Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR"

Transkript

1 Møteprotokoll Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: Undredal skule Dato: Tid spunkt : 10:00 til 14:00 Følgjande faste medlemma r møtte : Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Hans Erik Ringkjøb Nestleder VOSS Marta Finden Halset Medlem VIK Eva Hage Solstad Medlem SFFK Aslaug Hellesøy Medlem HOFK Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Følg jande varamedlem mar møtte: Namn Møtte for Representerer Marianne Øren Jan Geir Solheim LÆR Frå administrasjonen møtte : Namn Stilling Anbjørg Nornes Sekretær Andre Tom Dybwad Kristoffer Ullern Hansen Magnhild Aspevik Erling Oppheim Leiv Inge Undredal Dee Cunningham Hege Stømme Fylkesmannen i Sogn og Fjordane SNO, Aurland Landbrukssjef kommunane Aurland og Lærdal Leiar Nærøyfjorden Verdsarvpark Styreleiar Nærøyfjorden Verdsarvpark, deltok under orienteringssaker Stigen gard, deltok under orienteringssaker Stigen gard, deltok under orienteringssaker Underskrift : Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

2 Saksliste Utvals - saksnr ST 45/12 ST 46/12 ST 47/12 ST 48/12 Innhald Lukka Arkiv - saksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden Underskrift av protokoll frå forige møte Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til landing med helikopter i Hestlii ved stølen Øyane i Flåmsdalen. Nordheimsdalen naturreservat - løyve til istandsetjing av stølshus i Nordheimsdalen, og økonomisk støtte til oppryddingsarbeid ST 49/12 Nærøyfjorden landskapsvernområde - økonomisk støtte til restaurering av utmarksløe i Jeiskalid ST 50/12 Orienteringssaker: Nærøyfjorden verneområde - Bestillingsdialogen / / / /4477 Oppgradering/fornying av kraftlinja gjennom Storebotn -Bleia landskapsvernområde Sekretær orienterte om planar for oppgradering og fornying av kraftlinja. Styret vil få saka til handsaming. Orientering om planane om forbygging av Styviselva Tom Dybwad presenterte planar for arbeidet, kostnadsbudsjett og finansiering under sak 50/12, bestillingsdialogen. Høgdegarden Stigen Gardbrukarane på Stigen, Hege Strømme og Dee Cunningham, orienterte om skjøtselsarbeidet dei har gjort på Stigen, og planar for vidare skjøtsel-, landbruk- og reiselivs-drift på Stigen. Styret fekk før-premiere på filmen «Vaktmeisteren i verdsarven» frå Stigen, som vert vist på NRK seinare i november. Nærøyfjorden verdsarvpark Verdsarvparken ved styreleiar Leiv Inge Undredal og dagleg leiar Erling Oppheim orienterte om strategi og handlingsplan for verdsarvparken. Verdsarvparken og verneområdestyret ynskjer å samarbeida tettar for å få ein felles strategi for områda i Nærøyfjorden verneområde.

3 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 47/ Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til landing med helikopter i Hest li i ved stølen Øyane i Flåmsdalen. Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Odd Ohnstad løyve til: Landing med helikopter i Hestlii mellom og ovanfor stølane Øyane og Ljoren for uttransport av elg- og hjortekjøt. Løyvet gjeld for 1 landingar mandag Rapport frå flyginga skal sendast verneområdestyret innan Løyvet er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48 (tidlegare 4 i verneforskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde). Verneområdestyret understrekar at søknad om løyve til motorferdsel i verneområde skal søkjast om i god tid før transporten er planlagt gjennomført. I saker der løyve skal handsamast etter anna lovverk, skal vedtak fyrst fattast etter verneforskrifta. jf. naturmangfaldlova 48, 3. avsnitt. Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre Handsaming i møte: Noralv Distad sa seg inhabil i saka. Hans Erik Ringkjøp leia møtet. Vedtak i tråd med innstilling frå forvaltar. Vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Odd Ohnstad løyve til:

4 Landing med helikopter i Hestlii mellom og ovanfor stølane Øyane og Ljoren for uttransport av elg- og hjortekjøt. Løyvet gjeld for 1 landing mandag Rapport frå flyginga skal sendast verneområdestyret innan Løyvet er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48 (tidlegare 4 i verneforskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde). Verneområdestyret understrekar at søknad om løyve til motorferdsel i verneområde skal søkjast om i god tid før transporten er planlagt gjennomført. I saker der løyve skal handsamast etter anna lovverk, skal vedtak fyrst fattast etter verneforskrifta. jf. naturmangfaldlova 48, 3. avsnitt. Saks opplysning ar Dokument som bakgrunn for saka: Søknad om landing med helikopter i Hestlii frå Odd Ohnstad, datert Løyve til landing med helikopter i Hestlii, vedtak Aurland kommune Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Denne søknaden blir lagt fram for verneområdestyret etter at helikopterfrakten blei utført. Bakgrunnen er at jaktlaget i Flåmsdalen hadde felt to elgar og ein hjort i Hestlii søndag 14. oktober. Felling av eine elgen er under etterforsking hjå politiet. Etter dyra var felt, tok jaktlaget kontakt med kommunen for og søkja om løyve til å transportere ut jaktutbyttet med helikopter. Dyra vart felt i eit område med lang avstand til veg, og i ulendt terreng. Jaktlaget hadde store mengder kjøt og transportera ut av terrenget. Aurland kommunen har vurdert søknaden etter lov om motorferdsel og naturmangfaldlova 8-12, og gav løyve til landing med helikopter i Hestlii med 2 turar tur/retur same dag som uttransport skjedde. I løyvet vart det gjeve informasjon om at det også måtte innhentast løyve frå verneområdestyret. Vurdering Søknad om lufttransport vart tatt munnleg, over telefon med leiar i verneområdestyret etter at helikopter var tinga til transporten, på slutten av arbeidsdagen 15. oktober. Leiar fekk opplyst at Aurland kommune hadde gjeve løyve til transporten. Det var ikkje tid til og handsama saka i verneområdestyret. Leiar gav munnleg løyve til transporten. I verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde er det ikkje heimel for og gje løyve til lufttransport av jaktutbytte. Denne saka må såleis vurderast etter unntaksregelen i verneforskrifta. Etter naturmangfaldlova vart vedteken 19. juni 2009, er verneforskrifta 4 (unntak i særskilde høve) erstatta med 48 i naturmangfaldlova. «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig».

5 Det står ein del av foredraget til kgl. res. om vurderinga av helikopterfrakt og jakt i forvaltningsplanen, s. 57 midt på sida: «Jakt vert definert som ein aktivitet innan friluftsliv, noko som pr. definisjon er umotorisert. Difor skal jaktutbyttet som ein hovudregel alltid fraktast ut utan bruk av motorisert transport. Bruk av helikopter i samband med uttak av jaktutbytte vil det difor vere ein høg terskel for å få løyve til. Unntak vil berre vere aktuelt ved særs vanskjelege tilhøve. Det vil seie at det må vurderast direkte under 4 i forskriftene ( ikkje i strid med formålet med vernet ). Grunnlag for vurdering kan vere i ekstremt bratt og vanskeleg terreng, eller ved ekstremt vanskelege vértilhøve, t.d. snøfall kombinert med vanskeleg og terreng og store avstandar. Det er gjeve eit slikt (fleirårig) løyve pr. november 2007». Forvaltar vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 48: 48 i naturmangfaldlova skal berre nyttast unntaksvis. I dette tilfellet var det eit jaktlag som hadde sett seg sjølv i ein vanskeleg situasjon ved og fella 3 store hjortevilt om lag samstundes. Området er ulendt, og det er langt til veg. Jaktlaget skulle i alle tilfelle ha vurdert moglegheitene for og transportera ut jaktutbytte før dei felte dyra, og vurdert om det var trong for og søkja om løyve til transport i god tid før jakta starta. I så tilfelle ville søknaden vorte vurdert med tanke på frå kor utflyging skulle skje. For dei løyva som til no har vore gjeve i Nærøyfjorden landskapsvernområde, er lagt til stølar og klart definerte stader, men fleksibelt m.o.t. tidspunkt. Det er ikkje gjeve løyve til landing «kor som helst når som helst». Hestlii er ikkje ein støl. Søknaden er såleis i strid med dei retningslinjene som har vore fylgt til no. Me har likevel ei viss forståing for at jaktlaget hadde sett seg sjølv i ein vanskeleg situasjon, som med sin kontakt med kommunen og leiaren i verneområdestyret sette dei ovafor ein svært pressa situasjon. Stølen Ljoren ligg såpass vanskeleg tilgjengeleg at det ville vere aktuelt å gi løyve til utfrakt av jaktutbyttet. At jaktutbytte er elg, gjer også eit løyve sannsynleg. Med bakgrunn i denne spesielle situasjonen, vurderer forvaltar landing med helikopter til ikkje og påverka verneverdiane nemneverdig. Det er viktig å presisere at eit løyve til helikopterlanding for utfrakt av jaktutbyttet ville blitt lagt til ein støl som t.d. Ljoren, for det er ikkje ønskjeleg at denne saka skal skape presedens. I verneforskrifta er det eit generelt forbod mot motorferdsel, og det vil ikkje vera aktuelt og handsama tilsvarande saker på denne måten fleire gonger. Søknad skal sendast til verneområdestyret før jakta startar, slik at saka kan få ei god handsaming både etter verneforskrifta og naturmangfaldlova. I forvaltningsplan er det nemnt at det kan vera aktuelt og vurdera uttransport av jaktutbytte med lufttransport der det er ekstremt bratt og vanskeleg terreng, eller ved ekstremt vanskelege vertilhøve. Forvaltar vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen i området er kjent gjennom forvaltningsplan, og SNO sitt oppsyn med villrein. Kunnskapsgrunnlaget vert vurdert som bra. Vi har gode røynsler med at landingsløyve vert lagt til stølar, når det vert gjeve løyve til utfrakt av jaktutbyttet. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen om området er bra, og føre-var-prinsippet vert tillagt liten vekt. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Verneområdestyret har ikkje fått vurdert dette punktet på ein god måte på førehand, men det er liten ferdsel med

6 motortransport i dette området, og den samla belastninga vert vurdert til og vera på eit akseptabelt nivå, men landinga burde vore lagt til der det er aktivitet, som på ein støl. 11 Kostnad med miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Det er liten fare for miljøforringing med to landingar med helikopter, utan om den støyen flyginga inneber. Dette punktet vert difor vurdert som lite relevant. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Verneområdestyret fekk ikkje vurdert dette punktet på ein god måte før transporten var i gang slik søknadsprosessen var.

7 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 48/ Nordheimdalen naturreservat - løyve til ista ndsetjing av stølshus i Nordheimsdalen, og økonomisk stø tte til oppryddingsarbeid på støl en. Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Vilhelm Rumohr løyve til: Restaurera stølshuset i Norheimsdalen. Vilhelm Rumohr får løyvd inntil kr i økonomisk støtte til oppryddingsarbeidet på stølen Nordheimsdalen. Midlane vert utbetalt når sekretariatet får melding om at arbeidet er sett i gang. Krav om utbetaling må sendast til sekretariatet innan Utvida frist til for landing med helikopter på stølen Nordheimsdalen. Løyvet gjeld med same vilkår som i sak 44/12 i Nærøyfjorden verneområdestyre Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nordheimsdalen naturreservat pkt. VI 6. Løyvet gjeld med fylgjande vilkår: Restaureringsarbeidet skal gjennomførast i tråd med tradisjonell byggeskikk på staden, og i samråd med forvaltar og kulturavdelinga hjå fylkeskommunen. Materiale som er teke vare på og kan nyttast opp att, skal brukast i restaureringa av stølshuset. Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre Handsaming i møte: Styret bad sekretær senda søknaden vidare til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for vurdering om det kan gjevast støtte til arbeidet av «Dagmar»-midlar. Dersom det er

8 fleire bygningar på stølen Nordheimsdalen som vart skada av stormen «Dagmar», bør det vurderast støtte til opprydding av desse bygningane og. Vedtak i tråd med innstilling frå forvaltar. Vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Vilhelm Rumohr løyve til: Restaurera stølshuset i Norheimsdalen. Vilhelm Rumohr får løyvd inntil kr i økonomisk støtte til oppryddingsarbeidet på stølen Nordheimsdalen. Midlane vert utbetalt når sekretariatet får melding om at arbeidet er sett i gang. Krav om utbetaling må sendast til sekretariatet innan Utvida frist til for landing med helikopter på stølen Nordheimsdalen. Løyvet gjeld med same vilkår som i sak 44/12 i Nærøyfjorden verneområdestyre Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nordheimsdalen naturreservat pkt. VI 6. Løyvet gjeld med fylgjande vilkår: Restaureringsarbeidet skal gjennomførast i tråd med tradisjonell byggeskikk på staden, og i samråd med forvaltar og kulturavdelinga hjå fylkeskommunen. Materiale som er teke vare på og kan nyttast opp att, skal brukast i restaureringa av stølshuset. Saks opplysninga r Dokument som bakgrunn for saka: Søknad frå Vilhelm Rumohr om økonomisk støtte til oppryddingsarbeid på stølen Nordheimsdalen, datert Søknad om utvida frist for landing med helikopter på stølen Nordheimsdalen, datert Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nordheimsdalen naturreservat av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 I søknaden frå Rumohr vert det opplyst at stølshuset i Nordheimsdalen blåste ned under stormen «Dagmar» i desember Tømmer frå selet ligg utover stølsområdet. Han vil få rydda saman restane av stølshuset no i haust, og flyga det heim til Frønningen for restaurering. Han vil prøva å ta vare på mest mogleg av det gamle stølshuset for å ta vare på det som er av kulturhistorisk verdi. Rumohr har opplyst på telefon at det ikkje er gjeve midlar frå naturskadefondet til stølshuset. Rumohr har fått løyve frå Nærøyfjorden verneområdestyre til og flyga selet ut med helikopter, sak 44/12.

9 Kostnadane som er sett opp for oppryddingsarbeidet er: 32 timer x kr = kr Bruk av bil kr Helikopter kr Totalt kr mva Rumohr opplyser i søknad datert 30.oktober, at det har vore vanskar med å få helikoptertransport til Nordheimsdalen. Det er fortsatt fine forhold i fjellet for å fly ut stølshuset, og søkjer om utvida frist ut november Vurdering I verneforskrifta for Norheimsdalen naturreservat er det forbod mot oppføring av bygningar jf. punkt IV 3. Forvaltningsstyre kan gje løyve til istandsetjing og vedlikehald av kulturminne, jf. verneforskrifta punkt VI 6. Stølshuset er eit kulturminne i Nordheimsdalen, og restaurering av stølshuset vert vurdert og vera i tråd med verneforskrifta. Det er positivt at eigar ynskjer å restaurere stølshuset og ta vare det som kan brukast av det gamle stølshuset. Løyve til landing med helikopter vart vurdert i verneområdestyret i sak 44/12. Forvaltar tilrår utvida frist for utflyging med same vurdering og vilkår som i sak 44/12. Sekretariatet vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden, og gjennom fotodokumentasjon av stølen. 9 Føre-var prinsippet: Sidan kunnskapsgrunnlaget er bra i denne saka, vert føre-var prinsippet tillagt liten vekt i denne saka. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Stølshuset skal restaurerast og setjast opp att lik det gamle stølshuset. Bygningen vil ikkje medføra endringar i landskapet, men vera med og restaurera stølslandskapet med bygningar. 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Tiltakshavar skal rydda stølsområdet for bygningsrestar etter stormen «Dagmar». Verneområdestyret gjev støtte til oppryddingsarbeidet. Eventuelle miljøforringingar med oppryddingsarbeidet og restaurering av stølshuset skal berast av tiltakshavar. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Restaureringa av stølshuset skal føre gå på garden til Rumohr. Når bygget er ferdig restaurert, skal det fraktast i deler opp att på stølen Nordheimsdalen. Denne driftsmetoden vert vurdert til og vera ein god og effektiv metode for restaureringsarbeidet.

10 På bakgrunn av samla vurdering, rår forvaltar til at det vert gjeve løyve til restaurering av stølshuset, og tilrår å gje kr i økonomisk støtte til oppryddingsarbeidet på stølen.

11 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 49/ Nærøyfjorden landskapsvernområde løyve til restaurering av utmarksløe i Jeiskalid Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Arid Dyrdal løyve til: Restaurering av utmarksløe i Jeiskalid. Løyve er gjeve med heimel i verneforskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde 3 pkt. 1.2 c), og gjeld med fylgjande vilkår: Restaureringsarbeidet skal gjennomførast i tråd med tradisjonell byggeskikk på staden, og oppførast i same storleik og utforming som den gamle løa. Materiale som er teke vare på og kan nyttast opp att, skal brukast i restaureringa av løa. Bruk av gravemaskin til oppretting av grunnmur må ha eige løyve frå verneområdestyret. Me vil vurdera å nytta Sherpa til muringsarbeidet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjev økonomisk støtte til utmarksløa i Jeiskalid av midlar gjeve til oppryddingsarbeid etter stormen «Dagmar». Verneområdestyret løyver difor ikkje midlar til dette tiltak. Søkjar må ta kontakt med planavdelinga i kommunen får å avklara evt. byggeløyve frå kommunen. Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre

12 Handsaming i møte: Vedtak i tråd med innstilling. Vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Arid Dyrdal løyve til: Restaurering av utmarksløe i Jeiskalid. Løyve er gjeve med heimel i verneforskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde 3 pkt. 1.2 c), og gjeld med fylgjande vilkår: Restaureringsarbeidet skal gjennomførast i tråd med tradisjonell byggeskikk på staden, og oppførast i same storleik og utforming som den gamle løa. Materiale som er teke vare på og kan nyttast opp att, skal brukast i restaureringa av løa. Bruk av gravemaskin til oppretting av grunnmur må ha eige løyve frå verneområdestyret. Me vil vurdera å nytta Sherpa til muringsarbeidet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjev økonomisk støtte til utmarksløa i Jeiskalid av midlar gjeve til oppryddingsarbeid etter stormen «Dagmar». Verneområdestyret løyver difor ikkje midlar til dette tiltak. Søkjar må ta kontakt med planavdelinga i kommunen får å avklara evt. byggeløyve frå kommunen. Saks opplysninga r Dokument som bakgrunn for saka: Søknad frå Arild Dyrdal, datert Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (godkjend 2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Jeiskalid ligg innanfor Nærøyfjorden landskapsvernområde i Dyrdal. Det er gjennomført skjøtsel at kulturlandskapet i Jeiskalid med støtte av SMIL-midlar frå Aurland kommune. Verneområdestyret har vore med og restaurert vegen fram til Jeiskalid gjennom arbeid som er gjennomført av SNO. Under stormen «Dagmar» i desember 2011, bles utmarksløa i Jeiskalid ned. Arild Dyrdal søkjer om økonomisk støtte til å sette opp att utmarksløa. Før utmarksløa kan setjast opp att, må verneområdestyre gje løyve til tiltaket. Dyrdal har kalkulert restaureringskostnaden til om lag kr mva. I søknaden er det sett opp at det er ynskjeleg å nytta gravemaskin for å forsterka grunnmuren. Han vil nytte opp att dei gamle bølgjeblekkplatene på taket. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane opplyser at dei kan gje støtte til oppryddings- og restaureringsarbeidet på utmarksløa i Jeiskalid med ekstramidlar løyvd til skade etter stormen «Dagmar».

13 Foto: Arild Dyrdal, utmarksløa i Jeiskalid april 2011, før løa bles ned. Vurdering I verneforskrifta for Nærøyfjorden er det i 3 pkt 1.2 c) gjeve opning for vedlikehald av bygningar. Arbeidet skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk på staden, og det skal ikkje gjerast vesentlege endringar av fasade på bygningane. Forvaltar vurderer tiltaket til og vera i samsvar med verneforskrifta 3 pkt. 1.2 c. Det er gjennomført eit godt arbeid med skjøtsel av kulturlandskapet i Jeiskalid. Utmarksløa er ein viktig del av kulturlandskapet, og tiltaket vert vurdert som positivet for landskapet, og aukar opplevinga for besøkjande i området. Forvaltar vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Dyrdal har eit rikt kulturlandskap og eit naturlandskap med rikt artsmangfald. Kunnskapen om bruk av utmarksslåtten i Jeiskalid er kjent gjennom lokal kunnskap i Dyrdal om tidlegare landsbruksdrift og bruk av utmarka. Området er omtalt i forvaltningsplan for Nærøyfjorden. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen om området er god, og føre-var-prinsippet er tillagt liten vekt i denne saka. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Den samla belastninga med tilrettelegging vert vurdert til og vera på eit akseptabelt nivå ved at dette er vedlikehald av kulturlandskapet med bygningar. Restaurering av utmarksløa vert vurdert til og vera positivt for landskapet. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Opprydding etter stormen, og restaurering av utmarksløe vil lite truleg medføra miljøforringingar, og dette punktet vert difor tillagt liten vekt. Fylkesmannen gjev økonomisk støtte til oppryddingsog restaureringsarbeidet etter stormen. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: I arbeidet med restaurering av utmarksløa skal det nyttast teknikkar for lokal byggeskikk. Bruk av gravemaskin til oppretting av grunnmuren må ha eige løyve frå verneområdestyret. Me vil vurdera å nytta Sherpa til muringsarbeidet. Arbeidsmetoden elles vert vurdert til å vera bra for dette tiltaket. Etter vurderingane etter verneforskrifta og 8 til 12 i naturmangfaldlova, meiner forvaltar at tiltaket kan gjennomførast.

14 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 50/ Nærøyfjorden verneområde - Bestillingsdialogen 2013 Innstilling frå forvaltar Saka vert lagt fram utan innstilling Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre Handsaming i møte: Bestillingsdialogen vart presentert i møte. Verneområdestyret sluttar seg til framlegget frå forvaltar. Styreleiar og forvaltar set opp bestillingsdialogen etter innspel på møtet, og sender til DN innan 11. januar Vedtak Verneområdestyret sluttar seg til framlegget frå forvaltar. Styreleiar og forvaltar set opp bestillingsdialogen etter innspel på møtet, og sender til DN innan 11. januar Saks opplysninga r Tiltak i Nærøyfjorden verneområde for 2013 må planleggast og prioriterast på møtet i november. Bestillingar til SNO om oppgåver innan registrering, informasjon og

15 skjøtsels- og tilretteleggingstiltak skal leggjast inn i bestillingsdialogen for 2013, med budsjett. Bestillingsdialogen vert sendt til DN og SNO-sentralt for nasjonal prioritering av tiltak, og tildeling av tiltaksmidlar. Forvaltar skal ha møte med administrativt kontaktutval for Nærøyfjorden, verdsarvparken og SNO 6. november. Framlegg til tiltak vert sendt til verneområdestyret etter dette møtet.

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: 12.11.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Flåmsbrygga, Flåm Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: e-post, Fjordsenteret, Aurland Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar deltok: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09. 05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:00, 05.09.2017 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00 Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Stora Ringheim Hotell, Voss Dato: 29.11.2017 Tidspunkt: 11:00 14.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Gunn Åmdal Mongstad og

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Gunn Åmdal Mongstad og Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Hotell Vossestølen, Oppheim Dato: 01.03.2017 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunehuset, Aurland Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 11:00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Sigbjørn Hauge NESTL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Sigbjørn Hauge NESTL VOSS Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Store Ringheim Hotell og Restaurant, Voss Dato: 26.11.2018 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Voss Kulturhus Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK Sigbjørn

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Stigen Gard og Turer

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Rådhuset, Aurland Dato: 07.02.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE! Nærøyfjorden landskapsverneområde! Bleia - Storebotnen landskapsvernområde! Bleia naturreservat! Nordheimsdalen naturreservat! Grånosmyrane naturreservat Ekstremsportveko

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Bakka skulehus, Aurland Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:00 til 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Etter adresseliste SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 06.06.2019 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR

Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Møteprotokoll Utval : Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tid spunkt : 10:00 til 12:00 Følgjande faste medlemma r møtte : Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Gunn Åmdal Mongstad MEDL SFFK

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Gunn Åmdal Mongstad MEDL SFFK Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Fjordcruise, Gudvangen - Flåm Dato: 04.09.2018 Tidspunkt: 11:30 15:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Berit Johansen Vetti Att. Ole Morten Sunde SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2016/6108 - DATO: 23.09.2016 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 12/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 12/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Anna Elise Borlaug Atle

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - ombygging av stølshuset på Fristølen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - ombygging av stølshuset på Fristølen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 10:30 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Aurland Dato: 01.03. Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Svenn Vidar Stegen 5746

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Utval: Møtestad: E-post Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Nærøyfjorden verneområdestyre Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Olav Turvoll Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 10:30 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3134 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling:

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling: Storfjordens venner V Asgeir Kvernberg SAKSBEHANDLAR: INGVILD HANSEN NYSTAD ARKIVKODE: 2019/1285-432.2 DATO: 06.08.2019 Dispensasjon for helikoptertransport, Storfjordens Venner. Løyve til eitt ekstra

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Flora samfunnshus, Florø Dato: 16.12.2016 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 09:30 11:45 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/16.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/16. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Svenn Vidar Stegen 5746

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Voss kulturhus Dato: 26.06.2015 Tidspunkt: 12:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein.

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09.2017-05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:30, 05.09.2017 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: 07.03.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: e-post, Aurland Fjordsenteret Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder VOSS

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder VOSS Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 09:00 09:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Hyen Samfunnshus, Hyen i Gloppen Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad Møteprotokoll Utval: Folgefonna nasjonalparkstyre Møtestad: Halvfjordingen, Rullestad Dato: 28.11.2017 Tidspunkt: 08:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 10:30 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Leikar Sven Flo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Frode Merkesvik MEDL HØY

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Frode Merkesvik MEDL HØY Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Park Hotell, Voss Dato: 21.02.2018 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: 12.02.2014 Tidspunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer