Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015"

Transkript

1 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap. Dette danner nye rammebetingelser for NILF som vi må ta hensyn til. Vi må styrke våre fagområder og profesjonalisere egen organisasjon slik at NILF kan bidra mest mulig positivt til det nye sammenslåtte instituttet. Vi skal legge grunnlaget for at det nye instituttet kan være nasjonalt ledende og internasjonalt konkurransedyktig på økonomisk og annen samfunnsvitenskapelig forskning, utredning og statistisk analyse innen våre fagområder. Fram til 1. juli 2015 må NILF sikre at: 1) NILF er godt drevet faglig, økonomisk og administrativt: NILF må gjennomføre eventuelle endringer og forbedringer i arbeidsmåter, rutiner og organisasjon som er nødvendig for å oppnå dette. 2) NILF er best mulig rustet som samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt den dagen NILF blir del av ny organisasjon: NILFs rammebetingelser er endret og NILF skal finne sin plass i ny organisasjon. Det kan kreve at NILF gjør andre valg enn om NILF ene og alene skulle styre etter punkt 1. 3) En best mulig overgang mellom gammel og ny organisasjon: NILF må tilpasse sine utviklingsaktiviteter til interimsstyrets mandat og beslutninger, og til departementets avgjørelser undervegs i fusjonsprosessen. Samtidig skal NILF arbeide for at det nye instituttet kan videreutvikle og styrke de samfunnsvitenskapelige fagene. Ei næring i endring Norsk og internasjonal landbruks- og handelspolitikk er i endring. Målene for norsk landbrukspolitikk er under diskusjon og de politiske virkemidlene revurderes. USA og EU forhandler en ny handelsavtale som vil få innvirkning på norsk virkemiddelbruk. I tillegg skal Norge og EU skal også revidere vilkårene for handel med basis landbruksvarer, med sikte på økning av handelen. I Norge er målet å øke jordbruksproduksjonen om lag i takt med befolkningsøkningen. Nasjonale og internasjonale miljø- og klimakrav vil utfordre de landbruksbaserte næringene, men kan også gjøre ny utnytting av bio-ressurser lønnsomt. En realisering av de landbrukspolitiske målene vil kreve kunnskap og en helhetlig forståelse av politiske, økonomiske og institusjonelle virkemidler. Verdikjeden for mat, skog og annen bio-basert virksomhet er blant de største fastlandsnæringene i Norge. Landbruket produserer også kollektive goder, som for eksempel kulturlandskap. Verdikjedene har stor betydning for næringsutvikling, sysselsetting og økonomi i store deler av landet. Alle leddene i verdikjeden er konkurranseutsatte, selv om eksponeringen for internasjonal konkurranse varierer. Rammebetingelsene for den landbruksbaserte næringen er i høy grad politisk regulerte, nasjonalt så vel som internasjonalt. Andre politikkområder som næringspolitikk og handelspolitikk påvirker effekten av de landbrukspolitiske virkemidlene. Det er avgjørende å ha kunnskap om hvordan de økonomiske, samfunnsmessige og naturgitte forutsetningene for disse næringene spiller sammen. 1

2 Forbrukerpreferansene endrer seg. Stadig flere legger vekt på miljø- og klimavirkninger, på plante- og dyrehelse og ønsket om å støtte opp om lokal næringsutvikling. Omsetningen av økologiske produkter, «kortreist mat», «gardsprodukter» og andre nisjeprodukter har økt. Dette kan være uttrykk for at enkelte forbrukere også er villige til å betale for at ulike hensyn blir ivaretatt. En fornuftig virkemiddelbruk for framtidig næringsutvikling i den landbruksbaserte sektoren er avhengig av en god forståelse av sammenhengen mellom forbrukerpreferanser, politiske virkemidler og næringsøkonomiske forutsetninger. Rammebetingelser for forskning og kunnskapsproduksjon Store deler av den samlede norske offentlige forskningsfinansieringen kanaliseres gjennom EU. Norges forskningsråd (NFR) premierer EU-forskning og annet internasjonalt forskningssamarbeid. Dette bør spore til økt internasjonalt engasjement. Samtidig er internasjonalt forskningssamarbeid, og særlig deltakelse og ledelse av EU-prosjekter, administrativt krevende, uten at finansieringskildene dekker de faktiske utgiftene. I sum tilsier dette at NILF skal delta i og initiere internasjonalt forskningssamarbeid, men også at instituttet skal være kritisk til hvilke fagområder og samarbeidskonstellasjoner NILF skal inngå i. Fra 1. juli 2015 vil NILFs fagområder ha et større og mer spesialisert miljø å trekke veksler på. De forskningsområder som er modne for å gå internasjonalt, bør allerede nå legge grunnlaget for dette. Det vises til en egen internasjonal strategi for NILF. Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2015 redusert bevilgningen til landbruksforskning gjennom NFR. Kuttet er reversert i budsjettforliket med Venstre og Kristelig Folkeparti.. Midlene til grunnbevilgning til landbruksinstituttene er imidlertid redusert. Samtidig oppfordres det i regjeringens budsjettforslag til at instituttene på landbruksarenaen konkurrerer om sektoruavhengige midler. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning bærer bud om at en omlegging til sektornøytrale forskningsprogram vil fortsette. Etter flere års reduksjon, har Landbruks- og matdepartementet (LMD) i budsjettforslaget for 2015, om lag reelt opprettholdt bevilgningen til de forvaltningsrettede oppgavene til NILF. LMD forutsetter at arbeidet med driftsgranskinger og som sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket minst opprettholdes på samme nivå og kvalitet også etter fusjonen. Utviklingen i forvaltningsbevilgningen og innretningen av forskningsmidlene betyr at NILF må ta høyde for den politiske risikoen som følger av i hovedsak å være bevilgningsfinansiert. NILF bør profesjonalisere og effektivisere arbeidet med driftsgransking og som sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket. NILF bør samtidig aktivt arbeide for å diversifisere inntektskildene, søke samarbeidspartnere utenom dem vi vanligvis samarbeider med og også forsterke samarbeidet med næringsaktørene. Utredningsoppdrag for offentlig og privat sektor - særlig næringsmiddelindustrien og andre deler av foredlingsleddet - må prioriteres. En aktiv og målrettet formidling av resultatene av utredning og forskning er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med dette. 2

3 Hovedmål for NILF fram til 1. juli 2015 I. NILF skal sette høye krav til faglig kvalitet og integritet, være en ledende kunnskapsbygger innen sine fagfelt og arbeide for at også det nye instituttet blir ledende på det samfunnsvitenskapelige fagområdet. II. NILF skal levere relevant kunnskap til forvaltningen, næringen og samfunnet for øvrig. Instituttet skal være ledende nasjonalt og styrke den internasjonale orienteringen. III. NILF skal være en attraktiv arbeidsplass. Fagavdelinger og administrasjon skal legge til rette for faglig samarbeid, kunnskapsdeling og god arbeidsdeling mellom fag og administrasjon. Delmål og arbeidsmål I: NILF skal sette høye krav til faglig kvalitet og integritet og være en ledende kunnskapsbygger innen sine fagfelt og arbeide for at også det nye instituttet blir ledende på det samfunnsvitenskapelige fagområdet. Delmål 1: NILF skal være et anvendt samfunnsfaglig forskningsinstitutt med høy kompetanse i samfunnsfag. NILF skal drive anvendt forskning som er relevant for forvaltningen, næringen og samfunnet for øvrig. Alt vi gjør - også utredninger og analyser - skal bygge på vitenskapelig metode, holde høy faglig kvalitet og være etterprøvbart. Resultatene skal aktivt formidles til brukergrupper og allmenheten. NILF skal opprettholde og helst styrke metodekunnskapen og kompetansen innen landbruksøkonomiske fag og andre samfunnsvitenskapelige disipliner. Med store endringer i rammebetingelsene for landbruket og for verdikjedene, både nasjonalt og internasjonalt, er det vesentlig for NILF å opprettholde kunnskapen om politiske og institusjonelle forhold, beslutningsprosesser og handelsregimer. Delmål 2: NILF skal styrke sin posisjon på prioriterte fagfelt innen landbrukspolitikk, miljø- og ressursforvaltning, foretaksøkonomi og verdikjedeanalyser. NILF er det eneste instituttet i Norge med økonomisk og annen samfunnsvitenskapelig kompetanse på alle ledd i verdikjedene i landbruket. NILF skal fram til 1. juli 2015 sikre denne posisjonen. I forbindelse med omorganiseringen 1. oktober 2014 har vi delt inn våre fagområder i landbrukspolitikk, miljø- og ressursforvaltning, foretaksøkonomi og verdikjedeanalyser. Alle fagområdene skal ha en kritisk masse av medarbeidere og prosjekter for å sikre faglig konsolidering og utvikling, som igjen vil være et viktig grunnlag for det nye sammenslåtte instituttets samfunnsvitenskapelige posisjon. Som et ledd i å bygge videre kompetansen på hele verdikjeden og i å differensiere inntektskildene, skal NILF styrke sin kunnskap om foredlings- og omsetningsleddene, samt på forbrukerspørsmål, handel og mat og helse. Dette gjelder både forsknings- og utredningsoppdrag. 3

4 NILF skal fram til 1. juli 2015: - Gjennom å rekruttere og beholde medarbeidere og gjennom en bevisst kompetanseheving, sikre kjernekompetansen også innenfor andre fag enn de landbruksøkonomiske. - Sikre god kunnskap om verdikjedene ved å rekruttere og beholde medarbeidere og sikre en diversifisert oppdragsportefølje. - Etterleve gode rutiner for kvalitetssikring og intern fagfellestøtte i alle prosjekter. - Sikre at våre resultater er offentlig tilgjengelige og etterprøvbare. Dette gjelder også utredningsprosjekter. Om resultater skal unntas offentlighet, skal dette ha en særskilt og dokumentert begrunnelse. - Delta i faglig samarbeid og andre prosesser for at det nye sammenslåtte instituttet får samfunnsvitenskapelig kompetanse med høy faglig kvalitet. II: NILF skal levere relevant kunnskap til forvaltningen, næringen og samfunnet for øvrig, og skal delta i den nasjonale og internasjonale forskningsfronten Delmål 3: NILF skal levere forskning, utredning, statistikk og analyser i samsvar med samfunnsoppdraget og med relevans for forvaltning, næringsliv og det øvrige samfunnet. Statistiske analyser og utredningsprosjekter bidrar med empirisk kunnskap og nærhet til beslutningstakere i næringen, i politikk og forvaltning. Dette drar forskningen nytte av. Utredninger og analyser har nytte av teoretisk kunnskap og metodekunnskap fra forskningen. NILF skal utnytte dette faglige samspillet bedre enn i dag. NILF bør mer systematisk søke å knytte til seg ulike interessenter i pågående forskning og utredninger. God forskning og solide utredninger bidrar enda mer til et godt faglig renommé om resultatene brukes. NILF har stor nytte av prosjektsamarbeid og annet faglig samarbeid med beslektede institutt, universitet og høgskoler. Dette samarbeidet skal fortsette. Samtidig skal NILF søke å utvide spektret av samarbeidspartnere i instituttsektoren for å berede grunnen for deltakelse i flere tverrsektorielle forskningsprogram. Delmål 4: NILF skal sikre en god spredning i finansieringen ved å øke oppdragsinntektene. NILF henter noe over førti prosent av sine inntekter fra forvaltningsbevilgningen (LMD), om lag tjue prosent fra grunnbevilgning og femten prosent fra forskingsprosjekter gjennom NFR, og om lag tjue prosent fra oppdragsinntekter hvor offentlige organer bidrar med en stor andel. Denne inntektssammensetningen eksponerer NILF for politisk risiko. NILF bør øke oppdragsinntektene sine. Det betyr at vi må samarbeide mer med foredlingsleddene og mer systematisk øke oppdragsporteføljen vår fra disse miljøene. I første rekke vil dette gjelde faggruppa for verdikjedanalyser, men også andre faggrupper må arbeide systematisk med sin kontakt mot relevante brukergrupper og med å utvide oppdragsporteføljen. Gjennom ulike tidsseriedata sitter NILF på en unik database om norsk landbruk og matindustri og hele verdikjeden for mat, som bør utnyttes bedre i forskning, utredning og analyse. Samtidig skal vi legge bedre til rette for at medarbeidere med forskerkompetanse kan bidra til den metodiske utviklingen av datainnsamlingen. 4

5 Delmål 5: NILF skal være i forskningsfronten nasjonalt og benytte denne posisjonen til å gå videre internasjonalt. Internasjonalt samarbeid og deltakelse i internasjonalt finansierte prosjekter, for eksempel gjennom EU, bidrar til å bygge internasjonale nettverk og sikre tilgang til forskningsfronten internasjonalt. Samtidig er deltakelse, og særlig ledelse, av slike prosjekter administrativt krevende. Etablering av et nytt og større forskningsinstitutt vil legge grunnlaget for spesialisering av kompetanse på ledelse av internasjonale prosjekter, og for å avlaste forskerne for administrative oppgaver i samband med større forskningsprosjekter. NILF bør derfor allerede nå legge grunnlaget for økt deltakelse internasjonalt, primært gjennom EU-prosjekter og nordiske prosjekter. Innsatsen skal i første rekke konsentrere seg om forskningsfelt der NILF allerede har en sterk faglig posisjon. NILF skal fortsatt legge vekt på å knytte til seg internasjonalt anerkjente forskere i bistillinger eller gjennom utveksling, og bygge opp og vedlikeholde internasjonale nettverk med utvalgte universiteter og institusjoner. Delmål 6: NILF skal aktivt formidle resultater av forskning og utredning til dem det angår og til allmenheten generelt. NILFs ansatte skal delta i den offentlige samfunnsdebatten på faglig grunnlag. Både gjennom vår rolle som forskningsinstitutt og som forvaltningsorgan har NILF et ansvar for å formidle resultatene av forskning, utredninger og annen kunnskapsproduksjon. Målgruppene, formidlingsform og -kanal vil variere. NILFs ansatte skal oppmuntres til å gjøre NILF synlig i dagspressen og i den offentlige samfunnsdebatten. Når NILFs ansatte publiserer, formidler forskningsresultater eller deltar i den offentlige samfunnsdebatten, skal vi opptre som fagpersoner og ha faglig dekning for det vi formidler. NILF skal være den naturlige aktøren å kontakte for media, myndigheter og andre om samfunnsvitenskapelige sider ved landbruket. NILF skal fram til 1. juli 2015: - Sikre god utveksling av kunnskap og kompetanse mellom medarbeidere og prosjekter. - Arbeide for systematisk og god kontakt med ulike oppdragsgivere og andre som er interessert i våre resultater. - Arbeide for å utvide spektret av oppdragsgivere, særlig innenfor verdikjedeanalyser. - Utnytte bredden i data og fagkompetanse til å utvikle fagområder og nye utrednings- og forskningsfelt. - Utvikle det internasjonale samarbeidet med institutt og universitet i andre land. - Delta i internasjonalt finansierte prosjekter og sikre gjenbruk av erfaringer og kunnskap utviklet i søknadsprosesser. - Utarbeide en kommunikasjons- og formidlingsplan. 5

6 III: NILF skal være en attraktiv arbeidsplass. Fagavdelinger og administrasjon skal legge til rette for faglig samarbeid, kunnskapsdeling og god arbeidsdeling mellom fag og administrasjon Delmål 7: NILFs organisasjon, faggruppeinndeling og arbeidsformer skal fremme kvalitet, faglig utvikling og legge til rette for en veksling mellom forskning, utredning og statistisk analyse. Fra og med 1. oktober i år har NILF to fagavdelinger og fire faggrupper. Mange medarbeidere er tilknyttet prosjektene driftsgransking og sekretariatet for Budsjettnemnda for jordbruket. Faggruppene skal støtte opp under veksling mellom forskning og utredning, fremme faglig utvikling og kunnskapsdeling, vurdere behov for rekruttering, drive prosjektinnhenting, fremme publisering og eventuell annen meriterende aktivitet, uavhengig av om medarbeiderne har forskerkompetanse, er utreder eller arbeider med statistisk analyse. Den enkelte medarbeider skal ha hovedtilknytning til en faggruppe, men kan likevel delta i andre. Delmål 8: NILF skal ha en kompetent, fleksibel og effektiv administrasjon der arbeidsoppgavene fordeles på en rasjonell måte, også mellom administrasjonen og fagavdelingene. NILF har få administrative medarbeidere. Det krever en god fordeling og spesialisering av arbeidsoppgaver. For at administrasjonen skal kunne avlaste fagavdelingene i rapportering og andre spesialiserte administrative oppgaver, må instituttet legge til rette for kompetanseheving også for det administrative personalet. Delmål 9: NILF skal så langt som mulig sørge for at medarbeiderne har arbeidsoppgaver som tilsvarer avtalt årsverk og som gjør at samlet inntektsmål blir nådd. Bruken av interntid overhead og grunnbevilgning skal prioriteres ut fra faglige og strategiske vurderinger og ut fra det som vil gagne instituttet og medarbeiderne som helhet. Det er en viss skeivfordeling av arbeidsbyrden blant våre medarbeidere. Prioriteringen av bruken av interntid, til for eksempel kompetanseheving og prosjektutvikling, skal bli bedre. Instituttet skal sette av midler til strategiske satsinger, målrettet kompetansebygging og sørge for en god fordeling mellom ulike fagområder. Faggruppene, avdelingslederne og ledergruppa skal sette inn tiltak som kan forhindre uheldig overbelastning og reell undersysselsetting. Intern budsjettering og rutiner for fakturering og timeføring må legges om for å sikre dette. Ledergruppa skal en gang i måneden behandle rapporter om den økonomiske utviklingen. Det skal fortsatt arbeides med å redusere det estimerte underskuddet for 2014 og for å legge grunnlaget for en solid økonomi ved overgangen til nytt institutt 1. juli Delmål 10: NILFs medarbeidere skal delta i ulike prosjekter og arbeidsgrupper i fusjonsprosessen samtidig som det planlagte forbedringsarbeidet internt fortsetter. NILF skal særlig prioritere oppgaver som legger til rette for overgangen mellom gammel og ny organisasjon. Arbeidet med å bringe grunnlagsdokumenter, kontrakter, avtaler og rutiner i overenstemmelse med lov eller forskrift skal prioriteres. Dernest skal administrasjonen prioritere oppdatering av dokumentasjon som er avgjørende for at våre ansattes rettigheter i fusjonsprosessen blir ivaretatt. Øvrige forbedringer i rutiner og arbeidsformer skal gjennomføres under forutsetning av at 6

7 det ikke går på bekostning av å opprettholde normal drift ved instituttet. NILF skal søke å løse en del av disse oppgavene gjennom et samarbeid med og lån av fagpersoner fra de andre instituttene. I særlige tilfeller kan det bli aktuelt å søke bistand utenfra. I fusjonsarbeidet må NILFs fagdatabaser sikres. NILF skal fram til 1. juli 2015: - Fram til desember 2014 utarbeide arbeidsplaner for prosjektene driftsgransking og sekretariat for budsjettnemnda og for de enkelte faggruppene, inkludert de strategiske instituttsatsingene. Planene skal behandles i ledergruppa. - Budsjettere alle prosjekter og også så langt som mulig bruken av interntid. Gå gjennom fullmaktsstrukturen slik at vi sikrer både effektiv delegering og god overordnet økonomistyring. - Sette av midler som faggruppene kan disponere til kompetanseheving og andre faglige aktiviteter. - Gå gjennom ulike administrative gjøremål som i dag løses av fagavdelingene og vurdere hvordan administrasjonen kan avlaste fagavdelingene på en god måte. Bruk av ressurser fra Bioforsk og Skog og landskap skal vurderes. - I medarbeidersamtalene høsten 2014 avdekke mulig undersysselsetting eller overbelastning for enkeltmedarbeidere eller faggrupper. - Utarbeide en prioritert arbeidsplan for administrative forbedringstiltak som skal gjennomføres fram til 1. juli

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer NIBRs STRATEGI NIBRs strategi Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. NIBR tilbyr handlingsorientert forskning og utredning for oppdragsgivere

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Hva vet vi? Ole Wiig NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Innlegg Forskerforbundet 20.03.2007 Disposisjon Bakgrunn Kunnskapsstatus

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372. Formannskapet 26.10.2015

Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372. Formannskapet 26.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.10.2015 UTVIKLING AV JORDBRUKET SOM BÆREKRAFTIG NÆRING Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Landbruksforskningen i endring og i støpeskjeen med ny politikk

Landbruksforskningen i endring og i støpeskjeen med ny politikk Landbruksforskningen i endring og i støpeskjeen med ny politikk Røroskonferansen onsdag 15. oktober 2014 Harald A. Lein Norsk senter for bygdeforskning 1 Norsk senter for bygdeforskning Privat stiftelse,

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Foreløpig programplan Transport2025

Foreløpig programplan Transport2025 Innhold Foreløpig programplan Transport2025... 2 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Faglige prioriteringer og arbeidsformer... 3 3.1 Tematiske prioriteringer... 3 3.2 Strukturelle prioriteringer...

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Nofimafusjonen: Tillitsvalgtes erfaringer

Nofimafusjonen: Tillitsvalgtes erfaringer Nofimafusjonen: Tillitsvalgtes erfaringer Audun Iversen, Nofima marin as Landsråd i Forskerforbundet Oslo, 14. mars 2011 Norsk institutt for akvakultur-, fiskeri- og matforskning Etablert 1. januar 2008

Detaljer

AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling

AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling 6/14/2010 1 Etablering og finansiering Initiativ fra Avfall Norge Etablert 24.september 2009 Støtte fra Norges Forskningsråds BIA program

Detaljer

FOU strategi for marin forskning potensial innen laks og teknologi? Arne E. Karlsen, FHF

FOU strategi for marin forskning potensial innen laks og teknologi? Arne E. Karlsen, FHF FOU strategi for marin forskning potensial innen laks og teknologi? Arne E. Karlsen, FHF Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Strategiske satsingsområder Bærekraft Dokumentasjon

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Norsk Landbuksrådgiving: SKRÅblikk fra Bioforsk. Nils Vagstad

Norsk Landbuksrådgiving: SKRÅblikk fra Bioforsk. Nils Vagstad Norsk Landbuksrådgiving: SKRÅblikk fra Bioforsk Nils Vagstad Bioforsk både et landbruksinstitutt og et miljøinstitutt Etablert i 2006 ved fusjon av Planteforsk, Norsøk og Jordforsk Underlagt LMD I underkant

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Mandag 9.3.15 klokka 1400-1530. ADM B124 Møterom Hiet Saksliste: Sak 2-15 Overordnet koordinering av SFF-søknader fra UIT. Sak 3-15 Verdensledende

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke?

Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke? Sveinung Skule Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke? Arbeidsdeling og forskjeller mellom UH og institutter Arbeidsdeling Historisk UoH: Grunnforskning og utdanning Instituttene: Anvendt forskning

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Norsk institutt for skog og landskap. Publiseringsstrategi. Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger

Norsk institutt for skog og landskap. Publiseringsstrategi. Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger Norsk institutt for skog og landskap Publiseringsstrategi Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger 23. Okt 2008 Direktør Arne Bardalen www.skogoglandskap.no Norsk institutt for skog og landskap:

Detaljer

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Rådgivning for næringsutvikling Bjørnar Sæther 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Premisser - temaer Premiss for foredraget: Er forankret i et innovasjonsperspektiv

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren

Utfordringer for samarbeid. i utdannings- og forskningssektoren Overskrift Utfordringer for samarbeid - undertittel i utdannings- og forskningssektoren Forskningspolitisk seminar 5.nov 2008 Direktør Agnes Landstad Vestlandsforsking 2008 Omsetning Nkr 22 mill 88% oppdragsfinansiert,

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut?

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Torbjørn Hægeland Dialogkonferanse 16. september 2014 Ekspertgruppens sammensetning Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Innhold. Kap 1. Innledende bestemmelser 3. 1.1 Parter 3 1.2 Bakgrunn 3 1.3 Formal 3 1.4 Beskrivelse 3. Kap 2. Samarbeidets rekkevidde 4

Innhold. Kap 1. Innledende bestemmelser 3. 1.1 Parter 3 1.2 Bakgrunn 3 1.3 Formal 3 1.4 Beskrivelse 3. Kap 2. Samarbeidets rekkevidde 4 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE pi den ene side, og JORDFORSK NORSK INSTITUTT FOR JORD- OG SKOGKARTLEGGING PLANTEFORSK og SKOGFORSK på den andre om etablering av "ALLIANSEN FOR UTVIKLINGSSAMARBEID"

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer