Årsplan for. barnehagane i Nordsido oppvekstområde. Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for. barnehagane i Nordsido oppvekstområde. Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy"

Transkript

1 Kvinnherad kommune Nordsido oppvekstområde Årsplan for 2018/19 barnehagane i Nordsido oppvekstområde Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy Overordna mål for Nordsido oppvekstområde: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varma og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for læring».

2 Innhaldsliste 1. Innleiing 2. Verdigrunnlag 3. Innhaldet i barnehagekvardagen 3.1. Omsorg 3.2. Leik 3.3. Danning 3.4. Læring 3.5. Progresjon 3.6. Fagområda 4. Satsingar 4.1. Sentrale 4.2. Lokale 5. Barnas medverknad 6. Samarbeid barnehage heim 7. Overgangar 8. Barnehagen som pedagogisk verksemd Godkjent i samarbeidsutvalet for barnehagane i Nordsido oppvekstområde

3 1. Innleiing Nordsido oppvekstområde sine tre barnehagar samarbeider om å skape gode barnehagar. Me ser oss som ei personalgruppe og vårt samarbeid har vist seg dei siste åra å væra svært viktig for å skape ein lærande organisasjon. Årsplanen for barnehagane er ein arbeidsreiskap for personalet Varaldsøy som synleggjer korleis barnehagane omset rammeplanen sitt innhald til pedagogisk praksis. Årsplanen tar utgangspunkt i lov om barnehage og forskrifter samt rammeplanen og gjeldande kommunale planar. Ølve Hatlestrand Lov om barnehagar med forskrifter Rammeplanen Klar til skulestart Leik og læring hand i hand Klar til skulestart Kommunal kompetanseplan Årsplanen Barnehageåret vil barnehagane ha som satsingsområde Ta vare på. Denne satsinga har personalet kome fram til ved å evaluere og vurdere året som var. Me vil ha tre fokusområde for satsinga; personalet, barna og foreldre. (sjå punkt 4.2) Personalet si kompetansesatsing byggjer på Kvinnherad kommune si satsing på Inkluderande barnehageog skulemiljø. Dei vaksne sitt ansvar for å skape eit miljø som tar vare på alle barn og vaksne. Pedagogisk leiar i kvar barnehage vil lage handlingsplan som syner det pedagogiske arbeidet som bygger på vårt felles satsingsområde Ta vare på -Kvarandre -Meg sjølv -Naturen Det du tror om meg Slik du er mot meg Hvordan du ser på meg Slik blir jeg M. Jennes 2

4 2. Verdigrunnlag «Å møte individet sitt behov for omsorg, tryggleik, tilhøyrsle og anerkjenning og sikre at barna får ta del i og medverke i fellesskapet, er viktige verdiar som skal speglast i barnehagen. Barnehagen skal fremje demokrati, mangfald og gjensidig respekt, likestilling, berekraftig utvikling, livsmestring og helse.» Rammeplanen I barnehagane våre skal barna møta anerkjennande vaksne som gjev omsorg og tryggleik, og vaksne som sikrar at alle barna får ta del i fellesskapet. Barna våre skal møta vaksne som viser respekt for ulike religionar, kulturar og familieformer. I våre barnehagar skal alle barn få oppleva å bli sett og respektert for den dei er. Dei er likeverdige, uavhengig av kjønn og alder. Me skal støtta dei i motgang, gje dei utfordringar og læra dei å bli kjend med eigne og andre sine kjensler. Me skal læra barna våre å bli glad i å bruka naturen og me skal læra dei å visa respekt for alt levande. Ein viktig del av kvardagen vår er tradisjonane våre. Dette er litt av barnehagen sin identitet og gjennom dei formidlar me verdiar og kultur. Barnehagane våre er ulike og kvar barnehage har sine tradisjonar. Desse kjem fram i handlingsplanen til kvar barnehage. God kommunikasjon Anerkjenning Respekt/ likeverd Tryggheit Eigenverdi Omsorg Utfordringar Samarbeid Barnehagane sine verdiar Mangfald Proffesjonell Sosial kompetanse Uteliv Vennskap Trivsel 3

5 3. Innhaldet i barnehagekvardagen «Innhaldet i barnehagen skal vere allsidig, variert og tilpassa enkeltbarnet og barnegruppa. I barnehagen skal barna få leike og utfalde skaparglede, undring og utforskartrong. Ein skal sjå arbeidet med omsorg, danning, leik, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk i samanheng og samla bidra til den allsidige utviklinga til barna.» Rammeplan Vårt fokus er å skapa gode relasjonar mellom barna og mellom barna og dei vaksne. Dette skapar eit trygt miljø og det er essensielt for barnas utvikling. Det er når barnet er trygt det får best mogleg livskvalitet, og høve for mestring og utvikling. Trygge barn Leiker meir Utvikling 3.1 Omsorg Omsorg er sjølve kjernen i barnehagen og det visar igjen både i kroppslege og mellommenneskelege kontekstar. Det kroppslege handlar for eksempel om å gje mat, vaske, bytte bleier og ta vare på eit lite menneske reint fysisk. Det mellommenneskelege dreier seg om å bekrefte barnet, høyre på kva det seier, gje kjærleik og tryggheit. I barnehagen skal barna oppleve at dei blir sett, forstått og respektert. Dei skal få den hjelpa og støtta dei har behov for tilpassa modning. Gjennom omsorg, som personalet gir til barn, er tilknyting og tryggheit viktig for å skape gode relasjonar mellom dei. Dette vil fremma og skape positive relasjonar mellom barna og vil ha positiv betyding for barnets utvikling av empati. I satsingsområdet vårt; Ta vare på, vil me dette året ha ekstra fokus på omsorg for kvarandre, seg sjølv og naturen. Gje alle barn fysisk omsorg Passe på at barna føler seg trygge og har det bra i barnehagen Vise respekt og anerkjenne alle barn Være «pålogga» i møte med barn Støtte og medverke til at barna utviklar eit godt sjølvbilete Oppmuntre til at barna viser omsorg til kvarandre, seg sjølv og naturen 4

6 3.2 Leik Leiken skal ha stor plass i barnehagen. I barnas verden er leiken det viktigaste, og me skal verdsetje eigenverdien og anerkjenne leiken i seg sjølv. I leiken får barna oppleve vennskap og det er ein arena for utvikling og læring. Dei vaksne si deltaking i leiken skal være ei støtte til barn og barnegrupper. Barnehagen skal bidra til at alle barn får positive opplevingar med leik, både saman og åleine. Leiken skal være den viktigaste læringsarenaen i barnehagen. Gje rom og tid til leik, anerkjenne leikens verdi Støtte barn og barnegrupper som treng det Fremje eit inkluderande miljø der alle får oppleve glede i leik Bruke leiken som læringsarena ved å delta i leiken og legge til rette for leiketema retta mot interesser, alder og modning Observere, gi støtte og skjerme leiken 3.3 Danning Barnehagen er for mange barn det første møte med omverda og samfunnet utanfor heimen. Dette kan for enkelte være ganske utfordrande og krevjande. bidra til at barna kan forstå felles verdiar og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal være ein stad der barna skal oppleve at dei blir sett for den dei er, og støttast til å uttrykkje sine meiningar. Me vil at barna skal utvikle kritisk tenking og vurderingsevne slik at dei kan bidra til eit fellesskap som er godt for alle. I barnehagen skal barna oppleve gode sosiale fellesskap og vennskap, og få hjelp til å meistre balansen mellom eigne behov og det å ta omsyn til andre sine behov. Bidra til at barna kan bli modige og sjølvstendige individ Være førebilete for barna gjennom gode haldningar og handlingar Framheve ulikskap og verdsetje ulike behov og meiningar Hjelpe barna til å skape vennskap og lære å halde på venner Planleggje ut frå barnas alder og modning. Støtte barnas engasjement og deltaking i fellesskap 5

7 3.4 Læring Barnehagen som pedagogisk verksemd skal ivareta heile barnet. Barna har rett til å leike, få og gi omsorg og dei har rett til å lære medan dei går i barnehagen. Dei skal oppleve eit stimulerande miljø som bidreg til meiningsfull samhandling. Barna sine eigne læringsprosessar skal anerkjennast. Gjennom at personalet aktivt deltek saman med barna opplever, erfarer og lærer barna. utvide barnas erfaringar, støtte barnas refleksjonar og gje barna rike og varierte opplevingar og utfordringar. sørgje for at innhaldet i barnehagen har progresjon og utvikling for kvart enkelt barn. Leggje til rette for læringsprosessar som fremjar trivsel og utvikling Introdusere nye situasjonar, tema og materiale Gjennom dagleg samhandling støtte deira undring og læringslyst og skape tiltru til eigne evner Legge til rette for at barna får bruke heile kroppen og sansane sine i læringsprosessane 3.6 Progresjon Barn lever i progresjonane, det er slik dei kjem seg framover i livet, i leiken og i læringsprosessane. Nye impulsar og opplevingar gjer livet rikare og skaper progresjon. Barnehagane skal bevisst skape eit tillegg til det barnet allereie opplever og har erfaringar med. saman med barna fordjupe seg gjennom reflekterte samtalar her og no. Dette gir barna muligheit til å bestemme sjølv og aukar deira nysgjerrigheit. Barna får muligheit til å utvikle seg på sine eigne premissar. Målet er at barna skal bli glad i å utfordre seg sjølv og oppdage nye ferdigheiter og tankar. Gje barna mestringsopplevingar Gje barna utfordringar Sørgje for progresjon når ein planlegg barnehageinnhaldet Utforme det fysiske miljøet slik at bøker, leiker, materiale og anna er tilgjengelege for barna. Gje barna nye opplevingar og erfaringar 6

8 3.5 Fagområda Fagområda skal være ein gjennomgåande del av innhaldet i barnehagen og dei skal sjåast i samanheng med kvarandre. Barna skal utvikle kunnskapar og ferdigheiter innafor alle fagområda gjennom leik, undring, utforsking og skapande aktivitetar. Barna skal møte eit stimulerande lærande fellesskap som verdset deira engasjement og medverknad. Personalet skal bruke rammeplanen som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering. Kvinnherad kommune arbeider for å verta ein trafikksikker kommune. Barnehagane har sine planar som viser rutinar for trafikktryggleik i den einskilde barnehage. Rammeplanen presiserer at bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barna sine læringsprosessar. Personalet vil ha som utgangspunkt å bruke digitale verktøy saman med barna i utforsking og det skal bidra til leik, kreativitet og læring. Planlegge og gjennomføre barnehagens pedagogiske arbeid med tanke på å sjå alle fagområda i samanheng Sørgje for progresjon gjennom sine planar Bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet Bruke rammeplanen som grunnlag for sitt pedagogiske arbeid Legge til rette for at barn og foreldre deltek i planlegging Bruker plan for trygg trafikk i det pedagogiske arbeidet Lage sine lokale planar for gjennomføring av pedagogisk arbeid Kommunikasjon,språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Kropp, rørsle, mat og helse Natur, miljø og teknologi Pedagogisk innhald Mengd, rom og form Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi 7

9 4. Satsingar sentrale og lokale 4.1 Sentrale satsingar Kvinnherad kommune er med i den statlege satsinga på Inkluderande barnehage- og skulemiljø. Dette er ei satsing som skal skape trygge og gode barnehagar og skular. Målet er å utvikle god praksis innan arbeidet med barnehagemiljø, skulemiljø, og mindre mobbing og andre krenkingar. Nasjonale føringar for arbeidet 1. Anerkjenna barn og unge si oppleving og rett til medverknad 2. Vaksne har ansvar for å førebyggja og stoppa krenkingar 3. Sosial og fagleg læring skjer i eit samspel Kommunalt mål: Alle barn skal oppleva å vera del av eit trygt, godt og inkluderande barnehage- og skulemiljø, fritt for mobbing og andre krenkingar. Barnehagane i Kvinnherad kommune har i fleire år vore med på satsinga Være saman kompetanseløft i barnehagen. Det handlar om å gjera teori om til felles praksis for heile personalgruppa. Kjernekomponentane i Vera saman er; 1. Varm og grensesetjande vaksenstil 2. Kommunikajson og samspel 3. Tidleg innsats 4. Handtera utfordrande åtferd 5. Implementering og organisasjonsutvikling. Kvinnherad kommune satsar på BTI Betre tverrfagleg innsats. Dette er eit system som skal sikra gode rutinar og samhandling på tvers av organisasjonen for å fanga opp og sikra tidleg innsats for barn og familiar som treng det. Alle dei tematiske satsingsområda skal sjåast i samanheng med kvarandre, og målet er å utvikle eit inkluderande barnehagemiljø for omsorg, leik, læring og danning. Barnehagen som pedagogisk verksemd skal utviklast og styrkast, og pedagogisk dokumentasjon skal stå sentralt i dette arbeidet. Språk og kommunikasjon er grunnleggjande kompetanse for å kunna utvikle gode relasjonar og kunne delta i leik. Barnehagens verdigrunnlag: «satsingsområdet skal bidra til felles forståing av korleis verdiane kan omsetjast til pedagogisk praksis i det daglege arbeidet, og sikra at alle barn får ta del i og medverka i fellesskapet», jf. Kompetanse for fremtidens barnehage 8

10 4.2 Lokale satsingar Barnehagane i Nordsido oppvekstområde skal dette barnehageåret ha satsingsområde; Ta vare på Kvarandre Meg sjølv Naturen Det er ei satsing der heile barnet står i sentrum og måla er: Me skal ha eit trygt og godt miljø i barnehagane for alle barn, der personalet førebyggjer, stopper og føl opp all form for utestenging, mobbing og anna krenkande åtferd. Barna skal oppleve at det er viktig å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen. Det fysiske miljøet skal innby til at alle barn får høve til å delta aktivt i leik, og leiker og materiell er lett tilgjengelige for barna. Bakgrunn for val av satsingsområde er ei samla vurdering av sentrale satsingar, personalets vurdering av barnegruppene og barna og foreldra sine ynskjer og interesser. Rammeplanen sitt fokus på blant anna livsmeistring, likestilling og berekraftig utvikling er barnehagane sitt grunnlag for det pedagogisk arbeidet i satsinga. Inn mot satsingsområde «Ta vare på» vil me ha tre perspektiv. Personalet-, barnet- og foreldra sitt perspektiv. Roller Kjernekomponentar Tiltak Personalet Kompetanseheving Felles forståing av korleis verdiar Rettleiing kan omsetjast til praksis Anerkjennande kommunikasjon Kompetanseheving gjennom teori; «Mobbing i barnehagen» og «De er Verdigrunnlag jo bare barn» av Ingrid Lund Vaksenrolla Kollegarettleiing Førebyggje og stoppe utestenging/mobbing Vurdering av eigen praksis gjennom pedagogisk dokumentasjon Fysiske miljø Fysiske rommet som pedagogisk verktøy Barna Ta vare på kvarandre Kvar barnehage lagar sin Ta vare på naturen handlingsplan som synleggjer tiltak Ta vare på seg sjølv Foreldra Ta vare på Tema på foreldremøte 9

11 5. Barns medverknad Medverknad handlar om å oppleve å høyre til, vera deltakar og ha påverknad på eigen kvardag. Barnehagekvardagen skal ikkje vera så strukturert og vaksenstyrt at det ikkje er rom for barnas eigen kreativitet og aktivitet. vera bevisst på barna sine ulike måtar å uttrykkje seg på og mottakelege for det som kjem frå barna. Barnehagane skal ha vaksne som er til stades, som «ser», det gjer alle barn sjansen til å bli sett og anerkjent. Det handlar om: -barns muligheit til å medverke og delta i fellesskapet. -å bli lytta til og bli oppmoda til å uttrykkje eigne ynskjer, idear og følelsar. Lytte, observere og tolke kroppsspråk Respektere barnas eigen vilje Gje tid og rom for barnas eigenaktivitet Respektere barnas leik og synspunkt Sjå og anerkjenne alle barn og deira uttrykk Sørge for at alle barn føler at dei høyrer til i barnegruppa Legge til rette for at barna er med i planlegging- og vurderingsprosessar 6. Samarbeid barnehage - heim Barnehagelova 1 seier at barnehagen skal vareta barnas behov for omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling i samarbeid og forståing med heimen. Personalet har eit ansvar for å skape eit godt samarbeid med foreldra. Personalet og foreldra har eit felles ansvar for at barna skal trivast og utvikle seg. Relasjonen mellom barnehage og heim skal vera prega av ein open og god dialog. Forventningar barnehagane og heimen skal ha til kvarandre er forankra i «Serviceerklæringa», utarbeidd av Kvinnherad kommune. Møte foreldra i garderoben/ute ved levering og henting Halde foreldremøte og samarbeidsmøte Ha foreldresamtalar Gje god informasjon om det pedagogiske innhaldet Gjere foreldra bevisst på at dei kan ta del i planleggingsarbeidet i barnehagen Ta ansvar for å byggje gode relasjonar til alle foreldre 10

12 7. Overgangar Dei fyrste dagane i barnehagen har mykje å seie for at barnet skal føle tilhøyrsle og tryggheit. saman med foreldra leggje til rette for at det skal bli ei positiv oppleving for både barnet, foreldra og personalet. Tid til å gjere barnet trygt er avgjerande. Tryggleikssirkelen er personalet sitt grunnsyn på korleis dei vaksne rundt barna kan gjere dei trygge på ein god måte. Ver der når dei søkjer tryggheit, samtidig gje rom for at dei får utforske på eigen hand. Tryggleikssirkelen I overgangen mellom barnehage og skule skal barnehagen i samarbeid med foreldra og skulen, legge til rette for at barna får ein trygg og god overgang. Det er frå dette barnehageåret blitt lovpålagt og Kvinnherad Kommune har utarbeidd plan for denne overgangen, «Klar til skulestart». Dette er ein overordna plan, den lokale planen til kvar barnehage kjem fram i handlingsplanen. Leggje til rette for trygge og gode overgangar Sørgje for tett oppfølging den første tida barnet byrjar i barnehagen Samarbeide med skulen og foreldra om overgangen til skulen Følgje overordna plan, «Klar til skulestart». Utarbeide lokal plan for samarbeid barnehage skule. 11

13 8. Barnehagen som pedagogisk verksemd «Barnehagen skal være ei pedagogisk verksemd som skal planleggjast og vurderast.» Rammeplanen Barnehagane legg planar for innhaldet med tanke på barnegruppa og enkelt barn. Dei tilsette er bevisste foreldra og barna sin rett til medverknad og legg til rette for innspel. Personalet vil regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet slik at barnehagen sikrar at alle barn får eit godt tilbod som er i tråd med Rammeplanen. Felles refleksjonar i heile personalgruppa skal gje grunnlag for vidare planlegging og gjennomføring. Målet er å lære av eigen praksis og utvikle barnehagen som pedagogiske verksemd. Vurderingsområde Område Mål Tiltak Milepæl Anerkjennande Gjennomgåande Praksisforteljingar og Oktober 2018 kommunikasjon praksis i barnehagen refleksjon på felles Februar 2019 Kollegarettleiing Verdigrunnlag Førebyggje og stoppe utestenging/mobbing Fysiske miljø Innhaldet i handlingsplan Alle skal oppleve det som nyttig verktøy Felles forståing av våre verdigrunnlag Tydelege vaksne som rettleier barn Eit fysisk miljø der leiker og utstyr er tilgjengelege for barn Vurdere det pedagogiske arbeidet personalmøter Gjennomføre på møter i kvar barnehage Samsvarar våre planar med praksis? Observasjon i kvar barnehage Kva rutinar har me? Er det noko me bør endre på? Barns erfaringar og synspunkt skal tas med. Vurdere praksis etter kvar økt April/Mai 2019 Felles personalmøte November 2018 April 2019 September 2018 Januar 2019 Januar 2019 Mai 2019 Barnehagen som lærande organisasjon Planlegging Rammeplanen påpeiker at barnehagen skal være ein lærande organisasjon. For å være ein lærande organisasjon skal personalet blant anna bruke pedagogisk dokumentasjon og refleksjon som metode på personalmøter. Å forske på eigen praksis blir ein arbeidsmetode som barnehagane skal bruke for å sjølv kunne betre eigen Vurdering Gjennomføring Dokumentasjon praksis. Me vil ha utvikling og alle i personalgruppa er ansvarleg for at barnehagane skal bli best mogleg for alle barn. Dette året har me satsingsområde Ta vare på og under punkt 4.2 Lokale satsingar viser kjernekomponentane for personalet sitt utviklingsområde. 12

14 Område Mål Tiltak Planlegging Kontinuitet og progresjon av det pedagogiske arbeidet Årsplan, handlingsplanar, Medverknad frå foreldre og barn vekeplanar og månadsplanar. Planlagde aktivitetar og samlingar. Samtalar med foreldre Samtalar med barn Pedagogisk dokumentasjon Utvikle den pedagogiske verksemda Personalet bruker praksisforteljingar som Open dialog i grunnlag for refleksjon. personalgruppa Observasjon av Kompetanseheving barnegrupper og Tilpasse pedagogisk tilbod til enkelt barn ved behov alle barn Evaluering og Vurdering av eigen praksis vurdering skal gje grunnlag for betre Bruke bilde praksis. Skrive dagens som Synleggjere barnehagen sitt pedagogiske arbeid for syner det faglege i det daglege foreldra, lokalmiljøet, eigar og andre Innslag i Bygdadrøso og andre lokal aviser Informasjon om Årsplan barnehagens praksis og Handlingsplan verdigrunnlag Månadsplan, vekeplan og liknande Glade vaksne *er gode rollemodellar *smiler og er imøtekommende *viser omsorg *gjer kvarandre gode *tek ansvar *snakker til og ikkje om kvarandre *skapar tillit *yter sitt beste i jobben sin *ler, tullar og har det kjekt ilag Glade barn *har sosiale ferdigheiter *har gode venner *er trygge *føler seg sett *får delta i eit fellesskap *har gode minner frå barnehagen *er klar for skulestart 13

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Barnehagen sitt samfunnsmandat

Barnehagen sitt samfunnsmandat Barnehagen sitt samfunnsmandat «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Lov om barnehager)

Detaljer

Halvtårsrapport haust 2017 GUL gruppe

Halvtårsrapport haust 2017 GUL gruppe Halvtårsrapport haust 2017 GUL gruppe Omsorg, medverknad, vennskap og fellesskap Tidleg på hausten brukte me mykje tid på barnas medverke og sjølvbilete. Dette gjorde me gjennom arbeid i prosjekt, der

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN

LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN 2018 2021 Hunstad barnehage Ravnebjerget barnehage Vinterdalen barnehage Vognstølen barnehage «Hvert barn skal bli sett, hørt og stimulert ut fra egne forutsetninger»

Detaljer

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET Sss Levande kulturarv Frå jord til bord Utforsking og læring gjennom digitale verkty Tarkus - barnas trafikkvenn Vennskap og inkludering FOKUSOMRÅDE Friskus og fysisk

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

GJENSIDIG RESPEKT INKLUDERANDRE SKAPANDE KOMMUNIKATIVE ENGASJERTE GISKE BARNEHAGE SAMAN I TRYGGLEIK OG UNDRING

GJENSIDIG RESPEKT INKLUDERANDRE SKAPANDE KOMMUNIKATIVE ENGASJERTE GISKE BARNEHAGE SAMAN I TRYGGLEIK OG UNDRING GISKE BARNEHAGE SAMAN I TRYGGLEIK OG UNDRING GJENSIDIG RESPEKT INKLUDERANDRE SKAPANDE KOMMUNIKATIVE ENGASJERTE GJENSIDIG RESPEKT Verkeleggjere barnas menneskeverd Profesjonelle Leiken har ein eigenverdi

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING:

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: Omsorg og oppseding DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: «Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse,

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Forord

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Utviklingsplan Borsheim barnehage Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering

Utviklingsplan Borsheim barnehage Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering Utviklingsplan Borsheim barnehage 2016-2018 Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering 1. Overordna rammer Borsheim barnehage Borsheim barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn Barnehage til beste for barn Barnehagen inn i framtida Tidleg innsats Best mogeleg barnehagetilbod for alle barn + Starten på utdanningsløpet (i samanhengande læringsmiljø) + Fullført utdanningsløp = Økonomisk

Detaljer

Rapport etter tilsyn Dåfjorden barnehage/fitjar

Rapport etter tilsyn Dåfjorden barnehage/fitjar Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Astri Måkestad 48895085 2017/2033-31 13.04.2018 Rapport etter tilsyn 11.03.2018 - Dåfjorden barnehage/fitjar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINER FOR OVERGANG HEIM- BARNEHAGE I SKODJE KOMMUNE

SAMARBEIDSRUTINER FOR OVERGANG HEIM- BARNEHAGE I SKODJE KOMMUNE SAMARBEIDSRUTINER FOR OVERGANG HEIM- BARNEHAGE I SKODJE KOMMUNE Overordna mål for samarbeidsrutinane - Born og foreldre skal oppleve overgangen frå heim til barnehage som trygg og god - Borna skal oppleve

Detaljer

Innhald. Innleiing s. 4. Formål s. 6. Språk, kultur og natur s. 8. Leik og læring s.10. Barnehagen som lærande organisasjon s.12. Sluttord s.

Innhald. Innleiing s. 4. Formål s. 6. Språk, kultur og natur s. 8. Leik og læring s.10. Barnehagen som lærande organisasjon s.12. Sluttord s. Innhald Innleiing s. 4 Formål s. 6 Språk, kultur og natur s. 8 Leik og læring s.10 Barnehagen som lærande organisasjon s.12 Sluttord s.15 Innleiing Lov om barnehager 2: Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

Pedagogiske rom UTVIKLINGSPLAN Deltakarar; Alle i personalet i samarbeid med barna Hovudansvarlege; Veronica, Iselin, Eva Lisa og Marianne

Pedagogiske rom UTVIKLINGSPLAN Deltakarar; Alle i personalet i samarbeid med barna Hovudansvarlege; Veronica, Iselin, Eva Lisa og Marianne UTVIKLINGSPLAN 2015 Pedagogiske rom Deltakarar; Alle i personalet i samarbeid med barna Hovudansvarlege; Veronica, Iselin, Eva Lisa og Marianne Tiltak og arbeidsmetodar: Mål; Skape rom - som inspirerer

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

Barnehage til beste for barn

Barnehage til beste for barn Barnehage til beste for barn Fagdag Etikk, danning og læring Region Sogn til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Assistent Barnehageeigar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Pedagogisk leiar

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

«Det man hører glemmer man, det man ser husker man og det man gjør forstår man (Loris Malaguzzi)

«Det man hører glemmer man, det man ser husker man og det man gjør forstår man (Loris Malaguzzi) 1 Du har nå i handa den nye årsplanen for barnehagesenteret. Den er ny, både i form og innhald. Me fører vidare arbeidet me starta i fjor med inspirasjon av Reggio Emilia etablert i Italia av Loris Malaguzzi.

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Gjeld frå barnehageåret 2016/2017 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

AVLEVERINGSRAPPORT ETTER FOKUSOMRÅDE NR. 6. FOKUSOMRÅDE: VAKSENROLLA I HENTESITUASJONEN STANDARD: BESTE PRAKSIS

AVLEVERINGSRAPPORT ETTER FOKUSOMRÅDE NR. 6. FOKUSOMRÅDE: VAKSENROLLA I HENTESITUASJONEN STANDARD: BESTE PRAKSIS AVLEVERINGSRAPPORT ETTER FOKUSOMRÅDE NR. 6. BARNEHAGE: Helland barnehage AVDELING: Havhesten FOKUSOMRÅDE: VAKSENROLLA I HENTESITUASJONEN STANDARD: KVALITETEN I HENTESITUASJONEN ER GOD NÅR DEN VAKSNE: Legg

Detaljer

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018 Barns leik og vennskap Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten 2015- våren 2018 Skal vi vere venner? https://www.youtube.com/watch?v=etekkebxz m0 PROSJEKTPLAN MORK BARNEHAGE På leiarmøtet våren 2015

Detaljer

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Varteig barnehage Hafslundsøy barnehage Fosbyløkka barnehage Stasjonsbyen barnehage Innhold Innledning... 2 Barnehagens formål og innhold... 3 Progresjon...

Detaljer

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 1 05.09.18 Innhold Årsplanens innhold side 3 April side 3 Helse og livsmestring side 3 Overordnet pedagogisk mål for virksomheten side 4 Danning

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Frå 01.01.2011 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen,

Detaljer

Undervegs KVALITETSPLAN FOR SFO BØ KOMMUNE

Undervegs KVALITETSPLAN FOR SFO BØ KOMMUNE Undervegs KVALITETSPLAN FOR SFO BØ KOMMUNE 2016 2019 Innleiing Barn er undervegs og det er mykje å lære på vegen. Som vaksen i SFO har du jobben som barnerettleiar. Men kvalitetsutvikling tyder også at

Detaljer

Sagvåg barnehage, avdeling Tjødnalio

Sagvåg barnehage, avdeling Tjødnalio Sagvåg barnehage, avdeling Tjødnalio 1 Årsplan 2018-2018 Innhald Forord... 3 KAP 6 Kommunikasjon og språk... 8 KAP 7 Barn sin medverknad... 9 KAP 8 Samarbeid mellom heimen og barnehagen... 10 KAP 9 Overgangar...

Detaljer

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 1 PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 2018-2020 BAKGRUNN: 1. UTVIKLINGSOMRÅDE OG INNHALD: Stord kommune deltek saman med FOS-kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad og Sveio i den nasjonale

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Pedagogiske rom

UTVIKLINGSPLAN Pedagogiske rom Pedagogiske rom Deltakarar; Alle i personalet i samarbeid med borna Hovudansvarlege; Veronica, Iselin, Eva Lisa og Marit Tiltak og arbeidsmetodar: Skape rom - som inspirerer og appellerer til borns utforsking

Detaljer

Kva er nytt i rammeplanen?

Kva er nytt i rammeplanen? Kva er nytt i rammeplanen? «På ramme alvor» Molde 14.09.17 Bodil Grindvik Uri 1 Overordna mål for ny rammeplan Samfunnsutvikling og ny kunnskap om barn og barnehagar tilseier fornying; rammeplanen skal

Detaljer

Slik vil vi ved Vigra skule skape eit trygt og dynamisk, skulemiljø.

Slik vil vi ved Vigra skule skape eit trygt og dynamisk, skulemiljø. Slik vil vi ved Vigra skule skape eit trygt og dynamisk, skulemiljø. Visjon «Vi flyg saman» Vi støttar og utfordrar kvarandre, unner kvarandre suksess og vi jaktar på det beste i alle. Verdigrunnlag; «Respekt

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på: D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på:  D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis Ståstadsanalyse for Innleiing Ståstadsanalysen for kan nyttast av barnehagar og oppvekstsenter som ønskjer å drøfte og vurdere eigen praksis som eit grunnlag for felles forbetringsarbeid. Ståstadsanalysen

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Å RSPLÅN. Treungen barnehage RELASJONAR

Å RSPLÅN. Treungen barnehage RELASJONAR Å RSPLÅN Treungen barnehage 2017-2018 RELASJONAR Innhald Velkommen til barnehagen s. 1 Satsingsområde s. 3 Hovudmål s. 3 Delmål s. 3 Pedagogisk grunnsyn s. 3 Omsorg s. 4 Leik s. 5 Danning s. 5 Læring s.

Detaljer

Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul

Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul Olweusarbeidet i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN BARNEHAGANE I LOM. Loar og Garmo barnehage

PEDAGOGISK PLAN BARNEHAGANE I LOM. Loar og Garmo barnehage PEDAGOGISK PLAN BARNEHAGANE I LOM Loar og Garmo barnehage Innhald Felles informasjon om Loar og Garmo Visjon Målsettingar Felles pedagogisk plattform verdisyn, læringssyn, barnesyn Krav i rammeplan Overgang

Detaljer

Saksgang. Møtedato Saksnr. Kultur- og oppvekstutvalet /05. Sakshandsamar: Arkiv: K2-A10 Arkivsaknr Runa Nybakk Objekt 04/33

Saksgang. Møtedato Saksnr. Kultur- og oppvekstutvalet /05. Sakshandsamar: Arkiv: K2-A10 Arkivsaknr Runa Nybakk Objekt 04/33 FLORA KO MMUNE Saksgang. Møtedato Saksnr. Kultur- og oppvekstutvalet 01.11.2005 045/05 Sakshandsamar: Arkiv: K2-A10 Arkivsaknr Runa Nybakk Objekt 04/33 FRAMLEGG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGE - HØYRING

Detaljer

Saman om Ørstabarnehagen

Saman om Ørstabarnehagen Saman om Ørstabarnehagen 2017-2019 26.09.2017 Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen - Ny rammeplan for barnehagen 13.09.17 Reidun Mo, seksjonsleiar barnehage Ørsta 1 26.09.2017 Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDA I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen I tillegg til

Detaljer

Arbeid med inkluderende barnehagemiljø

Arbeid med inkluderende barnehagemiljø Arbeid med inkluderende barnehagemiljø 2018-2019 Mål for å sikre kvalitetsutvikling i Borsheim barnehage: Vi skal jobbe systematisk for at alle barn skal få den støtten og oppfølgingen de trenger ut fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

Referat frå foreldremøte 25. september 2018 Hyllestad barnehage.

Referat frå foreldremøte 25. september 2018 Hyllestad barnehage. Referat frå foreldremøte 25. september 2018 Hyllestad barnehage. Tema: Inkluderande barnehagemiljø Leiar for kultur og oppvekst Gjermund Flage hadde eit innlegg om inkluderande barnehagemiljø og samarbeidet

Detaljer

Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg.

Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg. Det er mykje å hugse når eg skal KLATRE mot toppen! Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg. Eg må vite at eg har ANSVAR

Detaljer

ÅRSPLAN. Jostedal barnehage 2017 / 2018

ÅRSPLAN. Jostedal barnehage 2017 / 2018 ÅRSPLAN Jostedal barnehage 2017 / 2018 2Innleiing: I denne årsplanen finn de informasjon om barnehagen sine satsingar og konkrete tiltak innafor ulike område, og i planen er det teke omsyn til idear og

Detaljer

Samspel og livsmeistring

Samspel og livsmeistring Samspel og livsmeistring Deltakarar; Tilsette og foreldre saman med borna og dei hovudansvarlege. Hovudansvarlege; Britt Siri, Petter, Marion og Heidi Mål; Skape tryggleik og tilknyting Bidra til god psykisk

Detaljer

SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO

SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO Samling, Atheno, Stord, 22. mai 2019 Petter Steen jr., rådgjevar Sveio kommune 1 Bakgrunnen for at vi har SFO Skulefritidsordninga (SFO) blei gradvis etablert i norske

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018-2019 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2018/2019 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019-2020 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2019/2020 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

EIN LEIKANDE OG TRYGG OVERGANG BARNEHAGE - SKULE

EIN LEIKANDE OG TRYGG OVERGANG BARNEHAGE - SKULE HARAM KOMMUNE EIN LEIKANDE OG TRYGG OVERGANG BARNEHAGE - SKULE 2017 EIN LEIKANDE OG TRYGG OVERGANG MELLOM BARNEHAGANE OG SKULANE Overgangar er ein naturleg del av livet. For nokon vil det vere ei tid prega

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

"Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar

Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar Strategi for Innhald og oppgåver i barnehagen 2011-2014 Sogndal kommune Visjon og pedagogisk plattform: 1 2 3 ALLE MED Barnehagane i Sogndal skal: ha plass til alle ha tilsette som arbeider for ein barnehage

Detaljer

Modulhefte PROGRESJON I BARNEHAGEN

Modulhefte PROGRESJON I BARNEHAGEN Modulhefte PROGRESJON I BARNEHAGEN Leseoppdrag Mens du les skal du skrive ned eller gule ut formuleringar om progresjon som du synest er annleis/overraskande i forhold korleis du tidlegare har oppfatta

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2018 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, åpningstider, ferieordninger

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Rammeplan for barnehagen

Rammeplan for barnehagen Rammeplan for barnehagen innhald og oppgåver Gjeld frå 01.08.17 Du finn til ei kvar tid oppdatert versjon av rammeplanen på udir.no/rammeplan Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver

Detaljer

Visjon: Dyrke dei magiske augneblikka.

Visjon: Dyrke dei magiske augneblikka. DEL 1 - Årsplan 2010/2011 Trodlahaugen barnehage Planen er forankra i Lov om barnehagar, Rammeplan for barnehagar og gjeldande vedtak i Stord kommune. Stord kommune eig og driv barnehagen. Trodlahaugen

Detaljer

RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan

RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan RAVNEBJERGET BARNEHAGE Årsplan 2018 2019 FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft i Helse Bergen HF. Barnehagane

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2019 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, rett til redusert betaling,

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BARNEHAGANE og BARNEHAGESEKTOREN. Klepp kommune. Barna vår framtid

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BARNEHAGANE og BARNEHAGESEKTOREN. Klepp kommune. Barna vår framtid ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2018-2020 BARNEHAGANE og BARNEHAGESEKTOREN Klepp kommune www.klepp.kommune.no E-post: postmottak@klepp.kommune.no

Detaljer

Årsplan 2018/19 Espira Halsnøy Kloster

Årsplan 2018/19 Espira Halsnøy Kloster Årsplan 2018/19 Espira Halsnøy Kloster Innhald Velkommen til Kunnskapsbarnehagen Espira!...3 Kva inneber det at vi er ein kunnskapsbarnehage?...3 Namnet Espira...3 Visjonen til Espira...3 Visjonen til

Detaljer

«TO FRAM» -Leiarskap i barnehagen gjennom ny rammeplan

«TO FRAM» -Leiarskap i barnehagen gjennom ny rammeplan «TO FRAM» -Leiarskap i barnehagen gjennom ny rammeplan Utviklingsarbeid for leiarskap i barnehagesektoren i Sula og Giske kommunar i samarbeid med Ringer i vann - 2020 SATSINGSOMRÅDE VERDIAR Side 3 PROFILERING

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Del 2 Ågotnes barnehage. årstema

Del 2 Ågotnes barnehage. årstema Del 2 Ågotnes barnehage årstema 2017-2018 Visjonen til barnehagen er «Leikande, glade barn og natur hand i hand» og dette skal prege kvardagen. Dei seinare åra har vi hatt fokusområde språk og sosialkompetanse.

Detaljer

Plan for kvalitet og kompetanse Sund kommunale barnehagar

Plan for kvalitet og kompetanse Sund kommunale barnehagar SUND KOMMUNE Dok.dato: 07.02.2011 Vår Ref: 2011000275-1 Arkiv: N-211 Fysisk aktivitet og helse Natur, miljø og teknikk Drama, musikk, film og forming Språk Overgang barnehageskule Plan for kvalitet og

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer