Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar"

Transkript

1 Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

2 Innhold 1 Sammendrag Hvordan strategien ble til Strategiens ramme og oppbygging Mandatet motivet for å ønske næringsutvikling Metode og gjennomførte tiltak Hvem er strategien til for? Beskrivelse av kultursektoren Avgrensning og definisjon Inndeling i kulturfelt/kategorier Begrepet verdiskaping Kulturens rolle og omfang Forbruksutvikling (SSB) Produksjonsvolumet Utvikling i verdiskaping Hvor stor del av bransjen er ikke «fullt næringsutviklet»? Hvor skal man fokusere? Caser Galleri OSL Contemporary AS Konsertscenen Blå Vokalgruppa Pust (forening) Fair Forlag AS Chat Noir AS og teaterproduksjonsselskapet Thalia Teater AS Filmprodusenten Klikkmonster AS Det Andre Teatret Teorier og metoder for næringsutvikling Hvorfor drive forretningsutvikling innen kulturfeltet? Hva er egentlig næringsutvikling? Næringsutvikling gjennom bedre ressursutnyttelse Næringsutvikling gjennom kundeorientering Næringsutvikling gjennom disruptiv innovasjon Næringsutvikling gjennom Blue Ocean-strategi Kultur som innsatsfaktor i andre næringer - B2B Markedskommunikasjon som kritisk faktor Presse Sosiale medier og nettverk Geriljamarkedsføring Kulturkalendre Nyhetsbrev Kryssmarkedsføring Festivalisering Teknologiskifte-fenomener Aktørenes behov og drøfting av løsninger Mangler tilgang til oppdrag Gjøre produktene bedre Øke synligheten Formidling til bedrifter Større innkjøp fra kommunen Filmbransjen Mangler arenaer for produksjon, øving og fremvisning Kulturklynger Mangler oversikt og plan Forholdet til Plan og bygningsetaten Oppsummering 53

3 6.3 Trenger kompetanseheving og møteplass Kompetanseheving Møteplass Fokus og nytte Topartsdialog Attraktivitet «Infobanken» Informasjon om lokaler Kollisjons- og synergivarsling E-kurs i forretningsutvikling og -drift Informasjon om ressurser og rutiner Leverandørkatalog «Kontaktbasen» - informasjon om tilgjengelige menneskelige ressurser Ønsker forenklet kommunal saksbehandling Mangler utviklingskapital Statlige og regionale kulturtilskudd Behov for samlet oversikt Dialog med staten Kommunale kulturtilskudd Omfordeling til næring Innovasjonsmidler Privat kapital, fond Sponsorfond Crowdfunding/folkefinansiering Private interessent-penger relatert til sak 66 7 Inspirasjon fra andre Austin, Texas Kulturens plass i Oslo og Oslos plass i verden Identitet og attraktivitet Internasjonal anerkjennelse og utveksling Mål, strategi, tiltak Overordnet mål en innledning Anbefalte mål for utvikling av kulturnæringene i Oslo Strategiske grep og tiltak Beskrivelse av prioriterte tiltak Kompetanseheving Møteplass Kulturkalender og nyhetsbrev Katalog for bedriftsmarkedet Større innkjøp fra kommunen Tilgang til arenaer og lokaler Infobanken Forenklet kommunal saksbehandling Tilgang til kapital Dialog med statlige aktører om næringsutviklingsstøtte Innovasjonsordning Fond Identitetsmarkør og internasjonalisering Verdiskapningsanalyse Utvalgte kilder Fotokreditter Vedlegg Beregning av vekstprosent innen musikk Beregning av vekstprosent innen kulturarv... 94

4

5 1 Sammendrag Denne strategien handler om næringsutvikling innen kultursektoren i Oslo. Vårt oppdrag har vært å utarbeide en strategiplan for vekst og verdiskapning i kulturnæringene i Oslo. Oslo er Europas hurtigst voksende hovedstad og kultur er sterkt og levende representert i byen. Halve kultur-norge er lokalisert i Oslo. Kulturnæringen i Norge bidro i 2011 til en verdiskapning på 43 milliarder kroner, hvor Oslo sto for 46 prosent. Oslo har et stort antall kulturarrangementer. Vi estimerer at det hvert år tilbys over arrangementer, eller om lag 150 arrangementer hver dag året rundt. Vi tar derfor utgangspunkt i at byen har et produksjonsvolum av kulturarrangementer som er såpass stort at en av hovedoppgavene vil være å få flere publikummere til å oppsøke og etterspørre den kulturen som faktisk skapes, fremfor å produsere enda mer kunst og kultur. Det er god vekst i verdiskapningen i kulturbransjen i Oslo (11 prosent fra ). Samtidig viser våre analyser at det er de store aktørene som vokser, til dels kraftig, mens de små har en vekst som ligger langt under gjennomsnittet for alle næringene i byen. Kulturbransjen i Oslo sysselsetter totalt ca personer. Vi anslår at ca av disse jobber i små og mellomstore kulturbedrifter. Det er primært disse virksomhetene som de formulerte mål, strategier og tiltak retter seg mot. Det finnes omfattende analyser, dokumentasjon og forskning på innovasjon og utvikling av kulturnæringene. Vi har studert andre byer og regioners strategier og latt oss inspirere av de beste, i særdeleshet Austin i Texas, USA. Det mest imponerende med Austin er hvordan kulturen gjennomsyrer det meste. Kulturnæringen fremstår som byens viktigste verktøy for å skape livskvalitet, arbeidsplasser og inntekter. Vi anbefaler at heller ikke Oslo satser utelukkende på ett kulturuttrykk, men iverksetter tiltak som kan komme hele kulturfeltet til gode og gi de aktørene som ønsker å drive næringsutvikling gode vilkår og verktøy til å vokse. Det er kunst- og kulturlivet selv som best vet hvor skoen trykker når det gjelder næringsutvikling. Vi har derfor tatt utgangspunkt i deres egne tilbakemeldinger, ideer og innspill for utarbeidelse av strategien. Vi har altså valgt en synsvinkel i arbeidet hvor vi har jobbet oss «nedenfra og opp», dvs. at det er næringen selv og deres behov og ønsker som blir drøftet, anbefalt og presentert, med utgangspunkt i etablerte teorier om forretningsutvikling. Strategien handler om hvordan næringsaktørene selv kan utvikle salgbare produkter. Strategien handler ikke om hvorvidt kulturens viktige støtteordninger bør eller skal økes. Strategien fokuserer på og anbefaler tiltak for kulturbedriftene innenfor følgende områder: forretningsutvikling, markedskommunikasjon og publikumsutvikling. De ulike kulturfeltene i Oslo ble invitert til å komme med innspill til strategien og mer enn 170 personer har bidratt på workshops, møter, e-post og via sosiale medier. Deres behov er grundig drøftet og redegjort for. Kulturnæringenes «mangler, ønsker og trenger»-liste er lang, men avdekker at mange har de samme behovene. Bransjen mangler tilgang til oppdrag, hensiktsmessige arenaer for produksjon, øving og fremvisning, og de trenger kompetanseheving og møteplasser. Det overordnede målet med strategien er å øke verdiskapningen i kulturnæringene og styrke Oslos konkurranseevne som etablerings- og investeringsregion. Vi prioriterer og anbefaler i tillegg følgende seks målsetninger som alle fokuserer på kulturnæringens vekst de neste fire årene: Side 5

6 Oslo skal tiltrekke seg og beholde de beste talentene i landet Oslo skal være den mest attraktive byen å etablere og drive kulturnæring i Oslo skal satse på de små og mellomstore kulturnæringsbedriftene Verdiskapingen innen de små og mellomstore selskapene skal øke med 8 prosent, slik at flere skal kunne leve av det de skaper Antall sysselsatte innen kulturnæringene i Oslo skal øke med 10 prosent Publikum i Oslo skal øke sitt forbruk av kultur med 15 prosent For å nå målsetningene anbefaler vi syv strategiske grep: Styrke kompetansen gjennom opplæring og opprettelse av møteplasser for erfaringsutveksling Legge til rette for innovasjon og nyetableringer gjennom å styrke kapitaltilgang og finansieringsmuligheter Bedre rammevilkårene og infrastrukturen i form av lokaler, informasjonstilgang og forenklet saksbehandling Arbeide for at etterspørselen etter kunst- og kulturopplevelser øker Styrke allianse- og nettverksbygging internasjonalt Arbeide for at Oslos kunst- og kulturliv blir identitetsbærende for Oslo nasjonalt og internasjonalt Sørge for at utviklingen innen kulturnæringene måles og at måleverktøyene stadig videreutvikles og forbedres Disse strategiske grepene må operasjonaliseres i konkrete tiltak som kan igangsettes av Oslo kommune og i næringen selv. Vi presenterer i strategien 30 ulike tiltak, prosjekter og virkemidler vi mener bør igangsettes. Det finnes ingen «quick fix» som kan realisere kommunens ambisjoner for kulturnæringene. Vår overbevisning er at man må iverksette mange små og store tiltak samtidig for å nå målene. De tiltakene vi mener bør prioteres er kort oppsummert: Kurs og opplæring, etablering av møteplasser og nettverk og opprettelse av en sentral informasjonsbank («Infobanken»). Videre anbefaler vi at Oslo kommune øker bruk og kjøp av lokale kulturprodukter og at kommunen gjennomfører en kartlegging av byens arenaer som kan benyttes til kulturformål. Vi tar til orde for at Oslo kommune forenkler kommunal saksbehandling for kulturarrangementer og produksjoner. For å følge den forventede positive utviklingen i kulturnæringene i Oslo, er et anbefalt tiltak å gjennomføre en ringvirknings- og verdiskapningsanalyse. Til sist trekker vi også frem at tilgang på investeringskapital er mangelvare for kulturbedriftene i Oslo. Et viktig tiltak er derfor å utrede etablering av et eget kulturfond. Side 6

7 2 Hvordan strategien ble til 2.1 Strategiens ramme og oppbygging Denne strategien handler om næringsutvikling innen kultursektoren. Det er skrevet en rekke strategier om kulturnæringsutvikling både regionalt i Norge og andre steder. Denne er annerledes. Felles for de andre er at de primært har fokus på utvikling av kulturen i seg selv og ofte kommer med forslag til strukturelle endringer i støtteordninger osv. Vår strategi tar ikke for seg kulturens rolle i Oslo eller kulturaktørenes virksomhet generelt. Strategien undersøker hvordan det står til i bransjen i dag og drøfter hvordan aktørene kan øke sine innteker og bedre sine eksistensvilkår gjennom utvikling av kulturnæring. Man kunne sagt uendelig mye mer om kultursektoren i Oslo; særlig om betydningen den har for livskvaliteten til alle som bor i byen. Kultur er en livgiver som skaper samhold og stolthet. Kultur er en kraftig magnet som tiltrekker seg mennesker med skaperkraft og kunnskap. Kultur er det som definerer oss og gir oss noe å strekke oss etter som utvikler oss, både som enkeltmennesker og som samfunn. Men denne strategien handler om noe langt mer pragmatisk; evnen til å leve av det man skaper. Vi starter med å gi en beskrivelse av kulturfeltet i tall (kapittel 3). Mange av aktørene er store, offentlige institusjoner. Noen er mediekonsern, tv-stasjoner, internasjonale reklamebyråer og store arkitektbedrifter. Disse er fullt utviklede kommersielle virksomheter og/eller befinner seg utenfor rammen av denne strategien. Den delen av bransjen vi konsentrerer oss om består trolig av om lag 5000 personer i små og mellomstore virksomheter (kapittel 3). Får å få litt grep om materien presenterer vi et knippe kulturaktører gjennom «caser», dvs. direkte intervjuer med daglig leder eller den ansvarlige for virksomheten (kapittel 4). Dernest kommer strategiens kjernedel i kapittel 5, hvor vi tar for oss ulike teorier og metoder for næringsutvikling. Gjennom drøftinger kommer vi frem til en lang rekke aktiviteter og grep som vil være virksomme i større eller mindre grad. Men vi konkluderer ikke. Først vil høre hva bransjen selv uttrykker av behov og meninger (kapittel 6). Dette er løst gjennom å avholde workshops for hvert av kulturfeltene og innhente synspunkter via sosiale medier og andre kanaler. Mer enn 170 personer har deltatt i dialogen. Underveis sammenholder vi bransjens behov med det vi så langt har kommet frem til gjennom teori. Denne andre runden med drøfting, leder nesten frem til konklusjonene altså tiltakene. Før vi kommer så langt er det behov for å snu blikket vekk fra den store mengden av små og store problemer, krav og behov. I kapittel 8 har vi hentet inspirasjon fra resten av verden. Vi har spesielt merket oss Austin i Texas, USA som har en stor og blomstrende kulturnæringssektor. I kapittel 9 samles alle trådene, kunnskapen og innspill vi har fått i prosessen og vi presenterer mål, strategier og tiltak vi anbefaler for Oslo kommune. Kapittel 10 gir en grundig presentasjon av de tiltak, prosjekter og virkemidler vi mener bør prioriteres for å øke verdiskapningen i kulturnæringene i Oslo. 2.2 Mandatet motivet for å ønske næringsutvikling Oslo er Europas hurtigst voksende hovedstad. Oslo er Norges kulturhovedstad. Kultur er sterkt representert i Oslo. Et fremtidig livskraftig og kreativt miljø innen kulturnæringene anses å være av stor betydning for Oslo bys attraktivitet, både som et sted å etablere virksomhet, å reise til og å arbeide og bo. Oslo kommune vurderer verdiskapningspotensialet til de kreative næringene som høyt. Byrådsavdelingen for kultur og næring besluttet derfor våren 2013 at det skulle utarbeides en strategiplan for vekst og verdiskapning Side 7

8 i kulturnæringene i Oslo. Mandatet og oppdraget var: «Målet med en slik strategi er å øke verdiskapningen i kulturnæringene og å styrke Oslos konkurranseevne som etablerings- og investeringsregion. Strategiplanen skal inneholde anbefalte mål, strategier og tiltak for å øke verdiskapningen i kulturnæringene og styrke Oslos attraktivitet for både nyetableringer og investeringer.» I Næringspolitisk handlingsplan heter det 1 : «Oslo har et variert og velfungerende næringsliv preget av offentlig og privat tjenesteyting. Byrådet vil arbeide for at byens næringsdrivende skal ha gode rammebetingelser for å drive og utvikle sine bedrifter. Byrådet ønsker å videreutvikle Oslo som del av en nyskapende og bærekraftig region i Europa og som et attraktivt område for oppstart og lokalisering av næringsvirksomhet.» I avsnittet «Visjon for Oslo kommunes næringspolitikk» heter det videre (side 3): «Oslo kommune skal ha et bærekraftig og lønnsomt næringsliv som skal være internasjonalt konkurransedyktig og en innovativ drivkraft for hele landet. Oslo kommune skal bidra til å gi næringslivet og kunnskapsinstitusjonene internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser, legge til rette for samarbeidsarenaer og nyetableringer og på den måten bidra til verdiskaping og arbeidsplasser» Enger-utvalget 2 sier seg enige i forfatterne av boka Kultur for kulturens skyld (Meisingset, Matre og Horrigmo for Civita): «Dersom kulturvirksomheter blir mer lønnsomme, gir dette grunnlag for en utvidet kunst- og kulturproduksjon. Mer kommersialisering gir grunnlag for mer kultur. At det blir mer privat finansiering av kulturlivet i tillegg til støtten fra offentlige myndigheter er et gode også på andre måter. Det bidrar til økt mangfold i kulturlivet og til å sikre kulturlivets uavhengighet fra offentlige myndigheter. Utvalget ønsker vekst i kunst- og kulturproduksjonen og at det skal bli flere kunstnere og kulturarbeidere i Norge. Derfor er det viktig å styrke innsatsen for å fremme kommersialisering og økt lønnsomhet i kulturlivet. Slik utvalget ser det, er dette et område hvor det er naturlig at statlige myndigheter samarbeider mer med regionale og lokale myndigheter.» 2.3 Metode og gjennomførte tiltak I mandatet fra Oslo kommune beskrives følgende oppdrag: «Strategiplanen skal inneholde anbefalte mål, strategier og tiltak. Det er viktig at arbeidet med strategiplanen forankres bredt blant berørte miljøer, inkludert Oslo kommunes egne berørte virksomheter.» Vi har valgt å løse oppdraget ved å forankre strategiprosessen grundig hos kulturnæringene selv. Den kvalitative metoden startet med å spørre aktørene altså de som har skoen på hvor skoen trykker. Denne metoden gjennomsyrer både prosess og resultat. Vi har altså valgt en synsvinkel i arbeidet hvor vi bevisst har jobbet oss «nedenfra og opp», dvs. at det er næringen selv og deres behov og ønsker som blir drøftet, anbefalt og presentert, helt fram til kapittel 9. Først da presenterer vi de overordnede målsetningene, strategier og tiltak vi anbefaler at Oslo kommune iverksetter. I løpet av høsten inviterte Kulturmeglerne til dialog, drøftinger og innspill fra kulturnæringene i byen. Den kvalitative innspillsprosessen startet med en rekke åpne møter og workshops. Hovedutfordringen til kulturaktørene var: Hva skal til for at Oslo får livskraftie kulturnæringer, et attraktivt miljø som evner å tiltrekke seg og beholde talenter, kreative virksomheter og høykvalifisert arbeidskraft? Innspillsprosessen ble tatt godt i mot og skapte gode diskusjoner og stort engasjement. Metoden inkluderte både workshops, høringsmøter, høringsinnspill og bruk av sosiale medier. Totalt deltok flere enn 170 personer. Arbeidet med strategiplanen har vært organisert med en styringsgruppe ledet fra Byrådsavdeling for kultur og næring i Oslo kommune. I kapittel 6 redegjør vi for aktørenes behov slik de fremkom i workshopene og drøfter mulige løsninger. 1 Næringspolitisk handlingsplan, Byrådsavdeling for kultur og næring, side 2 2 NOU 2013: 4. Kulturutredningen 2014, KUD , side 225 Side 8

9 2.4 Hvem er strategien til for? Denne strategien er skrevet for Oslo kommune. Det er Byrådsavdeling for kultur og næring som har bestilt strategiplanen for vekst og verdiskapning i kulturnæringene i Oslo. Det er Byråd for kultur og næring som til syvende og sist beslutter hvilke politiske målsettinger, strategier og tiltak som skal gjennomføres. Vårt mandat er ikke å skape ny politikk. Denne strategien handler derimot om å avdekke muligheter for å drive næringsutvikling innen kultursektoren. Strategien som sådan henvender seg derfor i flere kapitler direkte til kulturnæringene selv. Strategien presenterer muligheter for å få formidlet kunsten til flere, kanskje også på en bedre måte til glede for alle. Hovedgrepene vi presenterer handler derfor om tiltak for næringen selv, som å drive forretningsutvikling, forbedre markedskommunikasjonen og å øke størrelsen på markedet. For noen kunstnere vil dette være fremmed, noe som ikke tiltaler dem og som de ikke ser behov for. Vi hevder imidlertid at det ikke er noen motsigelser i noe av dette. Kun de som vil drive med næring og er i posisjon til å drive med næring, bør drive næring. Det etablerte tilskuddsapparatet bør bestå og gjerne utvides, slik at mer sårbare aktører ivaretas. Formålet med denne strategien er dermed ikke å foreslå strukturelle endringer i balansen mellom næring og offentlige tilskudd innen kulturfeltet. Vårt mål er å vise at det er mulig å øke tilgangen til og forbruket av kultur, til glede for alle typer aktører. Ved å utvide markedet på denne måten, tilføres sektoren samtidig friske ressurser og det skapes nye arbeidsmuligheter for flere. Side 9

10 3 Beskrivelse av kultursektoren 3.1 Avgrensning og definisjon Inndeling i kulturfelt/kategorier3 Analysebyrået Menon har utarbeidet en statistikk for Oslo på oppdrag fra kommunen og de opererer med følgende inndeling av bransjen: Trykte medier: Innen kategorien trykte medier finner vi utgivelse av aviser, blader og bøker, engroshandel og butikkhandel, nyhetsbyråer og trykkerier. Kulturarv: Innenfor begrepet kulturarv finner vi drift av biblioteker, arkiver og alle typer museer. Kommunale biblioteker og kulturhus som ikke er skilt ut som egne driftsselskaper omfattes ikke av statistikken. Annonse og reklame: Annonse og reklame er i hovedsak reklamebyråer. Arkitektur: Innenfor arkitektur finner vi arkitektene, plan- og reguleringsarbeid, samt landskapsarkitekttjenester. Musikk: Musikk består av produksjon av, reproduksjon av og handel med musikkprodukter. I tillegg finner vi produksjon og salg av musikkinstrumenter, samt impresariovirksomhet. Kunstnerisk virksomhet enkeltkunstnere og kulturorganisasjoner: Innenfor kategorien finner vi både enkeltkunstnere som forfattere, dansere, billedkunstnere, kunstnere som jobber med keramikk, glass, tre, metall og tekstil, skuespillere og artister, og kunst- og kulturorganisasjoner innen teater, opera og orkester, samt festivaler, kulturhus, gallerier og auksjonshus. Film, foto og spill: Her finner vi bedrifter som leverer tjenester og produkter knyttet til produksjon, etterarbeid og utgivelse av film, video og fjernsynsprogrammer. I tillegg finner vi fotografvirksomhet knyttet til de revisjonspliktige selskapene. Dette er i stor grad fotokjedene, bryllups- og portrettfotografer. Den siste gruppen bedrifter vi finner er spillutviklere, eksempelvis Funcom. Design: Designkategorien inneholder industridesign, grafiske designere og interiørarkitekter. I tillegg har vi lagt til klesdesignere som tidligere ikke har vært en del av kulturnæringen. Tv og radio: I kategorien tv og radio finner vi radio- og fjernsynskringkasting. Det er et problem her at «Utøvende virksomhet innen musikk (NACE og )» er lagt inn under Kunstnerisk virksomhet og ikke «Musikk». Tilsvarende er «Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak (NACE )» lagt inn under «Film, foto spill». NACE-kode , «Postordrehandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater» er derimot plassert under Musikk, mens posten egentlig rommer mye som er irrelevant for musikkfeltet Begrepet verdiskaping Verdiskaping som mål er direkte sammenlignbart med BNP, og det regnskapsmessige uttrykket er driftsresultat (EBITDA) + lønnskostnader. Med verdiskaping forstår vi det som er igjen til fordeling etter at vareinnsatsfaktorene er betalt. Eller sagt med andre ord, avlønning til de sysselsatte, utbytte til eierne, skatt til staten og renter og avdrag til låneinstitusjoner. 3.2 Kulturens rolle og omfang I Oslo står kulturen for 5 prosent av verdiskapingen. Kulturnæringen er en liten næring nasjonalt. Verdiskapingen i norsk kulturnæring utgjør tre prosent av nasjonal verdiskaping uten utvinning av olje og gass. 3 Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi, Menon-publikasjon nr 9/2011, side 16 Side 10

11 I Oslo er næringen overrepresentert og verdiskapingen i næringen utgjør fem prosent av total verdiskaping i hovedstaden 4. Halve kultur-norge er lokalisert i Oslo. Hele kulturnæringen i Norge bidro i 2011 til en verdiskaping på 43 milliarder kroner og av dette stod Oslo for nesten halvparten; 46 prosent (20 mrd). Hovedårsaken til det høye tallet er at Oslo huser mange av de store, nasjonale kulturinstitusjonene. Nedenfor bryter vi ned tallene og gir et bilde av næringens omfang og sammensetning når disse store virksomhetene holdes utenom. 3.3 Forbruksutvikling (SSB) Figur 1: Andel av befolkningen som har benyttet ulike kulturtilbud siste 12 måneder (prosent), etter kulturtilbud og år 5 : Det har vært en jevn vekst i forbruket av kultur (målt i antall besøk på arrangementer) fra 1991 til Merk at dette er tall for hele landet, ikke Oslo spesielt. I 1991 var det 30 prosent av befolkningen som oppsøkte et kulturtilbud i løpet av en måned. 17 år senere, i 2008, var tallet ca. 40 prosent. Veksten var på 33 prosent i løpet av hele perioden, eller 1,94 prosentpoeng per år. De siste fire årene har imidlertid forbruket gått noe ned, fra 40,3 til 38,1 prosent. Merk at dette er en snittberegning av tallene som er oppgitt for hvert kulturfelt, ikke et snitt for hele datagrunnlaget. Fallet i forbruk har vært særlig stort for scene og deretter kino, mens dans og opera har hatt en betydelig vekst de siste årene, trolig som følge av det nye operabygget. Nå skal man lese all statistikk med forsiktighet, særlig innen kulturbransjen. Norsk Teater- og Orkesterforening påpeker at deres tall viser en økning i besøkstallene for deres medlemsteatre i Oslo i perioden Tall for privatteatrene har vi ikke. Hovedinntrykket er altså likevel av en bransje som har vokst jevnt og trutt i flere år, men som i det siste har vist tegn til å stagnere, eller i det minste lavere vekst. Musikk er det feltet som ser ut til å klare seg best, ved siden av opera/ballett. 4 Kulturnæringene i Oslo - status og utvikling, Menon-notat, juni 2013, side 23 5 Norsk kulturbarometer 2012, SSB 6 Side 11

12 Det er påfallende at den manglende veksten sammenfaller med en periode hvor det har vært en betydelig økning i bevilgningene til kulturformål over statsbudsjettet. Økte bevilgninger er tilsynelatende ingen sikker vei til større kulturforbruk. Det må søkes andre veier - noe som legitimerer å forsøke forretningsutvikling. 3.4 Produksjonsvolumet TONO registrerte i 2010 at det ble arrangert 4381 konserter i Oslo 7. Norsk Teater- og Orkesterforening har statistikk som viser at det ble fremført 3365 forestillinger av deres medlemmer i Oslo i I tillegg kommer litteratur-arrangementer, galleriutstillinger, foredrag, omvisninger, arrangementer for eldre og barn, amatør-konserter som ikke strategieres til TONO, dramaforestillinger som ikke strategieres til NTO, standup, kinoforestillinger og ikke minst utstillinger og aktiviteter på museene. Et søk i Oslopuls viser at i løpet av en måned i oktober/november 2013, var det registrert ca. 23 arrangementer per dag. Tilsvarende tall finner vi på DetSkjeriOslo.no, mens tallet på VisitOslo.no er litt høyere; 25. Det er grunn til å tro at ikke alle arrangementene i byen er registrert i kulturkalendrene, særlig gjelder dette de mest lokale arrangementene og det store antallet kinoforestillinger. Bare av sistnevte er det ca. 120 per dag i regi av Oslo Kino. I oversiktene ser man også at en del arrangementer er oppført kun på overordnet nivå, som «Film fra sør» og «Oslo Operafestival», hvor de enkelte forestillingene mangler. Dersom man antar at alle disse typene kulturaktiviteter summerer seg til omtrent det samme som musikkfeltet og legger til kinoforestillinger per år 8, betyr det at Oslo kan tilby (minst) ca kulturarrangementer i året, eller 154 per dag hver dag, hele året. Det er en anseelig produksjon. Hvis vi tar utgangspunkt i at i gjennomsnitt går Oslos befolkning på ca. 20 kulturbesøk per år 9, blir det ca. 230 personer per arrangement. Dette virker noe høyt, så det er rimelig å anta at antallet kulturarrangementer i Oslo er større enn Dette er kun en løselig beregning. Poenget er å få frem at kulturproduksjonen for et levende publikum i Oslo er betydelig og at den trolig er nokså nøye tilpasset størrelsen på befolkningen/publikum. Det er rimelig å anta at byen har det antallet kulturhendelser som det er mulig å produsere samtidig som aktørene skal klare seg. Det er rimelig å anta at byen i dag har det antallet kulturhendelser som det er mulig å produsere samtidig som aktørene skal klare seg. 7 NOU 2013: 4. Kulturutredningen 2014, KUD , side Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud, april 2010, SSB Side 12

13 3.5 Utvikling i verdiskaping Figur Verdiskaping i MNOK for kulturnæringen i Oslo Kilde: Menon/SSB/Soliditet Verdiskaping AS Verdiskaping ENK/ANS Mens forbruket av live-arrangementer viser en liten nedgang de siste fire årene, øker verdiskapingen i samme periode. Veksten i de tre årene er på 11 prosent, mens gjennomsnittlig vekst for alle næringer i Oslo i samme periode er 9 prosent: Figur 3 16 % Vekst i verdiskaping Kilde: Menon/Soliditet 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 4 % 2 % -11 % Olje og gass Reiseliv Kultur Bygg og anlegg Oslo Handel Fornybar energi Tele og it Maritim næring Det kan virke som en selvmotsigelse at forbruket går ned, mens verdiskapingen går opp. Verdiskapningen er jo definert som selskapenes driftsresultat (EBITDA) + lønnskostnader. En reduksjon i bruken av kulturtilbud vil på kort sikt ikke innvirke på utgiftene til lønn da arbeidskraften er relativt stabil over tid (det tar tid å bemanne ned). Vekst i verdiskaping kan være et uttrykk for at antall ansatte i næringen har vokst til tross for en reduksjon i bruken av kulturtilbud. Side 13

14 Enger-utvalget påpeker at Oslo er en stor mottaker av statlige kulturmidler 10 : «Den Norske Opera & Ballett, Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Nasjonalmuseet, Oslo-Filharmonien og Norsk Folkemuseum står for rundt 80 prosent av Kulturdepartementets kulturutgifter i Oslo.» Samtidig vet vi at Oslo-institusjonene gjennom Kulturløftet har fått økt sine midler betydelig. I perioden økte de statlige bevilgningene til kulturformål i Oslo med 53 prosent 11. Veksten hos de store aktørene kan for en del forklares med dette. La oss se litt nærmere på sammenhengen mellom vekst og type aktører. Hvem vokser? Når man snakker om vekst i kulturbransjen, er det lett å anta at veksten er jevnt fordelt på alle virksomhetene. Slik er det trolig ikke. I neste kapittel skal vi se at kulturbransjen i Oslo består av et relativt lite antall store virksomheter som har en svært stor andel av antall ansatte og står for en stor del av verdiskapingen. Vekst og fall i disse virksomhetene påvirker statistikken i stor grad. Menon har dokumentert dette gjennom denne tabellen, som viser vekst i de fem største bedriftene og bransjen i Oslo som helhet, fordelt på kulturfelt: Tv og radio Musikk Kunstnerisk virksomhet Kulturarv Design Trykte medier Annonse og reklame Arkitektur Film, foto og spill Vekst i bransjen fra 2009 til % 8 % -14 % 29 % 46 % 8 % 29 % 25 % 1 % 1 10 % 9 % 12 % 19 % 275 % 19 % 1234 % 132 % 35 % 2 25 % 35 % 11 % 18 % -21 % 41 % -21 % 32 % 46 % 3 70 % 15 % 9 % -6 % 43 % -5 % 8 % 126 % -54 % 4 13 % -12 % -4 % 12 % -34 % 0 % 29 % 43 % 31 % 5-5 % -21 % -14 % 278 % 22 % 7 % 29 % 38 % 133 % De fem største virksomhetene og deres andel av total verdiskaping er vist her: Fem største som andel av total verdiskaping innen tv og radio Kilde: Menon/Soliditet 4 % 2 % 5 % NRK TV 2 AS 12 % TvNorge AS 17 % 60 % P4 Radio AS TV 3 AS Rest tv og radio 36 % 3 % 3 % Fem største som andel av total verdiskaping innen musikk Kilde: Menon/Soliditet 7 % 7 % 44 % TONO Universal Music AS The Walt Disney AB SONY Music AS EMI Music AS Resten av musikk 6 % Fem største som andel av total verdiskaping innen kunsterisk virksomhet Kilde: Menon/Soliditet 28 % 8 % 11 % 12 % 35 % Den Norske Opera & balett AS Nationalteateret AS Det Norske Teateret Oslo-Filharmonien Oslo Nye Teater AS 7 % Fem største som andel av total verdiskaping innen kulturarv Kilde: Menon/Soliditet 26 % 9 % 10 % 28 % 20 % Nasjonalmuseet Norsk Folkemuseum Institutt for kulturminneforskning Teknisk Museum FRAM-museet Resten av kulturarv 10 NOU 2013: 4. Kulturutredningen 2014, KUD , side NOU 2013: 4. Kulturutredningen 2014, KUD , side 116 Side 14

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene Dato: 10. juni 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene ADME SARK-332-201000099-89 Hva saken gjelder: Oxford Research AS og Bedriftsøkonomisk Institutt

Detaljer

Reiselivsmeldingen - Opplevelsesproduksjon og attrasjonsutvikling

Reiselivsmeldingen - Opplevelsesproduksjon og attrasjonsutvikling Reiselivsmeldingen - Opplevelsesproduksjon og attrasjonsutvikling KulturArvBuskerud 2019 Toini H. A. Ness www.innovasjonnorge.no Formål Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å

Detaljer

Hva handler FRAM-K om?

Hva handler FRAM-K om? EVALUERING AV FRAM KULTUR Lars Ueland Kobro Statsviter/forsker 27.08.2010 telemarksforsking.no 1 Hva handler FRAM-K om? FORNUFT & FØLELSER RASJONALITET & KREATIVITET BØRS & KATEDRAL telemarksforsking.no

Detaljer

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte?

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte? RAPPORT Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med? MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2012 Oktober 2012 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Flest sysselsatte i kulturnæringen som

Detaljer

! "!"# # $ %!! "#!! $%& & '

! !# # $ %!! #!! $%& & ' ! " #$!"# # $ %!! "#!! $%& & ' ii iii iv v vi vii Vekst i kulturnæringene i Funn i de enkelte bransjekategoriene for perioden 2009-2013: viii 1 2 1 Statistikken tar utgangspunkt i data per 1.januar hvert

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

1 1

1 1 1 1 2 3 4 2 3 4 Økonomisk verdiskaping = Driftsresultat (driftsinntekter-driftskostnader) + Lønnskostnader Kreativ bransje Verdiskaping i mill. kr. per bedrift per år Aviser og magasiner 1,17 Arkitektur

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Kreative næringer, er de viktige? for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Opptur Moss 23. oktober

Kreative næringer, er de viktige? for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Opptur Moss 23. oktober Kreative næringer, er de viktige? for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Opptur Moss 23. oktober Attraktivitetsmodellen: Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Bedriftsattraktivitet

Detaljer

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3473-22.02.2017 Statsbudsjettet 2017 - tilskudd til Innovasjon Norge 1. Tilskudd for 2017 Kulturdepartementet tildeler med dette

Detaljer

SAMFUNNSOPPDRAGET. / 2 / Strategi - SCENE 8

SAMFUNNSOPPDRAGET. / 2 / Strategi - SCENE 8 Strategi SCENE 8 SAMFUNNSOPPDRAGET / 2 / Strategi - SCENE 8 Hvorfor er vi her? Scene 8 skal skape og formidle kunst og kultur av høy kvalitet med vekt på opplevelser for unge. Fordi kunst og kultur spiller

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

BODØ KUNSTFORENING Strategi

BODØ KUNSTFORENING Strategi BODØ KUNSTFORENING Strategi 2018-2021 INNHOLD FORORD 3 1. VISJON 4 2. FORMÅL 4 3. VIRKSOMHETSOMRÅDER 4 4. STRATEGISKE MÅL I PERIODEN 6 4.2 Stabil, profesjonell og bærekraftig drift 6 4.3 Profesjonell formidler

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Viken fylkeskommune fra 2020

Viken fylkeskommune fra 2020 Viken fylkeskommune fra 2020 Videregående opplæring X Kulturtilbud X Tilskudd til frivillige Samferdsel X Tannhelsetjeneste X Klima X Kulturminner Bærekraftig regional utvikling X Næringsliv X Folkehelsearbeid

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

UNG KULTUR MØTES STRATEGIPLAN

UNG KULTUR MØTES STRATEGIPLAN UNG KULTUR MØTES STRATEGIPLAN 2020 2024 VISJON Å være Norges viktigste møteplass for ung kultur. OPPDRAG FRA KULTURDEPARTEMENTET UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet, lokalt,

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kultur og næring i Møre og Romsdal

Kultur og næring i Møre og Romsdal Kultur og næring i Møre og Romsdal Seminar Molde 26 mars 2008 Av Arild Hervik Kulturmomsutvalget Enstemmig utvalg foreslår bred modell for idrett og kulturområdet med 8% moms og fullt fradrag inngående

Detaljer

Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen

Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen kunst og kultur. Målgruppe: Pensjonister som på frivillig

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Balansekunst. Kulturstrategi for Trøndelag Øystein Eide

Balansekunst. Kulturstrategi for Trøndelag Øystein Eide Balansekunst Kulturstrategi for Trøndelag 2019 2022 19.03 Øystein Eide Høringsfrist 8.april 2019 Kobling til Trøndelagsplanens mål I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

19. juni 2008 HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING TIL NOU 2008:7

19. juni 2008 HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING TIL NOU 2008:7 FINANSDEPARTEMENTET 2 3. JUN. 2068 Så=. esi i",3i-33 Arlcimr. Finansdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 19. juni 2008 Deres ref: 08/981 SL FML/rla Dato 02.04.08 Vår ref: 08/065/TO/ Høring nr. 1 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

KOMMUNALDIREKTØR HARM-CHRISTIAN TOLDEN NOKU SEMINAR Litteraturhuset i Bergen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KOMMUNALDIREKTØR HARM-CHRISTIAN TOLDEN NOKU SEMINAR Litteraturhuset i Bergen KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMMUNALDIREKTØR HARM-CHRISTIAN TOLDEN NOKU SEMINAR Litteraturhuset i Bergen - 15.11.2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL AKTIV Bergen skal være nyskapende. Bergen

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Kartlegging av kulturnæringen i Nordland særtrekk og utfordringer

Kartlegging av kulturnæringen i Nordland særtrekk og utfordringer Rapport Kartlegging av kulturnæringen i Nordland særtrekk og utfordringer MENON-PUBLIKASJON NR. 33/2011 Desember 2011 av Anne Espelien og Anniken Enger Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1.

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Kulturmentoring Veiledning i kunstnerskap eller strategi for kulturnæring? Heidi Stavrum, Telemarksforsking Porsgrunn,

Kulturmentoring Veiledning i kunstnerskap eller strategi for kulturnæring? Heidi Stavrum, Telemarksforsking Porsgrunn, Kulturmentoring Veiledning i kunstnerskap eller strategi for kulturnæring? Heidi Stavrum, Telemarksforsking Porsgrunn, 01.09.15 1 Bakgrunn En studie av Porsgrunn kommunes forsøksprosjekt med mentoringprogram

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Strategi Vedtatt

Strategi Vedtatt Strategi 2018 2020 Vedtatt 14.8.2018 R Dette dokumentet omhandler Regelrådets strategi for treårsperioden 2018-2020, inkludert en strategi for kommunikasjon og samfunnskontakt, og utvikling av organisasjonen.

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

To kulturhus i Drammen Scener AS. Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016

To kulturhus i Drammen Scener AS. Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016 Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016 1 2015 - et utfordrende år To kulturhus i Drammen Scener AS 2 Regnskap 2015 3 Driftsinntekter 2015 2014 Salgsinntekt 46 678 994 48 095 239 Annen driftsinntekt 401

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

AKTIVITETSMIDLER TIL BARN OG UNGE I INDRE FOSEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV KULTURUTVALGET I INDRE FOSEN

AKTIVITETSMIDLER TIL BARN OG UNGE I INDRE FOSEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV KULTURUTVALGET I INDRE FOSEN AKTIVITETSMIDLER TIL BARN OG UNGE I INDRE FOSEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV KULTURUTVALGET I INDRE FOSEN 09.05.2018 Innhold 1 Hjemmel... 2 2 Formål og Mandat... 2 2.1. Formål - Intensjon...

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Høringssvar fra Virke Kultur NOU 2017: 17 På ein søndag?

Høringssvar fra Virke Kultur NOU 2017: 17 På ein søndag? Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 23.04.18 Høringssvar fra Virke Kultur NOU 2017: 17 På ein søndag? Vi viser til høringsbrev av 25. januar 2018 om NOU 2017: 17 På ein søndag? Hovedorganisasjonen

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Tjeldsund kommune Plan for Den kulturelle skolesekken 2017-2020 VEDTATT PLAN i kommunestyremøte den 21.06.2012, rullert 21.06.2017. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hva planen gjelder Hva er Den kulturelle skolesekken?

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer