Partifinansiering Orienteringsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partifinansiering Orienteringsmøte"

Transkript

1 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen Anders Grøndahl, SSB Partiportalen og 2015 Arne Sandnes og Jørgen Tistel, FMSF Partienes organisasjonsmodeller og fleksibilitet i partiportalen Jens-Oscar Nergård, KMD Pause Framdrift rapportering 2015 og grunnleggende om skjemaet. Lunsj Spørreskjema 2014-opplysninger - - Pause Anders Grøndahl Partirevisjonsutvalget. Tor Henriksen, PLN Oppsummering 2 Innspill fra salen Kontaktinfo og Partiportalen a. Myndighet i Partiportalen b. Laste ned info fra Partiportalen c. Varsling ved endring av roller d. Merke «ikke i virksomhet» Kontogrupper, norsk standard kontoplan vs spørsmål: Veiledende oversikt utarbeidet Uklare begreper a. Lønnskostnader b. Godtgjøring tillitsvalgte c. Markedsførings- vs andre valgkampkostnader Referansegruppe: Denne type møter Neste punkt på dagsorden Forklart i spørreskjema 3

2 Utbetaling kommune- og fylkesparti Utbetaling til partilag 117,8 mill kroner Kommuneparti ,3 mill Fylkesparti ,5 mill Fylkesungdomsorganisasjoner 67-19,1 mill Oslopartia 12-12,7 mill 1 Utbetaling kommune- og fylkesparti 1. april 1963 partilag 97,1 mill kroner 9. mai 167 partilag 10,1 mill kroner 1. juli 186 partilag 4,7 mill kroner 1. oktober 60 partilag 1,2 mill kroner 15.nov 296 partilag 4,2 mill kroner 08.des 36 partilag 0,25 mill kroner SUM 2708 partilag 117, 6 mill kroner 2 Feil adresse og kontonummer 60 utbetalingsbrev i retur partilag med feil kontonummer 3

3 Spørsmål frå møte Sentrale parti ønskje om å laste ned registerinfo Svar: Det er på plass Partilag som dekker større regionale områder, f.eks. flere kommuner bør kunne håndteres i partiportalen Svar: Vi brukar kommune, fylke og sentrale partilag E-post varsling Svar:, tar det inn i ny løysing 4 Sentrale parti i portalen 1. desember 2014 sentrale parti med i portalen Oppsummering det gjekk greitt Portalen er i drift - og alle parti kan bekrefte konto- og adresseopplysningar no dvs. for 2015 NB --- Kontaktperson SSB er lagt inn i skjema Utbetaling 2015 KMD kjem med rundskriv for Rolle for kommune- fylkes- og sentrale parti Betyr at ein kan søkje og bekrefte adresseog kontoopplysningar for partiet Fylkesparti kan «ordne» sine kommuneparti Sentrale parti har ikkje den tilgangen i dag Framtidig løysing? 6

4 Nye funksjonar i Partiportalen 2. februar 2015 Presentere rollar frå Enhetsregisteret Daglig leder Styreleder Rollane må oppdaterast via Brønnøysundregistrene 7 Nye funksjonar i Partiportalen 2. mars 2015 Partia skal kunne velje postmottakar blant rollane «Daglig leder» og «Styreleder» For parti som ikkje har organisasjonsnummer vil postmottakar vere «Kontaktperson SSB» 8 Nye funksjonar i Partiportalen 1. juni 2015 Markere parti som inaktivt Direkte lenke til rapporteringsskjema for økonomi (Altinn) 9

5 10

6 PARTIENES (ULIKE)ORGANISASJONSMODELLE R FLEKSIBILITET I PARTIPORTALEN v/ Jens-Oscar Nergård TO PROBLEMSTILLINGER: 1. Skal hovedorganisasjonen ha adgang til å endre/oppdatere informasjon som øvrige partiledd i konsernet legger inn i portalen? 2. Superregionale ledd: Partiledd m/administrative funksjoner i andre ledd (vertikalt/horisontalt). Tilgang/rettigheter i portalen? LEGALE FORUTSETNINGER Loven 1 definerer hvilke ledd som omfattes Krav om at partiorganisasjonen i den valgkretsen som det søkes tilskudd om, må eksistere, jf også valgloven 6-3 Enhetsregisteret krever at alle som søker registrering, legger ved et sett vedtekter som dokumenterer deres selvstendighet For øvrig opp til partiene å velge organisasjonsmodell og myndighetsstruktur

7 PROBLEMSTILLING NR. 2 Superregionale organisasjonsledd. Ikke definert i partiloven Ikke aktuelt i partiportalen heller Løsning: Søke om rolle i de enkelte ledd som omfattes For øvrig samme problemstillinger som lysark 4. ALT. LØSNINGER PÅ PROBLEMSTILLING 1: Hovedorganisasjonene gis: i. kun leseaksess, skriveaksess krever særskilt samtykke fra hvert enkelte underliggende ledd ii. både lese- og skriveaksess, reservasjon må foretas særskilt iii. lese- og skriveaksess for alle underliggende ledd, reservasjon ikke mulig

8 Framdrift rapportering des.-14 og tidligere: 1. des. åpnet Partiportalen for sentrale partiorganisasjoner og sentrale ungdomsorganisasjoner Partilag med og uten org.nr.: «SKRIV»-rettighet i Partiportalen Innen 2. feb. 2015: utvidet funksjonalitet for kontaktinfo-administrasjon i Partiportalen kontaktinfo fra ER: Under «Status» vises «Daglig leder» og «Styreleder» endres vha Altinn (ER) Kontaktinfo for SSB: feb.: Partilagene. sjekker og oppdaterer kontaktinfo i Partiportalen eller i ER Lag med org.nr. retter i ER! Øvrige i Partiportalen 1 Framdrift rapportering siste gang i år Ca. 2. mars: lag med org.nr.: Merke i portalen for hvem SSB vil kontakte SSB sender kontaktinfo pr lag + om registrert/ikke registrert i portalen til sentrale lag (kilde: ER, Partiportalen, «gamle opplysninger») Innen 15. mars: Sentrale org. / sentrale ungdomsorg.. verifiserer kontaktinfoen fra portalen besørger at desentrale foretar rettelser i portalen evt i ER supplerer info om lag som ikke finnes i portalen Krav fra 2016: Alle lag skal ha egen profil i Partiportalen 2 Framdrift rapportering mars: SSB. etablerer endelig register for datafangst 2015 (2014-darta) legger til rette for kopling i Altinn, med og uten org.nr., skjema med lagspesifikk info reserveløsning papirskjema, «print on demand» 30. mars 10. apr. Altinn besørger tilrettelegging i Altinn SSB informerer partilagene 13. april 1. juni Innberetningsperiode Papirskjema kun ved særskilt forespørsel muligens oppstart 13. april +/- noen dager 3

9 Framdrift rapportering. Månedsskiftet mai/juni «purrerutine» som hittil dessuten info om antall signaturer (relevant for papirskjema) Uke 36/15, senest 7. sep.: SSB publiserer. info per lag på statistikk på 4 Spørreskjema 2014-opplysninger Altinn for lag med org.nr. forutsetter korrekt info om styreleder (og/eller daglig leder) i ER innlogging med fnr og MinID, BankID osv gå til Meldingsboks under lagets org.nr. utfylling + 2 x e-signering + innsending lag uten org.nr. innlogging med fnr og MinID, BankID osv hente RA 0604 fra liste, taste inn parti-id + oppgitt passord utfylling + 2 x e-signering + innsending Altinn for alle! 5 Spørreskjema. Rasjonell funksjonalitet i Altinn: kun relevante spørsmål vises forklaringer, klikkbar hjelpeinfo flere logiske kontroller, slår ut om feil innsending bare mulig uten logiske feil med 2 signaturer automatisk arkivering (lovkrav) oppsummering av svar med beløp 6

10 Spørreskjema. Papirskjema etter særskilt forespørsel fullstendig papirskjema (50 spørsmål) velge relevante spørsmål 2 x manuell signering ingen automatisk kontroll oppsummering arkivering separat veileder, ikke behovstilpasset ut- og innsending per post, dvs. tidstap Påstand: Altinn på alle punkter mer rasjonelt Kun original SSB-skjema Må kunne skannes 7 Spørreskjema... anskueliggjøres vha Altinn-skjema vedlagt papirutskrift er en foreløpig versjon, enkelte justeringer vil bli foretatt 8

11 Partirevisjonsutvalget Fellesmøte med partiene Partirevisjonsutvalget - bakgrunn Ønske om å styrke tilsynsmyndigheten Faglig og politisk nøytralt organ som skal bistå nemnda Oppnevnt høsten 2014, og består av advokat Gunnar Holm Ringen og statsautorisert revisor Eivind Guldbakke Partirevisjonsutvalget - oppgaver Kontroll ved mistanke om lovbrudd eller uklarheter Partiloven 24 fjerde ledd: Hvis Partilovnemnda finner det nødvendig, kan partiets eller partileddets etterlevelse av plikter i kapittel 4 kontrolleres. Slik kontroll utføres av et særskilt oppnevnt kontrollorgan, Partirevisjonsutvalget. Utvalget kan kreve at partiet eller partileddet legger fram all dokumentasjon av betydning for ovennevnte forhold. Forhold knyttet til revisjonsvirksomheten som utvalget mener kan være i strid med revisorloven eller 21 a i denne loven, skal rapporteres til Finanstilsynet.

12 Partirevisjonsutvalget - oppgaver Rutinekontroller Partiloven 24 femte ledd første og annet punktum: Partirevisjonsutvalget skal på anmodning fra Partilovnemnda i år utenom valgår gjennomføre rutinekontroll av innberetningspliktige partiers eller partiledds etterlevelse av pliktene i kapittel 4. Kontrollen skal være politisk nøytral og ikke omfatte områder som berører partiets eller partileddets selvstendighet eller politiske handlefrihet. Partirevisjonsutvalget - oppgaver Veiledning av partiene Partiloven 24 femte ledd tredje punktum: Partirevisjonsutvalget skal veilede partiet eller partileddet om forståelsen av pliktene i kapittel 4. Forslag til forskriftsendringer Nytt kapittel 8 i partilovforkriften : 8.1. Formål 8.2. Myndighet og oppgaver 8.3. Gjennomføring av kontroll 8.4. Oppnevning og sammensetning 8.5. Forholdet til andre lover 8.6. Habilitet

13 Opplysningsplikt Finansiering av politiske partier 2014? Trenger du hjelp med utfylling, ring eller send e-post til A Opplysningene nedenfor er den informasjonen SSB har om virksomhetens kontaktperson. Er opplysningene feil eller mangelfulle, vennligst oppdater i feltene til høyre: Navn: Tlf.nr.: E-post: B Var partileddet i virksomhet i rapporteringsperioden?, i virksomhet hele året, men bare deler av året Vennligst marker når i rapporteringsperioden partileddet var i virksomhet Fra dato dd mm åååå Til dato dd mm åååå Partiledd som bare har hatt aktivitet en del av rapporteringsperioden, må svare for den perioden de har hatt aktivitet. RA-0604 Bokmål

14 I henhold til partiloven 18-3 er partier eller partiledd som i løpet av året har hatt mindre enn kr i samlede inntekter etter fradrag av all offentlig støtte, unntatt fra plikten til å innberette fullstendig regnskapsinformasjon. Disse plikter å sende inn en erklæring gjennom dette skjemaet, i tillegg til noen få spørsmål. Som offentlig støtte regnes: Den statlige partistøtten, som består av grunn- og stemmestøtte. Beløpet ble utbetalt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til kommunale og fylkeskommunale partiledd, samt fra KMD til de sentrale partiorganisasjonene Annen støtte som partilaget eventuelt har mottatt fra kommune, fylkeskommune eller fylke, etter særskilt søknad eller andre tildelinger Annen støtte, for eksempel voksenopplæringsmidler som laget har mottatt av offentlig etat eller virksomhet Gaver og ytelser som er mottatt i form av annet enn penger, kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget for inntekter, dersom verdien per bidragsyter verdsettes til under <terskel> kroner. 1 Hadde partileddet kr eller mer i inntekter i rapporteringsperioden når all offentlig støtte er holdt utenfor? Offentlig støtte vil si støtte fra stat, fylke eller kommune. For mer informasjon, se informasjonsboksen over spørsmålet. Midler som kun kan benyttes av de folkevalgte gruppene i kommunestyre, fylkesting eller Stortinget, skal ikke regnes med i innberetningen, jf partiloven 1 (3). For et eksempel på beregning, se vedlegg. Gå til Gå til 2 12 Alle beløp skal oppgis brutto i hele kroner uten komma. Offentlig støtte 2.1 SSB har fått informasjon fra annen statlig etat om at partileddet har mottatt statlig grunn- og stemmestøtte i rapporteringsperioden etter partiloven kapittel 3. Til sammen utgjorde dette <gr_st_stotte> kroner. Er dette korrekt? Vennligst oppgi korrekt beløp: All offentlig støtte utover statlig grunn- og stemmestøtte skal oppgis under spørsmål 3 og/eller SSB har fått informasjon fra annen statlig etat om at partileddet ikke har mottatt statlig grunn- og stemmestøtte i rapporteringsperioden etter partiloven kapittel 3. Er dette korrekt? Vennligst oppgi korrekt beløp: All offentlig støtte utover statlig grunn- og stemmestøtte skal oppgis under spørsmål 3 og/eller 4. 3 Fikk partileddet støtte fra kommunen eller fylkeskommunen i rapporteringsperioden? Dette gjelder kommunal/fylkeskommunal partistøtte og må ikke forveksles med statlig grunnog stemmestøtte. Dette spørsmålet skal ikke besvares av de sentrale partiorganisasjonene. 2

15 4 Fikk partileddet annen offentlig støtte i rapporteringsperioden? All offentlig støtte som ikke er rapportert ovenfor, skal tas med her. Dette kan for eksempel gjelde støtte til kursing og opplæring fra LNU (Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og/eller andre offentlige institusjoner. Vennligst spesifiser hvilken annen offentlig støtte partileddet fikk, fordelt på offentlig bidragsyter: Inntekter fra egen virksomhet 5 Mottok partileddet kontingentinntekter direkte fra medlemmene i rapporteringsperioden? Regn bare med kontingenter medlemmer har betalt direkte inn til partilagets egen bankkonto. Dersom kontingenter blir samlet inn av et annet partiledd, f.eks. på sentralt eller på fylkesnivå, og deretter betalt ut til andre lag i partiet, skal beløpet oppgis som interne overføringer i spørsmål 10. Medlemskontingenter som ble inntektsført i året før og ikke kunne inndrives i rapporteringsperioden, skal føres som kostnad (spørsmål 32 og 35) og ikke som inntektsreduksjon. 6 Hadde partileddet inntekter fra lotterier, bingo, spilleautomater, innsamlingsaksjoner eller lignende i rapporteringsperioden? Partiskatt og lignende faste bidrag føres under spørsmål 13 og evt Hadde partileddet kapitalinntekter i rapporteringsperioden? For eksempel mottatte renter på innskudd i bank, utbytte fra aksjer og fondsplasseringer, gevinst ved salg av aksjer og fond. Ta ikke med urealiserte inntekter. For mer informasjon om urealiserte inntekter, se vedlegg. Tap ved salg av aksjer og fondsplasseringer føres som finanskostnad i spørsmål 33 8 Hadde partileddet inntekter fra salg av varer/tjenester, utleie av eiendom eller annen forretningsvirksomhet i rapporteringsperioden? Kostnader eller tap skal ikke trekkes fra. 9 Hadde partiorganisasjonen andre inntekter fra egen virksomhet i rapporteringsperioden? 3

16 Interne overføringer 10 Har partileddet fått overføringer fra andre deler av partiorganisasjonen i rapporteringsperioden? Dette gjelder enhver innbetaling til partileddet fra andre deler av partiorganisasjonen, som f.eks. overføring av medlemskontingenter, deler av offentlig støtte og private bidrag, kostnadsrefusjoner mellom ulike partiledd mv. Bidrag Har partileddet fått bidrag i form av penger, varer, tjenester, utlån av gjenstander/lokaler, rabatter eller annet i rapporteringsperioden? Bidrag i form av dugnadsarbeid fra privatpersoner skal ikke regnes med. For mer informasjon om hva som regnes som dugnadsarbeid, se vedlegg. Gå til 12 Gå til 12 Har partileddet fått ulovlige bidrag i form av penger, varer, tjenester, utlån av gjenstander/ lokaler, rabatter eller annet i rapporteringsperioden som innen fire uker etter at de ble mottatt, ikke var betalt tilbake eller overført statskassen? Ulovlige bidrag kan være i form av penger, varer, tjenester, utlån av gjenstander/lokaler, rabatter eller annet. Som ulovlig bidrag regnes ethvert bidrag uavhengig av verdi der giver enten har identitet som er ukjent for partilaget ( anonyme bidrag ) eller er et rettssubjekt eid eller kontrollert av stat eller kommune eller er utenlandsk privatperson og ikke oppfyller vilkårene for å ha stemmerett ved kommunestyreog fylkestingvalg eller er utenlandsk juridisk person Gå til 13 Gå til 28 Ulovlige bidrag skal tas med og angis med beløp og andre spesifikasjoner under spørsmål 13 til 27, uavhengig av bidragets verdi. Bidrag fra privatpersoner 13 Har partileddet mottatt pengegaver, inkludert testamentariske pengegaver fra privatpersoner i rapporteringsperioden? Spørsmålet gjelder alle pengegaver fra privatpersoner, uavhengig av beløp. Gjelder både regelmessige og mer tilfeldige innbetalinger fra privatpersoner som «partiskatt» o.l. fra medlemmer og enhver annen innbetaling fra privatpersoner, utenom medlemskontingent. Ta med eventuelle ulovlige bidrag. For mer informasjon, se vedlegg. 14 Har partileddet mottatt andre typer gaver og/eller ytelser i en annen form enn penger i rapporteringsperioden fra privatpersoner der gaven enten er ulovlig eller gaven(e) per giver er verdt minst <terskel> kroner? Det kan gjelde testamentariske gaver som boliger, hytter, biler, kunstgjenstander, verdipapirer osv. og/ eller varer, tjenester, utlån av gjenstander eller lokaler, rabatter eller annet. Kun gaver/ytelser verdt <terskel> kr eller mer per giver må oppgis. Vennligst anslå samlet verdi på det gaven(e)/ytelsen(e) normalt ville ha kostet: 4

17 15 Har noen av disse privatpersonene hver for seg i løpet av rapporteringsperioden gitt pengegaver, testamentariske gaver og/eller ytelser enten ulovlig eller til en samlet verdi av minst <terskel> kroner? Vennligst oppgi navn, bostedskommune og beløp for hver av disse i 50 Bidrag fra arbeidslivsorganisasjoner 16 Har partileddet mottatt pengegaver fra arbeidslivsorganisasjoner i rapporteringsperioden? Spørsmålet gjelder alle pengegaver fra arbeidslivsorganisasjoner, uavhengig av beløp. Gjelder både regelmessige og mer tilfeldige innbetalinger. Ta med eventuelle ulovlige bidrag. For mer informasjon, se vedlegg. 17 Har partileddet mottatt ytelser i form av varer, tjenester, utlån av gjenstander/lokaler, rabatter eller annet fra arbeidslivsorganisasjoner i rapporteringsperioden der gaven enten er ulovlig eller gaven(e) per giver er verdt minst <terskel> kroner? Vennligst anslå samlet verdi på det ytelsen(e) normalt ville ha kostet: 18 Har noen av disse arbeidslivsorganisasjonene hver for seg i løpet av rapporteringsperioden gitt pengegaver eller andre ytelser enten ulovlig eller til en samlet verdi av minst <terskel> kroner? Vennligst oppgi navn, postadresse og beløp for hver av disse i 50 Bidrag fra andre organisasjoner 19 Har partileddet mottatt pengegaver fra andre organisasjoner i rapporteringsperioden? Spørsmålet gjelder alle pengegaver fra andre organisasjoner, uavhengig av beløp. Gjelder både regelmessige og mer tilfeldige innbetalinger. Ta med eventuelle ulovlige bidrag. For mer informasjon, se vedlegg. 20 Har partileddet mottatt ytelser i form av varer, tjenester, utlån av gjenstander/lokaler, rabatter eller annet fra andre organisasjoner i rapporteringsperioden der gaven enten er ulovlig eller gaven(e) per giver er verdt minst <terskel> kroner? Vennligst anslå samlet verdi på det ytelsen(e) normalt ville ha kostet: 5

18 21 Har noen av disse andre organisasjonene hver for seg i løpet av rapporteringsperioden gitt pengegaver eller andre ytelser enten ulovlig eller til en samlet verdi av minst <terskel> kroner? Vennligst oppgi navn, postadresse og beløp for hver av disse i 50 Bidrag fra kommersielle foretak 22 Har partileddet mottatt pengegaver fra kommersielle foretak i rapporteringsperioden? Spørsmålet gjelder alle pengegaver fra kommersielle foretak i, uavhengig av beløp. Gjelder både regelmessige og mer tilfeldige innbetalinger. Ta med eventuelle ulovlige bidrag. For mer informasjon, se vedlegg. 23 Har partileddet mottatt ytelser i form av varer, tjenester, utlån av gjenstander/lokaler, rabatter eller annet fra kommersielle foretak i rapporteringsperioden der gaven enten er ulovlig eller gaven(e) per giver er verdt minst <terskel> kroner? Vennligst anslå samlet verdi på det ytelsen(e) normalt ville ha kostet: 24 Har noen av de kommersielle foretakene hver for seg i løpet av rapporteringsperioden gitt pengegaver eller andre ytelser enten ulovlig eller til en samlet verdi av minst <terskel> kroner? Vennligst oppgi navn, postadresse og beløp for hver av disse i 50 6

19 Bidrag fra andre aktører 25 Har partileddet mottatt pengegaver fra andre aktører i rapporteringsperioden? Spørsmålet gjelder alle pengegaver fra andre aktører i, uavhengig av beløp. Gjelder både regelmessige og mer tilfeldige innbetalinger. Ta med eventuelle ulovlige bidrag. For mer informasjon, se vedlegg. 26 Har partileddet mottatt ytelser i form av varer, tjenester, utlån av gjenstander/lokaler, rabatter eller annet fra andre aktører i rapporteringsperioden der gaven enten er ulovlig eller gaven(e) per giver er verdt minst <terskel> kroner? Vennligst anslå samlet verdi på det ytelsen(e) normalt ville ha kostet: 27 Har noen av disse andre aktørene hver for seg i løpet av rapporteringsperioden gitt pengegaver eller andre ytelser enten ulovlig eller til en samlet verdi av minst <terskel> kroner? Vennligst oppgi navn, postadresse og beløp for hver av disse i 50 7

20 Avtaler Bidragsytere som partiorganisasjonen har inngått politiske eller forretningsmessige avtaler med, skal navngis særskilt uavhengig av bidragets størrelse. Bidragsytere som partiorganisasjonen har inngått sponsoravtale med, skal tas med i opplistingen dersom bidrag fra den enkelte giver er lik eller større enn <terskel> Kr for kommunelag Kr for fylkeslag Kr for sentrale partiorganisasjoner. Opplysningsplikten gjelder også bidrag til organisasjoner som direkte eller indirekte kontrolleres av eller er tilknyttet partiet eller partileddet Har partileddet skriftlige politiske eller forretningsmessige avtaler med givere? Alle slike avtaler regnes med, uavhengig av bidragenes verdi. Gå til Gå til Vennligst oppgi navn og bostedskommune på private bidragsytere, navn og postadresse på andre bidragsytere. Navn (for privatpersoner etternavn og fornavn) Bostedskommune / Postadresse Hvis lista er for kort, før de øvrige på eget ark. Merk arket med partileddets navn og ID-nr. 8

21 28.2 Har partileddet sponsoravtale(r) der ytelsen(e) i rapporteringsperioden fra dem det er inngått avtale med, var på minst <terskel> kroner? For mer informasjon om sponsoravtaler, se vedlegg. Gå til Gå til Vennligst oppgi navn og postadresse på dem det er inngått sponsoravtale med. Navn Postadresse Hvis lista er for kort, før de øvrige på eget ark. Merk arket med partileddets navn og ID-nr. 9

22 28.3 Har organisasjoner (juridiske personer) som er tilknyttet eller kontrollert av partileddet, mottatt samlede bidrag fra enkeltgivere i rapporteringsperioden på minst <terskel> kroner? For mer informasjon om organisasjoner tilknyttet/kontrollert av partileddet, se vedlegg. Uavhengig av om bidraget er overført til partileddet eller ikke, skal alle bidrag regnes med dersom samlet verdi per bidragsyter er på minst <terskel> kroner. Gå til Gå til 29 eller 44, se under lista nedenfor. Veiledning for neste spørsmål: Partilag som hadde under kroner i inntekter utenom all offentlig støtte (nei på spørsmål 1), gå til 44. Alle andre partilag, fortsett med spørsmål Vennligst oppgi navn og bostedskommune for privatpersoner eller postadresse for andre givere. Navn Bostedskommune/Postadresse Samlet verdi på bidrag (hele kroner) Hvis lista er for kort, før de øvrige på eget ark. Merk arket med partileddets navn og ID-nr. 10

23 Kostnader etter art Her skal kostnadene spesifiseres i seks hovedgrupper etter art, uavhengig av hvilket formål kostnadene tjente til. Summen av disse seks gruppene skal være lik lagets totale kostnader. Overføringer til andre partiledd, inkludert refusjonsutgifter, tas med i spørsmål 34 som en del av kostnader etter art. Partileddet skal rapportere for hele partiorganisasjonen i kommunen, det vil si at kostnader i eventuelle lokallag i kommunene skal regnes med. 29 Har partileddet hatt lønnskostnader i rapporteringsperioden? Lønnskostnader omfatter alle ytelser i ansettelsesforhold, inkludert deltidsansatte og vikarer. Lønnskostnader omfatter arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, forskringer, reisekostnader, fagforeningskontingenter og andre ytelser. Eventuelle honorarer som føres som lønn, skal også regnes med For mer informasjon, se vedlegg. 30 Har partileddet hatt varekostnader i rapporteringsperioden? Alle forbruksvarer knyttet til administrasjon, produksjon og salg. For eksempel innkjøp av kontorrekvisita, kaffemaskin og lignende, samt kontormaskiner og utstyr som ikke skal aktiveres og avskrives. Varekostnader omfatter alle kostnader som ikke inngår i noen av de øvrige kostnadene etter art. 31 Har partileddet hatt kostnader til anskaffelse av tjenester i rapporteringsperioden? Ta med alle kostnader til ekstern bistand eller fremmed tjeneste, som rådgivning, revisorhonorar, vedlikeholdsarbeider med mer, inklusiv godtgjørelse til tillitsvalgte dersom dette ikke inngår i lønn med arbeidsgiveravgift. 32 Har partileddet hatt avskrivninger i rapporteringsperioden? Alt utstyr som partiet eller partileddet bruker, vil slites i løpet av det normale driftsåret. Utstyr som er aktivert i balansen, skal avskrives over sjablongmessig fastsatt levetid, jamfør partilovforskriftens 3-3. Eventuelle tilgodehavende som ikke kan inndrives, f.eks. ikke inndrivbare medlemskontingenter, føres her. 33 Har partileddet hatt finanskostnader i rapporteringsperioden? Dette gjelder for eksempel - betalte renter på lån korrigert for tidligere års periodiseringer, påløpte, ikke betalte renter mv - tap ved salg av aksjer og fondsplasseringer Ta ikke med urealiserte tap på aksjer og fondsplasseringer. 11

24 34 Har partileddet overført midler til andre deler av partiorganisasjonen i rapporteringsperioden? Dette gjelder enhver utbetaling fra partileddet til andre deler av partiorganisasjonen, som f.eks. medlemskontingenter, deler av offentlig støtte og private bidrag, kostnadsrefusjoner mellom ulike partiledd. Kostnader etter aktivitet Her skal kostnadene spesifiseres i fire hovedgrupper av aktivitet. Beløpene fra kostnadsartene lønnskostnader, varekostnader, kostnader til anskaffelse av tjenester, avskrivninger samt finanskostnadene, skal fordeles. Finanskostader og kostnader som ikke kan fordeles på en bestemt aktivitet, skal oppgis som Administrasjonskostnader i spørsmål 35. Eventuelle avskrivninger skal om mulig tilordnes den aktivitetsgruppen de faktisk gjelder. Hvis slik tilordning ikke er mulig, føres de under Administrasjonskostnader. Overføring til andre partiledd, som ble oppgitt i spørsmål 34, regnes også som en egen aktivitetspost, men den summen skal ikke oppgis på nytt eller fordeles her. 35 Har partileddet hatt administrasjonkostnader i rapporteringsperioden? For eksempel telefonkostnader, kopiutgifter, porto, rekvisita mv, finanskostnader, deler av lønnskostnader mm. Ta også med avskrivninger som ikke kan føres under andre poster. 36 Har partileddet hatt kostnader i forbindelse med partiaktiviterter i rapporteringsperioden? Dette gjelder aktiviteter som fremmer eller oppfyller formålet til partiet eller partileddet, så som bl.a. kostnader til partimøter, kostnader knyttet til å utforme partiprogram, nominasjonslister mv. Beløpet kan bestå av deler av lønnskostnader, telefonkostnader mm, samt avskrivninger dersom de pålitelig kan knyttes til disse partiaktivitetene. 37 Har partileddet hatt markedsføringskostnader i rapporteringsperioden som kan knyttes til valgkamp? Merk at slike kostnader kan pådras både før, i og etter valgkampperioden. For eksempel hvis faktura for trykking av flyveblader eller leie av valgkampbil først foreligger etter valget, vil det regnes som markedsføringskostnader knyttet til valgkamp. Avskrivninger regnes med dersom de på pålitelig måte kan knyttes til markedsføring og valgkamp. 38 Har partileddet hatt andre valgkampkostnader i rapporteringsperioden? Dette gjelder kostnader i forbindelse med valgkamp, som ikke umiddelbart kan knyttes direkte til selve markedsføringen og heller ikke er løpende driftskostnader. For eksempel drivstoff til valgkampbil, eventuelt leie av transportmidler og boder mv. Avskrivninger regnes med dersom de på pålitelig måte kan knyttes til markedsføring og valgkamp. 12

25 Eiendeler og gjeld Sum anleggs- og omløpsmidler skal være lik sum kort- og langsiktig gjeld og formålskapital (total balansesum). Formålskapitalen kan i særskilte tilfeller være negativ, i så fall er gjelden større enn eiendelene. Partileddet skal rapportere for hele partiorganisasjonen i kommunen, det vil si at eiendeler og gjeld i eventuelle lokallag i kommunen skal regnes med. 39 Hadde partileddet omløpsmidler i balansen ved årets begynnelse og/eller årets slutt? Som omløpsmidler regnes summen av Varelager Kundefordringer Kasse og bank Andre kortsiktige fordringer og finansielle omløpsmidler Oppgi sum omløpsmidler per Oppgi sum omløpsmidler per Hadde partileddet anleggsmidler i balansen ved årets begynnelse og/eller årets slutt? Som anleggsmidler regnes summen av Bygg Fast inventar og anlegg Annet inventar og driftsløsøre IKT-utstyr Finansielle anleggsmidler og langsiktige fordringer Oppgi sum anleggsmidler per Oppgi sum anleggsmidler per Hadde partileddet kortsiktig gjeld i balansen ved årets begynnelse og/eller årets slutt? Som kortsiktig gjeld regnes summen av Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Oppgi sum kortsiktig gjeld per Oppgi sum kortsiktig gjeld per

26 42 Hadde partileddet langsiktig gjeld i balansen ved årets begynnelse og/eller årets slutt? Som langsiktig gjeld regnes summen av Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Oppgi sum langsiktig gjeld per Oppgi sum langsiktig gjeld per Oppgi sum formålskapital (egenkapital) Som formålskapital regnes summen av Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Oppgi sum formålskapital per Oppgi sum formålskapital per Långivere 44 Hadde partileddet lånegjeld per <rapporteringsperioden>? Som lån forstås enhver form for gjeld, både kort- og langsiktig, bortsett fra: - normal kortsiktig leverandørgjeld på normale forretningsmessige betingesler - pensjonsforpliktelser - skyldige offentlige avgifter og skatt Gå til Har noen av disse lånene en samlet verdi på <terskel> kroner eller mer per långiver den <rapporteringsperioden>? Gå til 47 14

27 46 Vennligst identifiser disse långiverne med navn, bostedskommune og beløp for privatpersoner hhv navn, postadresse og beløp for alle andre långivere (hele kr og uten komma): Navn: Bostedskommune / Postadresse Beløp <rapporteringsperioden> Hvis lista er for kort, før de øvrige långiverne på eget ark. Merk arket med partileddets navn og ID-nr. 15

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. BASIL veiledning 1. Innledning 1.1 Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer