Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)"

Transkript

1 Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhold Punktene A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Hva regnes med som offentlig støtte?... 2 Om spm 2: Hvor har SSB opplysningen om støttebeløp fra som oppgis her?... 2 Om spm 5: Kontingenter... 2 Om spm 7: Kapitalinntekter... 2 Om spm. 11: Bidrag... 2 Om spm. 12: Ulovlige bidrag... 2 Om spm 13, 16, 19, 22, 25: Pengegaver... 2 Om spm 14, 17, 20, 23, 26: Andre gaver... 2 Om spm 15, 18, 21, 24, 27: Identifisering av giver... 3 Om forskjellen på spm samt tilsvarende for 17-18, 20-21, og Om spm Avtaler med bidragsytere eller sponsorer, gaver til tilknyttede organisasjoner... 3 Om sammenhengen spm og spm Kostnader etter art og etter aktivitet... 4 Hva med resultatet, gevinst evt. tap i regnskapet?... 4 Om spm 43 Formålskapital. Hva er det?... 4 Feilmelding om at «eiendeler > gjeld og formålskapital» eller «eiendeler < gjeld og formålskapital», hvordan skal jeg svare?... 4 Sammenheng regnskap og spørsmålene i skjemaet... 5 Punktene A, B og C i Altinn (A og B på papir) Altinn Punkt A viser hvilket partilag skjemaet gjelder for. Det må brukes skjema for riktig lag fordi noen felter er forhåndsutfylt for hvert enkelt lag. Spm 48. Kontaktinfo Forhåndsutfyllingen i papirskjemaets punkt A finnes i spm 48 i Altinn. Punkt B Spørsmål om laget var i virksomhet i Hvis JA, DELVIS vises punkt C der datoer skal oppgis. Disse lagene skal svare med skjema. Hvis NEI, vises felt som ber respondenten ta utskrift av den ene siden, datere og signere og sende inn til SSB i papirform Papir Samme opplysninger som i Altinn øverst på papirarket, ikke markert med A. Punkt A (kontaktinfo) SSBs kontaktinfo er forhåndsutfylt. Respondenten bes oppgi korrekt kontaktinfo om ikke forhåndsutfylte opplysninger er korrekt. Punkt B Spørsmål om laget var i virksomhet i Hvis JA, DELVIS: Laget bes oppgi datoer. Disse lagene skal svare med skjema. Hvis NEI: Laget bes om å datere og signere den ene siden og sende den inn til SSB.

2 SSB. Finansiering politisk partier Spesielle forhold vdr spørsmålene, s. 2 Om spm 1, 2, 3 og 4 Hva regnes med som offentlig støtte? Se definisjon i skjemaet + i Veiledning til papirversjonen av RA 0604 Hvis summen av alle andre inntekter enn offentlig støtte er under kr , svarer partilaget NEI på spørsmål 1 og går deretter rett til spørsmål 12, og så for de fleste videre til spm 28, 44, osv. Altinn fører respondenten videre til «riktig» spørsmål, papirversjonen veileder ved hvert spørsmål der det kan være aktuelt å hoppe over en rekke spørsmål. Om spm 2: Hvor har SSB opplysningen om støttebeløp fra som oppgis her? Fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for kommune-, og fylkeslag, - for de sentrale partiorganisasjonene fra departementet KMD. Om spm 5: Kontingenter Se forklaringer i skjemaet Om spm 7: Kapitalinntekter For de aller fleste lag vil dette bare gjelde renteinntekter fra bank. Enkelte lag kan ha oppnådd gevinster ved salg av aksjer, fondsandeler mv. Slike gevinster skal føres her. + i Veiledning til papirversjonen av RA 0604 Om spm. 11: Bidrag Se forklaringer i skjemaet + i Veiledning til papirversjonen av RA 0604 Om spm. 12: Ulovlige bidrag Loven krever at ulovlige bidrag skal oppgis, derfor må skjemaet gi mulighet til å svare på dette. Spørsmålet stilles til samtlige partilag uavhengig av lagets inntekter. Om spm 13, 16, 19, 22, 25: Pengegaver Eventuelle kostnadsrefusjoner mottatt fra organisasjoner utenfor partiorganisasjonen, skal føres under det spørsmålet som passer til giverorganisasjonen. Slike refusjoner vil ofte betraktes som kostnadsrefusjoner etter regnskapsloven, men anses som inntekt etter partiloven, altså som bidrag. Se eller forklaringer i skjemaet + i Veiledning til papirversjonen av RA 0604 Om spm 14, 17, 20, 23, 26: Andre gaver Andre gaver fra de ulike typer givere skal bare oppgis her hvis verdien av en eller flere gaver fra den enkelte giver er lik eller mer enn «terskelverdiene» nedenfor eller hvis gaven er ulovlig uavhengig av beløp. I spm 14, 17 osv skal summen oppgis. Terskelverdiene er: kr fra hver enkelt giver til kommunelag kr fra hver enkelt giver til fylkeslag kr fra hver enkelt giver til sentrale partilag 2

3 SSB. Finansiering politisk partier Spesielle forhold vdr spørsmålene, s. 3 Har man svart ja på noen av disse spørsmålene, må man nødvendigvis identifisere giveren/giverne i neste spørsmål. Om spm 15, 18, 21, 24, 27: Identifisering av giver Har f.eks. NN gitt et kommunelag kr i pengegaver og i tillegg utført en jobb gratis for partilaget som normalt ville ha kostet kr inkl. mva, er gaven fra NN på kr dermed må givers navn, bostedsadresse og verdien (her kr ) bli oppgitt. Vi forutsetter her at jobben er noe vedkommende normalt anser som sin yrkesjobb, og ikke er dugnadsarbeid. Hvis jobben i dette tilfellet er dugnad, dvs. et arbeid som vedkommende ikke har som yrke, skal verdien av jobben (her kr 7 000,-) ikke regnes med, dermed skal ingen av de to gavene føres opp i oversikten. Om forskjellen på spm samt tilsvarende for 17-18, 20-21, og Spm 14 og 15 (hhv 17 og 18 osv) er ganske like, men spm 14 spør etter bidrag som er mottatt i form av noe annet enn penger forutsatt at samlet verdi fra den enkelte giver overskriver en terskelverdi (kun gaver annet enn penger og over terskelverdi), eventuelle ulovlige ikke-monetære gaver skal imidlertid oppgis uavhengig av verdi (definisjon av ulovlig bidrag i spm 12). mens under spm 15 skal den enkelte bidragsyter som har gitt bidrag i penger og/eller noe annet på til sammen over terskelverdien, identifiseres (identifisering av alle personlige givere der verdien per giver > terskelverdi). Dessuten skal alle ulovlige bidrag tas med selv om de ikke kan identifiseres (definisjon i spm 12). Tilsvarende gjelder for spørsmålsparene 17-18, 20-21, og Dette innebærer at hvis et partilag har svart JA på det første av disse to spørsmålene, må laget svare JA på det andre og identifisere giveren/giverne. Om spm Avtaler med bidragsytere eller sponsorer, gaver til tilknyttede organisasjoner Spørsmålene om avtaler og om tilknyttede organisasjoner må besvares uavhengig av partilagets egne inntekter, jf partiloven 20 (2) og (4). Forretningsmessige avtaler, eksempel: Mottatt offentlig støtte er kr ,-, andre inntekter kr ,-, partilaget vil da ha svart NEI på spørsmål 1 og så gått til spørmål 12 osv og så spørsmål 28. Vi antar videre at inntektene på kr ,- bl.a. består av et mottatt bidrag på kr 5 000,- fra en leverandør, f.eks. en butikk for PC-utstyr. Samtidig har partilaget en eller annen avtale med butikken, f.eks. om levering av minst to PC-er i året eller avtale om levering av printerpapir og blekk. Da skal denne leverandøren navngis i listen i spørsmål Sponsormidler: Sponsoren behøver ikke være giver, sponsormidler forutsetter en motytelse fra mottaker. I spørsmål 28.2 om sponsormidler skal kommunelag svare JA hvis sponsorbeløpet er på minst kr, for fylkeslag er grensen minst kr og for sentrale lag minst kr. 3

4 SSB. Finansiering politisk partier Spesielle forhold vdr spørsmålene, s. 4 Spørsmålet om sponsormidler er lagt inn i denne spørsmålssekvensen for å forenkle skjemaet. Er grensen på kr for fullstendig rapportering ikke overskredet (NEI på spørsmål 1), skal laget svare NEI på spørsmål 28.2 også. På den annen side, har laget mottatt rapporteringspliktige sponsormidler, må laget også svare JA på spørsmål 1. Bidrag mottatt av tilknyttet organisasjon: Dette kan f.eks. være bydelslag eller mindre lokale partilag for deler av en bestemt kommune. Forklaringer for øvrig: I skjemaet + i Veiledning til papirversjonen av RA 0604 Om sammenhengen spm og spm Kostnader etter art og etter aktivitet Partiloven krever at kostnadene i partilag som skal rapportere fullstendig, skal grupperes på to ulike måter. Laget kan selv velge om kostnadene i årsregnskapet i utgangspunktet føres etter kostnadsaktiviteter eller kostnadsarter. Enkelte større lag vil muligens ha bokføringssystemer som gir muligheter for systematisk fordeling etter begge inndelinger. Alt etter som hvordan regnskapet er ført, kan laget fordele kostnadene etter beste skjønn på art hvis regnskapet i utgangspunktet føres på aktivitetskoder eller omvendt etter beste skjønn fordele på aktiviteter hvis regnskapet føres etter artskoder. Kostnaden «Overføring til andre partiledd», spm. 34, er i partiloven definert både som en kostnadsart og som en kostnadsaktivitet. Spørreskjemaet spør etter denne kostnaden bare ett sted, nemlig som en kostnadsart. Hva med resultatet, gevinst evt. tap i regnskapet? Spørreskjemaet stiller ikke spørsmål om regnskapsresultatet, partiloven krever ikke at dette skal oppgis særskilt. Men resultatet kan beregnes og vises automatisk på Oppsummeringssiden for de lagene som benytter Altinn. Resultatet fremkommer som differanse mellom samtlige inntekter og samtlige kostnader etter art. Resultatet vil normalt også komme til uttrykke som endringen av formålskapitalen i løpet av året (beløp per beløp per ). Om spm 43 Formålskapital. Hva er det? Partiloven benytter begrepet formålskapital, begrepet er i prinsippet identisk med begrepet Egenkapital. Formålskapitalen utgjør summen av alle eiendeler partilaget råder over minus alle gjeldsposter. Har partilaget per ingen gjeld, vil Formålskapitalen være lik summen av alle eiendelene. Partilaget skal da sette inn den verdien i spm. 43. Formålskapitalen kan være negativ. Da er gjelden større enn alle eiendelene til sammen og partilaget vil ha behov for å få tilført midler, i form av lån, tilskudd fra andre partilag eller på annen måte for å kunne betale sine regninger, eventuelt kan det innebære at partilaget ikke klarer å innfri sine forpliktelser. Feilmelding om at «eiendeler > gjeld og formålskapital» eller «eiendeler < gjeld og formålskapital», hvordan skal jeg svare? Partilaget må påse at samtlige eiendeler og gjeldsposter er fylt ut. Er de spørsmålene korrekt besvart, skal differansen føres som Formålskapital, spm 43. Differansen beregnes som sum alle eiendeler per minus all gjeld per hhv som sum alle eiendeler per minus all gjeld per Formålskapitalen vil normalt være positiv, men kan være et beløp med minus som fortegn. 4

5 SSB. Finansiering politisk partier Spesielle forhold vdr spørsmålene, s. 5 Er alt korrekt utfylt, vil endringen i formålskapital over året normalt tilsvare resultatet som gir seg av inntekter minus kostnader. Det kan oppstå en forskjell hvis det er skutt inn eller tatt ut midler som kun føres på bank og formålskapital i balansen uten resultatvirkning (etter partiloven skal dette føres som inntekt eller kostnad og dermed få innvirkning på resultatet). Sammenheng regnskap og spørsmålene i skjemaet Det finnes et eget oppsett som viser sammenhengen mellom kontogruppene i Norsk Standard Kontoplan og spørsmålene i skjema. Dette skal forståes veiledende. Regnskapet danner grunnlaget for svarene. Partiloven og forskriften krever at regnskapet settes opp i en bestemt for. Benyttes denne malen, kan spørsmålene i skjemaet besvares direkte ut fra tallene i regnskapet. Se hertil https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ (loven) https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ (forskriften) https://lovdata.no/static/sf/sf pdf (veiledning til forskriften) 5

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Generelt om føring av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Regnskapet

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer