påtar seg ansvar for å redegjøre for opprinnelsen av opplysningene. Forfatter av rapporten innestår ikke for opprinnelsen eller korrektheten av opplysningene som rapporten bygger på. Rapporten skal kun oppfattes som oppsummering og uforpliktende sammenstillinger og betraktninger rundt den informasjon som fremkommer av rapporten. Rapporten kan ikke benyttes som grunnlag for beslutninger, analyser eller planer hos mottaker, heller ikke som grunnlag for investeringsbeslutninger. 2

3 Likviditet

4 Økte krav til likviditet - hva kommer Økt krav til mer likviditet Økt krav til likviditetens kvalitet Økt fokus på langsiktig finansiering Flere nye indikatorer lanseres LCR (kort likviditet) fra 2015 NSFR (lang funding) - fra 2018 Konsekvens økte kostnader for bankene og økte marginer/økte andre inntekter evt. kostnadskutt eller lavere egenkapitalavkastning

5 Økt andel med likviditet i sparebankene - Økte betydelig etter finanskrisen 25,0 % Likviditet i % av forvaltningskapitalen 20,0 % 20,3 % 20,8 % 20,5 % 20,4 % 19,6 % 15,0 % 15,8 % 10,0 % 9,7 % 9,4 % 10,6 % 10,7 % 10,8 % 12,2 % 5,0 % 0,0 %

6 LCR nivåer på snitt over krav (> 100%) LCR norske banker 1H2014 (2013 definisjon) 140 % 120 % 131 % 123 % 120 % 100 % 84 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Mindre Mellom Store Snitt 6 Kilde: Finanstilsynet

7 LCR krav opptrappingsplan i CRD IV 120,0 % Innfasning av LCR krav i følge CRD IV -LCR skal minst utgjøre 100,0 % 90,0 % 100,0 % 80,0 % 70,0 % 80,0 % 60,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 %

8 LCR utfordring i Norge Begrenset med papirer i nivå 1 (høyest nivå) Lite med norske statsobligasjoner Innskudd i sentralbanken (svært lav avkasting - pt. 0,5% over kvote) Nivå 2A likviditet kan maks utgjøre 40% av sum likvider med høy kvalitet. Nivå 2B maks 15% Foretaksobligasjoner, OMF og offentlig gjeld (20% vekt kommune) Åpning for å inkludere OMF er i nivå 1, dog begrenset til Inntil 70% av nivå 1 likviditet med avkortning på 7% Krav om størrelse på OMF serie på minst Euro 500 mill. Positivt for bankene - vil redusere kostnadene ved å oppfylle LCR

9 LCR konsekvenser for innskudd Innskudd som vil få økt verdi relativt til andre innskudd Innskudd fra privatmarkedet (PM) Innskudd fra SMB-markedet Store innskudd fra BM og kommuner vil få redusert verdi Betydelig avkortning Flere innskuddsprodukter med fast rullerende oppsigelse Spesielt for innskudd fra BM og kommune pga høy avkortning Økt kostnad for bankene betaling for bindingstid (likviditetspremie) Mulige effekter (alt annet like) Hardere konkurranse om PM/SMB-innskudd = lavere margin Mindre konkurranse om BM/kommune innskudd = bedre margin

10 Mulige tiltak for å styrke LCR Hvordan komme over 100% Kjøpe mer statspapirer Øke andelen med innskudd i Norges Bank (evt. kontanter) Øke andel OMF er og øvrige godkjente papirer Lansere innskuddsprodukter med bindingstid/rullerende oppsigelse Redusere beholdningen med illikvide eiendeler Ikke vanskelig å tilfredsstille LCR krav, men dyrt

11 Økt innskuddsdekning i bankene - gjennom økt bruk av boligkreditt (BK) Innskuddsdekning 90,0 % 85,0 % 80,0 % Innskuddsdekning inkl. ovf. til BK 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 40,0 %

12 Innskuddsdekning - klar sammenheng mellom størrelse og nivå Innskuddsdekning (mor) og størrelse - tall for ,0 % 92,3 % 90,0 % 80,0 % 84,1 % 85,6 % 80,5 % 78,3 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % FVK under 1,5 mrd. FVK fra 1,5 til 3 mrd. FVK fra 3 til 5 mrd. FVK fra 5 til 10 mrd. FVK over 10 mrd. 12

13 Nivå på innskuddsdekning - avhenger blant annet av Størrelse på banken og tilgang til ekstern funding Større banker har større rammer og bedre adgang til kapitalmarkedene og kan derfor ha lavere innskuddsdekning Rating? Tilgang på og bruk av Boligkreditt Næringskredittselskap Innskuddsmassens kvalitet og sammensetning Det er lett å «kjøpe» seg høy innskuddsdekning, men kvaliteten? Mindre og mange innskudd (diversifisert) er bedre enn få og store Finanstilsynet og kredittanalytikere liker innskudd

14 Økende bruk av boligkreditt Andel av PM-lån overført til Boligkreditt 90,0 % 80,0 % 70,0 % Sparebank1 Eika Øvrige banker DNB 66,7 % 74,9 % 81,3 % 84,4 % 83,3 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 41,9 % 37,3 % 35,4 % 42,0 % 42,1 % 40,4 % 42,5 % 30,0 % 20,0 % 20,8 % 14,4 % 27,0 % 14,2 % 17,8 % 30,1 % 17,5 % 27,3 % 22,1 % 25,9 % 28,9 % 10,0 % 0,0 % 9,3 % 7,5 % 6,3 % 4,3 % 0,0 %

15 Hvorfor bruker bankene boligkreditt Redusert finansieringsrisiko (likviditetsrisiko) BK har internasjonal rating Større tilgang på funding Bedre tilgang på lengre funding BK er en fundingkilde for banken BK som likviditetsbuffer Bedret lønnsomhet BK låner billigere enn bankene BK gir stordriftsfordel på funding Økt kapitaleffektivitet Lavere kapitalkrav i BK enn i bankene (Med dagens regler) 15

16 Forsvarlig overføringsgrad - ingen fast grense, men Overføring opptil 35% av total PM-lån Uten noen stor risiko relativt problemfritt Mye boliglån igjen på egen balanse Overføring fra 35% til 50,0% av alle PM-lån Bør vurdere likviditet, kapitaldekning og risiko i gjenværende portefølje Overføring av over 50% av totale PM-lån Banken må meget nye vurdere restrisiko i porteføljen Banken bør ha en høy innskuddsdekning Banken bør ha en stor likviditetsbuffer Banken bør ha en bra kapitaldekning 16

17 Ikke bare overførselsgrad som er viktig - må også se på hva den «frigjorte» likviditeten er brukt til Nedbetaling av dyr eksternfinansiering (obligasjonslån) Styrking av likviditet (kjøp av OMF, statspapirer med mer) Utlånsvekst innenfor næring og toppfinansiering Viktig å følge utviklingen i gjenværende balanse Utviklingen i risiko avhenger av den frigjorte likviditeten brukes til! Overføring i seg selv øker ikke risikoen 17

18 «Bail In» kommer Hva er «bail in» Regelverk som åpner for nedskrivning eller konvertering av gjeld til egenkapital som ledd i avvikling eller rekapitalisering av banker Medfører endret prioritetsrekkefølge på bankens gjeld I dag er eks. kundeinnskudd og obligasjoner likestilt Med bail in vil flere typer innskudd få bedre prioritet enn obligasjoner NB! OMF er unntatt «bail in» Begrensninger på i hvilken grad myndigheter kan redde banker Hvorfor kommer «bail in» Tap i bank skal fremover tas av investorer og ikke av myndighetene (det vil si skattebetalerne) Når kommer «bail in» - trer i kraft fra

19 Konsekvenser av «Bail in» for innlånskostnad Senior bankobligasjoner må ta tap (bail in not out) = høyere risiko for investorene = høyere kredittspreader alt annet like Større prisdifferensiering mellom banker Ved tap vil den relative størrelsen på senior transjene få betydning Relativt liten andel få å dele tapene på ergo større tap Relativt stor andel flere å dele tapene ergo mindre tap Lavere kredittsprader for banker med mye ekstern funding Lavere kredittsprader for banker med høy kapitaldekning Økt fokus på andel ekstern funding og soliditet (ikke kun størrelse) OMF unntatt «bail in» Økt kredittspread mellom seniorbank og OMF alt annet like Fra ratingbyråene - oppgradering av OMF og nedgradering av senior 19

20 Kredittspreader inn over 100 bp siste 2,5 år - tross bail-in Indikative kredittspreader norske sparebanker (løpetid 3 år) 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,50 % 0,25 % des.01 jun.02 des.02 jun.03 des.03 jun.04 des.04 jun.05 des.05 jun.06 des.06 jun.07 des.07 jun.08 des.08 jun.09 des.09 jun.10 des.10 jun.11 des.11 jun.12 des.12 jun.13 des.13 jun.14 0,00 % -0,25 % -0,50 % DnB Regionale sparebanker Større lokale sparebanker Mellomstore lokale sparebanker Små lokale sparebanker 20

21 Noen forklaringer Mer solide banker styrket kapitaldekning pga økte krav Mindre sannsynlighet for soliditetskonkurs Bankene har mer likviditet av høyere kvalitet Redusert sannsynlighet for likviditetskonkurs Kredittspreadene var høye sett i forhold til risiko Investorene fikk vel godt betalt for sparebankrisiko Norske sparebanker blir sett på som en god kreditt, med en enkel og litt forståelig forretningsmodell med lav sannsynlighet for tap Markedet har priset inn «bail in» allerede Etter Kypros var det vel klart hva løsningene vil bli fremover 21

22 Noen forklaringer (forts.) Tilbud og etterspørsel Lavere etterspørsel etter kreditt lavere finansieringsbehov God innskuddsvekst Økt bruk av boligkreditt (OMF er), redusert behov for senior Lavt rentenivå relativ meravkastning og søken etter yield Mye likviditet i markedet Gode resultater i bankene (og lave tap) Kommer ikke ennå (først fra 2016)! Investorer har ikke tatt dette innover seg i tilstrekkelig grad ennå Tar tid for markedet å tilpasse seg 22

23 «Bail in» og ekstern funding fremover «Bail in» øker, alt annet like, risikoen for investor Spesielt for banker med liten senior transje og lav kapitaldekning «Bail in» for mindre banker??? neppe, blir løst på andre måter Oppkapitalisering evt. fusjon Usikkerhet rundt senior markedet for banker fremover Godt med likviditet nå til stadig lave spreder, men Fremtidens finansiering av mindre banker gjennom Egenkapital, innskudd og boligkreditt (evt. OMF næringskreditt)? Vil senior markedet fortsatt være tilgjengelig og til hvilken pris? 23

24 Råd ved opptak av seniorlån Lag en plan for forfallsstrukturen Diversifisert forfallsstruktur Lån lite og ofte fremfor mye og sjeldent Vær tilstede i lånemarkedet Sjekk priser med flere meglere

25 Kostnad ved å ha lav likviditetsrisiko Høy Risiko Mye likviditet av god kvalitet + Lang funding Lav Kostnad Høy

26 Lav Likviditetsrisiko Høy Lang Finansieringens løpetid Kort Stabile Diversifisert Ustabile Konsentrert Stor Finansieringskilder Likviditetsbuffer Liten

27 Verktøy og prosesser for god likviditetsstyring Likviditetspolicy Vesentlige momenter Styrevedtak Årlig revidering Kobling med stresstest Beskrive risikotoleranse God rammesetting Risikoanalyse Stresstest Likviditetsprognose Organisasjon Kompetanse Beredskapsplan Simuleringsmodeller Daglig styring/ overvåkning Rapportering Uavhengig bekreftelse

28 Eika VIS bistår bankene med Likviditetspolicy Eika ViS mal Risikoanalyse Stresstest Likviditetsprognose Eika ViS mal Eika ViS mal Eika ViS mal Organisasjon Kompetanse Beredskapsplan Eika ViS mal Simuleringsmodeller Eika ViS mal Overvåkning Rapportering Eika ViS mal Uavhengig bekreftelse

29 Kapitalkrav

30 Kapitalkrav inkl. buffere til norske banker Opptrapping av kapitalkrav 18,0 % 16,0 % 14,0 % Ren kjerne Kjerne Kapital 12,5 % 13,5 % 14,5 % 12,5 % 12,5 % 14,0 % 16,0 % 12,0 % 10,0 % 9,0 % 10,5 % 11,5 % 10,0 % 11,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ???? 30

31 Motsyklisk buffer skrus på med 1% fra 2Q15 Finansdepartementet fastsatt nivået på den motsykliske buffer ( ) til 1% fra og med 2. kvartal 2015 Nivået på 1% var som ventet Innføres noe senere (Norges Bank foreslo 1. januar 15) NB! 1 års varslingsfrist ved økning ingen tidsfrist ved reduksjon Hvorfor ikke full motsyklisk buffer med engang? Svakere utvikling i norsk økonomi Ønsker ikke å innføre kapitalkravene for raskt Rentekutt fra bankene er god søknad om full buffer raskt Bankene bør planlegge med at motsyklisk buffer øker Full buffer i fra???? 31

32 Nivå på soliditeten Ta høyde for fulle buffere i egen kapitalplanlegning Planlegg med at full motsyklisk buffer fases inn Mål på minst: Ren kjernekapitaldekning på 12,5% Kjernekapitaldekning på 14,0% Kapitaldekning på 16,0% Ved disse nivåene vil banken tilfredsstille både minimumskrav og alle kapitalbufferkravene, uavhengig om motsyklisk buffer er slått på I tillegg bør bankene ha en margin ned til bufferne på minst 1% 32

33 Nivå på sikkerhetsmargin - Noen sentral kriterier for vurdering Risiko i porteføljene Utlån, obligasjon og evt. aksje Høyere risiko = høyere nivå på soliditeten Aksje/egenkapitalbevisbank Mulighet for å hente ren kjernekapital Størrelse Større banker har en bedre tilgang til kapitalmarkedet Nivå på og avhengighet av markedsfinansiering Ønsket risikotoleranse 33

34 Optimal kapitalstruktur Optimal kapitalstruktur sett fra et: Kostnadsperspektiv billigst mulig kapital Soliditetsperspektiv best mulig kapital Kostnadsoptimal kapitalstruktur Krav til 4,5% ren egenkapital (består av ren egnekapital) Krav til 6% kjernekapitaldekning består av: 4,5% ren egenkapital 1,5% fondsobligasjoner Krav til 8% kapitaldekningen består av: 4,5% ren egenkapital 1,5% fondsobligasjoner 2,0% ansvarlig lån Alle bufferkrav og sikkerhetsmargin må bestå av ren kjernekapital

35 Økt antall banker med FO og ansvarlig lån Antall banker med FO og/eller ansvarlige lån

36 Færre systemkritiske banker enn antatt Kravet for å bli klassifisert som systemkritisk bank er Forvaltningskapital på 10% av BNP Markedsandel på utlån til publikum på 5% Finansdepartementet kjøpte ikke argumentet om regionalt systemkritiske Følgende banker er klassifisert som systemkritiske: DNB, Nordea og Kommunalbanken Finanstilsynet foreslo i tillegg regionbankene: SR-BANK (tett på), SMN, Sør, Vest og Nord Norge. men ikke Kommunalbanken

37 Færre systemkritiske banker enn antatt (2) Mulige konsekvenser for regionbankene: Formelt lavere kapitalkrav ergo Større vekstmuligheter Høyere utbyttekapasitet Men også Mulig svakere rating (mindre systemstøtte) Høyere fundingkostnad NB! Regionbankene har guidet samme nivå på kapitaldekningen som de systemkritiske. De ønsker å bli sammenlignet med disse

38 De mindre og mellomstore ligger godt an - klar sammenheng mellom størrelse og kapitaldekning 25% 20% Nivå på ren kjerne, kjerne- og kapitaldekning (ultimo 2013) Kapitaldekning Kjernekapital Ren kjerne 15% 10% 5% 0% < 1,5 1,5-3 3,0-5,0 5,0-10,0 > 10 Store IRB Størrelse på bank i NOK milliarder 38

39 Mange muligheter for å styrke soliditeten Over driften høyere egenkapitalavkastning enn vekst Øke inntjeningen økte marginer/andre inntekter og kostnadskutt Moderat vekst og evt. avlasting/reduksjon av egen balanse Reallokering av balansen (eks. obligasjonsporteføljen) Reduksjon av poster som gir fradrag i egen kapitaldekning Eks. bankaksjer/ek-bevis, fondsobligasjoner og ansvarlige lån Salg av bankbygg Store urealiserte gevinster i de fleste bankene Emisjon av Egenkapitalbevis, fondsobligasjoner og ansvarlig lån Kutt i utbytte/gaver

40 De større bankene har økt ren kjernekapital 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % Ren kjernekapitaldekning - større banker 12,5 % 12,3 % 11,8 % 11,1 % 11,1 % 11,2 % 10,7 % 10,7 % 10,6 % 10,3 % 10,0 % 10,0 % ,9 % 11,4 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % DNB Nordea SR-BANK SMN NONG Vest Sør 40

41 Men de er ikke i mål! - krav inkl. fulle buffere på 14,5% 16,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 11,8 % 12,7 % 11,1 % 11,1 % 12,3 % 11,2 % 11,9 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 10,0 % 8,0 % 8,0 % 6,0 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % DNB Nordea SR-BANK SMN NONG Vest Sør 0,0 % 41

42 De nye kravene nås igjennom Økt inntjening Marginforbedringer og økte andre inntekter Kostnadskutt (nedleggelse av kontorer og nedbemaning) Lav utlånsvekst (bankene guider lav vekst) Relativt lav utbytteandel I området fra 15% til 35%, mot normalt 50% Emisjon av Egenkapital, fondsobligasjoner og ansvarlig lån

43 Redusert utlånsvekst i sektor siste to år - rullerende årlig utlånsvekst inkl. overført til boligkreditt 16,0 % Banksektor 14,0 % Eika banker 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 1Kv14 4Kv13 3Kv13 2Kv13 1Kv13 4Kv12 3Kv12 2Kv12 1Kv12 4Kv11 3Kv11 2Kv11 1Kv11 4Kv10 3Kv10 2Kv10 1Kv10 4Kv09 3Kv09 2Kv09 1Kv09 4Kv08 0,0 % -2,0 % 43

44 CRD IV i Norge Innføres 30 september i år rapportering fra 3Q14 Endrede fradragsregler for investering i finans Fradragene skal i hovedsak gjøres i ren kjernekapital I utgangspunktet fradrag mot samme type kapital som det er investert i Grensen for fradrag etter 10% regel endres fra egen ansvarlig til ren kjernekapital Fondsobligasjoner og ansvarlig lån kan ikke brukes til heve terskel før fradrag Bortfall av 50/50 fradrag, men overgangsregler hindrer et brått fall i ren kjernekapitaldekning for banker med ansvarlig kapital og fradrag for finans Grensen for fradrag for eierandel økes fra 2% til 10% Strengere regler for fondsobligasjoner og ansvarlig lån Nye regler for store engasjementer Ikke lavere risikovekt for SMB lån

45 Marginutviklingen fremover - Argumenter for å holde marginene oppe Økte kapitalkrav En betydelig høyere egenkapitalbase skal forrentes Økte kostnader med et større volum av FO og ansvarlig lån Økte krav til mer likviditet av høy kvalitet Normalisering av utbyttenivåer Noe høyere utlånsvekst (vekst krever kapital) Fortsatt lavt rentenivå? (lav avkastning på fri EK) For IRB-banker videreføring av Basel I gulv, økt PD og LGD

46 Faktorer som trekker i motsatt retning Hard og økende konkurranse, spesielt om boliglån Banker som søker å ta markedsandeler gjennom pris Lav etterspørsel hard kamp om få nye utlånskroner God inntjening (lave tap lavere risikoprising) Forbruker/mediapress NB! Ved kutt i utlånsrenter bør kompenseres gjennom Kutt i innskuddsrenter Økt fokus på øvrige inntekter Økt fokus på kostnadsbruk/effektivisering

47 Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke benyttes av andre enn de personer som har mottatt denne direkte fra forfatter av rapporten. Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar for mottakerens benyttelse av rapporten. Rapporten bygger på opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, uten at forfatteren påtar seg ansvar for å redegjøre for opprinnelsen av opplysningene. Forfatter av rapporten innestår ikke for opprinnelsen eller korrektheten av opplysningene som rapporten bygger på. Rapporten skal kun oppfattes som oppsummering og uforpliktende sammenstillinger og betraktninger rundt den informasjon som fremkommer av rapporten. Rapporten kan ikke benyttes som grunnlag for beslutninger, analyser eller planer hos mottaker, heller ikke som grunnlag for investeringsbeslutninger. 47

48

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2016 DATO: 17.03.2017 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 8 1.2.1

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker og kredittforetak Likviditet og soliditet 2. kvartal 2016 DATO: 18.10.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2016 DATO: 22.06.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Innhold: 1. Bakgrunn for nye regelendringer 2. Norske bankers situasjon

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 5. mars 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 5. mars 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 5. mars 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap Resultat før skatt: 541 mill. kroner (419 mill. kroner) Egenkapitalavkastning:

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2015 DATO: 21.12.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsbuffer... 7 1.3

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Delårsrapport Pr

Delårsrapport Pr Delårsrapport Pr. 31.3.2016 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2016 Resultat før skatt 6.069 31.03.2015 7.986 31.03.2014 7.409 Brutto utlån til kunder 2.086.814 Eika Boligkreditt 824.750

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til forvaltere i Bergen. 19. mars 2015 Torbjørn Vik, Adm Direktør Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til forvaltere i Bergen. 19. mars 2015 Torbjørn Vik, Adm Direktør Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon til forvaltere i Bergen 19. mars 2015 Torbjørn Vik, Adm Direktør Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern hovedtrekk 2014 Resultat før skatt: 541

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2017 Kommentarene er basert på morbankens regnskap dersom ikke annet er nevnt i teksten. Hegra Sparebank eier 100 % av aksjene i Titan Næring AS. Aktiviteten i datterselskapet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon 2Q 2013

Presentasjon 2Q 2013 Presentasjon 2Q 2013 Generell informasjon S1BV-konsernet i stadig utvikling SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 7 bankkontorer 9 meglerkontorer 4 Regnskapskontorer 42 ansatte 35 mill omsetn Totalt ca 280 årsverk

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap første halvår 2015 Resultat før skatt: 183 mill. kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q Oslo, 18. august 2017

SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q Oslo, 18. august 2017 SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q2 2017 Oslo, 18. august 2017 Om SpareBank 1 Nordvest Etablert i 1835 112 ansatte, 108 årsverk Ca. 30 000 kunder Brutto utlån*: 15,0 mrd Utlån mot personmarked (70

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Fusjon hvorfor og hvordan?

Fusjon hvorfor og hvordan? Kapitalmarkedsdag 10. aug. 2016 Fusjon hvorfor og hvordan? Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Bakgrunn og rasjonale Strategi og ambisjon Organisasjonsstruktur og ledelse Transaksjonsmodell, synergier

Detaljer

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013 Nye rammebetingelser for bankene Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, INNHOLD Norske bankers resultat- og soliditetsutvikling Nye kapital- og bufferkrav Risikovekter,

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012 Finansiell stabilitet 1/1 Pressekonferanse, 1. mai 1 Hovedpunkter Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedret På vei mot et nytt og bedre rammeverk Nye kapitalkrav bør innføres raskt Ekstra kapitalkrav

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport Pr

Delårsrapport Pr Delårsrapport Pr. 30.6.2016 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2016 Resultat før skatt 24.909 30.06.2015 21.147 30.06.2014 21.055 Brutto utlån til kunder 2.130.811 Eika Boligkreditt 853.964

Detaljer

Rammebetingelser for norske banker

Rammebetingelser for norske banker Rammebetingelser for norske banker 1. november 2012 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Økonomiske utsikter og risikofaktorer Norske bankers økonomiske stilling Finansiering og OMF Nye

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav Høstkonferansen Vurderinger av nye likviditetskrav - Strategi for tilpasning til nye likviditetskrav - Bankens praktiske arbeid med tilpasning til de nye kravene Johan Røstøen, Totens Sparebank Agenda

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013 Figurer

Finansiell stabilitet 2013 Figurer Finansiell stabilitet 213 Figurer Kapittel 1 Figur 1.1 Bankenes totalbalanse som andel av BNP. 1) Prosent. 27/28 og 212 Island Norge Tyskland Belgia Finland Danmark Sverige Nederland Storbritannia Irland

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Reguleringer og tilsyn. Egenkapitalbeviskonferansen 2. mars Emil R. Steffensen Finanstilsynet

Reguleringer og tilsyn. Egenkapitalbeviskonferansen 2. mars Emil R. Steffensen Finanstilsynet Reguleringer og tilsyn Egenkapitalbeviskonferansen Emil R. Steffensen Finanstilsynet Tema Situasjonen i norske banker Risiko Reguleringer og tilsyn 2 God lønnsomhet i norske banker Norske banker, konsolidert

Detaljer