Rammebetingelser i endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammebetingelser i endring - 08.09.2014"

Transkript

1 Rammebetingelser i endring Likviditet og kapitalnivå Fundingkostnader og marginer Tore Øystein Gløersen Mob: Sektorsjef Bank/Finans Eika

2 Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke benyttes av andre enn de personer som har mottatt denne direkte fra forfatter av rapporten. Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar for mottakerens benyttelse av rapporten. Rapporten bygger på opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, uten at forfatteren påtar seg ansvar for å redegjøre for opprinnelsen av opplysningene. Forfatter av rapporten innestår ikke for opprinnelsen eller korrektheten av opplysningene som rapporten bygger på. Rapporten skal kun oppfattes som oppsummering og uforpliktende sammenstillinger og betraktninger rundt den informasjon som fremkommer av rapporten. Rapporten kan ikke benyttes som grunnlag for beslutninger, analyser eller planer hos mottaker, heller ikke som grunnlag for investeringsbeslutninger. 2

3 Likviditet

4 Økte krav til likviditet - hva kommer Økt krav til mer likviditet Økt krav til likviditetens kvalitet Økt fokus på langsiktig finansiering Flere nye indikatorer lanseres LCR (kort likviditet) fra 2015 NSFR (lang funding) - fra 2018 Konsekvens økte kostnader for bankene og økte marginer/økte andre inntekter evt. kostnadskutt eller lavere egenkapitalavkastning

5 Økt andel med likviditet i sparebankene - Økte betydelig etter finanskrisen 25,0 % Likviditet i % av forvaltningskapitalen 20,0 % 20,3 % 20,8 % 20,5 % 20,4 % 19,6 % 15,0 % 15,8 % 10,0 % 9,7 % 9,4 % 10,6 % 10,7 % 10,8 % 12,2 % 5,0 % 0,0 %

6 LCR nivåer på snitt over krav (> 100%) LCR norske banker 1H2014 (2013 definisjon) 140 % 120 % 131 % 123 % 120 % 100 % 84 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Mindre Mellom Store Snitt 6 Kilde: Finanstilsynet

7 LCR krav opptrappingsplan i CRD IV 120,0 % Innfasning av LCR krav i følge CRD IV -LCR skal minst utgjøre 100,0 % 90,0 % 100,0 % 80,0 % 70,0 % 80,0 % 60,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 %

8 LCR utfordring i Norge Begrenset med papirer i nivå 1 (høyest nivå) Lite med norske statsobligasjoner Innskudd i sentralbanken (svært lav avkasting - pt. 0,5% over kvote) Nivå 2A likviditet kan maks utgjøre 40% av sum likvider med høy kvalitet. Nivå 2B maks 15% Foretaksobligasjoner, OMF og offentlig gjeld (20% vekt kommune) Åpning for å inkludere OMF er i nivå 1, dog begrenset til Inntil 70% av nivå 1 likviditet med avkortning på 7% Krav om størrelse på OMF serie på minst Euro 500 mill. Positivt for bankene - vil redusere kostnadene ved å oppfylle LCR

9 LCR konsekvenser for innskudd Innskudd som vil få økt verdi relativt til andre innskudd Innskudd fra privatmarkedet (PM) Innskudd fra SMB-markedet Store innskudd fra BM og kommuner vil få redusert verdi Betydelig avkortning Flere innskuddsprodukter med fast rullerende oppsigelse Spesielt for innskudd fra BM og kommune pga høy avkortning Økt kostnad for bankene betaling for bindingstid (likviditetspremie) Mulige effekter (alt annet like) Hardere konkurranse om PM/SMB-innskudd = lavere margin Mindre konkurranse om BM/kommune innskudd = bedre margin

10 Mulige tiltak for å styrke LCR Hvordan komme over 100% Kjøpe mer statspapirer Øke andelen med innskudd i Norges Bank (evt. kontanter) Øke andel OMF er og øvrige godkjente papirer Lansere innskuddsprodukter med bindingstid/rullerende oppsigelse Redusere beholdningen med illikvide eiendeler Ikke vanskelig å tilfredsstille LCR krav, men dyrt

11 Økt innskuddsdekning i bankene - gjennom økt bruk av boligkreditt (BK) Innskuddsdekning 90,0 % 85,0 % 80,0 % Innskuddsdekning inkl. ovf. til BK 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 40,0 %

12 Innskuddsdekning - klar sammenheng mellom størrelse og nivå Innskuddsdekning (mor) og størrelse - tall for ,0 % 92,3 % 90,0 % 80,0 % 84,1 % 85,6 % 80,5 % 78,3 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % FVK under 1,5 mrd. FVK fra 1,5 til 3 mrd. FVK fra 3 til 5 mrd. FVK fra 5 til 10 mrd. FVK over 10 mrd. 12

13 Nivå på innskuddsdekning - avhenger blant annet av Størrelse på banken og tilgang til ekstern funding Større banker har større rammer og bedre adgang til kapitalmarkedene og kan derfor ha lavere innskuddsdekning Rating? Tilgang på og bruk av Boligkreditt Næringskredittselskap Innskuddsmassens kvalitet og sammensetning Det er lett å «kjøpe» seg høy innskuddsdekning, men kvaliteten? Mindre og mange innskudd (diversifisert) er bedre enn få og store Finanstilsynet og kredittanalytikere liker innskudd

14 Økende bruk av boligkreditt Andel av PM-lån overført til Boligkreditt 90,0 % 80,0 % 70,0 % Sparebank1 Eika Øvrige banker DNB 66,7 % 74,9 % 81,3 % 84,4 % 83,3 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 41,9 % 37,3 % 35,4 % 42,0 % 42,1 % 40,4 % 42,5 % 30,0 % 20,0 % 20,8 % 14,4 % 27,0 % 14,2 % 17,8 % 30,1 % 17,5 % 27,3 % 22,1 % 25,9 % 28,9 % 10,0 % 0,0 % 9,3 % 7,5 % 6,3 % 4,3 % 0,0 %

15 Hvorfor bruker bankene boligkreditt Redusert finansieringsrisiko (likviditetsrisiko) BK har internasjonal rating Større tilgang på funding Bedre tilgang på lengre funding BK er en fundingkilde for banken BK som likviditetsbuffer Bedret lønnsomhet BK låner billigere enn bankene BK gir stordriftsfordel på funding Økt kapitaleffektivitet Lavere kapitalkrav i BK enn i bankene (Med dagens regler) 15

16 Forsvarlig overføringsgrad - ingen fast grense, men Overføring opptil 35% av total PM-lån Uten noen stor risiko relativt problemfritt Mye boliglån igjen på egen balanse Overføring fra 35% til 50,0% av alle PM-lån Bør vurdere likviditet, kapitaldekning og risiko i gjenværende portefølje Overføring av over 50% av totale PM-lån Banken må meget nye vurdere restrisiko i porteføljen Banken bør ha en høy innskuddsdekning Banken bør ha en stor likviditetsbuffer Banken bør ha en bra kapitaldekning 16

17 Ikke bare overførselsgrad som er viktig - må også se på hva den «frigjorte» likviditeten er brukt til Nedbetaling av dyr eksternfinansiering (obligasjonslån) Styrking av likviditet (kjøp av OMF, statspapirer med mer) Utlånsvekst innenfor næring og toppfinansiering Viktig å følge utviklingen i gjenværende balanse Utviklingen i risiko avhenger av den frigjorte likviditeten brukes til! Overføring i seg selv øker ikke risikoen 17

18 «Bail In» kommer Hva er «bail in» Regelverk som åpner for nedskrivning eller konvertering av gjeld til egenkapital som ledd i avvikling eller rekapitalisering av banker Medfører endret prioritetsrekkefølge på bankens gjeld I dag er eks. kundeinnskudd og obligasjoner likestilt Med bail in vil flere typer innskudd få bedre prioritet enn obligasjoner NB! OMF er unntatt «bail in» Begrensninger på i hvilken grad myndigheter kan redde banker Hvorfor kommer «bail in» Tap i bank skal fremover tas av investorer og ikke av myndighetene (det vil si skattebetalerne) Når kommer «bail in» - trer i kraft fra

19 Konsekvenser av «Bail in» for innlånskostnad Senior bankobligasjoner må ta tap (bail in not out) = høyere risiko for investorene = høyere kredittspreader alt annet like Større prisdifferensiering mellom banker Ved tap vil den relative størrelsen på senior transjene få betydning Relativt liten andel få å dele tapene på ergo større tap Relativt stor andel flere å dele tapene ergo mindre tap Lavere kredittsprader for banker med mye ekstern funding Lavere kredittsprader for banker med høy kapitaldekning Økt fokus på andel ekstern funding og soliditet (ikke kun størrelse) OMF unntatt «bail in» Økt kredittspread mellom seniorbank og OMF alt annet like Fra ratingbyråene - oppgradering av OMF og nedgradering av senior 19

20 Kredittspreader inn over 100 bp siste 2,5 år - tross bail-in Indikative kredittspreader norske sparebanker (løpetid 3 år) 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % 0,50 % 0,25 % des.01 jun.02 des.02 jun.03 des.03 jun.04 des.04 jun.05 des.05 jun.06 des.06 jun.07 des.07 jun.08 des.08 jun.09 des.09 jun.10 des.10 jun.11 des.11 jun.12 des.12 jun.13 des.13 jun.14 0,00 % -0,25 % -0,50 % DnB Regionale sparebanker Større lokale sparebanker Mellomstore lokale sparebanker Små lokale sparebanker 20

21 Noen forklaringer Mer solide banker styrket kapitaldekning pga økte krav Mindre sannsynlighet for soliditetskonkurs Bankene har mer likviditet av høyere kvalitet Redusert sannsynlighet for likviditetskonkurs Kredittspreadene var høye sett i forhold til risiko Investorene fikk vel godt betalt for sparebankrisiko Norske sparebanker blir sett på som en god kreditt, med en enkel og litt forståelig forretningsmodell med lav sannsynlighet for tap Markedet har priset inn «bail in» allerede Etter Kypros var det vel klart hva løsningene vil bli fremover 21

22 Noen forklaringer (forts.) Tilbud og etterspørsel Lavere etterspørsel etter kreditt lavere finansieringsbehov God innskuddsvekst Økt bruk av boligkreditt (OMF er), redusert behov for senior Lavt rentenivå relativ meravkastning og søken etter yield Mye likviditet i markedet Gode resultater i bankene (og lave tap) Kommer ikke ennå (først fra 2016)! Investorer har ikke tatt dette innover seg i tilstrekkelig grad ennå Tar tid for markedet å tilpasse seg 22

23 «Bail in» og ekstern funding fremover «Bail in» øker, alt annet like, risikoen for investor Spesielt for banker med liten senior transje og lav kapitaldekning «Bail in» for mindre banker??? neppe, blir løst på andre måter Oppkapitalisering evt. fusjon Usikkerhet rundt senior markedet for banker fremover Godt med likviditet nå til stadig lave spreder, men Fremtidens finansiering av mindre banker gjennom Egenkapital, innskudd og boligkreditt (evt. OMF næringskreditt)? Vil senior markedet fortsatt være tilgjengelig og til hvilken pris? 23

24 Råd ved opptak av seniorlån Lag en plan for forfallsstrukturen Diversifisert forfallsstruktur Lån lite og ofte fremfor mye og sjeldent Vær tilstede i lånemarkedet Sjekk priser med flere meglere

25 Kostnad ved å ha lav likviditetsrisiko Høy Risiko Mye likviditet av god kvalitet + Lang funding Lav Kostnad Høy

26 Lav Likviditetsrisiko Høy Lang Finansieringens løpetid Kort Stabile Diversifisert Ustabile Konsentrert Stor Finansieringskilder Likviditetsbuffer Liten

27 Verktøy og prosesser for god likviditetsstyring Likviditetspolicy Vesentlige momenter Styrevedtak Årlig revidering Kobling med stresstest Beskrive risikotoleranse God rammesetting Risikoanalyse Stresstest Likviditetsprognose Organisasjon Kompetanse Beredskapsplan Simuleringsmodeller Daglig styring/ overvåkning Rapportering Uavhengig bekreftelse

28 Eika VIS bistår bankene med Likviditetspolicy Eika ViS mal Risikoanalyse Stresstest Likviditetsprognose Eika ViS mal Eika ViS mal Eika ViS mal Organisasjon Kompetanse Beredskapsplan Eika ViS mal Simuleringsmodeller Eika ViS mal Overvåkning Rapportering Eika ViS mal Uavhengig bekreftelse

29 Kapitalkrav

30 Kapitalkrav inkl. buffere til norske banker Opptrapping av kapitalkrav 18,0 % 16,0 % 14,0 % Ren kjerne Kjerne Kapital 12,5 % 13,5 % 14,5 % 12,5 % 12,5 % 14,0 % 16,0 % 12,0 % 10,0 % 9,0 % 10,5 % 11,5 % 10,0 % 11,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ???? 30

31 Motsyklisk buffer skrus på med 1% fra 2Q15 Finansdepartementet fastsatt nivået på den motsykliske buffer ( ) til 1% fra og med 2. kvartal 2015 Nivået på 1% var som ventet Innføres noe senere (Norges Bank foreslo 1. januar 15) NB! 1 års varslingsfrist ved økning ingen tidsfrist ved reduksjon Hvorfor ikke full motsyklisk buffer med engang? Svakere utvikling i norsk økonomi Ønsker ikke å innføre kapitalkravene for raskt Rentekutt fra bankene er god søknad om full buffer raskt Bankene bør planlegge med at motsyklisk buffer øker Full buffer i fra???? 31

32 Nivå på soliditeten Ta høyde for fulle buffere i egen kapitalplanlegning Planlegg med at full motsyklisk buffer fases inn Mål på minst: Ren kjernekapitaldekning på 12,5% Kjernekapitaldekning på 14,0% Kapitaldekning på 16,0% Ved disse nivåene vil banken tilfredsstille både minimumskrav og alle kapitalbufferkravene, uavhengig om motsyklisk buffer er slått på I tillegg bør bankene ha en margin ned til bufferne på minst 1% 32

33 Nivå på sikkerhetsmargin - Noen sentral kriterier for vurdering Risiko i porteføljene Utlån, obligasjon og evt. aksje Høyere risiko = høyere nivå på soliditeten Aksje/egenkapitalbevisbank Mulighet for å hente ren kjernekapital Størrelse Større banker har en bedre tilgang til kapitalmarkedet Nivå på og avhengighet av markedsfinansiering Ønsket risikotoleranse 33

34 Optimal kapitalstruktur Optimal kapitalstruktur sett fra et: Kostnadsperspektiv billigst mulig kapital Soliditetsperspektiv best mulig kapital Kostnadsoptimal kapitalstruktur Krav til 4,5% ren egenkapital (består av ren egnekapital) Krav til 6% kjernekapitaldekning består av: 4,5% ren egenkapital 1,5% fondsobligasjoner Krav til 8% kapitaldekningen består av: 4,5% ren egenkapital 1,5% fondsobligasjoner 2,0% ansvarlig lån Alle bufferkrav og sikkerhetsmargin må bestå av ren kjernekapital

35 Økt antall banker med FO og ansvarlig lån Antall banker med FO og/eller ansvarlige lån

36 Færre systemkritiske banker enn antatt Kravet for å bli klassifisert som systemkritisk bank er Forvaltningskapital på 10% av BNP Markedsandel på utlån til publikum på 5% Finansdepartementet kjøpte ikke argumentet om regionalt systemkritiske Følgende banker er klassifisert som systemkritiske: DNB, Nordea og Kommunalbanken Finanstilsynet foreslo i tillegg regionbankene: SR-BANK (tett på), SMN, Sør, Vest og Nord Norge. men ikke Kommunalbanken

37 Færre systemkritiske banker enn antatt (2) Mulige konsekvenser for regionbankene: Formelt lavere kapitalkrav ergo Større vekstmuligheter Høyere utbyttekapasitet Men også Mulig svakere rating (mindre systemstøtte) Høyere fundingkostnad NB! Regionbankene har guidet samme nivå på kapitaldekningen som de systemkritiske. De ønsker å bli sammenlignet med disse

38 De mindre og mellomstore ligger godt an - klar sammenheng mellom størrelse og kapitaldekning 25% 20% Nivå på ren kjerne, kjerne- og kapitaldekning (ultimo 2013) Kapitaldekning Kjernekapital Ren kjerne 15% 10% 5% 0% < 1,5 1,5-3 3,0-5,0 5,0-10,0 > 10 Store IRB Størrelse på bank i NOK milliarder 38

39 Mange muligheter for å styrke soliditeten Over driften høyere egenkapitalavkastning enn vekst Øke inntjeningen økte marginer/andre inntekter og kostnadskutt Moderat vekst og evt. avlasting/reduksjon av egen balanse Reallokering av balansen (eks. obligasjonsporteføljen) Reduksjon av poster som gir fradrag i egen kapitaldekning Eks. bankaksjer/ek-bevis, fondsobligasjoner og ansvarlige lån Salg av bankbygg Store urealiserte gevinster i de fleste bankene Emisjon av Egenkapitalbevis, fondsobligasjoner og ansvarlig lån Kutt i utbytte/gaver

40 De større bankene har økt ren kjernekapital 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % Ren kjernekapitaldekning - større banker 12,5 % 12,3 % 11,8 % 11,1 % 11,1 % 11,2 % 10,7 % 10,7 % 10,6 % 10,3 % 10,0 % 10,0 % ,9 % 11,4 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % DNB Nordea SR-BANK SMN NONG Vest Sør 40

41 Men de er ikke i mål! - krav inkl. fulle buffere på 14,5% 16,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 11,8 % 12,7 % 11,1 % 11,1 % 12,3 % 11,2 % 11,9 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 10,0 % 8,0 % 8,0 % 6,0 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % DNB Nordea SR-BANK SMN NONG Vest Sør 0,0 % 41

42 De nye kravene nås igjennom Økt inntjening Marginforbedringer og økte andre inntekter Kostnadskutt (nedleggelse av kontorer og nedbemaning) Lav utlånsvekst (bankene guider lav vekst) Relativt lav utbytteandel I området fra 15% til 35%, mot normalt 50% Emisjon av Egenkapital, fondsobligasjoner og ansvarlig lån

43 Redusert utlånsvekst i sektor siste to år - rullerende årlig utlånsvekst inkl. overført til boligkreditt 16,0 % Banksektor 14,0 % Eika banker 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 1Kv14 4Kv13 3Kv13 2Kv13 1Kv13 4Kv12 3Kv12 2Kv12 1Kv12 4Kv11 3Kv11 2Kv11 1Kv11 4Kv10 3Kv10 2Kv10 1Kv10 4Kv09 3Kv09 2Kv09 1Kv09 4Kv08 0,0 % -2,0 % 43

44 CRD IV i Norge Innføres 30 september i år rapportering fra 3Q14 Endrede fradragsregler for investering i finans Fradragene skal i hovedsak gjøres i ren kjernekapital I utgangspunktet fradrag mot samme type kapital som det er investert i Grensen for fradrag etter 10% regel endres fra egen ansvarlig til ren kjernekapital Fondsobligasjoner og ansvarlig lån kan ikke brukes til heve terskel før fradrag Bortfall av 50/50 fradrag, men overgangsregler hindrer et brått fall i ren kjernekapitaldekning for banker med ansvarlig kapital og fradrag for finans Grensen for fradrag for eierandel økes fra 2% til 10% Strengere regler for fondsobligasjoner og ansvarlig lån Nye regler for store engasjementer Ikke lavere risikovekt for SMB lån

45 Marginutviklingen fremover - Argumenter for å holde marginene oppe Økte kapitalkrav En betydelig høyere egenkapitalbase skal forrentes Økte kostnader med et større volum av FO og ansvarlig lån Økte krav til mer likviditet av høy kvalitet Normalisering av utbyttenivåer Noe høyere utlånsvekst (vekst krever kapital) Fortsatt lavt rentenivå? (lav avkastning på fri EK) For IRB-banker videreføring av Basel I gulv, økt PD og LGD

46 Faktorer som trekker i motsatt retning Hard og økende konkurranse, spesielt om boliglån Banker som søker å ta markedsandeler gjennom pris Lav etterspørsel hard kamp om få nye utlånskroner God inntjening (lave tap lavere risikoprising) Forbruker/mediapress NB! Ved kutt i utlånsrenter bør kompenseres gjennom Kutt i innskuddsrenter Økt fokus på øvrige inntekter Økt fokus på kostnadsbruk/effektivisering

47 Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke benyttes av andre enn de personer som har mottatt denne direkte fra forfatter av rapporten. Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar for mottakerens benyttelse av rapporten. Rapporten bygger på opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, uten at forfatteren påtar seg ansvar for å redegjøre for opprinnelsen av opplysningene. Forfatter av rapporten innestår ikke for opprinnelsen eller korrektheten av opplysningene som rapporten bygger på. Rapporten skal kun oppfattes som oppsummering og uforpliktende sammenstillinger og betraktninger rundt den informasjon som fremkommer av rapporten. Rapporten kan ikke benyttes som grunnlag for beslutninger, analyser eller planer hos mottaker, heller ikke som grunnlag for investeringsbeslutninger. 47

48

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2016 DATO: 08.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 7 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 7 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

OMF sett fra Finanstilsynet. Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere 20. januar 2015 ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet OMF sett fra Finanstilsynet Presentasjon i medlemsmøte for OMF-utstedere ved Erik Lind Iversen, Finanstilsynet Disposisjon 1. Forventninger til OMF 2. Risiko ved OMF 3. Om markedet og utviklingen 4. Utviklingstrekk

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2015 DATO: 24.06.2015 2 Finanstilsynet INNHOLD 1 LIKVIDITETSRISIKO 5 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene 5 1.2 Likviditetsbuffer 6 1.3 Stabil finansiering

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 4. kvartal 2015 DATO: 17.03.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 1. kvartal 2016 DATO: 22.06.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsreserve... 7 1.2.1

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet

Nye rammevilkår for bankene. Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/erik Lind Iversen, Finanstilsynet Innhold: 1. Bakgrunn for nye regelendringer 2. Norske bankers situasjon

Detaljer

Likviditet og soliditet

Likviditet og soliditet Norske banker Likviditet og soliditet 3. kvartal 2015 DATO: 21.12.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 LIKVIDITETSRISIKO... 6 1.1 Situasjonen i penge- og kapitalmarkedene... 6 1.2 Likviditetsbuffer... 7 1.3

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Delårsrapport Pr

Delårsrapport Pr Delårsrapport Pr. 31.3.2016 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2016 Resultat før skatt 6.069 31.03.2015 7.986 31.03.2014 7.409 Brutto utlån til kunder 2.086.814 Eika Boligkreditt 824.750

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til forvaltere i Bergen. 19. mars 2015 Torbjørn Vik, Adm Direktør Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon til forvaltere i Bergen. 19. mars 2015 Torbjørn Vik, Adm Direktør Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon til forvaltere i Bergen 19. mars 2015 Torbjørn Vik, Adm Direktør Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern hovedtrekk 2014 Resultat før skatt: 541

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013

Nye rammebetingelser for bankene. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 11. september 2013 Nye rammebetingelser for bankene Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Bransjeseminar om egenkapitalbevis, INNHOLD Norske bankers resultat- og soliditetsutvikling Nye kapital- og bufferkrav Risikovekter,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap første halvår 2015 Resultat før skatt: 183 mill. kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Rammebetingelser for norske banker

Rammebetingelser for norske banker Rammebetingelser for norske banker 1. november 2012 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Økonomiske utsikter og risikofaktorer Norske bankers økonomiske stilling Finansiering og OMF Nye

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013 Figurer

Finansiell stabilitet 2013 Figurer Finansiell stabilitet 213 Figurer Kapittel 1 Figur 1.1 Bankenes totalbalanse som andel av BNP. 1) Prosent. 27/28 og 212 Island Norge Tyskland Belgia Finland Danmark Sverige Nederland Storbritannia Irland

Detaljer

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav

Høstkonferansen. Vurderinger av nye likviditetskrav Høstkonferansen Vurderinger av nye likviditetskrav - Strategi for tilpasning til nye likviditetskrav - Bankens praktiske arbeid med tilpasning til de nye kravene Johan Røstøen, Totens Sparebank Agenda

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2014

Delårsrapport Pr. 31.3.2014 Delårsrapport Pr. 31.3.2014 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2014 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 Resultat før skatt 7.409 33.285 25.286 18.094 5.875 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Reguleringer og tilsyn. Egenkapitalbeviskonferansen 2. mars Emil R. Steffensen Finanstilsynet

Reguleringer og tilsyn. Egenkapitalbeviskonferansen 2. mars Emil R. Steffensen Finanstilsynet Reguleringer og tilsyn Egenkapitalbeviskonferansen Emil R. Steffensen Finanstilsynet Tema Situasjonen i norske banker Risiko Reguleringer og tilsyn 2 God lønnsomhet i norske banker Norske banker, konsolidert

Detaljer

Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge. Oslo 4. juni 2014

Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge. Oslo 4. juni 2014 Kapitalkravseminar Finn Haugan. Konsernsjef SpareBank 1 SMN Styreleder Finans Norge Oslo 4. juni 2014 Vi har i dag hør gode innlegg som gir rom for refleksjon Kapitalkrav, konkurranse og konsekvenser sett

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 1 Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Percent Penge- og kredittmarkedet i Norge siste 12 mnd. Percent Percent Percent 2 Percent Percent Prosent 3 Styringsrenten i Norge Prosent OljefondetsMegaFavorittinvestering

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Boliglånsrisiko. Detaljregulering og makroregulering, rett medisin, og rett dose? Ola Neråsen, Konserndirektør risikostyring

Boliglånsrisiko. Detaljregulering og makroregulering, rett medisin, og rett dose? Ola Neråsen, Konserndirektør risikostyring Boliglånsrisiko Detaljregulering og makroregulering, rett medisin, og rett dose? Ola Neråsen, Konserndirektør risikostyring Vi vet litt om hvordan finanskriser kan se ut, og hva det betyr for kreditttilførselen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 1. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 1. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2013 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Positiv resultatutvikling Lavere driftskostnader Ren kjernekapital

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Bransjeseminar om egenkapitalbevis

Bransjeseminar om egenkapitalbevis Bransjeseminar om egenkapitalbevis Små bankers fremtid Oslo, 11. september 2012 Agenda I. Kort presentasjon av Aurskog Sparebank II. III. Utfordringer for små banker Små bankers fremtid / Oppsummering

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): Resultat før skatt

HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): Resultat før skatt HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.09.2016 Resultat før skatt 35.420 30.09.2015 25.119 30.09.2014 33.363 Brutto utlån til kunder 2.233.930 Eika Boligkreditt 890.512 Total utlånsportefølje (inkl. EBK)

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2015

Delårsrapport Pr. 31.3.2015 Delårsrapport Pr. 31.3.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 31.03.2014 Resultat før skatt 7.986 37.629 33.363 21.055 7.409 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS

Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Resultatpresentasjon 1. halvår 2014 Geir-Egil Bolstad, CFO Kapitalmarkedsdag SB1M, 19. august 2014 Agenda I. Bank 1 Oslo Akershus AS II. Resultater og nøkkeltall 1. halvår 2014

Detaljer

Tittel: Fortsatt solid resultat på ordinær drift - 3. kvartal 2008 Alle tall gjelder konsernet med mindre annet er spesifisert.

Tittel: Fortsatt solid resultat på ordinær drift - 3. kvartal 2008 Alle tall gjelder konsernet med mindre annet er spesifisert. MeldingsID: 221551 Innsendt dato: 27.10.2008 12:19 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG - Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal Kvartalsrapport 2014 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal 2014 ble 3,3 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund Kort om finansiell risiko og risikostyring Småkraftdagane i Ålesund 19. mars 2015 Sparebanken Møre Markets v/ Louis H Nordstrand Risiko på godt og vondt De har løst problemet, men til hvilken risiko?..og

Detaljer