Oslo kommune Oslo Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Oslo Havn KF"

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: kl Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf E-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Sakspapirer følger vedlagt. Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer. Med vennlig hilsen Anne Kjersti Steffensen Anne Kjersti Steffensen utvalgssekretær

2 Havnestyresaker Innhold Lukket FS 53/13 Protokoll fra havnestyrets møte 20. juni 2013 X FS 54/13 FS 55/13 FS 56/13 FS 57/13 Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet Saker til behandling i havnestyrets møte: ST 49/13 Fremtidige drifsmodeller - Sjursøya containerterminal X ST 50/13 ST 51/13 ST 52/13 ST 53/13 ST 54/13 ST 55/13 ST 56/13 ST 57/13 Sjursøya Containerterminal - vilkår for terminering av kontrakt Kontraktsvilkår - Fremtidens Containeroperatør i Sydhavna Orientering om status krananskaffelser Sammenligning av havnevederlag i Oslo med enkelte andre Oslofjordhavner Fremtidig lokalisering av ansatte i Oslo Havn KF samt «operativt mannskap» (kranførere, containerterminaloperatør samt laste- og lossearbeidere) Høring av losutvalget NOU Søknad om dispensasjon fra fartsbestemelsene i Oslo havn Støystrategi i Oslo Havn - vedlegg til Handlingsplan mot støy i Oslo kommune ST 58/13 Overføring av eiendommer til HAV Eiendom AS X ST 59/13 Gebyr reguleringsplan Sydhavna X ST 60/13 Aker Brygge - forslag om makeskifte X FS 58/13 FS 59/13 FS 60/13 FS 61/13 Referatsaker Eventuelt Avgradering av saker Informasjon X X X X

3 FS54/13Habilitet FS55/13Rapportvedr.brukavfullmakter FS56/13Arbeidsutvalgetsaktivitet

4 FS57/13Sakertilbehandlingihavnestyretsmøte:

5 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 52/13 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler / stilling: Teknisk drift og vedlikehold Svein Olav Lunde Dato: Saksnummer: 2005/114 Arkivref: 2382/2013 Sak: Orientering om status krananskaffelser Saken gjelder: Anskaffelse av 8 stk. Stablekraner (RTG), 51HAV12 og 3 stk. Containerkraner (STS), 57HAV11. hvorav 1 stk. som opsjon Krananskaffelsen er delt i 2 separate anskaffelser og følger gjeldende forskrifter og retningslinjer for innkjøp. Anskaffelsene er basert på prekvalifisering og tilbudsprosess med forhandlinger. Ekstern kommunal anskaffelseskomité er rådgivere i prosessen, og har gitt god støtte. Evalueringskriterier er fastsatt med følgende fordeling: 40%, Pris 40%, Teknisk løsning i forhold til spesifikasjon 15%, Miljø 5%, Leveringstid Kontrakter er basert på NLM10 som er godkjent spesielt for oss av kommuneadvokaten. Kontraktspris i Euro. Tilbudspriser før avsluttet forhandling er innenfor budsjett for begge anskaffelser med dagens - kurs på 8. Kurssikring er ikke diskutert i prosjektet så langt! Prekvalifisering: RTG: 3 leverandører pre-kvalifiserte, tilbud mottatt fra 2. STS: 3 leverandører pre-kvalifiserte, tilbud mottatt fra 3. Leveringstider: 11mnd. for RTG og 18 mnd. for STS regnet fra signert kontrakt.

6 Oslo Havn KF Side: 2 Betalingsterminer i henhold til NLM10, mot bankgarantier. Kontraktsinngåelse: Forventet kontrakts signering for RTG: primo oktober 2013 Forventet kontrakts signering for STS: desember 2013 Krananskaffelser er i henhold til konseptvalg som er behandlinger i havnestyret tidligere, sist den 1. mars 2012, og er i tråd med revidert budsjett 2013 og Økonomiplan Utforming av terminalen er for øvrig som lagt til grunn i reguleringsplaner henholdsvis Sjursøya containerterminal av og Sydhavna vedtatt Tegningen viser hovedprinsipp ved fullt utbygget terminal. Saken behandles i havnestyret iflg.: Orienteringssak. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Gjennomføring av vedtatt investeringsprogram for kraner 8 RTG kraner, 112 mill. NOK. 3 STS kraner, 210 mill. NOK. (2 + 1 i opsjon i forespørsel) Budsjettmessige forhold: Innenfor oppsatt investeringsbudsjett. Havnedirektørens vurderinger: Krananskaffelsen gjennomføres som forutsatt.

7 Oslo Havn KF Side: 3 Havnedirektørens forslag til vedtak: Havnestyret tar saken til orientering. Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Svein Olav Lunde direktør teknisk drift og vedlikehold

8 Radikal endring av Skur S februar 2013

9 1 MANDAT ARBEIDSGRUPPE BEFARINGER FØRENDE PRINSIPPER FOR ARBEIDSGRUPPEN FORSLAG TIL ALTERNATIVE LØSNINGER I SKUR NÆRMERE BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE KONSEKVENS AV OPPUSSING DET EFFEKTIVE HOVEDSAKELIG CELLEKONTORER DET ÅPNE LANDSKAP KONTORLANDSKAP FOR ALLE februar 2013

10 Oslo Havn KF Side: 3 1 Mandat I forkant av ledermøtet innkalte Anne Sigrid Hamran Johan Hoddevik og Anne-Marie Bakkerud til et møte ( ) hvor det ble uttrykt følgende ønsker: Havnedirektøren skal være plassert mer sentralt i organisasjonen Arbeidsgruppen skal «leke med» ulike alternativer Møbler og materialvalg skal eventuelt vurderes senere Havnestyresalen bør i utgangspunktet ikke flyttes Ansatte som arbeider deltid bør i utgangspunktet kunne dele arbeidsplass Utforming av forslag skal være en øvelse og ikke nødvendigvis iverksettes Det bør oppnevnes en arbeidsgruppe I ledermøtet ble følgende mandat gitt: «Oppgaven er å se på muligheten for en radikal endring i forhold til dagens situasjon, å se på kontorplasseringen med helt nye øyne uten henblikk til hvordan det er i dag». 2 Arbeidsgruppe Ledergruppen har oppnevnt følgende deltakere til arbeidsgruppen: Anne-Marie A. Bakkerud Administrasjonsavdelingen Ole Thomas Berge Administrasjonsavdelingen Anne Trine Hoel- Teknisk avdeling Jens Petter Christiansen Maritim avdeling Vidar Fiskum Terminalavdelingen 3 Befaringer For å få inspirasjon til kreative tanker har arbeidsgruppen funnet det riktig å se på ulike lokaler. Det er derfor foretatt følgende befaringer: Rom Eiendom AS: Det er 70 ansatte i Rom Eiendom AS. Pr i dag er det både kontorlandskap og cellekontorer. De skal flytte til nytt bygg og har beregnet 17,5 m² pr. ansatt (75% åpnet landskap og 25% cellekontorer) Forsvarsbygg: Befaringen viste to bygg med samme utgangspunkt, men med ulik inndeling. Renovasjonen av det ene bygget framsto som mer helhetlig og gjennomtenkt enn det andre, det ene var smakfullt og funksjonelt innredet, mens det andre virket mer tilfeldig innredet. Befaringen synliggjorde dermed hvor viktig det er med en grundig gjennomgang før igangsetting av renovasjon. Inndelingen i byggene var hovedsakelig basert på cellekontorer Antall m² pr. ansatt er ikke tilbakemeldt (de hadde ikke anledning til å gå oss svar på dette) Stockholm Hamnar: Det er 70 ansatte som jobber i administrasjonen. Med unntak av trafikksentralen, var det åpent landskap for hele virksomheten, dvs ingen hadde eget kontor og det var i gjennomsnitt 27 m² pr. ansatt. Tilbakemeldingen var at det var for 3

11 Oslo Havn KF Side: 4 lite stillerom og at det er viktig med gode hjemmekontorløsninger for å løse oppgaver som krever konsentrasjon. Under befaringen virket kontoret tomt da svært mange medarbeidere ikke var til stede. Arbeidsgruppen fikk inntrykk av at dette var vanlig. 4 Førende prinsipper for arbeidsgruppen Følgende prinsipper har vært førende for arbeidsgruppen og er i stor grad innarbeidet i tegningene som har blitt utarbeidet: Medarbeidere skal trives på arbeidsplassen og glede seg til å gå på jobb Skur 38 skal fremstå som en moderne arbeidsplass med åpne, lyse og luftige løsninger Lokalene skal være av en slik art at HAV klarer å beholde og rekruttere ønsket arbeidskraft Innredning og materialvalg skal ivareta Oslo Havn KFs identitet. Dette innebærer at løsninger skal ha et tidsmessig maritimt preg og ikke fremstå som pompøse, noe som vi foreslår at det arbeides videre med Besøkende skal i liten grad komme inn i byggets arbeidssoner. Dette for å ivareta arbeidsro og sikkerhet. Dessuten vil organisasjonen fremstå som mer profesjonell fordi vi ikke tar med besøkende inn i arbeidslokalene. Møterommene i arbeidssonene bør derfor være forbeholdt interne møter Skur 38 fremstår i dag som uorganisert med lagerplass i korridorer, diverse utklipp som henger på dører/glassvegger, mange rotete kontorer og ulik møblering. Dette bør endres og lokalene bør i fremtiden gi et helhetlig og ryddig preg. Informasjonsflyt mellom avdelinger og seksjoner bør forbedres ved at den fysiske avstanden mellom arbeidstakere blir mindre. Av den grunn bør det være en målsetting å samle alle medarbeidere på 2 etasjer. For mange etasjeskiller skaper grobunn for ulike interne kulturer og tette skott mellom avdelinger/seksjoner. På samme måte bør informasjonsflyt og dialog mellom HAV og datterselskap(ene) forbedres ved at datterselskapenes administrasjon er lokalisert i nærheten av HAVs administrasjon. Dette er dessuten en bedre løsning enn å leie ut overskuddslokaler i Skur 38 til utenforstående. Det bør etableres hyggelige mingleplasser i hver etasje for bl.a. å forbedre kommunikasjon mellom medarbeidere Besøkende til Skur 38 bør ikke bli møtt av personer som står på trappen og røyker. Dette er ikke noen hyggelig «velkommen til oss» mottakelse. Det foreslås at askebegrene flyttes litt lenger bort fra inngangspartiet, for eksempel til en av gavlene på huset. Resepsjonsområdet bør gi besøkende følelsen av å ha kommet til Norges største havn. Dessuten bør området innredes mer praktisk i forhold til innsjekking og mottakelse. Møterommene skal kunne benyttes til både store og små møter med ved å ha skyvedører som gjør det mulig å lage møterommene større. 4

12 Oslo Havn KF Side: 5 5 Forslag til alternative løsninger i Skur 38 Arbeidsgruppen har utarbeidet alternative forslag til endringer av Skur 38. Flere har blitt forkastet og gruppen har landet på 2 forslag som presenteres nærmere nedenfor. For å visualisere de 2 forslagene, ble sivilarkitekt Sindre Hakstad engasjert til å tegne ut alternativene. Hakstad har solid kompetanse med utforming av kontoreiendommer og benyttes i stor grad av Akershus Eiendom AS. På grunn av sin kompetanse har Hakstad til dels kvalitetssikret arbeidsgruppens forslag, og de 2 alternativene som det er konkludert med, vil i følge Hakstad gi en god løsning. Alternativene har fått følgende navn: Det effektive hovedsakelig cellekontorer Det åpne landskap kontorlandskap for alle 6 Nærmere beskrivelse av alternativene Det er ovenfor gitt en ovenfor gitt en oversikt over hvilke førende prinsipper som har blitt lagt til grunn. I tillegg har arbeidsgruppen arbeidet innenfor disse rammene: Det er behov for 70 arbeidsplasser til HAV og 20 arbeidsplasser til to datterselskap, hvor datterselskapene kan sitte adskilt. Dette gir ca 40 m² pr. ansatt Ansatte som skal flytte til Sjursøya er ikke tatt med i oversikten på 70 ansatte Trafikksentralen må være et eget atskilt rom på grunn av støy Server i 2 etasje skal ikke flyttes Det er ikke tatt stilling til hvor de ulike avdelingene skal være plassert eller hvem som skal disponere lagerfasiliteter Da kantinen benyttes av mange eksterne, bør denne fortsatt være i 1. etasje slik at utenforstående ikke lett kommer inn i arbeidssoner. Kantinen er like stor som dagens kantine, og kan bli større ved å benytte tilstøtende møterom Kort beskrivelse av alternativene: Forslag som er fremkommet i prosjekt «Resepsjon Skur 38» er ivaretatt i begge alternativene Begge alternativene legger opp til at eksterne møter holdes i 1. etasje. Øvrige møterom er forbeholdt interne møter HAVs arbeidsplasser skal være i 2. og 3. etasje. Et av forslagene innebærer hovedsakelig cellekontorer, mens det andre forslaget har åpent landskap Et alternativ beholder havnestyresalen i 4. etasje Begge datterselskapene skal enten få hver sin del av 4. etasje, eventuelt kan 1 datterselskap være i 1. etasje og det andre i 4. etasje Forslagene kan iverksettes i sin helhet, eller deler av forslagene kan iverksettes 5

13 Oslo Havn KF Side: 6 7 Konsekvens av oppussing Ansatte må i oppussingsperioden sitte trangt og kontor må deles Etasje 1 og 2 benyttes til arbeidsplasser samtidig som etasje 3 og 4 pusse opp Etasje 3 og 4 benyttes til arbeidsplasser samtidig som etasje 1 og pusse opp Oppussingen for to etasjer tar ca. 3 måneder, dvs. totalt 6 måneder for hele oppussingen For begge alternativene kan vi pusse opp uten at vi behøver å flytte ut av huset ISPS gjerdene på vestsiden av Skur 38 må flyttes dersom det blir uteservering utenfor UV rommet. Ihht opplysninger fra Maritim avdeling, er det ikke noe til hinder å flytte disse slik at vi opprettholder antall parkeringsplasser. Kostnadene for å gjennomføre oppgraderingen antas å være i størrelsesorden kr mill 6

14 Oslo Havn KF Side: 7 8 Det effektive hovedsakelig cellekontorer I dette alternativet er følgende lagt til grunn: 1.etasje 10 arbeidsplasser i team, 1 stillerom, 2 store møterom og 3 mindre møterom Ved å sette inn dør med utgang fra UV-møterom kan dette rommet utenom arbeidstid benyttes som cafe, hvor de som driver kantinen også kan drive cafe på kveldstid og i helgene. Cafegjester har ikke tilgang innover i lokalene, toalett i tilstøtende gang benyttes til cafegjester. Kantinen er fortsatt i 1 etasje med utvidelse mot nord og mulighet for å åpen dør til tilstøtende møterom Det settes inn en glassdør som stenger av for videre inngang i til trappen og heisen Bord settes opp til høyre når man kommer inn for innregistrering Det er to store møterom i inngangssone uten tilgang til resten av bygget Det er to store garderober til ansatt med dusj og toaletter Det ene datterselskap holder til mot syd 2.etasje 14 arbeidsplasser i team, 23 kontorer, totalt 37 arbeidsplasser, 2 stillerom og 2 møterom 2 sosiale møteplasser rett innenfor trappeoppgangen Møterom i tilknytning til trappeoppgangen Serverrom i midtsonen Havnedirektør har sitt kontor i tilknytning til det ene møterommet Cellekontorer mot sør og nord Åpent landskap mot øst og vest Stillerom i tilknytning til begge åpne landskapene 3.etasje 19 arbeidsplasser i team, 22 kontorer, totalt 41 arbeidsplasser, 1 stillerom og 2 møterom 2 sosiale møteplasser rett innenfor trappeoppgangen Møterom i tilknytning til trappeoppgangen Trafikksentralen slik som den er i dag Åpent landskap i ene hjørnet mot vest Kun cellekontorer mot nord To kontorer med flere arbeidsplasser mot sør 4.etasje 12 arbeidsplasser i team, 3 kontorer, totalt 15 arbeidsplasser, 2 stillerom og 2 møterom 1 sosial møteplass rett innenfor trappeoppgangen og 1 møteplass mot nord Havnestyresalen som i dag Åpent landskap mot øst med 12 arbeidsplasser - plass til datterselskap To stillerom i tilknytning det åpne landskapet 7

15 Oslo Havn KF Side: 8 8

16 Oslo Havn KF Side: 9 9

17 Oslo Havn KF Side: 10 10

18 Oslo Havn KF Side: 11 11

19 Oslo Havn KF Side: 12 9 Det åpne landskap kontorlandskap for alle 1.etasje 0 arbeidsplasser, 2 store møterom og 3 mindre møterom Havnestyresalen mot øst, kan utvides med tilstøtende møterom Ved å sette inn dør med utgang fra UV-møterom kan dette rommet utenom arbeidstid benyttes som cafe, hvor de som driver kantinen også kan drive cafe på kveldstid og i helgene. Cafegjester har ikke tilgang innover i lokalene, toalett i tilstøtende gang benyttes til cafegjester. Kantinen er fortsatt i 1 etasje med utvidelse mot nord og mulighet for å åpen dør til tilstøtende møterom Det settes inn en glassdør som stenger av for videre inngang i til trappen og heisen Bord settes opp til høyre når man kommer inn for innregistrering Det er to store møterom i inngangssone uten tilgang til resten av bygget Det er to store garderober til ansatt med dusj og toaletter 2.etasje 36 arbeidsplasser i team, 8 stillerom og 2 møterom 2 sosiale møteplasser rett innenfor trappeoppgangen Møterom i tilknytning til trappeoppgangen Serverrom i midtsonen 3.etasje 36 arbeidsplasser i team 8 stillerom og 2 møterom 2 sosiale møteplasser rett innenfor trappeoppgangen Møterom i tilknytning til trappeoppgangen Trafikksentralen adskilt med eget rom 4.etasje 2 teamsoner, med henholdsvis 12 arbeidsplasser og 8 arbeidsplasser, 1 kontor, totalt 20 arbeidsplasser, 2 stillerom mot sør og 1 stillerom mot vest og 2 møterom 1 sosial møteplass rett innenfor trappeoppgangen og 1 møteplass mot nord 12

20 Oslo Havn KF Side: 13 13

21 Oslo Havn KF Side: 14 14

22 Oslo Havn KF Side: 15 15

23 Oslo Havn KF Side: 16 16

24 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 55/13 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Maritim avdeling Jens Petter Christensen Dato: Saksnummer: 2013/138 Arkivref: 2313/2013 Sak: Høring av losutvalget NOU Saken gjelder: Losordningens omfang, organisering og regelverk. Saken behandles i havnestyret iflg.: Saken er til høring fra Fiskeri- og Kystdepartementet. Saken har prinsipielle sider som kan ha betydning for Oslo Havn KF og følgelig skal behandles i havnestyret. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Framtidig innretning av lostjenesten kan ha positiv virkning for Oslo Havn KF ved at befraktere over Oslo havn får reduserte utgifter. Budsjettmessige forhold: Ingen Havnedirektørens vurderinger: Høringsuttalelsen i forbindelse med NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet, representerer Oslo Havn KF sitt syn ved at vi, gitt utredningens forslag, kan bedre konkurransevilkårene for sjøtransporten over Oslo havn. Havnedirektørens forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til høringsuttalelsen i forbindelse med NOU 2013:8. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Øystein Nomerstad fung. direktør maritim avdeling Vedlegg:

25 Oslo Havn KF Side: 2 1 Med los på sjøsikkerhet

26

27 Med los på sjøsikkerhet Innhold Bakgrunn... 2 Når er bruk av los nødvendig for å opprettholde dagens sjøsikkerhetsnivå?... 2 Når kan vi, særlig i lys av den teknologiske utviklingen, men også på grunn av andre hjelpemidler, oppnå et tilfredsstillende sjøsikkerhetsnivå gjennom rimeligere virkemidler enn los?... 2 Hvordan kan lostjenesten bli mer brukervennlig/rimelig?... 2 Hvordan bør lostjenesten organiseres?... 3 Hvordan kan kostnadene for losordningen reduseres?... 3 Forenkling av farledsbevisordningen... 4 Endring av losplikten for passasjerfartøy fra 24 meter til 50 meter... 4 Nedleggelse av losstasjoner... 4 Behov for færre loser... 4 Reduksjon av losgebyrer... 4 Sjøtrafikksentraler... 4 Konklusjon:

28 Bakgrunn Oslo Havn KF arbeider systematisk for å realisere politiske målsetninger om mer transport sjøveien. Oslo Havn KF har som en av landets fem nasjonalt utpekte havner ambisjon om å få trafikken over havna frem mot 2030 med en økning på hhv. 50 % på godssiden og 40 % på passasjersiden (jmfr. Havneplan ). For å være konkurransedyktig mot alternative transportformer er kostnadseffektivitet et sentralt punkt. Kostnadene forbundet med los representerer eksempelvis for cruiseskip ca. 70 % av de totale kostnadene for å gå inn til Oslo havn. Endringer i dagens lossystem som innebærer lavere kostnader for skipsfarten vil dermed virke positivt for sjøtransportens konkurransekraft. Forskrift av 23. desember 1994 nr om plikt til å bruke los i norske farvann (lospliktforskriften), som regulerer hvilke fartøy som er lospliktige, gjennomgikk en omfattende revisjon i I denne forbindelse ble også losavgiftsystemet noe justert. Dette er bakgrunn for at losordningen gjennomgås i NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet. Når er bruk av los nødvendig for å opprettholde dagens sjøsikkerhetsnivå? Det vil alltid være en viss fare for at ulykker skjer, men det er sider ved disse farene som kan fokuseres spesielt. Dagens teknologi er god nok til at losplikten kan reduseres og NOU en peker i den retningen, ved at den skiller mellom drift og forvaltning. I dag kan losordningen være preget av personlige oppfatninger, noe som svekker tilliten til hele ordningen. En samlet forvaltning av losordningen for hele Norge vil føre til at ordningen praktiseres mer ensartet langs hele kysten, og gjøre det enklere for sjøtransportnæringen å forholde seg til losregelverk. Vi nærmer oss en grense hvor teknologi i større grad kan overta for losing, men har samtidig respekt for at den risikoreduserende effekten av teknologiske tiltak, ikke bidrar til en reduksjon av sjøsikkerhet i en slik grad at det ene og alene bare kan ha teknologi. Når kan vi, særlig i lys av den teknologiske utviklingen, men også på grunn av andre hjelpemidler, oppnå et tilfredsstillende sjøsikkerhetsnivå gjennom rimeligere virkemidler enn los? På sikt vil vi anta at teknologi og utbedring av ledene kan føre til endringer av dagens losordning. Et samspill mellom trafikksentraler og økt bruk av ECDIC kombinert med AIS vil innebære at sjøsikkerheten kan i fremtiden bringe frem losendringer. Utdanningen av navigatørene til sjøs er i dag så god at de fleste kan håndtere et større skip i de fleste farleder og legge til kai. I Oslo ser vi dette ved at ferjeselskapene har navigatører som fortløpende har tatt farledsbevis, og som kan håndtere skip inn og ut av Oslofjorden uten problemer eller uhell. Dette styrker også behovet for å forenkle og utvide farledsbevisordningen. Oslo Havn KF stiller seg positiv til den farledbevisordningen som NOU en presenterer. Hvordan kan lostjenesten bli mer brukervennlig/rimelig? For Oslo Havn`s kunder vil kostnadene ved bruk av los være et betydelig moment og kanskje avgjørende for om Oslo havn blir valgt som anløpssted. 2

29 For Oslo havn vil det bety at losingstiden vil gå ned og det vil ha betydning: Losbordingsfelt Nautiske mil tid Færder 59 4 timer Bastøy 33 2,5 timer m/nedslakking Ved flytting av losbordingsfeltet fra Færder til Bastøy, vil det kunne oppnås en mere effektiv tjeneste, behov for færre loser og dermed reduserte utgifter for Kystverket. Hvis bording til Slagen opprettholdes på Færder, bør det vurderes å sette ut tilbringertjenesten på konkurranse i markedet. For øvrig støtter Oslo Havn KF utvalgets anbefaling om og i mye større grad anbudsutsette tilbringertjenesten. Videre støtter Oslo Havn KF at grensen for losplikten for passasjerskip heves fra 24 meter til 50 meter. Oslo Havn KF mener det er helt urimelig at mindre båter som driver chartervirksomhet i Oslofjorden skal omfattes av losplikt. 50 meters grensen vil spare Kystverket for mye arbeid med utstedelse av farledsbevis og vil således gi kostnadsbesparelse for skipstrafikken. For alle mindre fartøyer som i dag driver charter i Oslofjorden, er farledsordningen utsatt til Det er derfor viktig at en iverksetting av 50 meters grensen avklares raskt slik at krav om farledsbevis ikke innføres for denne båtkategorien. Oslo Havn KF støtter videre utvalgets forslag om at korte og sikkerhetsmessig uproblematiske forflytninger i havn unntas fra losplikt. En slik endring vil l bidra til å redusere det totale behovet for los og dermed redusere kostnader forbundet med losordningen. Hvordan bør lostjenesten organiseres? Oslo Havn KF mener at de forslagene som flertallet i losutvalget når det gjelder tydelig skille mellom forvaltningsoppgaver (medregnet myndighetsutøvelse, tilsyn, og kontroll) og operativ drift. En slik organisering vil bidra til å gjøre næringen mere kostnadseffektiv og dermed konkurransedyktig i tråd med politiske målsetninger. Vi ser at losstasjoner ikke er omtalt i utredningen. For Oslofjordens vedkommende er det to losstasjoner hvor det ikke foregår bording av los med båt, henholdsvis Oslo og Drammen. Disse stasjonene mener vi kan legges ned pga. organiseringen av losressursene. De foreslåtte ordninger vil gi en økning i returlosinger. Dette fører til at antall loser vil måtte reduseres som en konsekvens av de foreslåtte tiltak. Hvordan kan kostnadene for losordningen reduseres? I dag er kostnadene forbundet med los estimert til å være ca. kr 750 mill. i Norge. Forslagenes verdi er vanskelig å estimere, men Oslo Havn KF støtter utvalgets antagelser om at forslagene i utredningen vil medføre reduksjon av kostnadene på mange felt og dermed bidra til å redusere næringens utgifter betydelig. Hvor mye gjenstår å se og effekten kan først måles når tiltakene er gjennomført og har fått satt seg. 3

30 Utredningen har en mangel ved at den ikke relaterer de norske kostnadene i forhold til våre naboland og handelspartnere. Forenkling av farledsbevisordningen En forenkling i farledsbevisordningen kan være positivt for Oslo havn. Forenklingen kan føre til at flere velger å ta farledsbevis, slik at det totale losingsbehovet av den grunn vil reduseres. Endring av losplikten for passasjerfartøy fra 24 meter til 50 meter Både administrative besparelser og besparelser for det enkelte fartøy er positivt, at fartøyet er underlagt, men viktig at denne ordningen blir raskt avklart. Nedleggelse av losstasjoner Vil bety at utgiftene for disse lokasjonene reduseres. Dette må imidlertid ses i sammenheng med ny administrativ organisering av lostjenesten jmfr. kap at de tre losformidlingskontorene foreslås slått sammen, er også positivt totalt sett. Behov for færre loser Tiltakene som skisseres vil helt klart gi en reduksjon i antall loser og dermed kostnadsbesparelser. Korte og uproblematiske forflytninger i havn uten los er også en riktig anbefaling fra utvalget. Utvalget kunne synliggjort kostnadene forbundet med en los, slik at senere estimater om hvilken besparelse færre loser vil utgjøre, lettere kunne ha blitt synliggjort. Et grunnleggende premiss er imidlertid at sikkerheten er ivaretatt tilstrekkelig ved bortfall av losing. Oslo Havn KF mener det er viktig at det kontinuerlig vurderes om farledsutbedringer eller teknologisk utvikling bør få konsekvenser for omfanget av losplikt. Reduksjon av losgebyrer I utvalgets mandat var det lagt opp til at utvalget skulle forholde seg til at tjenesten skulle være 100 % brukerfinansiert. Oslo Havn KF mener at det bør vurderes om staten skal ta en andel av kostnadene for lostjenesten for å bidra til sjøtransporten konkurransevilkår, men registrerer at det ligger utenfor utredningens ramme. Oslo Havn KF mener at kostnadene må knyttes til faktisk bruk av los. Omleggingen av lospliktforskriften som hadde ikrafttredelse har hatt betydning for de største fartøyene som anløper Oslo havn, men vi er usikker på om omleggingen av provenyfordelingen totalt sett har ført til en reduksjon i losutgifter for fartøyer som anløper Oslo havn. Omleggingen av losgebyrene den reviderte lospliktforskriften som ble implementert med virkning fra 1. januar 2011, har vakt en del reaksjoner. Et felles avgiftssystem for hele landet er et absolutt krav fra Oslo Havn KF, da regelverket rundt lostjenesten er lovpålagt og staten må kunne tilby samme tjeneste uansett hvor i landet denne skal utføres. Dagens praktisering av losplikt og losavgiftsystemet innebærer en kryssubsidiering mellom ulike landsdeler. Oslo Havn KF støtter utvalgets prinsipielle vurdering at kryssubsidiering som er en konsekvens av distriktshensyn bør dekkes av staten. Sjøtrafikksentraler En samlokalisering av sjøtrafikksentralene vil redusere kostnaden ved dette tilbudet, men tjenesten må innrettes for ytterligere å styrke sjøsikkerheten. 4

31 Konklusjon: En gjennomføring av forslagene i utredningen vil gi et klart skille mellom drift og forvaltning. Videre vil en smidig praktisering av losordningen og en kostnadsreduksjon for næringen fra dagens nivå på 750 mill. i årlige kostnader, til et beløp som kan ligge langt under denne summen virke positivt for sjøtransporten. Hva den endelige sluttsummen vil være, er vanskelig å estimere, da tallgrunnlag for de tiltakene som foreslås ikke er beregnet. Oslo Havn KF legger til grunn at det vil bli gjennomført en grundigere utredning av kostnadsbesparelser knyttet til de foreslåtte tiltakene. Vi mener også at den norske losordningen må vurderes i forhold til andre lands praktisering og finansiering. Det er også sentralt at en effektivisering av lostjenesten sees opp mot sjøtransportens konkurransekraft, og mot konkurrerende transportformer. Gitt at det er en ambisjon at mer gods fraktes på sjøen, så er reduksjon av losutgifter et middel for å nå dette målet. Oslo Havn KF imøteser de tiltak som er foreslått i utredningen, og ser at en forenkling både for staten(kystverket) og skipsfartsnæringen er positiv. Vi vil sterkt poengtere at de utredninger som foreslås igangsatt også blir iverksatt, da alle fakta rundt dages losordning må være styrende for hvordan losordningen skal innrettes i fremtiden. 5

32 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 56/13 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Maritim avdeling Jens Petter Christensen Dato: Saksnummer: 2012/42 Arkivref: 2185/2013 Sak: Søknad om dispensasjon fra fartsbestemmelsene i Oslo havn Saken gjelder: Søknad fra Oslofergene AS, på vegne av et ønske fra Ruter AS, om dispensasjon fra fartsbegrensning i Oslo kommunes sjøområde for øyfergene. Dette kommer i forbindelse med endring av terminalområde fra Vippetangen til Rådhusbrygge 4. Det søkes om å kunne seile med inntil 8 knop i 5 knops sjøområde. Saken behandles i havnestyret iflg.: Forskrift om fartsbegrensning på sjøen innen Oslo havn 4. Forskriften sier følgende om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommunes sjøområde: «For rutegående fartøyer kan havnestyret, etter skriftlig søknad dispensere fra fartsbegrensning fastsatt i medhold av denne forskriften». Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Ingen Budsjettmessige forhold: Ingen Havnedirektørens vurderinger: Det er vanskelig å gi dispensasjon fra 5 knops grensen for disse fartøyene på Oslo havn på grunn av bølger/skadesjø som oppstår. Øyfergene har en skrogform som gjør at disse vil lage større sjø med en økning av farten fra 5 til 8 knop. Dette forårsaker bølger/skadesjø i et mer trafikkert sjøområde. En økning av antall fartøyer i Oslo havn som seiler med inntil 8 knop, vil også påvirke sikkerheten i sjøområdet. I sjøområdet hvor ny øyfergeterminal vil komme, vil også anløpsfrekvensen av fergetrafikk øke betraktelig i forhold til i dag. Det vil derfor ikke være forsvarlig å gi fartøyer som lager nevneverdig bølger/skadesjø, dispensasjon ut over forskriften.

33 Oslo Havn KF Side: 2 Havnestyret har tidligere gitt dispensasjoner til andre fartøyer som ikke lager nevneverdig sjø ved fart inntil 8 knop. Havnedirektørens forslag til vedtak: Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommunes sjøområde kan gi åpning for dispensasjon, når et fartøy går i rutetrafikk, til å seile med inntil 8 knops fart innenfor 5 knops sjøområdet. Etter en faglig vurdering i forhold til dagens øyfergeflåte og sikkerheten i aktuelt sjøområde, gis det ikke dispensasjon for dagens øyferger. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Øystein Nomerstad fung. maritim direktør Vedlegg: 1 Søknad

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.11.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantina, skur 38 fra kl. 15.30. Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre (fratrådte møte

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-76/2008 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Rune HauklandPaal Waage Dato: 06.10.2008 Saksnummer: 2008/212 SAK: Generelle vilkår for

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-3/27 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen, Personalseksjonen Saksbehandler: Elin Gudmundsen Arkivkode: 41.9 Saksnummer: 25/153 Dato: 11.1.27

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Ole Kristian Knapp (fratrådte møte under behandling

Detaljer

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Anne-Grethe Sørlie,

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 03/10 Havnestyre 04.02.2010 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Paal Waage Dato: 21.01.2010 Saksnummer: 2007/204 Sak: OSLO

Detaljer

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-62/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 SAK:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Styremøte nr 01/15 Disse møtte: Stig Rune Oldeide - Havnestyrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune Jon Olav Kvamme - Stryn Kommune Per Rune Vereide - Gloppen Kommune

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Knut Roger Andersen, Hilde

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen,

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-12/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 27.03.2008 Saksnummer: 2004/203 SAK: Konstituering av

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Beate Svenningsen (nestleder), Lise Grette, Ole

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 26/2008 31/2008 Fra kl.: Til kl.: 09.00 12.15 Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes(nestleder), Torild Jørgensen, Jan-Erik

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 22. juni 2006 Protokoll fra havnestyrets møte 22. juni 2006 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 22. juni 2006 Protokoll fra havnestyrets møte 22. juni 2006 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (fratrådte møtet under behandling av sak

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Pål

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede:

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede: Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V-63/2008 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Strategi- og utredningssjef Per Gisle Rekdal Dato: 28.08.2008 Saksnummer: 2008/249 SAK:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Solta båthavn/kapelløya/høllen brygge Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Havnestyresak nr. V-22/2009 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.04.2009 Saksnummer: 2009/128

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 65/11 Havnestyre 19.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Terminalavdelingen/Eiendomseksjonen Saksbehandler: Gjertrud Melhus Dato: 04.10.2011 Saksnummer:

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 25/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR Kongensgate 14 OSLO SENTRUM MODERNE KONTORLOKALER Fakta om eiendommen Kongensgate 14 Ledig utleieareal: 5. etasje: 750 kvm Minimum utleieareal: 750 kvm Ledig fra: Lokalene fraflyttes medio 2011 Megler:

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.04.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 24.11.2010 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. (jf. vedtak om Tromsø

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-36 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010 Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Detaljer

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07 Utvalg Driftsstyret 09.08.2007 Bystyret 23.08.2007 Driftsstyret Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN NY FORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Vedlegg Bakgrunn for saken: Politiet i Agder har bedt kystkommunene

Detaljer

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 Undersøkelsen er utført av Amland Reiselivsutvikling v/trond Amland på oppdrag av Cruise Norway AS, Cruise

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 28.09.2006 Protokoll fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 28.09.2006 Protokoll fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Hilde Barstad, Anne-Grethe Sørlie, Per Mauritz Hanssen

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 58/11 Havnestyre 19.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan- og utbygging Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Erik Bratlie (leder) Andreas Halvorsen (nestleder) Kari Bruun Jens Bruun Tilagawaty Sanmuganathan Håkons vei 45 B, 1470 Lørenskog Mobil: 478 66 610 Øvre Grønlivei 10, 1472 Fjellhamar Mobil: 924 09 617

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 19.03.2015 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen i 1. etg, skur 38, fra kl. 15.30. Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Saknr. 27/12 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.4.2012

Saknr. 27/12 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.4.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 27/12 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.4.2012 SAK 27/12 TILBUD OM KJØP AV EIENDOM VED DRAMMEN

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 10.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ole Marius Grønlien, Tormod

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte. Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/912 2013/00757-4 008 17.04.2013 Høringssvar forskrift om bruk av vannscooter 1. Innledning Vi viser

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Hovedmenyen i Spekter Online

Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online Hovedmenyen i Spekter Online består av søknadsmenyen og verktøymenyen som du kan benytte til å beregne et leietilbud ut til kunden. På de påfølgende sidene finner du en detaljert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Høring av endringer i pasientskadeloven og enkelte andre lover og foprskrifter - omorganisering i sentral helseforvaltning

Høring av endringer i pasientskadeloven og enkelte andre lover og foprskrifter - omorganisering i sentral helseforvaltning HELSE 0 VEST i'!\/iut T,,r».j'f } l 3 L';; 5*! '20:? I Helse- og omsorgsdepartementet ~53 Postboks 8011 Dep D58; ;k_.m,,;m_,. f 00300510 r ~ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2015/1957-11729/2015

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 370 kvm BTA. i 4 etasje 674 kvm BTA. i 3 etasje 01.05.2016 Eller etter nærmere avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 1. mars 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 1. mars 2007 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 1. mars 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 1. mars 2007 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (fratrådte møte etter behandl. sak 24/07),

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Barne- og Ungdomsrepr: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 1/2013 Møtedato: 13.02.2013 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 16:00 MOSS HAVNESTYRE 2011 2015 MEDLEMMER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien

Detaljer

ORIENTERING OM OSLO HAVN KFS ARBEID MOT KORRUPSJON OG MISLIGHETER

ORIENTERING OM OSLO HAVN KFS ARBEID MOT KORRUPSJON OG MISLIGHETER Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. 01/2008 Saksbehandlende avdeling: Personalseksjonen Saksbehandler: Elin Gudmundsen Dato: 25.01.2008 Saksnummer: 2006/274 ORIENTERING OM OSLO HAVN KFS ARBEID

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad : Tor Egil Klufthaugen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Det var da et forferdelig langt tidsperspektiv! 3 Oslo Havneplan 2013 2030 Mål for utviklingen av havneområdene Vi har lange kontrakter!

Detaljer

Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse. Drift av øytrafikken i Oslo. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01

Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse. Drift av øytrafikken i Oslo. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01 Drift av øytrafikken i Oslo Havnebasseng Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Versjon 1.01 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 2 2. Vedlikehold... 2 3. Opplagsplass for båtene... 32 4. Ny terminal... 3 5. Beskrivelse

Detaljer