Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR"

Transkript

1 Møteprotokoll Utval : Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: Tid spunkt : 10:00 til 12:00 Følgjande faste medlemma r møtte : Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Hans Erik Ringkjøb Nestleder VOSS Marta Finden Halset Medlem VIK Eva Hage Solstad Medlem SFFK Aslaug Hellesøy Medlem HOFK Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Følg jande varamedlemma r møtte: Namn Møtte for Representerer Marianne Øren Jan Geir Solheim LÆR Merknada r Frå administrasjonen møtte : Namn Stilling Anbjørg Nornes Sekretær Andre: Tom Dybwad Kristoffer Ullern Hansen Veronika Seim Bech Fylkesmannen i Sogn Fjordane SNO, Aurland Landbrukssjef Vik kommune Underskrift: Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

2 Saksliste Utvals - saksnr ST 36/12 ST 37/12 ST 38/12 ST 39/12 ST 40/12 Innhald Lukka Arkiv - saksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden Underskrift av protokoll frå forige møte Nærøyfjorden verneområde - namn på verneområdestyre Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til endra plassering av informasjonstavler på Stigen. Nærøyfjorden landskapvernområde - søknad om fiskebru ved elvehølen Støa ii Nærøydalselva ST 41/12 Nærøyfjorden landskapsvernområde - økonomisk støtte til benk ved Fresvikstølen Engi ST 42/12 Nærøyfjorden landskapsvernområde - økonomisk støtte til måling av hovudhuset på Styvi gnr bnr 2012/ / / / /3591 RS 3/12 Midler til forvaltningsknutepunkt /4757 RS 4/12 Supplerende tildelingsbrev på miljøområdet /4757 Orientering Tilskot til landbruksdrift på Styvi Orienteringssaka vart oppretta som styresak 43/12 i møte, arkivsak 2012/3809. Orienteing om rasvoll ved Skjerpi i Nærøydalen Sekretær orienterte om saka Orientering om sk jøtselsplan for Dyrdal og Nedbergo Fylkesmannen har sett i gang arbeidet med skjøtselsplan for Dyrdal. Det meste av området som vert omfatta av skjøtselsplan for Dyrdal ligg utanfor verneområdet, men deler av beiteområda er med, og ligg i verneområdet. Forvaltar er invitert til å delta i planprosessen. Verneområdestyret vert orientert om arbeidet. Fylkesmannen har fått utarbeidt skjøtselsplanen for Nedbergo. Utkast til skjøtselsplan vert sendt til Direktoratet for naturforvaltning til godkjenning i haust, før den vert overlevert til verneområdestyret for vidare handsaming. Verneområdestyret gjer vedtak om og leggja planen ut på høyring etter fagleg gjennomgang.

3 Oppfylging av arbeidet med reperasjon av forbygging av Styviselva NVE har skrive rapport etter synfaring i samband med møtet i verneområdestyret 8. juni Kostnadsoverslaget på reperasjon av forbygging er ca. kr. 1,5 mill, då med tilføring av stein utanfrå. Tom Dybwad orienterte om at Mikal Hov har kome med framlegg om og nytta stein frå rasområde på Styvi til reperasjon av forbygging av elva for å redusera kostnadane noko. Tom og forvaltar reiser til Styvi på synfaring for og vurdera denne løysinga. NVE i samarbeid med Fylkesmannen vil kalla inn til møte om vidare arbeid og finansiering i haust. Noralv Distad møter for verneområdestyret. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har fått ekstra tildeling av midlar til tiltak i naturvernområde, til opprydding og utbetring av orkanskader. Noko av desse midlane vil kunne nyttast til elveforbygging på Styvi, men finansieringa er ei stor oppgåve framover. Bestillingsdialogen for 2013, orientering v/kristoffer Ullern Hansen, SNO Gjennom bestillingsdialogen med SNO, set verneområdestyret opp budsjett for prioriterte tiltak som skal gjennomførast i verneområdet i Denne saka kjem opp på møte i verneområdestyret i november. Styremedlemane og andre kan koma med innspel til tiltak til møtet. Før neste møte i verneområdestyret, inviterer forvaltar administrativt konktaktutval, SNO og leiar i Verdsarvparken til møte for å samordna tiltak innan Nærøyfjorden verneområde. RS 3/12 Midlar til forvaltningsknutepunkt 2012 Sekretær orienterte om utlysing av midlar til utvikling av forvaltningsknutepunkt. Aurland er forvaltningsknutepunkt for verneområda Stølsheimen og Nærøyfjorden. Det vert søkt om midlar til eit forprosjekt for å sjå på utvikling av forvaltningsknutepunktet, og oppbygging av nye informasjonspunkt/senter innan verneområda Stølsheimen og Nærøyfjorden. Sekretær skriv eit framlegg som vert sendt til styret for gjennomlesing innan Invitasjon til Stigen frå Hege Strømme og Dee Cunningham Verneområdestyret fekk invitasjon frå Stigen Gard til og koma på vitjing på Stigen. Styret takka ja til invitasjonen, og ynskjer og vitja Stigen i samband med styremøte 12. november. Tilskotsordning for landbruk i Nærøyfjorden verdsarvområde I Nærøyfjorden landskapsvernområde er gardane på Styvi, Nedbergo og Stigen innan for landskapsvernområdet. Stigen, og eit av gardsbruka på Styvi, har drifssenter i Fresvik og driv gardsbruka i verneområdet. Dei får tilskot til beitedyr, men ikkje arealtilskot. Det er av stor verdi for verneformålet at gardsbruka er i aktiv drift. Verneområdestyret sender ei oppmoding til Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap, om å arbeida for at det skal opprettast ein eigen tilskotskategori til gardsbruk innanfor verneområde som er i drift gjennom samdrift med eit driftssenter utanfor. Tilskotet kan gjevast som halvt arealtilskot.

4 Nytt møte i Nærøyfjorden verneområdestyre Før møtet vert det tur til Stigen, om veret tilet det. 12. november i Undred al.

5 VERNEOMRÅDESTYRET FOR NÆRØYFJORDEN Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval sak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 38/ Nærøyfjorden verneområde - namn på verneområdestyre Innstilling frå forvaltar Namn på verneområdestyret for verneområda Nærøyfjorden landskapsvernområde, Bleia Storebotnen landskapsvernområde, Bleia Naturreservat, Nordheimsdalen naturreservat og Grånosmyrane naturreservat er verneområdestyret for Nærøyfjorden. Saksprotokoll i Verneområdestyre for Nærøyfjorden Handsaming i møte Styret kom med nytt framlegg til namn på verneområdestyret. Framlegget var Nærøyfjorden verneområdestyre. Framlegget vart samrøystes vedteke Vedtak Namn på verneområdestyret for Nærøyfjorden verneområde er Nærøyfjorden verneområdestyre. Saks opplysninger Verneområdestyret skal vedta namn på verneområdestyre. Namnet som er vedteke er det offisielle namnet på verneområdestyret, og skal nyttast i profilmateriale for verneområdet. Profilane for dei norske verneområda vert forvalta av Direktoratet for naturforvaltning.

6

7 VERNEOMRÅDESTYRET FOR NÆRØYFJORDEN Saksframlegg Arkivsaksnr: 2007/ Saksbehandler: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalsak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 39/ Nærøyfjorden landskapsvernområde informasjonstavler på Stigen. - løyve til endra plassering av Innstilling frå forvaltar Verneområdestyre for Nærøyfjorden gjev Nærøyfjorden Verdsarvpark løyve til å endra plasseringa av 2 informasjonstavler, frå kaien ved Stigen til utsiktspunkt ved tunet på garden Nedste Stigen, gnr. 53 bnr. 2. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta 3 pkt. 1.3 c), og gjeld med fylgjande vilkår: Løyvet til oppsetting av informasjonstavlene vert gjeve etter same vilkår som i løyve gjeve av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arkvisaksnr. 2007/ Informasjonstavlene skal setjast inn mot fjellveggen for ikkje og skjerma for utsikta til fjorden, etter avtale med grunneigar. Me gjer merksam på at tiltaket må godkjennast og avklarast med grunneigar på Nedste Stigen. Saksprotokoll i Verneområdestyret for Nærøyfjorden Handsaming i møte Vedtak i tråd med innstilling frå forvaltar. Vedtak Verneområdestyre for Nærøyfjorden gjev Nærøyfjorden Verdsarvpark løyve til å endra plasseringa av 2 informasjonstavler, frå kaien ved Stigen til utsiktspunkt ved tunet på garden Nedste Stigen, gnr. 53 bnr. 2.

8 Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta 3 pkt. 1.3 c), og gjeld med fylgjande vilkår: Løyvet til oppsetting av informasjonstavlene vert gjeve etter same vilkår som i løyve gjeve av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arkvisaksnr. 2007/ Informasjonstavlene skal setjast inn mot fjellveggen for ikkje og skjerma for utsikta til fjorden, etter avtale med grunneigar. Me gjer merksam på at tiltaket må godkjennast og avklarast med grunneigar på Nedste Stigen. Saks opplysning ar Dokument som bakgrunn for saka: Søknad frå Nærøyfjorden Verdsarvpark om godkjenning for endra plassering av informasjonstavle på Stigen, datert Nærøyfjorden landskapsvernområde løyve til oppsettinga av informasjonstavler, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, datert Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Naturmangfaldlova av 19.juni 2009 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gav Nærøyfjorden Verdsarvpark løyve til oppsetting av 2 informasjonstavler ved kaien til Stigen. I ettertid har grunneigarane på Nedste Stigen, Hege Strømme og Dee Cunningham, planlagt ein kvileplass i nærleiken av tunet på garden. Denne plassen meiner dei vil vera ein fin for plassering av informasjonstavlene. Dei ynskjer og plassera tavlene inn mot fjellveggen, for å unngå at tavlene skal skjerma for utsikta, og verta dominerande i landskapet. Vurdering Forvaltar viser til Fylkesmannen sin vurdering i samband med løyve til oppsetting av informasjonstavlene saksnr. 2007/ , og legg denne til grunn for tilrådinga. Oppsettinga av informasjonstavler er i tråd med forvaltningsplan for Nærøyfjorden, og skjøtselsplan for Stigen. I løyvingsbrevet frå Fylkesmannen er det uttalt: Fylkesmannen meiner at arbeidet med informasjonstavler og merking av stiar er viktig både som identitetsskapande tiltak og for bruken av området med friluftsliv og naturbasert reiseliv. Ny plassering av tavlene ved tunet på Nedste Stigen i samband med kvileplassen, er ein god plassering for og gje informasjon om området til besøkjande. Ved og plassera tavlene inn mot fjellveggen, vil ikkje tavlene skjerma for utsikta, eller dominera i landskapet. Forvaltar tilrår gjennomføring av tiltaket.

9 VERNEOMRÅDESTYRET FOR NÆRØYFJORDEN Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalsak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 40/ Nærøyfjorden landskap svernområde - søknad om fiskebru ved elvehølen Støa i Nærøydalselva Innstilling frå forvaltar Verneområdestyret for Nærøyfjorden gjev grunneigarane på Skjerpi på gnr. 60 bnr. 1, 2 og 3 løyve til oppsetting av fiskebru med nødvendig tilkomst på stor stein i elvehølen Støa i Nærøydalselva. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nærøyfjorden 3, pkt. 1.3 f) og gjeld med fylgjande vilkår: Fiskebrua med tilkomst skal setjast opp på ein skånsam måte for naturen, og med minst mogleg inngrep i landskapet. Dersom grunnlaget for løyvet vert endra, eller omsynet til naturmiljøet på eit seinare tidspunkt til seier det, kan verneområdestyre krevja at fiskebrua med tilkomst skal fjernast, og området tilbakeførast til den tilstanden som var når tiltaket vart sett i gang. Me gjer merksam på at dette løyvet berre gjeld tilhøvet etter verneforskrifta. Søkjar må sjølv innhenta andre nødvendige løyve frå Aurland kommune. Saksprotokoll i Verneområdestyret for Nærøyfjorden Handsaming i møte Verneområdestyret kom med framlegg om nytt punkt under vilkår: Løyve gjeld berre tilhøvet etter verneforskrifta. Søkjar må sjølv innhenta andre nødvendige løyve frå Aurland kommune. Framlegget vart samrøystes vedteke.

10 Verneområdestyret ville ha fylgjande påpeiking i vedtaket: Verneområdestyret ser det som uheldig at tiltaket er gjennomført før søknad. Vedtak Verneområdestyret for Nærøyfjorden gjev grunneigarane på Skjerpi på gnr. 60 bnr. 1, 2 og 3 løyve til oppsetting av fiskebru med nødvendig tilkomst på stor stein i elvehølen Støa i Nærøydalselva. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nærøyfjorden 3, pkt. 1.3 f) og gjeld med fylgjande vilkår: Fiskebrua med tilkomst skal setjast opp på ein skånsam måte for naturen, og med minst mogleg inngrep i landskapet. Dersom grunnlaget for løyvet vert endra, eller omsynet til naturmiljøet på eit seinare tidspunkt til seier det, kan verneområdestyre krevja at fiskebrua med tilkomst skal fjernast, og området tilbakeførast til den tilstanden som var når tiltaket vart sett i gang. Løyvet gjeld berre tilhøvet etter verneforskrifta. Søkjar må sjølv innhenta andre nødvendige løyve frå Aurland kommune. Verneområdestyret ser det som uheldig at tiltaket er gjennomført før søknad. Saks opplysning ar Dokument som bakgrunn for saka: Søknad frå grunneigarane på Skjerpi om løyve til adgangsvandring i elvehølen Støa i Nærøydalselva, datert Spørsmål frå grunneigar Lene Hagen om fiskebru i Nærøydalselva, datert Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Grunneigarane på Skjerpi har sett opp ei fiskebru på ein stein i elvehølen Støa i Nærøydalselva. Fiskebrua er sett opp på ei strekning av elva som ligg innanfor Nærøyfjorden landskapsvernområde. Fiskebrua er sett opp for og gjera fiskeplassen i Støa lettare tilgjengeleg, og for og gjera fiskeplassen tryggare for fiskarane. I søknaden frå grunneigarane på Skjerpi vert det opplyst, og dokumentert med bilde, at det har vore gjort tiltak for og betra tilkomst for fiske ved elvehølen Støa tidlegare år. Forvaltar var på synfaring i Nærøydalselva Grunneigarane opplyste til forvaltar at dei var i god tru om at tiltaket ikkje var søknadspliktig når dei sette opp fiskebrua. Grunneigar på andre sida av elva, Lene Hagen, er i mot tiltaket, og meiner det er skjemmande på naturen, og øydelegg for deira fiske på motsatt side av elva. Ho meiner i tillegg det ikkje har vore noko fiskebru på denne staden tidlegare.

11 Ut frå bilde som er sendt frå grunneigarane på Skjerpi, viser det at det har vore ulike tiltak ved og på den store steinen i Støa tidlegare. Vurdering Nærøyfjorden landskapsvernområde er verna mot alle inngrep eller tiltak som vesentleg kan endra eller verke inn på landskapets art eller karakter jf. verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde 3 punkt 1.1. Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til oppføring av nye bruer og klopper jf. 3 punkt 1.3 f). På fleire stader langs elva er det sett opp bruer og ramper for og betra tilkomsten for fiske i elva. På steinen i Støa viser det merke etter tiltak som er gjennomført tidlegare. Tiltaket er eit mindre fysisk inngrep, og vil i liten grad endra landskapet. Sekretariatet vurderer difor ikkje tiltaket i strid med verneforskrifta 3, og at det kan gjevast løyve til tiltaket etter verneforskrifta 3 punkt 1.3 f). Tiltaket er eit tryggingstiltak for fiskarane, i tillegg til at det gjev betre tilgang til fiskeplassen i Støa. Elveeigarlaget i Nærøydalen har strengt regulert fiske ved at all hofisk skal setjast ut att i elva. Vassdragsregulering i tilføringselva Jordalselva fører til låg vassføring i elva i periodar. Dette har ført til dålege oppvekstvilkår for ungfisk av laks i elva. Elveeigarlaget har difor innført dei strenge fiskereglane i elva. Elvehølen i Støa er vanskeleg og forsera med fisk på kroken, og det er fare for at snøre slitnar, og fisken forsvinn med krok og snøre. Fiskeforvaltar hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har vurdert tiltaket til og vera positivt for å kunne hjelpa på å unngå skade på fisk som skal setjast ut att i elva. Sekretariatet vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen om elva i området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden. Kunnskapen om laks og sjøaure i vassdraget er kjent gjennom NINA-rapport 476 (2010) og driftsplan for Nærøydalselva. Fiske er strengt regulert gjennom fiskereglar for Nærøydalselva. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen om området er bra, og føre-var-prinsippet er tillagt liten vekt. Likevel er det teke med som vilkår at fiskebrua kan fjernast dersom tilhøvet til naturmiljøet på eit seinare tidspunkt tilseier det. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Fiskebruer og tilkomstbruer er sett opp på fleire stader langs Nærøydalselva. Slike tiltak har vore nytta i lang tid for og betra tilgangen på fiske. Det aktuelle tiltaket vert ikkje vurdert til og gjera den samla belastninga på området vesentleg større enn dei tiltaka som alt er i området i dag. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Tiltakshavar har sjølv teke kostnadane med fiskebrua og må bera kostnadane med opprydding, dersom det er trong for opprydding i tilknyting til fiskebrua. Fiskebrua med tilkomst skal vera oppført på ein måte som gjer den minst mogleg synleg gjennom måten den er sett opp på, og med materialbruk og fargeval. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Boltar er skrydd fast i steinen, og det er nytta materiale av jern og tre i bru med rekkverk. Dette er materiale som er vanleg nytta i området, og er det som er mest forsvarleg til denne type bru. Arbeidet med brua er vurdert til og vera gjennomført på ein miljøforsvarleg måte. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane etter naturmangfaldlova 8 til 12, og verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde, meiner sekretariatet tiltaket kan gjennomførast.

12

13 VERNEOMRÅDESTYRET FOR NÆRØYFJORDEN Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval sak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 41/ Nærøyfjorden landskapsvernområde Fresvikstølen Engi - økonomisk støtte til benk ved Innstilling frå forvaltar Verneområdestyret for Nærøyfjorden gjev Fresvik Bygdalag inntil kr i økonomisk støtte til kjøp av to benker. Benkane skal plasserast ved stølen Engi, ein av innfallsportane til Nærøyfjorden landskapsvernområde. Løyvinga står ved lag ut Midlane vert dekka av budsjettpost tiltaksmidlar. Det må innhentast nødvendige løyve til tiltaket frå grunneigarar på staden, og Vik kommune. Saksprotokoll i Verneområdestyre t for Nærøyfjorden Handsaming i møte Vedtak i tråd med innstilling frå forvaltar Vedtak Verneområdestyret for Nærøyfjorden gjev Fresvik Bygdalag inntil kr i økonomisk støtte til kjøp av to benker. Benkane skal plasserast ved stølen Engi, ein av innfallsportane til Nærøyfjorden landskapsvernområde. Løyvinga står ved lag ut Midlane vert dekka av budsjettpost tiltaksmidlar. Det må innhentast nødvendige løyve til tiltaket frå grunneigarar på staden, og Vik kommune.

14 Saks opplysning ar Dokument som bakgrunn for saka: Søknad om tiltaksmidlar frå Fresvik Bygdalag, datert Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Fresvik Bygdalag søkjer om tiltaksmidlar til kjøp av to benker som dei ynskjer og plassera ved stølen Engi i Fresvik. Dei ynskjer og plassera benkane ved sida av steinen med verdsarvplata i bronse. Benkane skal kjøpast inn frå ein snikkar i Fresvik. Pris pr. benk er ca. kr Benkane er i massiv tre. Prisen inkluderer transport og montering. Bygdalaget utfører eigeninnsats med tilrettelegging av plassen. Vurdering Stølen Engi og plassen der benkane skal plasserast, er utanfor grensa for Nærøyfjorden landskapsvernområde. Plassering av benkane vert difor ikkje vurdert etter verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde. Sekretariatet vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden, og informasjon som er utarbeida til bruk i Nærøyfjorden Verdsarvområde. 9 Føre-var-prinsippet: Det er god kunnskap om område og tiltaket, og føre-varprinsippet er difor tillagt liten vekt. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Tilrettelegging med benkar ved informasjonsplakaten vil ikkje medføra auka belastninga på området, men medverka til betre tilrettelegging av informasjonen ved innfallsporten til verneområde. Nærøyfjorden Verdsarvpark planlegg ein innfallsportal ved parkeringsplassen ved Engi. Bygdalage bør samkøyra planane om oppsetting av benkane med Verdsarvparken. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Ved tilrettelegging med benkar, vil det føre til at besøkjande nyttar plassen som kvileplass. Fresvik Bygdalag har ansvar for vedlikehald av benkane og halda plassen i orden. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Benkane som er planlagt innkjøpt, er i tre, og høver fint i landskapet. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane etter naturmangfaldlova 8 til 12, rår forvaltar verneområdestyret til å løyve inntil kr i økonomisk støtte til tiltaket.

15 VERNEOMRÅDESTYRET FOR NÆRØYFJORDEN Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval sak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 42/ Nærøyfjorden landskapsvernområde hovudhuset på Styvi - økonomisk støtte til måling av Innstilling frå forvaltar Verneområdestyre for Nærøyfjorden gjev Bjørn Henning hov kr i tilskot til måling av hovudhuset på Styvi gnr.58/bnr.1. Midlane vert utbetalt frå budsjettpost tiltaksmidlar. Løyvinga står ved lagt ut Løyvet gjeld med fylgjande vilkår: Vedlikehald av bygningen skal gjennomførast etter lokal byggeskikk på staden, dvs. målast i same farge som bygningen har i dag. Arbeidet skal gjennomførast innan utgangen av Tilskotet vert utbetalt etter forvaltar har vore på synfaring og godkjent at arbeidet er sluttført. Saksprotokoll i Verneområdestyret for Nærøyfjorden Handsaming i møte Verneområdestyret kom med framlegg til nye punkt under vilkår: Arbeidet skal om mogleg gjennomførast innan utgangen av Tilskotet vert utbetalt etter forvaltar har vore på synfaring og godkjent at arbeidet er sluttført. Dersom arbeidet ikkje er gjennomført innan utgangen av 2013, skal midlane tilbakeførast til verneområdestyret.

16 Vedtak Verneområdestyre for Nærøyfjorden gjev Bjørn Henning Hov kr i tilskot til måling av hovudhuset på Styvi gnr.58/bnr.1. Midlane vert utbetalt frå budsjettpost tiltaksmidlar. Løyvinga står ved lagt ut Løyvet gjeld med fylgjande vilkår: Vedlikehald av bygningen skal gjennomførast etter lokal byggeskikk på staden, dvs. målast i same farge som bygningen har i dag. Arbeidet skal om mogleg gjennomførast innan utgangen av Tilskotet vert utbetalt etter forvaltar har vore på synfaring og godkjent at arbeidet er sluttført. Dersom arbeidet ikkje er gjennomført innan utgangen av 2013, skal midlane tilbakeførast til verneområdestyret. Saks opplysning ar Dokument som bakgrunn for saka: Søknad om tilskot til måling av hus på Styvi frå Bjørn Henning Hov, datert Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Skjøtselsplan for Styvi Hovudhuset på Styvi treng oppussing med ny måling og reparasjon av taket. Bjørn Henning Hov har fått tilbodspris på arbeidet frå eit målarfirma. Pristilbodet er på kr mva. Hov opplyser på telefon at han vil ta kostnadane med frakt til Styvi av materiale og målarmeister/arbeidsfolk. På Styvi ligg båe gardane inne i Nærøyfjorden landskapsvernområde, og har høgare vernestatus enn andre gardar i Nærøyfjorden som ligg utanfor grensa for verneområde. Hovudhuset på Styvi gnr.58/bnr.1 er gamalt (ferdig oppsett i 1851) og eit særprega bygg i tunet der også innvendig det meste er intakt, og med det ein av dei mest verdfulle bygningane på Styvi. Kledningen på huset har ikkje vore skifta, og er den originale kledningen frå Vurdering Styvi er omtala særskilt i forvaltningsplanen for Nærøyfjorden som er særprega kulturlandskap med viktige kulturminne, opplevingsverdiar og kulturbetinga biologisk mangfald, med svært høg prioritet for skjøtsel. På denne bakgrunn er det laga ein eigen skjøtselsplan for å ta vare på desse verdiane. Bygningane er vurdert som verneverdige av kulturavdelinga hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Kledningen på huset er frå 1851, og er med det ein verdi i seg sjølv. Det er difor viktig at huset vert vedlikehalde med ny måling i år. Hovudhuset er høgt med mange skråvinklar, og det medfører ekstra kostnader med målearbeidet. Det er viktig med god sikring/tryggleik for og gjennomføra arbeidet. Sekretariatet vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12:

17 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen i området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden, skjøtselsplan for Styvi-Holmo rapport nr , og synfaringar saman med representant frå kulturavdelinga hjå Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Kunnskapen om området og tiltaket vert vurdert som bra. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen er om området er god, og føre-var-prinsippet er difor tillagt liten vekt i denne saka. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Måling av huset er vedlikehaldsarbeid. Dette punktet vert ikkje vurdert som relevant i denne saka. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Dette punktet vert ikkje vurdert som relevant i denne saka. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Målingsarbeidet vert utført av ein målarmeister. Dette punktet er ikkje relevant i denne saka. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane, rår forvaltar verneområdestyre til å løyve kr i tilskotet til tiltaket.

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Flåmsbrygga, Flåm Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09. 05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:00, 05.09.2017 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: e-post, Fjordsenteret, Aurland Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar deltok: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Stigen Gard og Turer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Stora Ringheim Hotell, Voss Dato: 29.11.2017 Tidspunkt: 11:00 14.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00 Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Bakka skulehus, Aurland Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:00 til 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Sigbjørn Hauge NESTL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Sigbjørn Hauge NESTL VOSS Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Store Ringheim Hotell og Restaurant, Voss Dato: 26.11.2018 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Aurland Dato: 01.03. Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 09:30 11:45 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunehuset, Aurland Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 11:00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Gunn Åmdal Mongstad og

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Gunn Åmdal Mongstad og Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Hotell Vossestølen, Oppheim Dato: 01.03.2017 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR

Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Møteprotokoll Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: Undredal skule Dato: 12.11.2012 Tid spunkt : 10:00 til 14:00 Følgjande faste medlemma r møtte : Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Voss Kulturhus Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK Sigbjørn

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3134 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Utval: Møtestad: E-post Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Nærøyfjorden verneområdestyre Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Olav Turvoll Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Frode Merkesvik MEDL HØY

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Frode Merkesvik MEDL HØY Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Park Hotell, Voss Dato: 21.02.2018 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 10:30 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Hyen Samfunnshus, Hyen i Gloppen Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Gunn Åmdal Mongstad MEDL SFFK

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Gunn Åmdal Mongstad MEDL SFFK Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Fjordcruise, Gudvangen - Flåm Dato: 04.09.2018 Tidspunkt: 11:30 15:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Etter adresseliste SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Rådhuset i Aurland Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Flora samfunnshus, Florø Dato: 16.12.2016 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe Leder

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Stalheim Hotell Dato: 18.06.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: 12.11.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein.

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09.2017-05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:30, 05.09.2017 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Rådhuset, Aurland Dato: 07.02.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE! Nærøyfjorden landskapsverneområde! Bleia - Storebotnen landskapsvernområde! Bleia naturreservat! Nordheimsdalen naturreservat! Grånosmyrane naturreservat Ekstremsportveko

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 10:30 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 03.10.2016 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdes tyre

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdes tyre Møteprotokoll Utval: Møtes tad: Dato : Tids punkt: Ålfotbreen verneområdes tyre Rådhuset, Svelgen 12.11.2012 10:30 Følgjande fas te medle mmar mø tte : Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Sandane næringshage Dato: 29.11.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Svenn Vidar Stegen 5746

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 06.06.2019 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 12/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 12/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Anna Elise Borlaug Atle

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: 23.05.2018 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Scandic Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 22.02.2019 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Flåm Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt : 09:00 09:30

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Flåm Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt : 09:00 09:30 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Flåm Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt : 09:00 09:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Sandane Næringshage, Gloppen Dato: 12.09.2018 Tidspunkt: 10:00 12.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: 07.03.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: e-post, Aurland Fjordsenter Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: 12.02.2014 Tidspunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde Områdeleiar Gisle Kleppe Hordaland RKH SAKSBEHANDLER: ANBJØRG NORNES ARKIVKODE: 2013/5418-432.2 DATO: 25.03.2014 DISPENSASJON TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder VOSS

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder VOSS Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 09:00 09:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Etter avtale med styreleiar følgjer ei hastesak for e-postbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Voss kulturhus Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 18.06.2018 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre Møteprotokoll Folgefonna nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Rosendal, Folgefonnsenteret Dato: 21.11.2016 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer