Avtale. Tou Scene AS, fnr Stavanger kommune, fnr forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale. Tou Scene AS, fnr. 985072612. Stavanger kommune, fnr. 964965226. forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk"

Transkript

1 Avtale mellom Tou Scene AS, fnr og Stavanger kommune, fnr om forvaltning og drift av Tou Scene & Kunstfabrikk 1. Avtalen gjelder Tou Scene AS tildeles ved denne avtalen eneretten til å utføre forvaltning og drift av Stavanger kommunes kulturanlegg Tou Scene & Kunstfabrikk, del av gnr. 53 bnr. 425, jf. vedlagte kartutsnitt (vedlegg 1). Anlegget er ervervet av Stavanger kommune i Tou Scene sin leieavtale som avvikles ved denne avtalen er datert Avtalen er inngått iht. bestemmelser om tjenestekonsesjoner i forskrift til lov om offentlige anskaffelser. 2. Formål Tou-visjonen Avtalens grunnlag er formannskapssak 19/14, Nye Tou valg av driftsmodell og videre prosjektutvikling, vedtatt , jf. arkivsak 13/13199, Stavanger kommune. Avtalens formål framgår av saksframlegget og er nærmere beskrevet i sakens vedlegg 1, særlig punkt 3. Her heter det at Tou Scene & Kunstfabrikk er et kulturanlegg Stavanger kommune har kjøpt og utvikler for å oppfylle kulturpolitiske mål. Stavanger kommune har som vedtatt kulturpolitisk mål å «være en attraktiv by for kunstnere», herunder generelt «legge til rette for at både unge og etablerte talenter skal kunne arbeide og bo i regionen» og konkret «utvikle gamle Tou bryggeri som et regionalt og nasjonalt senter for produksjon og formidling av kunst og kultur». (Kulturbyen Stavanger , kommunedelplan for kunst og kultur). Stavanger kommune kjøpte gamle Tou bryggeri for å utvikle byggene til kunstfabrikk, scene og møtested. Tou Scene & Kunstfabrikk skal bli et produksjonssenter for kunstnere og musikere, et formidlingssenter for musikk, scenekunst og visuell kunst, og et sosialt møtested med kafé og bar. Det er denne helheten, og mulighetene for tverrkunstnerisk samvirke, som vil gjøre Tou Scene & Kunstfabrikk unikt. Anlegget vil m.a.o. bli preget av ustrakt 1

2 parallellbruk, dvs. at mange og ulike aktiviteter vil foregå samtidig. Dette krever god og samordnet planlegging av kunstneriske aktiviteter, publikumsflyt og varetransport. Stavanger formannskaps valg av driftsmodell for Tou Scene & Kunstfabrikk skal sikre at anlegget driftes med utgangspunkt i en helhetlig forståelse og plan med tanke på utnyttelse og ivaretakelse av bygningskomplekset, men ikke minst med tanke på potensialet for kunstnerisk samarbeid og nyskaping. Tou Scene & Kunstfabrikk representerer store verdier for Stavanger kommune som huseier. Dette er verdier som må forvaltes, driftes, vedlikeholdes og utvikles (FDVU) på en best mulig måte. Det legges til grunn at huseier ved Stavanger eiendom ivaretar det overordnede FDVUansvaret, mens valgt driver står for daglig drift. 3. Arealoversikt Tou Scene & Kunstfabrikk består av følgende; a. Tou Scene areal iht. avtale med leierett til kvm + tiltrådt opsjon på verkstedsfløy og maskinhall 437 kvm + Ølhallene (8 stk. etter bygging av atelierhus) 1131 kvm + areal overtatt fra annen leier, arkitekter, mellombygget 100 kvm b. Atelierhus, 3. etasje kvm c. Atelierhus, udisponert (1. og 2. etasje, planlagt) kvm d. Øvingsfellesskap for rytmisk musikk (planlagt) kvm e. AB8, hus i porten. Egen avtale, vdl nr 4 96 kvm f. AB7, utleid til Patric Gill, vdl nr 3 36 kvm g. Øvingscontainere, jfr. egen avtale vdl nr 5 Inntil videre disponerer Tou Scene udisponert areal i samarbeid med Stavanger eiendom. Dette gjelder 3c og d som antas mulig brukt til lager, verksted og diverse aktiviteter. Se vedlagte tegninger, vdl nr 1 og Tou Scenes lokaler og Tou-visjonen Tou Scenes lokaler, jf. punkt 3, er av vesentlig betydning for gjennomføringen av visjonen for hele anlegget, jf. punkt 2. Disse lokalene er i dårlig teknisk stand og oppgradering må vurderes i arbeidet med den reviderte mulighetsstudien (2014) for videre utvikling av anlegget og realisering av formålet. 5. Leieavtale datert mellom Tou Scene og Tou næringspark Leieavtalen, som er overtatt av Stavanger kommune ved kjøp av eiendommen, er hjemmelen for at denne avtalen inngås med direkte forhandling. Leieavtalen termineres ved inngåelse av denne tjenestekonsesjonsavtalen. Avtalens vilkår justeres og videreføres i denne avtalen. 2

3 6. Bestiller og huseiers ansvar Stavanger kommune er etter denne avtalen både bestiller av en tjeneste, jf. punkt 2, og huseier. Som bestiller har kommunen ansvar for tilrettelegging for realisering av formålet (Touvisjonen), jf. punkt 2 og 12. Som huseier har kommunen ved Stavanger eiendom det overordnede FDVU-ansvaret (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling), konkretisert til utvendig skallvedlikehold (bygningsskall), utskiftninger, kontroller, serviceavtaler og bygningsforsikring. 7. Utfører og drivers ansvar Tou Scene AS er etter denne avtalen utfører/tjenesteleverandør, jf. punkt 2, og driver av kulturanlegget Tou Scene & Kulturfabrikk. Som utfører har Tou Scene AS ansvar for realisering av formålet (Tou-visjonen), jf. punkt 2, innenfor de til enhver tid gjeldende ressursrammer, jf. punkt 12. Som driver av anlegget er Tou Scene AS ansvarlig for løpende drift av eiendomsmassen. Dette omfatter løpende innvendig og utvendig drift og vedlikehold som ikke er tillagt huseier, inkludert uteareal. Utfører er økonomisk ansvarlig for alle alarmtjenester. Etablering av alarm skjer i samarbeid med huseier. 8. Nærmere om rettigheter og plikter Partenes rettigheter og plikter iht. pkt 6 og 7 relatert til eiendommen er nærmere beskrevet i vdl nr Utleie Tou Scene AS er ansvarlig for all utleie i Tou Scene & Kunstfabrikk. Utleien skal være iht. formålet beskrevet i punkt 2 og formannskapssak 19/14, og bidra til realisering av Touvisjonen. Som utleier har Tou Scene AS ansvar for utarbeidelse og oppfølging av alle leieavtaler, ordensregler for utleielokalene mv. Utleier skal også forestå etablering av en egen leietakerforening for atelierhuset, jf. denne avtalens vedlegg 7. Ved fastsetting av leiepriser skal Stavanger kommune konsulteres, da dette vil kunne påvirke behovet for økonomisk vederlag til driver, jf. punkt 12 Utleien av atelierhuset er nærmere beskrevet og regulert i vedlegg 7. 3

4 10. Kommunikasjon og rapportering Det skal etableres rutiner for faste møter mellom Stavanger kommune og Tou Scene AS om oppfølging av avtalen og driften av Tou Scene & Kunstfabrikk. Det skal føres referat fra møtene. Tou Scene AS skal årlig rapportere tjenesteleveransen. Årsrapporten skal inneholde vurdering av måloppnåelse, jf. punkt 2, avvik i forhold til drifts- og vedlikeholdsbudsjett, samt peke på kortsiktige og langsiktige utfordringer og forslag til tiltak for videre måloppnåelse. Rapporten vil framlegges til politisk behandling i Stavanger kommune. 11. Varighet Avtalen trer i kraft og løper i 10 år. Tou Scene AS har opsjon på ytterligere 2 x 10 år på tilsvarende vilkår. Reforhandling starter 1 år før utløp og skal være avsluttet 6 måneder før utløp. Avtalen skal revideres/reforhandles etter hvert som anlegget rehabiliteres og bygges ut. Dvs. ved videre rehabilitering av atelierhuset (1. og 2. etasje), ved utbygging av øvingsfellesskapet for rytmisk musikk og ved utbygging av Tou Scene-delen av anlegget. Avtalen skal minst revideres/reforhandles hvert 5. år. Revidert mulighetsstudie kan gi grunnlag for revidering av denne avtalen. Det samme gjelder endringer på eiersiden som helt eller delvis salg av eiendommen og lignende. 12. Vederlag For gjennomføring av avtalens vilkår, vil Stavanger kommune årlig yte et økonomisk vederlag til Tou Scene AS. Vederlaget ses i relasjon til at Tou Scene AS med denne avtalen både er tjenesteleverandør ift. Tou-visjonen, dvs. de kulturpolitiske mål med Tou Scene & Kustfabrikk, jf. punkt 2, og driver av kulturanlegget, jf. punkt 7. Førende for vederlagsberegning er også avvikling av eksisterende leieavtale. Samlet vederlag, inkl. tidligere driftstilskudd, settes ved avtaleinngåelse til kr Vederlaget indeksreguleres årlig i samsvar med konsumprisindeksen, første gang for 2016 med indeks fra oktober 2014 til oktober Organisasjonsendring, overdragelse, o. l. Hel eller delvis overdragelse eller annen lignende endring på utfører/driversiden er ikke tillat uten huseiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder selskapsendring eller annen endring som kan ha betydning for huseier. 4

5 14. Mva. Tou Scene er fullt ut ansvarlig for korrekt mva-håndtering. Dette må skje i nært samarbeid med Stavanger kommune ved Stavanger eiendom og SK regnskap. Partene skal til enhver tid ha oppdaterte og samsvarende mva-regnskap og -rutiner. 15. Forsikring Hver av partene forsikrer sine interesser og sitt ansvar. Tou Scene er ansvarlig for eventuell avbruddsforsikring. Kommunen dekker ikke tap knyttet til eventuelle avbrudd. 16. Avvikling av forholdet Ved opphør av avtalen skal alle Tou Scene sine forpliktelser knyttet til forholdet være avviklet. Tilbakelevering av eiendommen er nærmere regulert i vdl 6. Dersom lover eller tilsvarende vesentlige ytre uforutsette forhold trer inn og medfører at grunnlaget for denne avtalen ikke lenger er til stede og avtaleforholdet må avvikles, skal partene straks etablere et avviklingsstyre. Avviklingsstyret skal minst bestå av en representant fra styret til Tou Scene, en representant fra rådmannen i kommunen og en representant oppnevnt av ordføreren i kommunen. Det tilligger styret å forestå avviklingen av forholdet og eventuelt tilrettelegge grunnlag for ny drift, helt eller delvis. Vesentlig mislighold er grunnlag for heving av avtalen. 17. Force majeure Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som f.eks. brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon mv., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar begge parter fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i den grad disse forhold umuliggjør oppfyllelse eller vil medføre vesentlig høyere kostnader. 18. Tvistebehandling Uenigheter skal søkes løst i minnelighet. Stavanger tingrett er verneting for forhold relatert til avtalen. Intensjon om avtaleinngåelse må kunngjøres før forpliktende avtale kan inngås. 5

6 Stavanger, For Tou Scene AS For Stavanger kommune Per Ramvi styreleder Inger Østensjø rådmann Vedlegg: 1. Kartutsnitt for eiendommen Tou Scene & Kunstfabrikk, del av gnr. 53 bnr Bygningselementer og arealer for Tou Scene & Kunstfabrikk, jf. arealoversikt i avtalens punkt 3 3. Leiavtale for bygg AB7 4. Leieavtale for bygg AB8 5. Avtale om drift av øvingskonteinerne 6. Ansvar, rettigheter og plikter relatert til eiendommen 7. Retningslinjer for utleie av atelierhus 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Vedlegg 6 Ansvar, rettigheter og plikter relatert til eiendommen. Driver er Tou Scene, huseier er Stavanger kommune 1. DRIVERS PLIKTER OG RETTIGHETER Driver er ansvarlig for virksomhetens lovlighet herunder lovpålagte plikter knyttet til bruk av eiendommen. Oppfyllelse skal dokumenteres på forespørsel. Driver skal ha et daglig tilsyn og gi skriftlig melding om mulige skader og mangler m.v. innen rimelig tid etter at driver har eller burde ha oppdaget dem og som driver mener huseier er ansvarlig for. Driver er ansvarlig for løpende drift av eiendomsmassen, innvendig og utvendig drift og vedlikehold som ikke er tillagt huseier, inkludert uteareal. Alt nødvendig arbeid skal utføres uten ugrunnet opphold. Huseier kan få arbeid utført for drivers regning. Dette skal så langt som mulig og hensiktsmessig varsels på forhånd. Dette er eksemplifisert med: 1. Renhold samt innvendig og utvendig vindusvask 2. Vedlikehold av overflater, dører, låser, nøkler, ruter, vannkraner, servanter, lamper og belysning, elektriske kontakter og brytere, avløpsrør til egen vannlås mv. 3. Utvendig feiing og strøing 4. Energiforbruk, kommunale avgifter samt renovasjon 5. Hærverk, tagging og annet skadeverk 6. Brannvern og tilfredsstillende HMS system, herunder brannvernleder. 7. Forsikring av aktivitet, innhold, løsøre, inventar mv. Driver plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for egen bruk av lokalene derav ev. endringer av ethvert slag. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar eller annen offentlig myndighet som gjelder drivers virksomhet, er drivers ansvar. Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre brukere eller naboer. Kostnaden ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er drivers sitt ansvar. Driver plikter å følge de ordensregler, brann- og rømningsinstrukser samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Videre plikter driver å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter og instrukser som er eller måtte bli innført og som omfatter leieforholdet. Enhver skade på eiendommen som omfattes av leieforholdet må Vdl 6 til tjenestekonsejsonsavtale mellom Tou scene og Stavanger kommune Side 1 av 4

28 straks meldes til huseier. Driver plikter å holde rom med vann- og/eller avløpsrør så godt oppvarmet at frysing unngås. Driver er pliktig til å bistå ved og legge til rette for besøk fra tilsynsmyndigheter. Driver plikter å gi huseier adgang til lokalene i kontor-/forretningstid alle dager for ettersyn, reparasjon, drift og vedlikehold, inspeksjon, taksering etc. Driver plikter å behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet. Driver plikter å gjøre sitt beste for å holde driftkostnadene nede. 2. HUSEIERS PLIKTER OG RETTIGHETER Huseier er ansvarlig for eiendommens lovlighet herunder lovpålagte plikter knyttet til eiendommen. Oppfyllelse skal dokumenteres på forespørsel. Huseier har et rutinemessig tilsyn med eiendommen. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar eller annen offentlig myndighet som gjelder eiendommen er huseiers ansvar. Huseier har ansvar for dokumentasjon av eiendommen. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har huseier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. Huseier disponerer egen nøkkel som, om nødvendig, kan benyttes i slike tilfelle. Oppstår mangler i leietiden som huseier er ansvarlig for, skal huseier utbedre disse innen rimelig tid. Huseier har det overordnede FDVU-ansvaret (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling), konkretisert til utvendig skallvedlikehold (bygningsskall), utskiftninger, kontroller, serviceavtaler og bygningsforsikring. 3. VEDLIKEHOLD Det påhviler huseier å sørge for at bygningen med inkorporerte tekniske innretninger som eksisterte på overleveringstidspunkt eller er tilført av huseier etter at leieforholdets start holdes i tilfredsstillende stand. Utbedringer utføres uten ugrunnet opphold. Huseier plikter å sørge for utvendig bygningsmessig vedlikehold. Kvalitetsnivå og omfang av tjenester nevnt i dette punkt besluttes av eiendomssjefen. Eiendomssjefen vil imidlertid søke et tett samarbeid med driver slik at ønsker og behov best mulig kan tilfredsstilles innenfor tildelt budsjett. På forespørsel kan vedlikeholdsrutiner opplyses nærmere. Huseier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige for eiendommens forsvarlige ytre vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert endringsarbeid så vel i som utenfor de leide lokaler. Driver plikter å medvirke til at ledninger, kanaler, rør etc. til andre deler av eiendommen, føres gjennom det leide lokale uten hinder av drivers innredning etc. Huseier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for driver, Vdl 6 til tjenestekonsejsonsavtale mellom Tou scene og Stavanger kommune Side 2 av 4

29 og i størst mulig grad varsle driver på forhånd. Driver plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene fører til vesentlige merutgifter for leietaker. Det påhviler driver å bekoste indre vedlikehold av lokalene, herunder også ut- og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming, slik at disse er i håndverksmessig god stand. Vedlikeholdsplikten omfatter også innretninger anbrakt i lokalene av driver. Vedlikeholdsplikten for driver omfatter også fornyelse av overflater, som gulv, vegger og tak og annen oppussing og istandsetting innvendig. Videre omfatter vedlikeholdsplikten ledninger og innretninger som hører til forsyning med og avløp av vann, gass, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, Alt arbeid driver plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, med normale intervaller i leieperioden og på en håndverksmessig god måte. Driver blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt leietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy. Drivers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokaler. Driver plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som huseier har gitt tillatelse til å sette opp. Oppfyller ikke driver sin vedlikeholdsplikt er huseier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for drivers regning. 4. ENDRING AV EIENDOMMEN Endringer av eiendommen, herunder ominnredning av fastmontert inventar eller innredning må ikke finne sted uten huseiers skriftlige forhåndsgodkjenning. 5. FRAFLYTTING Dersom ikke annet er avtalt tilbakeleveres eiendommen i samme stand som de ble overtatt, dog med unntak for normal slitasje og elde. Ved kontraktens utløp skal drivers eiendeler være fjernet. Fast innredning/inventar, delevegger, ledninger o.l. må ikke fjernes med mindre huseier krever eller samtykker i det. Drivers rettigheter til slikt inventar tilfaller huseier uten godtgjørelse. Huseiers krav om tilbakeføring til opprinnelig stand kan fremsettes fullt ut selv om huseier i leieperioden har samtykket til endringene. Driver tilkommer intet vederlag for forandringer og forbedringer i de leide lokaler, som han selv har latt utføre, med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene. I god tid før avtalens opphør skal det avholdes en felles befaring mellom driver og huseier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering. Mangler som driver ikke har utbedret kan huseier la utføre for drivers regning. Eiendeler som ikke fjernes anses etterlatt og tilfaller huseier dersom driver ikke avhenter eiendelene etter å ha blitt tilsendt skriftelig varsel med 14 dagers frist for slik avhenting. Søppel og etterlatte gjenstander/innredning kan huseier fjerne for drivers regning. Vdl 6 til tjenestekonsejsonsavtale mellom Tou scene og Stavanger kommune Side 3 av 4

30 6. KONTRAKTSBRUDD/ERSTATNINGSPLIKT Driver blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt leietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen, dersom skaden ikke dekkes av den til enhver tid gjeldende forsikring. Dersom driveren forsømmer sin plikt til å melde om skader iht. pkt. 1 taper driveren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade som kan tilskrives forsømmelsen. Driver kan kreve erstatning for tap som følge av huseiers mislighold. Erstatningen dekker kun direkte tap. Drivers indirekte tap dekkes ikke med mindre huseier har handlet grovt uaktsomt. Kortere avbrudd i forsyning av vann, strøm, luft, etc kan driver ikke kreve erstatning for. Vdl 6 til tjenestekonsejsonsavtale mellom Tou scene og Stavanger kommune Side 4 av 4

31 Retningslinjer for utleie av atelierhuset i Tou Scene & Kunstfabrikk Målgruppe Atelierhusets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere. Dersom atelier blir stående tomme over tid, kan utleier leie lokalene midlertidig ut til annen virksomhet relatert til Tou-visjonen (for eksempel designere, fotografer, filmarbeidere osv.). Utlysning Ledige atelier som er aktuelle for utleie over en lengre periode skal lyses ut/bekjentgjøres av utleier. Tildeling av ledige atelier og tid i fellesverksteder og prosjektrom Tildeling av ledige atelier forestås av en egen atelierkomité. Gjesteatelier tildeles imidlertid fortløpende av utleier etter forutgående drøfting med leietakerforeningen. Atelierkomiteen settes sammen av: 1 representant for utleier, utpekt av utleier selv 1 representant for atelierhusets leietakerforening, valgt av foreningen selv 1 representant for lokale kunstinstitusjoner (kunstsenteret, kunstmuseet, kunstforeningen/ kunsthallen), foreslått av utleier etter dialog med Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) I tillegg skal Stavanger kommune ha en observatør i komiteen. Utleier fremmer forslag om sammensetning, Stavanger kommune ved rådmannen godkjenner sammensetnigen. Utleier leder komiteen og har sekretariatsfunksjonen. Komiteens medlemmer oppnevnes for en periode på fire år. Atelierkomiteen skal tildele ledige atelier basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for atelierplass i Tou Scene & Kunstfabrikk. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike kunstneriske uttrykk representert, med spenn i alder og av begge kjønn. Utleier tildeler tid i fellesverksteder og prosjektrom. Atelierhusets leietakere har fortrinnsrett til husets verksteder og prosjektrom, men disse skal også bekjentgjøres overfor og kan brukes av andre kunstnere og kulturarbeidere etter søknad. Utleier inngår egen leieavtale med Stiftlesen Grafisk Verksted. Leieperiode Normal leieperiode for atelier er til 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker. Leieperioden for etableringsatelier er inntil 2 år.

32 Krav om kunstnerisk aktivitet i leieperioden Det stilles krav til leietakere i atelierhuset om kunstnerisk aktivitet. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet. Leiepris Utleier skal tilby lokalene i atelierhuset basert på prinsippet om «et leienivå tilpasset brukergruppenes økonomiske situasjon», jf. sak 19/14 i Stavanger formannskap. Ved oppstart i 2014 settes leien til kr 800 pr. m2 pr. år, inkl. oppvarming, strøm og andel fellesareal/ -kostnader. Leien for etableringsatelier settes til kr 400 pr. m2 pr. år. Leien vil bli indeksregulert årlig. Leie av prosjektrom (i 3. etasje) og fellesverksteder (i 1. og 2. etasje, på sikt) kommer i tillegg. Leietakerforening Etter innflytting skal det etableres en egen leietakerforening, som skal bistå utleier og driver Tou Scene AS i det daglige. Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for atelierhusets leietakere.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Hekon - Helgeland Eiendomkontroll Johnny T Pedersen Lars Meyers gt 14, 8622 MO I RANA Tlf: 91186712 E-post: johnny@hekonno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Einmoen,

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE KONKURRANSGRUNNLAG UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE Hurum, den 13.11.2014 1. INNLEDNING Driften av campingplassen på Rødtangen er ledig og lyses ut for perioden primo 2015 31.12.2024.

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom sykehjemmet, Kåfjord helsesenter Dato: 01.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

LEIEKONTRAKT 1. AVTALENS PARTER

LEIEKONTRAKT 1. AVTALENS PARTER LEIEKONTRAKT 1. AVTALENS PARTER Navn: Adresse: Organisasjonsnr./Fødselsnr.: - heretter kalt leier og Navn: Den norske stat ved Landbruks- og matdepartementet Adresse: Postboks 8007 Dep., 0030 Oslo Organisasjonsnr.:

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NÆRINGSEIENDOM -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hønsa Brakkerigg Kort sagt - Garasje/verksted og brakkerigg - Strategisk plassering

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 2012-2016 L --------- --------------------------------------------- - -- -- -- ---------- -- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9167 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1982 I Saksbehandler: Line Kristiansen Sluttbehandlede

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer