Dagsorden. Sak 2 Årsmelding Se eget dokument. a. Årsregnskap for Side 7 b. Årsregnskap for Side 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15"

Transkript

1 Årsmøte 2015

2 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere Sak 2 Årsmelding Se eget dokument Sak 3 Regnskap a. Årsregnskap for Side 7 b. Årsregnskap for Side 15 Sak 4 Innkomne saker Vedtektsendringer. Side 21 Sak 5 Handlingsplan for Side 26 Sak 6 Budsjett Side 29 Artist på forsiden: Farao Fotograf: Ella Schultz https://www.facebook.com/ellaschultzphotography Illustrasjoner: Uglylogo (Frode Skaren)http://uglylogo.no/ Grafisk produksjon: BandOrg Sak 7 Valg Leder 4 styremedlemmer 2 varamedlemmer 2 medlemmer til valgkomité BandOrg Sandvigå 7, 4007 Stavanger bandorg.no

3 Sak 1 Sak 2 Konstituering Årsmelding Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere BandOrgs årsmelding for 2013 og 2014 har vært tilgjengelige på organisasjonens nettsider fra 27. april Meldingen ble publisert i egen nyhetssak om innkalling til årsmøte Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til vedtak: Årsmøter godkjenner innkallingen, sakslisten og forretningsorden Roy Botten velges som møteleder Jo Tandrevold velges som referent Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for

4 Sak 3 a. Regnskap 2013 BandOrgs økonomiske mål er å gå i balanse. Sammenstillingsgrunnlaget for regnskapet er derfor tallene i budsjettet. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kroner. Av dette beløpet var kroner renteinntekter fra Frifondfordeling i 2013, som tilfaller formålet og ble avsatt til fordeling i Tilsagn om tilsudd som ikke ble utbetalt i tilskuddsåret 2013 har blitt overført i balanse, kroner, og ble utbetalt i Overskuddet på kroner er overført til Fri egenkapital. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for

5 8 9

6 10 11

7 12 13

8 Sak 3 b. Regnskap 2014 BandOrgs økonomiske mål er å gå i balanse. Sammenstillingsgrunnlaget for regnskapet er derfor tallene i budsjettet. Årsregnskapet for 2014 viser et underskudd på kroner. BandOrgs egenkapital er kroner pr Underskuddet skyldes bemanningsøkning i 2013 og medfølgende økning i samlet lønnsvolum og sosiale kostnader. Organisasjonen har i tillegg gjort en betydelig investering i elektronisk medlemsregister og søknadsportal. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for

9 16 17

10 18 19

11 Sak 4 Innkomne saker Vedtektsendringer: Styret fremmer forslag om å gjøre redaksjonelle endringer i et par paragrafer. Forslagene henger sammen med endringer i organisasjonen og driften. Forslagene til endring er merket i rødt. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til vedtektsendringer 20 21

12 Vedtekter Sist revidert på ordinært årsmøte 22. mai Organisasjon BandOrg er en demokratisk, landsomfattende interesseorganisasjon for band i Norge. BandOrg består og styres av følgende instanser: 1. Årsmøte 2. Styre 3. Sekretariat Administrasjon 4.4 Møte- og stemmerett På årsmøtet deltar: Representanter for medlemsband Styret i BandOrg Valgkomiteens leder Gjester og observatører invitert av styret og administrasjonen i BandOrg. Stemming skjer etter følgende prinsipp: Hvert band har en stemme Representanter for sittende styre i BandOrg har stemmerett i alle årsmøtesaker med unntak av saker som angår årsmelding og regnskap Årsmøtet kan innvilge gjester og observatører tale- og forslagsrett 2 Formål BandOrg skal jobbe for å bedre rammebetingelsene for band i Norge. BandOrg skal fungere som kompetanse- og servicesenter for band. BandOrg skal bidra til å beholde og heve lokal, regional og nasjonal kulturkompetanse BandOrg skal jobbe for flere og bedre øvingslokaler for rock og rytmisk musikk. 3 Medlemskap Kun band kan være medlem i BandOrg. Medlemskap opprettes etter skriftlig innmelding, og er aktivt frem til det foreligger skriftlig utmelding. Band skal innen 1. mars hvert år sende obligatorisk årsrapport med medlemsopplysninger til BandOrg på eget skjema. Medlemskap opprettes etter fullført registrering i BandOrgs elektroniske medlemsregister. Medlemskapet er først gyldig når årsrapport for inneværende år er sendt inn og bekreftet, samt at årlig medlemskontingent er betalt. Band skal hvert år sende inn og bekrefte obligatorisk årsrapport til BandOrg gjennom organisasjonens elektroniske medlemsregister. Medlemskapet er aktivt frem til det foreligger skriftlig utmelding gjennom medlemsregisteret. 4.5 Dagsorden for årsmøtet Godkjenning av representantenes fullmakter Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteledelse og 2 protokollunderskrivere Godkjenne årsmelding og revidert årsregnskap Behandle styrets forslag til handlingsplan og innkomne saker Behandle budsjett Valg: Leder velges særskilt 4 styremedlemmer 2 varamedlemmer Valgkomite bestående av 2 personer 5 Styret 5.1 Sammensetning Styret består av leder og 4 styremedlemmer valgt av årsmøtet. Alle over 12 år kan velges til styreverv. Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges særskilt av årsmøtet. Styret bør ha en jevn kjønnsfordeling og bør bestå av minst 2 medlemmer under 26 år. 4 Årsmøte 4.1 Status Årsmøtet er BandOrg s øverste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode Det skal holdes ordinært årsmøte annethvert år. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom minst 3 styremedlemmer i BandOrg eller 2/3 av medlemmene krever det. Tid og sted for ordinært årsmøtet bestemmes av styret. Ordinært årsmøte skal avholdes senest innen utgangen av juni. 4.3 Innkalling og saker til årsmøtet Innkallingen sendes senest 2 måneder før ordinært årsmøte, og 1 måned før ekstraordinært årsmøte. Saker som medlemsband ønsker fremmet på årsmøtet, skal leveres skriftlig til BandOrgs styre senest 1 måned før årsmøtet. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for årsmøtet. Dette gjelder også forslag til endringer i vedtekter. Saksdokumenter sendes ut sammen med styrets årsmelding og revidert regnskap til medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. 5.2 Mandat og arbeidsoppgaver Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede. Styret skal: Lede BandOrg i perioden mellom årsmøtene Iverksette årsmøtets vedtak Utarbeide årsmelding og regnskap Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett 6 Endringer i vedtektene Endringer i vedtekter kan kun gjøres på et ordinært årsmøte. Et gyldig vedtak krever 2/3 stemmeflertall. 7 Oppløsning Forslag om oppløsning av BandOrg behandles på ordinært Årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i BandOrg og alle tilsluttede medlemmer minst 4 måneder før Årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever ¾ stemmeflertall. Årsmøtet bestemmer hvordan eventuelle disponible midler og eiendeler skal fordeles

13

14 Sak 5 Handlingsplan 1. Medlemsservice Nettstedet skal gi norske band informasjon om aktuelle tilskuddsordninger, kurs og aktiviteter, i tillegg være en portal hvor medlemsband kan profilere seg. BandOrg skal bruke internett og sosiale medier aktivt som informasjons- og kommunikasjonsarena. BandOrg skal kartlegge medlemmers behov og utfordringer, og jobbe politisk for å imøtekomme disse. BandOrg skal jobbe for å tilby relevante medlemsfordeler og kurs til sine medlemmer. BandOrg skal jobbe for å etablere møteplasser for medlemsband. BandOrg skal fortsette å drive rådgivning for band, kommuner, fylker m.m. Styret legger frem forslag til nytt handlingsprogram for årsmøteperioden Forrige handlingsplan ble vedtatt på BandOrgs årsmøte 22. mai Forslagene til endring er merket i rødt. 2. Tilskudd og støtteordninger BandOrg skal jobbe for å øke offentlige tilskudd til norske band. BandOrg skal administrere tilskuddsordningen Frifond til egne medlemmer. Medlemskap i BandOrg gir rett til tilskudd til opplæring (voksenopplæring) i sjangre innenfor rytmisk musikk. 3. Forsikringer BandOrg skal fortsette det gode samarbeidet med If Skadeforsikring og gi tilbud om instrument- og ulykkesforsikring til egne medlemmer. 4. Øvingslokaler og utstyr BandOrg skal jobbe for å få etablert flere og bedre øvingslokaler for band, og at nye øvingslokaler bygges etter Ny Norsk standard for musikklokaler. BandOrg skal jobbe for å øke tilskudd til musikkutstyr og at midlene blir rettferdig fordelt. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner handlingsplan for Musikkpolitisk arbeid BandOrg skal bidra til å synliggjøre og øke interessen for sjangre innenfor rytmisk musikk. BandOrg skal jobbe for å gjøre spillesteder i Norge mer tilgjengelige for nye og uetablerte band. BandOrg skal jobbe for å skape bedre utviklingsmuligheter og rammevilkår for band. BandOrg skal samarbeide med relevante musikkorganisasjoner og støtteordninger. BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i media. BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens politiske påvirkningskraft. 6. Organisasjonsutvikling BandOrg skal jobbe for å etablere flere stillinger i sentraladministrasjonen. BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i norsk musikkliv og blant band i Norge. BandOrg skal jobbe for å øke bands bevissthet om organisasjonen og hva BandOrg tilbyr. 7. Kompetanse BandOrg skal yte musikkfaglig hjelp til opplæring i band, og holde kurs og seminarer for bandmedlemmer og instruktører - gjerne i samarbeid med andre relevante organisasjoner og aktører innen feltet for rytmisk musikk. BandOrg skal kartlegge medlemmenes behov for kompetanseheving. BandOrg skal etablere et talentutviklingsprogram

15 Sak 6 Budsjett BandOrgs har som økonomisk mål å gå i balanse. Årsregnskapet for 2014 viser et styrt underskudd på kroner. Budsjettet for 2015, og rammebudsjettet for 2016, er satt til å gi et driftsresultat med et lite overskudd. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2015 og arbeidsbudsjett for

16 BandOrg Budsjett REGNSKAP Budsjett R-budsjett INNTEKTER 3010 Medlemskontingent Forsikringspremie Salgsinntekter, avgiftsfrie Kursavgifter Fordelingsutvalget Driftsstøtte NMR Frifond Frifond forrige år Tilbakebet. Frifond Tilskudd fra fylker Andre tilskudd (eks Komp) Momskompensasjon Sak 7 Valg SUM inntekter UTGIFTER 4110 Innkjøpte varer Lønn ansatte Honorar til styret Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift AGA pål.feriep Avtalefestet pensjon (AFP) Yrkesskade/gruppelivforsikring Premie pensjonsordning Husleie Leie lokaler Kontorutstyr/Inventar Produksjonskostnader Kopiering Revisor Lønnsmidler regnskapstjenester Honorar selvst.næringsdr Kontorrekvisita Trykksaker Bøker, tidsskrift Telefon Porto Data/internett Bilgodtgjørelse, oppg.pl Bilgodtgjørelse, ikke oppg. Pl Reisekostnader Diettkostnader Møteutgifter Driftsstøtte, avd. av bandorg Forsikringspremie Frifond Kontingenter Annonser og reklame Blomster, gaver Kursmateriell Tilskudd prosjekter Bankgebyr SUM utgifter I følge vedtektene 4.5 skal årsmøtet velge nytt styre. Leder velges særskilt. Det skal i tillegg velges 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det skal også velges en valgkomité bestående av to personer. Styret i årsmøteperioden 2013 og 2014 har hatt følgende sammensetning: Roy Botten - styreleder Mari Rustøy - nestleder Erik Larsen Silje Halstensen Jonas Høgseth Leif Harald Flikkeid - 1. vara Einar Mellingseter - 2. vara Jo Tandrevold - valgkomité Valgkomiteens innstilling: Styret for : Mari Rustøy - styreleder (gjenvalg) Erik Larsen (gjenvalg) Silje Halstensen (gjenvalg) Jonas Høgseth (gjenvalg) Hilde Hammer (ny) Daniel Engen - 1. vara (ny) Leif Harald Flikkeid - 2. vara (gjenvalg) Valgkomité for : Trond Ivan Nilsen - leder (ny) Sigbjørn Håland - ansattes representant (ny) 8050 Renteinntekter Renteinntekter Frifond Tilført fra egenkaptial RESULTAT Avsatt til fri egenkapital Avsatt til Frifond

17 BandOrg Sandvigå 7, NO-4007 Stavanger bandorg.no

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer