Referat FGU-OA. Fylkesgeodatautvalgsmøte Oslo og Akershus Dato Tirsdag 16. oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat FGU-OA. Fylkesgeodatautvalgsmøte Oslo og Akershus Dato Tirsdag 16. oktober 2015"

Transkript

1 Referat FGU-OA Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Oslo og Akershus Dato Tirsdag 16. oktober 2015 Sted Akershus fylkeskommune Til Stede Jens Aabø An Mai Lee Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Øyvind Ryen Rolf Bekkhus Rune Alsaker Jon Anders Anmarkrud Jon Haugland Ingrid Misund Martin Wesche Anne-Kirsten Stensby Morten Hoff Andreas Dyken Arild Sunde Rinnan Statens vegvesen Region øst Hafslund Nett Follo (Vestby kommune) Nedre Romerike (Lørenskog kommune) Øvre Romerike (Hurdal kommune) Bærum kommune Oslo kommune Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus/L Jernbaneverket Akershus fylkeskommune Oslo politidistrikt Kartverket Oslo (KVOSL) Kartverket Oslo (KVOSL) Kartverket Oslo (KVOSL) Kartverket Oslo (KVOSL) Ikke til sted Geir Bjørnsen Leif Nilsen Telenor Fylkesmannen i Oslo og Akershus/M Referent Morten Hoff Kopi til Alle medlemmer i utvalget Agenda 1. Velkommen, innledning 2. Referat fra forrige møte 12. mai 2015 (se vedlegg) 3. Kort orientering fra Geodatautvalgsmedlemmene 4. Status Geovekst-samarbeidet/Norge Digitalt, inkludert pågående prosjekter 5. Plan- og temadata 6. Matrikkel 7. Forvaltning av FKB-data 8. Geodataplan Tekstdelen - Handlingsplan 9. Innmeldte saker, inkludert oppfølgingssaker - Oslo kommune som medlem av FGU 10. Eventuelt, herunder annen aktuell informasjon 11. Neste møte

2 1. Velkommen, innledning Anne-Kirsten Stensby ønsket velkommen til utvalgsmøtet, og Ingrid Misund ønsket velkommen til Akershus fylkeskommune. Da det var nye representanter til stede, ble det gjennomført en kort presentasjonsrunde. 2. Referat fra forrige møte 12. mai Referatet ble godkjent. 3. Kort orientering fra Geodatautvalgsmedlemmene Se vedlegg 1 4. Status pågående prosjekter 2013 Følgende prosjekter er avsluttet LACHOA31 Romerike 2013 LACHOA32 Nes 2013 LACHOA33 Romeriksåsene 2013 LACHOA34 Asker 2013 (kommunal regi) LACHOA35 Aurskog-Høland vann LACHOA41 Follo 2014 Avsluttes når det økonomiske i f m tilbakeføring av midler fra sentralt hold er avklart (i f m grundig kartkontroll) LACHOA43 Ullensaker 2014 Avsluttes formelt i løpet av kort tid LACHOA44 Eidsvoll 2014 Avsluttes formelt i løpet av kort tid LACHOA45 Hurdal 2014 Avsluttes formelt i løpet av kort tid 2015 Nedre Romerike 2015 Består av de kommunevise prosjektene Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal. FKB-A, -B og C, blanding av nykonstruksjon og ajourføring. Noe laser10 5 pkt/m 2 i Aurskog-Høland- Prosjektet tildelt Blom Geomatics AS Største utfordringer Været Tårnet på Gardermoen All datafangst unntatt GSD14 i Aurskog-Høland gjennomført innen fristen Bruk av omløpsfoto til FKB-C-konstruksjon i Aurskog-Høland vurderes. 5. Plan- og temadata PTU-informasjon v/arild Sunde Rinnan, KVOSL

3 o Se vedlegg Fylkesmannen og Fylkeskommunen ser med bekymring at ordningen med teknisk kontroll av planer til høring muligens ikke kan utvides til å gjelde potensielt alle kommunene i fylket grunnet manglende ressurser hos Kartverket Oslo. Dette behovet ønskes å spilles opp i systemet. Det var en diskusjon om hvorvidt det er behov for Kartverket å bruke ressurser på kontroll av data som allerede er kontrollert og funnet «gode nok» av kommunen. Evt. feil kan da rettes i forvaltingsrundene. Argumenter mot dette synet var at ikke alle kommunene har ressurser og kunnskap som skal til får å kontrollere om plandataleveransen fra firma er opp til standard. Videre, ved å gjøre kontrollen ved høring, sikrer man at plandataene er vedtatt på best mulig grunnlag og at tid kan bli spart i forvaltningsrundene. Når det i tillegg er en ordning som hjelper saksbehandlere hos Fylkesmannen og fylkeskommunen så vil det heve kvaliteten på plandataene. 6. Matrikkel Presentasjon v/anne-kirsten Stensby, KVOSL o Se vedlegg Diskusjon knyttet til MUFer: Kom kritikk om hvordan Kartverket teller MUFer. Noen mener de bør telle pr. sak. Flere har ikke MUFer og noen utvalgsmedlemmer tviler på de har gjort det etter boka. Hvorfor skal de som følger loven få kritikk og de ikke gjør det og har null MUFer får ros. Til plansje nr 8 i presentasjonen ble det stilt spørsmål om hvilke saker som kommer fra SSB. Kartverket skal skaffe rede på det. Aksjonspunkt: Kartverket undersøker hvilken type saker som kommer fra SSB 7. Forvaltning av FKB-data Presentasjon v/andreas Dyken, KVOSL o Se vedlegg Det vil bli lagt til en lenke på Kartverkets hjemmeside til bygg- og veivideoer. 8. Geodataplan Det var lite tid igjen til skikkelig gjennomgang av geodataplanen og handlingsplanen. Et par korreksjoner i HP og et ønske om noen setninger om sentral forvaltning. Det som ikke kommer med i tekstdelen i årets GP, vil bli innarbeidet i neste utgave. 9. Innmeldte saker Oslo politidistrikt var bedt om å si noe om bruk av og behov for geografisk informasjon i etaten. Einar Martin Wesche holdt en kort redegjørelse. Se vedlegg. 10. Eventuelt, herunder annen aktuell informasjon

4 Oslo politidistrikt hadde spørsmål om de som ND-part kunne benytte seg av Geovekst-avtalen for flybåren datafangst i krisesituasjoner, eller om den kun gjelder Geovekst-parter. Kartverket skal undersøke dette. Aksjonspunkt: Kartverket undersøker spørsmålet om avtalen flybåren datafangst i krisesituasjoner også kan gjelde for andre enn Geovekst-parter. 11. Neste møte Onsdag 11. mai 2016 Sted: Statens vegvesen, Helsfyr.

5 Vedlegg 1: Orientering fra partene Hafslund Nett (An Mai Lee) Hafslund Nett har hatt ett fokusområde den siste tiden, integrering av Fortum sitt nett inn i vårt. Nesten alt annet har dessverre havnet i skuffen. Selve integreringen er i mål, men vi jobber ennå med kvalitetsheving av dataene. Akkurat nå er AMS i fokus, og vil nok være det en del år fremover. Fylkesmannen i Akershus/L (Jon Anders Anmarkrud) Overordnet: o Utvidelse av OslofjordGIS-samarbeidet. FM i Vest-Agder og FM i Aust- Agder blir ett embet den , og vil da inngå i samarbeidet. o Det er igangsatt et prosjekt med mål om å virtualisere desktop-gisprogramvaren til fylkesmennene. På den måten kan kartdata, modeller ol. ligge sammen med programvaren og forhåpentligvis redusere tidsbruken med å tilrettelegge og «lempe» data. Gjenbruk av smarte løsninger vil også kunne forenkles. Landbruk: o Enklere ajourhold av AR5 med flere datakilder NIBIO ønsker nå å tilby en løsning der analyser mot andre datasett gir mer spesifikk info om hvor AR5 bør ajourholdes: Byggflater, tilltaksbasen, bygningsmessige anlegg, matrikkelpunkt og vegdata samt KOSTRA-data er tenkt implementert i analysen. o Sentral base for FKB-AR5 NIBIO jobber for å få etablert en felles sentral base (jfr Matrikkelen). Denne basen er tenkt satt opp som tilbyder i en geosynkronisering. Test/pilotering fra ultimo Implementering i 2019? Oppslutning fra kommunene er viktigste suksesskriteriet! (Forenkling for kommunen, fortsatt en lokal kopi rask oppdatering.) Bærum kommune (Øyvind Ryen) Årets ajourføring er ut ført av Rambøll. Frist for levering er 9.november, Ajourføringen ble imidlertid ferdig, og levert 18. august. Dataene ser bra ut og er i ferd med å bli lagt inn i qms. Vi regner med at alt er oppdatert i løpet av november. Det har vært en omlegging av synkroniseringen mot Kartverket. En ny proxy har erstattet en server i dmz. Dette har ført til en del utfordringer for IT, men det skal nå være i orden. Noe testing gjenstår. Bærum er om kort tid ute med en oppgradert versjon av webkart-løsningen. Vi har ventet på utvikling av bl.a. plananalysen og direkte uthenting av data fra Ms-sql. Bærum har inngått en et års avtale med det svenske firmaet Agensy9. Avtalen gjør det mulig å ta i bruk programmet CityPlanner. Denne applikasjonen kan vise eksisterende data i 3d, sammen med forslag fra diverse utbyggere og arkitekter, i en web-løsning.

6 Vi vurderer å se på bruk av midler til neste års kartlegging, opp mot en gjennomgang og retting av bygningsbasen. Dette er for en mer korrekt visning av data i 3d. Oslo kommune (Rolf Bekkhus og Rune Alsaker) Oslo kommunes bidrag er vedlagt som egen pdf-fil Akershus fylkeskommune (Ingrid Misund) Prosjekt «Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i kommunene i Akershus » er kommet godt i gang. o Fylkeskommunen har engasjert Oslofjordens Friluftsråd Inger-Marie Juel Gulliksen som prosjektkoordinator for prosjektet. o Følgende kommuner deltar: Fase : Frogn, Hurdal, Nes, Sørum, Rælingen og Vestby. Fase : Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Fet, Nittedal, Ski, Skedsmo, Ås, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad o Følgende kommuner ønsker ikke å delta i prosjektet eller har ikke gitt tilbakemelding om deltagelse; Oppegård, Asker, Nesodden og Lørenskog og Enebakk. o På oppstartmøtet for prosjektet i oktober 2015 trakk kommunene opp flere utfordringer til forvaltning av datasett som ligger i Naturbase. Statens vegvesen (Jens Kjell Aabø) Nye veier o Som tidligere informert om etableres det et nytt veiselskap «Nye Veier AS» som skal være operativt snarest mulig etter 1. januar 2016.Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og vil ha hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av syv strekninger med en investeringsramme på cirka 130 milliarder kroner. Prosjektene vil nå ligge i Sør Trøndelag, Vest Agder og Hedmark/Oppland. Nye Veier AS sin virksomhet er å forestå utbygging, drift og vedlikehold av deler av riksvegnettet etter nærmere avtale med Den norske stat. Veiselskapet vil ha egen portefølje fra Det er nå ansatt administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland, som tidligere har vært ansatt i Statens vegvesen. Etter det vi vet nå så skal de ikke bygge opp parallell kompetanse innen kartforvaltning, men få data fra vegvesenet, samt tilgang til NVDB. Forvaltningen og leveranse av kartdata skal fortsatt skje fra vegvesenet. Krav til kartdata. o Strategi for etablering og kontinuerlig ajourhold er som før i.h.h.t geodataplanen. Stort trykk på kvalitet på FKB-data. Konsulentbransjen er veldig opptatt av at FKB-data, herunder laserdata, ikke er gode nok for planlegging og prosjektering. Det bestilles landmåling. Dette setter trykk på det å dokumentere, hva er det vi har, hva kan vi levere. Det

7 gjelder både FKB-B og FKB Laser. Det fokuseres på punkttetthet på laserdata og GSD i bildemateriellet for konstruksjon. Det er derfor veldig viktig for oss i Geovekst å framskaffe god nok dokumentasjon på hvilken kvalitet FKB-dataene har. Det er samtidig viktig at det arbeidet som nå foregår med gjennomgang og oppdatering av våre håndbøker raskt klargjør krav til grunnlagsdata i vegprosjekter. Det jobbes nå med veileder V770 om krav til modeller i ve prosjekteringen Handlingsplanen o Vi forholder oss til geodataplanen og handlingsplanen i vår budsjettering. Vi forventer at når handlingsplanen har vært behandlet i regionmøtene og FGU og det kalles inn til oppstartsmøter for neste års prosjekter så er porteføljen nokså fastlagt. Ressurser o Ansatt 2 nye i Oslo. Den ene Linn Fritsvoll skal være geomatikkkontaktperson ute i vegprosjektene på Øvre Romerike og ha ansvar for vedlikeholdsrunden på vegnettet i Øvre Romerike. Hun vil møte på regionmøtet hvis vi har prosjekter i det området. NVDB: o Skjer veldig mye på data-inn-delen av NVDB. Å få data om mindre endringer på vegnettet innrapportert er en utfordring. Det er nå gjort en utvidelse av NVDB Det har nå blitt et ganske avansert registreringsverktøy. Kan brukes mobilt. Håndtere SOSI-format og har tilkoblet GNSS. Øvre Romerike (Even Anders Tosterud, Hurdal kommune) Det vises til brev Kartverket har sendt til Fylkesmannen med kopi til kommunene, ang. utsatte oppmålingsforretninger. o Det må finnes en praktisk tilnærming for når endelig merking av grenser skal være utført ved utsatt oppmålingsforretning. Etter etablering av eiendommer på regulerte eiendommer kan det gå mange år før eiendommen blir bebygd. Grensemerking vil i mange tilfeller være bortkastet arbeid også etter at frist for grensemerking har gått ut. Follo (Grethe Marie Hagbø, Vestby kommune) Jobber med kartløsning/kommunekart nettlesere som Edge og Chrome ikke lenger støtter Silverlight. Kunne gjerne tenkt oss en standard for innsynsløsninger. En gis-ingeniør som har begynt i Norkart Skråbilder 2015 skal starte med kravspesifikasjon straks. Er det noen som ønsker å være med? Vi skal også produser ortofoto av bildene. Er det noen som ønsker å få tilgang til disse bilder og skal disse bilden inn i Norge digitalt?

8 Ser positivt på større fokus på temakart. Gjerne inn i avtalen for å sikre ajourhold og få til større prosjekter. For eksempel kartlegging av friluftsområder. Ønsker at utsatte oppmålingsforretning kobles opp mot saker, da det brukes mest i utbyggingsfelt. Nedre Romerike (Torleiv Lohne, Lørenskog kommune) Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Kartverket har skrevet brev til Fylkesmennene der man utrykker bekymring for det økende antallet matrikkelenheter uten fullført oppmålingsforretning såkalte MUF er. Kartverket ser på det som en prioritert oppgave å følge opp disse sakene, og henstiller i brevet fylkesmennene til å følge opp kommunene. Kartverket utrykker i brevet særlig bekymring for alle grunneierne som ikke har fått den tjenesten de etter loven har krav på. Kartverket presenterer også en oversikt over antall MUF er i Oslo og Akershus, og jeg antar at denne statistikken sammen med tilsvarende for de andre fylkene utgjør tall- bakgrunnen for kartverkets brev. På fylkes geodata utvalgsmøtet fredag 16 oktober under agendapunkt matrikkel kom jeg med tre bemerkninger til brevet og det vedlagte tallmaterialet. Bemerkningene følger her på oppfordring. 1. Kartverkets tallmateriale er villedende. I tabellen er Lørenskog oppført med 122 MUF er hvorav fristen er utløpt for 68 av disse. Dette er stygge tall, men heldigvis langt fra realiteten. I Lørenskog har vi pr saker hvorav 9 er gått over fristen (+ 1 sak, med 30 teiger hvor oppmålingsforretning er holdt, og grensene merket men som ikke lar seg matrikkelføre jfr punkt 3 under). Avviket mellom kommunens og kartverkets tall, skyldes at kartverket teller antall teiger (flater i matrikkelen) med UF ikke antall oppmålingsforretninger. Altså teller de en utsatt oppmålingsforretning over et seksjonert uteareal med et fellesareal og 2 eksklusive areal som tre MUF er. Når man da her blokker med 30 leiligheter på bakkeplan med hvert sitt seksjonerte uteareal, og et par rekkehus felt ja da blir tallen stygge. 2. Kartverket utrykker bekymring for grunneierne, og at disse ikke har fått den tjenesten de har krav på. Det er her greit å påpeke at opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er noe grunneieren selv har søkt om. Det er ikke noe

9 kommunen finner på for å avhjelpe kapasitetsproblemer. Jeg synes kanskje kartverket, også burde være litt bekymret for alle de grunneierne i kommuner som har 0 eller få MUF er. Hvordan kan det ha seg at ingen utbyggere i for eksempel Asker og Bærum har behov for å opprette eiendommer med utsatt oppmålingsforretning? 3. De fleste MUF er i min kommune kommer til ved at store utbyggere har dårlig tid og ønsker raskt å få etablert matrikkelenheter som kan selges og belånes. Det som da skjer er at eiendommen eller seksjonen selges, før endelig oppmåling og matrikulering finner sted Vi i Lørenskog forstår ikke hvordan vi skal kunne gjennomføre disse sakene der rekvirent og hjemmelshaver er ulike. På matrikkelføringstidspunktet skal det, jf. MF 27 andre ledd bokstav a, kontrolleres at rekvirenten har hjemmel til å rekvirere oppmålingsforretning eller har hjemmel til å kreve matrikkelføring. Altså dersom hjemmelsforholdet er endret skal kommunen nekte å matrikkelføre oppmålingsforretningen. Spørsmålet er nå hvordan dette stiller seg ved matrikkelføring av oppmålingsforretning i saker etter MF 25 opprettelse uten fullført oppmålingsforretning, der rekvirent ikke lenger har hjemmel til å rekvirere. Dette spørsmålet har jeg stilt kartverket ved overordnet matrikkelmyndighet, uten at jeg enda har fått et svar. Poenget er at i tillegg til å skrive bekymrede brev til Fylkesmannen, burde kanskje kartverket også skrevet brev til kommunen med litt informasjon om hvordan man i praksis skal komme i mål med MUFene. Tolkning av lov og forskrift, adgangene til å leie inn privat hjelp og hvordan dette kan gjøres, mulighet for hjelp hos nabokommune osv. Jernbaneverket (Jon Haugland) Bemanning: Faggruppe geodata har nylig fått 1 ny stillingshjemmel (økning fra 5 til 6 årsverk). Rekrutteringsprosessen starter snarest. Jernbanereform: Regjeringens stortingsmelding om organisering av jernbanesektoren - Meld.St. 27 ( ) På rett spor - ble behandlet i Stortinget 15. juni. Det etableres et jernbanedirektorat med styrende og koordinerende oppgaver og et infrastrukturforetak som bl.a. skal eie, forvalte,

10 drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, ivareta byggherrefunksjon, utføre trafikkstyring og eie og forvalte eiendom. Det tas sikte på at direktoratet og foretaket er virksomt fra 1. januar Det blir også lagt opp til gradvis å innføre konkurranse om persontransport med tog. Kartløsning: Levert av Geodata AS (Geocortex / ArcGIS) og driftes utenfor Jernbaneverkets IKT-infrastruktur. Klargjort for overgang fra Geocortex for Silverlight til Geocortex for HTML5. Ønsker å se på intern drift av kartløsningen og har startet utprøving/testing av ArcGIS Server, Portal for ArcGIS og Geocortex på intern testserver. Håndbok for digital planlegging: Skal revideres høsten 2015 / vinteren Omfatter grunnlagsdata, grunnlags- og fagmodeller. Faggruppe geodata skal lede arbeidet med å beskrive/definere grunnlagsdata (beskrivelse av nåværende situasjon, både eksisterende og supplerende data). Viktig å få med basisdata, plandata, temadata (DOK) og ulike fagdata. Søker å få et samarbeid med Statens vegvesen, slik at vår håndbok og deres Håndbok V770 blir mest mulig lik for felles fag/problemstillinger. Oslo politidistrikt (Einar Martin Wesche) Info om kartbruk i Politiet: o Mest brukt er de 4 geocashene Ortofoto Standard kart (N-serien) Gråtone (N-serien) Hybrid (Ortofoto med N-serie overlegg) o Under N-serien (N50) i Standard og gråtone har vi noe som høvelig er tilsvarende til FKB o FKB 5000 og 1000 er separate vektorlag som dessverre blir lite benyttet. Ønsket om å legge en geocach versjon av FKB 1000, nederst i Standard- og gråtonekartet er tilstede, men ikke utført. o Matrikkel/GAB tilknyttet eierdata blir benyttet til å finne eier av boliger direkte i kartet, det er ønskelig å utvide dette til å finne beboere i tillegg. Da vi har mulighet for å søke opp adresse og se hvem som er folkeregistret der i et separat program, er en løsning for å få dette direkte fra kartet ikke blitt sett mye på foreløpig. o En rekke kartløsninger blir benyttet pr i dag. Teleplan og ESRI programvare er de mest brukte, men for den almene kontorbruker er det ikke lagt opp veldig gode systemer.vi jobber med å få opp ArcGIS Portal for å dekke dette behovet. Politiet har pr i dag to behov for kartdata som ikke er tilstrekkelig dekket o Felles kartsymboler for beredskapsetater: Her er det påbegynt ett arbeid for å se på hva som finnes fra før og hva behovet er ned i detalj.

11 o Hvilket nivå en skal legge seg på (hvor detaljert) og hvem som skal gjøre hva er noe som diskuteres. Representanter fra forskjellige nødog beredskapsetater er tilstede. Kartverket har også en representant. I forbindelse med geocellenettverk ser vi behov for en felles grunnpakke med beredskapsdata for de forskjellige aktørene. Det er behov for en part som kan påta seg ansvaret for å samle inn data fra de forskjellige aktørene (samt fra andre kilder vi trenger data fra), for deretter å distribuere beredskapspakka ut igjen til de aktuelle partene. Dette arbeidet er godt påbegynt ved Stein Moen i samarbeid med (Oslo kommune?) HV og FMGT.

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Referat FGU-OA. Follo (Vestby kommune) Hafslund Nett Telenor Akershus fylkeskommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus/M

Referat FGU-OA. Follo (Vestby kommune) Hafslund Nett Telenor Akershus fylkeskommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus/M Referat FGU-OA Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Oslo og Akershus Dato Onsdag 3. mai 2017 Sted Skedsmo kommune Til Stede Jens Aabø Bente Forberg Even Anders Tosterud Øyvind Ryen Rune Alsaker Jon Anders Anmarkrud

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 18 141 188 OA 0200 AKERSHUS 17 18 19 20 4 925

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2018-2021 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 13 381 117 OA 0200 AKERSHUS 18 19 20 21 6 700

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 25.09.2015 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 25.09.2015 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 25.09.2015 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Elisabeth Bergstrøm Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Geodatautvalgsmøte 25.09.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Agenda 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet 06.05.2015 2. Orientering fra geodatautvalgsmedlemmene

Detaljer

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte med rapport for 2014 Geodataplanlegging gjennomgang av handlingsplan Felles satsninger

Detaljer

Norge digitalt årsmøte 2016

Norge digitalt årsmøte 2016 Norge digitalt årsmøte 2016 GIS-sør kommunene Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde

Detaljer

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene Norge digitalt årsmøte 2016 Indre Østfold kommunene Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde og orientering fra partene 1.3. KOS kontakt nytt system for

Detaljer

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag NOTAT Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Til Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag Fra Kartverket Trondheim Dato 23.01.2017 Kopi til Innledning Formålet med FDV-avtalen (forvaltning,

Detaljer

Referat FGU-OA. Øvre Romerike (Hurdal kommune) Telenor Fylkesmannen i Oslo og Akershus/M. Geir Bjørnsen Leif Nilsen. Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-OA. Øvre Romerike (Hurdal kommune) Telenor Fylkesmannen i Oslo og Akershus/M. Geir Bjørnsen Leif Nilsen. Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-OA Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Oslo og Akershus Dato Onsdag 12. oktober 2016 Sted Vestby kommune Til Stede Jens Aabø Per Molund Grethe Marie Hagbø Bente Forberg Øyvind Ryen Rune Alsaker Jon

Detaljer

Referatet. Aksjonspunkt

Referatet. Aksjonspunkt Geovekst og FKB Referatet Aksjonspunkt Pkt 2. Vurdering av tiltak for å utvikle geodatasamarbeidet i kommunene. Aksjonspunktet videreføres Partene fremmer endringsforslag til geodataplanen senest 1. september.

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

REFERAT. Dato 28. april 2015. Fylkesmannen Oslo og Akershus. Til stede

REFERAT. Dato 28. april 2015. Fylkesmannen Oslo og Akershus. Til stede REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 28. april 2015 Sted Til stede Referent Kopi til Fylkesmannen Oslo og Akershus Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Håvard Kristoffersen Fylkeskommunen Ingrid

Detaljer

Matrikkel. Årsmøter mars/april 2016

Matrikkel. Årsmøter mars/april 2016 Matrikkel Årsmøter mars/april 2016 Matrikkel MF og MUF Bygg Adresse Matrikkel v 3.7 Endring i Matrikkelforskriften Sentral føringsenhet Kommunereformen Elektronisk tinglysing MF og MUF Kartverket sender

Detaljer

Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 20. august Geodatautvalg August 2015

Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 20. august Geodatautvalg August 2015 Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 20. august 2015 Geodatautvalg August 2015 Program Deltakerliste Deltakerliste: Part Basisutvalg Plan- og temautvalg Deltar Meldt frafall Agnar Tore Vaaje, Vegårshei

Detaljer

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Innsending av AR5 til kartverket Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Agenda Geodataplan Kartverkets rolle FDV-avtalen Vedlikehold Sentral felles kartdatabase Matrikkelen Geodataplan 2016-2019

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Plan- og temadata, Akershus

Plan- og temadata, Akershus Plan- og temadata, Akershus Geodatautvalgsmøte, høst 2015 Kilde: Oslo kommuneplan Plandata tilgjengelig i Norge Digitalt *Oslo kommune leverer ikke plandata til Norge Digitalt i dag Det offentlige kartgrunnlaget

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Referat FGU-OA. Telenor Fylkesmannen i Oslo og Akershus/M Referent Morten Hoff Kopi til Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-OA. Telenor Fylkesmannen i Oslo og Akershus/M Referent Morten Hoff Kopi til Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-OA Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Oslo og Akershus Dato Onsdag 11. oktober 2017 Sted Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Til Stede Jens Aabø Per Molund Grethe Marie Hagbø Bente Forberg Even

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR)

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR) REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 9. november 2012 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Oslo Waage Statens vegvesen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Kommunebesøk Holtålen Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Hvorfor er kartvedlikehold viktig? Alle har alltid nå detaljerte kart tilgjengelig. Alle tar det som en selvfølge at kartet er riktig Manglende

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 27-10-2015 Sted: Kartverket, Hamar Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra

Detaljer

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage FGU Buskerud 21.10.2015 Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage Kartverket Norge digitalt Geovekst Forvaltning, drift og vedlikehold Vår organisasjon Landdivisjonen Kartverket Oslo Fylkeskartkontoret

Detaljer

Kort fortalt om hvordan ordningen for planer på høring fungerer:

Kort fortalt om hvordan ordningen for planer på høring fungerer: Kort fortalt om hvordan ordningen for planer på høring fungerer: Kommunen sender inn planen på SOSI-format og plankart på PDF til en felles epost-adresse for Kartverket Oslo. Kartverket har 5 virkedager

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen 1 HVEM? 1) Geovekst premissgivere for prosjektet. FKB-dataene eies og forvaltes av Geovekst-partene i fellesskap 2) Ingen Sentral

Detaljer

Geodatautvalget. Aust- og Vest-Agder 06. sept 2017

Geodatautvalget. Aust- og Vest-Agder 06. sept 2017 Geodatautvalget Aust- og Vest-Agder 06. sept 2017 Program Kl: 10.00 12.00 Geodataplanlegging i Agderfylkene - Kort orientering om status for pågående prosjekter. - Gjennomgang av skisse til geodataplan

Detaljer

Hvordan organiserer vi arbeidet med dataforvaltning i SVV Region øst

Hvordan organiserer vi arbeidet med dataforvaltning i SVV Region øst Hvordan organiserer vi arbeidet med dataforvaltning i SVV Region øst Kort presentasjon av geodatamiljøet, roller, organisering og premisser Knut Jetlund Fagkoordinator Dataforvaltning Geodataseksjonen

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Geomatikk i Statens Vegvesen

Geomatikk i Statens Vegvesen Geomatikk i Statens Vegvesen Er det viktig? Evjemøtet 2017 Gro M. Gjervold Leder Geodataseksjonen SVV, region sør 1 Hovedpunkter Geomatikk i vegens livsløp GeoVEKST og kartleggingsbehov Elektronisk vegnett,

Detaljer

Pågående prosjekter Østfold

Pågående prosjekter Østfold Pågående prosjekter Østfold Status pågående prosjekter 2016 Prosjektene Østfold FKB-C Vann 2016 LACHØS63 FKB-C Fremdrift Østfold FKB-C Vann 2016 Vann i FKB-C områder har vært opsjonelt helt siden kartlegging

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU)

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) Dato: 21.09.2016 Tilstede/ Forfall: Se vedlegg 1 Møteleder: Referent: Foiler: Sted: Reidar Sætveit Bente Kristiansen www.kartverket.no/hamar

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter 2017

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter 2017 Innføring av Sentral felles kartdatabase Norge Digitalt-årsmøter 2017 Innhold Konseptet Status prosjektet Innføringsplan Økonomi Snurr film NGIS-API Geosynkronisering Geosynkronisering Geosynkronisering

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Møte i Fylkesgeodatautvalget

Møte i Fylkesgeodatautvalget Møte i Fylkesgeodatautvalget Agenda for møtet Velkommen valg av ordstyrer Innledning ved Geir Mjøen Nytt fra AU-Basis ved Ingrid T. Nilsen Nytt fra AU-Plan og temadata ved Leif K. Knutsen 1100-1200 Lunsj

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Referat fra høstmøtet i PTU-Finnmark, 12.oktober 2017

Referat fra høstmøtet i PTU-Finnmark, 12.oktober 2017 Referat fra høstmøtet i PTU-Finnmark, 12.oktober 2017 Tid og sted: Torsdag 12.10.2017, kl. 10 13.30, Kartverket Vadsø Til stede: Annbjørg Løvik (FFK), Eli-Kristine Lund (Fdir), Bjarne Mjelde (SVV), Iris

Detaljer

REFERAT FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Årsmøte med rapport for 2016, budsjett for 2017

REFERAT FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Årsmøte med rapport for 2016, budsjett for 2017 REFERAT Tema for møte FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Dato Torsdag 16. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Til stede Fra Sirdal kommune: Rune Risnes Fra Flekkefjord kommune: Jan Ivar Skregeli og Sverre

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland

REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland Dato: 13.09.2016 Sted: Hamar, møterom Svanen Tilstede: Se vedlegg Foiler som ble vist er tilgjengelig på www.kartverket.no/hamar under Geovekst/Norge

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Pågående prosjekter Østfold

Pågående prosjekter Østfold Pågående prosjekter Østfold Status pågående prosjekter 2016 Prosjektene Østfold FKB-C Vann 2016 LACHØS63 FKB-C Fremdrift Østfold FKB-C Vann 2016 Vann i FKB-C områder har vært opsjonelt helt siden kartlegging

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Matrikkelen i Lørenskog kommune GEODATASJEF TORLEIV LOHNE TEKNISK

Lørenskog kommune. TEMA: Matrikkelen i Lørenskog kommune GEODATASJEF TORLEIV LOHNE TEKNISK Lørenskog kommune PUBLISERT: 12. NOVEMBER 2014 TEMA: Matrikkelen i Lørenskog kommune GEODATASJEF TORLEIV LOHNE OMRÅDE: GEODATA TEKNISK Litt om Matrikkelen sett fra Lørenskog 2 Kommuneblomster Oslo: bakkekløver

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 01. oktober Geodatautvalg Oktober 2014

Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 01. oktober Geodatautvalg Oktober 2014 Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 01. oktober 2014 Geodatautvalg Oktober 2014 Program 0930 Kaffe, te, frukt 1000 Referat fra forrige møte, oppfølgingssaker 1015 Mandat og formål med Geodatautvalget

Detaljer

Møte i Fylkesgeodatautvalg for Akershus og Oslo 16.10.15. Rolf Bekkhus Oslo kommune

Møte i Fylkesgeodatautvalg for Akershus og Oslo 16.10.15. Rolf Bekkhus Oslo kommune Møte i Fylkesgeodatautvalg for Akershus og Oslo 16.10.15 Rolf Bekkhus Oslo kommune Bakgrunn Oslo kommune medlem i Norge digitaltsamarbeidet fra 1.1.2014 Utfordringer knyttet til Rettigheter / rettighetshavere

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Statens vegvesen region øst

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Statens vegvesen region øst REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 12.05.2016 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen Askim kommune/indre Østfold Irén

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Møte MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag 9. juni 2016 kl 0930-1400 Møtested Jernbaneverket Marienborg Osloveien 105, 7018 Trondheim Tilstede fra Statens vegvesen

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby Plandataforum 25. november 2013 Anne Guro Nøkleby Plandataforum Norge digitalt Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Møteform Inntil

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en ny veg- og trafikkdatabase som kan tas i bruk våren 2005. Den er utviklet i regi av Statens vegvesen, men vil være et aktuelt

Detaljer

Geodataplan: -fremtidige prosjekt

Geodataplan: -fremtidige prosjekt Geodataplan: -fremtidige prosjekt FGU-BU 21.10.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Nasjonal detaljert høydemodell Nasjonal høydemodell Det er bevilget

Detaljer

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER 2015-02-25 Side 1/5 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj Agenda: 09.30 10.00 Kaffe og frukt 10.00 10.10 Velkomst 10.10 11.00 Geodataplanlegging og geodatasamarbeid i Hedmark v/georg Langerak - Arbeidet med geodataplan - Interkommunalt samarbeid - Høringsbase

Detaljer

Jernbaneverket og GEOVEKST

Jernbaneverket og GEOVEKST Jernbaneverket og GEOVEKST Kva kan GEOVEKST bidra med for jernbaneutbygging? Håvard Moe (havard.moe@jbv.no) Senioringeniør geodata Infrastruktur, Plan og teknikk Jernbaneverket som nasjonal aktør «Jernbaneverket

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Innhold Begrep Før vi starter Føring av ny grunneiendom oppgave M1, M2 og M3 Føring av ny festegrunn oppgave

Detaljer

REFERAT. Onsdag 22.mai Storgata 13, Hønefoss

REFERAT. Onsdag 22.mai Storgata 13, Hønefoss REFERAT Tema for møte Dato Sted Til stede Geodatautvalget i Buskerud Onsdag 22.mai Storgata 13, Hønefoss Siri Jaren (SJ) Geir Bjørnsen (GB) Anne-Kirsten Stensby (AKS) Rune Klevstad (RK) Elin Green (EG)

Detaljer

Velkommen til FDV-årsmøte

Velkommen til FDV-årsmøte Velkommen til FDV-årsmøte Orkdal 11. mars 2014 (Ytre kyst) Orkdal 13. mars 2014 (Orkladalen) Trondheim 18. mars 2014 (Midt) Tydal 20.mars 2014 (Fjell) Ørland 25. mars 2014 (Fosen) Målsetting med dagen

Detaljer

Sentral lagring av FKB (geosynkronisering)

Sentral lagring av FKB (geosynkronisering) Sentral lagring av FKB (geosynkronisering) Erfaringer fra en pilot GeoForum Sogn og Fjordane Lokale plan- og kartdager i Loen, 7-8 mars 2017 Søgne kommune: 12.000 innbyggere (+ 5-7.000 i sommerhalvåret)

Detaljer

Agenda 31.mai Status og planer kartleggingsprosjekter v/bente. 5.Tiltak for å rydde i FKB-Bygg/Matrikkel «Byggvask» 6.

Agenda 31.mai Status og planer kartleggingsprosjekter v/bente. 5.Tiltak for å rydde i FKB-Bygg/Matrikkel «Byggvask» 6. Agenda 31.mai 2017 Start 9:00 1.Velkommen v/georg 2.Nytt fra Kartverket og Norge digitalt v/georg Nytt fra Geovekst v/ingar 3.SFKB oppdatering og tilgang til data Plan for innføring. Prinsipper for tilgang/oppdatering

Detaljer

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner Kartverket Skien Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen Skien Kartverkets regioner Kartverket Skien Dekker fylkene Vestfold og Telemark Geir Mjøen Fylkeskartsjef Norge digitalt, Geodatasamarbeid

Detaljer

Norge digitalt/geovekst årsmøte Indre Østfold 2016 Dato 31.03.2016 Til stede Tore Bjørnerød Askim kommune

Norge digitalt/geovekst årsmøte Indre Østfold 2016 Dato 31.03.2016 Til stede Tore Bjørnerød Askim kommune REFERAT Tema for møte Norge digitalt/geovekst årsmøte Indre Østfold 2016 Dato 31.03.2016 Til stede Tore Bjørnerød Frøydis Kristiansen Arne Gjerberg Rakkestad kommune Espen Glosli Rakkestad kommune Lindy

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Jernbaneverket og Norge digitalt, Jernbanereformen

Jernbaneverket og Norge digitalt, Jernbanereformen Jernbaneverket og Norge digitalt, Jernbanereformen Ny organisering og oppgavefordeling generelt og geodata Håvard Moe (havard.moe@jbv.no), Overbygning og geodata, Plan og teknikk, Infrastruktur, Jernbaneverket

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer