Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato Tid NB! 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato Tid NB! 09:00

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Notater 2/15 Eierstyring - valgkomiteer, generalforsamlinger, årsrapporter 3/15 Kontorsituasjon i Schweigaardsgt. 6 og møterom 250 4/15 Folkevalgtopplæring høsten /15 Friluftslivets år informasjon om planlagte aktiviteter 1/15 Saken er unntatt offentlighet. Sakskartet er lagt i medlemmenes posthyller.

4 Notater

5 Notater

6 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Koordineringsutvalget Eierstyring - valgkomiteer, generalforsamlinger, årsrapporter Saksredegjørelse Formålet med dette notatet er å få en drøfting i koordineringsutvalget av eierstyringstemaer som er viktige i forhold til saker som skal fremmes til ordinær politisk behandling fremover. Notatet er også en innledning til oppfølging av ett av punktene i fylkesutvalgets vedtak i sak 18/15: «Valgkomitéenes sammensetning og oppnevning av disse skal inngå som en del av det videre arbeidet.» Valgkomitéenes rolle, sammensetning og oppnevning Generelt: Bruk av valgkomité skal sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. Valgkomité i aksjeselskaper oppnevnes av og avgir sin innstilling til generalforsamlingen. KS-anbefaling: Bør vedtektsfeste bruk av valgkomité. Bør sammensettes for å reflektere eierandel. Generalforsamlingen velger leder av valgkomitéen. Valgkomitéens innstilling til eierorganet (generalforsamlingen) bør begrunnes. Valgkomitéen bør ha dialog med styret før forslag fremmes. Kriterier for styresammensetning bør legges til grunn for forslaget til styrerepresentanter. AFKs overordnede prinsipper bestemmelser med betydning for valgkomitéer: Alle selskaper skal ha valgkomité. Det kan utarbeides mandat for valgkomitéenes arbeid. Eier(ne) skal påse at styrets sammensetning kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Valgkomitéer i selskap hvor AFK har eierandeler: Ca. halvparten av selskapene har vedtektsfestet bruk av valgkomité, men de fleste benytter valgkomité (unntak: Akershus Teknologifond AS, Fjellinjen AS, Vegfinans AS). Sammensetningen av valgkomitéene når det gjelder politiske/administrative medlemmer er ulik fra selskap til selskap.

7 Oppnevning av representanter til generalforsamlinger og fullmakter til disse FU skal oppnevne representanter til generalforsamlingen i de aksjeselskap AFK har eierandeler i. Det bør også oppnevnes en vararepresentant. Eventuelle fullmakter og føringer for hvordan representanten skal stemme må vedtas av FU. Dette gjelder også eventuelle føringer for valg av styremedlemmer og valgkomité, dvs. dersom man ikke ønsker å følge valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen. Drøfting av valgkomitéenes arbeid i koordineringsutvalget i forkant av behandling i FU kan bidra til en god forankring av arbeidet. Normalt har fylkesordfører blitt oppnevnt som representant til generalforsamlinger. Det bør tas inn i vedtaket at fullmakten gjelder for evt. ekstraordinære generalforsamlinger frem til neste ordinære generalforsamling, slik at man slipper hastevedtak ved behov for ekstraordinær generalforsamling. Anbefaling fra KS er at sentrale folkevalgte oppnevnes som eierrepresentanter i eierorganet (dvs. generalforsamlingen). For følgende selskaper har fylkesrådmannen fått fullmakt til å oppnevne representant til generalforsamling for 2014/2015: OrbitArena AS, Follo Futura AS, DI-gruppen AS (nå: Arba Inkludering AS), Norasondegruppen AS, Kjeller Innovasjon AS og Akershus Teknologifond AS. Det bør vurderes om fullmakten til rådmannen skal oppheves og at det også for disse selskapene oppnevnes en sentral folkevalgt som representant til generalforsamlingen. For å unngå veldig mange generalforsamlinger for fylkesordfører kan f.eks. hovedutvalgsleder oppnevnes. Innmelding av saker til generalforsamlinger Sak til FU i mars vedr. oppnevning av representanter til generalforsamlinger skal også omfatte hvilke saker som AFK ønsker meldt opp til behandling/drøfting på årets generalforsamling. For alle selskap med flere eiere meldes eierstrategi opp som sak. Hensikten er å få drøftet hvordan man skal gå frem for å enes om en eierstrategi, hva slags mal som skal benyttes, etc. Det bør også oppfordres til at generalforsamling i større grad enn tidligere benyttes til drøfting av eierstyringssaker. Politisk behandling av selskapenes årsrapporter Aksjeselskapenes årsrapporter skal kun til orientering i politiske fora i AFK, formell godkjenning foretas av generalforsamlingen. Noen årsrapporter har vært lagt frem for hovedutvalg, mens andre har vært lagt frem for fylkesutvalget, og noen har nok ikke vært lagt frem som sak til politiske fora. Dersom fylkesutvalget skal være eierstyringsorgan, bør alle årsrapporter legges frem for dette utvalget. Det må vurderes om det er hensiktsmessig/ønskelig at også hovedutvalgene skal få fremlagt årsrapporter for selskaper innenfor sine respektive fagområder, eller om det er tilstrekkelig at disse har tilgang via FU-sakene. Saksbehandler: Anne Kristine Teigen Oslo, 12. februar 2015 Tron Bamrud fylkesrådmann

8 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Koordineringsutvalget Kontorsituasjon i Schweigaardsgt. 6 og møterom 250 Koordineringsutvalget behandlet i møte 15. desember 2014 et notat om kontorsituasjonen i Schweigaardsgt. 6 med følgende vedtak: Kontor 244 skal 1. februar 2015 være tilgjengelig i en bestillingsløsning for partiene. Rommet utstyres som kombinert kontor/møterom. Administrasjonen legger frem et forslag til regler for bruk av rommet til neste møte i koordineringsutvalget hvor også bruk av møterom 250 belyses. Etter diskusjoner i koordineringsutvalget foreslås det at enten; 1. partiene kan ikke bestille mer enn en halv dag om gangen, og ikke mer enn tre dager per uke, eller 2. partiene kan bestille rommet i inntil 5 timer per uke Ut fra valget som foretas kan det innføres en «prøveordning», med en revurdering etter noen måneder. Rom 250 Møterom 250 har et vært en utfordring. Fram til nå har rommet vært tilgjengelig for bestilling av alle ansatte i fylkeskommunen. Det anbefales imidlertid nå at rommet lukkes i bestillingssystemet og at det kun kan bestilles av kurssekretariatet (møtebooking). Utvalgssekretariatet vil også utforme retningslinjer til kurssekretariatet om når rommet kan bestilles. Retningslinjene vil blant annet innebære at rommet kun skal bestilles når det ikke er andre rom tilgjengelig og det er nødvendig å gjennomføre et møte på det aktuelle tidspunktet. Møteholder vil instrueres om «ansvar» for både rommet (stengt dør, stillhet i gangen), inngangsdør, toaletter og oppvask/rydding. Ved å overføre bestilling til kurssekretariatet, med de retningslinjene som foreslås, antas det at rommet vil være mindre i bruk. Saksbehandler: Trude Remme Oslo, 23. desember 2014 Tron Bamrud fylkesrådmann

9

10 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 4/15 Koordineringsutvalget Folkevalgtopplæring høsten 2015 Høsten 2015 skal det gjennomføres folkevalgtopplæring i etterkant av det konstituerende møtet i fylkestinget. Det er gunstig å ha folkevalgtopplæringen før økonomiplanen behandles i fylkesutvalget 23. november. Programmet for folkevalgtopplæringen i 2011 følger vedlagt. Administrasjonen ønsker innspill på følgende: Aktuelle temaer for folkevalgtopplæringen. Bør det være andre temaer enn de som ble tatt opp sist? Tidsaspekt (to dager med overnatting, eller én lang dag som avsluttes med middag?) Med tanke på bestilling av hotell, for å få en sentral plassering av samlingen, er det nødvendig å bestemme dato/datoer for folkevalgtopplæringen tidlig. Det vil holdes egne folkevalgtopplæringer for medlemmer av yrkesopplæringsnemnda, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og klagenemnda. I tillegg vil det holdes egne opplæringssamlinger i ipad og epolitiker til nye folkevalgte. Saksbehandler: Trude Remme Oslo, 15. januar 2015 Tron Bamrud fylkesrådmann Vedlegg 1 Program for folkevalgtopplæringen i november 2011

11 Folkevalgtopplæring Tema: Å være folkevalgt Tid: 1. og 2. november 2011 Sted: Mastemyr Hotell Adr.: Lienga 11, Kolbotn Program 1. dag: 1. november Velkommen v/ fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Presentasjon av representantene (1 min. hver) Eierstyring Rollen som eier av selskaper, v/ Brit Olssøn, Lunsj Politikerrollen hva kjennetegner den? Ombudsrollen, styringsrollen, lederrollen. eierrollen, tjenesteleverandør-rollen (skole, samferdsel, tannhelse) Plenum og gruppearbeid v/ prosessleder Matz Sandman 1800 Slutt dag Aperitif/middag

12 2. dag: 2. november «All makt i denne sal» Handlingsrommet, delegering og fullmakter Forvaltning, styringssignaler, arbeidsgiverpolitikk v/ fylkesrådmann Harald Horne Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - hva betyr det hvor er innsatsområdene? v/ fylkesdirektør Øyvind Michelsen Lunsj Akershus fylkeskommune og omverdenen Etikk, habilitet, media Jan Alm Knudsen, seniorrådgiver KS Konsulent Gunhild Haugnes, journalist i Aftenposten Papirløse politikere - en ny elektronisk hverdag v/ senior kommunikasjonsrådgiver Mette Korsbakken Godtgjøringer for folkevalgte v/ole Kjendlie, utvalgsekretariatet Avslutning v fylkesordfører Nils Aage Jegstad

13 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Koordineringsutvalget Friluftslivets år informasjon om planlagte aktiviteter 2015 er Friluftslivets År. Dette markeres over hele landet, hvor kommuner og frivillige organisasjoner skal gjennomføre tusenvis av markeringer og aktiviteter. Hensikten med året er å bekjentgjøre mulighetene for å være aktiv utendørs i Norge, i tillegg til å skape en økt og varig deltakelse i friluftslivet, blant alle lag av befolkningen. Også i Akershus vil det foregå mye de neste ti månedene. Kommuner og organisasjoner planlegger en rekke ulike tiltak. Fylkeskommunene har en mindre synlig rolle, og skal gjennom fordeling av midler og planarbeid bidra til at målsettingene med Friluftslivets År oppnås. Som en ekstrainnsats ønsker Akershus fylkeskommune i tillegg å delta på noen utvalgte aktiviteter, både for å synliggjøre disse bedre, og i tillegg markedsføre fylkeskommunen. To av disse aktivitetene ønsker vi å gi litt nærmere informasjon om: Strandryddedagen, går av stabelen lørdag 9. mai. Dette har med årene blitt en meget stor, nasjonal dugnad hvor marin forsøpling kommer på dagsorden. Vår samarbeidspartner, Oslofjordens Friluftsråd, arrangerer strandrydding flere steder langs fjorden i fylket. Dette ønsker vi å bli med på! Administrasjonen vil være med, og det er samtidig ønskelig med politisk deltakelse. Fylkespolitikere på tur, i juni. Det har kommet et initiativ fra Vibeke Limi, leder av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse, om at hele fylkestinget og alle medlemmer av HUKFF inviteres med på vandring langs Pilegrimsleden i Akershus. Foreløpig opplegg er en to timer lang vandring på leden i hver av regionene, med felles transport mellom etappene. Det hele avsluttes med bespisning og overnatting ute. De som kun ønsker eller har anledning til å være med i én av regionene kan gjøre det. I samarbeid med fylkeskommunens kommunikasjonsstab skal vi også forsøke å få god pressedekning av turene. Saksbehandler: Axel Pettersen Oslo, 11. februar 2015 Tron Bamrud fylkesrådmann

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no Eierskapsmelding Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012 www.telemark.no Innhold 1 Innledning... 4 2 Hensikt med eierskapsmeldingen... 4 3 Eierskapspolitikk... 4 3.1 Motiver for eierskap... 5 3.1.1

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 19/14

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer