Bakgrunn og innledende kommentarer. AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn og innledende kommentarer. AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien Oslo"

Transkript

1 AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep Oslo Høringssvar til Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i forskrift for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) er en frivillig og ideell organisasjon som i over 70 år har drevet med ungdomsutveksling både til og fra Norge. Vi mener at utveksling fører til økt interkulturell læring og global kompetanse. Bakgrunn og innledende kommentarer Norge er et lite land og internasjonalt samarbeid er viktig. I tillegg til at internasjonalisering bidrar til kvalitet i utdanningen gjennom erfaringsutveksling og institusjonell læring og utvikling, så er den personlige utviklingen viktig. Gjennom internasjonal erfaring tilegner man seg språkferdigheter og kulturkompetanse, men like viktig er utviklingen av sosiale og emosjonelle ferdigheter (soft skills). Selv om internasjonalisering av utdanning og studentmobilitet er en viktig politisk målsetning med ambisjoner om at flere skal ut så opplever vi at det stadig blir vanskeligere å få dette til og at færre, ikke flere elever reiser på utveksling. Siden toppen i 2013 (skoleåret ) da 2383 norske elever reiste på utveksling med støtte fra Lånekassen, så var dette tallet nede på 1802 elever i Det er en nedgang på 581 elever fra 2013 til 2018, altså over 20 % nedgang på bare 4 år (24,4 %). Vi ser dette i sammenheng med stadige endringer i regelverket på området og for lite kunnskap blant skoler og rådgivere. På den ene siden handler dette om kultur og holdninger til utveksling; enkelte ildsjeler får til mye, men gjennomgående får elever lite og dårlig informasjon om mulighetene som finnes. På den andre siden handler dette i veldig stor grad om byråkratiske og strukturelle hindringer. Vi mener at et viktig tiltak for å nå målene om økt studentmobilitet i høyere utdanning, er å satse på mobilitet og utveksling som en naturlig del av grunnopplæringen. For å få dette til, kreves det en større politisk satsing på området, og endringer både i struktur og kultur. Denne forskriften er en viktig brikke i dette bildet.

2 Kapittel 1. Virkeområde og rett til utdanningsstøtte 2 Rett til utdanningsstøtte Vi registrerer at forskriften gjelder elever som tar et utvekslingsopphold i et land utenfor Norden. Hva da med elever som reiser på utveksling til et nordisk land? Er det ikke et krav om at utvekslingsopphold til nordiske land er formidlet av en godkjent utvekslingsorganisasjon? Vår erfaring er at disse søker og får innvilget utdanningsstøtte på samme måte som alle andre utvekslingselever, men vi ønsker at departementet tydeliggjør hva som gjelder for disse elevene. Vi ønsker å påpeke en tydelig forskjell i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Mens en elev som deltar i et utvekslingssamarbeid i inntil ett skoleår har rett til utdanningsstøtte, så har en elev som tar et utvekslingsopphold i ett skoleår rett til utdanningsstøtte. Per i dag er det altså bare mulig å søke om utdanningsstøtte fra Lånekassen for utveksling gjennom organisasjon der oppholdet har varighet på 1 år. Hva er bakgrunnen for denne forskjellsbehandlingen? Dersom målet er økt internasjonalisering av utdanning, ønsker vi her å belyse at man ved å åpne for muligheten for utdanningsstøtte til kortere utvekslingsprogrammer vil kunne nå flere ungdommer enn i dag, spesielt innenfor yrkesfagene. Ikke alle ønsker eller har mulighet for dette. Det finnes en rekke muligheter for kortere utvekslingsprogrammer, men disse har ikke vært levedyktige i Norge ettersom det ikke er mulig å søke om utdanningsstøtte. På samme måte er det per i dag er det bare mulig å søke om utdanningsstøtte fra Lånekassen for utveksling der skoleåret i utlandet blir godkjent som Vg2 i Norge. Mange elever ønsker å reise på utveksling på Vg1, og vi mener at det bør åpnes for dette. Kapittel 2. Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte 5 Plikt til å informere Utvekslingsorganisasjonen skal sikre at eleven og foresatte i forkant av utvekslingsoppholdet har tilgjengelig informasjon om kulturell, faglige, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold knyttet til oppholdet, og gi råd og veiledning etter behov. Vi er glad for å se at informasjon om kulturelle og sikkerhetsmessige forhold er tatt med i forskriften. Vi er helt enig i at god forberedelse er viktig og at elevenes forventninger må justeres og realitetsorienteres i forkant av utvekslingsoppholdet. Utvekslingsorganisasjonene bør ha et stort ansvar for å legge til rette for god forberedelse, men dette er likevel ikke noen garanti for at alle ungdommer og foresatte faktisk er godt forberedt på det som møter dem. Det er derfor viktig at forskriften presiserer ansvaret for «input» ikke «output». Altså god og tilrettelagt forberedelse. Hvordan man markedsfører utveksling og rekrutterer deltakere vil også påvirke forventningene til både elev og foresatte. Vi mener at forskriften også burde si noe om dette. Utvekslingsorganisasjonen skal ved behov bistå eleven med å innhente dokumentasjon som er nødvendig i forbindelse med elevens søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av tidligere bestått opplæring i utlandet, etter gjeldende vilkår i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova. Vi har ingen kommentarer til endringen i dette punktet i seg selv, men ønsker å påpeke at kravet om «nødvendig dokumentasjon» i forbindelse med søknad om forhåndstilsagn er problematisk på flere måter.

3 I følge Udir er det ikke er et krav om tilsagn og godkjenning for å kunne godkjenne et skoleår i utlandet som tellende. Det er Lånekassen som krever denne dokumentasjonen, ikke Udir eller Kunnskapsdepartementet. Vi mener derfor at det er uheldig at denne forskriften spesifikt viser til forhåndstilsagn om godkjenning av tidligere bestått utdanning i utlandet. Etter vår mening bidrar dette til å forsterke et inntrykk av dette er et krav for godkjenning av skoleår i utlandet. «Fylkeskommunen kan gje tilsagn om godkjenning på vilkår før eleven dreg til utlandet», og «Selv om det er eleven som har hovedansvaret for å velge utenlandsk utdanning som vil kunne godkjennes i Norge, følger det av 116 andre ledd siste punktum at fylkeskommunen kan gi forhåndstilsagn om godkjenning.» Udir Selv om departementet i flere sammenhenger har uttalt at målet med gjeldende forskrift var å forskriftsfeste gjeldene praksis, ikke å innskjerpe kravene, og rundskrivet slo fast at vilkårene for å få forhåndstilsagn ikke ville bli berørt, så mener vi like fullt at dette var en endring av gjeldene praksis når det gjelder bruk av forhåndstilsagn eller forhåndsgodkjenning. Det har mange steder blitt vanskeligere å få et år i utlandet godkjent etter at forskriften trådte i kraft, stikk i strid med intensjonen, og vi opplever nå at skoler/rådgivere ikke lenger gir forhåndstilsagn uten detaljert informasjon om fagtilbudet i utlandet. Resultatet er at færre elever får forhåndstilsagn og dermed også at færre elever reiser på utveksling. På det tidspunktet forhåndstilsagnet blir behandlet vil i mange tilfeller ikke organisasjonen eller eleven kunne vite noe om skole eller fagtilbud. Det er først når vi vet hvilken familie eleven skal bo hos at vi vet hvor i det aktuelle landet og på hvilken skole elevene skal gå. Det vi kan si noe om er utdanningssystemet i et land. Vi argumenterer derfor for at forhåndstilsagn må bli gitt på et generelt grunnlag slik som tidligere, og at det er den endelige godkjenningen etter fullført skoleår som er avgjørende. Et forhåndstilsagn er ikke ensbetydende med en endelig godkjenning. AFS foreslår at forskriften presiserer at organisasjonene skal bistå med å framskaffe tilgjengelig dokumentasjon på det eleven faktisk har gjort slik at skole/fylkeskommune kan vurdere om eleven har oppfylt kravene til endelig godkjenning etter fullført utvekslingsopphold. Så lenge det er opp til hver enkelt rådgiver på den enkelte skole å definere hva som er «nødvendig dokumentasjon», vil det føre til forskjellsbehandling for elevene og skape store utfordringer for utvekslingsorganisasjonene. NOKUT, Samordna Opptak, Lånekassen og Udir sitter allerede på ulike deler av denne informasjonen, og vårt forslag er at informasjon om andre lands utdanningssystemer blir samlet. En slik database vil sikre elevene likebehandling uansett skole, fylkeskommune og organisasjon og være et nyttig hjelpemiddel for elev, skole og utvekslingsorganisasjon. Vi var glad for at rundskrivet presiserte at departementet ikke pålegger utvekslingsorganisasjonene en selvstendig plikt til å skaffe den nødvendige dokumentasjonen eller det formelle ansvaret for at eleven faktisk får godkjent utvekslingsåret sitt, og slår fast at organisasjonene ikke er part i avtalen mellom skole og elev. Det blir viktig at dette videreføres og følgende punkter presiseres i de nye retningslinjene: at forhåndstilsagn om godkjenning ikke er et krav for å kunne søke om godkjenning av et skoleår i utlandet at forhåndstilsagn om godkjenning skal gis på generelt grunnlag at eleven selv har ansvaret for å søke og skaffe nødvendig dokumentasjon for et forhåndstilsagn om godkjenning at organisasjonen har plikt til å bistå med innhenting av dokumentasjon at organisasjonen har ikke ansvar for at eleven faktisk får godkjent utvekslingsåret sitt at det er ikke et krav at den utenlandske opplæringen skal ha samme fag- og timefordeling som den norske, eller at fagene har de samme kompetansemålene at utdanningsstipendet fra Lånekassen vil ikke bli krevd tilbake selv om det skulle vise seg at eleven likevel ikke får utenlandsoppholdet godkjent som Vg2

4 6. Ansvar for elevens sikkerhet Utvekslingsorganisasjonen er ansvarlig for å plassere eleven i egnede vertshjem som tilfredsstiller alminnelige krav til økonomi og boforhold i henhold til levestandard i oppholdslandet. Samtidig som vi er glad for at begrepet «egnede vertshjem» forsøkes presisert i den nye forskriften, så ser vi flere utfordringer med begreper som egnede og alminnelige. Hvem avgjør hva som er egnede vertshjem og alminnelige krav til økonomi og boforhold? I mange land er det svært store forskjeller på økonomi og boforhold fra fattig til rik. Hva er da alminnelige krav til økonomi og boforhold i forhold til levestandard i oppholdslandet? Hva tar man utgangspunkt i? Er det alltid slik at vertsfamiliens inntekt og boforhold er avgjørende for om de er et «egnet» vertshjem? Organisasjonen skal uten ugrunnet opphold sette inn nødvendige tiltak dersom forhold i vertshjemmet eller skolen er i strid med det som eleven med rimelighet kan forvente. Vi mener igjen at det er problematisk at forskriften bruker begreper som vil inneholde subjektive preferanser. Ulike elever og foresatte vil ha ulike forventninger, ønsker og behov. Hvem avgjør hva som er rimelige forventninger og hva som er urimelige eller urealistiske forventninger? Utveksling er krevende og store kulturforskjeller vil by på utfordringer selv om forberedelsene har vært gode både fra organisasjonens og elevens side. Vi ønsker oss i størst mulig grad objektive kriterier og et tydelig skille mellom sikkerhet og trivsel. Organisasjonen bør ha et tydelig ansvar for elevens sikkerhet, mens trivsel er en subjektiv opplevelse av situasjon og hendelse. Organisasjonen skal ha en stedlig kontaktperson som er tilgjengelig for eleven. Vi ønsker her å poengtere at alle organisasjoner har ulik struktur og ulike rutiner. Oppgavene til det som forskriften kaller «stedlig kontaktperson» vil hos oss være fordelt på ulike personer. AFS har alltid et nasjonalt kontor, og utvekslingseleven vil i tillegg tilhøre et lokallag bestående av frivillige med ulike roller. Alle utvekslingselever har også en frivillig «lokalkontakt» som skal bistå med praktiske ting og bidra til å løse små utfordringer fortløpende. Vi kan derimot ikke pålegge en frivillig person med full jobb og egen familie å slippe alt for å bistå eleven uten unødig opphold. Vi foreslår derfor å skille mellom kontaktperson som skal ivareta praktisk støtte og hjelp til tilpasning, og det som går på sikkerhet og nødsituasjoner. Alternativt kan man vurdere å bytte begrepet «stedlig kontaktperson» med hjelp og støtte fra lokal organisasjon. 7. Krav til innreisende mobilitet Vi ønsker igjen å poengtere at når departementet krever at utvekslingsorganisasjonene «skal kunne ta imot utenlandske elever i Norge, og ha et apparat for dette som tilsvarer det som finnes for å sende norske elever på utveksling til utlandet», må også norske myndigheter sørge for at det legges til rette for dette i praksis. Vi opplever i dag store utfordringer knyttet til norsk byråkrati når det gjelder utenlandske utvekslingselever i Norge. Dette gjelder særlig prosesser rundt oppholdstillatelse, skoleplasser, personnummer og medlemskap i Folketrygden. I rundskrivet står det: «Den delen av virksomheten i Norge som er rettet inn mot å ta imot utenlandske elever reguleres imidlertid ikke av denne forskriften, og følges ikke opp spesielt av norske utdanningsmyndigheter.» Hva regulerer da denne virksomheten? Hvem sikrer disse elevenes rettigheter? Vi ber om at de nye retningslinjene tydeliggjør og plasserer dette ansvaret.

5 Vi opplever det som et stort paradoks at stadig større krav legges på elever, skoler og organisasjoner når det gjelder utveksling fra Norge, mens ingen ønsker å se på forholdene for utveksling til Norge. I mobilitetsrapporten fra 2016 nevner Diku selv det problematiske ved at Norge sender mange ganger flere elever ut enn vi tar imot, og det er et stadig større fokus på internasjonalisering hjemme. Vi håper tilrettelegging for utvekslingselever som kommer til Norge, med fokus på samarbeid med skoler og andre offentlige myndigheter vil stå på departementet og Dikus dagorden i tiden framover. 8. Varslings- og rapporteringsplikter Det samme gjelder hendelser som går ut over elevens sikkerhet og som kan ha betydning for om vilkårene i 6 er oppfylt. Vi opplever det fremdeles som uklart hva som faller innenfor og utenfor den kategorien av hendelser som departementet ønsker at organisasjonene skal rapportere på. Vi mener det er rimelig å forvente at organisasjonene skal rapportere på hendelser som går ut over elevens sikkerhet der organisasjonen kan sies å være helt eller delvis ansvarlig og/eller innebærer brudd på deltakerkontrakter og rutiner. Vi anser det derimot ikke som naturlig at organisasjonene skal rapportere hendelser som går ut over elevens sikkerhet i tilfeller der hendelsen er utenfor organisasjonens kontroll og er håndtert etter gjeldende rutiner (for eksempel bilulykker, sykdom, naturkatastrofer etc.). Når det gjelder vilkårene i 6 så er det en slik forskriften er formulert i dag vanskelig å med sikkerhet slå fast om vilkårene er oppfylt eller ikke. Så lenge forskriften ikke bruker objektive kriterier, men begreper som innebærer subjektiv tolkning så vil denne vurderingen innebære bruk av skjønn. AFS mener dette er uheldig. Elevens og foresattes perspektiv skal selvsagt lyttes til og tillegges vekt, men vi tør likevel påstå at det er forskjell på en subjektiv opplevelse av kvalitet eller trivsel, og objektiv kvalitet. Utveksling handler om mennesker og opplevelser. Det er ikke en vare som kan kjøpes, men krever innsats og vilje fra alle ikke minst utvekslingseleven selv. At man ikke er fornøyd med utvekslingsåret sitt handler like mye om forventninger som ikke innfris, som manglende kvalitet på forberedelse og oppfølging. 9. Videreføring og tilbaketrekking av godkjenning AFS støtter forslaget om årlig runde med søknadsbehandling med faste frister, men ønsker å gjøre oppmerksom på at vi til et hvert tidspunkt markedsfører og rekrutterer deltakere både 1 og 2 år fram i tid. Det vil derfor være avgjørende at godkjenningen vil videreføres med mindre det har oppstått spesielle situasjoner eller endringer siden sist. Dette for å sikre en viss forutsigbarhet både for organisasjonen og elevene. De fleste godkjente organisasjoner per i dag søkte ny godkjenning høsten Vedtaket om godkjenning gjelder for 3 år. Vil det være en overgangsordning for allerede godkjente organisasjoner, eller vil dette vedtaket trekkes tilbake? Når det gjelder dokumentasjon av vilkår og hvordan de ulike vilkårene vurderes og vektes opp mot hverandre, opplever vi forskriften som uklar. Hva skal til for at en organisasjon mister godkjenningen? Vektes kriteriene likt? Er alle feil og mangler like alvorlige og vil gi samme konsekvens? Bør det finnes andre sanksjonsmuligheter enn bortfall av godkjenning? Før eventuell sanksjon pålegges, vil normal prosedyre tilsi at den enkelte organisasjon gis en mulighet til å korrigere feil/avvik. Det framgår heller ikke av forskriften hvor lenge et bortfall av godkjenning gjelder for.

6 Forskriften omtaler heller ingen klageordning for organisasjoner som opplever sanksjoner eller tilbaketrekking av godkjenning. Det vil være svært viktig at utvekslingsorganisasjonene i henhold til god forvaltningsskikk får innsikt i grunnlaget for vurderingene og at det gis adgang til klage på vedtaket. Vi foreslår at det presiseres at vedtaket fra godkjenningsorganet kan påklages etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, med departementet som klageinstans. Dikus rolle AFS ønsker økt mobilisering og internasjonalisering generelt. Likevel er det en realitet at utvekslingsorganisasjoner og andre mobilitetsordninger i regi av skoler og fylkeskommuner retter seg mot den samme målgruppen. Diku har per i dag blant annet ansvaret for å administrere EUs Erasmus+ program. Hva tenker departementet rundt Diku sin rolle både som tilbyder av utveksling og på den annen side som «kontrollør av utveksling»? Kapittel 3. Godkjenning av utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte Vi er glad for å se at kravene som stilles til skoleeier i større grad enn tidligere speiler kravene til utvekslingsorganisasjoner. Skoleeier tilbyr også en form for utvekslingsprogram og eleven bør ha krav på lik kvalitetssikring av programmet uavhengig av tilbyder. Vi ønsker at flest mulig skal ta del i internasjonalisering og mobilitet og ser positivt på et mangfold av tilbydere og programmer. Vi ønsker likevel likebehandling av alle aktører innen det samme «markedet». Selv om forskriften er et skritt i riktig retning, er det fremdeles stor forskjell på rammevilkårene for utvekslingsprogram i regi av organisasjoner og utvekslingssamarbeid i regi av skole/skoleeier. Et viktig moment i denne sammenheng er stykkprisfinansieringen i norsk skole som i dag fører til at skolene mister finansiering ved at elever velger å reise på utveksling i regi av en utvekslingsorganisasjon. Skoler og skoleeiere må gis bedre insentiver for å satse på internasjonalisering og bidra til studentmobilitet, og finansieringsordningen bør endres slik at skoler ikke taper økonomisk på å oppfordre til mobilitet. Et annet moment er retten til utdanningsstøtte for kortere utvekslingsopphold for elever som deltar i et utvekslingssamarbeid. Avsluttende kommentarer Som utvekslingsorganisasjon stiller vi oss positive til en ny gjennomgang av retningslinjene og økt fokus på sikkerhet og forberedelse. Vi ser likevel utfordringer ved noen av forslagene, spesielt gjelder dette kravet om «nødvendig dokumentasjon» ved søknad om forhåndstilsagn, bruk av subjektive begreper som «egnede vertsfamilier», «alminnelige krav til økonomi og boforhold» og «rimelighet», samt utydelighet rundt rapporteringsplikt. Vi mener det er problematisk at forskriften bruker begreper som vil inneholde subjektive preferanser og kreve skjønnsmessige vurderinger. Vi ønsker oss i størst mulig grad objektive kriterier og et tydelig skille mellom sikkerhet og trivsel. Organisasjonen bør ha et tydelig ansvar for elevens sikkerhet, mens trivsel er en subjektiv opplevelse av situasjon og hendelse. Vi håper at organisasjonene blir tatt med videre på råd i utformingen av retningslinjene som skal erstatte rundskrivet. Som en seriøs organisasjon med lang erfaring er det viktig for oss at utveksling foregår i trygge rammer, og å opprettholde god kvalitet på programmene vi tilbyr. Samtidig ønsker vi at flere elever skal få mulighet til å ta del i et utvekslingsopphold i tråd med ambisjonene for internasjonalisering og studentmobilitet. Vi tillater oss derfor å komme med noen innspill til det vi mener er nødvendige tiltak for å snu den negative trenden på dette området.

7 Det er en tydelig sammenheng mellom utveksling i videregående skole og utveksling i høyere utdanning. Vi mener at et viktig tiltak for å nå målene om økt studentmobilitet i høyere utdanning, er å satse på mobilitet og utveksling som en naturlig del av grunnopplæringen. Å legge bedre til rette for utveksling i videregående opplæring vil gi positive ringvirkninger for andelen studenter i høyere utdanning som velger å reise ut. Dette har vi også spilt inn i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om studentmobilitet. Hvordan få flere til å reise på utveksling som en del av grunnopplæringen? 1. Tydelig målsetning Vi ser at det ikke er nok at det oppfordres til internasjonalisering og mobilitet fra Kunnskapsdepartement og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det er nødvendig å tallfeste konkrete mål så skoler og skoleeiere har noe å strekke seg mot. AFS mener at det bør settes nasjonale mål for mobilitet, også i videregående skole, og ber derfor departementet om å tallfeste mål for mobilitet i grunnopplæringen. 2. Informasjon Man bør tilstrebe god tilrettelegging av informasjon til alle elever uavhengig av hvilket fylke eller skole man tilhører, og internasjonalisering og mobilitet bør være en viktig del av rådgiverkompetansen i norsk skole. Alle elevene i ungdomsskolen og videregående skole bør informeres om de ulike mulighetene som finnes med tanke på internasjonalisering og mobilitet, og informasjon om utveksling skal være lett tilgjengelig. Dette punktet handler om kunnskap, men like mye om holdninger. Internasjonalisering og utveksling bør være en naturlig del av hele skoleløpet, og global og interkulturell kompetanse bør være inkludert i læreplaner i alle fag. Ny nasjonal digital karriereveiledningstjeneste må inkludere informasjon om internasjonalisering og mobilitet. Dersom det utarbeides informasjon til bruk i den digitale karriereveiledningstjenesten, bør denne gjøres tilgjengelig for alle rådgivere på skoler. 3. Redusere byråkratiet og sikre likebehandling Det er avgjørende at byråkratiske hindre for mobilitet bygges ned. AFS mener at: a. Det må legges bedre til rette for godkjenning av fag, og regelverket rundt godkjenning av et utenlandsk skoleår bør forenkles slik at flere elever opplever en reell mulighet til å reise på utveksling. Vi viser her til at Rådet for den europeiske union nettopp har godkjent anbefalinga om å fremme automatisk gjensidig anerkjennelse av høyere utdanning og videregående opplæringskvalifikasjoner. b. Språk- og kulturkunnskap, global og interkulturell kompetanse, samt ikke-kognitive ferdigheter bør tillegges mer vekt. c. Forhåndstilsagn må gis på et generelt grunnlag slik som tidligere. d. Nasjonale retningslinjer for hvordan videregående skoler legger til rette for utveksling bør utarbeides for å sikre at alle elever skal ha de samme mulighetene til å reise ut. e. Myndighet til å treffe enkeltvedtak om godkjenning av hele opplæringsår bør legges til fylkeskommunen, uten adgang til å delegere dette til skolene, for å sikre kvalitet og likebehandling. f. En egen nasjonal nemd for behandling av klagesaker bør opprettes. g. Det bør være mulig å reservere plass på «sin» skole i Norge det året man er på utveksling slik at man er sikret skoleplass etter fullført utvekslingsopphold. h. Skoler og skoleeiere må gis bedre insentiver for å satse på internasjonalisering og bidra til studentmobilitet, og finansieringsordningen bør endres slik at skoler ikke taper økonomisk på å oppfordre til mobilitet.

8 4. Utvide og styrke de økonomiske rammene for utvekslingselever De økonomiske rammene er et viktig insentiv for å øke antall elever som reiser på utveksling i videregående skole. I tillegg er det viktig at alle elever har like muligheter til å reise på utveksling uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. AFS mener at man bør se på stipendordningen for utveksling på videregående skole på nytt. Støtteordninger til utvekslingselever bør utvides og styrkes. Elever som tar Vg2 i utlandet kan søke Lånekassen om stipend. Dette stipendet er det samme borteboerstipendet som elever som bor på hybel i Norge søker på. Stipendet har siden starten (1999) ikke økt i takt med prisstigningen i resten av samfunnet. Stipendet blir ikke justert med tanke på valutaendringer. Grunnstipendet er en del av borteboerstipendet som utvekslingselever har mulighet til å søke på. Fra og med 2105 er vilkårene for denne delen av stipendet slik at svært mange utvekslingselever ikke lenger kvalifiserer for grunnstipend. Etter kutt i reisestøtten gis i dag 65 % av støtten som lån. Et tiltak er å øke «borteboerstipendet» generelt, og bostøtten spesielt. Reisestøtten bør gis som rent stipend. Et annet alternativ er å opprette et eget stipend for utvekslingselever etter modell fra utveksling på høyere utdanning. I tillegg mener vi at det bør vurderes å opprette egne språkstipend for å øke rekrutteringen til ikke-engelskspråklige land. 5. Mulighet for utdanningsstøtte på Vg1 Per i dag er det bare mulig å søke om utdanningsstøtte fra Lånekassen for utveksling der skoleåret i utlandet blir godkjent som Vg2 i Norge. Mange elever ønsker å reise på utveksling på Vg1, og vi mener at det bør åpnes for dette. 6. Mulighet for utdanningsstøtte til kortere utvekslingsprogrammer Per i dag er det bare mulig å søke om utdanningsstøtte fra Lånekassen for utveksling gjennom organisasjon der oppholdet har varighet på 1 år. Ikke alle ønsker eller har mulighet for dette. Det finnes en rekke muligheter for kortere utvekslingsprogrammer, men disse har ikke vært levedyktige i Norge ettersom det ikke er mulig å søke om utdanningsstøtte. Dersom målet er økt internasjonalisering av utdanning, er dette programmer som vil kunne nå flere ungdommer enn i dag, og vi ønsker at det åpnes for denne muligheten. 7. Ekstrapoeng ved å ta et skoleår i utlandet på lik linje med folkehøyskole St.meld. nr. 14 Internasjonalisering av utdanning slår blant annet fast at Norge i en globalisert verden er avhengig av mennesker med inngående kunnskap om og erfaring fra andre kulturer. Det er nettopp dette vi jobber for og ønsker å gi flere ungdommer muligheten til. Slik ordningen er i dag er det lettere for ungdom i Norge å ta et år på norsk folkehøyskole enn det er å ta et skoleår i utlandet. I tillegg føler kanskje mange at man får mer igjen for et år på folkehøyskole, da man får et ekstra poeng ved opptak til høyere utdanning. Ved å tilby et ekstrapoeng for elever som tar et skoleår i utlandet (og får året godkjent) vil dette bidra til både å motivere samt gi flere muligheten til å ta et skoleår i utlandet. Elever som får mulighet til å ta et skoleår i utlandet, går gjennom et svært krevende år med stort læringsutbytte på ulike nivåer. Ikke bare skal de følge vanlig skole der de er, de skal samtidig tilpasse seg en helt ny familie, en ny kultur og lære et nytt språk. Mange jobber veldig hardt både i forkant, under og etter hjemkomst. Ved å gi dem et ekstrapoeng, vil dette oppleves som ekstra motiverende. Samtidig vil et ekstrapoeng og så bidra til økt elevutveksling jf statlig mål. Ekstrapoenget vil ikke medføre ekstra kostnader, men heller til at flere får økt internasjonal kompetanse. På vegne av AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS). Siri Bolstad Programsjef AFS Norge Internasjonal Utveksling

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringsnotat forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole April 2019 Innhold

Detaljer

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer til disse vilkårene.

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer til disse vilkårene. Høringsnotat forslag til endringer i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole Til 1 Utvekslingsopphold

Detaljer

F-02-14 12/767-24.01.2014

F-02-14 12/767-24.01.2014 Rundskriv Se vedlagte liste Nr. Vår ref Dato F-02-14 12/767-24.01.2014 Rundskriv F-02-14 Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-04-16 16/3875-3 15.04.2016

Nr. Vår ref Dato F-04-16 16/3875-3 15.04.2016 Rundskriv Akershus fylkeskommune Nr. Vår ref Dato F-04-16 16/3875-3 15.04.2016 Rundskriv F-04-16 Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom

Detaljer

2. Bakgrunn og målsettinger... 4 3. Prosess... 5 4. Forskriftsendringer som gjelder utveksling for enkeltelever... 5

2. Bakgrunn og målsettinger... 4 3. Prosess... 5 4. Forskriftsendringer som gjelder utveksling for enkeltelever... 5 Høringsnotat Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler mellom norske

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

UTVEKSLINGSÅR I VIDEREGÅENDE SKOLE VG2

UTVEKSLINGSÅR I VIDEREGÅENDE SKOLE VG2 UTVEKSLINGSÅR I VIDEREGÅENDE SKOLE VG2 Retningslinjer for godkjenning -Forskrift til opplæringsloven 1-16 andre ledd -Rundskriv Udir-06-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge

Detaljer

UTVEKSLINGSELEVER. Oppfølging og utfordringer. Tord Reine Rådgiver, Hartvig Nissens skole

UTVEKSLINGSELEVER. Oppfølging og utfordringer. Tord Reine Rådgiver, Hartvig Nissens skole UTVEKSLINGSELEVER Oppfølging og utfordringer Tord Reine Rådgiver, Hartvig Nissens skole Utveksling før og nå Før: Utvekslingsår med idealistisk formål som et ekstra "mellomår" var det vanligste. Nå: Utveksling

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte! Onsdag 10. oktober 2018 Hartvig Nissens skole

Velkommen til informasjonsmøte! Onsdag 10. oktober 2018 Hartvig Nissens skole Velkommen til informasjonsmøte! Onsdag 10. oktober 2018 Hartvig Nissens skole De to vanligste formene for utveksling: i regi av Osloskolen eller gjennom godkjent utvekslingsorganisasjon UTVEKSLING I REGI

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen om studentmobilitet

Innspill til stortingsmeldingen om studentmobilitet Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 26.11.2018 18/01766-4 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 631 24142219 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

EF Education First. Page 1

EF Education First. Page 1 Tilbakemelding vedrørende høringsnotat Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014 kriterier for godkjenning for utdanningssøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Internasjonalisering - Erasmus+

Internasjonalisering - Erasmus+ Stjørdal, 08. januar 2019 Internasjonalisering - Erasmus+ Anne Gro Skibenes - Diku Hvem er Diku? Direktoratet for internasjonlisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Guro Håve úr Árantsstovu Arkiv: A20 &13 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Guro Håve úr Árantsstovu Arkiv: A20 &13 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Guro Håve úr Árantsstovu Arkiv: A20 &13 16/2926-2 Dato: 30.05.2016 HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN - SKOLEMILJØ Utrykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov)

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Oslo Dep 0032 Oslo St Germain en Laye, 14/1 2015 Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Vår ref. 10/487-17 /SF-473, SF-520.4, SF- 711, SF-821, SF-902 / Dato: 22.08.2011 Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 14. mars

Detaljer

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR)

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Universitetsdirektørens kontor Deres referanse: Dato: 2011/2138-MOR 28.03.2011 Viser til brev til

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

I noen tilfeller må det søkes om reisetillatelse fra AFS, se tabell lenger nede i dokumentet.

I noen tilfeller må det søkes om reisetillatelse fra AFS, se tabell lenger nede i dokumentet. Reiser AFS ønsker at AFSere i Norge skal få muligheten til å leve så likt norske ungdommer som mulig og ha friheten til å reise. Samtidig har AFS som organisasjon også et stort ansvar for utvekslingselevenes

Detaljer

Rutiner for elever som skal være utvekslingselev i annet land i Vg1 eller Vg2. Hva kreves for å få godkjent et utvekslingsår?

Rutiner for elever som skal være utvekslingselev i annet land i Vg1 eller Vg2. Hva kreves for å få godkjent et utvekslingsår? Rutiner for elever som skal være utvekslingselev i annet land i Vg1 eller Vg2 Formål Utveksling skal fremme internasjonalisering, både for yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Hvem kan

Detaljer

Høringsinnspill til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for

Høringsinnspill til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for Kunnskapsdepartementet Deres referanse: 17/4602 06.12.2017 Høringsinnspill til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019 Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 19.10.17 vedrørende

Detaljer

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra:

Versjon 1.2 Endret: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: RFK Reglement / Prosedyrer Opplæring Prosedyre: Fraværsgrense Versjon 1.2 Endret: 29.09.16 Godkjent av: Seksjonssjef opplæring Gyldig fra: 06.10.2016 i skole Ansvarlig saksbehandler: Johs Ringås Saksbehandler:

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Læringsutbyttebeskrivelsene

Detaljer

Høringssvar fra MOT - forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.

Høringssvar fra MOT - forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. 1 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 12.06.17 Høringssvar fra MOT - forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Organisasjonen MOT ønsker å uttrykke støtte til det

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte! Onsdag 11. oktober 2017 Hartvig Nissens skole

Velkommen til informasjonsmøte! Onsdag 11. oktober 2017 Hartvig Nissens skole Velkommen til informasjonsmøte! Onsdag 11. oktober 2017 Hartvig Nissens skole De to vanligste formene for utveksling: i regi av Osloskolen eller gjennom godkjent utvekslingsorganisasjon UTVEKSLING I REGI

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Se verden mens du går på skole!

Se verden mens du går på skole! Se verden mens du går på skole! Informasjons - brosjyre om ordninger som tidligere ble Gå på videregående skole i utlandet markedsført under navnet «FIVAI». Vil du oppleve mer? Er du klar for nye impulser,

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom år i videregående opplæring

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom år i videregående opplæring Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom 16-24 år i videregående opplæring Hva sier regelverket? REGELVERK SIST ENDRET: 20.05.2016 Rett til videregående opplæring Hovedregelen er at ungdom som har fullført

Detaljer

Velkommen til. Informasjonsmøte om Vg2 utveksling

Velkommen til. Informasjonsmøte om Vg2 utveksling Velkommen til Informasjonsmøte om Vg2 utveksling Bath- og Berlin-utvekslingene har egne informasjonsmøter Bath OHG sitt tilbud om 4 mnd i England høsten Vg2 (Euroklassen) Informasjonsmøte for elever fredag

Detaljer

Høringssvar - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringssvar - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Saknr. 17/6985-3 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på forslag

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENl nemsbbr'

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENl nemsbbr' Høringsinstansene DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENl nemsbbr' HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.^^y^^;é/^gDok.nr. y li OES. 2012,, Arkivnr. / ^ Saksh- Eksp-... U.off. Deres ref. Vår ref.- 12/767 Dato 03.12:2012

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Fylkesmannen i Buskeruds høringssvar - endringer i opplæringsloven og friskoleloven - nytt kapittel om skolemiljø

Fylkesmannen i Buskeruds høringssvar - endringer i opplæringsloven og friskoleloven - nytt kapittel om skolemiljø Vår dato: 09.08.2016 Vår referanse: 2016/2669 Arkivnr.: 630 Deres referanse: 20.04.2016 Saksbehandler: Silje Therese Nyhus Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Innvalgstelefon: 32266949 Fylkesmannen

Detaljer

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen.

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013 Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 10.07.2013 Innhold 1.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fritak fra rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og kommunens plikt til å gi opplæring ut over 300 timer for deltakere

Detaljer

Fagdag, minoritetsspråklege

Fagdag, minoritetsspråklege Regelverk og tilsyn Fagdag, minoritetsspråklege Med minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa forstår vi barn, unge og vaksne som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk. I denne samanhengen blir

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av fravær

Retningslinjer for håndtering av fravær Rammeverk for opplæring LÆRINGSMILJØ Retningslinjer for håndtering av fravær Versjon 1.2 Endret: 26.06.2018 Godkjent av: Ansvarlig saksbehandler: Seksjonssjef opplæring i skole Johannes.Ringås@rogfk.no

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /IJC Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Deres ref Vår ref Dato /IJC Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Mottakere i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 201100915-/IJC 29.06.2011 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Inderøy videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014.

Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014. Det kongelige Kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep Oslo, 25.01.2013 0032 Oslo Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014. ANSA,

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Administrasjons- og utviklingsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 19. januar 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit 11/11/2010 1 Antall studenter inn og ut 2009 Institusjonstype Utreisende Innreisende

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven Saksbehandler: Avdeling for opplæringsloven Fylkesmannen i Oppland Vår dato: 01.10.2018 Deres dato: 13.03.2018 Vår referanse: 2018/15892 Deres referanse: Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Detaljer

Vedlegg til høringssvar forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Vedlegg til høringssvar forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger Vedlegg til høringssvar forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger Forskriften 2 Arbeidsrettet tiltak I den nye forskriften gis det en uttømmende definisjon av hva som skal anses som

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Kontakt med Internasjonalt kontor

Kontakt med Internasjonalt kontor Kontakt med Internasjonalt kontor Bruk vår felles-adresse utveksling@uis.no Identifisér deg i e-posten, med fullt navn og hvor du skal på utveksling Dersom du har spørsmål om informasjon du har fått fra

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Lånekassen. Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del

Lånekassen. Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del Elever med ungdomsrett Rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 Det gis støtte til vanlig videregående opplæring i det antall år søkeren

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1330-2- CAS 20.09.2017 Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid Krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning Seniorrådgiver Andrea Lundgren Avdeling for utenlandsk utdanning Tema 1. Hva er GSU-listen?

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet Til Avdelingsstyret Fra dekan Lars Nygård Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato : 10.01.2007 A-møte : 09.02.2007 A-sak : 04/07 Saksbehandler: Vigdis Kristiansen SAK: Internasjonalisering:

Detaljer

Abelias innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

Abelias innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 18/5000 Oslo, 03.12.2018 Abelias innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet Bakgrunn Å styrke den internasjonale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Vedlegg 1 Særutskrift Forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov). Uttalelse fra Rissa kommune.

Vedlegg 1 Særutskrift Forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov). Uttalelse fra Rissa kommune. Rådmannskontoret Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 939/2015//5FYB 13.01.2015 HØRINGSUTTALELSE FRA RISSA KOMMUNE VEDR FORSLAG OM ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN (NY

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent Sjekkliste - inntaksreglement Vi har laget en sjekkliste basert på de vanligste regelbruddene som våre tilsyn avdekker. Hvis dere følger denne sjekklisten, unngår dere vanlige regelbrudd. ARTIKKEL SIST

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012 1. PRINSIPPER FOR FORDELING

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Saknr. 14/10546-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Innstilling til vedtak: Saken legges fram for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark uten forslag

Detaljer

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN Fylkesdirektøren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Dato: 15.01.2007. Vår ref.: Sak. nr. 04/4875-9 Ark. A40 &00 Saksbeh. Paal Morken Andersen tlf. 62 54 44 52 fax. 62 53 24

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 21. desember 2011 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 21. desember 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 200702307-36 Lillehammer, 21. desember 2011 Deres ref.: Høringssvar fra Oppland fylkeskommune - forslag til endringer

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Høringsuttalelse - Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4

Høringsuttalelse - Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 Dato: 2. mars 2009 Byrådssak 1078/09 Byrådet Høringsuttalelse - Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 ASKI SARK-2000-200802829-67

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fremme forslag om to endringer i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

Nedenfor følger nærmere omtale av endringene som foreslås for hver forskriftsbestemmelse:

Nedenfor følger nærmere omtale av endringene som foreslås for hver forskriftsbestemmelse: Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010 - beordring og frivillig tjeneste i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1) Til 3-2, 8-3, 27-2 og 29-1 Beordring skal

Detaljer