Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker)"

Transkript

1 Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker) Kilde for kontaktinfo Punktene A og B i papirskjema Spørsmål 1, 2, 3 og 4: Hva regnes med som offentlig støtte? Spørsmål 2: Hvor har SSB opplysningen om støttebeløp fra som oppgis her? Spørsmål 3: Støtte fra kommune og fylkeskommune og Stortinget Spørsmål 5: Kontingenter Spørsmål 7: Urealiserte inntekter Spørsmål 12, 15, 18, 21, 24: Pengegaver Spørsmål 13, 16, 19, 22, 25: Andre gaver Spørsmål 14, 17, 20, 23, 26: Identifisering av giver Spørsmål 27 og 28 Bidragsytere og avtaler Om Altinn Forutsetning for å hente skjema og signere Etter å ha delegert rettigheter Finner ikke skjemaet i meldingsboksen Altinn og navigering Altinn og ENTER-tasten Altinn og signering Altinn-kontroller Spørsmål 14, 17, 20, 23 og 26 med navneliste i Altinn-skjema Spørsmål om tidsbruk mv i Altinn Revisorberetning Kilde for kontaktinfo Partilagenes adresser er hentet inn med utgangspunkt i forrige års svar, videre er Enhetsregisteret i Brønnøysund og oversikt hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (som står for utbetalingene) benyttet som kilde. Dessuten er kontaktadressene avklart med de sentrale partiorganisasjonene. For lag med eget organisasjonsnummer, har SSB benyttet opplysningene i Enhetsregisteret per Punktene A og B i papirskjema A fylles bare ut, hvis det er en annen kontaktperson enn den som er ført opp i feltet til venstre, som SSB skal henvende seg til om SSB har spørsmål. B fylles ut hvis laget bare har vært formelt i drift / hatt et styre i deler av kalenderåret (f.eks. startet opp i midten av året en gang). Spørsmål 1, 2, 3 og 4: Hva regnes med som offentlig støtte? Hvis summen av alle andre inntekter enn offentlig støtte er under kr , svarer partilaget NEI på spørsmål 1 og går deretter rett til spørsmål 27 og spørsmålene deretter. Offentlig støtte setter seg sammen av:

2 Den statlige partistøtten, som består av grunn- og stemme støtte, er forhåndsutfylt som svar på spørsmål 2 (summen blir vist, for Altinn-brukere blir den bare vist om man svarer JA på spørsmål 1). Beløpet ble utbetalt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, hhv fra FAD (nåværende KMD) til de sentrale partiorganisasjonene. Annen støtte som partilaget eventuelt har mottatt fra kommune, fylkeskommune eller fylke, etter særskilt søknad eller andre tildelinger, se spørsmål 3 Annen støtte, f.eks. voksenopplæringsmidler som laget har mottatt av offentlig etat eller virksomhet, se spørsmål 4. Eks.: Summen av de tre postene for offentlig støtte er kroner. Andre inntekter som medlemskontingenter overført fra morpartiet, lotterier mv er kroner. Laget skal svare NEI på spørsmål 1 og gå rett til spørsmål 27. Spørsmål 2: Hvor har SSB opplysningen om støttebeløp fra som oppgis her? Fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane etter beskjed fra KMD, - for de sentrale partiorganisasjonene fra departementet (KMD, tidligere FAD). Spørsmål 3: Støtte fra kommune og fylkeskommune og Stortinget Overføringer hhv støtte fra kommune, fylkeskommune eller Stortinget til de folkevalgte gruppene i kommunestyre, fylkesting og Stortinget skal holdes utenom innberetningen hvis disse overføringer er øremerket og de ikke kan benyttes fritt av partilaget. Kan midlene imidlertid benyttes fritt, skal de innberettes under spørsmål 3. Til forveksling kan disse midlene kalles grunn- og stemme støtte, men må ikke forveksles med statlig grunn- og stemmestøtte (kap. 3 i partiloven). Det presiseres at fylkesmannen i Sogn og Fjordane har ansvaret for utbetaling av den statlige grunn- og stemmestøtten etter partiloven kapittel 3 til partilag på kommune- og fylkesnivå. Dét beløpet skal føres under spørsmål 2. Spørsmål 5: Kontingenter Bare kontingenter som medlemmene har betalt direkte inn til det enkelte partilagets egen bankkonto, skal føres her. Blir kontingentene samlet inn sentralt eller på fylkesnivå og så utbetalt til de enkelte lag, helt eller delvis, skal det føres som interne overføringer, se spørsmål. 10. Spørsmål 7: Urealiserte inntekter Urealiserte inntekter kan f.eks. være verdistigning på aksje- eller obligasjonsfond, dette skal ikke tas med. Mens derimot ikke mottatte renter som partilaget har en juridisk rett til å motta, regnes som realiserte inntekter, f.eks. på et lån laget har gitt, der rentene forfaller hver og , da vil partilaget ved regnskapsårets slutt ha rett til renter for perioden , men ikke ha mottatt disse rentene; - rentene for okt., nov. og des. skal da beregnes, inntektsføres og regnes med. Spørsmål 12, 15, 18, 21, 24: Pengegaver Sum av samtlige pengegaver fra de ulike typer givere skal oppgis her, uavhengig av hvor stort det enkelte bidraget er. Det presiseres at beløpene skal føres brutto: Det kan finnes tilfeller der en bidragsyter betaler annonser for partilaget, der annonsene er belagt med mva og partilaget må refundere mva-beløpet. Mva-beløpet skal ikke trekkes fra ved innberetning av bidraget.

3 Spørsmål 13, 16, 19, 22, 25: Andre gaver Andre gaver fra de ulike typer givere skal bare summeres opp og oppgis her, hvis verdien av slike gaver er lik eller mer enn følgende «terskelverdier»: kr fra hver enkelt giver til kommunelag kr fra hver enkelt giver til fylkeslag kr fra hver enkelt giver til sentrale partilag Under disse spørsmålene skal summen av slike gaver oppgis. Spørsmål 14, 17, 20, 23, 26: Identifisering av giver Her skal alle de ulike bidragsytere (givere) som hver for seg har gitt gaver over terskelverdiene navngis, med bostedskommune for privatpersoner, med full postadresse for alle andre: Videre skal verdien av gaven (gavene) som hver enkelt har gitt, bli oppgitt. Har f.eks. NN gitt et kommunelag kr i pengegaver og i tillegg utført en jobb gratis for partilaget som normalt ville ha kostet kr inkl. mva, er gaven fra NN på kr dermed må givers navn, bostedsadresse og verdien (her kr ) bli oppgitt. Vi forutsetter her at jobben er noe vedkommende normalt anser som sin yrkesjobb, og ikke er dugnadsarbeid. Hvis jobben er dugnad, dvs et arbeid som vedkommende ikke har som yrke, skal verdien av jobben (her kr 7 000,-) ikke regnes med, dermed skal denne gaven heller ikke føres opp i oversikten. Spørsmål 27 og 28 Bidragsytere og avtaler I spørsmål 27 og 28 skal partilaget navngi bidragsytere som det er inngått avtaler med det gjelder også om partilaget har inntekter mindre enn kr ut over offentlig støtte. Eksempel: Mottatt offentlig støtte er kr ,-, andre inntekter kr ,-, partilaget vil da bare måtte svare på spørsmål 1 og så spørsmål 27 osv. Vi antar videre at inntektene på kr ,- bl.a. består av et mottatt bidrag på kr 5 000,- fra en leverandør, f.eks. en butikk for PC-utstyr. Samtidig har partilaget en avtale med butikken om levering av PC-er, i eksemplet om regelmessig utskifting av to pc-er i året. Da skal denne PC-leverandøren navngis i listen i spørsmål 28. Om Altinn Det anbefales å delegere rettigheter til å besvare og signere skjema før man begynner utfyllingen. Se «Veiledning til rapportering i Altinn» / «Rettleiing til rapportering i Altinn» (finnes også som vedlegg til utsendt info-brev). Forutsetning for å hente skjema og signere Det er bare de som er registrert som styreleder og/eller Daglig leder i Enhetsregisteret i Brønnøysund som får tilgang til Meldingsboksen i Altinn for partilagets organisasjonsnummer. En av

4 disse (person A) må derfor logge seg inn i Altinn A kan deretter delegere tilgang til en annen person B, forutsatt at A kjenner Bs fødselsnummer (alle 11 siffer). Delegering til person B fungerer bare hvis B en eller annen gang tidligere, dvs før delegeringen foretas, har vært inne på Altinn (Altinn «kjenner ikke» noens fødselsnummeret før personen faktisk har logget seg på der minst én gang). Oppsummert: Styreleder/Daglig leder i henhold til Enhetsregisteret må undersøke at de andre som skal inn på skjemaet eller signere, har vært pålogget Altinn en eller annen gang. Styreleder/Daglig leder må kjenne fødselsnummeret til den/de personene. Styreleder/Daglig leder logger seg på Altinn og delegerer rettigheter til den/de andre. Deretter kan skjemaet hentes opp av alle som har fått rettigheter, det kan fylles ut og signeres. Etter å ha delegert rettigheter (se nevnte veiledning) klikk på «Tilbake til Deleger roller og rettigheter» oppe til venstre i Altinn-skjermbildet. Klikk deretter på «Min meldingsboks» og søk opp skjemaet slik beskrevet i «Veiledning til rapportering i Altinn» under overskriften «Slik finner du skjemaet RA-0604 Finansiering av politiske partier, 2013». Finner ikke skjemaet i meldingsboksen Ring Svartjenesten hos SSB, tlf Altinn og navigering Skifte fra et skjermbilde til neste skjermbilde i Altinn kan ta noe tid, litt tålmodighet kan enkelte ganger være nødvendig. Altinn og ENTER-tasten I Altinn fungerer ENTER-tasten slik at du går direkte til neste side, selv om du ikke har besvart alle spørsmålene på den siden du stod på. Det anbefales å benytte tab-tasten eller flytte cursor til neste svarfelt og når alle spørsmålene på siden er besvart, klikke på NESTE nederst på siden for å komme videre i skjemaet. Du kan også navigere i venstremargen ved å bla mellom tema. Altinn og signering Den første som signerer, skriver inn begge navnene på dem som skal signere, i egne felt på slutten av skjemaet. Merk at den elektroniske signeringen er basert på at man har logget seg inn med fødselsnummer og passord, slik at selve signeringen foregår ved ett enkelt tastetrykk på signaturknappen. Se også detaljert beskrivelse i selve Altinn-skjemaet. Viktig: Husk å sende e-post til den som skal signere som nr 2 slik at han/hun kan hente opp skjemaet i Altinn. Dersom noen svar rettes, må begge personene signere skjemaet på nytt. Nr 2 kan rette opp eventuelle feil, men han/hun må da be den første personen signerer elektronisk en gang til. Nr. 2 kan lese skjemaet i pdf uten å åpne det for å kontrollere svarene. Hvis nr. 2 derimot åpner skjemaet i Altinn ved å klikke på knappen «Tilbake til utfylling», slettes den første signaturen og hele signaturprosedyren må gjentas, dvs. person nr. 2 må signere og person nr. 1 må varsles og signere en gang til.

5 Altinn-kontroller Altinn-skjema kan bare sendes inn når relevante spørsmål er besvart. Varsler som vises i rødt, må rettes, varsler som vises i svart, er ikke absolutt nødvendig å rette eller besvare, det kan være at et ubesvart felt faktisk er korrekt (man kan f.eks. ikke oppgi adresse til en anonym giver, se spørsmål 14, 17 m.fl.) Spørsmål 14, 17, 20, 23 og 26 med navneliste i Altinn-skjema Hvis man fyller ut en eller flere av disse listene og i etterkant finner ut at det var feil og vil rette, gå tilbake og svar NEI på spørsmålene 14, 17, 20, 23 og 26. Det som er fylt ut i listene nedenfor vil imidlertid ikke slettes av seg selv. Slett også beløpet(ene) som er skrevet der. Disse spørsmålene vises bare om det er svart JA på minst ett av de to forutgående spørsmålene. Listen hvor bidragsytere skal navngis, vises om det svares JA på spørsmålet. MERK: SSB har mottatt opplysninger om valgkampbidrag i De beløpene som er rapporteringspliktige i denne årsinnberetningen, har blitt preutfylt i Altinn-skjemaet for disse partilagene. Når listen er preutfylt, vises alltid nederste del av spørsmålet straks oppgavegiver kommer til denne siden. Øverste del av spørsmålet vises straks oppgavegiver har besvart et av de to spørsmålene foran (12 og/eller 13, 15 og/eller 16 osv) i samme skjermbilde. Spørsmål om tidsbruk mv i Altinn Disse spørsmålene vises for alle Altinnbrukere, også for dem som svarer NEI på spørsmål 1 og som dermed kommer rett hit. Det er intet krav om at spørsmålene om tidsbruk mv må besvares, men SSB er takknemlig for å få svar for å ha grunnlag for vurdere hvor krevende utfyllingen er og for å kunne forbedre opplegget. Revisorberetning Sentrale partiorganisasjoner og sentrale politiske ungdomsorganisasjonene har tidligere sendt inn bekreftelse fra revisor om at innberetningen er korrekt. Det er ikke krav om at revisorberetning skal sendes inn, disse organisasjonene skal imidlertid ha slik dokumentasjon i eget arkiv.

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhold Punktene A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Hva regnes med som offentlig

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Trenger du hjelp med utfylling, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no

Trenger du hjelp med utfylling, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no Opplysningsplikt Finansiering av politiske partier 2014? A Navn: Tlf.nr.: E-post: B Trenger du hjelp med utfylling, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no Opplysningene nedenfor er den

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Finansiering av politiske partiorganisasjoner

Finansiering av politiske partiorganisasjoner 2225 Kongsvinger Finansiering av politiske partiorganisasjoner Du kan også svare på Internett: https://idun.ssb.no Bruker-ID: Passord:? Trenger du hjelp med utfylling av papirskjemaet, ring tlf. 62 88

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet Brukerveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet 1 Dette er en brukerveiledning til lokallagenes tilgang til medlemsregisteret. I denne brukerveiledningen går man punkt for punkt gjennom

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer