I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn."

Transkript

1 Utviklingsplan Borsheim barnehage I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Heimeside: Tlf:

2 Innhald: Del 1: Overordna rammer Borsheim barnehage Barnehagelova og barnehagens samfunnsmandat Rammeplan for barnehagen Klepp kommune Barnehagen sine satsingsområde Del 2: Slik tenker vi barn og barndom i Borsheim Visjon Livsglede Den autoritative vaksne Medverkande barn Barnesyn og visjonssirkel Omsorg Tryggleik Leik Meistring Danning Sjølvkjensle Læring Sosial kompetanse Del 3: Fagområda i rammeplanen Kommunikasjon, språk og tekst. Del 4: Samarbeidspartnarar og organisasjonsutvikling. Foreldremedverknad Implementering vi skal vere en lærande organisasjon. Ønsker du meir informasjon?

3 Del 1: Overordna rammer Borsheim barnehage Borsheim barnehage opna i nye lokale hausten Vi har plass til 56 barn. Barnehagen ligg på Bore, med gardar og Orrevatnet som nære naboar. Ein liten spasertur unna har vi Borestranda. Uteområdet i barnehagen er stort og variert. Vi har blant anna skog, akebakke og utkikkstårn på området. Vi har vår eigen kokk, som lager variert og god mat til oss. Barnehagelova og barnehagens samfunnsmandat I følgje barnehagelova skal barnehagen i samarbeid og forståing med heimen ivareta barnas behov for omsorg og leik samt fremma læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal møta barna med tillit og respekt, samt anerkjenne barndommens eigenverdi. Barnehagen skal fremma demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Samfunnsmandatet til barnehagen er å tilby barn under opplæringspliktig alder eit omsorgsog læringsmiljø som er til det beste for barna. Barnehagen skal både vera ei pedagogisk verksemd og eit velferdstilbod for småbarnsforeldre. Rammeplan for barnehagen Målet med rammeplanen er å gi styrar, pedagogiske leiare og resten av personalet ei forpliktande ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens verksemd. Rammeplanen gjer i tillegg informasjon til foreldre, eigar og tilsynsmyndigheit. Denne utviklingsplanen bygger på barnehagelova og rammeplanen. Klepp kommune Kommunens overordna visjon er: Meir læring for alle. Dei overordna kommunale verdiane, som ligg til grunn for arbeidet med barn og unge er: Engasjement, inkludering, omsorg, målretting og utfordring. Dette er ein visjon og verdiar som også ligg til grunn for arbeidet vi gjer i Borsheim barnehage. Dei vaksne i Klepp skal ha ei felles fagleg forståing, og ver profesjonelle aktørar som: - Har barna sitt beste i fokus - Har ein autoritativ vaksenstil - Er deltakande og gir rom for leik, humor og glede - Reflekterar over eigen praksis - Har endringskompetanse Barnehagen sine satsingsområde Barnehagane i Klepp vil dei neste åra ha eit spesielt fokus på leik, læring og danning. Borsheim har valt å sette i gang med eit stort kompetanseløft i barnehagen. Vi skal i løpet av dei neste åra implementere Være sammen i barnehagen. Målet med Være sammen er å heva kompetansen til alle i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglege arbeidet med barna styrkes. Kjerneinnhaldet er autoritative vaksne, relasjonsbygging, tidlig innsats, handtering av utfordrande åtferd, implementering og organisasjonsutvikling.

4 Del 2: Slik tenker vi barn og barndom i Borsheim barnehage Rammeplanen seier at barnehagen skal leggje til rette for eit godt pedagogisk miljø, og at barnehagens viktigaste kvalitet ligg i relasjonen mellom personalet og barn. Vår måte å tenkje barn og barndom på gjenspeiler det rammeplanen seier. Vår visjon: I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn Livsglede Livsglede er ein kvalitet dei fleste ønskjer å ha i livet sitt. Vi ønskjer å gje barna dei beste muligheiter for å kunna nyta livet, vere glad i seg sjølv, og vere tilfreds med eigen kvardag. Å bidra til at barna utviklar ei god sjølvkjensle er viktig for barnas evne til å nyte livet, ta til seg kunnskap og vere eit godt medmenneske. God sjølvkjensle gjer trygge barn som kan stå fram med eigne ønskjer og behov, og sette grenser for seg sjølv. Å ha ei god sjølvkjensle er viktig for at barnet ikkje skal bli ein mobbar, eller sjølv bli mobba. Trygge barn er vant med å stå fram med eigne behov og bevege seg i retning mot det som er bra i livet, og vekk frå det som er dårlig. Eit barn som er trygt og har ei god sjølvkjensle er godt rusta til å tilegne seg ny kunnskap og erfaring. Den autoritative vaksne Denne vaksenstilen er eit grunnleggande prinsipp i barnehagen og utgjer ein viktig del av barnehagens plattform og dei vaksnes felles forståing. Prinsippet går ut på at dei vaksne utøvar sitt yrke i ein dynamisk kombinasjon av varm relasjonsbygging til barnet og ein tydelig vaksenstil når det gjeld å sette krav og grenser. Medverkande barn Medverknad er viktig for utvikling av god sjølvkjensle, oppleving av meistring og kunne ha ein betyding i eit større fellesskap. Å ta barns medverknad på alvor, krev god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldra. Barn sin rett til medverknad krev at personalet gjer rom for å lytta og å samtala. Barna skal jamnlig få høve til aktiv planlegging og vurdering av barnehagens verksemd i samsvar med alder og modning. Barnesyn og visjonssirkel Borsheim barnehage har følgjande barnesyn: Barnet må bli respektert for det unike menneske det er I visjonssirkelen vår under, illustrere vi korleis vi tenker. Tryggleik, læring, meistring, leik og omsorg påverkar sjølvkjensla til barnet. Alt heng saman! Livsglede, den autoritative vaksne og det medverkande barn omsluttar grunnverdiane, fordi vi tenker at desse gjer næring, og får næring frå alle elementa i modellen. Heilt yttarst har vi danning som skjer i alle situasjonar barna opplever, enten det er bevisst eller ubevisst så dannes barnet heile tida og over alt.

5 Omsorg, tryggleik, leik, meistring og læring er betydningsfullt for danningen av barns sjølvkjensle. Vår fortståing av desse begrepa, skal vere med å prega barnehagekvardagen. Danning Livsglede Læring Autoritative vaksne Tryggleik Sjølvkjensle Omsorg Meistring Leik Medverkande barn Omsorg I følgje rammeplanen har barn rett på omsorg, og skal møtast med omsorg. God omsorg er ein føresetnad for barns tryggleik og trivsel og gjer dei muligheit til å utvikla tillit til seg sjølv og andre. Personalet skal arbeida for eit omsorgsmiljø som ikkje bare gjer barna mottagelege for omsorg, men som også verdsetter barns eigne omsorgshandlingar. Omsorg er først og fremst en kvalitet ved relasjonen mellom menneske. Grunntonen i en omsorgsfull relasjon handlar om å vera romsleg, lydhør og sensitiv samt ha innleving, gjensidigheit og engasjement i kommunikasjonen. Slik vil vi arbeide med omsorg: - Sjå det enkelte barns behov for nærleik og kontakt. - Anerkjennande kommunikasjon ved å møte barnet med respekt og forståing. - Gje barn varierte utfordringar og rom for meiningsfylte aktivitetar. - Vere autoritative vaksne. - Gje barna medverknad. - Vere gode rollemodellar for barna.

6 Tryggleik Tryggleik er veldig viktig for barn. Derfor er vår evne til å halde, trøste og roa barnet, det aller viktigaste. Barnet treng tryggleik for å våge å utforska verda rundt seg. Dette vises godt ved hjelp av tryggleikssirkelen. Tryggleikssirkelen visar at det er to grunnleggande behov hjå barnet, som verke i kvar si retning: 1. Tilknyting: behovet for omsorg og fellesskap. 2. Eksplorering: behovet for å vere eit individ som utforskar og meistrar verden. Slik vil vi arbeide med tryggleik: - Sjå kvart enkelt barn som unikt og fullkomen, og møte det der det er. - Speiling: Speiling er ein måte å lytte og sjå barnet på. Du gjentar det barnet seier, med ord og kroppsspråk, som om du er eit speil. - Sette tydelege grenser og stille krav til barna. - Varm og anerkjennande veremåte. - Vere ein trygg base og hamn for barnet (tryggleikssirkelen). - Legge til rette for danning av vennskap. Leik For barn har leiken stor verdi og er eit mål i seg sjølv. Leik er ei viktig side av barnekulturen og skal i følgje rammeplanen ha ein sentral plass i barnehagen. Barn fortolkar verda, omarbeide ulike hendingar, og dei prøver ut ulike roller gjennom leik. Gjennom leiken utviklast barns sosiale kompetanse, fantasi og tankeverksemd. Slik vil vi arbeide med leiken: - Vise forståing for leiken, og eigenverdien den har. - Legge til rette for leik, både med tid, utstyr og rom. - Personalet må vere tilstede ved å støtte, inspirere og oppmuntre i leiken.

7 - Hjelpe barn som treng det til å finne gode strategiar for leik, og kunne delta saman med andre i leikens verd. - Gje barn som står utanfor leiken, særleg oppfølging. Meistring Å oppleve meistring er grunnleggande for barns motivasjon til utvikling og læring. Å lære er å meistre nye ferdigheiter og kunnskapar. Meistring hevar sjølvtilliten og gjer barnet meir erfaring og motivasjon til å løyse andre utfordringar. Støtta barnet får fra omgivelsane sine i møte med utfordringar er avgjerande for meistring. Slik vil vi arbeide med meistring: - Fortelje barna kva vi ønskjer av dei, i staden for kva vi ikkje ønskjer av dei. - Gje merksemd til det som fungerer, og viss mogleg, oversjå det som ikkje fungerer. - Vere autoritative vaksne for medverkande barn. - Gje barna passe utfordringar. - Sjå aktivt etter barnas gode intensjonar, ressursar og meistring. Danning Danning er ein livslang prosess som skjer i og med alle menneske. Barn skaper seg sjølv og blir skapt i møtet med andre menneske, kultur og historie, natur og samfunn. Danning handlar mellom anna om å utvikle evne til å reflektere over eigne handlingar og veremåtar. Danning, identitet og følelsen av å høyre til, heng saman. Dette er prosessar som startar i dei nære relasjonar og fortsetje gjennom eit mylder av erfaringar på ulike arenaer gjennom heile livet. Identitet er ikkje noko ein har ein gong for alle. Verdiane, vanane, livsforma og kunnskapen vi veks opp med, sitt djupt i oss, men likevel kan dei forandras. I følgje rammeplanen er danning grunnlaget for ei allsidig utvikling. Slik vil vi arbeide med danning: - Gje barna rom for refleksjon over eigne handlingar og veremåtar. - Bevisste vaksne som filosoferer over livet saman med barna. - Gje barna forståing for ulike samfunn og kulturar. - Legge til rette for ei allsidig utvikling hjå barna. Sjølvkjensle I følgje Jesper Juul er sjølvkjensla vår forståing og oppleving av kven vi er. Sjølvkjensle er kven du er, sjølvtillit er kva du kan. Det vi kan og er flinke til er ein viktig del av sjølvkjensla. Ei autoritativ vaksenrolle styrker barnets sjølvkjensle. Barnet kan ikkje utvikle ei god sjølvkjensle aleine, dette skjer alltid i relasjon til andre. Barn "speiler" seg i andres reaksjonar på seg sjølv. Når vi er bevisste på speglinga og korleis vi kommuniserer med barnet, er vi langt på vei til å hjelpe barnet til å utvikle ei god sjølvkjensle. Slik vil vi arbeide med barnas sjølvkjensle: - Vi vil formidle til barna at det er viktig å vere glad i seg sjølv. - Vi jobber systematisk med Være sammen Vi i Borsheim slutter oss til Tone Strømøy, og ser dette som sentrale punkt for barns sjølvkjensle:

8 1. Barnet må få ubetinga kjærleik. 2. Barnet må føla seg trygg på at vi vaksne tek ansvar for det og beskyttar det. 3. Barnet må få omsorg. 4. Barnet må få grenser, men også fridom! 5. Barnet må bli respektert for det unike mennesket det er. 6. Barnet må bli sett. 7. Barnet må bli høyrt. 8. Barn må få tid, det krev tid å oppdra barn! 9. Barnet må få moglegheit til å skaffe seg venner. 10. Barnet må også få ha det gøy og utvikle humor. 11. Barnet må få opplevinga av å meistre. 12. Barnet er født nysgjerrig og må få fortsetta å vera det. Læring Vi har valt å leggje læring heilt yttarst i visjonsmodellen vår. Læring skjer i alle situasjonar og augeblikk i eit barns liv. Læringa og grunnverdiane har verknad på kvarandre. Eit barn som er trygg på seg sjølv, lærar noko heilt anna i ein situasjon, enn eit barn som er utrygt. Kor mottakelige barn er, og kva dei lærer avhenger i stor grad av barnets sjølvkjensle. Læring kan karakteriserast som en prosess som bygger på erfaringar og der disse erfaringane medfører varige endringar i et menneskets opplevingar, holdningar og åtferd. Thomas Moser Vennskap og tilrettelegging for gode relasjonar i barnehagen er ein føresetnad for god læring. Barnehagen skal styrke læringa i formelle og uformelle læringssituasjonar. Personalet planlegg og leier dei formelle situasjonane. Uformelle læringssituasjonar er nærmare knytte til kvardagsaktivitetar og her- og- no-situasjonar. Leik er barnas viktigaste arena for læring. Formelle og uformelle læringssituasjonar har begge eit pedagogisk formål. Dei sju fagområda i rammeplanen må knytast til både formelle og uformelle læringssituasjonar. Barn lærer heile tida, derfor er det viktig med autoritative vaksne som er tilstadeverande og lærer barna gode strategiar til å meistre livet. Sosial kompetanse Sosial kompetanse inneber å kunne samhandla positivt med andre i ulike situasjonar. Det vil sei å meistre mellommenneskelege samspel, og å ha evna til å forstå og innrette seg etter den sosiale situasjonen ein er i. Ei autoritativ vaksen rolle er nødvendig for å utvikle sosial kompetanse, og for å skape eit varmt og inkluderande sosialt miljø. Vi tenker at gjennom leik og læring, livsglede og humor, estetiske opplevingar og i arbeidet vi gjer med å Være sammen, vil mykje av grunnlaget for barnets sosiale kompetanse bli lagt. Målsetting Utvikle god evne til sjølvhevding Utvikle evne til empati Utvikle god prososial åtferd God sjølvkontroll Leik, glede og humor

9 Del 3: Fagområda i rammeplanen Rammeplanen omtalar 7 fagområde som barnehagen er forplikta til å jobbe med gjennom året ( du finner link til rammeplanen på heimesida). Klepp kommune har laga ein progresjonsplan (sjå heimesida) med utgangspunkt i desse fagområda. Alle fagområda er viktige, og vil bli jobba systematisk med gjennom heile året. Språk, kommunikasjon og tekst, står likevel i en særstilling, da barnet på mange måtar er avhengig av språklige ferdigheiter for å utvikle seg aldersadekvat, både sosialt og innanfor alle fagområda. Vi velgjer derfor bare å trekke frem dette fagområdet i denne utviklingsplanen. Kommunikasjon, språk og tekst Tidleg og god språkstimulering er i følgje rammeplanen ein viktig del av barnehageinnhaldet. Arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst er viktig for barnets sosiale liv, kulturelle tilhøyring og for søk etter, og utvikling av kunnskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle eit godt munnleg språk. Å få varierte og rike erfaringar er avgjerande for å forstå omgrep. Å samtale om opplevingar, tankar og kjensler er nødvendig for å utvikle eit rikt språk. Tekst omfattar både skriftlege og munnlege forteljingar, poesi, dikt, rim, regler og songar. Viktige sider ved kulturoverføringa er knytte til kommunikasjon, språk og tekst. Vi i Borsheim følgjer progresjonsplanen, som ligg på barnehagens heimeside. Del 4: : Samarbeidspartnarar og organisasjonsutvikling. Foreldremedverknad Det daglege samarbeidet mellom heimen og barnehagen må byggje på gjensidig openheit og tillit. Trygge foreldre, gjer det lettare for barna å bli trygge i barnehagen. Foreldra skal stole på at dei skal kunne ta opp det som er viktig for dei, sjølv om det skulle innebere kritikk. Personalet i barnehagen har ei generell teieplikt, som skal vere med å sikre at sensitiv informasjon ikkje kjem på avvege. For å sikra samarbeidet med barnas heim, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval (barnehagelovens 4). Regelmessig kontakt i bringe og hentesituasjonar, planlagde foreldresamtalar, foreldremøte, heimesida og brukarundersøkinga, vil vere viktige arenaer for å sikre eit godt samarbeid. I tillegg arrangerast det foreldrekaffe/ foreldrefrokost. Det skrives dagsrapportar, månadsbrev og månadsplanar. Implementering- vi skal vere ein lærande organisasjon Implementering handlar om at personalet skal omsetje kunnskapar og erfaringar til den daglege praksisen i barnehagen, med den hensikt at barna i neste omgang vil møta ein forbetra kvalitet.prosessen rundt implementering er tids- og arbeidskrevjande. Det handlar om læring, og det vanskelige omgrepet endring kor sjølve barnehagekulturen må kunne endrast. Borsheim vil i årane framover spesielt jobbe med å implementere Være sammen. Vi gjennomfører jamleg systemanalyse, medarbeidarsamtalar, medarbeidarundersøking, brukarundersøking og foreldresamtalar for å lære av dei erfaringane som blir gjort. Gjennom evalueringar og refleksjon, ønskjer vi å sikra at vi er ein lærande organisasjon som både tar gode og dårlege erfaringar med i det vidare arbeidet. Ønskjer du meir informasjon? På barnehagens heimeside kan ein finne viktig informasjon om bla andre samarbeidspartnarar, progresjonsplan, Være sammen, overgang barnehage og skule med meir. Planen er revidert våren 2015

10

Utviklingsplan Borsheim barnehage Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering

Utviklingsplan Borsheim barnehage Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering Utviklingsplan Borsheim barnehage 2016-2018 Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering 1. Overordna rammer Borsheim barnehage Borsheim barnehage

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune Årsplan 2008-2010 Trollongane barnehage Time kommune 1 ...1 Visjon og mål for pedagogisk arbeid...3 Dagleglivet i barnehagen...5 Pedagogisk grunnsyn...5 Fysisk miljø og nærmiljø...5 Organisering i barnehagen...5

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: «TRIVSEL, LEK OG GLEDE MED VAKSNE SOM ER TILSTEDE» Velkommen til Nærlandparken barnehage! Litt om barnehagen vår: Barnehagen vår ligger til i eit fantastisk

Detaljer

RAMMEPLAN. for innhaldet i og oppgåvene. til barnehagen

RAMMEPLAN. for innhaldet i og oppgåvene. til barnehagen RAMMEPLAN for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen Innleiing 4 DEL 1 SAMFUNNSMANDATET TIL BARNEHAGEN 7 KAPITTEL 1 Formålet, verdigrunnlaget og oppgåvene til barnehagen 10 1.1 Verdigrunnlaget til barnehagen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

HANDBOK GRUPPELEIING

HANDBOK GRUPPELEIING HANDBOK I GRUPPELEIING Forord Denne handboka er eit resultat av eit godt stykke arbeid av heile personalet i Trollongane barnehage. Den viser korleis vi jobbar med gruppeleiing, over for barna, foreldra

Detaljer

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 Årsplan Barnehagelova og Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggast, dokumenterast og vurderast, og

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING:

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: Omsorg og oppseding DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: «Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Pedagogisk Plattform

Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform To hus tett i tett. Visjon s: 3 Solbakkens hovedmål s: 4 Hvem er vi i Solbakken s: 5 I solbakken skal barna møte ansatte som s: 6 I solbakken skal foreldre møte

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Forord

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN BARNEHAGANE I LOM. Loar og Garmo barnehage

PEDAGOGISK PLAN BARNEHAGANE I LOM. Loar og Garmo barnehage PEDAGOGISK PLAN BARNEHAGANE I LOM Loar og Garmo barnehage Innhald Felles informasjon om Loar og Garmo Visjon Målsettingar Felles pedagogisk plattform verdisyn, læringssyn, barnesyn Krav i rammeplan Overgang

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Volda Bratteberg skule Dialog heim - skule Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Hovudmål God kommunikasjon mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Haus barnehage. Osterøy kommune

ÅRSPLAN 2015-2016. Haus barnehage. Osterøy kommune ÅRSPLAN 2015-2016 Osterøy kommune Haus barnehage «Haus barnehage skal vera ein trygg og god plass der borna kan leika, læra, oppleva og utvikla seg saman med andre. Innhalda INNLEIING... 2 1. HALDNINGAR

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET Sss Levande kulturarv Frå jord til bord Utforsking og læring gjennom digitale verkty Tarkus - barnas trafikkvenn Vennskap og inkludering FOKUSOMRÅDE Friskus og fysisk

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2015-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet

UTVIKLINGSPLAN 2015-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet UTVIKLINGSPLAN 2015-2016 VISJONEN VÅR: - hver og en unik i et godt fellesskap. Mål: - ein god start på livet her er aktivitet og glede alltid tilstede! Innledning:: Myrsnibå barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/17 HYLESTAD OG VALLE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2016/17 HYLESTAD OG VALLE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016/17 HYLESTAD OG VALLE BARNEHAGE Presentasjon Valle Kommune har to kommunale barnehagar. Hylestad barnehage ligg på Nomeland ved Hylestad Skule. Valle Barnehage ligg rett sør for Valle sentrum,

Detaljer

ÅRSPLAN VALLE OG HYLESTAD BARNEHAGE 2015/2016

ÅRSPLAN VALLE OG HYLESTAD BARNEHAGE 2015/2016 ÅRSPLAN VALLE OG HYLESTAD BARNEHAGE 2015/2016 1 Til lesaren Barnehagen lagar ein årsplan kvar vår. Årsplanen skal spegle det pedagogiske innhaldet der våre tankar, refleksjonar og planar for arbeidet med

Detaljer

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2.

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2. Vurdering for utvikling Rapport Marie Hendrix Holmedal barnehage Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014 Tema: Borns medverknad Holmedal den 2. april 2014 Oppvekst og utdanning i HAFS Vurderingsnettverket Åsmund Berthelsen

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014 Ingen ville vel ynskje å leve utan vener, sjølv om han hadde alle andre godar. Aristoteles 1 ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE, FELLESDEL 2013-2014 Årsplanen skal

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR. Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring INFORMASJONSHEFTE

BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR. Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring INFORMASJONSHEFTE 1 Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR INFORMASJONSHEFTE 2 forord Informasjonsheftet omhandlar 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om den fleirspråklege utviklinga

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

GJENSIDIG RESPEKT INKLUDERANDRE SKAPANDE KOMMUNIKATIVE ENGASJERTE GISKE BARNEHAGE SAMAN I TRYGGLEIK OG UNDRING

GJENSIDIG RESPEKT INKLUDERANDRE SKAPANDE KOMMUNIKATIVE ENGASJERTE GISKE BARNEHAGE SAMAN I TRYGGLEIK OG UNDRING GISKE BARNEHAGE SAMAN I TRYGGLEIK OG UNDRING GJENSIDIG RESPEKT INKLUDERANDRE SKAPANDE KOMMUNIKATIVE ENGASJERTE GJENSIDIG RESPEKT Verkeleggjere barnas menneskeverd Profesjonelle Leiken har ein eigenverdi

Detaljer

Årsplan 2013/2014 HYLESTAD BARNEHAGE

Årsplan 2013/2014 HYLESTAD BARNEHAGE Årsplan 2013/2014 HYLESTAD BARNEHAGE 1 VELKOMEN TIL HYLESTAD BARNEHAGE Årsplan for barnehage er meint som eit bidrag til å gjere foreldre, personalet, eigar, politikarar og andre som er knytt til barnehagen

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN TOKSEBAKKEN BARNEHAGE 2013-2015

ÅRSPLAN TOKSEBAKKEN BARNEHAGE 2013-2015 ÅRSPLAN TOKSEBAKKEN BARNEHAGE 2013-2015 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for. barnehagane i Nordsido oppvekstområde. Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy

Årsplan for. barnehagane i Nordsido oppvekstområde. Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy Kvinnherad kommune Nordsido oppvekstområde www.hatlestrand.oppvekstsenter.no Årsplan for 2018/19 barnehagane i Nordsido oppvekstområde Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy Overordna mål for Nordsido oppvekstområde:

Detaljer

Halvårsplan haust 2013. Avd. Mosepjusken

Halvårsplan haust 2013. Avd. Mosepjusken Halvårsplan haust 2013 Avd. Mosepjusken Verdigrunnlag og overordna mål Hamramyra barnehagen har som mål å gje barna Den beste starten på livet. Dette skal vi gjere gjennom å ha fokus på verdiar som fellesskap,

Detaljer

FØRRESDALEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016

FØRRESDALEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 FØRRESDALEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 «DET VI VIL FÅR VI TIL» RAMMEFAKTORAR *Barnehagelova Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer