Rapport fra studietur til USA: It is not just about becoming, it is also about being.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra studietur til USA: It is not just about becoming, it is also about being."

Transkript

1 Oslo, 16. september 2003 Folkehøgskolerådet Karl Johansgt OSLO Rapport fra studietur til USA: It is not just about becoming, it is also about being. Search Institute (SI) bygger på en innsikt som verken er ny eller original: at elever med et velfungerende familieliv og sosialt liv stort sett klarer seg bedre på skolen og i samfunnet enn de som ikke har det. Men på amerikansk manér har SI operasjonalisert denne innsikten mindre enheter, bite-sized units som de spøkefullt kalles i SI, og kalt dem assets 1. Disse assets er ytre og indre vekstvilkår for unge mennesker, og SI utarbeidet en praktiskpedagogisk tilnærming basert på disse vekstvilkårene. Hovedbudskapet er innlemmelse (innsikten innlemmes i allerede eksisterende tilbud) og voksenopplæring (det er det voksne som bør endre atferd). Og de unge må møte slike positive vekstvilkår der de unge befinner seg for øyeblikket, man må ikke bare ha øynene festet på målet som de en gang skal nå: It is not just about becoming, it is also about being, som forskerne Peter Scales og Nancy Leffert sier. Reisen Hensikten med besøket i USA var å reise til Search Institute i Minneapolis, Minnesota for å studere deres opplegg for ungdomsarbeid i skole og lokalsamfunn. Arbeidet tar utgangspunkt i 40 konkrete assets, som vi har valgt å kalle vekstvilkår på norsk ( 40 developmental assets for building healthy youths and healthy communities ). Poenget for oss var å tilpasse og inkorporere relevante ideer og forskingsresultater i NKFs pedagogiske arbeid. I tillegg til SI besøkte vi St. Olaf College, Oregon Schools, Madison Country Day School og University of Wisconsin-Madison. Reisen ble gjennomført av Odd Haddal, pedagogisk konsulent i NKF (med stipend fra Folkehøgskolerådet) og leder for Pedagogisk nemnd i NKF, Morten Serkland. Studiereisen ble foretatt fra april. Dagene ble brukt slik: 1. april: Reise til Madison, Wisconsin 5. april: Madison Country Day School 2. april: (Minnesota) Search Institute 6. april: søndag 3. april: Search Institute og St. Olaf College 7. april: Oregon School og University of Wisconsin-Madison 4. april: fridag 8. april: Avreise til Norge Search Institute (SI) SI ble grunnlagt 1958 av norskættede Dr. Merton P. Strommen som en independent, nonprofit, nonsectarian organization whose mission is to advance the well-being of adolescents and children by generating knowledge and promoting its application. To accomplish this mission, the institute generates, synthesizes, and communicates new knowledge, convenes organizational and community leaders, and works with state and national organizations. 1 Den vanligste oversettelsen av asset(s) er aktivum/aktiva, verdigjenstander, formue, eiendom. Vår foreløpige oversettelse er vekstvilkår. Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 1

2 Det ligger omfattende forskning bak arbeidet i SI, og organisasjonen utgir mye materiell, alt fra forskingsrapporter i samarbeid med USAs fremste universiteter, til bøker og praktisk veiledning for den som vil innføre prinsippene fra SI i sitt arbeid. SI har f.eks. en katalog for Vi sikret oss eksemplarer av det materiellet vi fant relevant. Forskningen bak utgivelsene til SI har sammenheng med to retninger innen anvendt forskning: forebygging (faktorer som forebygger risikoatferd) og resiliency (faktorer som hjelper folk til å hente seg igjen etter motgang). For tiden forsker SI mye på å kartlegge sammenhengen mellom de 40 vekstvilkårene og skolemiljø, mellom vekstvilkårene og gode skoleprestasjoner, og lignende. Forskningen, som gjennomføres i samarbeid med flere av USAs ledende universiteter, tyder på at investering i bedre vekstvilkår for de unge kan gi god uttelling både på skolen (bedre resultater) og i lokalsamfunnet (mindre risikoatferd og lavere kriminalitet blant de unge). 40 Assets De 40 vekstvilkårene er delt inn i to grupper, indre og ytre. Disse er igjen delt inn i fire underkategorier hver, som igjen er delt opp, til sammen 40 vekstvilkår. Underkategoriene er: Omsorg og støtte (support) Ansvarliggjøring (empowerment) Grensesetting og forventninger (boundaries and expectations) Bevisst bruk av tid (constructive use of time) Livslang læring (commitment to learning) Verdier (positive values) Sosial kompetanse (social competencies) Positivt selvbilde (positive identity) Disse kategoriene viser hvilke typer positive erfaringer og handlinger som voksne kan bidra med i livet til de unge, sier SI. På individnivå er dette handlingsorientert: Hva kan jeg gjøre? ut fra forståelsen at positive utfordringer og handlinger fungerer bedre enn problemorientert terapi. Et illustrerende (og rørende) eksempel 2 kan bedre enn lange utlegninger vise hva SIs tilnærming går ut på. Dette er et eksempel på vekstvilkår nr 7: lokalsamfunnet viser respekt for og verdsetter de unge. En eldre dame visste ikke hvordan hun skulle gjore noe positivt for de unge i praksis, så hun besluttet at hun bare skulle ta mot til seg og si hei når hun gikk forbi ungdommene i besynderlige klær og frisyrer som stod og hang på gatehjørnet ved huset. Den første tiden møtte hun bare kalde og forbausede blikk, men etter hvert begynte noen av de unge å si hei tilbake. Etter noen måneder kom ikke damen ut av huset på flere dager. Til slutt ringte det på døren hennes. Utenfor stod ungdommene. De lurte på om noe var galt, om hun var syk, om det var noe de kunne hjelpe med. Konklusjonene og moralen gir seg selv. Ved hjelp av en enkel metode hadde hun vist at hun verdsatte de unge, og de oppfattet etter hvert at dette var velment. Og det endte med at de også verdsatte henne. Fikk denne damens forskremte hei positive konsekvenser for noen av ungdommene? Derom tier historien. Andre eksempler er elevene på videregående skole som bruker hundrevis av timer i fritiden til å bygge et ungdomssenter som ikke kommer til å stå ferdig før de selv ikke lenger har bruk 2 Eksempelet fikk vi presentert som etterrettelig: Dette hadde skjedd med noen som SI kunne navngi. Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 2

3 for det. Eller lokalpolitikerne som sørger for at alle utvalg har ungdomsmedlemmer med full stemmerett. Og eksemplene kan mangedobles. Hovedhensikten med vekstvilkårene er å dreie de voksnes samtale om og holdning til ungdom fra problemer til muligheter. Samtalen om problemer blant ungdommene føres ikke bare av pedagoger og ledere innenfor lokalsamfunnet og sentralt, vanlige voksne mennesker fører også denne samtalen. Dette illustrerer to sentrale poeng med vekstvilkårene: this is an approach of infusion og this is an approach to change the adults. En positiv holdning bør innsprøytes eller innlemmes i andre aktiviteter, og det er opp til voksenpersonene å endre seg, ta det første skritt, å ta initiativet. I vår foreløpige oversettelse har vi brukt uttrykket livslang læring for commitment to learning. Det norske uttrykket har både heldige og uheldige sider. Det fanger opp at ekte læringsvilje er en tilstand som både bør og kan vare livet ut. Det fanger imidlertid ikke opp de faktorene som danner en slik læringsvilje, bl.a. egen motivasjon, men også sterke ytre faktorer, som familieforhold, venner, skolemiljø, osv. Forskningen til SI underbygger viktigheten av det sosiale i en læringssituasjon, noe som selvsagt ikke er overraskende i en folkehøgskolesammenheng. Innlemmelse Tilnærmingen bygger på at vekstvilkårene skal innsprøytes eller innlemmes i andre tiltak, ikke at de skal presenteres som et (avgrenset) pedagogisk opplegg. Det er ikke meningen å erstatte eksisterende pedagogiske opplegg med andre eller tilby vekstvilkår som f.eks. kortkurs (hvor man er utlært etter å ha tatt kurset). Spørsmålet dreier seg hele tiden om aktiviteter vi som voksenpersoner kan legge til rette for, og atferd vi kan modellere som vil ha en positiv virkning på unges utvikling. Den eldre damen endret ikke på sin daglige tralt: hun innlemmet bare denne hilsenen til de unge Voksenopplæring En annen sentral side ved vekstvilkårene er at dette er en tilnærming som engasjerer de voksne og legger hovedansvaret på dem. Målet er å gi de unge best mulige vilkår til vekst og utvikling (en slags helhetlig læringsarena) i lokalsamfunn, på skolen og i hjemmet, men dette skjer ved at de voksne tar ansvar og legger til rette for en slik vekst og utvikling. Tilretteleggingen består både i konkrete forslag ( 40 ways anyone can build assets, for eksempel: When setting boundaries for someone else, explain the values behind them eller do simple acts of community service together ) til en holdningsendring hos de voksne. Mye av dette kan virke overfladisk, men det er en erfaring fra Searchs side at en positiv overflate (positiv holdning og handling) i slike sammenhenger er mer tillitvekkende som førsteinntrykk enn en reservert og avventende overflate. Forskning Både når det gjelder teori og empiri bygger vekstvilkårene på anerkjent forskning. Teorien har sammenheng bl.a. med social learning theory (at ungdom blir sterkt påvirket av sine sosiale forbindelser og nettverk når de tilegner seg holdninger og læringsatferd, ofte med fokus på jevnaldrende), og det nært beslektede situated learning theory (at læring er en prosess i samspill med et sosiokulturelt fellesskap, der også voksenpersoner og deres kultur spiller en viktig rolle). Empirisk vokser vekstvilkårene ut av spørreundersøkelser som omfatter ungdommer i alderen år i over 600 lokalsamfunn over hele USA. Disse undersøkelsene tok for seg hvilke positive forhold, muligheter, kompetanser, verdier og selvbilder de unge Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 3

4 trengte for å lykkes. Ut fra disse undersøkelsene ble rammeverket 40 assets eller vekstvilkår utviklet. I tillegg har SI brukt en egen undersøkelse (Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors), som er gitt i 213 lokalsamfunn til ungdommer i 6. til 12. klasse i USA, for å se i hvilken grad de unge opplevde at de møtte disse vekstvilkårene. Spørsmålene ble stilt med har / har ikke -svar (ikke en gradering i stor grad / i liten grad eller lignende). Resultatene er illustrerende (se vedlegg 40 Developmental Assets ): Den høyeste skåren gjelder Asset # 40, optimisme om egen framtid: Young person is optimistic about her or his personal future fikk 70% ja, mens 20% av de unge svarte bekreftende på Asset # 7 : Young person perceives that the adults in the community value youth. Generelt sett viser undersøkelsen at det innenfor alle kategorier av vekstvilkår er mye upløyd mark og stort forbedringspotensial. De amerikanske forskerne som SI har engasjert, karakteriserer foholdene blant amerikansk ungdom som disturbing, et ganske sterkt ord i forskersammenheng. SI er i ferd med å utvikle generelle strategier (se vedlegg Five Action Strategies ) for implementering av vekstvilkårene, strategier som bl.a. bygger på den kjente forskningen til Everett Rogers (Diffusion of Innovations) og utvikling av taktiske trekk for å innføre endringer i organisasjoner (som f.eks. YMCA). I tillegg har de eget forskningsprogram ( Research Platform ) som bl.a. bygger på endringskjeden Mottakelighet Forståelse Mobilisering Handling Forankring. Veien videre Vi er selvsagt klar over at verken undersøkelsen eller rammene (vekstvilkårene) ukritisk kan overføres til norske forhold. Vi mener derimot at helhetstenkningen som SIs opplegg representerer, har relevans for norske forhold, og kanskje spesielt for folkehøgskolen. Vi har allerede referert fra reisen til SI både til NKFs sekretariat og Pedagogisk nemnd. Våre foreløpige mål: assets (vekstvilkårene) oversettes skikkelig og tilpasses folkehøgskolen 2. tankene presenteres i bestemte sammenhenger, f.eks. på kurs, pedagogiske dager eller distriktsmøter. 3. ved hjelp av materiell fra SI skrives artikler og internettstoff 4. pilotprosjekt på en eller flere skoler, i samarbeid med Pedagogisk nemnd i NKF Vi har stor tro på at disse tankene kan bidra til fornyet interesse for helhetstenkingen på folkehøgskolen. Med sitt fokus på voksenpersonenes utvikling passer også tilnærmingen godt som bidrag til et kvalitetssikringsopplegg til den nye folkehøgskolelovens krav om kvalitetsutvikling. De øvrige studiebesøkene vi hadde, beskrives i reiseberetningen. På neste side finnes en foreløpig oversettelse som vi har gjort av the 40 assets. Med vennlig hilsen Odd Haddal /s/ pedagogisk konsulent, NKF Morten Serkland/s/ leder, Pedagogisk nemnd, NKF 3 Tall fra Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 4

5 40 ASSETS i norsk oversettelse: 40 VEKSTVILKÅR Omsorg og støtte gjennom: 1. familien 2. positiv kommunikasjon i familien 3. andre voksenpersoner 4. lokalsamfunnet (nabolaget) 5. skolemiljøet 6. foreldrenes engasjement i skolen og skolearbeidet Ansvarliggjøring gjennom: 7. at lokalsamfunnet viser respekt for og verdsetter de unge 8. at de unge oppfattes som ressurser i lokalsamfunnet 9. at de unge bidrar aktivt til fellesskapet 10. et trygt lokalmiljø Grensesetting og forventninger gjennom: 11. oppfølging og rammer innen familien 12. oppfølging og rammer på skolen 13. oppfølging og rammer i lokalsamfunnet 14. voksne forbilder og rollefigurer 15. positive vennerelasjoner 16. forventninger, noe å strekke seg etter Bevisst bruk av tid gjennom: 17. skapende aktiviteter 18. organiserte fritidsaktiviteter 19. deltakelse i et trossamfunn 20. fritid med venner Livslang læring gjennom: 21. motivasjon for å nå resultater 22. engasjement i skolens liv 23. lekser 24. å være knyttet til skolen 25. aktiv fritidslesing Verdier gjennom: 26. omsorg 27. likhet og rettferdighet 28. integritet 29. ærlighet 30. ansvar 31. måtehold (avhold) Sosial kompetanse gjennom: 32. planlegging og valg 33. innlevelse 34. kulturell kompetanse 35. motstå negative innflytelser 36. konfliktløsing Positivt selvbilde gjennom: 37. styring over eget liv 38. selvtillit 39. mening med (i) livet 40. framtidstro Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 5

6 Reiseberetning av Morten Serkland og Odd Haddal Tirsdag 1.april Reisen startet på Gardermoen en tidlig morgenstund, og SAS brakte oss trygt til Chicago via Stockholm. Lang flytur, men store forventninger til studiereisen, samt en god del film og mat, gjorde at vi befant oss over Lake Michigan og nærmet oss Chicago ni raske timer etter avreise fra Stockholm. Bussen fra O Hare Airport til Madison rakk vi p.g.a. en rask spurt gjennom ankomsthallen, og noen avslappende timer gjennom de flate landskapene i Illinois og Wisconsin ventet. For Odd er Wisconsin å komme hjem, for Morten var dette første gang i Midtvesten, og bare bussturen i seg selv ble en rekke førstegangsopplevelser. I Madison stod Lita, Odds kone, med åpne armer og klingende norsk og tok imot oss. Den faste basen for kommende uke skulle være Lita og Odds hjem i South Hill Drive, og for Morten var det godt å bli tatt inn som et medlem av familien og føle stor og ekte gjestfrihet. Etter middag i en real American restaurant, begynte sju timers tidsforskjell å gjøre seg merkbar på organismen, og en GOD natts søvn la grunnlaget for tidlig avreise mot Minneapolis onsdag 2. april. Onsdag 2. april Tidlig morgen, uten jet lag, satte vi oss i vår utmerkede Pontiac leiebil og kjørte nordvestover mot Minneapolis/St. Paul. Kultur og natur åpenbarte seg fra sin beste side, bl.a. var det spennende å passere gjennom et indianer-reservat. Vi kjørte (Odd var sjåfør) mot hovedmålet for denne studiereisen, SEARCH INSTITUTE. Gode kart og Odds kunnskap om veinettet gjorde at vi fant forholdsvis greit fram, og gikk spente inn i resepsjonen til SI. Fra første øyeblikk følte vi oss velkommen, og det lå en atmosfære i luften som tydet på at her ble assets praktisert i hverdagen. Vår hovedverter for dagen var Linda Davich (kundekontakt) og Terry Swanson (markedssjef), og de la ikke skjul på at de synes det var spennende med besøk fra Norge. Vi hadde en fin omvisning i lokalene, og fikk en inspirerende innføring i arbeidet av Terry og Linda, i tillegg til Nancy Tellet-Royce (forsker) og Mary Ackerman (leder for arbeidet med community and social change ). Utpå kvelden var det tid for en god middag på Mall of America (det største varesenteret i USA.). Torsdag 3.april Morgenfriske og uthvilte stilte vi på nytt i SI-lokalene, og møtte Marilyn Peplau (kursleder) som i løpet av noen formiddagstimer gav oss lærerik, personlig og engasjert undervisning om assets og hvordan man kan jobbe med disse prinsippene i praksis. Inspirerte og oppbygde dro vi fra Search Institute, kjørte gjennom St. Paul i retning St. Olaf College i Northfield, Minnesota. Om man ikke kjenner navnet på andre amerikanske college, vil St. Olaf ha en gjenkjennelsens klang i mange nordmenns ører. Området er imponerende vakkert med grå steinbygninger i omliggende park, og Undset Lecture Hall gav assosiasjoner til de første nordmenn som ville ha sitt eget universitet akkurat her. I tillegg til å få et generelt inntrykk av universitetet, var vi også så heldige å få tilgang til Norwegian-American Historical Society, selv om det var rett før stengetid. Dette ligger i underetasjen på en av St. Olaf bygningene, og vi fikk bl.a. se originale brev skrevet av Ole Rølvaag. Et skattkammer av de sjeldne! Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 6

7 Fredag 4. april Denne dagen var satt av til å bli mer kjent med Madison, hovedstaden i staten Wisconsin. Den vakre Capitol-bygningen var et naturlig mål, og her fikk vi en god og interessant omvisning. Capitol ligger i bykjernen, og rundt sprer noe av det gamle Madison seg. På rusleturen gjennom denne delen av byen besøkte vi et krigsmuseum og et kultursenter. Besøk i en bokhandel hører med når to pedagoger er på tur, og Borders skuffet ikke når det gjaldt utvalg og tilbud. Fredag kveld hadde vi en middagsavtale som skulle få konsekvenser for mandagen. På en kinesisk restaurant spiste vi middag sammen med Else og George Hesselberg, som kunne fortelle om aktiv bruke av ASSETS i den lille byen Oregon, sør for Madison, der de bor. Dette vakte vår nysgjerrighet på å finne ut hvordan Assets virker i praksis i et lokalsamfunn, og vi fikk ordnet avtale med Anne Staton, Community Education Director i Oregon School District. Lørdag 5. april I Wisconsin State Journal hadde vi lest om en åpen dag på Madison Country Day School, og siden noe av målsettingen med studieturen vår var å få et bredt bilde av skoletilbud i USA, kjørte vi ut for å besøke denne skolen. Som alle andre steder vi besøkte ble vi svært godt mottatt her, og ideen bak denne skolen var både morsom og kreativ. Innen to fagområder hadde man spurt seg før skolen ble startet: Hvor i verden får elever best resultat i fagene matematikk og naturfag? Svarene viste seg å være i Singapore og i Frankrike. Dermed hadde de sendt representanter til disse to landene, fått tak i metoder og pedagogiske prinsipper, og importert disse til Madison. Et par år nå hadde dette så vært en privat skole med god tilgang på elever, og svært engasjerte lærere. Om ettermiddagen lørdag gikk ferden først til en bowlinghall, og deretter til det vakre St. Benedict Center, der vi fikk være med på en afternoon prayer med tre av nonnene i senteret. Søndag 6. april Vi brukte dagen sammen til gudstjeneste, middag og kino. En fin anledning til å bli enda litt bedre kjent med hverandre, og for Morten til å bli kjent i Lita og Odds lokalmiljø. Mandag 7. april ASSETS i praksis! I Oregon Community Center møtte vi en engasjert og inspirerende Anne Staton, som sammen med sin mann (rektor på Oregon High School) hadde satt i gang innføring av asset-tenking i lokalsamfunnet. Dette hadde de jobbet med gjennom flere år nå, og hun hevdet viktigheten av å få noen få til å tenne på dette, slik at det alltid var en hard kjerne å falle tilbake på. Kjernen i arbeidet er BOAT Team (Building Our Assets Together). Anne presiserte at asset-arbeid krever stor tålmodighet, ofte med mange små tilbakeslag, men alt i alt ser man nå i Oregon at flere og flere grupper og enkeltpersoner blir klar over betydningen av assets, og hvordan hver og en kan bidra til å skape healthy youths healthy community. For nærmere beskrivelse av målsetting og strategier fra Oregon, se vedlegg. Det finnes mange små norske samfunn i Wisconsin, og et dem er den lille byen Stoughton. Her fant vi fram til Fosdal s Bakery, og over en god suppelunsj, blant rosemalte boller og klingende amerikansk, begynte vi arbeidet med å tenke hvordan kan vi brukte assets i folke- Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 7

8 høgskolen i Norge. De første spede forsøk på oversettelse kom også på papiret, og kanskje begrepet VV (vekstvilkår) vil kunne være noe å jobbe videre med i fremtiden. Enda et studiebesøk stod på programmet denne dagen, til Odds tidligere kollega, professor Jacob Stampen på University of Wisconsin-Madison. Han har sitt arbeid i Department of Educational Administration, og på klingende Gudbrandsdalsdialekt fikk vi en oppdatering om arbeidet ved instituttet. Tirsdag 8. april En uke (med tre ukers innhold!) nærmet seg slutten for Mortens vedkommende. Odd skulle være igjen i USA til etter påske. Med kofferten full av bøker, hodet fylt av tanker og med hjertet fylt av inspirasjon og glede gikk turen tilbake til O Hare Airport med sin orange security code. Har verden blitt et farligere sted å reise i, eller er det i vårt indre frykten oppstår og utvikler seg? Det finnes vel ingen klare ja/nei svar her, men kanskje vi selv som voksne mennesker også trenger noen assets for å takle hverdagen. Har VI trygghet? Har VI noe å si for at verden skal bli bedre? Har VI et engasjement for miljøet vi lever i? Her er det mye å tenke på, mye å bearbeide, mye å skrive om. Vi ser fram til videre arbeid med assets. Rapport fra Search Institute: Odd Haddal, Morten Serkland Side 8

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Hvilke mestringsstrategier/mestringsressurser tar tunghørte i bruk når de begynner i jobb? Prosjektleder: Anne Marie Kjeka Anne Marie Kjeka 2015 Materialet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte Masteroppgave i skoleledelse Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte En fenomenologisk studie av hvordan lærere opplever skoleleders rolle i arbeidet med vurdering for læring Ann-Rose Dahl Vurdering

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

REISENS PEDAGOGIKK. En håndbok om skoleturer og studiereiser: Planlegging, gjennomføring, oppfølging. Geir Ertzgaard og Odd Haddal (red.

REISENS PEDAGOGIKK. En håndbok om skoleturer og studiereiser: Planlegging, gjennomføring, oppfølging. Geir Ertzgaard og Odd Haddal (red. Geir Ertzgaard og Odd Haddal (red.) REISENS PEDAGOGIKK En håndbok om skoleturer og studiereiser: Planlegging, gjennomføring, oppfølging 2012 Skoleutviklingsutvalget Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 1

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer