Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 25.09.2015 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold"

Transkript

1 REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Elisabeth Bergstrøm Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen Askim kommune/indre Østfold Jon Haugland Jernbaneverket Lukas Sleboda Nils Hafsal Anne Kirsten Stensby Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Per Molund Hafslund Torhild Hov Nilsen Fredrikstad energinett An Mai Lee Hafslund Jan Egil Nygaard Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Per Moland Hafslund Irén Andersen Referent Kopi til (ikke tilstede) Lukas Sleboda Geir Bjørnsen Thor Aage Solberg Espen Olsen Jon Kaasa Telenor Fredrikstad kommune/gis Sør Politiet

2 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet Ønske om endring av tekst på pkt. 2 «Orientering fra Geodatautvalgsmedlemmene for jernbaneverket.» 2. Orientering fra Geodatautvalgsmedlemmene Fredrikstad energinett Fått tilbake driftssentral i Fredrikstad. Samarbeid med Fortum, men det er utgått. GISsør: Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra de andre GIS sør kommunene, orienteringen gjelder derfor Fredrikstad og Hvaler Stabil bemanningssituasjon, Fredrikstad: 18 årsverk pluss et engasjement i forbindelse med feilretting i Matrikkelen i Fredrikstad. Hvaler: 2 årsverk Adressering; gjenstår nå ca. 900 adresser, hovedsakelig områdeadresser. Vi foretar en del oppmålingssaker for Sarpsborg og Moss Høstens FDV leveranse er ferdig Vi har gjort en større jobb på Ar5 i år. Vi har benyttet FKB-Tiltak/FKB- Veg/Reguleringsplaner og kjørt en konfliktanalyse mellom nedbygd areal og fulldyrka jord i Ar5. Vi avdekket endel store feil, og rettet over 130 mål som var kodet fulldyrket i Ar5 men som i realiteten var nedbygd. Ortofoto fra 2014 var en viktig kilde for å verifisere endringer. Konfliktanalysen er nå implementert i vår rutine for administrativ ajourføring av Ar5. Fredrikstad har levert reguleringsplaner, kommune- og kommunedelplaner på R2 nivå. Hvaler har levert reguleringsplaner på R2, det gjenstår noen endringer på kommuneplanen før den kan lastes inn i sentral base. Generelt er det utfordrende å endre eldre kommuneplaner slik at de kan lastes inn i sentral base, spesielt med tanke på egendefinerte koder. Vi er i gang med å sammenstille data fra Turkart Østfold med FKB-TraktorveiSti, dette er en krevende jobb som ofte også medfører endringer i FKB-Vegnett og FKB- Veg for å sikre konsistens mellom datasettene Vegvesenet: Som tidligere informert om etableres det et nytt vegselskap «Nye Veier AS» som skal være operativt snarest mulig etter 1. januar Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og vil ha hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av syv strekninger med en investeringsramme på cirka 130 milliarder kroner. Prosjektene vil nå ligge i Sør Trøndelag, Vest Agder og Hedmark/Oppland. Nye Veier AS sin virksomhet er å forestå utbygging, drift og vedlikehold av deler av riksvegnettet etter nærmere avtale med Den norske stat. Vegselskapet vil ha egen portefølje fra Det er nå ansatt administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland, som tidligere har vært ansatt i Statens vegvesen. Etter det vi vet nå så skal de ikke bygge opp parallell kompetanse innen kartforvaltning, men få data fra vegvesenet, samt tilgang til NVDB. Forvaltningen og leveranse av kartdata skal fortsatt skje fra vegvesenet. Strategi for etablering og kontinuerlig ajourhold som før i.h.h.t geodataplanen. Kommer opp mer og mer dette med hva slags data er det vi trenger. Konsulentbransjen er veldig på at FKB-data, herunder laserdata ikke er gode nok for planlegging og prosjektering. Setter trykk på det å dokumentere, hva er det vi har, hva kan vi levere. Konsulentbransjen er veldig på større punkttetthet på laserdata. Det er derfor veldig viktig for oss i Geovekst å framskaffe god nok dokumentasjon på hvilken kvalitet FKB-dataene har.

3 Vi forholder oss til geodataplanen og handlingsplanen i vår budsjettering. Vi forventer at når handlingsplanen har vært behandlet i regionmøtene og FGU og det kalles inn til oppstartsmøter for neste års prosjekter så er porteføljen nokså fastlagt. Vi ser at det til tider er blitt store endringer som er uheldig. Ressurser: Ansatt en ny i Moss. Han skal være geomatikk-kontaktperson ute i vegprosjektene og ha ansvar for vedlikeholdsrunden på deler av vegnettet i Østfold. NVDB: Skjer veldig mye på data-inn-delen av NVDB. Å få data inn av mindre ting som skjer på vegnettet er en utfordring. Det er nå gjort en utvidelse av NVDB Det har nå blitt et ganske avansert registreringsverktøy. Kan brukes mobilt. Håndtere SOSI-format og har tilkoblet GNSS. Indre samarbeidet: Det går bra innen geodataområdet i Indre Østfold. Askim utvider nå sitt vertskommunearbeid. Eidsberg har forpliktet seg til økt andel 40%. Trøgstad har inngått avtale om kart- og planforvaltning, 20% stilling og Spydeberg har vedtatt å kjøpe 20% stilling innen geodata av Askim, for blant annet å få bistand til forvaltning av planregisteret. I Skiptvet har Bjørnstad slutta, og ny mann skal ha møte med Askim. Dersom Skiptvet inngår avtale med Askim, har vi fullfinansiert en ny stilling og det vil bli utlyst en ny stilling innen geodata i Askim i løpet av høsten De nye avtalene trår i kraft først når vi har ansatt en ny person. Vi er i rute med forvaltningsrunden for alle kommuner vi har aktive avtaler med. I tillegg har vi sendt inn planbaser for Trøgstad, Spydeberg og Skiptvet. Klaus Landfald hadde sin siste arbeidsdag hos oss i slutten av juni. Mandag begynner det ny oppmåler etter Klaus, han heter Petter Aaserud og kommer fra jobb i vegvesenet. En del delingsvedtak ligger og venter i Askim. Kjell Roger Ruud fikk tilbud om jobb i Askim men fortsetter i Marker, fikk oppgraderte betingelser i Marker. Regionen er kanskje best tjent med at Marker, Aremark og Rømskog ikke «mistet» sin oppmåler. Jernbaneverket: Bemanning: Faggruppe geodata har nylig fått 1 ny stillingshjemmel (økning fra 5 til 6 årsverk). Rekrutteringsprosessen starter snarest. Jernbanereform: Regjeringens stortingsmelding om organisering av jernbanesektoren - Meld.St. 27 ( ) På rett spor - ble behandlet i Stortinget 15. juni. Det etableres et jernbanedirektorat med styrende og koordinerende oppgaver og et infrastrukturforetak som bl.a. skal eie, forvalte, drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, ivareta byggherrefunksjon, utføre trafikkstyring og eie og forvalte eiendom. Det tas sikte på at direktoratet og foretaket er virksomt fra 1. januar Det blir også lagt opp til gradvis å innføre konkurranse om persontransport med tog. Kartløsning: Levert av Geodata AS (Geocortex / ArcGIS) og driftes utenfor Jernbaneverkets IKT-infrastruktur. Klargjort for overgang fra Geocortex for Silverlight til Geocortex for HTML5. Ønsker å se på intern drift av kartløsningen og har startet utprøving/testing av ArcGIS Server, Portal for ArcGIS og Geocortex på intern testserver. Håndbok for digital planlegging: Skal revideres høsten 2015 / vinteren Omfatter grunnlagsdata, grunnlags- og fagmodeller. Faggruppe geodata skal lede arbeidet med å beskrive/definere grunnlagsdata (beskrivelse av nåværende situasjon, både eksisterende og supplerende data). Viktig å få med basisdata, plandata, temadata

4 (DOK) og ulike fagdata. Søker å få et samarbeid med Statens vegvesen, slik at vår håndbok og deres Håndbok V770 blir mest mulig lik for felles fag/problemstillinger. Fylkesmannen: Kommunereform går sin gang. Utredning om struktur på fylkesmennene. Aust- og vest Agder ble sammenslått på en dags varsel. Plansatsing i Norge Digitalt. Kommunale planregistre. Geoportal. Heldekkende ortofoto, laserskanning Østfold. Ideer for å bruke disse dataene. I Oslo og Akershus har de brukt det for å avdekke raviner og å lage drogkart. Samfunnssikkerhet. Heldekkende 2pkt i Hobøl i Hafslund: Et fokusområde. Integrering av Fortum sitt nett i Østfold. Utrulling av intelligente målere. Alt er integrert av Fortum data, men variabel kvalitet. Noen år før kvaliteten er slik vi vil ha det. Fortum har samlet data som Hafslund ikke har brydd seg om, men disse vil vi beholde. Kvalitetsheving fremover. Stor interesse av historiske ortofoto. Østfold fylkeskommune Bemanningssituasjon, Nadja ut i permisjon i Januar. Prøve å få en erstatning. Tilbake i Oktober. Kommunereform. Relansering av Turkart Østfold. Oppdrag fra Østfold kollektivtrafikk. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder.

5 3. Geovekst- samarbeidet/norge Digitalt, inkluderer status pågående prosjekter Pågående prosjekter Østfold 2015: god miks av ajourføring og nykartlegging. Prosjektet er i rute, fått inn rektifiserte bilder og data for Sarpsborg. Leveransefrist 12. Oktober. Samfinansieringsprosjekt, pilot nasjonal høydemodell: 60% er skannet, dårlig værforhold gjorde at det ble skannet lite i mai og juni. Statusmøte hos TerraTec, kom frem til at vi kan utsette leveringsfrist noe, så fremt vi får delleveranser for kontroll. Dette passer greit med tanke på bemanning og kontrollkapasitet på fylkeskartkontoret. Tentativ oppstart av høstskanning er (Underskog lagt seg, tresking ferdig). Firma er bedt å levere i kommunevise avgrensninger på laserdata pga. fremtidig innlegging i forvaltningsløsning for laserdata. Sentralt prosjekt, omløpsfotografering. Hele Østfold og Vestfold er dekket, med deler av Akershus og Buskerud. Siste bilde tatt i August. Leveranse 1. feb Dette blir et viktig grunnlag for flere av 2016 prosjektene. Prosjekter geovekstprosjekter: Østfold FKB 2016, Østfold AR5 2016, Østfold FKB-C vann 2016 (se Geovekst pdf for beskrivelse av prosjektene). Østfold FKB 2016 Små enklaver med datasett er noe vi ønsker å unngå (for eksempel et lite FKB-C område omringet av FKB-B områder). Dette fører til ekstraarbeid ved innsying siden veier, kraftgater og bekker/elver krysser områdeavgrensning (ofte flere ganger per objekt) og må tilpasses nytt mot gammelt hver gang. Opprinnelig ble det snakket om at Våler skulle være med på ajourføring dette utsettes til 2017 i samråd med kommunen. Østfold AR Ajourføring av AR5. Kan kjøres utenom vanlig tidsperiode, siden vi ikke må vente på fotografering. Omløpsfoto fra 2015 blir brukt som grunnlag for ajourføringen. Østfold FKB-C Vann Det finnes vanndata i FKB-C områdene som stammer fra førstegangs ØK kartlegging (60-tallet). Disse skal nykartlegges på grunnlag av omløpsfoto fra Det blir viktig å følge opp konstruksjonen av regulerte vann med slik at vannkanten blir konstruert med riktig høyde. Vannhøyden i bildene må vurderes før bruk, siden flyfotograferingstiden strekker seg over flere måneder i omløpsfotoprosjekter. På den måten kan vi sikre at vannhøyde blir så konsistent som mulig i hele prosjektområdet. Historiske Ortofoto: Lang kø på skanning av flybildene. Sannsynligvis plass på høsten Det er fortsatt god tid til innspill med tanke på flyoppgaver inn i prosjektet. Den typen skanner som gir god nok kvalitet, finnes bare på kartverket og polarinstituttet (fotogrammetrisk skanner). Bildene får et avvik på flere meter på vanlig storformatskanner i forhold til fotogrammetrisk. Et oppstartsmøte for 2016 prosjektene er kjørt, det neste møtet blir holdt i november. Interkommunalt samarbeid. Forrige geodatautvalgsmøte ble det presentert en plan for å arrangere at fagmøte med Trøgstad, Skiptvet og Rakkestad, i den hensikt å få de til å inngå datavertsamarbeid med Askim kommune (de siste i indre samarbeidet som ikke er med i

6 datavertsamarbeid og der det har vært manglende FDV-leveranser), eller å få kommunene til å prioritere nok ressurser på forvaltningen i henhold til FDV-avtalen. Fagmøtet utgår siden Trøgstad og Skiptvet har skrevet under/er i ferd med å skrive under avtale med Askim. Rakkestad kommune har satt av ressurser til FDV arbeid (i første omgang på plan), og vil vurdere et samarbeid med en av de nærliggende kommunene hvis dette ikke fungerer tilfredsstillende. AR5 oppfølging. Har vært i kontakt med NIBIO siden forrige geodatautvalgsmøte (se referat fra møtet ). Kvaliteten på leveranser ligger på «landsnittet», en del å hente hos noen av kommunene. Målet er å få til en fagdag sammen med NIBIO i løpet av høsten med fokus på sammenhengene mellom AR5 og de andre basene. En hovedmomentene er å samle både folk fra landbrukskontor og geodataavdeling. Eventuelt få med folk fra plan også. Turkart Østfold stier inn i FKB-traktorveg Vi har fått sti/traktorvei data som har blitt kodet om til å følge SOSI-standard og kvalitetssikret av «Turkart Østfold». Dette er sendt ut til innsying i høstens forvaltningsrunde, og fører til en kvalitetsheving av FKB-TraktorvegSti i Østfold. Se Geovekst pdf, FKB pdf for mer informasjon. 4. Forvaltning, drift og vedlikehold FDV-økonomi. Reduksjon vil først påvirke oppgjøret for Fagdag laser (oppstartsmøte prosjekter 2016). Det var 3 kommunerepresentanter og 2 representanter fra vegvesenet som møtte på oppstartsmøte. 2 kommunerepresentanter dro før fagdelen. Med denne erfaringen blir fremtidige fagdager arrangert gjennom Geoforum Østfold hvor oppmøtet er betraktelig bedre. Forvaltning høst De fleste kommunene har levert data i høstens forvaltningsrunde. Vi har fått tilbakemelding fra flere kommuner at innsying av veidata fra vegvesenet er arbeidskrevende. Dette kommer hovedsakelig av at FKB-Veg er et komplekst datasett hvor mange forskjellige objekttyper kan avgrense en vegflate. Kartkontorenes oppfølgingssytem. KOS er et nytt system som skal gjøre det lettere å holde oversikt over forvaltningsrundene internt (i Kartverket), samt generere rapporter med oversikt til de eksterne partene ved forespørsel. Vegvesenet melder at de har skjerpede rutiner internt ved bestilling av geodata til vegprosjekter hvor klare tidsfrister må overholdes for å kunne garantere leveranse. Se Geovekst pdf, FKB pdf for mer informasjon. 5. Plan og temadata Leveranse av plandata til Norge Digitalt. Eidsberg planlegger etableringsprosjekt, vi skal se på om det er mulig med samfinansiering (for kvalitetsheving opp til nivå1?) Flere kommuner har meldt behov for fagdag om forvaltning av planbasene. Ikke aktuelt med pilotering på et sentralt opplegg pga. bemanningssituasjonen på fylkeskartkontoret.

7 Det offentlige kartgrunnlaget (DOK): Det kom opp spørsmål om prosessen rundt utvelgelsen av de 92 datasettene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet definerte i 2014 som kandidater til DOK. Vegvesenet: Høring om hva som skal være med som kandidater, har ikke alle vært med på en slik høring? Kartverket: DOK var ute til høring (2012). Liste over et utvalg av geografiske data som mulige DOK-datasett inngikk i høringsnotatet. Fagetatene arbeider med å forbedre sine data. Disse blir kontrollert mot tekniske kriterier. De data som tilfredsstiller alle kriterier har status "Godkjent". Data som det jobbes med defineres som "I prosess". De resterende datasettene på lista foreligger fortsatt som "Kandidat". Listen over kandidater vil bli revidert årlig og det gis mulighet til å foreslå endringer på denne. Av de 92 datasettene på DOK-lista så er i dag 46 godkjente, 26 datasett er i prosess, mens 20 datasett fortsatt har status som kandidater. Fra 2016, skal alle kommuner definere sin DOK-liste liste over datasett som alle som utarbeider planer i kommunen skal forholde seg til. Denne vil bestå av både statlige og kommunale data. For at de skal kunne settes på listen, må de være godkjente. Kommunale data har enklere krav å fylle enn de statlige etatene. Dette er avklart med departementet juni Kommunens DOK-liste skal være et vedlegg til kommunens FDV-avtale. Kartverket presiserte at det er viktig at den enkelte kommune har et eierforhold til sitt offentlige kartgrunnlag. Naturlig at listene for de enkelte kommunene er tilnærmet like. Jernbaneverket: Har oppfattet det slik at kommunene skulle ha på plass sitt DOK innen den ? Kartverket: Det legges opp til at man i hvert fylke starter opp med én kommune nå i høst for så å følge opp de øvrige kommunene tilsvarende f.o.m januar Det vil bli jobbet med å få på plass et definert DOK for samtlige kommuner i løpet av Usikker på om vi rekker å få DOK-listene med som vedlegg til FDV-avtalene til våren. Fredrikstad: Har trodd at kommunene ikke kan velge bort DOK datasett som har status Godkjent? Kartverket: Det er utarbeidet dekningslister for den enkelte kommune. Det har pågått en diskusjon i Kartverket hvorvidt det skal være mulig for kommunene å velge bort datasett på disse. Fylkesmannen: Mener at kommunen ikke kan si at data fra departementets DOK-liste som dekningsoversikten viser at faktisk finnes i kommunen, er noe de ikke vil ha i sin liste. Kartverket: Tanken er at alle godkjente og tilgjengelige datasett skal med, men det står foreløpig ikke beskrevet noe spesifikt om denne problemstillingen noe sted. Det bør imidlertid være i kommunens egen interesse å stille alle godkjente datasett til rådighet ved å la de inngå i sitt DOK. Askim: Ønsker ikke å komme i en erstatningssituasjon ved at ett for noen viktig datasett, ikke er definert som del av kommunens DOK.

8 Det ble stilt spørsmål om det er noen kommunale datasett man for fylket ønsker å løfte? Det ble konkludert med at det viktige nå er å få på plass nasjonale DOK for hver kommune først. PTU. Fagdag er ønskelig, hvor et aktuelt tema kan være hva som skal til for å komme fra leveransenivå R2 til R3. Forvaltningsrunden pågår nå, baser tikker inn. Noen kommuner har meldt at de ikke har fått sydd inn alle nyere, vedtatte planer. Kommunene i Mosseregionen har hatt et møte for å se på hvordan dette skal gjøres. Avventer en tilbakemelding på når vi kan få inne oppdaterte baser fra disse. Det jobbes med å få inn kommuneplaner og delplaner. Ser bra ut, god fremdrift. Fylkesmannen: Bra situasjon i Østfold. Utrolig god jobb som i hovedsak kommunene, men også Kartverket har gjort. Tilgang til kommunenes planregistre er viktig. Fylkesmannen har invitert Kartverket til et møte 23. oktober for å diskutere muligheten for et samarbeid for en teknisk kontroll av planer på høring. Se Plan_og_temadata pdf for mer informasjon 6. Matrikkel Fokus på midlertidige forretninger. Kartverket har sendt et brev til alle fylkesmenn i landet i august i år med oppfordring til oppfølging av kommunene. MF og MUF har gått ned siden forrige møte. Etterslep på bygg. 66% blir ført innen frist for hele fylket. PBL, endringer fra 1.juli Bruk av rettikartet for å melde inn ikke søknadspliktige tiltak etter ferdigstillelse. Fredrikstad fikk 7 innmeldinger i rettikartet i september, ingen tiltak registrert ellers i Fredrikstad. Har en fornemmelse at mange tiltak ikke kommer til å bli meldt inn, situasjonskartetterspørsel har gått ned veldig. Se Matrikkel pdf for mer informasjon 7. Geodataplan 2016 til 2019 Endringer som ble diskutert på geodatautvalgsmøtet er tatt inn i høringsversjonen som ble sendt til partene i forkant av dette geodatautvalgsmøtet. Vegvesenet: Burde vi hatt noe i planen om 3D på satsingsområde? Må konkretiseres. Hva er realistisk? Kan legges inn under 4.3.9, fylkesspesifikke tiltak. Bidra til økt bruk av 3D i planfase, prosjekt. Nummerering av kapitler/underkapitler må kontrolleres (det ble oppdaget en del dobbelnummerering).

9 Plan og temadata: Høringsbasen- verktøy for alle, ikke bare for fylkesmannen og fylkeskommunen. Endret. Skrive om punktet om geovekstprosjekt til samfinansiering. Innspill Sjøkart og dybdeinformasjon. NVE har dybdekart, dette burde vært nevnt. Vegvesenet: Nå får vi nasjonal forvaltningsløsning for laserdata. Burde det stått noe om mål og mening for løsningen, i planen? Hvilke muligheter gir dette? Løsningen for ortofoto (Norge i bilder) er fra før av bare nevnt i planen uten noe mer informasjon. Diskusjon om benevning av laserskanningprosjekter. Ønske om mer hensiktsmessig navning av punktet som for eksempel «høydegrunnlag». Vi følger nasjonal mal for geodataplan som er ønsket fra flere regionale og nasjonale parter. Geovekstansvarlig kommer til å jobbe for å endre fra «prosjekt» overskrifter til «datasett/type» overskrifter i nasjonal mal for planen. Knytte passende kapitler/punkter i planen opp mot strategi (kapittel 1) med direkte henvisninger. F.eks laserdata, viser til laserdatakapitlet Omtale av strategien, hva den innebærer. Link mellom strategi og omtale. Altså, ikke tiltak, men det over. Skrive virkemidler istedenfor tiltak? Konkrete innspill til formulering for neste utkast av planene satt til fredag 9 oktober. 8. Innmeldte saker Spørsmål om ajourføring av høydekurver i forbindelse med nykartlegging av objekter som kan knyttes mot terrengendringer (veger, bygg og andre anlegg). Fokus på høydekurver kan være uheldig, høydekurver er et produkt avledet av laserdata. Høydekurver er et visuelt datasett og utsettes for glatting og annen tilpassing for å se bra ut på kart. Fokuset må være på ajourføring av laserdata, med supplerende skanninger (spesielt nå som hele Østfold dekkes gjennom nasjonal høydemodell piloten). Fremtiden blir en rutine ved forvaltningsrunder med påvisning av endret veg/infrastruktur mot høydekurver med fokus på datafangstdato, for å lage et høydeendringskart. Dette blir et manuskart for oppdateringsskanning. 9. Eventuelt, herunder annen aktuell informasjon Laserdata og FKB-datakvalitet. Vegvesenet har fått tilbakemelding fra underleverandører at laserdata/fkb-data ikke er gode nok til en del oppgaver (masseberegning i vegprosjekter er et eksempel på en slik oppgave). Hvis dette kan konkretiseres så kan man kanskje finne hvilke parametere som kan justeres for å oppnå gode nok data til disse spesielle formålene. Eventuelle spesialbehov kan dekkes av den enkelte part som har behovene. En diskusjon om den faktiske kvaliteten på FKB-data, er dataene blitt bedre på grunnlag av ny teknologi? Spørre geomatikkbransjen, hvor gode data trengs? Geomatikkbedrifteneslandsforening og geovekst jobber i samspill rundt standardene og kvalitetskravene samt dokumentasjon av kvaliteten. 10. Neste møte Neste møte: hos fylkesmannen i Moss.

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Geodatautvalgsmøte 25.09.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Agenda 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet 06.05.2015 2. Orientering fra geodatautvalgsmedlemmene

Detaljer

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene Norge digitalt årsmøte 2016 Indre Østfold kommunene Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde og orientering fra partene 1.3. KOS kontakt nytt system for

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

Plan-og temadata, Østfold. Geodatautvalgsmøtet høsten 2013

Plan-og temadata, Østfold. Geodatautvalgsmøtet høsten 2013 Plan-og temadata, Østfold Geodatautvalgsmøtet høsten 2013 Status PTU Gjort: Initiert og fulgt opp etableringsprosjekter, plan Kommer: Fortsette med etablering av plandata Fagdag diskuteres, men ikke konkludert.

Detaljer

Norge digitalt årsmøte 2016

Norge digitalt årsmøte 2016 Norge digitalt årsmøte 2016 GIS-sør kommunene Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde

Detaljer

Plan-og temadata, Østfold. Geodatautvalgsmøtet våren 2013

Plan-og temadata, Østfold. Geodatautvalgsmøtet våren 2013 Plan-og temadata, Østfold Geodatautvalgsmøtet våren 2013 Innhold: Status: Plan- og temadatautvalget Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Forvaltning av plandata Etablering av plandata Planer på høring PTU

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 08.10.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

Pågående prosjekter Østfold

Pågående prosjekter Østfold Pågående prosjekter Østfold Status pågående prosjekter 2016 Prosjektene Østfold FKB-C Vann 2016 LACHØS63 FKB-C Fremdrift Østfold FKB-C Vann 2016 Vann i FKB-C områder har vært opsjonelt helt siden kartlegging

Detaljer

Norge digitalt/geovekst årsmøte Indre Østfold 2016 Dato 31.03.2016 Til stede Tore Bjørnerød Askim kommune

Norge digitalt/geovekst årsmøte Indre Østfold 2016 Dato 31.03.2016 Til stede Tore Bjørnerød Askim kommune REFERAT Tema for møte Norge digitalt/geovekst årsmøte Indre Østfold 2016 Dato 31.03.2016 Til stede Tore Bjørnerød Frøydis Kristiansen Arne Gjerberg Rakkestad kommune Espen Glosli Rakkestad kommune Lindy

Detaljer

Pågående prosjekter Østfold

Pågående prosjekter Østfold Pågående prosjekter Østfold Status pågående prosjekter 2016 Prosjektene Østfold FKB-C Vann 2016 LACHØS63 FKB-C Fremdrift Østfold FKB-C Vann 2016 Vann i FKB-C områder har vært opsjonelt helt siden kartlegging

Detaljer

Handlingsplan for Østfold

Handlingsplan for Østfold Handlingsplan for Østfold 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak År ØS 0100 ØSTFOLD Møtevirksomhet ØS 0100 GIS-SØR Møte ND Årsmøte ND ant pr år 1 SK 17 18

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 06.05.2015 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Fredrikstad kommune/gis Sør Statens vegvesen region øst

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 06.05.2015 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Fredrikstad kommune/gis Sør Statens vegvesen region øst REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 06.05.2015 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Inger Salhus Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 07.10.2014 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Thor-Aage Solberg Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Statens vegvesen region øst

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Statens vegvesen region øst REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 12.05.2016 Til stede Per Vallner Fylkesmannen i Østfold Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen Askim kommune/indre Østfold Irén

Detaljer

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner

Kartverket Skien. Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen. regioner Kartverket Skien Årsmøte Geoforum Telemark Fylkeskartsjef Geir Mjøen Skien Kartverkets regioner Kartverket Skien Dekker fylkene Vestfold og Telemark Geir Mjøen Fylkeskartsjef Norge digitalt, Geodatasamarbeid

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Årsmøte Norge digitalt Fylkeskartsjef Geir Mjøen Norge digitalt samarbeid 1. Organisering av Norge digitalt samarbeid i Vestfold og Telemark 2. Satsningsområder i Geodataplanen Norge digitalt Norge digitalt

Detaljer

Referat FGU-OA. Fylkesgeodatautvalgsmøte Oslo og Akershus Dato Tirsdag 16. oktober 2015

Referat FGU-OA. Fylkesgeodatautvalgsmøte Oslo og Akershus Dato Tirsdag 16. oktober 2015 Referat FGU-OA Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Oslo og Akershus Dato Tirsdag 16. oktober 2015 Sted Akershus fylkeskommune Til Stede Jens Aabø An Mai Lee Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Årsmøter 2016

Det offentlige kartgrunnlaget. Årsmøter 2016 Det offentlige kartgrunnlaget Årsmøter 2016 Hensikten med Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Er ment som en hjelp for at kommunen skal kunne oppfylle de lovpålagte forpliktelser de allerede har om å stille

Detaljer

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket Norge digitalt 2017-18-20 Jon Endre Kirkholt, Kartverket Brukeren og data i Norge digitalt Oppdatering innenfor tildelte ansvarsområder Norge digitalt Kommuner Fylker Online tilgang til alle data Produktspesifikasjon

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag

NOTAT. Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag NOTAT Emne Årsrapport for FDV-avtalene i Sør-Trøndelag 2016 Til Kontaktpersoner i FDV-avtalene i Sør-Trøndelag Fra Kartverket Trondheim Dato 23.01.2017 Kopi til Innledning Formålet med FDV-avtalen (forvaltning,

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Jens Aabø Statens vegvesen region øst

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Jens Aabø Statens vegvesen region øst REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 09.05.2017 Til stede Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen Anne Kirsten Stensby Lukas Sleboda Jon Otter Skaaret Irén Andersen Thor

Detaljer

REFERAT FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Årsmøte med rapport for 2016, budsjett for 2017

REFERAT FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Årsmøte med rapport for 2016, budsjett for 2017 REFERAT Tema for møte FDV-årsmøte for Lister regionen 2017 Dato Torsdag 16. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Til stede Fra Sirdal kommune: Rune Risnes Fra Flekkefjord kommune: Jan Ivar Skregeli og Sverre

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Referat, Plan- og temadatautvalget (PTU) i Østfold

Referat, Plan- og temadatautvalget (PTU) i Østfold Referat, Plan- og temadatautvalget (PTU) i Østfold Tidspunkt: Fredag 24. mars 2017 kl. 09:00 11.00 Sted: Rådhuset i Moss Til stede: Siv-Tuva Jansson, Råde kommune Tore Bjørnerød, Moss kommune (til kl.

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget Østfold. Møtedato: 26.04.2012 Sted: Sarpsborg Rådhus

REFERAT. Geodatautvalget Østfold. Møtedato: 26.04.2012 Sted: Sarpsborg Rådhus REFERAT Geodatautvalget Østfold Møtedato: 26.04.2012 Sted: Sarpsborg Rådhus Tilstede: Jens Aabø Frøydis Kristiansen Lasse Holmen Maria Lund Iren Andersen Eli Brager, Anne Kirsten Stensby Lukas Sleboda

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast)

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Kartverket, august 2015 Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland

REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland REFERAT Møte i Arbeidsutvalg Basis geodata Hedmark og Oppland Dato: 13.09.2016 Sted: Hamar, møterom Svanen Tilstede: Se vedlegg Foiler som ble vist er tilgjengelig på www.kartverket.no/hamar under Geovekst/Norge

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 20. august Geodatautvalg August 2015

Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 20. august Geodatautvalg August 2015 Møte i geodatautvalget for Agderfylkene 20. august 2015 Geodatautvalg August 2015 Program Deltakerliste Deltakerliste: Part Basisutvalg Plan- og temautvalg Deltar Meldt frafall Agnar Tore Vaaje, Vegårshei

Detaljer

Plan- og temadata, Akershus

Plan- og temadata, Akershus Plan- og temadata, Akershus Geodatautvalgsmøte, høst 2015 Kilde: Oslo kommuneplan Plandata tilgjengelig i Norge Digitalt *Oslo kommune leverer ikke plandata til Norge Digitalt i dag Det offentlige kartgrunnlaget

Detaljer

Referatet. Ny fylkeskartsjef på plass Ajourhold av planregister, jobbes med å arrangere kurs Vann og matrikkel

Referatet. Ny fylkeskartsjef på plass Ajourhold av planregister, jobbes med å arrangere kurs Vann og matrikkel Geovekst og FKB Referatet Ny fylkeskartsjef på plass Ajourhold av planregister, jobbes med å arrangere kurs Vann og matrikkel Faggruppe El-ledning Lagt inn som eget underutvalg under FGU i geodataplanen

Detaljer

Fredrikstad Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Fredrikstad Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Fredrikstad 2017 LVEGØS06 VEDLIKEHOLD FREDRIKSTAD Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnhordland, 21.04.2016 Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og bygningsloven Geodataloven Motta Plan Oversender rapport Siste hinder: QMSkontroll Feilfri plandatafil Se

Detaljer

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket

Norge digitalt Jon Endre Kirkholt, Kartverket Norge digitalt 2016-19 Jon Endre Kirkholt, Kartverket Motivasjon, øving og måloppnåelse Same..., new wrapping Rammebetingelser og prioriteringer Kommunereform Forenklet byggesaksbehandling Ny forbedret

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

REFERAT. Tema for møte FDV-årsmøte for Lindesnes 2017 Dato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Sted

REFERAT. Tema for møte FDV-årsmøte for Lindesnes 2017 Dato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Sted REFERAT Tema for møte FDV-årsmøte for Lindesnes 2017 Dato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 10:00 til 15:00 Sted Kommunestyresalen, Konsmo Til stede Fra Mandal kommune: Glenn Anderson og Karianne Torvestad Fra

Detaljer

Halden Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Halden Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Halden 2017 LVEGØS01 VEDLIKEHOLD HALDEN Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg

Detaljer

Møte i Fylkesgeodatautvalget

Møte i Fylkesgeodatautvalget Møte i Fylkesgeodatautvalget Agenda for møtet Velkommen valg av ordstyrer Innledning ved Geir Mjøen Nytt fra AU-Basis ved Ingrid T. Nilsen Nytt fra AU-Plan og temadata ved Leif K. Knutsen 1100-1200 Lunsj

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Geodatautvalget. Aust- og Vest-Agder 06. sept 2017

Geodatautvalget. Aust- og Vest-Agder 06. sept 2017 Geodatautvalget Aust- og Vest-Agder 06. sept 2017 Program Kl: 10.00 12.00 Geodataplanlegging i Agderfylkene - Kort orientering om status for pågående prosjekter. - Gjennomgang av skisse til geodataplan

Detaljer

Rømskog Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Rømskog Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Rømskog 2017 LVEGØS21 VEDLIKEHOLD RØMSKOG Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt

Detaljer

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage

FGU Buskerud 21.10.2015. Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage FGU Buskerud 21.10.2015 Anne-Kirsten Stensby og Siri Oestreich Waage Kartverket Norge digitalt Geovekst Forvaltning, drift og vedlikehold Vår organisasjon Landdivisjonen Kartverket Oslo Fylkeskartkontoret

Detaljer

Hvaler Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Hvaler Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Hvaler 2017 LVEGØS11 VEDLIKEHOLD HVALER Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg

Detaljer

Geodataplan Jon Endre Kirkholt, Kartverket

Geodataplan Jon Endre Kirkholt, Kartverket Geodataplan 2014-17 Jon Endre Kirkholt, Kartverket Ny mal Kap 2.2: Sentrale lover for Norge digitalt-samarbeidet Her er lovene som er sentrale for geodataarbeidet beskrevet, dvs. at Matrikkelloven også

Detaljer

Sarpsborg Reviderte vedlegg til FDV-avtale

Sarpsborg Reviderte vedlegg til FDV-avtale Reviderte vedlegg til FDV-avtale Sarpsborg 2017 LVEGØS05 VEDLIKEHOLD SARPSBORG Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Norge digitalt/geovekst årsmøte GIS-Sør 2015 Dato 06.03.2015 Til stede Jan Sverre Olsen Halden kommune

Norge digitalt/geovekst årsmøte GIS-Sør 2015 Dato 06.03.2015 Til stede Jan Sverre Olsen Halden kommune REFERAT Tema for møte Norge digitalt/geovekst årsmøte GIS-Sør 2015 Dato 06.03.2015 Til stede Jan Sverre Olsen Halden kommune Torgeir Bergseng Rygge kommune Elisabeth Bergstrøm Fredrikstad kommune Thor-Aage

Detaljer

Fagdag FKB-Ledning. Arendal 13 mars 2017

Fagdag FKB-Ledning. Arendal 13 mars 2017 Fagdag FKB-Ledning Arendal 13 mars 2017 Program Program Åsulv Stormoen Kartverket Deltakerliste Fornavn Etternavn arbeidsgiver Steinar Kjellevik Karlsen Kartverket Trine Salvesen Statens Vegvesen Ida

Detaljer

Plan-og temadata, Østfold. Irén Andersen

Plan-og temadata, Østfold. Irén Andersen Plan-og temadata, Østfold Irén Andersen Innhold: Status, Plan- og temadatautvalget Status, etableringsprosjekter for vektorisering kvalitetsheving av eldre reguleringsplaner Status, plandata inn i nasjonal

Detaljer

Sentral lagring av FKB (geosynkronisering)

Sentral lagring av FKB (geosynkronisering) Sentral lagring av FKB (geosynkronisering) Erfaringer fra en pilot GeoForum Sogn og Fjordane Lokale plan- og kartdager i Loen, 7-8 mars 2017 Søgne kommune: 12.000 innbyggere (+ 5-7.000 i sommerhalvåret)

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Møte MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag 9. juni 2016 kl 0930-1400 Møtested Jernbaneverket Marienborg Osloveien 105, 7018 Trondheim Tilstede fra Statens vegvesen

Detaljer

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU)

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) Dato: 21.09.2016 Tilstede/ Forfall: Se vedlegg 1 Møteleder: Referent: Foiler: Sted: Reidar Sætveit Bente Kristiansen www.kartverket.no/hamar

Detaljer

10 år siden Storingsmeldingen «Norge digitalt» I dag deltar over 600 parter i samarbeidet

10 år siden Storingsmeldingen «Norge digitalt» I dag deltar over 600 parter i samarbeidet 10 år siden Storingsmeldingen «Norge digitalt» I dag deltar over 600 parter i samarbeidet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norge digitalt Norge digitalt i Sør-Trøndelag 2014 Fylkesgeodatautvalget

Detaljer

Georg påpeker at matrikkelen er den aller viktigste basen og at en av de største utfordringene er å heve kvaliteten på denne.

Georg påpeker at matrikkelen er den aller viktigste basen og at en av de største utfordringene er å heve kvaliteten på denne. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Lillehammer Dato 01.04.2014 Til stede Se vedlegg 1 Referent Ove Jørgensen, Kartverket Hamar Åpning v/georg Langerak, Kartverket Georg ønsket velkommen og

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 KARTROSJEKTER Rådmannens innstilling Nykonstruksjon av våre kartdata (Geovekstprosjektene FKB-B og FKB-C) gjennomføres i henhold

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Nasjonal detaljert høydemodell Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Forprosjektet Pilotprosjektet Datainnsamlingen Prosjektområder Status på Piloten Veien videre for Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljer

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Innsending av AR5 til kartverket Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Agenda Geodataplan Kartverkets rolle FDV-avtalen Vedlikehold Sentral felles kartdatabase Matrikkelen Geodataplan 2016-2019

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 19. september 2013 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.15 Geodataplan 2014 2017 v/jon Endre Kirkholt 10.50 Pause 11.00 Matrikkelen

Detaljer

GEODATAPLAN FOR ØSTFOLD FYLKE 2013-2016

GEODATAPLAN FOR ØSTFOLD FYLKE 2013-2016 GEODATAPLAN FOR ØSTFOLD FYLKE 2013-2016 Side 1 av 40 INNHOLD 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I ØSTFOLD FYLKE... 5 2.1 BAKGRUNN... 5 2.2 GEODATALOVEN...

Detaljer

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen

Aktiviteter 2014. Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Aktiviteter 2014 Møte i geodatautvalget 29. april 2014 Liv Iversen Agenda 08.45 Åpning v/paul Arne Tilset 09.00 Presentasjon av Vikna kommune v/ingunn Lysø 09.45 Godkjenning av møtereferat og hva som er

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer

Geodataplan: -fremtidige prosjekt

Geodataplan: -fremtidige prosjekt Geodataplan: -fremtidige prosjekt FGU-BU 21.10.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Nasjonal detaljert høydemodell Nasjonal høydemodell Det er bevilget

Detaljer

Prosjekter 2016 - Buskerud

Prosjekter 2016 - Buskerud Prosjekter 2016 - Buskerud Oslo 08.06.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Opsjoner og vurderinger Hvilke opsjoner bør/kan man ta stilling til ved FKB-kartlegging?

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017.

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017. NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. januar 2017. Til Fra Sekretariatet i Dato 30.01.2017 Kopi til Handlingsplanen for temadata er sitt arbeidsdokument.

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 6. 7. mars 2012 Sted: Quality hotell, Sarpsborg Til stede: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge (dag1), Reidar Sætveit, Harald Wethal, Ketil Hognestad,

Detaljer

Jernbaneverket og Norge digitalt, Jernbanereformen

Jernbaneverket og Norge digitalt, Jernbanereformen Jernbaneverket og Norge digitalt, Jernbanereformen Ny organisering og oppgavefordeling generelt og geodata Håvard Moe (havard.moe@jbv.no), Overbygning og geodata, Plan og teknikk, Infrastruktur, Jernbaneverket

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Jens Aabø Statens vegvesen region øst

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato Til stede Jens Aabø Statens vegvesen region øst REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 12.10.2017 Til stede Jens Aabø Statens vegvesen region øst Åshild Utvik Norgesnett Frøydis Kristiansen Askim kommune/indre Østfold Astrid Bjørnerød

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Norge digitalt/geovekst årsmøte Indre Østfold 2017 Dato Til stede Frøydis Kristiansen Askim kommune

Norge digitalt/geovekst årsmøte Indre Østfold 2017 Dato Til stede Frøydis Kristiansen Askim kommune REFERAT Tema for møte Norge digitalt/geovekst årsmøte Indre Østfold 2017 Dato 22.03.2017 Til stede Frøydis Kristiansen Askim kommune Johnny Spernes Askim kommune Astrid Bjørnerød Askim kommune Petter Aaserud

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Orientering fra GIS-samarbeidet i Gjøvikregionen 2016 v/bård Nysveen REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun)

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige

Detaljer

Norge digitalt/geovekst årsmøte GIS-Sør 2016 Dato Til stede Jan Sverre Olsen Halden kommune

Norge digitalt/geovekst årsmøte GIS-Sør 2016 Dato Til stede Jan Sverre Olsen Halden kommune REFERAT Tema for møte Norge digitalt/geovekst årsmøte GIS-Sør 2016 Dato 16.03.2016 Til stede Jan Sverre Olsen Halden kommune Torgeir Bergseng Rygge kommune Thor-Aage Solberg Fredrikstad kommune Knut Frammarsvik

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Referatet. Aksjonspunkt

Referatet. Aksjonspunkt Geovekst og FKB Referatet Aksjonspunkt Pkt 2. Vurdering av tiltak for å utvikle geodatasamarbeidet i kommunene. Aksjonspunktet videreføres Partene fremmer endringsforslag til geodataplanen senest 1. september.

Detaljer

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til REFERAT Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til Godkjenning av referat fra forrige møte (20.03.2014) Svein Inge Gausemel,

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 4. OG 5. okt Status Geovekstprosjekter (AC) m.m. Planlagte prosjekt for oppstart ?

Geovekst i Finnmark. SAMLING I LAKSELV 4. OG 5. okt Status Geovekstprosjekter (AC) m.m. Planlagte prosjekt for oppstart ? Geovekst i Finnmark SAMLING I LAKSELV 4. OG 5. okt. 2016 Status Geovekstprosjekter (AC) m.m. Planlagte prosjekt for oppstart 2016-2017? Bernt S. Gansmo Kartverket Vadsø KARTLEGGINGSSTATUS I TETTSTEDER

Detaljer

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum NOTAT Emne Til Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum Fra Lars Mardal, fylkeskartsjef i Sør-Trøndelag Dato 18. februar 2015 Kopi til Innledning I Sør-Trøndelag ble

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget Plan- og bygningsloven 2.1 Kart- og planforskriften 5,6,7 og 8 Geodataforskriften

Detaljer

Sak 12/17 Geodataplan status, mål, tiltak

Sak 12/17 Geodataplan status, mål, tiltak Sak 12/17 Geodataplan status, mål, tiltak Status pågående kartprosjekter Planlagte prosjekter Innspill fra AU Basis: Økt forutsigbarhet i planlegging/budsjettering av kartlegging Øvrige innspill Møte i

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Årsmøter 2016

Det offentlige kartgrunnlaget. Årsmøter 2016 Det offentlige kartgrunnlaget Årsmøter 2016 Kommunen plikter: Kommunen plikter i samarbeid med Staten sørge for et oppdatert offentlig kartgrunnlag. (juridisk fundamentert) Kommunen må bekrefte sitt offentlige

Detaljer

Faggruppe El-ledning

Faggruppe El-ledning Geovekst og FKB Referatet Ny fylkeskartsjef på plass Skogbruket undersøker status på bruk av satellittdata og informerer FGU om dette ved neste møte. Vegvesenet ønsker data distribuert på BAAT i en overgangsfase

Detaljer

REFERAT. Onsdag 22.mai Storgata 13, Hønefoss

REFERAT. Onsdag 22.mai Storgata 13, Hønefoss REFERAT Tema for møte Dato Sted Til stede Geodatautvalget i Buskerud Onsdag 22.mai Storgata 13, Hønefoss Siri Jaren (SJ) Geir Bjørnsen (GB) Anne-Kirsten Stensby (AKS) Rune Klevstad (RK) Elin Green (EG)

Detaljer

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen 1 HVEM? 1) Geovekst premissgivere for prosjektet. FKB-dataene eies og forvaltes av Geovekst-partene i fellesskap 2) Ingen Sentral

Detaljer

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte med rapport for 2014 Geodataplanlegging gjennomgang av handlingsplan Felles satsninger

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Prøveprosjekt forenklet ajourhold av veinett

Prøveprosjekt forenklet ajourhold av veinett Prøveprosjekt forenklet ajourhold av veinett Adresseseminar Oslo 13. september 2012 Jan Inge Torgersen Stavanger kommune Stavanger by Gjennomgang av: Bakgrunnen for prosjektet Dagens ajourhold fra kommunen

Detaljer