REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/ / Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling"

Transkript

1 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/ / Møteinnkalling Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: Tid: kl Med dette innkalles til møte. Eventuelt forfall må meldes snarest til utvalgets sekretær, telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. NB! Etter møtet blir det omvisning i Sølvbergets lokaler for de som er interessert.

2 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Side 18/11 11/10597 GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE Innstilling: Protokoll fra møtet godkjennes 19/11 11/4921 ÅRSBUDSJETT 2012 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Innstilling: 1. Styret for Sølvberget KF tilrår bystyret å godkjenne forslag til årsbudsjett 2012 og Handlingsog økonomiplan for Sølvberget KF. 2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialog med rådmannen. 20/11 10/10827 LEIEKONTRAKT MELLOM STAVANGER EIENDOM OG SØLVBERGET KF OM NORGES BANK-BYGGET Innstilling: 1. Styret for Sølvberget godkjenner forslag til leiekontrakt mellom Stavanger Eiendom og Sølvberget KF om drift av Norges Bank-bygget. 2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å signere leiekontrakten når forutsetningene som er nevnt i saken, er oppfylt. 21/11 08/11919 STATUS FOR KINOUTBYGGING I SØLVBERGET Innstilling: Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

3 22/11 08/3469 STATUS FOR ARBEIDET MED REGIONALT SENTER FOR POP OG ROCK PÅ SØLVBERGET Innstilling: Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

4 Sak 18/11 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 18/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møtet godkjennes

5 Sak 18/11 Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/ / Møteprotokoll Styret for Sølvberget KF Møtested: Valbergtårnet Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 4/11 Møteleder: Ole Aga Til stede på møtet Medlemmer: Ole Aga, Anne Tove Austbø, Merete Eik, Per A. Torbjørnsen, Sigrun H. Grøtteland Forfall: Per A. Torbjørnsen siste del av møtet. Varamedlemmer: Kate Elin Norland Dessuten møtte: Marit Egaas, Susanne Borg Journalister: 0 Tilhørere: 2

6 Sak 18/11 12/11 11/6741 GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTEMØTE SØLVBERGET KF Styret godkjenner møteprotokollen for /11 11/6443 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2011 Styret for Sølvberget KF tar rapport for 1. tertial 2011 til orientering. 100 % stilling i biblioteket trekkes inn fra /11 11/1270 KOMMUNENS TILRETTELEGGENDE TILBUD FOR INNVANDRERORGANISASJONENE Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. Styret godkjenner at det opprettes 1,5 stilling ved Sølvberget i forbindelse med at basisvirksomheten ved Internasjonalt Hus overføres til Stavanger kommune. 15/11 11/6063 INSTRUKS FOR STYRET I SØLVBERGET KF Styret for Sølvberget KF godkjenner vedlagte forslag til instruks for styret. 16/11 11/689 SHAHRAZAD STORIES FOR LIFE - STATUSRAPPO

7 Sak 18/11 Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. 17/11 08/11919 FORPROSJEKT FOR OMBYGGING AV SF-KINO - UTTALELSE FRA SØLVBERGET KF Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik den fremkommer av saksutredningen.

8 Sak 19/11 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO MEG-11/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 19/ ÅRSBUDSJETT 2012 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret for Sølvberget KF tilrår bystyret å godkjenne forslag til årsbudsjett 2012 og Handlingsog økonomiplan for Sølvberget KF. 2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialog med rådmannen.

9 Sak 19/11 Saken gjelder Forslag til årsbudsjett 2012 og Handlings- og økonomiplan for Sølvberget KF Bakgrunn for saken Som en del av rådmannens budsjettprosess, utarbeider foretakene forslag til årsbudsjett 2012 og handlings- og økonomiplan for perioden Frist for å levere dette videre til rådmannen er Rådmannen sitt forslag til handlings- og økonomiplan skal etter planen legges fram Da starter den politiske behandling, som avsluttes i Bystyret Saksopplysninger Vedlagte forslag til handlings- og økonomiplan for Sølvberget KF handler i første rekke om nye tiltak som ønskes innarbeidet i økonomiplanen. Vi har lagt til grunn at vedtaket i forrige økonomiplan blir videreført når det gjelder basistilskudd fra Stavanger kommune. I Sølvbergets budsjett for 2011 er det foretatt kutt på til sammen 3,4 millioner. Dette er et resultat av reduksjon i Stavanger kommunes rammetilskudd med 1,2 millioner, kombinert med manglende kompensasjon for økte utgifter til renhold og redusert tilskudd fra fylkeskommunen til fjernlånsvirksomhet. Reduksjonene er videreført i hele økonomiplanperioden. I tillegg er det lagt inn kompensasjon for lønnsoppgjøret og endringer som er iverksatt eller skal iverksettes i løpet av Dette gjelder overtakelse av basisdriften til Internasjonale Hus og planlagt overtakelse av forvaltningsansvaret for Norges Bank-bygget. Det er også lagt inn forslag til nye tiltak, både når det gjelder drift og investeringer. Dette er nærmere gjort rede for i vedlagte forslag til handlings- og økonomiplan. Fullstendig årsbudsjett for Sølvberget 2012, med oversikt over alle utgifter og inntekter, samt intern budsjettfordeling, blir lagt fram for styret i desember 2011 SØLVBERGET bibliotek- og kulturhussjef Saksbehandler: Marit Egaas

10 Sak 19/11 Sølvberget KF Forslag til årsbudsjett 2012 og handlings- og økonomiplan Visjon og verdier Formål: Sølvberget, Stavanger kulturhus skal formidle kunnskap, kunst og kultur på en aktuell, variert og inspirerende måte. Som et levende kulturhus skal Sølvberget tilby populære og tilgjengelige møteplasser for alle. Sølvbergets medarbeidere skal bidra til gode opplevelser og ny innsikt. Posisjon - Regionens best besøkte kulturinstitusjon - Litteraturens hus i Rogaland Virksomheten Det kommunale foretaket Sølvberget driver følgende aktiviteter: - Stavanger bibliotek som består av: Musikk- og filmbiblioteket, Kultur- og faktabiblioteket, Barne- og ungdomsbiblioteket, Digitalt bibliotek, avissalong og Nord-Sør biblioteket. - Bydelsrettede tjenester: Skolebiblioteksentralen, oppsøkende bibliotektjeneste, samarbeid med barnehager og helsestasjoner, Madla bibliotek og bibliotek ved Stavanger fengsel. - Programavdelingen som består Kapittelfestivalen, Sølvberget Galleri, fribyordningen for forfulgte forfattere, informasjon 1. etasje, markedsføringsteam og forvaltning av Arneageren og Valbergtårnet. - Prosjektarbeid: Shahrazad, stories for life - 5 årig EU-prosjekt i samarbeid med 5 andre europeiske byer og fase 1 av Litteraturhus/Kiellandsenter Sølvberget og Rogaland fylkeskommune har en samarbeidsavtale om fjernlånstjenester m.m. Sølvberget og ICORN, fribynettverket for forfulgte forfattere, har samarbeidsavtale om bruk av kontorlokaler og utleie av personale. Sølvberget KF har 71 ansatte fordelt på 62,4 årsverk. I tillegg kommer 2 årsverk til prosjekt. Sølvberget KF leier kulturhuset, unntatt kinoen, av Stavanger eiendom. Status Publikums bruk av Sølvberget sine tjenester er gjennomgående høyt med rundt 1,3 mill besøk årlig (inkludert SF-kino). Biblioteket har den største andelen besøkende med pr år. Bibliotekbesøket økte med 9 % i 2010, og utviklingen fortsetter i Det er flere større saker kommer til å få store konsekvenser for driften av Sølvberget i årene framover: Kinosenteret på Sølvberget skal utvides med tre nye kinosaler. Ombyggingen innebærer bl.a. at Norsk Barnemuseum flytter til andre lokaler, og at biblioteket mister betydelige arealer i U1 og U2. Antatt byggestart er januar/februar 2012 med ferdigstillelse i våren Ombyggingen vil tvinge fram en reorganisering av bibliotekets samlinger og magasiner, og en omlegging av aktivitetene i foajéområdet. Parallelt med prosjekteringen

11 Sak 19/11 og ombygging driver Sølvberget en strategi- og endringsprosess for å utfordre det tradisjonelle bibliotekbegrepet og søke nye løsninger for utvikling av tilbudene framover. Formannskapet har vedtatt at det etableres et Kiellandsenter i Stavanger som også blir et litteraturhus. Ansvar for drift av Kiellandsenteret er i første fase knyttes opp mot Sølvberget. I gjeldende økonomiplan ligger det inne midler til første fase, som skal strekke seg over perioden I 2012 vil arbeidet bestå av utvikling av innholdet i senteret og arbeid med lokalisering, organisering, finansiering og samarbeidspartnere. Fra høsten 2011 har Sølvberget overtatt basisvirksomheten ved Internasjonalt Hus, og skal med utgangspunkt i denne og egen virksomhet, videreutvikle det internasjonale kultur- og mangfoldsarbeidet i Stavanger. I løpet av høsten 2011 vil Sølvberget trolig overta forvaltningsansvaret for Norges Bankbygget. Dette blir en stor utfordring, både daglig drift av et nedslitt bygg, og utprøving av innhold som kan forberede framtidig bruk av bygget etter rehabilitering. ICORN (det internasjonale fribynettverket) er etablert som en internasjonal organisasjon med base på Sølvberget. I kommunedelplan for Kunst og kultur i Stavanger er ytringsfrihet og litteratur et av hovedinnsatsområdene. En framtidig utfordring blir å utnytte erfaringene fra dette nettverket i programutvikling og mangfoldarbeid i Stavanger. Utfordringer framover - Utvikle Sølvberget som litteraturens og filmens hus med vekt på møteplasser og kulturelt mangfold - Benytte anledningen når kinoen bygger ut til å se på hele bibliotekdriften samlet, og utforme framtidas Sølvberget, med bibliotek, digitale tjenester, utstillinger og arrangementsarenaer. - Legge opp anleggsperioden for kinoutbygging slik at publikum og ansatte ivaretas på best mulig måte. - Bygge opp et internasjonalt kulturtilbud i dialog med innvandrerorganisasjonene. - Overta driftsansvaret for Norges Bank-bygget og se utviklingen av dette i sammenheng med framtidige planer for Sølvberget - Fortsette arbeidet med Litteraturhusets innhold, og avklare framtidig lokalisering, organisering og finansiering - Gode tilbud til barnefamilier, både i sentrum og i bydelene. - Utvikle organisasjonen og sette fokus på arbeidsomfang i forhold til tid til rådighet Økonomi Generelt om den økonomiske situasjonen for Sølvberget KF I Sølvbergets budsjett for 2011 er det foretatt kutt på til sammen 3,4 millioner. Dette er et resultat av reduksjon i Stavanger kommunes rammetilskudd, kombinert med manglende kompensasjon for økte utgifter til renhold og redusert tilskudd fra fylkeskommunen til fjernlånsvirksomhet. Reduksjonene er videreført i hele økonomiplanperioden. Det er bl.a. vedtatt å redusere antall ansatte med 3 årsverk. Foreløpig er nedskjæringene gjennomført uten at det i vesentlig grad har rammet tilbudene til publikum. Pr dato ser det ut som om Sølvberget vil ha problemer med å holde budsjettrammen for 2011, ikke minst fordi en del driftsutgifter slik som vakthold og strøm har store økninger som ikke er budsjettert. Vedtatte endringer

12 Sak 19/11 Det er vedtatt at Sølvberget skal overta basisvirksomheten til Internasjonalt Hus, bl.a. får vi tilført 1,5 årsverk som en følge av dette. Dette vil bli gjennomført fra høsten 2011, og skal ligge inne i Sølvbergets rammetilskudd fra Sølvberget er i ferd med å avslutte forhandlingene med kommunen om å overta forvaltningsansvaret for Norges Bank-bygget. Dette skal etter planen gjennomføres i løpet av høsten Kostnaden er lagt inn som en del av Sølvbergets rammetilskudd fra Budsjettforslag drift Rammetilskudd gjeldende øk.plan Lønnsoppgjør Tilskudd basisdrift Int.Hus Tilskudd forvaltning Norges Bank Prioritet Nye tiltak/volumendringer 1 Økte kostnader renhold og vakthold Økte renter og avdrag som følgje av investeringer Økte kostnader husleie Økte kostnader regnskapstjenester Ivaretakelse av tilbud til barnefamilier i sentrum Generell prisstigning Forslag til rammetilskudd Kommentarer til forslag til nye tiltak: 1. Økte kostnader renhold og vakthold Vi har brukt opsjon og forlenget kontrakten med vårt vaktselskap med ett år fra I følge avtalen kan selskapet justere prisen årlig i forhold til økte lønnsutgifter, og disse har vært betydelige i denne bransjen de to siste årene (ca 17 %). Prisstigningen på grunn av økte lønnsutgifter vil være kr for Etter anbudsrunde skiftet Sølvberget renholdsleverandør i Dette var helt nødvendig for å få høyere kvalitet på renholdet både av hensyn til brukere, ansatte og slitasje på bygget. Merutgifter til dette som ikke ble kompensert i forrige handlings- og økonomiplan, er pr år. Vi setter denne utgiften opp igjen, for siden denne kom i tillegg til omfattende budsjettkutt i 2011, fører denne til at vi har problemer med å holde oss innenfor vedtatt budsjett i inneværende år. Renholdstjenesten Madla bibliotek indeksreguleres årlig. Også her er renholdskostnaden økt. 2. Økte kapitalutgifter og avskrivninger som følge av investeringer Økte investeringer fører til økte rente- og avdragsutgifter på driftsbudsjettet. Det er ikke muilg å dekke disse kostnadene over dagens driftsbudsjett.

13 Sak 19/11 3. Økte kostnader husleie Husleien som Sølvberget betaler til Stavanger kommune skal i følge husleieavtalen indeksreguleres. Det har til nå ikke ikke vært kompensert for denne økningen. Inneværende år er leien økt med kr de tre siste kvartal. For 2012 betyr dette en husleieøkning på kr Økte kostnader regnskapstjenester SK- regnskap har varslet en prisstigning på sine tjenester til Sølvberget på årlig sammenlignet med budsjettet for Slike store økninger er det vanskelig for Sølvberget å dekke innenfor ordinære rammer, når det samtidig er foretatt store kutt i driften. 5. Ivaretakelse av tilbudet til barnefamilier på Sølvberget Som følge av vedtatte budsjettkutt og den forestående kinoutbyggingen, vil tilbudet til barnefamilier på Sølvberget bli betydelig redusert i tiden framover. Barnemuseet må flytte ut, og den framtidige formen på Sølvberget Galleri er usikker. Dette betyr samtidig at den viktige synergieffekten disse aktørene har skapt forsvinner. Vi ønsker å kompensere for dette tapet med en økt satsing på aktiviteter, utstillinger og arrangement for barnefamilier. Dette kan vanskelig gjennomføres samtidig som vi viderefører vedtatte budsjettkutt. Det er derfor satt opp en økning på kr pr år fra ombyggingen er ferdig i Generell prisstigning Sølvberget har et stramt driftsbudsjett etter budsjettkutt og sviktende inntekter fra Vi opplever en prisstigning på alle kjøpte tjenester samt innkjøp av medier etc. Vi har derfor lagt inn 2 % kompensasjon for prisstigning på driftskostnader. Budsjettforslag investering Prioritet Oppgradering av 1. etasje, trapper, 1 bibliotek og galleri Direkte følgekostnader av kinoutbyggingen som ikke dekkes av byggeprosjektet Skifte av biblioteksystem og forarbeid til dette Datautstyr, programvare og nye nettsider Nye utlånsautomater og innleveringsanlegg Forslag investeringer Kommentarer/begrunnelse 1. Oppgradering, indirekte følgekostnader av kinoutbygging Styret for Sølvberget har vedtatt at man skal benytte kinoutbyggingen til å se på den totale organiseringen av bibliotektilbudet, i tråd med endringer i brukermønster og den digitale utviklingen. Styret har også vedtatt at galleridrift på Sølvberget skal videreføres, men at

14 Sak 19/11 organisering, rammebetingelser, arealbruk, omfang og profil skal vurderes. Dersom galleridriften flyttes til mindre lokaler, vil dette også kreve investeringer. Formålet med disse endringene, er i tillegg til å utvikle tilbudet til publikum, å oppnå mer effektiv drift, slik at vedtatte reduksjoner på driftsbudsjettet kan gjennomføres. I tillegg vil det blir et nytt område i foajéen til disposisjon Sølvberget KF. Dette medfører en total reorganisering av dette området og behov for inventar, kabling og en del tekniske investeringer. Vi har satt i gang strategiprosessen Nye Sølvberget for å se på hvordan vi skal løse disse utfordringene. Fase 1: Første etasje (2012) Det bygges en ny, innvendig trapp fra etasje for å binde bibliotekavdelingene sammen og effektivisere driften. Trappen vil også gjøre det nye området i foajeen lysere og mer i tråd med husets øvrige arkitektur Det etableres en felles serviceskranke for alle bibliotektjenester i første etasje, som samtidig er en informasjonstjeneste for kulturhuset. I tilknytning til denne legges innkastene til innleveringsanlegget og et hurtigbibliotek som kan være åpent i hele kulturhusets åpningstider, som en utvidelse av dagens populære ordning med avissalong. Dette skal lede publikum naturlig videre til arealene innenfor og til etasjen over der biblioteket fortsetter. Kontorene i første etasje flyttes slik at 1 etasje fremstår lysere og åpnere. Dette vil også eksponere biblioteket mye bedre ut mot gateplan (Sølvberggata og Bakkegata). Fase 2: Biblioteket og Sølvberget Galleri (2013) Oslo åpner nytt bibliotek i Bjørvika i 2017, og har store visjoner om å utvikle framtidas bibliotek. I Bergen er det nettopp foretatt en vellykket utvidelse av et klassisk folkebibliotekbygg like ved jernbanestasjonen. Biblioteket i Stavanger har vært på Sølvberget siden 1987, og nå er tida inne til å utvikle framtidas bibliotek som en del av en av byens mest populære møteplasser. Bibliotekets totale arealbruk gjennomgås, for å se hvilke aktiviteter som egner seg i ulike etasjer. Publikums økende bruk av digitale tjenester vil også ha stor betydning for hvordan framtidas bibliotek skal organiseres. I tillegg ser vi at behovet for møteplasser og arenaer for arrangement og opplevelse er økende. Det er i dag en del kontorlokaler i bibliotekets publikumsarealer (ca 430 kvm). Disse arbeidsplassene bør flyttes sammen med kontorene til administrasjonen, for å frigjøre attraktive arealer til publikum. Styret for Sølvberget har vedtatt at galleridrift på Sølvberget skal videreføres. Organisering, rammebetingelser, arealbruk og profil sees i sammenheng med planene for utvikling av biblioteket. Fase 3: Toppetasjen til publikum (2014) 4. etasje på Sølvberget består av administrasjonslokaler, interne møterom, kantine og takterrasse. Dette er meget attraktive lokaler som nå gjøres tilgjengelig for byens befolkning. Det er allerede innvendig trapp mellom 2. og 3. etasje, så en innvendig trapp fra 3. til 4. etasje vil binde biblioteket sammen med fjerde etasje. Det som i dag brukes til kontor, vil da kunne bli attraktive publikumsarealer og/eller møte- og arrangementslokaler. Kantine og

15 Sak 19/11 takterrasse kan også vurderes brukt til kafé eller selskapslokaler. Nye arealer til kontor må da finnes andre steder i huset, fortrinnsvis i de lokalene som ligger i etasjene over kinoen. 2. Direkte følgekostnader av kinoutbyggingen som ikke dekkes av byggeprosjektet Sølvberget har anslått de direkte følgekostnadene for kulturhuset til kr Dette gjelder bl.a. utgifter flytting og lagring av magasin, nytt inventar (rullearkiv) i magasin, midlertidig flytting av Musikk og filmbiblioteket og flytting og ombygging av sorteringsanlegg. Under halvparten av dette dekkes av kinoprosjektet. Det forventes at de resterende utgifter, totalt kr dekkes på annen måte, og vi setter det opp som en del av investeringsbudsjettet for Sølvberget. 3. Skifte av biblioteksystem og forarbeid til dette Bibits, som leverer biblioteksystemet Aleph til Sølvberget, har gitt beskjed om at de ikke lenger skal satse på dette systemet i Norge, og at supporten fra dem kommer til å opphøre Det betyr at Sølvberget må skifte system, og at prosessen med å klargjøre for dette starter i løpet av Uansette hvilket system som velges, betyr dette at dagens strekkoder på alle medier på erstattes med radiobrikker (RFID). Dette er også nødvendig i forhold nytt innleveringsanlegg og utlånsautomater, som vil kreve denne teknologien. 4. Datautstyr, programvare og nye nettsider I HØP for er det avsatt i hvert av budsjettårene. Vi ønsker å videreføre dette i I tillegg er det satt opp ekstra i 2012 til etablering av nye nettsider for Sølvberget. 5. Nytt innleveringsanlegg /utlånsautomater Innleveringsanlegget må flyttes i forbindelse med kinoutbyggingen. Det er vurdert om anlegget samtidig bør skiftes ut, men siden det er foretatt en del oppgraderinger de siste årene, anbefaler vi at dette skyves til slutten av perioden. Utlånsautomatene må skiftes tidligere, og vi anbefaler at dette gjøres i 2013 slik at det ses i sammenheng med framtidig organisering av biblioteket.

16 Sak 20/11 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO MEG-10/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 20/ Styret for Sølvberget KF 20/ LEIEKONTRAKT MELLOM STAVANGER EIENDOM OG SØLVBERGET KF OM NORGES BANK-BYGGET Forslag til vedtak: 1. Styret for Sølvberget godkjenner forslag til leiekontrakt mellom Stavanger Eiendom og Sølvberget KF om drift av Norges Bank -bygget. 2. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å signere leiekontrakten når forutsetningene som er nevnt i saken, er oppfylt.

17 Sak 20/11 Saken gjelder Godkjenning av framforhandlet leiekontrakt mellom Stavanger Eiendom og Sølvberget KF om drift av Norges Bank-bygget. Bakgrunn for saken Formannskapet gjorde (sak 27/11) følgende vedtak: Driftsansvaret for Norges Bank-bygget blir lagt til Sølvberget KF. Driftsansvaret blir regulert i leigekontrakt med Stavanger eiendom. Føringar for bruken av bygget og driftsøkonomien omtalt i denne saka blir lagt til grunn for kontrakten. Leigekontrakten trer i kraft så snart den er framforhandla. Innholdet i formannskapssak nr 27/11 ligger til grunn for og er førende for vedlagte avtale. Saksopplysninger Før formannskapssaken ble skrevet, hadde styret for Sølvberget bl.a. følgende innspill (styresak 20/10): Dersom Sølvberget skal overta forvaltningsansvaret for Norges Bank-bygget, vil det være nødvendig at følgende forutsetninger oppfylles: - Det må bevilges tilstrekkelige midler til drift av bygget (renhold, vaktmestertjeneste, renovasjon, vakttjeneste, energi osv). Disse utgiftene vil være avhengige av aktiviteten i bygget, og det bør gjøres kvalifiserte beregninger for disse kostnadene før Sølvberget evt. overtar. Hvis vi legger kostnader pr kvm på Sølvberget til grunn, vil tilsvarende kostnader for Norges Bank-bygget i full drift være ca 3,5 mill. - Det må gjøres en vurdering av hvor mange leietakere det er forsvarlig å ha i bygget før rehabilitering, og hvilke arealer som bør brukes henholdsvis til kontor og publikumsaktiviteter. - Alle dagens leieforhold må være ordnet og kontraktfestet. - Det må lages kriterier for hvem som kan få leiekontrakter i bygget, og hvordan disse skal prises. Et toprissystem som skiller mellom kommersielle og ideelle virksomheter bør vurderes. - Det må sikres at overordnede systemer for HMS o.a. er på plass - Det må lages en driftsmodell der Sølvberget har overordnet driftsansvar, og der det avklares hvem som har bestemmelsesrett for innholdet i bygget. I tillegg må det oppnevnes et husstyre eller annet organ i Norges Bank-bygget som kan ta løpende ansvar for oppfølging av en del saker. - Det må bevilges midler til en prosjektlederstilling som skal sørge for at infrastruktur og inter/ekstern kommunikasjon sikres, og som samtidig har et tydelig daglig ansvar når det gjelder videreutvikling av innhold og samarbeid. Vedlagt avtale innebærer at Sølvberget overtar driftsansvaret for bygget, men Stavanger Eiendom er huseier. Dette er samme ordning som den avtalen Sølvberget har med Stavanger Eiendom om leie av kulturhuset. Husleien i avtalen er et driftstilskudd på 1,6 mill. Etter bibliotek- og kulturhussjefens vurdering er denne rammen tilstrekkelig til at Sølvberget kan påta seg driftsansvaret for bygget. Denne

18 Sak 20/11 rammen forutsetter husleieinntekter på kr pr år. Disse er svært usikre, siden det for tida er mange av leietakerne som flytter ut. Det er også knyttet stor usikkerhet til byggets beskaffenhet. Det er derfor avtalt at det før oppstart av leieforholdet skal avholdes en befaring for å protokollere tilstand og eventuelle arbeider og tiltak som skal utføres. Denne protokollen skal inngå som vedlegg til husleieavtalen. Det er ikke utviklet tilfredsstillende HMS-systemer på bygget, så det vil bli Sølvbergets oppgave å få dette på plass. På grunn av flere usikkerhetsmomenter, er det enighet mellom partene om at tilskuddet skal justeres ved endringer i husleieinntektene, eller dersom ekstraordinære forhold oppstår. Det er også enighet om at alle leietakere skal ha skriftlige leiekontrakter før Sølvberget overtar. Vurdering Bruken av Norges Bank-bygget før rehabilitering må nødvendigvis bli begrenset, men samtidig kan denne fasen gi anledning til utprøving av ulike aktiviteter og arrangement for publikum. Det vil også være mulig å sette i gang en prosess i forhold til Riksantikvaren, for å avklare hvilke strukturelle inngrep i huset som kan tillates. Det er naturlig å se innholdet i Norges Bank-bygget etter rehabilitering i sammenheng med kommunens kulturarenaplan, som etter planen skal sendes ut på høring våren På grunn av usikkerhetene som gjelder byggets beskaffenhet, vil det være krevende for Sølvberget å overta driftsansvaret for Norges Bank-bygget, og videreutvikle dette som en Kulturbank. Sølvberget har mange utfordringer i eget hus, i første rekke knyttet til kinoutbygging og utviklingsprosjektet Nye Sølvberget. Samtidig er det viktig å se innholdet i Norges Bank-bygget, og videreutvikling av dette i sammenheng med utviklingsplanene for Sølvberget. Derfor er modellen som det legges opp til med Sølvberget som leietaker, den beste for å videreutvikle Norges Bank i nåværende fase. Det vil også være mulig å oppnå stordriftsfordeler når det gjelder vaktmestertjeneste, renhold o.a. Men det er viktig at Sølvberget legger driften i denne fasen på et realistisk nivå, slik at ikke Norges Bank spiser av en allerede presset drift på Sølvberget. Det er også viktig at følgende forutsetninger oppfylles før kontrakten signeres: - Alle dagens leieforhold må være ordnet og kontraktfestet, og det må foreligge realistiske oversikter over husleieinntektene. - Før oppstart av leieforholdet skal det avholdes en befaring for å protokollere tilstand og eventuelle arbeider og tiltak som skal utføre. SØLVBERGET Saksbehandler: Marit Egaas bibliotek- og kulturhussjef

19 Sak 20/11 LEIEKONTRAKT mellom Utleier: Stavanger Eiendom Org.nr.: Adresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger E-post: og Leier: Sølvberget KF Org.nr: Adresse: Sølvberggt 2, 4006 Stavanger E-post: 1. LEIEOBJEKT LEIETID LEIESUM OG REGULERING BRUK AV LEIEOBJEKTET FREMLEIE, OVERDRAGELSE, ENDRING PÅ LEIETAKERSIDEN O L LEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER UTLEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER VEDLIKEHOLD ENDRING AV LEIEOBJEKTET FRAFLYTTING FORSIKRING FORCE MAJEURE KONTRAKTSBRUDD/ERSTATNINGSPLIKT HUSLEIELOVEN AVTALEBRUDD, UTKASTELSE SÆRLIGE BESTEMMELSER UNDERSKRIFTER... 24

20 Sak 20/11 1. LEIEOBJEKT Domkirkeplassen 3, med et bygningsareal på ca3285 kvm Leieobjektet overtas som det er. Inkludert inventar og utstyr. Før oppstart av leieforholdet skal det avholdes en befaring for å protokollere tilstand og eventuelle arbeider og tiltakt som skal utføres. Protokollen er vedlagt avtalen. Formannskapssak nr 27/11 ligger til grunn for og er førende for avtalen. 2. LEIETID Leieforholdet starter 1. oktober 2011 og er oppsigelig med 4 måneders varsel. 3. LEIESUM OG REGULERING Husleien er et driftstilskudd på kr Tilskuddet er basert på tallgrunnlaget i vedlegg 1 (leieinntekt ved oppstart, kostnadsoversikt fra 2010, utleiers stipulerte inntektspotensiale og leiers budsjettforslag). Tilskuddet skal justeres ved endringer i inntekter i forhold til det som er oppgitt ved leiestart. Ekstraordinære forhold som oppstår kan gi grunnlag for revidering av tilskuddet. Tilskuddet skal reforhandles etter 2 år. Utleier dekker kapitalkostnader, forsikring av bygget og utleiers ansvar for drift og vedlikehold av bygningen. Energi, vann og avløp, eiendomsavgift og renovasjon og annen drift og vedlikehold som leier er ansvarlig for betales av leier. Direkte og for egen regning betaler leier tjenester som ikke er direkte relatert til lokalet, dvs. kostnader knyttet til løsøre og virksomhet og andre forhold som husleien ikke dekker 4. BRUK AV LEIEOBJEKTET Leieobjektet skal brukes i samsvar med føringer i nevnte formannskapssak og denne avtalen. All annen bruk krever skriftlig forhåndssamtykke fra uteier. Skifte av bransje eller forandring av virksomheten på eiendommen er ikke tillatt uten utleiers forutgående skriftlige samtykke. Utleier har ansvar for på eget initiativ å foreta jevnlig kontroll av leieobjektet. Leier skal forvalte huset på en best mulig måte for huseier 5. FREMLEIE, OVERDRAGELSE, ENDRING PÅ LEIETAKERSIDEN O L Hel eller delvis overdragelse eller annen lignende endring på leiersiden er ikke tillat uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder selskapsendring eller annen endring som kan ha betydning for utleier. Fremleie i h h t føringer i sak og avtalen er godkjent og også formålet med avtalen. Eksisterende leieforhold overføres med gyldig leieavtale. 6. LEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/1488 033 7646/11 07.02.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/1488 033 7646/11 07.02.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

Avtale. Tou Scene AS, fnr. 985072612. Stavanger kommune, fnr. 964965226. forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk

Avtale. Tou Scene AS, fnr. 985072612. Stavanger kommune, fnr. 964965226. forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk Avtale mellom Tou Scene AS, fnr. 985072612 og Stavanger kommune, fnr. 964965226 om forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk 1. Avtalen gjelder Tou Scene AS tildeles ved denne avtalen eneretten

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

Årsberetning Sølvberget KF, Stavanger kulturhus

Årsberetning Sølvberget KF, Stavanger kulturhus Årsberetning 2008 Sølvberget KF, Stavanger kulturhus 1. Virksomheten Formål: Sølvberget, Stavanger kulturhus skal formidle kunnskap, kunst og kultur på en aktuell, variert og inspirerende måte. Som et

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/10625-1 033 55174/09 13.10.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/10625-1 033 55174/09 13.10.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/10625-1 033 55174/09 13.10.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF 27/09

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus

Årsberetning 2007. Sølvberget KF, Stavanger kulturhus Årsberetning 2007 Sølvberget KF, Stavanger kulturhus 1. Virksomheten Formål: Sølvberget, Stavanger kulturhus skal formidle kunnskap, kunst og kultur på en aktuell, variert og inspirerende måte. Som et

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/15058 033 74730/11 08.12.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/15058 033 74730/11 08.12.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 6532

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 48/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV LOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV LOKALER MOTTATT : }IlSSA KUMMUNE 1 3 JUN 2015 1 5 JUN 2016 Ris RISSA K0 M tjørna brannstasjon Saksnr.:... KONTRAKT FOR UTLEIE AV LOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Rissa kommune Org.nr. 944 305 483 Adresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for Sølvberget KF. Utvalg: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 19.03.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Styret for Sølvberget KF. Utvalg: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 19.03.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER... 2 2 BAKGRUNN/FORMÅL... 2 3 LEIEOBJEKTENE... 2 4 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE... 2 5 VARIGHET... 3 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALER

AVTALE OM LEIE AV LOKALER AVTALE OM LEIE AV LOKALER Jfr konkurransegrunnlaget for leie av modulrigg til Sandnes brannstasjon pkt 8.2.1. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den ( ) mellom: (i) ( ), (pers/org nr. ( )), (adresse)

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim Bilag 4.2 Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 BETINGELSER FOR BRUKSRETT TIL BUSSDEPOT mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (Anleggseier) Org.nr: 938 634

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 1/09 Møtedato: 08.01.2009 Tid: 13.00 Møtested: Madlagården 3 etg, Madlamarkveien 2A, 4041 Hafrsfjord Omvisning på Madla

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom

Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Standard leiekontrakt utleie næringseiendom Revidert versjon 2013 (foreløpig) Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere Hva er nye? Jevnlig revisjon Jevnlig revisjon basert på Ilbakemeldinger,

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VÅLAND VIDARSGATE 10 A, 4011 STAVANGER VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 113

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ISA-13/7064 036 D10 76272/13 30.10.2013. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ISA-13/7064 036 D10 76272/13 30.10.2013. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Sølvberget KF Saksfremlegg REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ISA-13/7064 036 D10 76272/13 30.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF / DISPOSISJONSPLAN

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for Sølvberget KF. Utvalg: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 27.11.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Styret for Sølvberget KF. Utvalg: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 27.11.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer