Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter"

Transkript

1 EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomsledere Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu

2 Innhold 4 Gruppeutveksling Internasjonal utveksling mellom ungdomsgrupper. For ungdom år. 6 Ungdomsinitiativ Ungdomsgrupper setter i gang egne prosjekter lokalt eller internasjonalt. For ungdom år. 7 Demokratiprosjekter Prosjekter om ungdoms medvirkning. For ungdom år. 8 Europeisk volontørtjeneste Ungdom år jobber frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa. 10 Opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomsledere Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom. 11 Ungdomspolitiske møter Seminarer om europeisk ungdomspolitikk. For ungdom år. 12 Søknadsfrister og kontakt

3 Aktiv ungdom Aktiv ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Foto: Hanne Hvattum Aktiv ungdom-programmet gir unge mennesker anledning til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter ved å ta ansvar og skape egne prosjekter. Programmet støtter prosjekter for ungdom og de som jobber med ungdom. Målgrupper for Aktiv ungdom Ungdom år De som jobber med ungdom Formålet med Aktiv ungdom Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltagelse og samfunnsengasjement Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet Ikke-formell læring Ikke-formelle læringsprosesser er et alternativ og supplement til det formelle skolesystemet. Ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltagelse og er derfor nært knyttet opp mot ungdoms egne behov, ønsker og interesser. Utvikling og økt kompetanse for den enkelte er et uttalt mål. Læringen gjennomføres med andre metoder og i andre former enn i det formelle skolesystemet. Kjennetegn ved ikke-formell læring: Finner sted utenfor det ordinære skolesystemet Krever frivillig og aktiv deltagelse Skjer i situasjoner og miljøer der læringen ikke nødvendigvis er hovedaktiviteten Hvilke land er med i programmet? EU-land, EØS-land og søkerlandet Tyrkia er regnet som programland i Aktiv ungdom. Dette utgjør til sammen 31 land. Ettersom Norge ikke er medlem av EU, må internasjonale prosjekter inkludere en partner i et EU-land. Utsatt ungdom en prioritert gruppe Ungdom med spesielle utfordringer er en prioritert gruppe i Aktiv ungdom. Spesielle utfordringer er i denne sammenheng definert som: Unge med funksjonshemming Arbeidsledige og ungdom med avbrutt skolegang Ungdom i risikosonen på grunn av rusmisbruk, psykiske lidelser eller vanskelig sosioøkonomisk bakgrunn Ungdom med færre muligheter på grunn av minoritetsbakgrunn

4 Gruppeutveksling Ungdomsgrupper får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper i andre europeiske land Dere blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer. Ungdom skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av utvekslingen. Tema for utvekslingen bestemmer dere selv. Målgruppe Ungdom år Kriterier for å få støtte Samarbeid med en eller flere ungdomsgrupper fra andre land i Europa. En gruppe fra et EU-land må være med på utvekslingen. Utvekslingen skal vare 6-21 dager. Minimum 16 og maksimum 60 ungdommer kan delta i prosjektet, begge eller alle grupper medregnet. Hva kan vi få støtte til? Gruppen som reiser ut kan få: 70 prosent av reiseutgifter Støtte til planleggingsbesøk Fast sum til forberedelser Ekstra støtte til deltakere med spesielle behov Gruppen som tar imot besøk kan få: Faste dagsbeløp per deltaker til kost og losji Fast sum til aktiviteter Fast sum til forberedelser Ekstra støtte til deltakere med spesielle behov Det er positivt, men ikke obligatorisk, at gruppene drar på gjenbesøk til hverandre. Hvilke land kan vi samarbeide med? Dere kan samarbeide med EU-land, EØSland og søkerlandet Tyrkia. Samarbeidet må alltid inkludere et EU-land. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs naboregioner. Retningslinjene for samarbeid med disse regionene finnes på nettsiden aktivungdom.eu. «Det er den beste opplevelsen jeg har hatt!» Linda 17 år «Først var jeg redd for å snakke engelsk, for læreren min har alltid sagt at jeg snakker dårlig engelsk. Jeg har blitt mye bedre nå, og har mer selvtillit. Skulle ønske læreren min kunne se meg nå!» Lisa, 19 år «De andre visste ikke så mye om Norge fra før. Men jeg visste jo ikke så mye om Ungarn heller. Men nå kan jeg masse! Vi er ikke så forskjellige som jeg trodde.» Magnus 15 år «Jeg ble bedre kjent med meg selv. Det er lettere å bli kjent med nye mennesker.» Helge 18 år

5 Foto: Sigrid Smith-Tønnessen På utveksling blir man kjent og samarbeider tross kulturforskjeller og ulike språkkunnskaper. Det er utfordrende og annerledes, men mest av alt veldig morsomt.

6 Ungdomsinitiativ Ungdomsgruppe på minst fire personer gjennomfører et prosjekt basert på egne ideer Foto: Richard Eriksen Gjennom Ungdomsinitiativ kan dere sette egne ideer ut i livet. Å ta ansvar og stable et eget prosjekt på beina lærer deg mye du ikke kan lære på skolen. Det ser også bra ut på CV-en. Formålet med Ungdomsinitiativ er å fremme ungdoms initiativ, tiltakslyst og kreativitet. Målgruppe Ungdom år Kriterier for å få støtte Minimum fire personer år Prosjektet skal vare 3-18 måneder Prosjektet må ha en europeisk dimensjon Ungdomsinitiativ = Ungdomsstyrt Prosjektet skal startes, styres og gjennomføres av ungdom selv. Ungdom under 18 år må ha en voksen veileder som kan gi råd og hjelp, men dere skal likevel drive prosjektet selv. Prosjektet kan handle om nesten hva som helst, men må være av interesse for dere som ungdom og for lokalsamfunnet. Dere må ha et klart mål med prosjektet og en plan for hvordan dere skal oppnå dette målet. Hva kan vi få støtte til? Maksimalt støttebeløp er Euro, tilsvarende ca kroner. Støtten gis primært til aktiviteter i prosjektet og ikke til kostbart utstyr. Internasjonale ungdomsinitiativ kan i tillegg få støtte til 70 prosent av reisekostnader. Hvilke land kan vi samarbeide med? Dere kan samarbeide med EU-land, EØSland og søkerlandet Tyrkia. Samarbeidet må alltid inkludere et EU-land. Eksempler på tidligere prosjekter Ungdomsgruppe i Tromsø startet opp kulturavisen Grus Ungdommer med utviklingshemming i Gjøvik satte i gang kurs om følelser, vennskap og kjærlighet Ungdomsgruppe i Bergen laget lokal miljøkampanje som fikk nasjonal oppmerksomhet. Lokalt eller internasjonalt Prosjektet kan ha aktiviteter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Dere kan også samarbeide internasjonalt med en eller flere ungdomsgrupper i Europa. Ved internasjonalt samarbeid må minst ett EU-land være med i prosjektet.

7 Demokratiprosjekt For ungdom som vil samarbeide internasjonalt om politisk medvirkning for ungdom Demokratiprosjekter skal øke ungdoms aktive deltakelse i samfunnet på alle nivåer, fra lokalt til internasjonalt nivå. Dette gjøres ved å støtte forskjellige former for deltakelse i det representative demokratiet. Målgrupper Uformelle ungdomsgrupper år Frivillige organisasjoner Lokale, regionale eller nasjonale myndigheter Eksempler: ungdomsråd, ungdommens fylkesting, kommuner, ungdomsorganisasjoner. Formål Fremme ungdoms deltakelse og medvirkning Starte aktiviteter som skaper dialog mellom offentlige myndigheter og ungdom Bringe ungdom nærmere de politiske beslutningsprosessene Utvikle en dialog som inkluderer ungdom som ikke er med i organisasjoner Identifisere og overvinne hindre som begrenser enkelte ungdomsgruppers deltakelse i demokratiet Utvikle mekanismer som oppmuntrer all ungdom til å delta i beslutningsprosesser Kriterier for å få støtte Ungdommene i prosjektet skal være mellom 13 og 30 år To grupper i Norge samarbeider med to grupper i et annet europeisk land Prosjektet må ha minst 16 deltakere til sammen Prosjektet skal vare 6-18 måneder Hva kan vi få støtte til? Dere kan få støttet opp til 60 prosent av totalbudsjettet for prosjektet. Det maksimale støttebeløpet er Euro, tilsvarende ca kroner. Støtteberettigede utgifter inkluderer utgifter til reise, kost og losji, organisering av konferanse, publisering, utsendelse samt andre utgifter knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Hvilke land kan vi samarbeide med? Dere kan samarbeide med EU-land, EØSland og søkerlandet Tyrkia. Samarbeidet må inkludere et EU-land.

8 Europeisk volontørtjeneste Ungdom mellom 18 og 30 år reiser ut og jobber frivillig i et lokalt prosjekt i Europa Offentlige instanser og ikke-kommersielle organisasjoner tar imot og/eller sender ut unge som jobber frivillig. Målgruppe: Ungdom år Offentlige tiltak og ikke-kommersielle organisasjoner Alle kan bli volontør Volontørprosjektene foregår i ikkekommersielle organisasjoner eller offentlige tiltak. Du kan jobbe med blant annet barn, ungdom, eldre, miljøvern, kultur, media og idrett. Oppholdet varer mellom to og tolv måneder. Kortere opphold ned til to uker er mulig for ungdom med spesielle behov. Volontørtjenesten er gratis. Volontøren får dekket reise, mat, bolig, språkopplæring og lommepenger. Ungdommene skal ha en positiv innstilling og et ønske om å gjøre en innsats i prosjektet. Det stilles ingen krav til utdannelse eller erfaring. Alle som ønsker å reise ut har selv ansvar for å etablere kontakt med en senderorganisasjon. Mange tar kontakt med lag eller foreninger de er eller har vært aktive i tidligere. Noen bruker videregående skole eller folkehøgskolen de går på. Kommuner er ofte interessert i å være senderorganisasjon. Senderorganisasjon Alle frivillige organisasjoner og offentlige tiltak kan sende ut volontører. Ved å være senderorganisasjon bidrar dere til å gi ungdom i Norge anledning til å jobbe frivillig i et annet land i Europa. Senderen forplikter seg til å bistå ungdommen med å finne et ledig volontørprosjekt, holde kontakten med volontøren når han/hun er i utlandet og skrive en sluttrapport når volontøren returnerer. Godkjenning av senderorganisasjoner skjer fortløpende og har ingen søknadsfrist. Sender- og vertsorganisasjon blir enige om hvem som skal søke om finansiering av aktiviteten. Hvor mye får senderorganisasjonen i støtte? Senderorganisasjoner mottar ca kroner i støtte per volontør. Vertsorganisasjon Alle frivillige organisasjoner og offentlige tiltak kan ta imot volontører. Som vert for en volontør fra Europa får dere en unik sjanse til å få verden nærmere og til å tenke nytt rundt organisasjonens aktiviteter. Dere får mulighet til å sette i gang nye aktiviteter og gi ungdommer og lokalmiljøet nye impulser. Vertsorganisasjonen skal sørge for varierte og lærerike oppgaver, faglig og personlig oppfølging og kost og losji. Hvor mye får vertsorganisasjonen i støtte? Vertsorganisasjonen mottar ca kr i støtte per måned volontøren jobber i prosjektet. Støtten skal ikke fullfinansiere oppholdet for vertsorganisasjonen. Å ta imot en volontør vil ofte koste noe mindre enn å ha en sivilarbeider. Hvilke land kan vi samarbeide med? Dere kan samarbeide med EU-land, EØSland og Tyrkia. Samarbeidet må alltid inkludere et EU-land. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs naboregioner. Retningslinjene for samarbeid med disse regionene finnes på nettsiden aktivungdom.eu.

9 Foto: Richard Eriksen Er du klar for Europa? Som volontør får du arbeidserfaring og kulturkompetanse, i tillegg til et uforglemmelig opphold. «Jeg ville se og oppleve noe som var annerledes.» Kristine (23) dro til Slovenia for å jobbe med barn og ungdom. Aetat Sandefjord var senderorganisasjon. «Volontøroppholdet i Italia skaffet meg traineestilling ved den norske ambassaden i Roma.» Språkkunnskap og annen erfaring fra et informasjonssenter i Italia hjalp Pål (24) videre i karrieren. Hagaløkka fritidsklubb i Asker var senderorganisasjon. «Dette er en unik sjanse til å tilegne seg kunnskaper om hvordan det er å være ung i en annen kultur enn den norske.» Maja (19) dro til Belgia for å jobbe ved et ungdomshus. Ungdomshuset Tvibit i Tromsø var senderorganisasjon. «Å sende ut en volontør til Europa er helt i tråd med våre ambisjoner om å oppfordre ungdom til å reise, oppleve nye kulturer samtidig som de gjør noe for andre.» Finn Gabrielsen, rektor ved St. Olavs videregående skole. «For oss er det viktig å ha utenlandske volontører for å få inn friskt blod, nye tanker og ideer til aktiviteter. De unge volontørene får god kontakt med beboerne her, de blir deres venner. Prosessen går to veier, ved at volontørene bærer med seg lærdommen herfra videre i livet.» Adrian Bowden, Solborg bo- og arbeidsfellesskap for utviklingshemmede.

10 Opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomsledere Støtte til opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom Formålet er økt kompetanse og bedre europeisk samarbeid innen ungdomsarbeid. Gjennom å samarbeide med en eller flere partnere i utlandet, kan din organisasjon eller arbeidsplass søke om støtte til flere typer opplæringsaktiviteter. Det er positivt, men ikke et krav, at opplæringen munner ut i nye Aktiv ungdom-prosjekter Målgruppe De som jobber med ungdom i ungdomsorganisasjoner eller i offentlig sektor. Frivillige organisasjoner, offentlige tiltak og uformelle ungdomsgrupper kan søke. Kriterier for å få støtte Avhengig av aktivitet. Det gis støtte til følgende aktiviteter: Hospitering: Kortvarig opphold hos samarbeidspartner for å utveksle erfaringer og lære gjennom aktiv deltakelse. Planleggingsbesøk: Kort møte mellom potensielle samarbeidspartnere for å undersøke og/eller forberede et potensielt internasjonalt prosjekt. Evalueringsmøte: Møte med internasjonale samarbeidspartnere for å evaluere tidligere møter, seminarer eller opplæringskurs. Seminarer: Gi deltakere mulighet til å møtes for diskusjon, erfaringsutveksling og teoretiske innspill rundt et valgt tema innen ungdomsarbeid. Opplæringskurs: Gi deltakerne kunnskaper og økt praktisk kompetanse for å styrke kvaliteten på ungdomsarbeidet generelt og/eller Aktiv ungdom-prosjekter spesielt. Nettverksarbeid: Aktiviteter for å etablere eller styrke allerede eksisterende nettverk på ungdomsfeltet. Hva kan vi få støtte til? Reglene varierer mellom aktivitetstypene. Reiseutgifter, faste dagsbeløp for kost og losji, aktiviteter, opplæringsutgifter etc. er støtteberettiget. Vertsorganisasjonen i landet der aktiviteten skal finne sted, sender inn søknad til sitt nasjonale kontor på vegne av alle partnerne i prosjektet. Hvilke land kan vi samarbeide med? Dere kan samarbeide med EU-land, EØSland og søkerlandet Tyrkia. Samarbeidet må alltid inkludere et EU-land. Det er også mulig å samarbeide med land i EUs naboregioner. Retningslinjene for samarbeid med disse regionene finnes på nettsiden aktivungdom.eu. Studietur: Kortvarig, organisert studietur for å gi innsikt i ungdomsarbeid og/eller ungdomspolitikk i et land. Partnerskapsbygging: Samle deltakere fra ulike land med det formål å utvikle nye prosjekter med et bestemt tema eller innenfor et bestemt delprogram. 10

11 Ungdomspolitiske møter Formålet med ungdomspolitiske møter er å styrke europeisk samarbeid på ungdomsfeltet gjennom dialog mellom ungdom og beslutningstakere Tema for seminaret skal være knyttet til europeisk ungdomspolitikk og/eller Aktiv ungdoms prioriterte tema: europeisk medborgerskap, ungdoms aktive deltakelse, kulturelt mangfold og sosial inkludering. Målgruppe Ungdom år Kriterier for å få støtte Ungdom, ungdomsarbeidere, ungdomsorganisasjoner og offentlige myndigheter kan delta Ungdommene som deltar må være år Minimum 60 deltakere Partnere fra minst fem programland (EU-land, EØS-land og Tyrkia) Seminaret kan vare 3-6 dager Prosjektets varighet er maksimum 9 måneder Vertsorganisasjonen i landet der seminaret skal finne sted, sender inn søknad til sitt nasjonale kontor på vegne av alle partnerne i prosjektet. Hvor mye kan vi få i støtte? Støtten fra Aktiv ungdom skal delfinanisere prosjektet. Støttebeløpet beregnes ut fra reelle kostnader og kan dekke opp til 60 prosent av de totale kostnadene for seminaret. Maksimalt støttebeløp er Euro, tilsvarende ca kroner. Foto: Vesle Daniel Internasjonalt samarbeid gir deg og din organisasjon inspirasjon og økt kompetanse i arbeidet med ungdom. 11

12 Søknadsfrister i Aktiv ungdom Det er fem søknadsfrister i året: 1. Februar 1. April 1. Juni 1. September 1. November Mer informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Foto: Hanne Hvattum EU-programmet Aktiv ungdom forvaltes i Norge av: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 8113 Dep 0032 Oslo Telefon: Faks: E-post:

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER FREMGANG OG UTVIKLING 2005 2010 Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Europeisk

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer