Avtale. Tou Scene AS, fnr Stavanger kommune, fnr forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale. Tou Scene AS, fnr. 985072612. Stavanger kommune, fnr. 964965226. forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk"

Transkript

1 Avtale mellom Tou Scene AS, fnr og Stavanger kommune, fnr om forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk 1. Avtalen gjelder Tou Scene AS tildeles ved denne avtalen eneretten til å utføre forvaltning og drift av Stavanger kommunes kulturanlegg Tou Scene & Kunstfabrikk, del av gnr. 53 bnr. 425, jf. vedlagte kartutsnitt (vedlegg 1). Anlegget er ervervet av Stavanger kommune i Tou Scene sin leieavtale som avvikles ved denne avtalen er datert Avtalen er inngått iht. bestemmelser om tjenestekonsesjoner i forskrift til lov om offentlige anskaffelser. 2. Formål Tou-visjonen Avtalens grunnlag er formannskapssak 19/14, Nye Tou valg av driftsmodell og videre prosjektutvikling, vedtatt , jf. arkivsak 13/13199, Stavanger kommune. Avtalens formål framgår av saksframlegget og er nærmere beskrevet i sakens vedlegg 1, særlig punkt 3. Her heter det at Tou Scene & Kunstfabrikk er et kulturanlegg Stavanger kommune har kjøpt og utvikler for å oppfylle kulturpolitiske mål. Stavanger kommune har som vedtatt kulturpolitisk mål å «være en attraktiv by for kunstnere», herunder generelt «legge til rette for at både unge og etablerte talenter skal kunne arbeide og bo i regionen» og konkret «utvikle gamle Tou bryggeri som et regionalt og nasjonalt senter for produksjon og formidling av kunst og kultur». (Kulturbyen Stavanger , kommunedelplan for kunst og kultur). Stavanger kommune kjøpte gamle Tou bryggeri for å utvikle byggene til kunstfabrikk, scene og møtested. Tou Scene & Kunstfabrikk skal bli et produksjonssenter for kunstnere og musikere, et formidlingssenter for musikk, scenekunst og visuell kunst, og et sosialt møtested med kafé og bar. Det er denne helheten, og mulighetene for tverrkunstnerisk samvirke, som vil gjøre Tou Scene & Kunstfabrikk unikt. Anlegget vil m.a.o. bli preget av ustrakt 1

2 parallellbruk, dvs. at mange og ulike aktiviteter vil foregå samtidig. Dette krever god og samordnet planlegging av kunstneriske aktiviteter, publikumsflyt og varetransport. Stavanger formannskaps valg av driftsmodell for Tou Scene & Kunstfabrikk skal sikre at anlegget driftes med utgangspunkt i en helhetlig forståelse og plan med tanke på utnyttelse og ivaretakelse av bygningskomplekset, men ikke minst med tanke på potensialet for kunstnerisk samarbeid og nyskaping. Tou Scene & Kunstfabrikk representerer store verdier for Stavanger kommune som huseier. Dette er verdier som må forvaltes, driftes, vedlikeholdes og utvikles (FDVU) på en best mulig måte. Det legges til grunn at huseier ved Stavanger eiendom ivaretar det overordnede FDVUansvaret, mens valgt driver står for daglig drift. 3. Arealoversikt Tou Scene & Kunstfabrikk består av følgende; a. Tou Scene areal iht. avtale med leierett til kvm + tiltrådt opsjon på verkstedsfløy og maskinhall 437 kvm + Ølhallene (8 stk. etter bygging av atelierhus) 1131 kvm + areal overtatt fra annen leier, arkitekter, mellombygget 100 kvm b. Atelierhus, 3. etasje kvm c. Atelierhus, udisponert (1. og 2. etasje, planlagt) kvm d. Øvingsfellesskap for rytmisk musikk (planlagt) kvm e. AB8, hus i porten. Egen avtale, vdl nr 4 96 kvm f. AB7, utleid til Patric Gill, vdl nr 3 36 kvm g. Øvingscontainere, jfr. egen avtale vdl nr 5 Inntil videre disponerer Tou Scene udisponert areal i samarbeid med Stavanger eiendom. Dette gjelder 3c og d som antas mulig brukt til lager, verksted og diverse aktiviteter. Se vedlagte tegninger, vdl nr 1 og Tou Scenes lokaler og Tou-visjonen Tou Scenes lokaler, jf. punkt 3, er av vesentlig betydning for gjennomføringen av visjonen for hele anlegget, jf. punkt 2. Disse lokalene er i dårlig teknisk stand og oppgradering må vurderes i arbeidet med den reviderte mulighetsstudien (2014) for videre utvikling av anlegget og realisering av formålet. 5. Leieavtale datert mellom Tou Scene og Tou næringspark Leieavtalen, som er overtatt av Stavanger kommune ved kjøp av eiendommen, er hjemmelen for at denne avtalen inngås med direkte forhandling. Leieavtalen termineres ved inngåelse av denne tjenestekonsesjonsavtalen. Avtalens vilkår justeres og videreføres i denne avtalen. 2

3 6. Bestiller og huseiers ansvar Stavanger kommune er etter denne avtalen både bestiller av en tjeneste, jf. punkt 2, og huseier. Som bestiller har kommunen ansvar for tilrettelegging for realisering av formålet (Touvisjonen), jf. punkt 2 og 12. Som huseier har kommunen ved Stavanger eiendom det overordnede FDVU-ansvaret (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling), konkretisert til utvendig skallvedlikehold (bygningsskall), utskiftninger, kontroller, serviceavtaler og bygningsforsikring. 7. Utfører og drivers ansvar Tou Scene AS er etter denne avtalen utfører/tjenesteleverandør, jf. punkt 2, og driver av kulturanlegget Tou Scene & Kulturfabrikk. Som utfører har Tou Scene AS ansvar for realisering av formålet (Tou-visjonen), jf. punkt 2, innenfor de til enhver tid gjeldende ressursrammer, jf. punkt 12. Som driver av anlegget er Tou Scene AS ansvarlig for løpende drift av eiendomsmassen. Dette omfatter løpende innvendig og utvendig drift og vedlikehold som ikke er tillagt huseier, inkludert uteareal. Utfører er økonomisk ansvarlig for alle alarmtjenester. Etablering av alarm skjer i samarbeid med huseier. 8. Nærmere om rettigheter og plikter Partenes rettigheter og plikter iht. pkt 6 og 7 relatert til eiendommen er nærmere beskrevet i vdl nr Utleie Tou Scene AS er ansvarlig for all utleie i Tou Scene & Kunstfabrikk. Utleien skal være iht. formålet beskrevet i punkt 2 og formannskapssak 19/14, og bidra til realisering av Touvisjonen. Som utleier har Tou Scene AS ansvar for utarbeidelse og oppfølging av alle leieavtaler, ordensregler for utleielokalene mv. Utleier skal også forestå etablering av en egen leietakerforening for atelierhuset, jf. denne avtalens vedlegg 7. Ved fastsetting av leiepriser skal Stavanger kommune konsulteres, da dette vil kunne påvirke behovet for økonomisk vederlag til driver, jf. punkt 12 Utleien av atelierhuset er nærmere beskrevet og regulert i vedlegg 7. 3

4 10. Kommunikasjon og rapportering Det skal etableres rutiner for faste møter mellom Stavanger kommune og Tou Scene AS om oppfølging av avtalen og driften av Tou Scene & Kunstfabrikk. Det skal føres referat fra møtene. Tou Scene AS skal årlig rapportere tjenesteleveransen. Årsrapporten skal inneholde vurdering av måloppnåelse, jf. punkt 2, avvik i forhold til drifts- og vedlikeholdsbudsjett, samt peke på kortsiktige og langsiktige utfordringer og forslag til tiltak for videre måloppnåelse. Rapporten vil framlegges til politisk behandling i Stavanger kommune. 11. Varighet Avtalen trer i kraft og løper i 10 år. Tou Scene AS har opsjon på ytterligere 2 x 10 år på tilsvarende vilkår. Reforhandling starter 1 år før utløp og skal være avsluttet 6 måneder før utløp. Avtalen skal revideres/reforhandles etter hvert som anlegget rehabiliteres og bygges ut. Dvs. ved videre rehabilitering av atelierhuset (1. og 2. etasje), ved utbygging av øvingsfellesskapet for rytmisk musikk og ved utbygging av Tou Scene-delen av anlegget. Avtalen skal minst revideres/reforhandles hvert 5. år. Revidert mulighetsstudie kan gi grunnlag for revidering av denne avtalen. Det samme gjelder endringer på eiersiden som helt eller delvis salg av eiendommen og lignende. 12. Vederlag For gjennomføring av avtalens vilkår, vil Stavanger kommune årlig yte et økonomisk vederlag til Tou Scene AS. Vederlaget ses i relasjon til at Tou Scene AS med denne avtalen både er tjenesteleverandør ift. Tou-visjonen, dvs. de kulturpolitiske mål med Tou Scene & Kustfabrikk, jf. punkt 2, og driver av kulturanlegget, jf. punkt 7. Førende for vederlagsberegning er også avvikling av eksisterende leieavtale. Samlet vederlag, inkl. tidligere driftstilskudd, settes ved avtaleinngåelse til kr Vederlaget indeksreguleres årlig i samsvar med konsumprisindeksen, første gang for 2016 med indeks fra oktober 2014 til oktober Organisasjonsendring, overdragelse, o. l. Hel eller delvis overdragelse eller annen lignende endring på utfører/driversiden er ikke tillat uten huseiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder selskapsendring eller annen endring som kan ha betydning for huseier. 4

5 14. Mva. Tou Scene er fullt ut ansvarlig for korrekt mva-håndtering. Dette må skje i nært samarbeid med Stavanger kommune ved Stavanger eiendom og SK regnskap. Partene skal til enhver tid ha oppdaterte og samsvarende mva-regnskap og -rutiner. 15. Forsikring Hver av partene forsikrer sine interesser og sitt ansvar. Tou Scene er ansvarlig for eventuell avbruddsforsikring. Kommunen dekker ikke tap knyttet til eventuelle avbrudd. 16. Avvikling av forholdet Ved opphør av avtalen skal alle Tou Scene sine forpliktelser knyttet til forholdet være avviklet. Tilbakelevering av eiendommen er nærmere regulert i vdl 6. Dersom lover eller tilsvarende vesentlige ytre uforutsette forhold trer inn og medfører at grunnlaget for denne avtalen ikke lenger er til stede og avtaleforholdet må avvikles, skal partene straks etablere et avviklingsstyre. Avviklingsstyret skal minst bestå av en representant fra styret til Tou Scene, en representant fra rådmannen i kommunen og en representant oppnevnt av ordføreren i kommunen. Det tilligger styret å forestå avviklingen av forholdet og eventuelt tilrettelegge grunnlag for ny drift, helt eller delvis. Vesentlig mislighold er grunnlag for heving av avtalen. 17. Force majeure Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som f.eks. brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon mv., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar begge parter fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i den grad disse forhold umuliggjør oppfyllelse eller vil medføre vesentlig høyere kostnader. 18. Tvistebehandling Uenigheter skal søkes løst i minnelighet. Stavanger tingrett er verneting for forhold relatert til avtalen. Intensjon om avtaleinngåelse må kunngjøres før forpliktende avtale kan inngås. 5

6 Stavanger, For Tou Scene AS For Stavanger kommune Per Ramvi styreleder Inger Østensjø rådmann Vedlegg: 1. Kartutsnitt for eiendommen Tou Scene & Kunstfabrikk, del av gnr. 53 bnr Bygningselementer og arealer for Tou Scene & Kunstfabrikk, jf. arealoversikt i avtalens punkt 3 3. Leiavtale for bygg AB7 4. Leieavtale for bygg AB8 5. Avtale om drift av øvingskonteinerne 6. Ansvar, rettigheter og plikter relatert til eiendommen 7. Retningslinjer for utleie av atelierhus 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Vedlegg 6 Ansvar, rettigheter og plikter relatert til eiendommen. Driver er Tou Scene, huseier er Stavanger kommune 1. DRIVERS PLIKTER OG RETTIGHETER Driver er ansvarlig for virksomhetens lovlighet herunder lovpålagte plikter knyttet til bruk av eiendommen. Oppfyllelse skal dokumenteres på forespørsel. Driver skal ha et daglig tilsyn og gi skriftlig melding om mulige skader og mangler m.v. innen rimelig tid etter at driver har eller burde ha oppdaget dem og som driver mener huseier er ansvarlig for. Driver er ansvarlig for løpende drift av eiendomsmassen, innvendig og utvendig drift og vedlikehold som ikke er tillagt huseier, inkludert uteareal. Alt nødvendig arbeid skal utføres uten ugrunnet opphold. Huseier kan få arbeid utført for drivers regning. Dette skal så langt som mulig og hensiktsmessig varsels på forhånd. Dette er eksemplifisert med: 1. Renhold samt innvendig og utvendig vindusvask 2. Vedlikehold av overflater, dører, låser, nøkler, ruter, vannkraner, servanter, lamper og belysning, elektriske kontakter og brytere, avløpsrør til egen vannlås mv. 3. Utvendig feiing og strøing 4. Energiforbruk, kommunale avgifter samt renovasjon 5. Hærverk, tagging og annet skadeverk 6. Brannvern og tilfredsstillende HMS system, herunder brannvernleder. 7. Forsikring av aktivitet, innhold, løsøre, inventar mv. Driver plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for egen bruk av lokalene derav ev. endringer av ethvert slag. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar eller annen offentlig myndighet som gjelder drivers virksomhet, er drivers ansvar. Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre brukere eller naboer. Kostnaden ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er drivers sitt ansvar. Driver plikter å følge de ordensregler, brann- og rømningsinstrukser samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Videre plikter driver å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter og instrukser som er eller måtte bli innført og som omfatter leieforholdet. Enhver skade på eiendommen som omfattes av leieforholdet må Vdl 6 til tjenestekonsejsonsavtale mellom Tou scene og Stavanger kommune Side 1 av 4

28 straks meldes til huseier. Driver plikter å holde rom med vann- og/eller avløpsrør så godt oppvarmet at frysing unngås. Driver er pliktig til å bistå ved og legge til rette for besøk fra tilsynsmyndigheter. Driver plikter å gi huseier adgang til lokalene i kontor-/forretningstid alle dager for ettersyn, reparasjon, drift og vedlikehold, inspeksjon, taksering etc. Driver plikter å behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet. Driver plikter å gjøre sitt beste for å holde driftkostnadene nede. 2. HUSEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER Huseier er ansvarlig for eiendommens lovlighet herunder lovpålagte plikter knyttet til eiendommen. Oppfyllelse skal dokumenteres på forespørsel. Huseier har et rutinemessig tilsyn med eiendommen. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar eller annen offentlig myndighet som gjelder eiendommen er huseiers ansvar. Huseier har ansvar for dokumentasjon av eiendommen. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har huseier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. Huseier disponerer egen nøkkel som, om nødvendig, kan benyttes i slike tilfelle. Oppstår mangler i leietiden som huseier er ansvarlig for, skal huseier utbedre disse innen rimelig tid. Huseier har det overordnede FDVU-ansvaret (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling), konkretisert til utvendig skallvedlikehold (bygningsskall), utskiftninger, kontroller, serviceavtaler og bygningsforsikring. 3. VEDLIKEHOLD Det påhviler huseier å sørge for at bygningen med inkorporerte tekniske innretninger som eksisterte på overleveringstidspunkt eller er tilført av huseier etter at leieforholdets start holdes i tilfredsstillende stand. Utbedringer utføres uten ugrunnet opphold. Huseier plikter å sørge for utvendig bygningsmessig vedlikehold. Kvalitetsnivå og omfang av tjenester nevnt i dette punkt besluttes av eiendomssjefen. Eiendomssjefen vil imidlertid søke et tett samarbeid med driver slik at ønsker og behov best mulig kan tilfredsstilles innenfor tildelt budsjett. På forespørsel kan vedlikeholdsrutiner opplyses nærmere. Huseier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige for eiendommens forsvarlige ytre vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert endringsarbeid så vel i som utenfor de leide lokaler. Driver plikter å medvirke til at ledninger, kanaler, rør etc. til andre deler av eiendommen, føres gjennom det leide lokale uten hinder av drivers innredning etc. Huseier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for driver, Vdl 6 til tjenestekonsejsonsavtale mellom Tou scene og Stavanger kommune Side 2 av 4

29 og i størst mulig grad varsle driver på forhånd. Driver plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene fører til vesentlige merutgifter for leietaker. Det påhviler driver å bekoste indre vedlikehold av lokalene, herunder også ut- og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming, slik at disse er i håndverksmessig god stand. Vedlikeholdsplikten omfatter også innretninger anbrakt i lokalene av driver. Vedlikeholdsplikten for driver omfatter også fornyelse av overflater, som gulv, vegger og tak og annen oppussing og istandsetting innvendig. Videre omfatter vedlikeholdsplikten ledninger og innretninger som hører til forsyning med og avløp av vann, gass, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, Alt arbeid driver plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, med normale intervaller i leieperioden og på en håndverksmessig god måte. Driver blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt leietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy. Drivers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokaler. Driver plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som huseier har gitt tillatelse til å sette opp. Oppfyller ikke driver sin vedlikeholdsplikt er huseier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for drivers regning. 4. ENDRING AV EIENDOMMEN Endringer av eiendommen, herunder ominnredning av fastmontert inventar eller innredning må ikke finne sted uten huseiers skriftlige forhåndsgodkjenning. 5. FRAFLYTTING Dersom ikke annet er avtalt tilbakeleveres eiendommen i samme stand som de ble overtatt, dog med unntak for normal slitasje og elde. Ved kontraktens utløp skal drivers eiendeler være fjernet. Fast innredning/inventar, delevegger, ledninger o.l. må ikke fjernes med mindre huseier krever eller samtykker i det. Drivers rettigheter til slikt inventar tilfaller huseier uten godtgjørelse. Huseiers krav om tilbakeføring til opprinnelig stand kan fremsettes fullt ut selv om huseier i leieperioden har samtykket til endringene. Driver tilkommer intet vederlag for forandringer og forbedringer i de leide lokaler, som han selv har latt utføre, med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene. I god tid før avtalens opphør skal det avholdes en felles befaring mellom driver og huseier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering. Mangler som driver ikke har utbedret kan huseier la utføre for drivers regning. Eiendeler som ikke fjernes anses etterlatt og tilfaller huseier dersom driver ikke avhenter eiendelene etter å ha blitt tilsendt skriftelig varsel med 14 dagers frist for slik avhenting. Søppel og etterlatte gjenstander/innredning kan huseier fjerne for drivers regning. Vdl 6 til tjenestekonsejsonsavtale mellom Tou scene og Stavanger kommune Side 3 av 4

30 6. KONTRAKTSBRUDD/ERSTATNINGSPLIKT Driver blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt leietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen, dersom skaden ikke dekkes av den til enhver tid gjeldende forsikring. Dersom driveren forsømmer sin plikt til å melde om skader iht. pkt. 1 taper driveren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade som kan tilskrives forsømmelsen. Driver kan kreve erstatning for tap som følge av huseiers mislighold. Erstatningen dekker kun direkte tap. Drivers indirekte tap dekkes ikke med mindre huseier har handlet grovt uaktsomt. Kortere avbrudd i forsyning av vann, strøm, luft, etc kan driver ikke kreve erstatning for. Vdl 6 til tjenestekonsejsonsavtale mellom Tou scene og Stavanger kommune Side 4 av 4

31 Retningslinjer for utleie av atelierhuset i Tou Scene & Kunstfabrikk Målgruppe Atelierhusets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere. Dersom atelier blir stående tomme over tid, kan utleier leie lokalene midlertidig ut til annen virksomhet relatert til Tou-visjonen (for eksempel designere, fotografer, filmarbeidere osv.). Utlysning Ledige atelier som er aktuelle for utleie over en lengre periode skal lyses ut/bekjentgjøres av utleier. Tildeling av ledige atelier og tid i fellesverksteder og prosjektrom Tildeling av ledige atelier forestås av en egen atelierkomité. Gjesteatelier tildeles imidlertid fortløpende av utleier etter forutgående drøfting med leietakerforeningen. Atelierkomiteen settes sammen av: 1 representant for utleier, utpekt av utleier selv 1 representant for atelierhusets leietakerforening, valgt av foreningen selv 1 representant for lokale kunstinstitusjoner (kunstsenteret, kunstmuseet, kunstforeningen/ kunsthallen), foreslått av utleier etter dialog med Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) I tillegg skal Stavanger kommune ha en observatør i komiteen. Utleier fremmer forslag om sammensetning, Stavanger kommune ved rådmannen godkjenner sammensetnigen. Utleier leder komiteen og har sekretariatsfunksjonen. Komiteens medlemmer oppnevnes for en periode på fire år. Atelierkomiteen skal tildele ledige atelier basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for atelierplass i Tou Scene & Kunstfabrikk. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike kunstneriske uttrykk representert, med spenn i alder og av begge kjønn. Utleier tildeler tid i fellesverksteder og prosjektrom. Atelierhusets leietakere har fortrinnsrett til husets verksteder og prosjektrom, men disse skal også bekjentgjøres overfor og kan brukes av andre kunstnere og kulturarbeidere etter søknad. Utleier inngår egen leieavtale med Stiftlesen Grafisk Verksted. Leieperiode Normal leieperiode for atelier er til 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker. Leieperioden for etableringsatelier er inntil 2 år.

32 Krav om kunstnerisk aktivitet i leieperioden Det stilles krav til leietakere i atelierhuset om kunstnerisk aktivitet. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet. Leiepris Utleier skal tilby lokalene i atelierhuset basert på prinsippet om «et leienivå tilpasset brukergruppenes økonomiske situasjon», jf. sak 19/14 i Stavanger formannskap. Ved oppstart i 2014 settes leien til kr 800 pr. m2 pr. år, inkl. oppvarming, strøm og andel fellesareal/ -kostnader. Leien for etableringsatelier settes til kr 400 pr. m2 pr. år. Leien vil bli indeksregulert årlig. Leie av prosjektrom (i 3. etasje) og fellesverksteder (i 1. og 2. etasje, på sikt) kommer i tillegg. Leietakerforening Etter innflytting skal det etableres en egen leietakerforening, som skal bistå utleier og driver Tou Scene AS i det daglige. Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for atelierhusets leietakere.

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRLI-14/14898-1 73690/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYE MAJOR SØRKEDALSVEIEN 11 G, GARASJEPLASS 2023, 0369 OSLO LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL LEIEPRIS: KR. 1 700 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER PRESTASKJERLIA 18, 4056 TANANGER TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 14 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA.

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LOSOLDERMANN NATVIGS VEI 7, 4024 STAVANGER 3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VÅLAND VIDARSGATE 10 A, 4011 STAVANGER VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 113

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT!

HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VERVEN VERVEN 36, LEIL 503, 4014 STAVANGER HYBEL I VERVEN MED SJØUTSIKT- STRØM INKLUDERT! LEIEPRIS: KR. 5 900 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE:

Detaljer

L E I E K O N T R A K T

L E I E K O N T R A K T L E I E K O N T R A K T Mellom og Utleier: Navn Vapa Eiendom AS Org.nr. 985 315 302 Adresse: Møllendalsveien 63b, 5009 Bergen Leietaker: Navn: Org.nr.: Adresse I: er det i dag inngått slik leiekontrakt

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72 B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED PARKERING I LILLESTRØM. LEIEPRIS: KR. 8 500 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 40 KVM. BRA.

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER AUSTTUNSLETTA 24, 4020 STAVANGER INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT AREAL/ROM: CA. 156 KVM. BRA. ANTALL ROM: 5. LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT

GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM HAUGVALDSTADSGATE 40, 4005 STAVANGER GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.16 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA.

Detaljer

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER.

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ILA KLEISTS GATE 7, 7018 TRONDHEIM PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. LEIEPRIS: KR. 8 750 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

GRASHOLMEN - LEKKER 2-ROMS LEILIGHET MED GOD STANDARD

GRASHOLMEN - LEKKER 2-ROMS LEILIGHET MED GOD STANDARD BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER GRASHOLMBRYGGA 36 A, 4014 STAVANGER GRASHOLMEN - LEKKER 2-ROMS LEILIGHET MED GOD STANDARD LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.15 AREAL/ROM: CA. 48

Detaljer

FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE!

FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN BOGSTADVEIEN 34, LEIL 859, 0355 OSLO FLOTT TOPPLEILIGHET MED GOD STANDARD OG STOR TERRASSE! LEIEPRIS: KR. 11 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT.

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ILA/STEINBERGET BRYNS VEI 13 ( SOKKEL), 7018 TRONDHEIM NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. LEIEPRIS:

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 9, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 LEIEPRIS: KR. 6 200 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT

INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA SKADBERGBAKKEN 27, 4050 SOLA INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.11.2015 AREAL/ROM: CA. 287 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SVERDRUPSGATE 54, 4007 STAVANGER PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015

Detaljer

HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT

HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STABEKK ÅSLIVEIEN 4A, 1368 STABEKK HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 8 500 PR.

Detaljer

ÅMOT - ELDRE ENEBOLIG MED FLOTT BELIGGENHET PÅ BJØRNDALEN - 2 SOVEROM - UMØBLERT

ÅMOT - ELDRE ENEBOLIG MED FLOTT BELIGGENHET PÅ BJØRNDALEN - 2 SOVEROM - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MODUM BJØRNDALSVEIEN 19, 3340 ÅMOT ÅMOT - ELDRE ENEBOLIG MED FLOTT BELIGGENHET PÅ BJØRNDALEN - 2 SOVEROM - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 6 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015

Detaljer

STAVANGER - LEKKER STUDIOLEILIGHET MED GOD STANDARD - HEMS

STAVANGER - LEKKER STUDIOLEILIGHET MED GOD STANDARD - HEMS BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER ØST HAUGESUNDSGATE 7 D H0307, 4014 STAVANGER STAVANGER - LEKKER STUDIOLEILIGHET MED GOD STANDARD - HEMS LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.01.2016

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA

SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA SAKSPROTOKOLL - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA Formannskapet behandlet saken den 24.04.2017, saksnr. 48/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM.

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM ØVRE KLEIVEGATE 8B, 4005 STAVANGER FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

LEKKER 3- ROMS LEILIGHET - SENTRAL BELIGGENHET - MØBLERT

LEKKER 3- ROMS LEILIGHET - SENTRAL BELIGGENHET - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER KAMPENSGATA 49, 4024 STAVANGER LEKKER 3- ROMS LEILIGHET - SENTRAL BELIGGENHET - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: PRIMÆRROM

Detaljer

GAMLEGRENDÅSEN SYD - NYERE 2-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG

GAMLEGRENDÅSEN SYD - NYERE 2-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KONGSBERG ROSTEDS VEI 30G, 3610 KONGSBERG GAMLEGRENDÅSEN SYD - NYERE 2-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG LEIEPRIS: KR. 8 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

MADLA- FIN 3-ROMS LEILIGHET I 2 ETG.

MADLA- FIN 3-ROMS LEILIGHET I 2 ETG. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MADLA MADLASTOKKEN 26, 4042 HAFRSFJORD MADLA- FIN 3-ROMS LEILIGHET I 2 ETG. LEIEPRIS: KR. 10 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 15.12.2015 AREAL/ROM: CA. 73 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

ENEBOLIG TIL LEIE I HOMMELVIK - 2 SOVEROM - FANTASTISK UTSIKT - HAGE - GARASJE.

ENEBOLIG TIL LEIE I HOMMELVIK - 2 SOVEROM - FANTASTISK UTSIKT - HAGE - GARASJE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOMMELVIK MALVIKVEGEN 1541, 7550 HOMMELVIK ENEBOLIG TIL LEIE I HOMMELVIK - 2 SOVEROM - FANTASTISK UTSIKT - HAGE - GARASJE. LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OSLOVEIEN/MARIENBORG OSLOVEIEN 132E, 7019 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

INNHOLDSRIK 2-ROMS LEILIGHET - MØBLERT LEILIGHET MIDT I STAVANGER SENTRUM.

INNHOLDSRIK 2-ROMS LEILIGHET - MØBLERT LEILIGHET MIDT I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER/ SENTRUM HOSPITALSGATA 15, 4013 STAVANGER INNHOLDSRIK 2-ROMS LEILIGHET - MØBLERT LEILIGHET MIDT I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

ROMSLIG VERTIKALDELT BOLIG, I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER PÅ ULLANDHAUG.

ROMSLIG VERTIKALDELT BOLIG, I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER PÅ ULLANDHAUG. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ULLANDHAUG VESLEMØYVEIEN 14, 4019 STAVANGER ROMSLIG VERTIKALDELT BOLIG, I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER PÅ ULLANDHAUG. LEIEPRIS: KR. 15 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE BOLIG Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER... 2 2 BAKGRUNN/FORMÅL... 2 3 LEIEOBJEKTENE... 2 4 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE... 2 5 VARIGHET... 3 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING -

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BJERGSTED TASTAGT. 27, 4007 STAVANGER FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - LEIEPRIS: KR. 9 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

SENTRUM - HALVPART AV TOMANNSBOLIG BELIGGENDE MEGET SENTRALT - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE - TV INKL.

SENTRUM - HALVPART AV TOMANNSBOLIG BELIGGENDE MEGET SENTRALT - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE - TV INKL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TØNSBERG BOTNEGATEN 7 B, 3112 TØNSBERG SENTRUM - HALVPART AV TOMANNSBOLIG BELIGGENDE MEGET SENTRALT - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE - TV INKL. LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND.

Detaljer

BRAGERNES - TILTALENDE 3-ROMS LEILIGHET I 1.ETG - MEGET SENTRAL BELIGGENHET - PARKERING - UMØBLERT

BRAGERNES - TILTALENDE 3-ROMS LEILIGHET I 1.ETG - MEGET SENTRAL BELIGGENHET - PARKERING - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO DRAMMEN DRONNINGGATA 19, 3019 DRAMMEN BRAGERNES - TILTALENDE 3-ROMS LEILIGHET I 1.ETG - MEGET SENTRAL BELIGGENHET - PARKERING - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 900 PR. MND.

Detaljer

FLOTT 3-ROMS LEILIGHET MED STOR TERRASSE OG PARKERING

FLOTT 3-ROMS LEILIGHET MED STOR TERRASSE OG PARKERING BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER MADLASTOKKEN 2A, 4042 HAFRSFJORD FLOTT 3-ROMS LEILIGHET MED STOR TERRASSE OG PARKERING LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 62

Detaljer

NYOPPUSSET 2-ROMS LEILIGHET MED SENTRAL BELIGGENHET OG PARKERING

NYOPPUSSET 2-ROMS LEILIGHET MED SENTRAL BELIGGENHET OG PARKERING BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72B, 2000 LILLESTRØM NYOPPUSSET 2-ROMS LEILIGHET MED SENTRAL BELIGGENHET OG PARKERING LEIEPRIS: KR. 8 900 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim Bilag 4.2 Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 BETINGELSER FOR BRUKSRETT TIL BUSSDEPOT mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (Anleggseier) Org.nr: 938 634

Detaljer

2 ROMS PÅ LAMBERTSETER

2 ROMS PÅ LAMBERTSETER BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO 2 ROMS PÅ LAMBERTSETER GAMLEHAGEN 19, 1151 OSLO 2 ROMS PÅ LAMBERTSETER - SENTRALT - GOD STANDARD - STOR BALKONG - MULIGHET FOR GARASJE - HVITEVARER - DELVIS MØBLERT LEIEPRIS:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALER

AVTALE OM LEIE AV LOKALER AVTALE OM LEIE AV LOKALER Jfr konkurransegrunnlaget for leie av modulrigg til Sandnes brannstasjon pkt 8.2.1. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den ( ) mellom: (i) ( ), (pers/org nr. ( )), (adresse)

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

1 ROMS PÅ MAJORSTUEN - MØBLERT - INKL TV, INTERNETT, STRØM - GOD STANDARD - HVITEVARER - SENTRALT

1 ROMS PÅ MAJORSTUEN - MØBLERT - INKL TV, INTERNETT, STRØM - GOD STANDARD - HVITEVARER - SENTRALT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SØRKEDALSVEIEN 9B, H0301, 0369 OSLO 1 ROMS PÅ MAJORSTUEN - MØBLERT - INKL TV, INTERNETT, STRØM - GOD STANDARD - HVITEVARER - SENTRALT LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. VARMTVANN

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

VERVEN - ROMSLIG 2-ROMS LEILIGHET - PARKERING - FANTASTISK UTSIKT!

VERVEN - ROMSLIG 2-ROMS LEILIGHET - PARKERING - FANTASTISK UTSIKT! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER VERVEN 38 LEIL. 320, 4014 STAVANGER VERVEN - ROMSLIG 2-ROMS LEILIGHET - PARKERING - FANTASTISK UTSIKT! LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.11.15 AREAL/ROM:

Detaljer

NY 2-ROMS MED GOD STANDARD. 2. ETASJE. KABEL-TV, INTERNETT OG FJERNVARME INKL. TERRASSE OG HAGE. P-PLASS I GARASJE. ROLIG OMRÅDE.

NY 2-ROMS MED GOD STANDARD. 2. ETASJE. KABEL-TV, INTERNETT OG FJERNVARME INKL. TERRASSE OG HAGE. P-PLASS I GARASJE. ROLIG OMRÅDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OKSTAD OKSTADVEGEN 213, 7075 TILLER NY 2-ROMS MED GOD STANDARD. 2. ETASJE. KABEL-TV, INTERNETT OG FJERNVARME INKL. TERRASSE OG HAGE. P-PLASS I GARASJE. ROLIG OMRÅDE. LEIEPRIS:

Detaljer

MARIENBORG/OSLOVEIEN

MARIENBORG/OSLOVEIEN BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MARIENBORG/OSLOVEIEN OSLOVEIEN 132E (LEILIGHET 2), 7019 TRONDHEIM 4 ROMSLIGE OG LYSE HYBLER LEDIG OMGÅENDE! 3900,- PER ROM. TV OG INTERNETT INKLUDERT I HUSLEIEN. LEIEPRIS:

Detaljer

LYS OG FIN 2-ROMS LEILIGHET I SENTRUM M/PARKERING- MØBLERT

LYS OG FIN 2-ROMS LEILIGHET I SENTRUM M/PARKERING- MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 54, 4008 STAVANGER LYS OG FIN 2-ROMS LEILIGHET I SENTRUM M/PARKERING- MØBLERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO AUSTRE ÅMØY SØREVEIEN 71, 4154 AUSTRE ÅMØY AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 26.08.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

SØRBØ PANORAMA - HELT NY 3-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT/MØBLERT ETTER ØNSKE.

SØRBØ PANORAMA - HELT NY 3-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT/MØBLERT ETTER ØNSKE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RENNESØY / SØRBØ SØRBØVEIEN 667, 4150 RENNESØY SØRBØ PANORAMA - HELT NY 3-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT/MØBLERT ETTER ØNSKE. LEIEPRIS: KR. 8 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM PÅ VOLDSMINDE CA. 1 KM FRA SOLSIDEN. ABONNEMENT FOR KABEL TV ER INKLUDERT.

LEILIGHET MED 3 SOVEROM PÅ VOLDSMINDE CA. 1 KM FRA SOLSIDEN. ABONNEMENT FOR KABEL TV ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VOLDSMINDE - 4 ROMS GISLE JOHNSONS GATE 2A, H0201, 7020 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM PÅ VOLDSMINDE CA. 1 KM FRA SOLSIDEN. ABONNEMENT FOR KABEL TV ER INKLUDERT. LEIEPRIS:

Detaljer

LILLESTRØM- ENEBOLIG MED HAGE OG DOBBELGARASJE. SENTRAL BELIGGENHET NÆR LILLESTRØM SENTRUM. LEDIG OMGÅENDE!

LILLESTRØM- ENEBOLIG MED HAGE OG DOBBELGARASJE. SENTRAL BELIGGENHET NÆR LILLESTRØM SENTRUM. LEDIG OMGÅENDE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM ODALSGATA 16, 2003 LILLESTRØM LILLESTRØM- ENEBOLIG MED HAGE OG DOBBELGARASJE. SENTRAL BELIGGENHET NÆR LILLESTRØM SENTRUM. LEDIG OMGÅENDE! LEIEPRIS: KR. 23 000

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

MEGET PEN SOKKELBOLIG I NYERE HUS PÅ VINDEREN.

MEGET PEN SOKKELBOLIG I NYERE HUS PÅ VINDEREN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VINDEREN/RIS HOLMENVEIEN 28 F, 0374 OSLO MEGET PEN SOKKELBOLIG I NYERE HUS PÅ VINDEREN. LEIEPRIS: KR. 8 900 PR. MND. ELEKTRISITET, VARMTVANN OG SENTRALFYRING INKLUDERT

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

MAJORSTUEN: LYS 1-ROMS HYBEL. EGET KJØKKEN OG DUSJ - DELER BAD. LEDIG OMGÅENDE

MAJORSTUEN: LYS 1-ROMS HYBEL. EGET KJØKKEN OG DUSJ - DELER BAD. LEDIG OMGÅENDE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN INDUSTRIGATA 56, HYBEL, 0357 OSLO MAJORSTUEN: LYS 1-ROMS HYBEL. EGET KJØKKEN OG DUSJ - DELER BAD. LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STRØMMEN SENTRUM STØPERIVEIEN 2B, LEILIGHET 205, 2010 STRØMMEN STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

Detaljer

KOSELIG OG PRAKTISK 2 ROMS MED TERRASSE OG GARASJEPLASS.

KOSELIG OG PRAKTISK 2 ROMS MED TERRASSE OG GARASJEPLASS. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BJERGSTED SVERDRUPSGATE 52, 4007 STAVANGER KOSELIG OG PRAKTISK 2 ROMS MED TERRASSE OG GARASJEPLASS. LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. ELEKTRISITET INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE:

Detaljer