Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune"

Transkript

1 REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen Askim kommune/indre Østfold Jan Egil Nygaard Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Anne Kirsten Stensby Jon Kaasa Irén Andersen Lukas Sleboda Nils Hafsal Vidar Øvre Fortum distribution Torhild Hov Nilsen Fredrikstad energinett Referent Kopi til (ikke tilstede) Lukas Sleboda Per Vallner Geir Bjørnsen Jon Haugland Fylkesmannen i Østfold Telenor Jernbaneverket

2 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet Ingen kommentarer på dette punktet. 2. Orientering fra Geodatautvalgsmedlemmene Fortum: Går mot bruk av webbaserte løsninger basert på ESRI programvare. God fokus hos ledelsen på bruk av kart for å løse oppdragene. Gissør: Se Status GIS-sør pdf Landbruket: Jobbing mot laserskanning av Rømskog kommune i 2014 Indre samarbeidet: GIS Indre Østfold har mottatt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i 2012 og Midlene er brukt til innkjøp av GisLine oppmålingsforretning, GisLine Web-innsyn 3.1 og til opplæring. Askim har holdt kurs for brukere (byggesaksbehandlere, planfolk, servicetorg) i Hobøl, Marker og Skiptvet, og skal i løpet av høsten holde kurs i Eidsberg og Trøgstad. Målsettingen er å bidra til en generell kompetanseheving innen kartbruk i kommunene. Det avholdes jevnlig møter i Geodatagruppa i Indre Østfold. I møtene har de i 2013 blant annet hatt fokus på rutiner for arbeid etter matrikkelloven. Stian Haltuft skal slutte i Skiptvet. Petter Vinæs i Trøgstad er nå interessert i opplæring for å ta i bruk GisLine i Trøgstad. Trøgstad kommune har også ønsker om å igangsette etableringsprosjekt for digital planbase/planregister. Askim har tatt over ansvar for Geodata og oppmåling i Eidsberg Kommune. Truls Røste er ansatt i Askim fra 1. juni Det arbeides nå med å få på plass rutiner og systemer i Eidsberg. I startfasen er det mange saker å ta tak i. For øvrig skal det gjennomføres tilsyn i Hobøl i Fylkeskommunen: Turkart Østfold jobbing, kun småprosjekter. Dataforvaltningsprosjekt, samkjøring av geodata med felles arkiv og arbeidsdatabaser. Avslutte alt som er påbegynt før Nadja går ut i fødselspermisjon. Fredrikstad og Sarpsborg skal hjelpe Fylkeskommunen mens Nadja er borte. Elin Tangen Skeide trer midlertidig inn i Geodatutvalget mens Nadja er borte.

3 Vegvesenet: Med bakgrunn i krav fra flere brukere av data fra NVDB er det satt i gang et prosjekt: Vegnett Målet er å få til et enklere vegnett som gir bedre integrasjon mellom vegnett og fagdata. Det er krav om et enklere grensesnitt for oppdatering av vegnettet i NVDB og derved økt produksjonskapasitet. Det etableres derfor en ny vegnettseditor basert på Novapoint 19. Denne skal tas i bruk i løpet av 2013 og bla. benyttes av Statens vegvesen og Kartverket. Med økt portefølje og krav til sluttdokumentasjon på vegprosjektene settes det fokus på dataflyten fra reguleringsplaner og byggeplaner til bygging og levering av sluttdokumentasjon. Det implementeres krav til dataflyt i konkurransegrunnlagene og til sluttdokumentasjon i byggeprosjektene. Geodataseksjonen skal bedre oppfølgingen av byggherrerollen i vegprosjektene. Det fokuseres på bedre oppfølging i oppstarten på prosjektene ved egne møter med byggherre og entreprenør for detaljert gjennomgang av krav til registrering av objekter og egenskaper i henhold til Hb138. Det er økt fokus på oppfølging og teknisk kontroll av vegplaner for å sikre raskere planprosesser og mulighet for bedre å utnytte plandataene i ajourhold av egne kartbaser og som en del av FDV-arbeidet i Norge digitalt. Det ses i denne sammenheng også på bruk av QMS i forvaltningsrunden. Som en del av arbeidet med kvalitetssikring av grunnlagsdata til vegprosjekter er det fremmet ønske til kartverket om tilgang på alle Geovekstprosjektene i handlingsplanen(4år) i GeoRef. Som følge av nye krav til grunnlagsdata til vegmodeller er det stort fokus på laserdata. Det gjelder både standarder i de enkelte laserdataprosjektene i Geodataplanen og i arbeidet med nasjonal forvaltningsløsning for laserdata.

4 3. Geovekst- samarbeidet/norge Digitalt, inkluderer status pågående prosjekter Pågående prosjekter: 4 prosjekter (Østfold nord/syd 2011/2012) sluttfaktureres oktober Hobøl og Spydeberg 2013 tidlig levert, ferdig kontrollert, distribueres i forbindelse med forvaltningsrunden. Fredrikstad 2013 leveransedato Alt i rute, konstruksjon gjenstår. Sarpsborg 2013 leveransedato AT og konstruksjon gjenstår. Prosjekter 2014: Interessant å få alternative leveringstidspunkter i anbudet og se om leveringstidpunkt påvirker prosjektprisen. Fremtidige prosjekter: Gamle vanndata i FKB-C områder, altså datafangsdato eldre enn Kartverket foreslår å vente til omløpsfotografering 2015 for så å kjøre storprosjekt. Grov kalkyle kr prosjektkostnad (basert på alle C-områder i Østfold, men aktuelt areal vil bli lavere). Matrikkel og eiendomsgrenser, der eiendommer er bundet opp mot bekker vil bli påvirket. Alle skal være med på omløpsfotograferingen 2015, så dette kan være betydelig kvalitetsheving av geodataene i fylket for en grei kostnad. Nykonstruksjon bør ikke gjøres hvis vannstanden er utenom normalhøyden (dette vurderes av den enkelte kommune). Bra at kommunen får se på bilder fra prosjektene før kartkonstruksjon settes i gang, og kan gå igjennom vannstanden med VA avdeling. For tidlig fotografering kan resultere i feilregistrering av vann (for eksempel smelta snøflekker som konstrueres som vann). Laserdata: Halve Østfold er ikke laserskannet og stedvis finnes kun gamle 5 meterskurver. En av grunnene for prisreduksjonen i ortofotoproduksjon de siste årene er økt automatiseringen pga. gode høydemodeller basert på laserdata. I årets ortofotoprosjekt Spydeberg/Hobøl førte mangelen på laserdata til at et område ble droppet (manuell utbedring av høydemodell hadde vært nødvendig og hadde ført til en dobling av ortofotoproduksjons-kostnad). Grov kalkyle på prosjekt for å dekke Østfold areal uten tidligere laserskanning: 1,5m kr (DTM20, 0.7 pkt per m2) med totalt 17 parter, snitt per part. Der det er gjort endringer i arealet ved utbygging, som for eksempel E18 er det også aktuelt å nyskanne for å kunne oppdatere høydemodell. Se Geovekst pdf for mer informasjon. 4. Forvaltning, drift og vedlikehold Status: data for 2013 levert til kartverket, hele Østfold kartlagt i SOSI 4 Forvaltningsrunden er i gang, NN2000 transformasjon tas her. Fagdag i forvaltning av FKB arrangert i Spydeberg i september, en god blanding av kommuner deltok og kartverket har nå knyttet kontakt med Halden og Trøgstad med lovnad om leveranse av endringsdata fra nå av. Vegnett kurs avholdt. Nils blir ny vegnett-ansvarlig i tillegg til FKB-ansvarlig. Frist for innsending til forvaltningsrunden er satt til 2. desember eller 2. februar for

5 å gi fleksibilitet til kommunene. Senere vil vegnett følge vanlig FKBforvaltningsrunde. Hobøl Spydeberg 2013 hadde småfeil, vegnett ble ikke godkjent fordi konstruksjonen var overfullstendig (+/- 5m utenfor bebygd område) ellers var leveransen godkjent. FKB-resten: Greit for mange kommuner at ansvaret flyttes fra dem til kartverket, siden det ikke gjøres mye på de uansett. Det kommer til å komme direkte forespørsel til kommunene om dette. Sarpsborg og Fredrikstad kommune har meldt tilbake at de ønsker å beholde FKB-resten. Informasjon om stedsnavn med utvikling av Norsk stedsnavnregister som skal etter plan lansere på høsten i Se Geovekst pdf, FKB pdf og Stedsnavn pdf for mer informasjon. 5. Plan og temadata Plan-og temadatatuvalget: Thor Aage Solberg går inn istedenfor Henning Bjerva i PTU og Elin Tangen Skeide går inn for Nadja Stumberg mens hun er i permisjon. Mål: fortsette med etablering av plandata, øke fokus på tilrettelegging for bruk av temadata i kommunal saksbehandling, arrangere fagdag Fagdag, tilbakemelding vedr. tema for dagen: Rutiner rundt forvaltning av digitalt planregister o For de kommunene Askim kommune har avtale med håndteres dette greit. Mer usikkert med de øvrige kommunene i Indre. Innspill fra Askim var at opplæring bør inngå som en del av etableringsprosjektene. o Mye av den samme tilbakemeldingen for Fredrikstad og GIS sør. Ansvaret med tanke på det juridiske ligger på planseksjonen, men det tekniske havner over på geomatikk miljøet. En fagdag for de som ønsker det kan være lurt. o ROS fagdag å bruke SIM (fra fylkesmann), beredskapsplaner og hvordan kart kan best implementeres i dette, ikke bare selve analysen. Forslag til mandat: o innholdet i mandatet er lik det som PTU i Akershus bruker o enighet om å legge til en funksjonstid / angi tid for hvor lenge representantene skal sitte (2 år?) o kun de som jobber med plan- og temadata bør sitte i utvalget. Forvaltning av reguleringsplaner: o legges opp til to årlige runder o kun én i 2013 fordi det kjøres etablering dette året.

6 o o o o Erfaring fra Hamar kontoret er at dataene blir bedre og bedre fra forvaltningsrunde til forvaltningsrunde. Oppfordrer kommuner til å levere full planbase, kontrolleres etter kapasitet. Noen feil, kan ikke legge inn i qms før kommunene har rettet opp. Det er ingen praktisk betydning at det er mellomrom mellom planer, juridisk holder dette, og det må mye saksbehandling til for å rette opp denne feilen (kommunene kommer ikke til å gjøre oppretting i forhold til dette). Planprosjekter, status: Kommune(del)planer: o 12 kommuneplaner er kontrollert, 5 kommuneplaner og 2 kommundelplaner er mottatt. 1 kommuneplan er analog. Ikke alle har levert kommundelplaner (kartdelen). o Inntil vi har fått til en avtale med FK, FM og KV om plankontroll ved høring, vil det kunne ta tid å etablere kommuneplandata på leveransenivå K2/K3 o Det ble fra kommunerepresentantene uttrykt skepsis til at KV skal kontrollere planer ved høring dersom dette skal komme i tillegg til den kontrollen kommunen selv gjør og innebære merkostnader (FDV). o Inntil det evt. gjøres en avtale med FK, FM og KV som beskrevet over, oppfordres kommunene å sende kommune(del)planer til Kartverket for kontroll ved høring Nasjonal planportal (SePlan): o Link fra planområde i SePlan direkte til planen slik den vises i Fredrikstad sin kartløsning på nett fungerer godt o Fungerer ikke like godt for kommunene som benytter Norkart sin løsning. Fra SePlan linkes det ikke til den enkelte plan, men til Smaalensveven hvor det må zoomes inn til nivå hvor planene vises for så å lete frem til aktuell plan. Må finne frem til årsak og løse problemet. Se Plan_og_temadata.pdf for mer informasjon 6. Matrikkel Midlertidige forretninger: det gjenstår rundt 260 i Østfold. Mange av disse i Fredrikstad hører til jordskifteverket, så alt er ikke kommunens ansvar/skyld. Kommunen må bare gjøre det den kan. Ikke fullførte oppmålingsforretninger: en reduksjon i antall tilfeller i Østfold samlet pga. nedgang i Askim og Fredrikstad. Fredrikstad mener at maksimumsfristen på 2 år er for knapp. Begrepet særlige grunner tolkes svært strengt. At det ikke er vits å sette ned merker etter måling når eiendommen skal planeres i ettertid, regnes som en særlig grunn. Fredrikstad er uenig i at forholdet til søkerens økonomi ikke kan regnes som en gyldig særlig grunn ved innvilgning av ikke fullførte oppmålingsforretninger. Adresseprosjektet: skal være ferdig innen 2014, Østfold ligger på 89,9% vegadresser

7 Matrikkel versjon3.0: Innfører historikk i matrikkelen (historikk vil gå tilbake til innføring av versjon 3.0). Kvalitetsheving: typiske feil/mangler er det mål om utbedring i perioden Kvalitetsforbedring for kommunen er krevende med dagens rutine, håp om en rapport på dette fra Gran kommune som en slags veileder for dette. Råde kystkontur, problemer med matrikkelføring mot kystkontur som må føres av matrikkelutvikler i kartverket med 8 ukers ventetid, uten at fristen for kommunen utsettes. Se Matrikkel pdf for mer informasjon 7. Geodataplan 2014 til Arbeidsutvalg for basis geodata: Angående prosjektmøter, de dekker ikke behovet statens vegvesen hadde i tankene. Ønskelig med mer kompetanseutvikling samt oppfølging av handlingsplan. Hamar-regionen har et mer aktivt utvalg enn her. GIS sør kommunene har ikke savnet det og mener det har vært godt nok å ha dialog med kartverket. Forslag om å sende ut en forespørsel ut til partene om det er interesse for å være med i prosjektmøter med innslag av mer generelle karttekniske fordrag.gjernekompetanse økende innslag i tillegg til detaljdiskusjon rundt prosjektene. Kartverket har inntrykk av at for de fleste kommuner så er tilbudet om fagdager og kommunikasjon dekkende for de behov som finnes og at kommunene ikke har kapasitet til flere faste møter i tillegg til dagens Laserskanningsprosjekter: Vegvesenet ønsker en kvalitet med DTM10 5 pkt. per m2 som standard for nye laserskannigsprosjekter i Geovekst. Flere parter kan ha behov for bedre kvalitet (5+ punkt) i mindre områder, spesielt for å oppdatere høydemodell i forbindelse med utbygging og planlegging. DTM20 0,7 pkt. per m2 er for dårlig for planlegging i vegvesenets prosjekter. I kulturminnegranskning brukes DTM10 5punkt. Også for å taksere enkelttrær i skogbruket er >5punkt ønskelig, men i Østfold er det få som ønsker å bruke enkelttre taksering pga. kostnaden. Derfor har DTM20 vært godt nok. Kulturminneseksjonen i fylkeskommunen har lite penger, og er skeptisk til å bruke disse på laserdata. Ved eventuelle ny scannninger vil de større byene sannsynligvis utvide DTM10 områdene sine. Matrikkel: Ønske om å føye til at mange midlertidige forretninger som gjenstår ligger på jordskifteretten, og ikke kommunene. Innmeldte saker ble behandlet under andre punkter i løpet av møtet (FKB-resten diskusjon, konkret forslag til FKB-vann i FKB-C områder og diskusjon rundt DTM10 5 punkt laserskanning i nye laserskanningsprosjekt som standard).

8 8. Eventuelt, herunder annen aktuell informasjon Distribusjon av temadata. (BAAT), spørsmål om mulighet om å få spesielle temadatasett ut på WMS (kulturminne som ble etterspurt er allerede tilgjengelig). 9. Neste møte Neste møte: Fylkesmannen, Moss

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfld fylkeskmmune Jn Haugland Jernbaneverket Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen Askim kmmune/indre

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR)

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR) REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 9. november 2012 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Oslo Waage Statens vegvesen

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte 10.03.2011. Geovekst-forum

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Kartportal videreutvikling felles anbefaling Versjon. 0.95 Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen www.nordhordlandskart.no BR-portalen www.bergensregionskart.no HFK-portalen www.kart.ivest.no BK-portalen www.bergenskart.no Regionrådet

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 11. november 2010 kl. 10.00. Til behandling: F-SAK 47/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT

Detaljer

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland REFERAT Tema for møte GD-plan N-T for perioden 2016-2019 Sted/Dato Grong rådhus, 29. apr. 2015 Kl. 09:45 14:10 Til stede Håvard Moe (Jernbaneverket) Ingunn Lysø (Vikna kommune) Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark

Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark Tid og sted Onsdag 8.oktober, kl. 10 14 i Kartverkets lokaler, Vadsø Til stede: Erik Sundland (Finnmarkseiendommen, FeFo), Gunhild Lutnæs (Fylkesmannen

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer