Rapport fra studietur til USA: It is not just about becoming, it is also about being.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra studietur til USA: It is not just about becoming, it is also about being."

Transkript

1 Oslo, 16. september 2003 Folkehøgskolerådet Karl Johansgt OSLO Rapport fra studietur til USA: It is not just about becoming, it is also about being. Search Institute (SI) bygger på en innsikt som verken er ny eller original: at elever med et velfungerende familieliv og sosialt liv stort sett klarer seg bedre på skolen og i samfunnet enn de som ikke har det. Men på amerikansk manér har SI operasjonalisert denne innsikten mindre enheter, bite-sized units som de spøkefullt kalles i SI, og kalt dem assets 1. Disse assets er ytre og indre vekstvilkår for unge mennesker, og SI utarbeidet en praktiskpedagogisk tilnærming basert på disse vekstvilkårene. Hovedbudskapet er innlemmelse (innsikten innlemmes i allerede eksisterende tilbud) og voksenopplæring (det er det voksne som bør endre atferd). Og de unge må møte slike positive vekstvilkår der de unge befinner seg for øyeblikket, man må ikke bare ha øynene festet på målet som de en gang skal nå: It is not just about becoming, it is also about being, som forskerne Peter Scales og Nancy Leffert sier. Reisen Hensikten med besøket i USA var å reise til Search Institute i Minneapolis, Minnesota for å studere deres opplegg for ungdomsarbeid i skole og lokalsamfunn. Arbeidet tar utgangspunkt i 40 konkrete assets, som vi har valgt å kalle vekstvilkår på norsk ( 40 developmental assets for building healthy youths and healthy communities ). Poenget for oss var å tilpasse og inkorporere relevante ideer og forskingsresultater i NKFs pedagogiske arbeid. I tillegg til SI besøkte vi St. Olaf College, Oregon Schools, Madison Country Day School og University of Wisconsin-Madison. Reisen ble gjennomført av Odd Haddal, pedagogisk konsulent i NKF (med stipend fra Folkehøgskolerådet) og leder for Pedagogisk nemnd i NKF, Morten Serkland. Studiereisen ble foretatt fra april. Dagene ble brukt slik: 1. april: Reise til Madison, Wisconsin 5. april: Madison Country Day School 2. april: (Minnesota) Search Institute 6. april: søndag 3. april: Search Institute og St. Olaf College 7. april: Oregon School og University of Wisconsin-Madison 4. april: fridag 8. april: Avreise til Norge Search Institute (SI) SI ble grunnlagt 1958 av norskættede Dr. Merton P. Strommen som en independent, nonprofit, nonsectarian organization whose mission is to advance the well-being of adolescents and children by generating knowledge and promoting its application. To accomplish this mission, the institute generates, synthesizes, and communicates new knowledge, convenes organizational and community leaders, and works with state and national organizations. 1 Den vanligste oversettelsen av asset(s) er aktivum/aktiva, verdigjenstander, formue, eiendom. Vår foreløpige oversettelse er vekstvilkår. Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 1

2 Det ligger omfattende forskning bak arbeidet i SI, og organisasjonen utgir mye materiell, alt fra forskingsrapporter i samarbeid med USAs fremste universiteter, til bøker og praktisk veiledning for den som vil innføre prinsippene fra SI i sitt arbeid. SI har f.eks. en katalog for Vi sikret oss eksemplarer av det materiellet vi fant relevant. Forskningen bak utgivelsene til SI har sammenheng med to retninger innen anvendt forskning: forebygging (faktorer som forebygger risikoatferd) og resiliency (faktorer som hjelper folk til å hente seg igjen etter motgang). For tiden forsker SI mye på å kartlegge sammenhengen mellom de 40 vekstvilkårene og skolemiljø, mellom vekstvilkårene og gode skoleprestasjoner, og lignende. Forskningen, som gjennomføres i samarbeid med flere av USAs ledende universiteter, tyder på at investering i bedre vekstvilkår for de unge kan gi god uttelling både på skolen (bedre resultater) og i lokalsamfunnet (mindre risikoatferd og lavere kriminalitet blant de unge). 40 Assets De 40 vekstvilkårene er delt inn i to grupper, indre og ytre. Disse er igjen delt inn i fire underkategorier hver, som igjen er delt opp, til sammen 40 vekstvilkår. Underkategoriene er: Omsorg og støtte (support) Ansvarliggjøring (empowerment) Grensesetting og forventninger (boundaries and expectations) Bevisst bruk av tid (constructive use of time) Livslang læring (commitment to learning) Verdier (positive values) Sosial kompetanse (social competencies) Positivt selvbilde (positive identity) Disse kategoriene viser hvilke typer positive erfaringer og handlinger som voksne kan bidra med i livet til de unge, sier SI. På individnivå er dette handlingsorientert: Hva kan jeg gjøre? ut fra forståelsen at positive utfordringer og handlinger fungerer bedre enn problemorientert terapi. Et illustrerende (og rørende) eksempel 2 kan bedre enn lange utlegninger vise hva SIs tilnærming går ut på. Dette er et eksempel på vekstvilkår nr 7: lokalsamfunnet viser respekt for og verdsetter de unge. En eldre dame visste ikke hvordan hun skulle gjore noe positivt for de unge i praksis, så hun besluttet at hun bare skulle ta mot til seg og si hei når hun gikk forbi ungdommene i besynderlige klær og frisyrer som stod og hang på gatehjørnet ved huset. Den første tiden møtte hun bare kalde og forbausede blikk, men etter hvert begynte noen av de unge å si hei tilbake. Etter noen måneder kom ikke damen ut av huset på flere dager. Til slutt ringte det på døren hennes. Utenfor stod ungdommene. De lurte på om noe var galt, om hun var syk, om det var noe de kunne hjelpe med. Konklusjonene og moralen gir seg selv. Ved hjelp av en enkel metode hadde hun vist at hun verdsatte de unge, og de oppfattet etter hvert at dette var velment. Og det endte med at de også verdsatte henne. Fikk denne damens forskremte hei positive konsekvenser for noen av ungdommene? Derom tier historien. Andre eksempler er elevene på videregående skole som bruker hundrevis av timer i fritiden til å bygge et ungdomssenter som ikke kommer til å stå ferdig før de selv ikke lenger har bruk 2 Eksempelet fikk vi presentert som etterrettelig: Dette hadde skjedd med noen som SI kunne navngi. Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 2

3 for det. Eller lokalpolitikerne som sørger for at alle utvalg har ungdomsmedlemmer med full stemmerett. Og eksemplene kan mangedobles. Hovedhensikten med vekstvilkårene er å dreie de voksnes samtale om og holdning til ungdom fra problemer til muligheter. Samtalen om problemer blant ungdommene føres ikke bare av pedagoger og ledere innenfor lokalsamfunnet og sentralt, vanlige voksne mennesker fører også denne samtalen. Dette illustrerer to sentrale poeng med vekstvilkårene: this is an approach of infusion og this is an approach to change the adults. En positiv holdning bør innsprøytes eller innlemmes i andre aktiviteter, og det er opp til voksenpersonene å endre seg, ta det første skritt, å ta initiativet. I vår foreløpige oversettelse har vi brukt uttrykket livslang læring for commitment to learning. Det norske uttrykket har både heldige og uheldige sider. Det fanger opp at ekte læringsvilje er en tilstand som både bør og kan vare livet ut. Det fanger imidlertid ikke opp de faktorene som danner en slik læringsvilje, bl.a. egen motivasjon, men også sterke ytre faktorer, som familieforhold, venner, skolemiljø, osv. Forskningen til SI underbygger viktigheten av det sosiale i en læringssituasjon, noe som selvsagt ikke er overraskende i en folkehøgskolesammenheng. Innlemmelse Tilnærmingen bygger på at vekstvilkårene skal innsprøytes eller innlemmes i andre tiltak, ikke at de skal presenteres som et (avgrenset) pedagogisk opplegg. Det er ikke meningen å erstatte eksisterende pedagogiske opplegg med andre eller tilby vekstvilkår som f.eks. kortkurs (hvor man er utlært etter å ha tatt kurset). Spørsmålet dreier seg hele tiden om aktiviteter vi som voksenpersoner kan legge til rette for, og atferd vi kan modellere som vil ha en positiv virkning på unges utvikling. Den eldre damen endret ikke på sin daglige tralt: hun innlemmet bare denne hilsenen til de unge Voksenopplæring En annen sentral side ved vekstvilkårene er at dette er en tilnærming som engasjerer de voksne og legger hovedansvaret på dem. Målet er å gi de unge best mulige vilkår til vekst og utvikling (en slags helhetlig læringsarena) i lokalsamfunn, på skolen og i hjemmet, men dette skjer ved at de voksne tar ansvar og legger til rette for en slik vekst og utvikling. Tilretteleggingen består både i konkrete forslag ( 40 ways anyone can build assets, for eksempel: When setting boundaries for someone else, explain the values behind them eller do simple acts of community service together ) til en holdningsendring hos de voksne. Mye av dette kan virke overfladisk, men det er en erfaring fra Searchs side at en positiv overflate (positiv holdning og handling) i slike sammenhenger er mer tillitvekkende som førsteinntrykk enn en reservert og avventende overflate. Forskning Både når det gjelder teori og empiri bygger vekstvilkårene på anerkjent forskning. Teorien har sammenheng bl.a. med social learning theory (at ungdom blir sterkt påvirket av sine sosiale forbindelser og nettverk når de tilegner seg holdninger og læringsatferd, ofte med fokus på jevnaldrende), og det nært beslektede situated learning theory (at læring er en prosess i samspill med et sosiokulturelt fellesskap, der også voksenpersoner og deres kultur spiller en viktig rolle). Empirisk vokser vekstvilkårene ut av spørreundersøkelser som omfatter ungdommer i alderen år i over 600 lokalsamfunn over hele USA. Disse undersøkelsene tok for seg hvilke positive forhold, muligheter, kompetanser, verdier og selvbilder de unge Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 3

4 trengte for å lykkes. Ut fra disse undersøkelsene ble rammeverket 40 assets eller vekstvilkår utviklet. I tillegg har SI brukt en egen undersøkelse (Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors), som er gitt i 213 lokalsamfunn til ungdommer i 6. til 12. klasse i USA, for å se i hvilken grad de unge opplevde at de møtte disse vekstvilkårene. Spørsmålene ble stilt med har / har ikke -svar (ikke en gradering i stor grad / i liten grad eller lignende). Resultatene er illustrerende (se vedlegg 40 Developmental Assets ): Den høyeste skåren gjelder Asset # 40, optimisme om egen framtid: Young person is optimistic about her or his personal future fikk 70% ja, mens 20% av de unge svarte bekreftende på Asset # 7 : Young person perceives that the adults in the community value youth. Generelt sett viser undersøkelsen at det innenfor alle kategorier av vekstvilkår er mye upløyd mark og stort forbedringspotensial. De amerikanske forskerne som SI har engasjert, karakteriserer foholdene blant amerikansk ungdom som disturbing, et ganske sterkt ord i forskersammenheng. SI er i ferd med å utvikle generelle strategier (se vedlegg Five Action Strategies ) for implementering av vekstvilkårene, strategier som bl.a. bygger på den kjente forskningen til Everett Rogers (Diffusion of Innovations) og utvikling av taktiske trekk for å innføre endringer i organisasjoner (som f.eks. YMCA). I tillegg har de eget forskningsprogram ( Research Platform ) som bl.a. bygger på endringskjeden Mottakelighet Forståelse Mobilisering Handling Forankring. Veien videre Vi er selvsagt klar over at verken undersøkelsen eller rammene (vekstvilkårene) ukritisk kan overføres til norske forhold. Vi mener derimot at helhetstenkningen som SIs opplegg representerer, har relevans for norske forhold, og kanskje spesielt for folkehøgskolen. Vi har allerede referert fra reisen til SI både til NKFs sekretariat og Pedagogisk nemnd. Våre foreløpige mål: assets (vekstvilkårene) oversettes skikkelig og tilpasses folkehøgskolen 2. tankene presenteres i bestemte sammenhenger, f.eks. på kurs, pedagogiske dager eller distriktsmøter. 3. ved hjelp av materiell fra SI skrives artikler og internettstoff 4. pilotprosjekt på en eller flere skoler, i samarbeid med Pedagogisk nemnd i NKF Vi har stor tro på at disse tankene kan bidra til fornyet interesse for helhetstenkingen på folkehøgskolen. Med sitt fokus på voksenpersonenes utvikling passer også tilnærmingen godt som bidrag til et kvalitetssikringsopplegg til den nye folkehøgskolelovens krav om kvalitetsutvikling. De øvrige studiebesøkene vi hadde, beskrives i reiseberetningen. På neste side finnes en foreløpig oversettelse som vi har gjort av the 40 assets. Med vennlig hilsen Odd Haddal /s/ pedagogisk konsulent, NKF Morten Serkland/s/ leder, Pedagogisk nemnd, NKF 3 Tall fra Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 4

5 40 ASSETS i norsk oversettelse: 40 VEKSTVILKÅR Omsorg og støtte gjennom: 1. familien 2. positiv kommunikasjon i familien 3. andre voksenpersoner 4. lokalsamfunnet (nabolaget) 5. skolemiljøet 6. foreldrenes engasjement i skolen og skolearbeidet Ansvarliggjøring gjennom: 7. at lokalsamfunnet viser respekt for og verdsetter de unge 8. at de unge oppfattes som ressurser i lokalsamfunnet 9. at de unge bidrar aktivt til fellesskapet 10. et trygt lokalmiljø Grensesetting og forventninger gjennom: 11. oppfølging og rammer innen familien 12. oppfølging og rammer på skolen 13. oppfølging og rammer i lokalsamfunnet 14. voksne forbilder og rollefigurer 15. positive vennerelasjoner 16. forventninger, noe å strekke seg etter Bevisst bruk av tid gjennom: 17. skapende aktiviteter 18. organiserte fritidsaktiviteter 19. deltakelse i et trossamfunn 20. fritid med venner Livslang læring gjennom: 21. motivasjon for å nå resultater 22. engasjement i skolens liv 23. lekser 24. å være knyttet til skolen 25. aktiv fritidslesing Verdier gjennom: 26. omsorg 27. likhet og rettferdighet 28. integritet 29. ærlighet 30. ansvar 31. måtehold (avhold) Sosial kompetanse gjennom: 32. planlegging og valg 33. innlevelse 34. kulturell kompetanse 35. motstå negative innflytelser 36. konfliktløsing Positivt selvbilde gjennom: 37. styring over eget liv 38. selvtillit 39. mening med (i) livet 40. framtidstro Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 5

6 Reiseberetning av Morten Serkland og Odd Haddal Tirsdag 1.april Reisen startet på Gardermoen en tidlig morgenstund, og SAS brakte oss trygt til Chicago via Stockholm. Lang flytur, men store forventninger til studiereisen, samt en god del film og mat, gjorde at vi befant oss over Lake Michigan og nærmet oss Chicago ni raske timer etter avreise fra Stockholm. Bussen fra O Hare Airport til Madison rakk vi p.g.a. en rask spurt gjennom ankomsthallen, og noen avslappende timer gjennom de flate landskapene i Illinois og Wisconsin ventet. For Odd er Wisconsin å komme hjem, for Morten var dette første gang i Midtvesten, og bare bussturen i seg selv ble en rekke førstegangsopplevelser. I Madison stod Lita, Odds kone, med åpne armer og klingende norsk og tok imot oss. Den faste basen for kommende uke skulle være Lita og Odds hjem i South Hill Drive, og for Morten var det godt å bli tatt inn som et medlem av familien og føle stor og ekte gjestfrihet. Etter middag i en real American restaurant, begynte sju timers tidsforskjell å gjøre seg merkbar på organismen, og en GOD natts søvn la grunnlaget for tidlig avreise mot Minneapolis onsdag 2. april. Onsdag 2. april Tidlig morgen, uten jet lag, satte vi oss i vår utmerkede Pontiac leiebil og kjørte nordvestover mot Minneapolis/St. Paul. Kultur og natur åpenbarte seg fra sin beste side, bl.a. var det spennende å passere gjennom et indianer-reservat. Vi kjørte (Odd var sjåfør) mot hovedmålet for denne studiereisen, SEARCH INSTITUTE. Gode kart og Odds kunnskap om veinettet gjorde at vi fant forholdsvis greit fram, og gikk spente inn i resepsjonen til SI. Fra første øyeblikk følte vi oss velkommen, og det lå en atmosfære i luften som tydet på at her ble assets praktisert i hverdagen. Vår hovedverter for dagen var Linda Davich (kundekontakt) og Terry Swanson (markedssjef), og de la ikke skjul på at de synes det var spennende med besøk fra Norge. Vi hadde en fin omvisning i lokalene, og fikk en inspirerende innføring i arbeidet av Terry og Linda, i tillegg til Nancy Tellet-Royce (forsker) og Mary Ackerman (leder for arbeidet med community and social change ). Utpå kvelden var det tid for en god middag på Mall of America (det største varesenteret i USA.). Torsdag 3.april Morgenfriske og uthvilte stilte vi på nytt i SI-lokalene, og møtte Marilyn Peplau (kursleder) som i løpet av noen formiddagstimer gav oss lærerik, personlig og engasjert undervisning om assets og hvordan man kan jobbe med disse prinsippene i praksis. Inspirerte og oppbygde dro vi fra Search Institute, kjørte gjennom St. Paul i retning St. Olaf College i Northfield, Minnesota. Om man ikke kjenner navnet på andre amerikanske college, vil St. Olaf ha en gjenkjennelsens klang i mange nordmenns ører. Området er imponerende vakkert med grå steinbygninger i omliggende park, og Undset Lecture Hall gav assosiasjoner til de første nordmenn som ville ha sitt eget universitet akkurat her. I tillegg til å få et generelt inntrykk av universitetet, var vi også så heldige å få tilgang til Norwegian-American Historical Society, selv om det var rett før stengetid. Dette ligger i underetasjen på en av St. Olaf bygningene, og vi fikk bl.a. se originale brev skrevet av Ole Rølvaag. Et skattkammer av de sjeldne! Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 6

7 Fredag 4. april Denne dagen var satt av til å bli mer kjent med Madison, hovedstaden i staten Wisconsin. Den vakre Capitol-bygningen var et naturlig mål, og her fikk vi en god og interessant omvisning. Capitol ligger i bykjernen, og rundt sprer noe av det gamle Madison seg. På rusleturen gjennom denne delen av byen besøkte vi et krigsmuseum og et kultursenter. Besøk i en bokhandel hører med når to pedagoger er på tur, og Borders skuffet ikke når det gjaldt utvalg og tilbud. Fredag kveld hadde vi en middagsavtale som skulle få konsekvenser for mandagen. På en kinesisk restaurant spiste vi middag sammen med Else og George Hesselberg, som kunne fortelle om aktiv bruke av ASSETS i den lille byen Oregon, sør for Madison, der de bor. Dette vakte vår nysgjerrighet på å finne ut hvordan Assets virker i praksis i et lokalsamfunn, og vi fikk ordnet avtale med Anne Staton, Community Education Director i Oregon School District. Lørdag 5. april I Wisconsin State Journal hadde vi lest om en åpen dag på Madison Country Day School, og siden noe av målsettingen med studieturen vår var å få et bredt bilde av skoletilbud i USA, kjørte vi ut for å besøke denne skolen. Som alle andre steder vi besøkte ble vi svært godt mottatt her, og ideen bak denne skolen var både morsom og kreativ. Innen to fagområder hadde man spurt seg før skolen ble startet: Hvor i verden får elever best resultat i fagene matematikk og naturfag? Svarene viste seg å være i Singapore og i Frankrike. Dermed hadde de sendt representanter til disse to landene, fått tak i metoder og pedagogiske prinsipper, og importert disse til Madison. Et par år nå hadde dette så vært en privat skole med god tilgang på elever, og svært engasjerte lærere. Om ettermiddagen lørdag gikk ferden først til en bowlinghall, og deretter til det vakre St. Benedict Center, der vi fikk være med på en afternoon prayer med tre av nonnene i senteret. Søndag 6. april Vi brukte dagen sammen til gudstjeneste, middag og kino. En fin anledning til å bli enda litt bedre kjent med hverandre, og for Morten til å bli kjent i Lita og Odds lokalmiljø. Mandag 7. april ASSETS i praksis! I Oregon Community Center møtte vi en engasjert og inspirerende Anne Staton, som sammen med sin mann (rektor på Oregon High School) hadde satt i gang innføring av asset-tenking i lokalsamfunnet. Dette hadde de jobbet med gjennom flere år nå, og hun hevdet viktigheten av å få noen få til å tenne på dette, slik at det alltid var en hard kjerne å falle tilbake på. Kjernen i arbeidet er BOAT Team (Building Our Assets Together). Anne presiserte at asset-arbeid krever stor tålmodighet, ofte med mange små tilbakeslag, men alt i alt ser man nå i Oregon at flere og flere grupper og enkeltpersoner blir klar over betydningen av assets, og hvordan hver og en kan bidra til å skape healthy youths healthy community. For nærmere beskrivelse av målsetting og strategier fra Oregon, se vedlegg. Det finnes mange små norske samfunn i Wisconsin, og et dem er den lille byen Stoughton. Her fant vi fram til Fosdal s Bakery, og over en god suppelunsj, blant rosemalte boller og klingende amerikansk, begynte vi arbeidet med å tenke hvordan kan vi brukte assets i folke- Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 7

8 høgskolen i Norge. De første spede forsøk på oversettelse kom også på papiret, og kanskje begrepet VV (vekstvilkår) vil kunne være noe å jobbe videre med i fremtiden. Enda et studiebesøk stod på programmet denne dagen, til Odds tidligere kollega, professor Jacob Stampen på University of Wisconsin-Madison. Han har sitt arbeid i Department of Educational Administration, og på klingende Gudbrandsdalsdialekt fikk vi en oppdatering om arbeidet ved instituttet. Tirsdag 8. april En uke (med tre ukers innhold!) nærmet seg slutten for Mortens vedkommende. Odd skulle være igjen i USA til etter påske. Med kofferten full av bøker, hodet fylt av tanker og med hjertet fylt av inspirasjon og glede gikk turen tilbake til O Hare Airport med sin orange security code. Har verden blitt et farligere sted å reise i, eller er det i vårt indre frykten oppstår og utvikler seg? Det finnes vel ingen klare ja/nei svar her, men kanskje vi selv som voksne mennesker også trenger noen assets for å takle hverdagen. Har VI trygghet? Har VI noe å si for at verden skal bli bedre? Har VI et engasjement for miljøet vi lever i? Her er det mye å tenke på, mye å bearbeide, mye å skrive om. Vi ser fram til videre arbeid med assets. Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 8

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Dag 1 Torsdag, 3. september Orkanger Værnes - København Chicago, IL Bussen går fra Orkanger kl. 03:00. Vi kjører til Værnes og tar flyet til København kl.

Detaljer

USA-TUR 2015 23/9 8/10

USA-TUR 2015 23/9 8/10 USA-TUR 2015 23/9 8/10 TURBESKRIVELSE Kart med reiserute på siste side On. 23/09: NORGE USA Avreise Gardermoen kl. 08.35 SK 480 Ankomst Arlanda kl. 09.40 Avreise Arlanda kl. 10.20 SK 045 Ankomst Chicago

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009.

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Vedlegg 4. Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Rapport fra studietur New Zealand. Rapport fra studietur New Zealand. Side 1 Innhold 1. Innledning

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Studietur til USA 28.9-15.10 2001 Rapport Einar Nielsen Nordhordland Folkehøgskule

Studietur til USA 28.9-15.10 2001 Rapport Einar Nielsen Nordhordland Folkehøgskule Studietur til USA 28.9-15.10 2001 Rapport Einar Nielsen Nordhordland Folkehøgskule 1 1.Formålet med reisen. Tanken om å gjøre en studiereise til det norske Amerika har gjennom flere år vært et ønske som

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene FHSR-rundskriv 18/10 Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 10.11.10 1. Forskningsrapport

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Røykenskolen - en skole for det 21. århundre.

Røykenskolen - en skole for det 21. århundre. Røykenskolen - en skole for det 21. århundre. Røyken kommune ønsker gjennom skolen å gi våre barn sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og lede vårt samfunn videre.

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Ledelse i et humanistisk perspektiv

Ledelse i et humanistisk perspektiv Ledelse i et humanistisk perspektiv En leder som vil ha medarbeidere som presterer kan følge følgende oppskrift: styr etter verdiene, gi korrektiver og oppmuntring i forhold til disse, ikke til resultatmålene

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

for de e jo de same ungene

for de e jo de same ungene for de e jo de same ungene En studie om førskolelærere og læreres forventninger til barns kompetanse i overgangen fra barnehage til skole Anne Brit Haukland Atferden vår er er ikke bare påvirket av erfaringene

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

4. Sted: USA, nærmere bestemt Platteville, Wisconsin.

4. Sted: USA, nærmere bestemt Platteville, Wisconsin. 1. Type avtale: Reiste via Universitetet i Stavangers egen bilaterale avtale. Universitetet hadde gode forbindelser og erfaringer med utvekslingsstedet fra før. 2. Studie ved UiS: Maskin - Bachelor i ingeniørfag.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Digital historiefortelling som «boundary object» i tverrfaglig samarbeid? Grete Jamissen og Mike Moulton HiOA 10. november 2014

Digital historiefortelling som «boundary object» i tverrfaglig samarbeid? Grete Jamissen og Mike Moulton HiOA 10. november 2014 Digital historiefortelling som «boundary object» i tverrfaglig samarbeid? Grete Jamissen og Mike Moulton HiOA 10. november 2014 Kontekst UMB og HiO (nå NMBU og HiOA) Utvikling av et masterprogram i folkehelsevitenskap

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Sjømannskirken i Torrevieja, mer enn bare vaffelhjerter.

Sjømannskirken i Torrevieja, mer enn bare vaffelhjerter. Reisebrev! Sjømannskirken i Torrevieja, mer enn bare vaffelhjerter. Velkommen til oss! Plassen er sjømannskirken i La Siesta like utenfor Torrevieja by i Spania. Søndag 17.Oktober 2004 ble Sjømannskirken

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

MOSOGN ESO 2015/2016

MOSOGN ESO 2015/2016 MOSOGN ESO 2015/2016 1 INNHOLD INNLEDNING 2 ELEVER 3 ANSATTE 3 OM ESO 4 DAGSRYTME 5 LEK 6 FRITIDSAKTIVITETER, IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITETER 7 OMSORG OG TRYGGHET 8 KULTURAKTIVITETER 9 TILBUD OG PRISER

Detaljer

Odd Erik Germundsson: odrik@online.no www.mestringskurs.no Mer enn lekser mestring, integrering og sosial mobilitet

Odd Erik Germundsson: odrik@online.no www.mestringskurs.no Mer enn lekser mestring, integrering og sosial mobilitet Odd Erik Germundsson: odrik@online.no www.mestringskurs.no Mer enn lekser mestring, integrering og sosial mobilitet Troms fylkeskommune 27. januar 2011 Mestring er å sette mennesket fri fra feil, mangler,

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Skal lære om livet i rommet

Skal lære om livet i rommet En presentasjon fra elevene ved Porsgrunn videregående skole Skal lære om livet i rommet (Utdrag fra artikkel i PD) PD 12.03.12 Haakon Wærstad. Hva skjer i solsystemet og hvordan er livet på den internasjonale

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2011 Hei alle sammen! Nå er vi i gang med barnehageåret 2011/2012 og det er mye nytt og annerledes på Sverdet. Ny barnegruppe, nytt voksenteam og nye prosjekter å

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Alkoholreklamen du aldri glemmer

Alkoholreklamen du aldri glemmer Alkoholreklamen du aldri glemmer https://www.youtube.com/watch?v=qalnisjfhew 21.08.2015 www.rus-ost.no 1 Rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv 21.08.2015 www.rus-ost.no 2 Rusmiddelbruk i et barne-

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Hvis dere vil bli profesjonelle matematikklærere

Hvis dere vil bli profesjonelle matematikklærere Hvis dere vil bli profesjonelle matematikklærere Rammebetingelser. Tilrettelegging. Motivasjon. Finnmark, mars 2007 Ingvill Merete Stedøy-Johansen 7-Mar-07 Vil vi? JA! Vi gjør det!!! Ledelsen Personalet

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer