REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Geodatautvalget i Akershus"

Transkript

1 REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: kl Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders Tosterud Øyvind Ryen Jon Anders Anmarkrud Anne-Kirsten Stensby Andreas Dyken Siri Oestreich Waage Sindre Vaagland Svein Reid Morten Hoff Geir Bjørnsen Leif Nilsen Jon Haugland Ingrid Misund Morten Hoff Statens vegvesen Region øst (SvRø) Hafslund Nett Ski kommune (Follo-Asker/Bærum) Sørum kommune (Nedre Romerike) Hurdal kommune (Øvre Romerike) Bærum kommune FMOA/Landbruksavdelingen Statens kartverk Oslo () Telenor FMOA/Miljøvernavdelingen Jernbaneverket Akershus fylkeskommune 1. Velkommen, innledning Anders Hveem Malum ønsket velkommen til Sørum kommune og ga en kort orientering om kommunen. Anne-Kirsten Stensby ønsket velkommen til utvalgsmøtet. 2. Referat fra møtet SvRø ønsket en kort gjennomgang av aksjonspunktene, hvilket ble gjort. Det var for øvrig ingen kommentarer. 3. Kort orientering fra geodatautvalgsmedlemmene FMOA/L Fylkesmannsembetene i Oslo- og Akershus, Østfold og Vestfold har startet et prosjekt for å utvikle kartinnsyn for alle tre embetenes saksbehandlere, basert på programvaren ArcGISServer og Geocortex, og den rammeavtalen på GIS-programvare som FAD har inngått. Prosjektet skal i tillegg legge grunnlag og definere rammene for et langsiktig STATENS KARTVERK OSLO Besøksadresse: Storgata 33 A, Oslo Postadresse: 3507 HØNEFOSS Telefon: Telefax: E-postadresse: Organisasjonsnummer:

2 samarbeid om GIS mellom de tre embetene. Prosjektet gjennomføres i 2012 og resultatene fra prosjektet skal gi grunnlag for formelle beslutninger om eventuelt videre samarbeid før utgangen av Landbruk o Laserskanning og ortofotoproduksjon gjennomføres i Asker, Bærum og deler av Nittedal i forbindelse med en områdetakst. Geovekst bidrar i samfinansieringen. o Det gjennomføres kurs i AR5 denne våren: Trinn 2 Feltkurs den 14. mai i Nannestad Trinn 1 Innføring den 12. juni (http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=4778&amid= ) Trinn3 Ajourføring - fra manuskart til AR5 den 14. juni (http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=4778&amid= ) Follo Geodatagrunnlaget o Felles prosjekt for matrikulering av eksisterende umatrikulert veigrunn har hatt dårlig fremdrift, årsaken skyldes uklare retningslinjer og liten bemanning i de fleste kommunene o Follo gjennomfører felles ortofotokartlegging i 2012 GSD 7 IR-bilder forbedret sideoverlapp i tettstedene og deler av strandsonen flyfotografering første halvdel av mai o Felles skråfotoprosjekt skal gjennomføres i løpet av sommer/høst -12 o Samtlige temadatabaser er nå oppgradert til SOSI 4.0 o Ny versjon av planregisteret tatt i bruk, de fleste kommunene har også gjennomført et mindre prosjekt for å bedre tilretteleggingen av gjeldende planbestemmelser Annet o Oddmund Arntsberg har gått over i ny stilling og går ut av geodatautvalget o Grethe Hagbø, Vestby kommune, ny representant i geodatautvalget o Sofie Skåra, Ås kommune, ny representant fra Follo i plan-og temadatautvalget o Ingen vesentlige endringer knyttet til forvaltnings-og innsynssystemene o Rekrutteringssituasjonen er vanskelig, flere ledige stillinger innen fagene geomatikk, oppmåling og eiendomsdanning i Follo ØRU Ny leder for geodataavdelingen i Ullensaker er Tore Handeland. Eidsvoll kommune har vært gjennom en stor omorganiseringsprosess. Einar Ordahl er blitt leder av avdelingen Landbruk & Geodata. Samarbeidet på Øvre Romerike har hatt fokus på adressering, midlertidige forretninger, umatrikulert veggrunn og planregister. ØRU har som mål å bli ferdig med adressetildeling innen 1/ Mangel på adressenavn kan bli en flaskehals. Midlertidige forretninger skal reduseres, Eidsvoll kommune har varselet at de sannsynligvis ikke vil klare å bli ferdig innen fristen 31/ Kommuneplan for Gjerdrum vil bli vedtatt av 9. mai Eidsvoll kommune har satt i gang rullering av kommuneplan. 2

3 SvRø Det er store utfordringer (trege programmer og dårlig support), med såkalt «digitalt vindu» fra ØRU-kommunene felles IT-driftsselskap, Digitale Gardermoen IKS (DGI). Nye styrende dokumenter innen geomatikkområdet o Det arbeides mye med nye håndbøker innenfor geomatikkområdet. Det lages en ny håndbok som har fokus på digitale modeller. Det er også endringer i flere eksisterende håndbøker. Dette arbeidet er satt i gang på bakgrunn av stor aktivitet innen vegplanlegging og økt tilgang på midler til vegbygging og drift og vedlikehold på riks- og fylkesveger. Det er satt fokus på dekningen og kvaliteten på grunnlagsdataene. Prosjektene trenger bedre kartdata til planleggingen. Spesielt gjelder dette høydedata. Det vil bli økt krav til punkttettheten i laserskanningsprosjekter. Det ønskes økt profesjonalitet på utarbeidelse av TIN-modeller. Geodataseksjonene vil få mer ansvar for dette. Det spesifiseres et konsept for brukerkontroll av laserdata før anvendelse i vegprosjekt. Krav til leveranse av sluttdokumentasjon av data til kart og NVDB inngår i konkurransegrunnlaget ut fra forankring i nye håndbøker. Det utvikles nye metoder for dataflyt i nye versjoner av prosjekteringsverktøy. Kvalitet på data i NVDB o Arbeidet med utarbeidelse av produktspesifikasjoner og metadatarapporter for utvalgte datasett i NVDB krever store ressurser. I arbeidet inngår harmonisering av datakatalogen i NVDB(DAKAT) mot SOSI. Det inngår også etablering av kontrollregime for de enkelte datasettene. Kontrollregimet har fokus på fullstendighet, konsistens og aktualitet. Kontrollregimet initieres og rapporteres på landsbasis og gjennomføres regionalt. Anleggseiendom o Det jobbes med definisjon av sikkerhetssoner for anleggseiendom(tunneller, bruer). Arbeidet er i oppstartsfasen. NN2000 o SvRø forvalter kartdata på regionale servere med heldekkende data for 5 fylker. Overgangen til NN2000 skal foregå over flere år. Med den programvaren vi bruker (GisLine) sliter vi med sikring av høydedata. Vi ønsker derfor å fortsette forvaltningen i NN54 inntil overgangen er gjennomført. Det skal derfor leveres data i både NN2000 og NN54 for kommuner som går over til NN2000 inntil alle fylkene er over på NN2000. Bærum Bærum kommune kartlegger i overkant av 25km2 i Dette innebærer ca bygg og 340 km vei. I tillegg kommer ca nye tiltak. Alle bygg i området ble nykonstruert i Disse ajourføres i år. Resterende FKBdata nykonstrueres i henhold til sosi del 3 FKB ver. 4.02, med unntak av kummer og sluk, som ikke ønskes kartlagt. 3

4 Følgende opsjonelle data er ønsket av SVV,og kommer i tillegg: o Parkeringsområde i henhold til sosi del 3 og FKB versjon o Vegskulderkant i henhold til sosi del 3 og FKB versjon o Kjørebanekant i henhold til sosi del 3 og FKB versjon Det er Terratec som har fått oppdraget med kartlegging i Bærum i SNR Bærum kommune har vært pilot i Geosynkroniseringsprosjektet mellom Norkart Geosevice og Statens Kartverk. De er også i ferd med å gjøre kommunens kart og geodata tilgjengelig via en app for smartphones og nettbrett. Denne vil bli lansert i løpet av juni. Kommunen samarbeider i år med Asker om utgivelsen av et nytt veikart. Det har det siste halvåret vært jobbet med rutiner for nabolister, innsyn og utlevering. Man har også sett på muligheten for å skanne historiske bildeserier. Skedsmo kommune har byttet GIS-plattform fra Norkart Geoservice til Geodata, og på sikt vil Skedsmo trekke seg ut av regionens felles kartportal. Samarbeidet jobber fortsatt med hvordan domenet snrkart.no skal brukes etter dette. I juni i år vil det antagelig bli kjørt et større skråbildeprosjekt på Nedre Romerike. Kommunene i regionen har stabil bemanning på sine geodatakontorer, men et par steder har det vært litt utfordrende å få tak i landmålere. Hafslund Nett Intet nytt 4. Status pågående prosjekter 2011 LACHOA11 Aurskog-Høland (TerraTec - pågående) o 2011-bilder ikke godtatt av kommunen o GSD10 (FKB-B) fløyet 7. april i år o GSD14 (FKB-C) fløyet 28. april o Noe konstruksjon på 2011-bildene i regi av SvRø o Kommunen negativ til vanndata konstruert v hj a 2009-bilder. Pågående prosess. o Regner med fullføring av prosjektet i år o Noe dyrere pga ekstra landmåling/signalering LACHOA12 Sørum (TerraTec - levert) LACHOA13 Fet (TerraTec - levert) LACHOA14 Rælingen (TerraTec - levert) LACHOA15 Lørenskog (TerraTec - levert) LACHOA16 Skedsmo (TerraTec - levert) LACHOA17 Nes (Blom - levert) 2012 Nedre Romerike (felles for seks kommuner) LACHOA11 Aurskog-Høland 2011 LACHOA12 Sørum

5 LACHOA13 Fet 2011 LACHOA14 Rælingen 2011 LACHOA15 Lørenskog 2011 LACHOA16 Skedsmo 2011 o Leverandør: TerraTec o Fløyet 8. mai o Laser (A-H) 25. april o Ventet ferdigstilt 1. oktober 1. desember *) *) Flygingen i Aurskog-Høland ble stoppet/ikke godkjent da løvsprett var kommet for langt. Ny flyging forsøkes i Øvre Romerike LACHOA17 Nes 2011 o Nykartlegging 108,0 km2 FKB-B o Leverandør: Blom Geomatics o Ventet ferdigstilt 1. desember Asker LACHOA18 Asker2011 o Ajourføring av 27km2 FKB-B o Nykonstruksjon av bygninger o Nykonstruksjon av ERF-veier o Leverandør: Terratec o Ventet ferdigstilt 15. desember 5. Plan- og temadata PTU-informasjon v/siri Oestreich Waage, (se vedlegg) Aksjonspunkt Oppdatere geodataplanen mht medlemmer i PTU. 6. Matrikkel og stedsnavn Presentasjon v/sindre Vaagland, (se vedlegg). 7. Forvaltning av FKB-data (inkl Vegnett) Oppsummering v/andreas Dyken (se vedlegg) Ønske fra (Andreas) om å ta over som originaldatavert for FKB-Resten, fortrinnsvis Vann og Høyde. Dette møtte motforestillinger og fikk bare begrenset tilslutning. Her må den enkelte kommune avgjøre. Til dels uryddige forhold ved kommunegrenser. ønsker å endre enkelte forvaltningspolygoner. Dette kan tas med den aktuelle kommune. Presentasjon v/svein Reid (se vedlegg) I forbindelse med presentasjonen viste han til et innspill fra PTU Akershus om at kommunene er frustrert over å jobbe på gamle kopier av vegnettdata. De (PTU) hadde 5

6 derfor et konkret innspilt sak til møtet med åpent spørsmål om hva som er situasjonen og hva som kan gjøres med situasjonen. For å besvare spørsmålet ble det i presentasjonen først redegjort for dataflyten av veg-geometri til NVDB fra følgende tre kilder:1) kommunene, 2) Geometri-forbedringsprosjektet, og 3) FKBkartleggingsprosjekter. Man redegjorde for hvem som har ansvar for hvilke deler i dataflyten (SK eller SVV), i tillegg til selve arbeidsfordelingen mellom SK og SVV på innlegging i NVDB. Hovedfokus ble satt på tidsbruken som er nødvendig for å legge inn endingsdata i NVDB, uansett kilde, og uavhengig av hvorvidt det SVV eller SK som legger inn. Vegnettansvarlig ved SKOslo identifiserte da selve verktøyene man har for innlegging i NVDB som flaskehalsen i systemet. Vegnettansvarlig mener det er nødvendig men en kraftig forbedring av verktøyene som finnes for innlegging i NVDB, som SVV eier og utvikler, for å konkret kunne oppnå en vesentlig høyere innleggingshastighet enn det som i dag er mulig. SvRø kommenterte at det på ingen måte er dokumentert at disse problemene bare er av systemteknisk karakter, men i vel så stor grad er av organisatorisk karakter. Hvordan dette kan bedres bør løftes til et eget møte mellom kartverket og Statens vegvesen. Aksjonspunkt Mht overtagelse av originaldatavertsansvaret informerer om dette i forkant av årsmøtene og fører det opp som egen sak. Henvender seg til den enkelte kommune i etterkant. Mht endring av forvaltningspolygon tar direkte kontakt med de aktuelle kommunene. Mht Vegnett og frigivelse av forbedret veigeometri så snart denne foreligger skal henvende seg til Geovekst-sekretariatet for å få råd til hvordan man skal gå videre med saken. 8. Geodataplan Tekstdelen ble ikke gjennomgått i detalj. Partene bes komme med innspill og eventuelle forslag til rettelser innen 8. juni. Handlingsplanen ble gjennomgått, og det kom enkelte kommentarer. Det ble imidlertid ingen diskusjon fordi både 2013 og til dels 2014 vil bli nøye gjennomgått og diskutert på oppstartsmøtet i juni. Follo har tidligere bedt om at omløpsfotografering kommer inn i handlingsplanen. o Det ble imidlertid bestemt at hele geodatautvalget skal inviteres til oppstartsmøtet i tillegg til alle berørte kommuner. Aksjonspunkt kaller inn til oppstartsmøte for 2013-prosjektene. Asker bør også inviteres, selv om de kjører sine prosjekter selv. sørger for at omløpsfotografering kommer inn i handlingsplanen. 9. Innmeldte saker Ingen saker innmeldt 10. Eventuelt Jens Aabø viste til et tidligere ønske om at FGU-møtene evt årsmøtene eller oppstartsmøtene benyttes til kompetanseheving. Forslag til tema var 6

7 o Landsdekkende laser o Metadata o Termisk måling o Måling av setningsskader (f eks i fm leirskred) ser på muligheten for et innlegg på oppstartsmøtet. 11. Neste møte Neste møte blir tirsdag kl Sted: Vestby kommune 7

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand INNHOLD Gjennomgang av spesifikasjonene Planlegging av geovekstprosjekter

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 ÅRSRAPPORT 2011 Foto: Kjersti Baust Staurset, Statens kartverk Foto: Scandinavian StockPhoto Innhold Viktige hendelse 4 Oppgaver, hovedtall og organisasjon 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer