REFERAT. Onsdag 22.mai Storgata 13, Hønefoss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Onsdag 22.mai Storgata 13, Hønefoss"

Transkript

1 REFERAT Tema for møte Dato Sted Til stede Geodatautvalget i Buskerud Onsdag 22.mai Storgata 13, Hønefoss Siri Jaren (SJ) Geir Bjørnsen (GB) Anne-Kirsten Stensby (AKS) Rune Klevstad (RK) Elin Green (EG) Marit Bunæs (MB) Rune Groven (RG) Olaf Hjellum (RB) Jan Børre Øien (JBØ) Tore Furru (TF) Fredrik Hägnemark Hilde Sørlie (HS) Svein Reid (SR) Arild Sunde Rinnan (ASR) Statens vegvesen Region Syd (SVV) Telenor (Tele) Modum kommune (MK) Ringerike kommune (RK) Fylkesmannen i Buskerud, Landbruk Drammen kommune (DK) Nes kommune (Nk) Jernbaneverket Region Syd (JBV) Ikke tilstede Lars Lønaas (LL) Kirsti Høgvard Terje Lønseth (TL) Øyvind Hvidsten (ØH) Astrid Rygg (AR) Lier E-verk (LE) FMBU, Miljøvernavd/Landbruk (FMBU) Buskerud fylkeskommune (BFK) Øvre Eiker kommune (ØK) Referent Kopi til Marit Bunæs Alle medlemmer av utvalget Agenda: 1. Velkommen, innledning 2. Referat fra møtet Kort orientering fra Geodatautvalgsmedlemmene 4. Status Geovekst-samarbeidet/Norge digitalt Pågående prosjekter NN2000 Drammen inn i Geovekst? 5. Plan- og temadata Oppsummering fra ROS-analyseworkshop Prøveprosjekt Planer på høring Pågående prosjekter Forvaltning av plandata

2 6. Matrikkel og stedsnavn 7. Forvaltning FKB (FDV-runden, høydekurver, QMS) FKB-Vegnett Ny forvaltningsavtale FDV-vedlegg Kostnadsdeling ved forvaltning av plan- og temadata 8. Geodataplan Endring av årshjulet Tekstdelen Handlingsplanen 9. Innmeldte saker, inkludert ev oppfølgingssaker Tømming av partskonto 10. Eventuelt, herunder annen informasjon 11. Neste møte: Torsdag 10. oktober 2013 (tentativt) 1.Velkommen, innledning Velkommen til Hønefoss og Ringerike kommune. Vi er ikke fulltallige i dag, bør kanskje melde fra til KS at rådmannsrepresentantene aldri har mulighet til å møte. 2.Referat fra forrige møte Rask gjennomgang av referatet, med et par merknader. 3.Kort orientering fra Geodatautvalgsmedlemmene Oppfordring fra referenten at alle sender inn en oppsummering av det som ble sagt i orienteringsrunden til referatet. Ikke mange som gjorde det, så min oppsummering er noe amputert. Rune Klevstad, Modum kommune - Kun 3 midlertidige forretninger igjen. - Adresseringsprosjektet blir ferdig i Fikk bevilget penger til prosjektet. Avtale med brann-/feievesenet som sjekker at tildelt husnummer kommer opp på veggene. - Nye informasjonastavler med oppdaterte kart er satt opp. Bildene på tavlene har fått Q-kode som gir mer informasjon. Geir Bjørnsen, Telenor - Geir er ikke lenger medlem i Norge Digitalt styringsgruppe - Fortsatt medlem i Geovekstforum og Plandataforum - Ellers ikke noe nytt og melde. Elin Green, Ringerike kommune - Adressering: o 3212 matrikkeladresser nå, har adressert 800 siden forrige møte o Jobber nå parallelt på Vegnett.

3 - Oppmålingssaker: o Holder fristene o Vi har brukt vinteren til å gjennomgå brevmaler, rutinelister osv. Har oppdatert alt i henhold til Matrikkelloven. o Vi skal nå prøve oss på å gjennomføre tilleggsarealsaker som arealoverføring i stedet for deling og sammenslåing. - Registrering av kommunale veier: o Vi ble ferdig innen nyttår - Byggregistrering: o Matrikkelførerne holder stort sett fristene o Vi fikk en rapport for ikke så lenge siden som viste gode tall. Vi kunne tenke oss å få rapport på dette jevnlig. Rune Groven, FM Landbruk For Kirsti Høgvard, Fylkesmannen - Bra kartløsning med WMS-tjenester er etablert - Prøveprosjekt ønskes startes opp i Buskerud, dette gjelder planer på høring. Det ønskes at kartverket skal kontrollere planer som er inne til høring. - Det jobbes med Naturbasen. FM Landbruk - Takstprosjektet i Rollag er i avslutningsfasen hos takstselskapet. - Ugunstig at man ikke kan planlegge godt med bruk av bilder fra omløpsfotograferingen, fordi planen har flere ganger endret seg for den neste 5-års perioden. - Fokus på oppdatering av AR5, både løpende ajourhold og 2.gangs fotogrammetrisk ajourhold. - Aktuelt med kursing i oppdatering av AR5 for Buskerud kommunene. Samarbeid mellom Skog og Landskap og Fylkesmannen. Tore Furru, JBVBU - JBV har fått ny innsynsløsning for kartdata fra 1.mai. Løsningen kan også benyttes på mobiltelefon. - I forbindelse med innføring av Ispire-direktivet etableres et nytt banenettverk. Det skal bli mulig og presentere objekter langs sporet. Det ble tidligere brukt kilometrering ved registrering av Banedata. Siri Jaren, SVV - Ny løsning fra Vegvesenet - Dit.no Den skal avløse Visveg.no. Løsningen skal kunne benyttes på PC, nettbrett og mobil. - SVV er ikke fornøyd med Kartverkets nye hjemmesider, kun laget for privatbrukeren ikke for de proffesjonelle. Siri sender en mail med kommentarer til Kartverket synspunkter på løsningen, hva mangler i ny løsning. Olaf Hjellum, Drammen kommune - Ny sjef Håkon Løvli. - Drammen kommune inn i Geovekst fra

4 - Årets kartleggingsprosjekt nord for Drammenselva ble avlyst, grunnet litt dårlig økonomi. - Løpende ajourføring av FKB-baser går greit - Innført papairløs saksbehandling slik at alle saker blir behandlet og IKKE glemt. - Reguleringsplanprosjektet godt i gang, 542 planer av 700 er ferdige. Gjennomgang og vurdering av planer før de evt kan oppheves. Dette er en stor jobb. Ferdig i løpet av året. - Skråbilder er et nyttig produkt, er i diskusjon med Blom sammen med Lier kommune om innkjøp. Fikk også presentasjon av Blom Street..., produktet så bra ut. - Drammen jobber med sin egen Geodataplan, ny versjon på gang. - Drammen har en 3D-modell som ikke vedlikeholdes, lever i sin egen verden. Mulig det blir en utfasing av modellen. I dag brukes X-factor til innlegging av 3D-objekter. X-factor skal også fases ut. KV er lite aktive innenfor området bruk av 3D-modeller. - Adresseprosjektet hyttene adresseres ferdig i år. Det er tildelt vegadresser og områdeadresser. Det leveres ut Nødplakt til alle hytter sammen med husnummeret. - Drammen har fortsatt ansvar for matrikkel og Geodata i Sande og Svelvik. - NN2000-punkt synfares i juni. Jan Børre Øyen, Nes kommune - Klart for fotografering i fjellet i Nes og Flå. - Det jobbes fortsatt med resterende midlertidige forretninger. - Det jobbes med adressering i hele Hallingdals-regionen. Nes skal være ferdig i Det benyttes programvare fra Norkart > Planlagte adresser i GIS-line. Det mest tidkrevende er å få godkjent gatenavnene. - Skiltplan er levert til Vegvesenet og frist for oppsetting av skilt er 1.september langs veger de har ansvaret for. - Har fått bevilget penger til skilting i Nesbyen, resten må kommunen bekoste selv. (grunnen er eiendomsskatt i Nesbyen) - Praktiserer fortsatt bruk av midlertidige forretninger - Ny byggesaksbehandler i Nes - Matrikkelføringen går greit, ingen byggesaksbehandlere registrer i Matrikkelen. 4.Status Geovekst-samarbeidet/Norge Digitalt Gjennomgang av pågående prosjekter i Buskerud Sigdal 2011 ferdig, uten Ortofoto. Venter på sluttfaktura. - Midtfylket 2011 ferdig, venter på sluttfaktura. - Ringerike 2012 ferdig, venter på sluttfaktura. - Røyken og Hurum 2012 ferdig, venter på sluttfaktura. - Øvre og Nedre Eiker 2012 ferdig, sluttoppgjør og sluttrapport gjenstår. - Lier UAS 2012 ferdig, venter fortsatt på sluttrapport fra Blom. - Flå og Nes 2012 utsatt fra 2012, ingen fotografering ennå, håper på godvær. Leveranse av FKB i Flå/Nes og Ortofoto i Flå er 15.januar 2014.

5 - Hol og Eidfjord % av skanningen gjenstår til 2013, leveranse 25.oktober Kongsberg 2013 ferdig fotografert 7.mai. Leveranse 1.november Lier 2013 skanning utført på 52 av 103 striper. Resten av laserskanningen tas i løpet av oktober etter lauvfall. Mangler kun fotografering i området rundt Eiksetra. Leveranse 01.januar Ringerike 2013 deler av oppdraget ble klarmeldt i forrige uke. Problemer på grunn av snø. Leveranse 1.januar NN2000-prosjekter i Buskerud - NN Transformasjonsformel ferdig, informasjonsmøte med kommunene 30.mai. - NN2000 Hallingdal NN2000 Kongsberg-Flesberg-Rollag-Nore og Uvdal-Sigdal-Krødsherad NN2000 Ringerike-Hole-Modum-Øvre Eiker-Nedre Eiker-Drammen 2013 For alle NN prosjekter er Partsavtaler under utarbeidelse og det er klart for synfaring og rydding av punkt som skal måles. Drammen inn i Geovekst Målet er å få Drammen inn som Geovekst-part fra Det fordrer et innkjøp i Drammens data fra andre aktuelle Geovekst-parter. Det må også inngås en FDV-avtale for Drammen med alle Geovekst-partene. Økonomi for innkjøpet, se vedlagte informasjon. Mer informasjon, se presentasjon: Geovekst BU_AC_FDV_NN2000_ND_Økonomi 5.Temadata og Plandata (Hilde og Arild) Status PTUBU Ingen møter siden høsten Har arrangert ROS analyse workshop i mars 2013 i samarbeid med NUSB. Planer om og ta i bruk ROS veilederen til PTU-OA. Forvaltning av reguleringsplaner/planer på høring (Arild) Vi starter opp Forvaltning av planer på R1 nivå i Starter opp 15.mai, alle kommuner skal ha vært gjennom forvaltning i løpet av 2 måneder. Planbaser fryses når den er inne til kontroll. I Buskerud blir det også satt i gang et prøveprosjekt av Reguleringsplaner på høring medio oktober. FM/FK er med i prosjektet. Plandata-prosjekter Lier 2012 og Hole 2013 gjennomgang av Hilde.

6 Diskusjon om tegnforklaring og plankart. Hva sier jussen hva er juridisk bindende? - Spesielt for tema senterlinje vei. - Påskrift er lovlig, men ikke ønskelig. - GUBU konkluderer med at senterlinje vei må være med. Mer informasjon, se presentasjon: GeodatautvalgsmøtetV2013_Buskerud 6.Matrikkel Marit presenterte foredraget til Astrid. Status for: - Midlertidige forretninger - Etterslep på bygningsregistrering - Adresseprosjektet Spørsmål: Sak påbegynt etter gammel lov, kan den avsluttes etter gammel lov? Svar: Alle saker skal avsluttes etter Matrikkelloven. Brukerstøtten er endret fra å bestå av et team ved hvert fylkeskartkontor til ett felles team som kalles Brukerstøtte. Kontaktes via: E-post: Tlf.: (betjent 08:30 til 14:00) Kun svar fra Brukerstøtte regnes som Kartverkets offisielle svar. Matrikkelspørsmål skal rettes til Brukerstøtte og ikke eget fylkeskartkontor. - Mer informasjon, se presentasjon: Buskerud_Geodatautvalg_Matrikkel_ Forvaltning av FKB-data FDV (Fredrik) Fredrik informerte om Forvaltningsrunden høsten 2012/våren 2013 og litt om planene for høstens forvaltningsrunde. En gjenganger er at vi ikke helt klarer å holde de oppsatte fristene i forvaltningen. Det har sammenheng med at det kommer inn prosjektdata til kontroll samtidig. Vi jobber stadig med tilpassninger og forbedringer for å bli bedre. Status, se presentasjon. QMS (Fredrik) Det foregår flere testprosjekter, blant annet i Bærum. Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber med å lage et åpent grensesnitt (API) som kan benyttes av alle programmer for å kunne synke oppdaterte FKB-data som ligger i QMS. Mer informasjon, se presentasjon: Geodatauvalgsmøte_220513_FKB Vegnett (Svein)

7 Veiledere og kurs i ajourføring av Vegnett - Forvaltningsrunde for leveranse av Vegnett-endringer - Dataflyt til NVDB, innleggingshastighet - NVDB123 <> FKB-Vegnett Spørsmål: Kan vegnett bli en del av Matrikkelen? Svar: Ingen signaler om dette nå. Kommentar fra Olaf H: Ønske om direkte oppdatering av vegnett fra Matrikkelen. Mer informasjon, se presentasjon: Geodatautvalg_Vegnett_Buskerud_vår2013 Økonomi (Marit) Marit presenterte økonomi for ND-samarbeidet i Det skal i løpet av 2013/2014 inngås nye FDV-avtaler med alle partene. Tekst i avtalen er revidert noe slik at Plan og Temadata også er blitt en del av FDVavtalen. 2 nye parter skal tiltre, Fylkesmannsembete og Fylkeskommunen. Mer informasjon, se presentasjon: Geovekst BU_AC_FDV_NN2000_ND_Økonomi 8.Geodataplan Gjennomgang av tekstdelen Alle figurer, tabeller og kartbilag må oppdateres med siste informasjon før planen godkjennes. Forslag til endring av årshjulet i Geodataplanen og flytting av ND/Geovekst-årsmøter til vinteren (februar/april). Konklusjon: GUBU vedtok at årsmøtene flyttes til vinterhalvåret. Årsmøtene for høsten 2013 utsettes til vinteren Innspill til 2014-prosjekter fra partene ble gjennomgått. Kongsberg 2014 FKB-B og C ajourføring, laser og Ortofoto for skogtaksering. Flesberg og Rollag 2014 FKB-B ajourføring. Hol 2014 FKB-B ajourføring/nykartlegging. Mulig utvidelse av B-områdene. Drammen 2014 FKB-B ajourføring. Lier 2014 Ortofoto10 Det gjennomføres prosjektmøter med partene juni/august for avklaringer. Innspill til 2015-prosjekter: Ringerike og Krødsherad 2015 Laser og Ortofoto for takst, FKB-B/C ajourføring. Det jobbes videre med Geodataplanen fram til høstens møte i GUBU.

8 9.Eventuelt Det ble informert om at ordningen med Partskonto hos kartverket for alle Geovekst-partene skal fases ut. Penger på konto må brukes opp til prosjekter eller utbetales til parten i løpet av Neste møte: Drammen 10.oktober kl.09:30.

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

REFERAT. Informasjon om Vikna kommune Ingunn Lysø

REFERAT. Informasjon om Vikna kommune Ingunn Lysø REFERAT Tema for møte Geodatautvalget i Nord-Trøndelag Sted og dato Rørvik, 29. april 2014 kl 08:45 14:30 Til stede Renate Nilsen (NTE) Sissel Holien (NTFK) Åsmund Hansen (SVV) Paul Arne Tilset (FMNT Landbruk),

Detaljer

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR)

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR) REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 9. november 2012 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Oslo Waage Statens vegvesen

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 4. 5. september 2012 Sted: Sogndal Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Randi Fagervik, Reidar Sætveit, Ketil Hognestad,

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM

MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM Geovekst-forums representasjon i nasjonal samordningsgruppe Nasjonal geodatakoordinator har fått i oppgave fra Miljøverndepartementet å foreslå representanter til ny samordningsgruppe.

Detaljer

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland REFERAT Tema for møte GD-plan N-T for perioden 2016-2019 Sted/Dato Grong rådhus, 29. apr. 2015 Kl. 09:45 14:10 Til stede Håvard Moe (Jernbaneverket) Ingunn Lysø (Vikna kommune) Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 28-10-2014 Sted: Breiseth hotell, Lillehammer Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte 10.03.2011. Geovekst-forum

Detaljer

Gjennomgang av referat frå Flåm 20.-21. mai felles møte for begge fylkesgeodatautvala. Ingen kommentar til referat. Godkjent.

Gjennomgang av referat frå Flåm 20.-21. mai felles møte for begge fylkesgeodatautvala. Ingen kommentar til referat. Godkjent. REFERAT Fylkesgeodatautvalsmøte Hordaland Stad: Fylkeskommunen i Bergen Dato: 29.10.2014 kl 9-13 Referent: Solveig Otterå Til stades: Velkommen v/leiar Kjell Kvingedal ønskjer velkommen. Presentasjonsrunde

Detaljer

Geodataplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405

Geodataplan 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405 Geodataplan 2015-2018 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 i saksnr: 38/15- ESA sak 15/1405 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner:... 4 2 Geodetisk grunnlag....

Detaljer

REFERAT Sekretariatets utkast

REFERAT Sekretariatets utkast REFERAT Sekretariatets utkast Møte Møte nr. 4 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Oslo, 29. april 2014 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema fr møte Gedatautvalgsmøte Østfld Dat 10.10.2012 Til stede Nadja Stumberg Østfld fylkeskmmune Jn Haugland Jernbaneverket Jens Aabø Statens vegvesen regin øst Frøydis Kristiansen Askim kmmune/indre

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 26-05-2014 Sted: VOKKS, Dokka Agenda: Nytt fra VOKKS Øyvind Slethei ønsket velkommen til VOKKS og Dokka. Det ble orientert om nyheter og videre planer i VOKKS: Implementert Tekla MMS:

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

TEMADATAUTVALGET SØR-TRØNDELAG Referat: Dato: Torsdag 22.mai 2014 Tid: 10:00 14:00 Møtested: Kartverket Trondheim. Møte nr. 23

TEMADATAUTVALGET SØR-TRØNDELAG Referat: Dato: Torsdag 22.mai 2014 Tid: 10:00 14:00 Møtested: Kartverket Trondheim. Møte nr. 23 TEMADATAUTVALGET SØR-TRØNDELAG Referat: Dato: Torsdag 22.mai 2014 Tid: 10:00 14:00 Møtested: Trondheim. Møte nr. 23 Hvem: Meldt forfall Kopi: Fylkesmannen (FM) Statens vegvesen Region Midt (SV) Selbu kommune

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark

Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark Tid og sted Onsdag 8.oktober, kl. 10 14 i Kartverkets lokaler, Vadsø Til stede: Erik Sundland (Finnmarkseiendommen, FeFo), Gunhild Lutnæs (Fylkesmannen

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer