!!!!!! OSLO!MUSIKKRÅD!! Årsmelding!2013!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!!!!! OSLO!MUSIKKRÅD!! Årsmelding!2013!"

Transkript

1 OSLOMUSIKKRÅD Årsmelding2013 1

2 MEDLEMMER Oslomusikkrådharpr31/122013ioverkantav650medlemslagmedover17.000medlemmer Lokalemusikkråd: NordstrandmusikkJogkulturråd NordreAkermusikkJogkulturutvalg Østensjømusikkråd Sagenekulturråd StovnermusikkJogkulturutvalg Direktemedlem: ModussenterforMiddelaldermusikk OsloCaledonianPipeBand OsloGitarensemble OsloMandolinorkester Oslojazzfestival OsloSymfoniorkester UniversitetetsSymfoniorkester Medlemmermedfylkesledd: AKKSOslo bandorg DeungesorkesterforbundOslo MusikernesfellesorganisasjonOslo,AkershusogØstfold OsloArbeidersangerforbund OsloBarneJogUngdomskorforbund Oslokirkesangerforbund OslokretsavNorsketrekkspillereslandsforbund Oslomusikklærerforening OslomusikkJogkulturskole UngKirkesang,OsloBispedømme Østnorskjazzsenter NMFØst 2

3 Medlemsorganisasjonerutenfylkesleddmedmedlemslag Dissimilis FolkOrg Korpsnett Klassisk Nasol NorskRockforbund NorskSangerforum NorskSuzukiforbund Norskviseforum PascalNorge Medlemsorganisasjonermedenkeltmedlemskap Fonoko ForeningenMusikkfralivetsbegynnelse Kulturforbundet Musikkiskolen NorskCountrymusikkForbund Norskforeningformusikkterapi NorskKammermusikkforbund NorskmandolinJogbalalaikaorkesterforbund Norskmusikkbibliotekforening Norskmunnspillforbund Norskkulturhusnettverk 3

4 STYRETSARBEID SisteårsmøtebleholdtiTrondheimsveien2,Oslo12.april2012. Styrethariperioden01.01J beståttav: Styreleder: UnniFærøvik NordreAkermusikkJogkulturutvalg Nestleder: SigurdReinton MusikkbyenOslo Styremedl.: RagnhildMenes Østnorskjazzsenter SigrunTaraØverland Havresekken RunaMyklebustAKKSOslo JohnBernhardsen NordstrandmusikkJogkulturråd Varamedl: TonjeTovik ChristianiaDamekor ChristinaLarsenGomnæs OsloBarneJogUngdomskorforbund Styrethariperioden04.02J31.12beståttav: Styreleder: UnniFærøvik NordreAkermusikkJogkulturutvalg Nestleder: SigurdReinton MusikkbyenOslo Styremedl.: RagnhildMenes Østnorskjazzsenter SigrunTaraØverland Havresekken RunaMyklebustAKKSOslo(permisjonfra J ) TonjeTovik ChristianiaDamekor Varamedl: ChristinaLarsenGomnæs OsloBarneJogUngdomskorforbund Oslomusikkrådhari2013hattseksstyremøterogenstrategisamling.Styrethariperioden behandlethøringerogsakerfraoslokommune,norskmusikkrådogmusikkensstudieforbund sentralt.andreviktigesakertilbehandlingistyretharværtarbeidmed Skolensomlokalt kulturhus,skolebehovsplanenforoslokommune,synliggjøringavoslomusikkråd,ogoppfølgingav handlingsprogram2010j14.detharogsågåttmedendeltidtilåsettekonstituertdagliglederinni sinrolle,samtansettelseavfylkeskontaktukm. ArbeidsutvalgetharbeståttavUnniFærøvik,SigurdReintonogdagligleder.TonjeTovikgikkinniAU franovember. 4

5 KONTORET Administrasjonensarbeid Oslomusikkrådharenlitenadministrasjonietgodtfagmiljø,samlokalisertmedandre musikkorganisasjonerpåschouskulturbryggeri.hovedelementeriadministrasjonensarbeidhar vært: Saksforberedelserogiverksettingavstyrevedtak. Forvaltningsoppgaver:Voksenopplæringsmidler,Frifond,kommunalemidlerogprosjektmidler.Oslo musikkrådinnstillerogfordeleroslokommuneskonsertstøtteordningforfrivilligelagogforeninger. OslomusikkrådharogsåinnstillingogtildelingavOslokommunestilskuddtilskolekor,JkorpsogJ orkester. Samarbeidognettverksbyggingmedmedlemsorganisasjoner,Musikkensstudieforbund,Oslo kommune,oslomusikkjogkulturskoleogandrerelevantekulturaktører. ProsjektledelseogpraktiskgjennomføringavUKM,prosjekterogkursvirksomhet. OslomusikkrådhardetadministrativeansvaretforUngdommenskulturmønstringpåvegneavOslo kommune,oglevererkonsulenttjenestertilblantannetmusikkensstudieforbund,oslobarnejog UngdomskorforbundogDeungesOrkesterforbundOslo Ansatte2013: DagliglederElineMoeMelgalvis100%stilling(t.o.m ) DagliglederIverWaage100%stilling(f.o.m ) KorkonsulentVeronicaSeuStokkmo70%stilling OrkesterkonsulentTorunnKristofferseni20%stilling(t.o.m ) OrkesterkonsulentKatrineHøksnesi20%stilling(f.o.m.15:10.13) UKMFylkeskontaktogfagkonsulentIverWaage100%stilling(t.o.m ) UKMfylkeskontaktAmraKrdzalic50%(f.o.m ) AnleggskonsulentBjørnBogei60%stilling(f.o.m ) KurskonsulentDortheAske20%stilling SaksbehandlerAndersHanseni80%stilling(f.o.m ) 5

6 Administrasjonenhardeltattpåfølgendekompetansesamlinger: StudierektormøteriNorskmusikkråd/Musikkensstudieforbund MedarbeidersamlingeriNorskmusikkråd UKMJdagene2013 Kontorlokaler OslomusikkrådharkontoriSchousKulturbryggeri,Trondheimsveien2,byggJSpirehuset. Revisorogregnskapsfører OslomusikkrådkjøperregnskapstjenesterfraNorskmusikkrådogharavtalemedrevisjonsfirmaet BDO. Medlemskap OslomusikkrådermedlemavVoksenopplæringsforbundet(VOFO)Oslo,NHOogAbelia. Statstilskuddtiladministrasjon VOJadministrasjonstilskuddettilOslomusikkrådbleberegnettilkr252477,. VOtilskuddtilOsloskursvirksomhetvarfor2013kr TilskuddfraOslokommune OslomusikkrådmottoktilskuddfraOslokommunetildriftogadministrasjonpåkr og tilskuddtilukmpåkr Saksbehandling OslomusikkrådfordeltefølgendetilskuddfraOslokommunetilOslosmusikkliv: Konsertstøttekr ,J SkolekorJkorpsogJorkestrekr ,J 128lagogforeningerharmottattskolekor,JkorpsogJorkesterstøtteog5harfåttoppstartstøtte gjennomoslomusikkrådi lagogarrangørerharmottattkonsertstøttefraoslokommune tilioverkantav680konserteri2013.lagogforeningerharmottattvoksenopplæringsstøttefra Musikkensstudieforbundpåtotalt307kursmedtotalt17880studietimerog2643deltakere. 6

7 LOKALSATSING Oslomusikkrådbidrarmedrådogveiledningogaktivitetertillokaleråd.Vihari2013gjennomført frokostmøterogsøknadsveiledningskurslokaltogindividuelleveiledningstimeretteravtale. Vihari2013biståttbydelBjerkemedensatsingpålokaltkulturløftpåVeitvet.Detblegjennomført enfordypningskursseriearrangørskoleforomlag30representanterfraulikeorganisasjonerpå VeitvetsomresulterteiFolkefestiVeitvetparken.Høsten2013bledetgjennomført Musikkonferanse.Oslomusikkrådhaddei2013møtermedbydelNordstrand,ØstensjøogBjerke. Oslomusikkrådhari2013lagtnedmyeressurserianleggssatsing.Detteinnebærerarbeidforfokus påkulturellinfrastrukturibyutviklingsprosesser,kartleggingavkulturellinfrastrukturogettersleppå bydelsnivå,arbeidforenhandlingsplanforkulturanleggiosloogåværeoslokommunes høringsinstansisakersomangårkulturellinfrastruktur.detblei2013ansattenanleggskonsulentog sentraltianleggskonsulentensvirksomhetharværtåsettefokuspåskolensomlokaltkulturhusog kulturlivetstilgangogvilkårpåskoler. Kartlegging av kultur og musikklokaler i Oslo bydeler,ca120lokaler,blekartlagt:Alna,NordreAker,ØstensjøogNordstrand. Hovedfunn: Forliteromvolum. Forlavtakhøyde Storeutfordringermedlagerlokaler Fålokalersomegnersegforlydsvakeoglydsterkegrupper Oslokommuneharbevilgetkr ,Jtilfullføringavprosjekteti2014. PilotprosjektGrefsenskoleHkultursal DetbleogsåinnledetsamarbeidmedUtdanningsetatenometpilotprosjektmedvariabelakustikki nykultursalpågrefsenskole.skolenvilståferdighøsten

8 UtredningavskolensomlokaltkulturhusogSkolebehovsplanen2014H2024 Gjennomkartleggingsprosjektetharvikommetikontaktmedenrekkelokaleaktørersomharhatt ønskerforskolenisittnærområde.vierfartedaatbådedeogviblehørtforsentiprosessentilat planeneforutbygginglotsegpåvirke.somenkonsekvensavdetteharvisattossinniprosessen mednybyggogombyggingavskoler.vårkonklusjonvaratplanerforskolensfunksjonsomlokaltmå fåentydeligogkonkretutformingistyringsdokumenteneskolebehovsplanen2014j2024ogbyggfor læring.tempoetiskolebyggingeniosloerhøytogkulturenharikkeensjansenhvisdenikke gjennomgåendetasmediproduksjonslinjensomerlagtopp. Høsten2013harviværtimøtermeddeflestepolitiskepartierforåformidledettesynetog oppfordretilensterkereforankringiskolebehovsplanen.dettearbeidetmedførteatetenstemmig bystyreibehandlingenavskolebehovsplanen18.desembervedtokfølgendetillegg: Bystyretberbyrådetsikreatskolenesfunksjonsomlokalekulturhusivaretasiframtidige skolebehovsplaner,ogatdettilretteleggesfordetteiettidligstadiumnårnyeskolerplanleggesog størrerehabiliteringerskalgjennomføres. Detbleogsåsøktommidlertil UtredningavSkolensomlokaltkulturhus,søknadenmottok fraOslokommunesinnovasjonsmidlerdesember2013.Måletmedutredningenerå utarbeidekonkreteinnspilltilbyggforlæring,sombedresikrerskolensrollesomlokaltkulturhus. Utredningenerplanlagtgjennomførti2014. Lokalt engasjement Vihari2013biståttbydelBjerkemedensatsingpålokaltkulturløftpåVeitvet.Detblegjennomført enfordypningskursseriearrangørskoleforomlag30representanterfraulikeorganisasjonerpå VeitvetsomresulterteiFolkefestiVeitvetparken.Høsten2013bledetgjennomført Musikkonferanse.Oslomusikkrådhaddei2013møtermedbydelNordstrand,ØstensjøogBjerke. Oslomusikkrådhari2013lagtnedmyeressurserianleggsatsing.Detteinnebærerarbeidforfokus påkulturellinfrastrukturibyutviklingsprosesser,kartleggingavkulturellinfrastrukturogettersleppå bydelsnivå,arbeidforenhandlingsplanforkulturanleggiosloogåværeoslokommunes høringsinstansisakersomangårkulturellinfrastruktur.detblei2013ansattenanleggskonsulentog sentraltianleggskonsulentensvirksomhetharværtåsettefokuspåskolensomlokaltkulturhusog kulturlivetstilgangogvilkårpåskoler. 8

9 KURSOGKOMPETANSE Musikkifengselogfrihet OslomusikkrådharsomknutepunktforMusikkifengselogfrihetsressurssentersamarbeidsavtale medoslofengseloggrønlandvoksenopplæringmedmålomåbedremusikkjtilbudetinneioslo fengsel,samtmedfengsleneiøstfold.oslomusikkrådharbidrattmedtoforedragpåfagsamlingfor ansatteikriminalomsorgen,ogharhatttilbudpåtrinn1,inneifengsel,trinn2uteiettervernetog trinn3øvelseriegenregipåøvingshotellet.musikkogfengselogfriheteretviktigtilbudforet stabiltantallbrukere.oslomusikkrådhari2013ogsåbidrattmedstøttetilkonserterinneioslo fengselavegnemidler. Musikkkonferanse OslomusikkrådinvitertetilkonferanseisamarbeidmedNorgesMusikkorpsForbundJNMFØst.Der stiltevispørsmålet Hvilkelokalerskaldetlokalekulturlivetbruke?. Ioverkantav20organisasjonervarrepresentert,blantannetAKKS,lokalemusikkråd, kororganisasjonermedflere. OsloKommunevarrepresentertvedHaraldØverland,somorientertomskoleprosjekteneiOslo Kommune. ForslagtilnynorskstandardformusikkromblepresentertavlederavStandardNorges arbeidsgruppe,siv.ing.sveinfolkvord,ogenløsningforvariabelakustikkimusikklokalerble presentertavsiv.ing.nielswernerlarsenfraflexacoustics. Kurs I2013bledetgjennomført50kursrettetmotbådeamatørerogprofesjonelle,musikereog arrangører.blantkursenekanvinevnemusicallytrainingsassions,welcometothemusic business you refucked medmartinatkins,søknadskrivekurs,bookingkursmedmyemer. DetergjennomførtArrangørskoleisamarbeidmedbydelStovner,bydelBjerke,Denkulturelle skolesekken,sommerskolen,korpsnettungogungikor. Arrangørskolenhaddei2013nesten30kursdageriegenregi. 9

10 PRODUKSJONER TakeAway konserter IforbindelsemedKulturnattiOslo,bledetgjennomført TakeAway Jkonserteretteroppskriftfra TakeAway eretkonseptderpublikumioslokanbestillekonserterhjem. Stemmerettsjubileet OslomusikkrådhaddesammenmedAKKSNorgeprodusentrollenforStemmerettsjubileets busdagsmarkeringforanstortinget11.junipåoppdragfrabld.målsetningenvaråsynliggjøreoslos kulturlivpådennasjonalemareringenogskapeenfolkeligmarkeringsomstoistilmedjubileet. BursdagsmarkeringenbledirektesendtpåNRKogTVNyhetskanalenoghaddegjestersom Stortingetspresidentskap,alleparlamentariskeledere,statsminister,barneoglikestillingsminister, GroHarlemBrundtland,Fantorangen,SisiogNosiswe,MariBoineogBigBang.Itilleggdeltokunge dansereogmusikerefraukm.omlag10000publikummerefanttureninnomeidsvollsplassdenne dagenienproduksjonsomkunnetelle60artisteroggjester,50frivillige,stemmerettsparade,3000 kakestykkerogetterfesterpåkulturhusetogherrnilsen/østkantenbluesklubb. Ungdommenskulturmønstring UngdommenskulturmønstringFylkesmønstringblegjennomført28.aprilmedpåfølgende ekstraforestilling29.aprilforeleverigrunnskolengjennomdenkulturelleskolesekken. EkstraforestillingeneretresultatavintensjonsavtalemellomDKSkulturskolenogUKM.Omlag3000 publikumfikkmedsegnærmere200artistermednærmere50innslag.kunstutstillingenhaddei bidrag.Fylkesmønstringenhaddeellersetvellykketflerkamerasamarbeidmed Fyrstikkalléenvgs.ArtistenesomgikkvideretilUKMfestivaleniTrondheimvarFusionCrew, HannahStorm,Nalband,RebeccaThorsen,JakobTGlans,KristineHeinogTrashProductions.UKM hargjennomhele2013formidletåretsukmartistertilandrearrangementer.detnasjonaleunge arrangørerprosjektet,underukmoslosprosjektledelse,komigangi2011,blefullførti2013. ProsjektetsmålharværtågjørearrangeringtilennormalmåteådeltapåiUKM,påallenivåer, lokalt,regionaltognasjonalt.15fylkerharfåttspesielloppfølgingoghele60ungearrangørerfra helelandetvariildenpåukmfestivalen2013ilarvik.prosjektetharbidratttilåendreholdninger tilungearrangørerihelelandet. UKMHsceneMusikkfest IsamarbeidmedMusikkfestOsloogBiblioteketpåSchous,organiserteOsloMusikkrådenscene medukmjartisterundermusikkfestoslolørdag1.juni. 10

11

Årsmelding og årsregnskap 12 13

Årsmelding og årsregnskap 12 13 Årsmelding og årsregnskap 12 13 1. Tillitsvalgte 1.1 Styret Styret for Rogaland musikkråd har i toårsperioden hatt følgende sammensetning: Jon Egil Henriksen, leder, Tysvær Helleik Kvinnesland, nestleder,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen 09-10 Årsmelding Innhold 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010 4. Styret og administrasjonen 04 04 05 08 10 14 19 Årsmelding /09-10

Detaljer

Norske Konsertarrangører Postboks 4753 Sofienberg 0506 OSLO. Besøksadresse: Trondheimsveien 2 Bygg J, 5. etasje (Inngang Herslebs gate)

Norske Konsertarrangører Postboks 4753 Sofienberg 0506 OSLO. Besøksadresse: Trondheimsveien 2 Bygg J, 5. etasje (Inngang Herslebs gate) Årsmelding 2014 Foto: Norske Konsertarrangører Norske Konsertarrangører Postboks 4753 Sofienberg 0506 OSLO Besøksadresse: Trondheimsveien 2 Bygg J, 5. etasje (Inngang Herslebs gate) T: 222 00 022 E: post@konsertarrangor.no

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet.

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 19.04.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011

Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011 Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011 Styret på jakt etter kontorlokaler Innhold Medlemstall... 1 Styret... 1 Styremøter... 1 Styringsgruppe for prosjektet Vil du være med meg ut?... 1 Representasjon/deltakelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

24.01 Håndverkeren, Oslo, 35 deltakere 24.04 Litteraturhuset, Oslo, 32 deltakere 12.11 Popsenteret, Oslo, 36 deltakere.

24.01 Håndverkeren, Oslo, 35 deltakere 24.04 Litteraturhuset, Oslo, 32 deltakere 12.11 Popsenteret, Oslo, 36 deltakere. ÅRSMELDING 2012 MØST Musikknettverk Østlandet arbeider for å samle, styrke og dele kompetansen som setter utøvere, komponister, produsenter og konsertarrangører innen det frie, prosjektbaserte musikkfeltet

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 REGNSKAP MED NOTER 2014 Styrets beretning for 2014 Styret i Festspillene i Bergen legger med dette frem årsmelding for 2014. De 62. Festspillene i Bergen ble avviklet i perioden 21.mai 4. juni. Festspillene

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

VM 2016 Organisasjonsform

VM 2016 Organisasjonsform VM 2016 Organisasjonsform IBU PREMISSGIVER OSLO KOMMUNE ANLEGGSEIER VM 2016 Hovedkomiteen Sameierskap mellom NSSF og Skiforeningen 70/30 VM 2016 organiseres som et AS med styre og hovedkomité. VM 2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE SAKLISTE 28.4.14 Medlemmer: Edvin Ræstad, Hallvard Indgjerd, Sigrun Simonsen Harham Møtetid: Mandag 28. april kl. 09.00 14.00 Møtested: Kommunestyresalen, Tingstugu SAKER

Detaljer

Styrets beretning for Leieboerforeningen 2008. årsmelding. regnskap LEIEBOERFORENINGEN. Side 1

Styrets beretning for Leieboerforeningen 2008. årsmelding. regnskap LEIEBOERFORENINGEN. Side 1 årsmelding regnskap LEIEBOERFORENINGEN Side 1 STYRETS BERETNING - 2008 - Leieboerforeningen er en partipolitisk uavhengig s- og interesseorganisasjon stiftet i 1933. Leieboerforeningen er leieboernes rettsvern

Detaljer

Rune Ask. og er i dag en av de ledende innen organisatorisk sikkerhet.

Rune Ask. og er i dag en av de ledende innen organisatorisk sikkerhet. Rune Ask Tittel: Seniorrådgiver - Informasjonssikkerhet Utdanningsnivå: Ingeniør Født: 1957 OPPSUMMERING AV KOMPETANSE- OG FAGOMRÅDER Rune har 35 års erfaring innen informasjonssikkerhet og IT. Han har

Detaljer

Bransjekunnskap. MØST har utviklet en kursrekke som vi har kalt Innføring. Entreprenørskap /produktutvikling/

Bransjekunnskap. MØST har utviklet en kursrekke som vi har kalt Innføring. Entreprenørskap /produktutvikling/ Årsmelding 2014 MØST Musikknettverk Østlandet MØST Musikknettverk Østlandet arbeider for å samle, styrke og dele kompetansen som setter utøvere, komponister, produsenter, konsertarrangører og annet virkemiddelapparat

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer