Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget"

Transkript

1 Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen Jon Anders Anmarkrud Ingrid Misund Morten Hoff Andreas Dyken Arild Sunde Rinnan Jon Kaasa Statens vegvesen Region øst Follo (Vestby kommune) Nedre Romerike (Lørenskog kommune) Øvre Romerike (Hurdal kommune) Bærum kommune Telenor Fylkesmannen i Oslo og Akershus/L Akershus fylkeskommune Ikke til sted Referent Kopi til Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Hafslund Nett Jernbaneverket Fylkesmannen i Oslo og Akershus/M Agenda 1. Velkommen, innledning 2. Referat fra forrige møte 20. mai 2014 (se vedlegg) 3. Kort orientering fra Geodatautvalgsmedlemmene 4. Status Geovekst-samarbeidet/Norge Digitalt, inkludert pågående prosjekter 5. Temadata og plandata 6. Matrikkel og stedsnavn 7. Forvaltning av FKB-data 8. Geodataplan Tekstdelen - Handlingsplan 9. Innmeldte saker 10. Eventuelt, herunder annen aktuell informasjon 11. Neste møte

2 1. Velkommen, innledning Torleiv Lohne ønsket velkommen til Lørenskog. Morten Hoff ønsket velkommen til utvalgsmøtet og beklaget at fylkeskartsjefen ikke kunne stille på grunn av ledersamling i Kartverket. 2. Referat fra forrige møte 10. oktober Referatet ble godkjent. 3. Kort orientering fra Geodatautvalgsmedlemmene Se vedlegg 1 4. Status pågående prosjekter 2012 LACHOA21 Follo o Avsluttes når periodisk AR5-vedlikehold er klart LACHOA22, 23, 24 Gjerdrum, Ullensaker, Nes (Avsluttet) LACHOA25 Eidsvoll (Avsluttet) LACHOA27 A-B-N (Avsluttet*) LACHOAN1 NN2000 Follo, Asker og Bærum (Avsluttet*) LACHOAN2 NN2000 Nedre Romerike (Avslutet) LACHOAN3 NN2000 Øvre Romerike (Avsluttet) *Noen av det økonomiske mangler 2013 LACHOA31 Romerike 2013 (TerraTec) o Alt levert i hh til kontrakt. Periodisk AR5-vedlikehold igangsatt o Avsluttes når AR5 er fullført LACHOA32 Nes 2013 (Rambøll) o Alt levert i hh til kontrakt o Avsluttes i 2015 (betalingsutsettelse for Nes kommune) LACHOA33 Romeriksåsene 2013 (TerraTec) o Alt levert i hh til kontrakt. Periodisk AR5-vedlikehold igangsatt o Avsluttes når AR5 er fullført LACHOA34 Asker 2013 (kommunal regi) o Avsluttet LACHOA35 Aurskog-Høland vann 2013 (Rambøll) o Alt levert i hh til kontrakt. Avsluttes med det første 2014 LACHOA41 Follo 2014 o Ca 820 km 2 FKB-A, -B og C, hovedsakelig ajourføring o Ca 705 km 2 laser10 5 pkt/m 2 o Prosjektkostnader o Kalkyle kr 5 140, beste tilbud gir ca o Tildelt Blom Geomatics o Fotografering fullført 23. april o Laser besluttet utsatt 9. mai ny klarmelding i l a okt o Konstruksjon A, B og C 90 % ferdig ultimo september o Leveringsfrist 15. oktober Øvre Romerike 2014

3 o Prosjektkostnader o Kalkyle kr 2 510, beste tilbud gir ca o Tildelt Blom Geomatics LACHOA43 Ullensaker 2014 o Ajourføring 110,7 km 2 FKB-B o Fotografert april LACHOA44 Eidsvoll 2014 o Nykonstruksjon av 109,7 km 2 FKB-B o Fotografert april o LACHOA45 Hurdal 2014 Nykonstruksjon av 48,6 km 2 FKB-B Fotografert april med unntak av to striper Konstruksjon av FKB-C Vann i hele kommunen basert på bilder fra 2005 o Konstruksjon FKB-B og C 70 % ferdig ultimo september o Leveringsfrist 15. november Kommentar: Det er viktig at laserskanning i Follo kommer i gang så snart som mulig. Løpende kontakt med kommunene og Blom er påkrevet. 5. Temadata og plandata PTU: Samme besetning som før, 3 møter gjennomført i Ett gjenstår i november 2014 En godkjent liste av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) vil bli offentliggjort Hver kommunen må definere sitt DOK. Revidert veileder av Kart og planforskriften, del 2 omfatter DOK. FGU medlemmene mener at det er viktige temadatasett som mangler i listen med mulige DOK datasett. Støydata fra Vegvesenet blir spesielt nevnt. Vil den mulige DOKlisten inneholde dato for når den estimert blir et godkjent DOK-datasett? Nasjonal database for tur- og friluftsruter: Base med 4 arkiver for forvaltning av ruter. Produktspesifikasjon utarbeidet. Innsamling starter i Dataene vil inngå i FDV avtalen etter etablering. Opprettes for å kunne samle, forvalte og distribuere kvalitetssikra ruter på et sted. DNT har en base som kalles Nasjonal turbase, her lagres turforslag. Navnene på basene er like, så de kan fort forveksles, men de tjener forskjellige områder. Kontroll av planer til offentlig ettersyn o Samarbeid mellom Fylkesmannen i Akershus og Kartverket Oslo o Kartverket kontrollerer, rapporterer og distribuerer planer som er til høring i fylket. o Mål: Forbedre kvalitet på planer før vedtak. Gi Fylkesmannen mulighet til å se planen i sin innsynsløsning o 9 prøvekommuner i fylket. o Oppstart av ordningen 1.september o 10 planer kontrollert hittil fra 4 kommuner

4 o o Ca. halvparten har vært feilfri Arbeidet videre: Dataflyt mellom KV høringsbase og FM innsynsløsning Evaluering av prøveperiode Flomanalyseprosjekt o NVE vil ikke prioritere arbeidet på nåværende tidspunkt, de vil evt. undersøke om det er grunnlag for forbedring av analysen o Ta forespørselen videre opp i systemet i NVE/ Geodatautvalget? o En mulighet blir å støtte seg til Oslo, Asker og Bærums arbeid med urbanflom prosjekt. Men utvalget ser nødvendigheten med å ha den faglige tyngden NVE har. AKSJONSPUNKT: Finne ut om dette temaet har vært oppe i Geovekstforum tidligere (2013), og hva konklusjonen ble. 6. Matrikkel Midlertidig forretning og midlertidig utsatt forretning: o I Norge samlet har antall midl.forretn sunket med ca.500 hittil i år. Ca 2400 gjenstår. o I Norge samlet har antall MUF er økt med ca 1000 hittil i år til ca MUF er med utgått frist er økt med ca 500 til ca o KV sentralt vil i høst sende brev til Fylkesmennene om bruk og utvikling av MF og MUF i kommunene. o Enkelte utvalgsmedlemmer mener at MUFer blir fremstilt som noe som er negativt å ha i kommunene. Det er en nødvendighet for utbygging å ha MUFer. Hvis det hadde blitt presentert ulovlige MUFer hadde det vært en annen sak. Adresser Norge: o Overordnet mål: Bare vegadresser innen o Adresseprosjektet avsluttes o Prosjektets mål : 86% i Norge totalt o Andel pr : 79,6% i Norge totalt Bygg etterslep o Utvalget mener at statistikken burde vise hvor lenge etter fristen bygg er registrert. Bedre å ha registrert det 1 dag for sent enn 100 dager, og dette bør komme frem. Adresser Buskerud: o Akershus pr : 98,4% vegadresser o 3 kommuner ferdige. 6 har antydet ferdige 2014 o Arbeid pågår i alle kommuner som ikke er ferdige. Kommunesammenslåinger: o KV ser på konsekvenser for matrikkel og grunnbok o Omnummerering av matrikkelenheter o Omnummerering av gatekoder o Omnummerering grensendring for kretser o Like gatenavn i nye storkommuner o Behov for evt kvalitetshevinger i basen o Rydding i Grunnboken alene er foreløpig vurdert å kreve årsverk Historiske matrikkelbrev:

5 o Historisk matrikkelbrev kan bare tas ut av Kartverket etter henvendelse til Grunnen til dette er: 1. På et ordinært matrikkelbrev skal kommunen attestere at innholdet i matrikkelbrevet er i samsvar med den aktive informasjon som vises i matrikkelen om den aktuelle matrikkelenheten på uttakstidspunktet. Også på det historiske matrikkelbrevet skal attesteres at brevet viser den registrerte informasjonen på et gitt tidspunkt tilbake i tid. Det som framkommer baserer seg imidlertid fullstendig på matrikkelbasens tekniske behandling av hendelser over tid, og historikken som løsning i matrikkelen er noe som kommunene ikke har noen styring med eller ansvar for. Man har derfor funnet at det er riktig at det er sentral matrikkelmyndighet som signerer historisk matrikkelbrev. 2. Det vil ofte være aktuelt å ta ut et historisk matrikkelbrev ifm en klagesak eller en rettssak, og da bør det bør være Kartverket og ikke kommunen som stadfester at det historiske matrikkelbrevet gjengir den registrerte informasjonen på gitt tidspunkt. 3. Det er en konflikt mellom Arkivloven og Personopplysningsloven. Arkivloven sier at ALT skal tas vare på og at en ny oppdatering ikke skal utslette all informasjon om historisk førsituasjon. Dette er grunnen til at kommunene til nå har måttet ta ut en dokumentasjon av førsituasjonen før noe endres i matrikkelen. Dette er også bakgrunnen for at man har innført historikk matrikkelen. Personopplysningsloven presiseres på den annen side at det kan fattes vedtak om retting eller sletting av opplysninger i matrikkelen når tungtveiende personvernhensyn tilsier det, f.eks informasjon om pålegg og om eier/fester som har hatt fortrolig/strengt fortrolig bostedsadresse. Et historisk matrikkelbrev må derfor gjennomgås før utsending. Med den historikkløsningen som er utviklet, så vil det være en viktig side ved løsningen at det kun er noen få personer i Kartverket som kan hente fram igjen informasjonen og som kan vurdere om de som etterspør denne informasjonen kan gis tilgang til den eller ikke, i form av et historisk matrikkelbrev. o I sin rolle som lokal matrikkelmyndighet, vil kommunen få informasjonen gratis. 7. Forvaltning av FKB-data Forvaltningsrunde o Felles forvaltningsrunder nå på plandata og FKB, inkl vegnett. o Høstens FDV-runde inkluderer både overgang til NN2000 og konvertering av noen baser til FKB 4.5. Og 1.desember skal Kartverket være klar til å distribuere data for videre forvaltning. o Det har blitt vedtatt ett nytt FDV-konsept som bedre skal gjenspeile utført/ikke utført arbeid. o Geosynkronisering begynner å bli innført i Buskerud, men foreløpig er den mest semisynkron. Det jobbes med en løsning med oppdatering mot mer sentrale baser.

6 FKB 4.5 FKB-Vegnett 4.5 er enda ikke klar, 4.02 er gjeldende FKB-Traktorvegsti: Forenklet slik at det ikke inneholder lineære referanser. TYPEVEG Traktorveg, Sti og Gangveg er påkrevd. o Fortau, Gangfelt, Trapp er opsjonelt. o Vegident (..VNR) registreres for landbruksveger o Vegsperringer knyttet til traktorveger kan registreres. Forvaltningsopplegget TraktorvegSti o Sentral nasjonal base (originaldata i denne basen) o I første omgang vil kommunene motta en kopi som de bruker/oppdaterer. Endringer tilbakeføres til sentral base ved FDVrundene o Jobbe for at flest mulig kommuner bør koble seg på for direkte oppdatering vha. NGIS-API etter hvert o Gjøre erfaringer fra Sentral nasjonal base for FKB-TraktorvegSti Jobbe så mot en Sentral nasjonal endringsbase for FKB-Vegnett - Fjerne ventetid for kommunene fra endringsdata leveres, til innlegging i NVDB påbegynnes Kunne overordnet se/kontrollere endringsdata underveis Første steg sommer 2015?? Overgang 4.02 > 4.5 for FKB-Vegnett - sannsynlig forenkling i forhold til høringsversjon4.5 - bedre logikk med FKB-TraktorVegSti Lørenskog kommune ønsker å vite kostnaden for å etablere Geosynkronisering. Bærum kommune kunne bidra med informasjon. 8. Geodataplan Tekstdelen ble gjennomgått punkt for punkt. Kommentarer til endringsforslagene, samt forslag til retting/justering av teksten ble notert og vil bli tatt til følge. Opprettet forslag vil bli sendt til partene for godkjenning før 1. november. Det kom et konkret forslag om å opprette en ny region Vest-regionen bestående av Asker, Bærum og Oslo. Dette vil komme som et eget punkt på neste utvalgsmøte. Handlingsplan: Forslag til handlingsplan ble fremlagt. Regionsplanen fra Nedre Romerike vil bli sydd inn. Kostnader vil bli lagt inn, først og fremst for 2015-prosjektene. Filtreringsfunksjon vil bli lagt inn kolonnevis. Opprettet forslag vil bli sendt til partene før 1. november. Lørenskog ønsker FKB-B i Østmarka. Hva vil det koste? 9. Innmeldte saker Ingen innmeldte saker 10. Eventuelt, herunder annen aktuell informasjon Geoforum-flomdata, MUF-ene

7 11. Neste møte Tirsdag 12.mai Sted: Hurdal kommune

8 Vedlegg 1: Orientering fra partene Nedre Romerike (Torleiv Lohne) Akershus fylkeskommune (Ingrid Misund) Akershus fylkeskommune gjennomførte 23. september 2014 et informasjonsmøte med kommuner og enkelte lag og foreninger om DNTs Nasjonale Turbase og Kartverkets Nasjonale database for tur og friluftsruter. AFK kommer til å sette som et krav til alle som mottar tilskudd til friluftslivstiltak om å melde tiltaket inn både til DNT og Kartverkets databaser. Plandataforum i Norge digitalt har nedsatt en arbeidsgruppe som skal evaluere den økonomiske modellen for plandata. Fylkeskommunene har en representant i denne gruppa og i plandataforum. Arbeidsgruppa har drøftet saken og den skal nå drøftes i plandataforum den 16. oktober Akershus har satt i gang arbeid med å lage en regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I den forbindelse er det behov for data om bl.a. friluftslivssituasjonen i kommunene. AFK vil sannsynligvis komme med en henvendelse til kommunene om data. Follo (Grete Marie Hagbø) Follo har jobbet mye med å få den nye kartløsningen på plass. Den ble lansert 1. september og er stort sett tatt godt imot. Noen endringer/forbedringer er meldt inn til Norkart og det jobbes med å lansere flere klienter tilpasset forskjellige brukergrupper. Staens Vegvesen (Jens Kjell Aabø) Organisatoriske saker o Som det tidligere har vært informert om, satses det på å bemanne opp vegprosjektene med geomatikk-kompetanse. Disse skal levere grunnlagsdata til prosjektene og innhente sluttdokumentasjon når prosjektet er ferdig. For å sikre best mulig informasjon om pågående prosjekter, vil disse bli involvert og delta på oppstartsmøtene i Geovekst der hvor det er vegprosjekter. Laserdata til vegplanlegging og prosjektering o Det er behov for tilstrekkelig kvalitet på laserdata i SVVs vegkorridorer. Denne kvaliteten antas å ville komme gjennom et sentralt detaljert laserdataprosjekt i årene framover. Framdriften er meget usikker. SVV ønsker derfor en bedre strategi for opptrapping av laserdataproduksjonen. Dette må forankres i Geodataplanen. FDV-atalen o For å sikre at kartgrunnlaget blir oppdatert etter en vegutbygging skal det produseres et forenklet FKB Veg ut fra byggeplanen som skal leve inntil SVV får ny fotogrammetrisk FKB-B gjennom et Geovekstprosjekt. QMS o AuBasis SVV holder på med et QMS-prosjekt sammen med Norkart for å se på distribusjon av kartdata fra BAAT og for å effektivisere dataflyten av ferdigvegsdata i forvaltningsrunden. Resultater fra prosjektet vil prøves ut i 2015.

9 o Det er besluttet at AuBasis i Akershus og Østfold skal ivaretas av årlige Oppstartsmøter. Dette er nå forsøkt gjennom et par år. For å oppfylle intensjonene med AuBasis ønsker SVV at Oppstartsmøtet også har en kompetansebyggende del. Øvre Romerike (Even Anders Trosterud) På Øvre Romerike har det vært ett samarbeidsmøte og felles kurs i GIS/line oppmålingsforretning. Ny programvare til GIS/kartverk kommer ofte langt ned på lista når det gjøres prioriteringer i ØRU-kommunenes felles IT-selskap. Det er derfor et stykke fram før Geosynkronisering blir aktuelt i ØRUkommunene. Felles kartportal kjøres fortsatt på gammel GIS/line plattform. Adressering: Eidsvoll kommune jobber fortsatt med adressering, i de øvrige kommunene gjenstår adressering av en del hytter. Planer: Eidsvoll har fått innsigelser til ny kommuneplan, Nes har kommuneplan ute på høring og kommuneplan i Ullensaker skal sendes ut på høring. I Gjerdrum, Nannestad og Hurdal jobbes det med sentrumsplaner, byplan for Jessheim i Ullensaker er vedtatt. Kommunedelplan for Østgreina, rundt skisenteret i Hurdal, vil bli vedtatt i slutten av oktober. Matrikkel: Eidsvoll og Hurdal har stort etterslep på føring av B-delen i matrikkelen. Gjerdrum og Ullensaker har satt bort en del oppmåling til innleid firma. Fylkesmannen i Akershus/L (Jon Anders Anmarkrud) FMOA/L har mottatt kontrollerte plandata fra Kartverket i forbindelse med høringer. Disse er raske å få tilrettelagt i egne system, siden de ikke inneholder geometrifeil. Plansaksbehandlere er svært fornøyde med denne servicen. Fylkesmannen i Aust-Agder ønsker å tiltre «OslofjordGIS-samarbeidet» (Et geodatasamarbeid mellom Fylkesmennene i Oslo og Akershus, Østfold og Vestfold.) Også Vest-Agder ønsker nå å se på mulighetene for å bli med i dette samarbeidet. Styringsgruppa vil vurdere konsekvensene ved en slik utvidelse. Testing av ArcGIS Online er igangsatt for å se på muligheten for å etablere mer «strømlinjeformede» system for datainnsamling i felt i forbindelse med befaringer og kontrolloppgaver. Utnytting av laserdata i forbindelse med fastsetting av nedbørsfelt er gjennomført for vannområder der spesielle tilskuddsforskrifter gjelder. Delresultat er også oversendt NVE for evt. forbedring av Regine-basen. Det er inngått et uformelt samarbeid med Norsk institutt for Skog og landskap for å videreutvikle «dråg-kart» Vestområdet (Kjell Berge) Ajourføring Telenor Norge (Geir Bjørnsen) Telenor har nå fått programvaren på plass for å kunne levere data for Telenoreide stolper. 10. okt ble hele Hamar kommune overlevert til kartverket v/geir Myhr Øien for utsjekk om dette er slik som det skal leveres. Når eventuelt tilbakemelding og om dette som ble oversendt er ok, vil data for hele landet kunne leveres.

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer