Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato Tid 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato Tid 09:00

2 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater Viktige saker under arbeid + oversikt over seminarer/konferanser Ny strategi for Göteborg Oslo-samarbeidet (GO) Prioritering av kommuneplanpresentasjoner for fylkesutvalget i 2013 Interpellasjoner og spørsmål i andre utvalg METREX-konferansen og Klimakonferanse med fokus på transport muntlig orientering Akershus fylkeskommunale pensjonskasse medlemmer fra Helse Sør Øst muntlig orientering Leie av fylkestingsalen muntlig orientering Eventuelt

3

4 Notat til behandling Dato: Arkivref: Saksnr Utvalg Møtedato 1/13 Koordineringsutvalget Viktige saker under arbeid + oversikt over seminarer/konferanser Supplerende liste jf. saker gjort kjent i forrige møte: Avdeling for videregående opplæring Evaluering av kriteriemodellen hu, fu + ft mars 2013 Søkermønster og justering av opplæringstilbudet skoleåret 2013/14, hu april 2013 Fagskole organisering hu/ft oktober Avdeling for plan, næring og miljø Hydrogenstrategi AFK som regional utviklingsaktør - Samarbeid med regionrådene Planprogram for regional plan for masseforvaltning Videreutvikling av kunnskapsmiljøet på Ås Næringsutvikling i vestregionen samarbeid med Simula Rullering av klimaplanen (sakene er uten dato foreløpig) Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse Styringdokument for friluftsliv Nye retningslinjer for innkjøp av kunst (sakene er uten dato foreløpig) Oversikt over konferanser/seminarer Konferanse/seminar Tid/sted Nettsted/ref påmelding Østfoldkonferansen * jan Sarpsborg Innen 15.jan Dialogkonferanse m 29.jan, her privatskoler Bioforsk-konferansen februar, Hamar Innen 20.jan ** 3+3 utdanningsfaglig 7.februar kl , - Ingen

5 konferanse Riddersand skole Fetsund KS Akershus Scandic hotell Fornebu, januar strategikonferanse 15.feb Fylkesmannens 14.mars - - oppfølgingskonferanse etter tilsyn Oppl.lovens 9 a, skolenes psykososiale læringsmiljø SIVA-nett april Trondheim - Program kommer senere Næringskonferanse i Follo April - - Medlemsmøte i Metrex april Glasgow - - Metrex-konferanse sept hos oss - - Lav- og nullutslippskonferanse transportsektoren Antakelig første uken i oktober - - *er tilbudt leder, nestleder + opposisjonsleder i hu for utdanning + plan, næring & miljø ** er tilbudt leder og opposisjonsleder i hu-plan, næring og miljø

6 Notat til behandling Dato: Arkivref: /199-1 Saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Koordineringsutvalget Ny strategi for Gøteborg-Oslo samarbeidet (GO) Arbeidet med ny strategi for Gøteborg Oslo (GO) samarbeidet går nå inn i en fase hvor det det er behov for politiske avklaringer om innholdet og organiseringen av samarbeidet. Den administrative kontaktgruppen for GO samarbeidet skal på møtet 23. januar legge grunnlaget for politiske diskusjon og målet er at det skal fattes vedtak om ny strategi på neste GO rådsmøte. Dato for dette møtet er ikke fastsatt. Da det administrative møtet finner sted 23. januar tas saken opp til diskusjon i koordineringsutvalget slik at administrasjonen kan ha med seg politiske styringssignaler til møtet. Saken vil bli sendt til behandling i fylkesutvalget for forankring i forkant av rådsmøtet som er det besluttende organ i GO samarbeidet. Diskusjonspunkter med forlag til styringssignaler for møtet : 1. Gøteborg Oslo samarbeidets nåværende visjon beholdes. 2. Gøteborg Oslo samarbeidet bør ha rollen som politisk påvirkningskraft og arenaskaper 3. Gøteborg Oslo samarbeidet bør inntil videre primært ha følgende satsingsområder i prioritert rekkefølge: - Infrastruktur - Innovasjon, forskning og næringsutvikling - Klima/miljø 4. For å vitalisere Gøteborg Oslo samarbeidet bør: - Det være et krav at medlemmene i arbeidsgruppene er personer ansatt i og med mandat fra eierorganisasjonene - Det ses på mulighet og behov for etablering av politisk styringsgruppe for hver enkelt av arbeidsgruppene. Foruten dette beholdes dagens styre- og administrative struktur - Aktivitetene i arbeidsgruppene bør i all hovedsak generere aktiviteter i form av prosjekter gjennom Interreg A (KASK) eller EUs sektorprogrammer - Regionen og samarbeidet, muligheter og utfordringer, profileres tydeligere overfor EU og nasjonale myndigheter. Regionens europakontor i Brussel gis en aktiv rolle i dette arbeidet 5. Andre aktører kan inviteres inn til å samarbeide der det er nødvendig for å drøfte og løse utfordringer som det jobbes med; for eksempel i ad hoc arbeidsgrupper eller prosjekter.

7 Sammendrag GO-rådet besluttet i møtet den 18. november 2011 å igangsette en strategidiskusjon for å se på hvordan Göteborg-Oslo-samarbeidet kan styrkes ytterligere slik at det blir en strategisk og mer kraftfull plattform i en interregional sammenheng. Med det mener man å gjennomgå samarbeidets organisering, rutiner og strategier for å skape bedre forutsetninger for godt og strategisk samarbeid. Det ble avholdt en workshop om dette 26. april 2012 og man vil nå sluttføre arbeidet våren Dette har tatt noe tid blant annet på grunn av personalutskiftninger i sekretariatet. Gøteborg-Oslo samarbeidet (GO-samarbeidet) ble etablert i 1995 mellom Gøteborg og Oslo. I 2003 ble samarbeidet utvidet til å omfatte Akershus og Østfold fylkeskommuner og Västra Götalandsregionen. Formålet med samarbeidet er å styrke regionens attraksjons- og konkurranseevne som etablerings- og bosettingsområde, nasjonalt og internasjonalt, samt å styrke Oslo-Gøteborgregionens konkurransekraft sammenlignet med andre europeiske regioner. Arbeidet har vært konsentrert om fire satsingsområdet, og er den del av fylkeskommunens internasjonale strategi Det bør vurderes om GO-samarbeidet trenger en sterkere politisk forankring og faglig spissing. Som oppfølging av GO-rådets møte i april i år er arbeidet med endring av samarbeidets strategiske plan startet. Saksframlegget presenterer og drøfter status for GOsamarbeidet, og foreslår forslag til innspill til strategiarbeidet. De fem vedtakspunktene gjenspeiler de diskusjoner om ny strategi som tidligere har funnet sted i GO rådet. Saksutredning Gøteborg Oslo samarbeidets nåværende visjon beholdes. I de forutgående diskusjonene i GO samarbeidet har det ikke vært reist noe behov for å endre dagens visjon som er; «Gøteborg Oslo regionen skal være en bærekraftig og attraktiv region i Europa med grenseløse muligheter, dit mennesker og bedrifter søker for å oppleve, bo, jobbe og utvikles.». Visjonen er et mål for hvordan regionen skal fremstå og GO samarbeidet er et mål for å realisere visjonen. Visjonen anses god fordi den gir et tydelig bilde av både målet for regionen og GO samarbeidet. Gøteborg Oslo samarbeidet bør ha rollen som politisk påvirkningskraft og arenaskaper Frem til nå har GO-samarbeidet vært både en møteplass for medlemsorganisasjonene, en lobbyorganisasjon overfor myndighetene i EU, Norge og Sverige. Man har også vært et operativt verktøy gjennom at man har utviklet EU-prosjekter for å utnytte finansieringsmulighetene innenfor EU til å løse utfordringer. Disse ulike rollene bør videreføres, men forsterkes. Gjennom å ha som mål både å være en arenaskaper og fremme politiske målsetninger vil GO samarbeidet fortsatt ivareta disse rollene. Men ved å definere GO samarbeidet som en arenaskaper sikrer man et fokus på eksterne aktører i regionen. Det være seg bedrifter, kunnskapsmiljøer eller organisasjoner. GO samarbeidet bør tilrettelegge for at slike aktører kan samarbeide, lære av hverandre og utnytte EUs finansieringsmuligheter. Gjennom en slik

8 strategi vil GO kunne virke som en grenseoverskridende regional utviklingsaktør langs aksen Oslo Gøteborg. En annen viktig oppgave for GO samarbeidet bør være at man gjennom GO sammen påvirker nasjonale myndigheter og EU slik at regionens potensiale utnyttes og dermed gir vekst, ikke bare i regionen, men også for det nasjonale- og EU nivået. I arbeidet med politisk påvirkning og fremme av regionen kan både GOs sekretariat, hver enket arbeidsgruppe og regionskontorene i Brussel spille en aktiv rolle, i tillegg til de politiske styringsgruppene i GO. 3. Gøteborg Oslo samarbeidet bør inntil videre primært ha følgende satsingsområder i prioritert rekkefølge: - Infrastruktur (samferdsel) - Innovasjon, forskning og næringsutvikling - Klima/miljø I Gøteborg Oslo samarbeidet har man til nå jobbet med felles utfordringer knyttet til samferdsel, næringsutvikling, kultur & turisme og utdanning. Noen av de tematiske områdene har det siden oppstarten av samarbeidet og frem til nå vært sterkt fokus på, som samferdsel. Dette bør videreføres og prioriteres. Innen utdanning er aktiviteten redusert. Dette skyldes i stor grad manglende oppslutning og engasjement fra skolene selv. Regionen har behov for bedre løsninger innenfor samferdsel. Det er et stort potensiale innenfor innovasjon, forskning og næringsutvikling, samt klima og miljø. Klima og miljø må i denne sammenhengen ikke bare ses på som et viktig mål i seg selv, men også som et verktøy for å fremme bærekraftig transport, internasjonale konkurransedyktige FoU miljøer og næringsliv. De tema som man hittil har hatt fokus på innen næringsutvikling har i stor grad vært relatert til dette. Denne ytterligere spissingen samsvarer også med politiske målsetninger i Akershus fylkeskommune om at vi skal være et ledende fylke innen klima, energi og miljø. De tre tematiske satsningsområdene gjenspeiler også i stor grad det som foreløpig ser ut til å bli de tematiske satsningsområdene i Interreg A programmet ØKS, med delområdet KASK som relevant i denne sammenheng. Det er både naturlig og viktig. Naturlig fordi de er mange av de samme aktørene som definerer dette. Viktig fordi en revitalisering av GO samarbeidet krever at det finnes virkemidler og verktøy for å realiser de politiske målsetningene. De tre satsningsområdene samsvarer også i stor grad med de tematiske prioriteringene i fylkeskommunens internasjonale strategi. Det området som faller utenom er ungdom/opplæring. Det har i tidligere diskusjoner i GO rådet ikke vært stort fokus på å ta dette videre. Aktiviteten innen dette området har vært sterkt avtagende de senere år på grunn av manglende interesse blant aktørene i regionen. Ungdommens fredspris har vært en symbolsk markering i regi av GO samarbeidet. Også her har det imidlertid vært liten interesse blant skolene og elevene. Grensekryssende folk til folk samarbeid blant ungdom er imidlertid fortsatt viktig. GO samarbeidets ulike grupper bør derfor også i fremtiden ha fokus på hvordan man kan engasjere ungdom til samarbeid langs aksen Oslo Gøteborg. Dette bør imidlertid heller skje som en del av de tematiske satsningsområdene. Når det gjelder kultur og turisme er også dette et område det har vært mindre aktivitet innenfor. 4. For å vitalisere Gøteborg Oslo samarbeidet bør:

9 - Det være et krav at medlemmene i arbeidsgruppene er personer ansatt i og med mandat fra eierorganisasjonene - Det ses på mulighet og behov for politisk styringsgruppe for hver enkelt arbeidsgruppe. Foruten dette beholdes dagens styre- og administrative struktur - Aktivitetene i arbeidsgruppene i all hovedsak generere aktiviteter i form av prosjekter gjennom Interreg A (KASK) eller EUs sektorprogrammer - Regionen og samarbeidet, muligheter og utfordringer, profileres tydeligere overfor EU og nasjonale myndigheter. Regionens europakontor i Brussel gis en aktiv rolle i dette arbeidet En hovedutfordring i dag synes å være at de ulike arbeidsgruppene har ulik grad av forankring i medlemsorganisasjonene. Dersom GO skal bli et slagkraftig og dynamisk samarbeid er forankring vesentlig. Arbeidsgruppene bør for fremtiden være sammensatt av representanter med ansettelsesforhold hos en av medlemsorganisasjonene. Videre bør det være en omforent forståelse mellom medlemmene om fra hvilket nivå i organisasjonen disse bør representere. Det vil sannsynligvis være fordelaktig om medlemmene i arbeidsgruppen både har tilstrekkelig mandat og gjennomføringsevne i egen organisasjon, til at vedtak fattet i GO samarbeidet får den nødvendige oppmerksomhet og ressurser i egen organisasjon. Når det gjelder styre og administrasjon er dette per i dag organisert på følgende måte; GO rådet er det politiske beslutningsorganet for samarbeidet som helhet. Dette ledes av henholdsvis Oslo eller Gøteborg. Administrasjonen er lokalisert til «Business region Gøteborg (BRG)». Det synes som om tematiske prioriteringer og arbeidsgruppenes sammensetning i større grad enn det organisatoriske har vært utfordringene så langt. Det er derfor ikke behov for store endringer her på det nåværende tidspunkt. Ved en eventuell diskusjon om dette i GO rådet er det også viktig å fremheve at Gos sekretariat bør være lokalisert i Sverige. Det kan ha betydning for politikkpåvirkning overfor EU og sikrer et videre engasjement fra svensk side. Det kan imidlertid være fornuftig å løfte opp en diskusjon om hver at de tematiske arbeidsgruppene skal ha en politisk styringsgruppe. Fordelene med en slik gruppe vil være at man sikrer forankring både oppover og nedover i systemet. Videre vil et større antall politikere bli involvert i viktige grenseregionale utviklingstrekk. Utfordringen er tidsbruk. I forutgående diskusjoner i GO rådet har det blitt trukket frem at man ønsker en sterkere profilering av regionen og GO samarbeidet i Brussel og dermed en mer aktiv bruk av regionens europakontorer. En slik utvikling er positiv fordi et økt fokus på regionens muligheter og utfordringer i Brussel kan sette den høyere opp på den politiske dagsorden innenfor for eksempel EUs transport og regionalpolitikk. Akershus har i den forbindelse allerede tatt initiativ til et seminar om GO samarbeidet i Europaparlamentet. 5. Andre aktører kan inviteres inn til å samarbeide der det er nødvendig for å drøfte og løse utfordringer som det jobbes med; for eksempel i ad hoc arbeidsgrupper eller prosjekter. Arbeidsgruppene bør ha en sammensetning som sikrer politisk forankring og gjennomslagskraft hos GO samarbeidets medlemmer. Det er likevel viktig at det gis rom for eksterne aktører som kan aktivt delta i samarbeidet. Slik sikrer man både forankring i regionen, best mulig beslutningsgrunnlag før politiske vedtak og at regionens aktører føler tilhørighet til GO samarbeidet. Det bør i denne sammenhengen være at mål at det faktisk er eksterne aktører som i størst mulig grad ser nytte av og deltar i prosjekter, ikke kun GO samarbeidets medlemmer selv. Medlemmene selv skal ha fokus på de overordnede prosesser

10 slik at vi i samarbeid og dialog med relevante aktører kan tilrettelegge for en ønsket utvikling fra både offentlig og privat side. Fylkesrådmannens anbefalinger Gøteborg-Oslo-samarbeidet er et av de viktigste fora for fylkeskommunen innen skandinavisk samarbeid. Det gjelder særlig den delen av samarbeidet som konsentrerer seg om infrastruktur/samferdselsløsninger, og så langt er det først og fremst innen dette området at GO-samarbeidet kan vise til resultater. Samferdsel er et av fylkeskommunens største og viktigste arbeidsfelt, Bedret samferdsel knyttet til bane på strekningen Oslo-Gøteborg- København vil ha stor betydning både for person- og godstransport. For å utvikle det felles arbeidsmarked som regionen bør utgjøre, bør satsingen på næringsutvikling, forskning, innovasjon og klima videreutvikles. Innen de øvrige områdene, kultur og turisme og delvis utdanning synes GO-samarbeidet så langt å ha mindre betydning. Fylkesrådmannen mener det bør vurderes om GO-samarbeidet bør få en sterkere politisk forankring, at det tematisk bør spisses, og at samarbeidet mot andre organisasjoner og arenaer, eksempelvis Brussel, bør styrkes. Utvikling av en ny GO-strategi bør fortrinnsvis skje langs disse linjene, og bør samtidig være samordnete med og bygge opp under fylkeskommunens øvrige satsingsområder. Oslo Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Rune Bakkevoll

11 Notat til behandling Dato: Arkivref: Saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Koordineringsutvalget Prioritering av kommuneplanpresentasjoner for fylkesutvalget i 2013 Bakgrunn og status Høsten 2012 startet vi en presentasjon av kommunenes kommuneplaner for fylkesutvalget. Presentasjonen skjer i tilknytning til de ordinære fylkesutvalgsmøtene, og i høst har vi hatt to runder hvor Follokommunene ble presentert. Tilbakemeldingene så langt har vært positive både fra kommunene og FU. Meningen er å videreføre dette med romerikskommunene og vestregionen denne våren. Første møte i fylkesutvalget, som er 4.februar, kombineres imidlertid med Akershusting, og gjør det umulig å få til presentasjon knyttet til dette møtet. 29. april avvikles fylkesutvalgets eiermøte med selskapene, så denne dagen er heller ikke aktuell for presentasjon av kommuneplaner. Romerike utgjør 13 kommuner og sammen med Asker og Bærum i vestregionen er det 15 kommuneplaner som skal presenteres. Erfaringene fra sist høst tilsier at det er krevende å få tid til å presentere mer enn 3 kommuner hver gang. Det innebærer at vi trenger 5 FU-møter for å gjennomføre prosessen. Prioritering ifht. behov for befaringer I tilknytning til møtene i fylkesutvalget må man forvente at det kan dukke opp behov for befaringer knyttet til innsigelsesaker. Det er en utfordring å holde muligheten åpen for at FU ønsker å foreta befaring dersom vi samtidig skal kunne planlegge presentasjonene på en forutsigelig måte med kommunene. Fylkeskommunen inviterer kommunene til å presentere sine planer selv. Invitasjonen går til ordfører og rådmann, og det understrekes at vi setter pris på om ordfører deltar på møtene. Når vi gjør avtaler med kommunene bør de derfor kunne forvente at tidspunktene vi blir enige om ligger fast. Vurdering Vi foreslår utfra dette at presentasjon av kommuneplaner flyttes til de datoene hvor det avholdes møter i hovedutvalg for plan, næring, miljø og samferdsel. Da er uansett de fleste av FU-medlemmene samlet. Da oppnår vi den nødvendige fleksibilitet som gir FU mulighet til å foreta befaringer knyttet til innsigelsesaker slik praksis er i dag, og vi kan lage en møtekalender for kommuneplanene som er forutsigelig for kommunene.

12 Presentasjonene videreføres med samme opplegg som i høst, forsøksvis fra 30. januar. Kommunene Skedsmo, Lørenskog, Fet og Rælingen inviteres. Videre fremdrift med invitasjon til kommunene knyttes til hovedutvalgenes møtedatoer: 6. mars: Sørum, Aurskog-Høland og Nittedal 24.april: Nes, Ullensaker og Eidsvoll 5.juni: Gjerdrum, Nannestad og Hurdal 11. september: Asker og Bærum Denne fremdriften er foreløpig og betinget av positiv tilbakemelding fra kommunene. Oslo Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Per Kierulf

13 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Koordineringsutvalget Interpellasjoner og spørsmål til hovedutvalg og øvrige utvalg Saksredegjørelse Administrasjonsutvalget mottok i november 2012 to spørsmål fra en av partene til behandling i utvalgets desembermøte. I administrasjonsutvalgets reglement fremgår det ingen retningslinjer vedr. interpellasjoner og spørsmål, slik det fremgår av fylkestingets reglement 18: «Forespørsler som gjelder prinsipielle og/eller grunngitte spørsmål stilles som interpellasjoner og må være levert fylkesordføreren innen en uke før fylkestingets møte. Interpellasjoner skal inneholde begrunnelse». Reglementet for fylkestinget åpner videre for muligheten til å stille spørsmål. Disse må sendes møteleder 2 virkedager før møtet. I reglementet er det angitt føringer for hvor lang tid som gis spørsmålsstiller og møteleder til henholdsvis å redegjøre for spørsmålet og å besvare dette. For hovedutvalgene gjelder fylkestingets reglement 18 så sant det passer. Muligheten til å rette forespørsler til folkevalgte organer er gitt av kommuneloven 34 nr. 2: «Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten». Av samme paragraf fremgår det også at saker kan føres til sakslisten dersom ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette. Ved føringene i denne paragrafen står det ingenting om at forespørslene må være stilt før møtet, og et medlem kan derfor fremsette spørsmål i selve møtet. Møteleder kan velge å besvare spørsmålet i møtet eller utsette redegjørelsen til neste møte. Juridisk stab skal våren 2013 gjennomgå reglementene for de folkevalgte organene i Akershus fylkeskommune. Da kan retningslinjer for debatten i øvrige folkevalgte organer enn fylkestinget tas med i reglementet. Etter fylkesrådmannens vurdering er det ikke naturlig å åpne for interpellasjoner til hovedutvalgene og øvrige utvalg, men medlemmene bør kunne fremsette spørsmål. Spørsmålet, hvis dette er forventet besvart i møtet, bør sendes møteleder innen samme frister som for fylkestinget. Fremsettes et spørsmål i møtet, som det etter kommuneloven 34 gis anledning til, kan møteleder utsette besvarelsen av spørsmålet til neste møte om han/hun ikke kan besvare dette på stående fot. Det er videre fylkesrådmannens vurdering at retningslinjer for debatten vedrørende tidsavgrensning ikke er nødvendig. Oslo, 2. januar 2013 Tron Bamrud

14 Saksbehandler: Trude Remme Fylkesrådmann

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer