Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger"

Transkript

1 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet /2 Ruspolitisk råd /2 Råd for funksjonshemmede /5 Komitè for levekår /13 Bystyret Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Sammendrag Det foreslås i denne saken at boligkontoret har hovedansvaret for all søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål og utleieboliger. Og at forslag på kriterier for søknadsbehandling og boligtildeling godkjennes. Saksopplysninger Bakgrunn Med bakgrunn i bystyrets vedtak i PS 09/173 ble nytt Boligkontor etablert som egen virksomhet i helse- og sosialavdelingen med virkning fra og med En av arbeidsoppgavene det nye Boligkontoret har ansvar for er bl.a. søknadsbehandling og tildeling av boliger. Etter vel 1 års drift av det nye boligkontoret ser boligkontoret og fagkontorene behov for å få vedtatt kriterier for tildeling av boliger. Det har vært nedsatt 2 arbeidsgrupper internt i kommunen for å utarbeide kriterier for tildeling av boliger. I arbeidsgruppen for boliger til pleie- og omsorgsformål (omsorgsboliger) har representant fra boligkontoret, tildelingskontoret, hjemmetjenesten og stab kommunaldirektøren H/S deltatt. I arbeidsgruppen for utleieboliger (gjennomgangsboliger) har representant fra boligkontoret, tildelingskontoret, Nav, flyktningkontoret og stab kommunaldirektøren H/S deltatt. Ved behandling av søknader på bolig er det viktig å få lik behandling av søknadene, i tillegg til at alle søknadene skal behandles etter Forvaltningsloven med mulighet til å klage på vedtaket. Tildeling av boliger skjer fortløpende ved ledighet. Kommunal bolig er et knapphetsgode og det vil til en hver tid være den som kommunen vurderer har det største behovet som vil bli prioritert. Dette selv om andre søkere er godkjent som søker ut fra gjeldende kriterier og har stått lengre på listen over prioriterte søkere. Ved vurderingen er det avgjørende hvilken bolig som er ledig, og at kommunen vurderer at dette er rett bolig for aktuell godkjent søker. Side 178

2 Kommunens ansvar for å skaffe boliger til personer som er vanskeligstilt er hjemlet i følgende lover: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, Lov av Boliger til vanskeligstilte. Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger ti vanskeligstilte personer som ikke selv kan i vareta sine interesser på boligmarkedet. 27. Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for den som ikke klarer det selv. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgtjenesteloven), Lov av Boliger til vanskeligstilte. Kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for den som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Bodø kommune har 2 hovedkategorier med boliger: 1) Boliger til pleie- og omsorgsformål. 1 a) Omsorgsboliger er en bolig (leiligheter, bofellesskap og bokollektiv) bygget med tilskudd fra Husbanken etter Handlingsplan for eldreomsorgen og Opptrappingsplan for psykiske helse. Boligene er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Målgruppen er personer som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom har behov for en slik bolig med lett tilgjengelig heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Tjenester vedtas på individuelt grunnlag ut fra den enkeltes behov. 1 b) Eldre-/ trygdeboliger er anskaffet før handlingsplan for eldreomsorg. Boligene i denne gruppen er i mange tilfeller ikke tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg, da boligen kan ligge i 2. etg. uten heis, små bad m.m. Her prioriteres i dag inn personer som har behov for kommunal bolig som ikke er tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg. Bodø kommune eier ca 390 boliger til pleie og omsorgsformål av dette 277 selvstendige leiligheter, (inkl eldre-/trygdeboliger), 43 bofellesskap og 70 bokollektiv (inkl boliger etter HVPU-reformen). Av de 113 (43+70) bofellesskap og bokollektiv er ca 80 i nyere bygg tilrettelagt for de ulike målgruppene og med tjenesteareal. I tillegg har kommunen et mindre antall boliger til ansatte (lærere, prester og turnuskandidater). Denne saken omhandler ikke boliger øremerket for ansatte. 2) Utleieboliger (gjennomgangsboliger) I utleieboligene er målgruppen økonomisk og sosialt vanskeligstilte, inklusiv boliger for rusmiddelavhengige og øremerkede boliger for flyktninger. Bodø kommune har ca 480 leiligheter til disposisjon (inkl BBL Garntunet med kommunal tildelingsrett og innleide boliger for flyktninger). Av dette er 32 boliger øremerket for rusmiddelavhengige (Kongensgt 16 og Junkerveien 49, Prinsensgt 151) og 188 boliger til flyktninger. Vurderinger I det videre arbeidet med søknadsbehandling og tildeling av boliger vil boligkontoret ha hovedansvaret for søknadsbehandlingen og tildeling av boligene i samarbeide med fagkontorene. Rutiner for samarbeidet skal utarbeides. Det vil bli opprettet 2 tildelingsutvalg. Et for boliger til Side 179

3 pleie- og omsorgsformål og et for utleieboliger, hvor de enkelte fagkontor med kjennskap til søkerne og fagkompetanse bidrar med sin kunnskap. Ved søknadsbehandling og tildeling av bokollektiv og bofellesskap med tjenesteareal vil Tildelingskontoret få et spesielt ansvar, men Boligkontoret fatter det endelige vedtaket. Som forvaltningsenhet må Tildelingskontoret se boligsøknaden i sammenheng med behov for aktuelle tjenester den enkelte søker har og målgruppe for boligen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på målgruppene i de ulike bofellesskapene og bokollektivene. Resultatet fra dette arbeidet vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet ved tildeling av bolig i bokollektivene og bofellesskapene. Kriteriene for boliger til pleie- og omsorgsformål og utleieboliger ligger vedlagt som trykt vedlegg og foreslås å være retningsgivende for søknadsbehandlingen og tildeling av boliger. Etter å ha fått en ansvarlig avdeling som har ansvar både for søknadsbehandling, tildeling av boligene og det formaliserte arbeidet, er et av målene at Boligkontoret må få bedre oversikt over hvilke boliger som i dag ikke er tilpasset dagens behov og hvilke målgrupper som har størst behov for boliger. Dette arbeidet er viktig for å få dokumentert endringene med å tilpasse den kommunale boligmasse til dagens behov. Forslag til innstilling 1. Boligkontoret har hovedansvar for all søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger. 2. Forslag på kriterier for kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål og utleieboliger godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av boliger. Eldrerådets behandling i møte den : Forslag Tas til orientering Votering Enstemmig tiltrådt Eldrerådets uttalelse Tas enstemmig til orientering Ruspolitisk råds behandling i møte den : Votering Forslag til nnstilling ble enstemmig tiltrådt Ruspolitisk råds uttalelse 3. Boligkontoret har hovedansvar for all søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger. 4. Forslag på kriterier for kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål og utleieboliger godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av boliger. Side 180

4 Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den : Forslag Fra Gunn Strand Hutchinson: Forslag: 1. Som innstilling De fremlagte kriterier for kommunale boliger bes omarbeidet hvor det tas hensyn til følgende: 1. Betegnelse av det som i forslaget omtales som boliger til pleie- og omsorgsformål endres til a) Boliger til langtidsutleie (dvs. de boliger som i forslaget omtales som pleie- og omsorgsboliger og eldre- og trygdeboliger) b) Boliger til korttidsutleie (dvs de boliger som i forslaget omtales som utleieboliger/gjennomgangsboliger). 2. Det må fremgå av kriteriene at tjenester skal ytes til den enkelte leietaker etter behov og ikke til bolig. Tjenester kan således ikke knyttes til bolig men til leietakernes tjenestebehov. 3. I bofellesskap/bokollektiv må den enkeltes egne ønsker om hvor og med hvem han/hun vil bo vektlegges sterkest. Muligheter for vennskap og for sosialt miljø er en viktig begrunnelse for å bo i kollektiv eller bofellesskap. 4. Det må være mulig for leietakere av kommunale boliger å flytte dersom de ønsker det og søke annen kommunal bolig. Votering Enstemmig Uttalelse fra råd for funksjonshemmede 1. Som innstilling De fremlagte kriterier for kommunale boliger bes omarbeidet hvor det tas hensyn til følgende: 1. Betegnelse av det som i forslaget omtales som boliger til pleie- og omsorgsformål endres til c) Boliger til langtidsutleie (dvs. de boliger som i forslaget omtales som pleie- og omsorgsboliger og eldre- og trygdeboliger) d) Boliger til korttidsutleie (dvs de boliger som i forslaget omtales som utleieboliger/gjennomgangsboliger). 2. Det må fremgå av kriteriene at tjenester skal ytes til den enkelte leietaker etter behov og ikke til bolig. Tjenester kan således ikke knyttes til bolig men til leietakernes tjenestebehov. 3. I bofellesskap/bokollektiv må den enkeltes egne ønsker om hvor og med hvem han/hun vil bo vektlegges sterkest. Muligheter for vennskap og for sosialt miljø er en viktig begrunnelse for å bo i kollektiv eller bofellesskap. 4. Det må være mulig for leietakere av kommunale boliger å flytte dersom de ønsker det og søke annen kommunal bolig. Side 181

5 Forslag til innstilling 5. Boligkontoret har hovedansvar for all søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger. 6. Forslag på kriterier for kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål og utleieboliger godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av boliger. Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag Fellesforslag til nytt punkt: I bofellesskap/bokollektiv må den enkeltes egne ønsker om hvor og med hvem han/hun vil bo vektlegges. Forslag fra Synne Bjørbæk (Rødt) Som innstilling, men det må være mulig å bytte bolig dersom det foreligger en særskilt grunn til det. Votering Forslag til innstilling med nytt punkt enstemmig tiltrådt Forslag fra Rødt falt mot 6 stemmer (1 Rødt, 1 SV, 4 AP) Innstilling fra komite for levekår 7. Boligkontoret har hovedansvar for all søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger. 8. Forslag på kriterier for kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål og utleieboliger godkjennes som retningsgivende ved søknadsbehandling og tildeling av boliger. 9. I bofellesskap/bokollektiv må den enkeltes egne ønsker om hvor og med hvem han/hun vil bo vektlegges. Rolf Kåre Jensen rådmann Saksbehandler: Randi Høiem/Hege Eivik Rasmussen Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side 182

6 Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Kriterier for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål 2 Kriterier for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger/gjennomgangsboliger Utrykte vedlegg: Ingen Side 183

7 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /2133 Helse- og sosialavdelingen Kriterier for: 1. Søknadsbehandling 2. Tildeling av kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål 1 Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger/kommunalt disponerte boliger til pleie- og omsorgsformål i Bodø kommune. 2 Formålet med kommunale boliger /kommunalt disponerte boliger til pleie- og omsorgsformål Kommunalt disponerte boliger til pleie og omsorgsformål er et boligvirkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom er i behov av denne type bolig. Dette kan være: bokollektiv med fast tilknytting av personell hele eller deler av døgnet bofellesskap med fast tilknytting av personell hele eller deler av døgnet selvstendig leiligheter, boligen er en del av ordinær boligmasse, i de fleste tilfeller tilpasset bevegelseshemmede. 3 Søknadsbehandling 3.1 Søknad Skriftlig søknad om kommunal bolig for pleie- og omsorgsformål sendes Bodø kommune v/boligkontoret. Søker skal benytte kommunens søknadsskjema og legge ved nødvendig dokumentasjon. Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og vedlegge dokumentasjon som har betydning for søknaden. Søker samtykker gjennom sin søknad at kommunen kan utveksle informasjon som er nødvendig for behandling av søknaden mellom samarbeidende kontorer, og at denne informasjonen registreres i den grad dette anses nødvendig for søknadsbehandlingen og rapporteringsplikt til staten.. Boligsøknader som er ufullstendig eller mangler dokumentasjon avslås. Søknad om forlengelse av leiekontrakt for leie av kommunal bolig til pleie- og omsorgsformål skal vurderes hvert 3. år med forenklet søknadsbehandling. Dette med bakgrunn i endret behov, funksjonsnivå og evt. andre kriteriene som legges til grunn ved søknadsbehandlingen for vurdering av hva som er et hensiktsmessig boligtilbud. Side 184

8 3.2 Vedtak - godkjenning som søker av kommunal bolig Begrunnet godkjenningsvedtak som søker av kommunal bolig for pleie- og omsorgsformål fattes på grunnlag av gjeldende retningslinjer, kommunal praksis, kommunale føringer for prioritering av bestemte målgrupper og relevante politiske vedtak. Alle vedtak skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem klagen skal sendes til i h.h.t. Forvaltningsloven. (Tildeling av boliger skjer fortløpende ut fra den enkeltes søkers behov og ved ledighet av boliger) Vedtak godkjenning som søker av kommunal bolig Det fattes kun vedtak om tidsbestemte leiekontrakter i.h.h.t. husleielovens bestemmelser. Vedtaket skal inneholde: type bolig (f.eks bokollektiv, bofellesskap, leilighet) kontraktslengde kriterier som legges til grunn for tildeling av boligen eventuelle tjenester/oppfølgning som anses som nødvendig for at søker skal kunne mestre bosituasjonen i hht gjeldende vedtak jfr. pkt 3.7 grunner til at vedtaket kan omgjøres evt uoppgjorte fordringer fra Bodø kommune legges til grunn ved søknadsbehandling i hht gjeldene innfordringsreglement vedtatt av bystyret. Videre skal det opplyses at søker må akseptere vilkårene som stilles i vedtaket og at det som hovedregle kun gis ett boligtilbud. I vedtaket skal det også stå opplyst om at søker må akseptere vilkårene i husleiekontrakten Vedtak om avslag som boligsøker Vedtak om avslag skal inneholde en individuell begrunnelse. I tillegg kan avslaget inneholde råd og veiledning om alternative og andre boligvirkemidler Vedtak om fortsatt leie av kommunal bolig (forlengelse av leieforholdet) Ved forenklet søknad om fortsatt leie av kommunal bolig for pleie- og omsorgsformål skal det foretas en ny vurdering for hva som er et hensiktsmessig botilbud. Det skal vurderes om ny kontrakt skal inngås for nåværende leieforhold, eller om det skal fattes vedtak om annen kommunalt botilbud. Søknad om forlengelse av boliger til pleie- og omsorgsformål skal ha en forenklet søknadsprosses. Bodø kommune kan kreve befaring av leiligheten før behandling av søknaden. Ny garanti for depositum må stilles ved inngåelse av ny leiekontrakt Omgjøringsvedtak Et positivt vedtak kan omgjøres slik at det faller bort i blant annen følgende tilfeller: når søker uten saklig grunn avslår botilbudet når søker uten saklig grunn ikke møter til avtalt visning av boligen og/eller kontraktsavtale når søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller kravene for leie av kommunal bolig for pleie og omsorgsformål. søker ikke godtar de avtalevilkårene kommunen stiller søker har gitt uriktige opplysninger som er av betydning for søknadsbehandlingen søker har skaffet seg bolig på egen hånd eller fått tilrettelagt egen bolig Grunnlag for å fatte omgjøringsvedtak må være forankret i behandlingen av boligsøknaden. 2 av 5 Side 185

9 3.3 Klageadgang Vedtaket på søknadsbehandlingen kan påklages til kommunal klagenemnd.. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet fram til søker. 3.4 Kriterier som leges til grunn ved søknadsbehandling Søker må være folkeregistrert i Bodø kommune med mindre særlig grunner foreligger Alder Søker må være over 18 år. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller Inntekts- og formuesforhold Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe tilrettelagt bolig/universell utformelt bolig med mindre særlig grunner foreligger Andre boligvirkemidler Søker som kan dra nytte av andre boligvirkemidler skal ikke innvilges kommunal bolig for pleie og omsorgsformål Helsemessige, økonomiske og sosiale forhold Helsemessige, økonomiske og sosiale forhold skal vektlegges ved behandling av søknaden Nåværende boforhold Kommunale boliger leies ut til personer som er uten egnet bolig og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg en bolig som er tilpasset funksjonsnivået til den enkelte søker. 3.5 Alternative boformer Bokollektiv og bofellesskap med fast tilknytting av personell hele eller deler av døgnet I bokollektiv og bofellesskap prioriteres søker som på grunn av alder, funksjonshemming, sykdom eller funksjonsnedsettelse vil være i behov av tilrettelagt bolig med fast tilknytting av personell hele eller deler av døgnet. Andre tiltak som hjemmetjenester el. lign. skal være vurdert eller prøvd. Det vil bli foretatt en vurdering av hva som er et hensiktsmessig botilbud. Brukerens mulighet for å nyttiggjøres seg det sosiale fellesskapet og den enkeltes behov for faglig bistand, vil også være blant de momenter som vurderes. Rom/fellesareal er beboers eget hjem og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Leietaker betaler selv alle bokostnader og gebyrbelagte tjenester tilsvarende andre hjemmeboende. Det vil være tilleggskontrakter for utgiftsdeling av kostnader til fellesmåltider og innbo/hvitevarer i fellesarealet. 3 av 5 Side 186

10 3.5.2 Selvstendige leiligheter En bolig som i de fleste tilfeller er tilpasset bevegelseshemmede. Eldre, syke, funksjonshemmede eller andre som har behov for tilrettelagt bolig for å opprettholde et funksjonsnivå som forhindrer eller utsetter behovet for bolig med fast personell tilstede eller institusjonsplass. Søker må være vurdert i forholdt til nåværende bolig med hensyn til funksjonsnivå, utbedringsmuligheter av nåværende bolig, helsemessige, økonomisk og sosiale forhold. Boligen er beboers eget hjem og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende. 3.6 Tidligere mislighold Evt uoppgjorte fordringer fra Bodø kommune legges til grunn ved søknadsbehandling i hht gjeldene innfordringsreglement vedtatt av bystyret. 3.7 Oppfølgningsbehov Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i boligen for å mestre bosituasjonen, kan bare tildeles bolig forutsatt at søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. 3.8 Behandling av ny søknad der søker ikke aksepterer tildelte bolig Dersom søker har avslått tidligere boligtilbud, som kommunen anser som relevant, kan søknaden avslås. Ny søknad vil imidlertid behandles ved endrende boligbehov ut fra nye opplysninger om helsemessige og sosiale forhold. Dette gjelder også i de tilfeller søker har takket nei til tidligere botilbud. 3.9 Andre forhold Oppfyllelse av ett eller flere kriterier er ikke i seg selv tilstrekkelig for innvilgelse av søknad om kommunal bolig, tilgang på kommunale boliger for pleie- og omsorgsformål er begrenset i forhold til behovet. Ved ledighet av boliger vil søkere som fyller kriteriene for kommunal bolig for pleie- og omsorgsformål bli prioritert etter behovet til den enkelte søker. 4 Tildeling av bolig Kommunens totale boligmasse for pleie- og omsorgsformål og tilgjengelige boliger på tildelingstidspunktet vil være avgjørende for hvilken bolig som tildeles. Tildelingen av boliger skjer fortløpende ut fra den enkeltes behov og ved ledighet av boliger. I perioden fra innvilgelsesvedtak er fattet og fram til boligtildeling finner sted skal det undersøkes om vilkårene for innvilgelse fortsatt er oppfylt jfr. vedtaket. Hvis vilkårene ikke er oppfylt kan det fattes omgjøringsvedtak. Tildeling av kommunal bolig for pleie- og omsorgsformål skjer på grunnlag av innvilgelsesvedtaket og i samsvar med kommunens gjeldende føringer for prioritering av målgrupper. 4 av 5 Side 187

11 5 Bytte av kommunal bolig Som hovedregle innvilges ikke bytte av kommunale boliger innenfor samme boligkategori (for eksempel annen 2-roms leilighet i samme hus eller annen bydel). 6 Avgjørelsesmyndighet Rådmannen eller den han bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker som faller inn under disse retningslinjer. 7 Utfyllende bestemmelser Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide utfyllende veileder, prioritering av målgrupper for tildeling av konkrete boliger til pleie- og omsorgsformål og andre retningsgivende rutiner. 5 av 5 Side 188

12 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /2133 Helse- og sosialavdelingen Kriterier for: 1. Søknadsbehandling 2. Tildeling av kommunale utleieboliger/gjennomgangsboliger 1 Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger/gjennomgangsboliger i Bodø kommune. 2 Formålet med kommunale utleieboliger/kommunalt disponerte utleieboliger Kommunalt disponerte utleieboliger/gjennomgangsboliger er et boligvirkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene leies ut til personer som er uten egnet bolig og som selv eller ved annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig. Flyktninger som førstegangsbosettes av Bodø kommune etter bosettingsvedtak fattet av bystyret, samt flyktninger som bosettes pga familieinnvandring, gis kommunal utleiebolig eller annen bolighjelp så framt de ikke anses å ha mulighet til å skaffe bolig på egen hånd. 3 Søknadsbehandling 3.1 Søknad Skriftlig søknad om kommunal utleiebolig/gjennomgangsbolig, bytte av kommunal bolig og fortsatt leie (forlengelse av leiekontrakt) skal sendes Bodø kommune v/boligkontoret. Søker skal benytte kommunens søknadsskjema hvor nødvendig dokumentasjon legges ved. Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og vedlegge dokumentasjon som har betydning for søknaden. Søker samtykker gjennom sin søknad at kommunen kan utveksle informasjon som er nødvendig for behandling av søknaden mellom samarbeidende kontorer, og at denne informasjonen registreres i den grad dette anses nødvendig for søknadsbehandlingen og rapporteringsplikt til staten. Flyktinger som tildeles bolig i forbindelse med førstegangsbosetting eller familiegjenforening, er unntatt kravet om søknad. Søknad om forlengelse av leiekontrakten for kommunal utleiebolig/gjennomgangsbolig må sendes Bodø kommune v/boligkontoret minst et halvt år før leiekontrakten opphører. Boligsøknader som er ufullstendige utfylt eller mangler dokumentasjon avslås. Side 189

13 3.2 Vedtak godkjenning som søker av kommunal bolig Begrunnet godkjenningsvedtak som søker til kommunal gjennomgangsbolig/utleieboliger fattes på grunnlag av gjeldende retningslinjer, kommunal praksis, kommunale føringer for prioritering av bestemte målgrupper og relevante politiske vedtak. Alle vedtak skal inneholde informasjon om klageadgang, klageinstans, klagefrist og hvem klagen skal sendes til i h.h.t. Forvaltningsloven. (Tildeling av boliger skjer fortløpende ut fra den enkeltes søkers behov og ved ledighet av boliger.) Vedtak som godkjent boligsøker Det fattes kun vedtak om tidsbestemte leiekontrakter i h.h.t. husleieloven bestemmelser. Vedtaket skal inneholde: type bolig (f.eks antall rom) kontraktslengde kriterier som legges til grunn for tildeling av boligen eventuelle tjenester/oppfølgning som anses som nødvendig for at søker skal kunne mestre bosituasjonen i hht gjeldende vedtak jfr. pkt 3.6 grunner til at vedtaket kan omgjøres evt uoppgjorte fordringer fra Bodø kommune legges til grunn ved søknadsbehandling i hht gjeldene innfordringsreglement vedtatt av bystyret. Videre skal det opplyses at søker må akseptere vilkårene som stilles i vedtaket og at det som hovedregle kun gis ett boligtilbud. I vedtaket skal det også stå opplyst om at søker må akseptere vilkårene i husleiekontrakten Vedtak om avslag som boligsøker Vedtak om avslag skal inneholde en individuell begrunnelse. I tillegg kan avslaget inneholde råd og veiledning om alternative og andre boligvirkemidler Vedtak om fortsatt leie av kommunal bolig (forlengelse av leieforholdet) Ved søknad om fortsatt leie av kommunal utleiebolig/gjennomgangsbolig skal det foretas en ny vurdering på lik linje med en ny søknad. Det skal vurderes om ny kontrakt skal inngås for nåværende leieforhold, eller om det skal fattes vedtak om annen kommunal utleiebolig, eventuelt et annet kommunalt botilbud. Bodø kommune kan kreve befaring av leiligheten før behandling av søknaden. Ny garanti for depositum må stilles ved inngåelse av ny leiekontrakt Omgjøringsvedtak Et positivt vedtak kan omgjøres slik at det faller bort i blant annen følgende tilfeller: når søker uten saklig grunn avslår botilbudet når søker uten saklig grunn ikke møter til avtalt visning av boligen og/eller kontraktsavtale når søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller kriteriene for leie av kommunal utleiebolig/gjennomgangsbolig. dersom søker får tilbud om annen kommunal bolighjelp, som for eksempel startlån til kjøp av bolig eller depositumgaranti til leie av bolig i det private markedet ved mislighold av oppfølgningsavtale eller andre avtaler 2 av 4 Side 190

14 søker ikke godtar de avtalevilkårene kommunen stiller søker har gitt uriktige opplysninger som er av betydning for søknadsbehandlingen søker har skaffet seg bolig på egen hånd Grunnlag for å fatte omgjøringsvedtak må være forankret i behandlingen av boligsøknaden. 3.3 Klageadgang Vedtaket i henhold til disse retningslinjer kan påklages til kommunal klagenemnd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er forventet kommet fram til søker. 3.4 Kriterier som leges til grunn ved søknadsbehandling Søker må være folkeregistrert i Bodø kommune med mindre særlig grunner foreligger. En målgruppe som vil være unntatt fra denne bestemmelsen er: Flyktninger som førstegangsbosettes av Bodø kommune etter bosettingsvedtak fattet av bystyret, samt flyktninger som bosettes pga familieinnvandring, gis kommunal utleiebolig eller annen bolighjelp så framt de ikke anses å ha mulighet til å skaffe bolig på egen hånd Alder Søker må være over 18 år. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller Inntekts- og formuesforhold Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig med mindre særlig grunner foreligger Andre boligvirkemidler Søker som kan dra nytte av andre boligvirkemidler skal ikke innvilges kommunal bolig Helsemessige, økonomiske og sosiale forhold Helsemessige, økonomiske og sosiale forhold skal vektlegges ved behandling av søknaden Nåværende boforhold Søker må være uten fast eller egnet bolig, eller være i ferd med å miste sin bolig. 3.5 Tidligere mislighold Evt uoppgjorte fordringer fra Bodø kommune legges til grunn ved søknadsbehandling i hht gjeldene innfordringsreglement vedtatt av bystyret. 3 av 4 Side 191

15 3.6 Oppfølgningsbehov Søkere som vurderes å ha oppfølgingsbehov i boligen for å mestre bosituasjonen, kan bare tildeles bolig forutsatt at søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. 3.7 Behandling av ny søknad der søker ikke aksepterer tildelte bolig Dersom søker har avslått tidligere boligtilbud, som kommunen anser som relevant, kan søknaden avslås. Ny søknad vil imidlertid behandles ved endrende boligbehov ut fra nye opplysninger om helsemessige, økonomiske og sosiale forhold. Dette gjelder også i de tilfeller søker har takket nei til tidligere botilbud. 3.8 Andre forhold Oppfyllelse av ett eller flere kriterier er ikke i seg selv tilstrekkelig for tildeling av kommunal utleiebolig/gjennomgangsbolig Det er begrenset tilgang på kommunale boliger i forhold til behovet og det kan ikke opplyses om tidspunkt for tildeling av bolig ved søknadsbehandlingen. 4 Tildeling av bolig Kommunens totale boligmasse og tilgjengelige boliger på tildelingstidspunktet vil være avgjørende for hvilken bolig som tildeles. Tildelingen av boliger skjer fortløpende og ved ledighet blir prioriterte søkere vurdert etter behov. Kommunen vil vurdere hva som er en egnet bolig ut fra opplysninger som er gitt i søknaden. I perioden fra vedtak om godkjent søker er fattet og fram til boligtildeling finner sted skal det undersøkes om vilkårene for innvilgelse fortsatt er oppfylt jfr. vedtaket. Hvis vilkårene ikke er oppfylt kan det fattes omgjøringsvedtak. Tildeling av kommunal utleiebolig skjer på grunnlag av vedtaket som godkjent boligsøker og i samsvar med kommunens gjeldende føringer for prioritering av målgrupper. 5 Bytte av kommunal bolig Som hovedregle innvilges ikke bytte av kommunale boliger innenfor samme boligkategori (for eksempel annen 2-roms leilighet i samme hus eller annen bydel). 6 Avgjørelsesmyndighet Rådmannen eller den han bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker som faller inn under disse retningslinjer. 7 Utfyllende bestemmelser Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide utfyllende veileder, prioritering av målgrupper for tildeling av konkrete boliger til pleie- og omsorgsformål og andre retningsgivende rutiner. 4 av 4 Side 192

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt Bystyresak nr. 85/15 i møte den 03.09.2015 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Lier kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Lier kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Lier kommune Vedtatt i kommunestyret: 06.02.18 Kommunale boliger tildeles etter Lov om sosiale tjenester i NAV 15 eller Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte i Kongsberg kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte i Kongsberg kommune KONGSBERG KOMMUNE Integreringsseksjonen Dato: 22.10.18 Saksnummer: KONGSBERG KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte i Kongsberg kommune Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. mai 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 539 Forskrift om tildeling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Haugesund kommune

Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Haugesund kommune Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Haugesund kommune Formål Virkeområde Innledende bestemmelser Formålet med tildeling av omsorgsbolig er å gi et tilrettelagt botilbud til brukere som på grunn

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling og tildeling av kommunal gjennomgangsbolig i Enebakk kommune

Retningslinjer for saksbehandling og tildeling av kommunal gjennomgangsbolig i Enebakk kommune ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Eiendomsforvaltning & kommunalteknikk Mulighetenes Enebakk Retningslinjer for saksbehandling og tildeling av kommunal gjennomgangsbolig i Enebakk kommune Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Saksframlegg. REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 11/37026

Saksframlegg. REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 11/37026 Saksframlegg REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 11/37026 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Retningslinjer. for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Melhus kommune

Retningslinjer. for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Melhus kommune Retningslinjer for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og omsorgsboliger i Melhus kommune Innledende bestemmelser Formål Retningslinjene har til formål å legge til rette for at personer som faller

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 24.01.2018 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 15/4 Eldrerådet

Detaljer

VILKÅR FOR TILDELING AV KOMMUNAL LEIEBOLIG. Horten kommune Sentralbord Postboks 10, 3191 HORTEN

VILKÅR FOR TILDELING AV KOMMUNAL LEIEBOLIG. Horten kommune Sentralbord Postboks 10, 3191 HORTEN VILKÅR FOR TILDELING AV KOMMUNAL LEIEBOLIG Horten kommune Sentralbord 33 08 50 57 Rådhuset, Apotekergt. 12 post@horten.kommune.no Helse- og boligservice www.horten.kommune.no Postboks 10, 3191 HORTEN 2

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Fredrikke Myhre

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Fredrikke Myhre Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Lillesalen Hunstad Kultursenter Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Fredrikke Myhre Leder Per Dalhaug

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Oslo kommune Forskrift Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 07.05.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 127/03 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og sosiale tjenester Ikrafttredelse: 01.01.2004 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Eldre, funksjonshemmede og andre som bor i uegnet bolig med behov for tilpassede hjelpe - og vernetiltak i boligen.

Eldre, funksjonshemmede og andre som bor i uegnet bolig med behov for tilpassede hjelpe - og vernetiltak i boligen. Omsorgsbolig Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig

Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2014/3593-1 Saksbehandler: Sveinung Haugen Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og omsorg 18.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig Opplysninger om søker: Etternavn, Fornavn: Adresse: Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnr: Poststed: Når folkeregistrert/bosatt i Lunner Sivilstand (separasjon/skilsmisse dokumenteres): Ugift: Gift/samboer:

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG KOMMUNAL UTLEIEBOLIG AKUTT-/MIDLERTIDIG BOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Boligtildeling OPPDATERT PROSJEKTPLAN. Steinkjer kommune. April 2019 FR1043

FORVALTNINGSREVISJON. Boligtildeling OPPDATERT PROSJEKTPLAN. Steinkjer kommune. April 2019 FR1043 FORVALTNINGSREVISJON Boligtildeling OPPDATERT PROSJEKTPLAN Steinkjer kommune April 2019 FR1043 1 SAMMENDRAG PROSJEKTPLAN Problemstilling Kilder til kriterier Metode Tidsplan Prosjektteam 1. Er Steinkjer

Detaljer

Utvikling av Vollsletta.

Utvikling av Vollsletta. Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2010 56086/2010 2010/7159 L81 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Komite for helse og sosial 18.11.2010 10/138 Bystyret 09.12.2010

Detaljer

Utredning om kommunale boliger

Utredning om kommunale boliger Utredning om kommunale boliger Presentasjon for komiteene (Helse og omsorg, miljø og teknisk) 13.03.2014 Sigrid Hellerdal Garthe Mandat Det arbeides for mer effektiv utnytting av eksisterende kommunale

Detaljer

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG

SØKNAD OM OMSORGSBOLIG SØKNAD OM OMSORGSBOLIG PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer): Nærmeste

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Orientering Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Kom i jobb. Utvalg:

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Orientering Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Kom i jobb. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Hålogalandsgata 131, møterom 2 Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2017 20013/2017 2017/7226 H12 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 Bodø eldreråd 06.06.2017 Komite

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 Eldrerådet

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Trygge, gode boliger og bomiljø for alle. Lise Henriette Rånes, Bodø kommune og Marit Iversen, Husbanken nord, Bodø

Trygge, gode boliger og bomiljø for alle. Lise Henriette Rånes, Bodø kommune og Marit Iversen, Husbanken nord, Bodø Trygge, gode boliger og bomiljø for alle Lise Henriette Rånes, Bodø kommune og Marit Iversen, Husbanken nord, Bodø Hva handler dette om? Jo, det handler blant annet om at vi må se boliger og bomiljø i

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM PORSGRUNN KOMMUNE Bygg- og eiendomsdrift Postboks 128 3901 Porsgrunn Tlf. 35 54 70 00 Sak nr. Møte team: Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICESENTERET I APOTEKERGÅRDEN ELLER SENDES

Detaljer

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.03.2015 22352/2015 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 08.10.2015 Komitè for levekår 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2012 52038/2012 2012/419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/50 Komitè for levekår 06.09.2012 12/163 Bystyret 13.09.2012 Ad-sak PS 12/118

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø»

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø» Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.08.2016 59057/2016 2016/3885 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 25.08.2016 Komite for Helse, omsorg og sosial 31.08.2016 Komite

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer