Hefte med geografioppgaver. Grunnleggende ferdigheter i prioritert rekkefølge 1. Lese 2. Skrive 3. Digitale 4. Regne 5. Muntlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hefte med geografioppgaver. Grunnleggende ferdigheter i prioritert rekkefølge 1. Lese 2. Skrive 3. Digitale 4. Regne 5. Muntlig"

Transkript

1 LOKAL LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG Trinn: 8. trinn UKE TEMA MÅL OG METODE KILDER/ Kart og kartkunnskap Kompetansemål: lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn LITTERATUR: Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verda og sammenligne ulike land og Kosmos 8 kap. 3 til 7 regioner. Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegitasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn. Jeg kan slå oppi og finne frem i et atlas kan bruke et gradnett med lengde- og breddegrader formidle og bruke kunnskap om ekvator og nullmeridianen til å løse kartoppgaver bruke begrepene (himmelretningene) nord, sør, øst og vest i forhold til arbeid med kart og globus oppgi et bestemt sted sine koordinater/plassering i verden bruke målestokk til å regne ut faktisk avstand i forhold til oppgitt målestokk bruke/forstå karttegn og fargekodene på kart formidle kjennskap til ulike typer kart Kan lese ressurs- og produksjonsklart forklare hvordan jorden er bygget opp gi eksempler på følger av indre og ytre krefter (som Richters skala, jordskjelv, vulkaner og tsunami) forklare hvordan vann, vind, isbreer og bølger påvirker og bearbeider landskapet Plassere vulkaner og jordskjelv på kart gi en helhetlig fremstilling av hvordan indre og ytre krefter virker på jorden jeg kan diskutere konsekvenser i fremtiden av indre og ytre krefter Arbeidsmåte/vurdering: forelesning hefte med geografioppgaver knyttet til atlas som også er en del av vurdering. bruk av lokalområder, responsknapper og digital tavle. elevene jobber både i grupper og individuelt. Skriftlig prøve med og uten Atlas Hefte med geografioppgaver Grunnleggende ferdigheter i prioritert rekkefølge 1. Lese 2. Skrive 3. Digitale 4. Regne 5. Muntlig

2 FERDIGHE TER Klima Kompetansemål: LITTERATUR Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn Kosmos 8 Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere - Kapittel 8-14 formål og relevans til kjeldene. - + s Bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn. Utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtaler og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre. Læringsmål Jeg kan: forklare grunnlaget for vær og klima forklare noe om hvordan havstrømmene påvirker oss forklare begreper som høytrykk og lavtrykk forklare hvordan værtyper oppstår forklare vannets kretsløp forklare drivhuseffekten og kjenne hovedtrekk i FNs klimapanels arbeid forklare og vise hvordan klimasoner gir ulike leveforhold i verden geografiske hovedtrekk i verden formidle hvordan punktene over er med på å påvirke leveforhold og geografiske forhold i et land lage kildelister gi en enkel vurdering av en kilde: hvem har laget den, alder, medium m.m Arbeidsmåte/vurdering: Forelesning Elevene jobber i grupper/individuelt hvor de skulle presentere et land, med fokus på å forklare konsekvensene av klimasoner på leveforhold i et land Gruppepresentasjon Grunnleggende ferdigheter i prioritert rekkefølge 1. Muntlig 2. Digital 3. Lese 4. Skrive 5. Regne

3 48-8 Opplysningstid og Kompetansemål: LITTERATUR revolusjon Søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk og vise hvordan ulike kilder kan fremstille historien ulikt Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner Diskutere ideer som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og følger som dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge. Drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv med elever fra andre skoler med bruk av digitale kommunikasjonsverktøy Presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier Jeg kan: Plassere viktige byer og steder for den amerikanske og den franske revolusjon Gjengi ideene til sentrale filosofer og tenkere fra opplysningstiden og kan si noe om deres betydning den gang og i dag Forklare gangen i den franske revolusjonen Forklare gangen i den amerikanske revolusjonen finne hensiktsmessige kilder og si noe om hvordan kilder presenterer historien ulikt Vise hvordan tanker om menneskeverd, rasisme og diskriminering har endret seg siden før opplysningstiden Føre en diskusjon på digitale medier der jeg argumenterer for mitt syn på emnet Sammenligne styreformen før og etter den franske revolusjonen og vise hvordan den har påvirket vår styreform Arbeidsmåte/vurdering: Vurdering av skriftlige tester, prøver, diskusjoner og egenvurdering prioritert rekkefølge Lese Muntlig Skrive Regne Digitalt

4 Kompetansemål: LITTERATUR: finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis Kosmos 8 Den norske Grunnlov. presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar Jeg kan formidle ideer fra opplysningstiden og forklare hvordan de la grunnlaget for den norske Grunnloven. fortelle om Norge sitt forhold til Danmark (Union) fortelle om utviklingen av den norske nasjonalfølelsen fortelle om utviklingen av en egen norsk grunnlov si noe om viktige personer som bidro til utviklingen av Norge som nasjon formidle hovedinnholdet i den norske grunnlov si noe om lokale representanter til Eidsvollsforsamlingen forklare de viktigste styringsformene som finnes i dag: demokrati, diktatur, oligarki, teokrati og gi eksempler på disse. Gi en biografisk oversikt over Napoleon og hans rolle i Europa i tiden etter den franske revolusjonen og hans betydning, blant annet for lovgiving i verden i dag Arbeidsmåte/vurdering: Muntlige og digitale diskusjoner, samtaler, gjennomgang Egenproduserte plakater, tegninger, eller andre mediale produkt. (Kan lage egen grunnlov) prioritert rekkefølge: 1. Muntlig 2. Lesing 3. Digital 4. Skriftlig 5. Regning UKE TEMA MÅL OG METODE KILDER/

5 4-18 Den industrielle revolusjon Kompetansemål: formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling Læringsmål Jeg kan: si når og hvorfor den industrielle revolusjonen begynte Forklare hvordan jordbruksreformen påvirket utviklingen av den industrielle revolusjon si hvordan den industrielle revolusjonen påvirket blant annet jordbruk og klesproduksjon presentere flere maskiner og oppfinnelser fra revolusjonen si noe om hvordan den teknologiske utviklingen hadde konsekvenser for helseutvikling og folketall nevne viktige personer og hendelser fra revolusjonen og sette dem i sammenheng ord og begrep som er relevante for den industrielle revolusjonen fortelle hvordan industrielle revolusjonen påvirket samfunnet positivt og negativ kan si noe om utfordringer, så vel som fordeler og fremskritt under revolusjonen kan vurdere kilder og vise kildekritikk (tre parallelle kilder) kan forklare sammenhenger til hvordan bruken av maskiner førte til økte behov, nye behov, forandringer i levekår og samfunn diskutere hvordan den industrielle revolusjon dannet grunnlaget for den teknologiske, helsemessige og politiske utviklingen av samfunnet Arbeidsmåte/vurdering: Forelesning, gruppediskusjoner, tidslinjer, pararbeid, dialog, elev-elevundervisning, elevvurdering, egenvurdering Vurdering: presentasjon av valgfri oppfinnelse mellom , eventuelt en annen side ved den industrielle rev. LITTERATUR Kosmos 8: kapittel 7 historie Grunnleggende ferdigheter i prioritert rekkefølge: Muntlig Digital Lese Regne Skrive

6 20-25 Rett og plikt Kompetansemål: LITTERATUR gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og Kosmos 8 kap. 5 i samfunnskunnskap i skolen FN s barnekonvensjon gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FNkonvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar Barneloven gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme Jeg kan forklare hva er et demokrati er forklare hva den norske barneloven og FN s barnekonvensjon er forklare rettigheter og plikter som barn har i en alder 0-18 år Fortelle hva barnevernet er og hvilke oppgaver de har. Forklare hvilke oppgaver til Barneombudet kan føre en diskusjon med andre om retter og plikter jeg har som ungdom Arbeidsmåte/vurdering: Forelesning, egenvurdering, gruppediskusjoner, pararbeid, loop, kahoot, responsknapper osv. Vurdering: Samtale, prioritert rekkefølge: Lesing Muntlig Digital Skrive Regning

7 9. trinn UKE TEMA MÅL OG METODE KILDER/ Politiske institusjoner i Norge og i andre land Kompetansemål Gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn Gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling og samanlikne dei med institusjonar i andre land Gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene Læringsmål Jeg kan forklare hva et politisk parti er og hva står de største/ viktigste partiene for. forklare maktfordelingen i Norge og oppgavefordelingen mellom Storting, regjering og domstolene forklare hvordan politiske institusjoner i andre land fungerer gjøre rede for forskjellen på Stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg lage en spørreundersøkelse med utgangspunkt i en hypotese og diskutere resultatene av undersøkelsen bruke begreper om politiske institusjoner i en diskusjon om samfunnsfaglige spørsmål bruke kilder og diskutere hvorvidt de er relevante LITTERATUR Kosmos 9, samfunnskunnskap, kap. 5 Arbeidsmåte/vurdering: Undervisning, se valgsendinger, lese valgstoff på nett og i avis Samtale Besøk valgboder, intervju m/partirepresentanter Oppgaver Basevalg/skolevalg Evaluering av muntlig diskusjon prioritert rekkefølge UKE TEMA MÅL OG METODE KILDER/

8 41-42 ANT Kompetansemål Beskrive utvikling og konsekvensar av tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og diskutere haldningar til rusmiddel Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre Litteratur: Kosmos 9, Samfunnskunnskap kap 2 Jeg kan Beskrive de viktigste rusmidlene, deres egenskaper, virkninger og samfunnsmessig konsekvenser Finne frem, tolke og bruke kilder Diskutere rusmiddelbruk og konsekvenser for slik bruk De viktigste lovene knyttet til rusmidler i Norge Delta i diskusjoner på nett Arbeidsmåte/vurdering: prioritert rekkefølge UKE TEMA MÅL OG METODE KILDER/

9 43-45 Kriminalitet og straff Kompetansemål: Gje døme på korleis eit lovbrot er behandla, diskutere årsaker til og følgjer av kriminalitet og forklare korleis rettsstaten fungerer Litteratur: Kosmos 9, samfunnskunnskap kap. 3 Bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon Læringsmål Jeg kan beskrive hvordan ulike typer lovbrudd blir behandlet av påtalemyndighetene og domstolene Jeg kan bruke kunnskapen om rettssystemet til å forklare statistikk om kriminalitet Jeg kan diskutere årsaker til og forklaringer på kriminalitet Jeg kan Forklare hvordan og hvorfor vi straffer lovbrudd Arbeidsmåte/vurdering Forelesning Diskusjon Følge aktuelle rettsaker gjennom media SSB statistikk prioritert rekkefølge Vurdering gjennom prøve, samtaler, diskusjon, test m.m

10 46-48 Fra Union til Kompetansemål: Litteratur: Kosmos 9, historie kap 1 selvstendig nasjon Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis Jeg kan... Beskrive det norske samfunnet sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt ved unionsoppløsningen Beskrive hendelsene som ledet frem til unionsoppløsningen Beskrive de forskjellige aktørene i det norske samfunnet rundt 1905 Beskrive parlamentarismen som system Diskutere konsekvensene av unionsoppløsningen og hvordan den leder frem til det samfunnet vi har i dag Arbeidsmåte/vurdering Forelesing, oppgaveløsning, diskusjon, loop, selvstendig arbeid, egenvurdering. prioritert rekkefølge;:

11

12 49-51 Europa erobrer verden Kompetansemål: Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar Litteratur: Kosmos 9, historie kap 2 Jeg kan forklare klasseskille og hvorfor det oppstår forklare hvordan arbeidere organiserte seg forklare hvorfor ulike ideologier vokste fram og hva som kjennetegner nasjonalisme, sosialisme og liberalisme diskutere årsaker til og konsekvenser av imperialisme og ulike former av imperialisme Jeg kan beskrive hvordan koloniseringen av Afrika og Asia foregikk og diskutere konsekvenser av dette Arbeidsmåte /Vurdering: Forelesning Diskusjon Film: Gandhi Elevene undersøker et land/område i verden der imperialismen stod sterkt og finner ut bakgrunn, forløp, avslutning og konsekvenser av denne imperialismen prioritert rekkefølge:

13 1-06 Første verdenskrig og mellomkrigstid en Kompetansemål: Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på og 2000-talet Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning Litteratur: Kosmos historie kap 3+4 Lyrikk (Øverland og Bjørneboe) -Film/you tube, BBC -Kunst (Guernica) Jeg kan Diskutere årsakene til og virkninger av de kortsiktige og langsiktige virkningene av 1. verdenskrig Beskrive krigens gang og forklare hva som var spesielt med denne krigen Forklare hvorfor det ble revolusjon i Russland og den endret det russiske samfunnet forklare kommunisme, fascisme, nazisme Forklare hvem Stalin, Franco og Mussolini var Beskrive Hitlers vei til makten, og hvordan nazismen som politisk ideologi utviklet seg Diskutere bakgrunnen for det økonomiske krakket i 1929 og konsekvensene av dette Diskutere og forklare hvordan disse store internasjonale hendelsene preget Norge Arbeidsmåte/vurdering prioritert rekkefølge: Skriftlig prøve

14 Uke 7-12 Andre Kompetansemål: verdenskrig (historie kap Drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig 5 og 6) perspektiv Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på og 2000-talet Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning Skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar Jeg kan forklare årsakene til 2. verdskrig beskrive Tysklands ekspansjon i 1938, 1939 og 1940 forklare hvorfor USA kom med i krigen og hvilken betydning det fikk for krigens utvikling fortelle om «The Battle of Britain» gjøre rede for krigen på østfronten gjøre rede for de alliertes invasjon i Normandie (D-dag) kjenne til krigen i Japan/atombombene over Hiroshima og Nagasaki gjøre rede for og gi eksempler på jødenes skjebne (Holocaust/»den endelige løsningen»/konsentrasjonsleirene) fortelle om angrepet på Norge 9.april kjenne til til norske jøders skjebne gjøre rede for Kongens og regjeringens motstand kjenne til motstandsarbeid og motstandsgrupper vite hvem Quisling var og hva han stod for diskutere landssvikoppgjøret Arbeidsmåte/vurdering: Forelesning Individuelt arbeid Fordypnings-oppgave, skriftlig innlevering Oppsummering Litteraturtips til elevene: Gutten i den stripete pysjamas Schindlers liste Max Manus Dikt av Arnulf Øverland og Inger Hagerup Anne Franks Dagbok prioritert rekkefølge

15 13-14 Samene Kompetansemål: (Kosmos 9, historie kap Presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og 7) konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning Arbeidsmåte/vurdering: Samkjøring med norskfaget Skrive en artikkel. prioritert rekkefølge

16 15-17 Landskap Kompetansemål: Kosmos kap. 1 (Kosmos 9, Helene Bøksle Mitt land Geografi kap 1) Utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet Norge en liten video med norsk natur. Wmv Brenner historier fra vårt land (Norges kulturlandskap gror igjen, Vegar på Unescos verdensarvliste. Åsanebøkene - Kulturhistorisk forening (Biblioteket, flere eksemplarer). kan skille mellom natur- og kulturlandskap. Forklare hva det er og vise til eksempler. Redegjøre for hvordan vind, vann og temperaturer former naturlandskapet. Konsekvensene av den industrielle revolusjonen i Norge og redegjøre for hvordan jordbrukslandskapet har endret seg. Kunne skille mellom ulike kulturlandskap. Kunne forklare forskjellen på jord-, skog- og fjellandskap. Beskrive den Norske kystlinjen fra sør til nord. (skjærgård, strandflate, fjorder, skjær, holmer og havstykker) Forklare hva en nasjonalpark, naturreservater og landskapsvernområder er og hvorfor det er viktig å ta vare på slike spesielle områder. Forklare/redegjøre for allemannsretten. Si noe om skog, fjellandskap og skjærgåd som sted for avslapping og rekreasjon. Si noe om utviklingen av byer og tettsteder. Kunne forklare forskjellen på innmark og utmark. Kjenne til den geologiske tidsskala. Lærestoff, arbeidsmåte/vurdering: Forelesning Samtaler Gruppearbeid prioritert rekkefølge Elevene skal lage en turistbrosjyre for Åsane, Bergen eller Norge. Brosjyren må ha informasjon om attraksjoner både fra naturlandskapet og kulturlandskapet

17 18-22 Bruk og misbruk av ressurser (Kosmos 9, Geografi kap 2-5) Kompetansemål: Forbrukersamfunnet (Kosmos 9, samfunnskunnskap kap 1) Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere greie for rettane til forbrukarane Diskutere hvordan forbrukersamfunnet påvirker naturen Forstå forskjellen på fornybare og ikke-fornybare ressurser Kunne diskuterer hva som er en bærekraftig utvikling og en bærekraftig ressurs- og klimapolitikk Gjøre rede for de viktigste klima-utfordringene og hva de skyldes kjenne til årsaker til og konsekvenser av befolkningseksplosjonen Kjenne til matsituasjonen på land og i havet Kunne forklare hva som menes med biologisk mangfold

18 Arbeidsmåte/vurdering: Ca 2 uker: gjennomgang av fagstoff Ca 2 uker: arbeid med oppgave 1 uke: fremføring Grunnleggende ferdigheter i prioritert rekkefølge Undervisning om relevant fagstoff slik at elevene er i stand til å løse gruppeoppgavene på en god måte. Vektlegge at elevene har en god forståelse av viktige begreper Vurdering 1: Begrepsprøver underveis? Muligens på Itslearning? Vurdering 2: Muntlig presentasjon i grupper Vurdering med karakter Gruppeoppgaver: Jordbruk og bærekraftig utvikling Fiske og bærekraftig utvikling Energi og bærekraftig utvikling Forbruk og bærekraftig utvikling Teknologi og bærekraftig utvikling Vann og bærekraftig utvikling? Matfordelingen i verden og bærekraftig utvikling?

19

20 LOKAL LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG Trinn: 10.trinn UKE TEMA MÅL OG METODE KILDER/ Mål fra læreplanen: Den kalde krigen drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på og talet Bakgrunn for / årsak til drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens Selve hendelsene samfunn opnar for nye omveltingar Konsekvenser av vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlinga Jeg kan forklare bakgrunnen for- og årsaker til den kalde krigen diskutere omveltninger i Europa etter 2. verdenskrig beskrive hvilke aktører som var involvert i ulike konflikter under den kalde krigen presentere hendelser under den kalde krigen, som Koreakrigen, Vietnamkrigen, Cubakrisen, Berlinmurens fall og oppløsningen av Sovjetunionen og forklare årsaker til og konsekvenser av disse hendelsene forklare Sovjetunionens undertrykkelse av de østeuropeiske landene (Kunne si noe om hva som skjedde og hvilke virkemidler som ble brukt) forklare årsaker til Øst-Europas løsriving fra Sovjetunionen forklare forskjellen på Vest-Europas og Øst-Europas utvikling etter 1945 forklare ulike samarbeidsorganer i Europa og verden for øvrig etter andre verdenskrig diskutere USA sin rolle i verdenssamfunnet i etterkrigstiden Arbeidsmåte/vurdering: Forelesninger av lærer Analysert og sunget Glasnost av Jan Teigen Jobbet med loop - spørsmål fra temaet Vurdert med skriftlig prøve Litteratur: Kosmos 10, KAP 1 OG 2 - HISTORIE, side John Harald Nomedal og Ståle Bråthen Fagbokforlaget 2008 Glasnost av Jan Teigen Kildesamlinger: a/konflikter.html fghanistan prioritert rekkefølge: Skriftlig Muntlig

21 Kompetansemål: 40 Menneskerettigheter gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn Litteratur: Kosmos 10, KAP 4 - samfunnskunnskap, side John Harald Nomedal og Ståle Bråthen Fagbokforlaget 2008 Jeg kan fortelle hva FN står for og når det ble opprettet Jeg vet og kan fortelle om årsaker til at FN ble opprettet Jeg kan forklare hva en menneskerettighet er, hvem de skal beskytte og innholdet i noen av disse. Jeg vet hva en konvensjon er Jeg kan fortelle om barnekonvensjonen og har egne tanker om hvorfor vi trenger en denne Arbeidsmåte/Vurdering: Forelesninger Muntlig arbeid i grupper Vurdering sammen med tema konflikter etter den kalde krigen og Midtøsten. Faglig diskusjon i grupper med vurdering (gruppene trekker diskusjonsoppgave) prioritert rekkefølge: Muntlig Lese Skriftlig

22 Kompetansemål: Konflikter etter den kalde krigen drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på og talet drøfte viktige omveltinger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger Jeg kan.. forklare med egne hva ordet konflikt betyr fortelle med egne ord om ulike typer konflikter fortelle med egne ord noen årsaker til hvorfor konflikter oppstår. fortelle om og forklare hvorfor og hvordan konflikter i verden har endret seg etter den kalde krigen forklare hva FNs sikkerhetsråd er og hvilke oppgaver sikkerhetsrådet har fortelle om invasjonen av Kuwait og jeg forklare hva som skjedde og hvilke land og organisasjoner som var involvert. fortelle om konflikten i Rwanda, blant annet hvem som var involvert og FN sin rolle. fortelle om konflikten i Jugoslavia, blant annet hvorfor den oppstod, hvem som var involvert og FN sin rolle forklare med egne ord hva orde terrorisme betyr diskutere årsaker til terror fortelle om ulike terrororganisasjoner fortelle om terrorangrepet på USA 11.september 2001 med egne ord både hva som skjedde og hvem som stod bak diskutere konsekvenser av terrorangrepet på USA med vekt på angrepet på Afghanistan diskutere hvorfor USA angrep Irak, FN sin rolle og konsekvensene av krigen Arbeidsmåte/Vurdering: Forelesninger Muntlig arbeid i grupper Vurdering sammen med tema menneskerettigheter og Midtøsten. Faglig diskusjon i grupper med vurdering (gruppene trekker diskusjonsoppgave) Litteratur: Kosmos 10, KAP 5 - historie, side John Harald Nomedal og Ståle Bråthen Fagbokforlaget 2008 prioritert rekkefølge: Muntlig Lese Skriftlig

23 Kompetansemål: Midtøsten drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på og talet drøfte viktige omveltinger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger Jeg kan fortelle om terrorangrepet på USA 11.september 2001 med egne ord både hva som skjedde og hvem som stod bak diskutere konsekvensen av terrorangrepet på USA med vekt på angrepet på Afghanistan forklare hvorfor USA angrep Irak, FN sin rolle og konsekvensene av krigen beskrive den geografiske plasseringen av Midtøsten og inndelingen beskrive landskapet i Midtøsten og diskutere konsekvenser klima og miljø har for dem som bor der beskrive hvilke folkegrupper som bor i Midtøsten diskutere årsaker til at Midtøsten er et konfliktfylt område diskutere/forklare årsaker til, konkrete hendelser og konsekvenser av konflikten mellom Israel og Palestina Litteratur: Kosmos 10, KAP 4 - historie, side John Harald Nomedal og Ståle Bråthen Fagbokforlaget 2008 Arbeidsmåte/Vurdering: Forelesninger Muntlig arbeid i grupper Faglig diskusjon i grupper med vurdering sammen med tema menneskerettigheter og konflikter etter den kalde krigen(gruppene trekker diskusjonsoppgave) prioritert rekkefølge: Muntlig Lese Skriftlig

24 Mål fra læreplanen: Litteratur: Avkolonisering drøfte viktige omveltinger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger Kosmos 10, KAP 3- historie, side gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering John Harald Nomedal og Ståle Bråthen Fagbokforlaget 2008 Jeg kan forklare hva en koloni og kolonimakt er forklare hvorfor Europeerne ønsket kolonier forklare hvorfor Europeerne kunne ta kolonier diskutere, konsekvenser av imperialismen forklare hvordan frigjøringsbølgen spredte seg til resten av verden; bla India og Afrika forklare årsaker til denne frigjøringen diskutere hvordan kolonitiden har fått konsekvenser for India og de ulike landene i Afrika sin utvikling etter frigjøringen Arbeidsmåte/Vurdering: Forelesning Oppgaveløsning Samtaler og diskusjoner Bakgrunnsstoff til temaet: Kontrast prioritert rekkefølge: Muntlig Lese 51 PRØVEMUNTLIG

25 Mål fra læreplanen: Litteratur: 1-8 Kontrast lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn Kosmos 10, geografi, kapittel 1-8, side lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar John Harald Nomedal og Ståle Bråthen samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid Fagbokforlaget 2008 kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling undersøke korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i ( ) og i andre land i verda og drøfte premisser for bærekraftig utvikling bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andr bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon Jeg kan sammenlikne to land, ett fase 2 og ett fase 4 land og se på de store forskjellene mellom fattige og rike deler av verden. sammenligne utviklingen i henhold til punktene: o Geografisk beliggenhet (oppgi og vis). o Befolkningsutviklingen i de to landene du har valgt. Ta også med hvilke(n) befolkningsgrupper som finnes i landet. o Naturgrunnlag (råvareproduksjon, industri og lignende), levevis og levevilkår i landene. o Politiske styringsordninger i landene du har valgt. gjøre rede for hva som har skapt disse forskjellene (bomessige, økonomiske, helsemessige, utdanning, religion etc.). kan forklare, hovedtrekk ved og ulike syn på den globale økonomien, det internasjonale handelsmønsteret og den internasjonale arbeidsdelingen (medlem av handelsorganisasjoner og lignende). bruke breddegrader og lengdegrader til å oppgi den geografiske posisjonen til et land, by eller lignende Arbeidsmåte/Vurdering: Gjennomgang av relevant stoff og begrepsavklaringer (uke 2-4) Elevene arbeider i grupper (uke 5-7) Gruppearbeid med muntlig fremføring (uke7-8) prioritert rekkefølge: Regne Muntlig Digitalt Lese Skriftlig

26 Mål fra læreplanen: Etterkrigstiden i Norge Gjøre greie for fremveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Norge i dag Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis Velferdsstaten Moderne Norge Jeg kan Beskrive de viktigste tidsepokene i utviklingen av velferdsstaten Fortelle om personer som var viktige for utviklingen av velferdsstaten beskrive hendelser som var viktig i utviklingen av velferdsstaten gjøre rede for hovedtrekk ved utviklingen av velferdsstaten Norge beskrive trekk ved Norge i dag diskutere hvordan funn av olje på norsk sokkel og utviklingen av oljeindustrien endret Norge diskutere sammenhengen mellom velferdsstaten Norge og miljøproblemene Arbeidsmåter/vurdering: Gjennomgang av relevant stoff og begrepsavklaring. Oppgaveløsning. Skrevet biografi om Kåre Willoch eller Gro Harlem Brundtland. Litteratur: Kosmos 10, KAP 6- historie, side John Harald Nomedal og Ståle Bråthen Fagbokforlaget 2008 prioritert rekkefølge: Skrive Digitalt Regne Muntlig Lese

27 Mål fra læreplanen: gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis 14 Kulturmøter haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme Litteratur: Kosmos 10, KAP 1- Kulturmøter - samfunnskunnskap, side John Harald Nomedal og Ståle Bråthen Fagbokforlaget 2008 Jeg kan forklare begrepene; kultur, samfunn, flerkulturelt samfunn, holdninger, fordommer og rasisme med egne ord uttrykke tanker og meninger om hvordan holdninger kan bli påvirket (både aktiv og passiv påvirkning) uttrykke tanker og meninger om hvordan jeg og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme Arbeidsmåter/vurdering: Elevene arbeider selvstendig med læringsmålene Elevene velger lese- og læringsstrategi for å nå målene Vurderingssamtale i undervisningen etter endt periode Grunnleggende ferdighet i prioritert rekkefølge: Lesestrategier Læringsstrategier

28 Mål fra læreplanen: Kosmos 10, KAP 2- samfunnskunnskap, Økonomi Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan den henger sammen med global økonomi side John Harald Nomedal og Ståle Bråthen Fagbokforlaget 2008 Jeg kan fortelle om de viktige inntekst- og utgiftsposter på statsbudsjettet gjøre rede for den økonomiske situasjonen i Norge har utviklet seg (i grove trekk) forklare hva Statens pensjonsfond Utland er forklare import og eksport og kjenne til viktige import og eksport artikler for Norge fortelle om til Norges viktigste handelspartnere og handelsorganisasjoner forklare hva en konkurranseutsatt næring er forklare rentenivå og kronekurs og disses betydning for økonomien Viktige begreper: tjeneste, privatøkonomi, offentlig økonomi, prioritering, primær-, sekundær-, og tertiærnæring, inflasjon, negativ handelsbalanse, planøkonomi, markedsøkonomi, blandingsøkonomi og motkonjunkturpolitikk, statsbudsjett, kapital, ressurser, BNP. komparativt fortrinn, globalisering, proteksjonisme, frihandel og subsidier Arbeidsmåte/ Vurdering: Forelesning Oppgaveløsning Samtaler og diskusjoner Vurdert med skriftlig prøve Grunnleggende ferdighet i prioritert rekkefølge: Skriftlig Lese Regne Muntlig Digitalt

29 Mål fra læreplanen: Kosmos 10, KAP 3- samfunnskunnskap, Kjærlighet og seksualitet gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar side John Harald Nomedal og Ståle Bråthen analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep Fagbokforlaget 2008 Sett filmen Fucking Åmål Jeg kan formidle egne tanker og meninger om begrepene forelskelse og kjærlighet formulere egne meninger om ulike samlivsformer, som jeg begrunner på en saklig måte forklare hva seksualitet er og at alle kan oppleve seksualitet svært forskjellig forklare bruken av ulike former for prevensjon, og risiko ved bruk forklare hvor jeg kan få tak i prevensjon Arbeidsmåte/Vurdering: Grunnleggende ferdighet i Temaet er lagt opp slik at det arbeides parallelt med rle- faget. prioritert rekkefølge: Samtaler og diskusjoner Oppgaveløsning Muntlig Regne Lese Digitalt

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn Mål fra Kunnskapsløftet Utforskaren: 1. Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Samfunnsfag UTFORSKEREN Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter

Samfunnsfag UTFORSKEREN Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Samfunnsfag UTFORSKEREN formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei Kunne formulere spørsmål, planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser.

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag

Årsplan i samfunnsfag Årsplan i samfunnsfag Kompetansemål: finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis Grunnloven

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 9. klasse

Årsplan Samfunnsfag 9. klasse Årsplan Samfunnsfag 9. klasse 2016 2017 Faglærer: Timetal: Læreverk: Runar Haarr 2,5t pr. veke. Makt og Menneske Historie 9 Makt og Menneske Geografi 9 Makt og Menneske Samfunnskunnskap 9 Arbeidsmåtar

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: 2017 2018 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Veke Heile Året Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -formulere

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 8. klasse

Årsplan Samfunnsfag 8. klasse Årsplan Samfunnsfag 8. klasse 2016 2017 Faglærer: Timetal: Læreverk: Runar Haarr 2,5t pr. veke. Makt og Menneske Historie 8 Makt og Menneske Geografi 8 Makt og Menneske Samfunnskunnskap 8 Arbeidsmåtar

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2016-2017 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-39 - drøfte årsaker til og verknader av sentrale - vise korleis hendingar kan framstillast ulikt,

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 8

Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Tema: GEOGRAFI: kartet lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Vite forskjellen mellom globus og kart Kunne forklare hva nullmeridianen

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Helene Lunde. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Helene Lunde. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram ÅRSPLAN Fag: Samfunnsfag Klasse: 10.trinn 2017-2018 Faglærere: Helene Lunde Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-37

Detaljer

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan: Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Kristian Stensgård og Ole André Ljosland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene Europa og verden en geografisk oversikt (Integreres i resten av emnene) Geografi: lokalisere og

Detaljer

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2017-18 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva) 34-36 -gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling (og samanlikne

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 Obj114 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 TID TEM A 34-42 Geo grafi - K - B KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Samfunnsfag. Hovedområde: Historie. Kompetansemål

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Samfunnsfag. Hovedområde: Historie. Kompetansemål Kjennetegn på ved utgangen av 10.trinn Fag: Samfunnsfag Hovedområde: Historie finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom

Detaljer

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-37 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Metoder og ressurser Vurdering/ tilbakemelding gjere greie for korleis ulike politiske parti

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9.TRINN SKUDENES UNGDOMSSKOLE

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9.TRINN SKUDENES UNGDOMSSKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9.TRINN SKUDENES UNGDOMSSKOLE METODER/ARBEIDSMÅTER: Undervisningen skal til en hver tid være variert og relevant, blant annet ved hjelp av: Individuelt arbeid Pararbeid gruppearbeid

Detaljer

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er.

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er. Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) 34-35 SAMFUNN Elevene skal gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen Delmål/læringsmål

Detaljer

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10 Klasse

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10 Klasse HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN Fag: Samfunnsfag Klasse: 10 Klasse 2016-2017 Faglærere: Julie Wærholm, Lene Hellene Kauffmann, Frode Småmo og Hans Martin Stølen Planen blir revidert etter kvart som året skrid fram

Detaljer

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule.

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule. [2016] FAGRAPPORT FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45 SKULE:Lye Ungdomsskule INFORMASJON OM FAGLÆRER: Læreverk Knut Sirevåg og Liv Margrete Alvestad Læreverk Makt

Detaljer

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Utforskeren: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Forelesning. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Forelesning. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB Fag: Samfunnsfag Faglærere: GHA og VP Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggen de ferdigheter 1. Teknologi og ressurser + Utforskeren undersøkje korleis menneske gjer seg nytte

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Samfunnsfag Trinn: 10 Lærer: Audun Nøkland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB Fag: Samfunnsfag Faglærere: GHA og VP Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggen de ferdigheter 1. Teknologi og ressurser + Utforskeren undersøkje korleis menneske gjer seg nytte

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Historie

Detaljer

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 9 Kompetansemål Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag.

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Oppstart i uke 35, og prosjektet

Detaljer

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 [2017] Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT FAG: Samfunnsfag KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 SKULE: Klepp ungdomsskule For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time FAGLÆRAR: Mette Stangeland,

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag

Årsplan Samfunnsfag Årsplan Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag Trinn: 10 ( ) Arild Gulbrandsen, Alf Tor Abrahamsen og Aina W Bjelland

Lokal læreplan i samfunnsfag Trinn: 10 ( ) Arild Gulbrandsen, Alf Tor Abrahamsen og Aina W Bjelland Lokal læreplan i samfunnsfag Trinn: 10 (2017-2018) Arild Gulbrandsen, Alf Tor Abrahamsen og Aina W Bjelland Uke Emne /Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse (verbene og hva lære må komme frem her) 34-37

Detaljer

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-17 Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff

Detaljer

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan)

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Periode - uke Hovedom råde (K- 06) Kompetansemål (K-06) 33-34 SAMFUNN Elevene skal gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen Elevene skal

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj107 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-38 Jorda Den

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj120 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 34-38 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Demokra ti og valg formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Prøve skriftlig/muntlig

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse 2015-2016

Årsplan samfunnsfag 8. klasse 2015-2016 Årsplan samfunnsfag 8. klasse 015-016 Faglærer: Timetall: Læreverk: Kirsten E Riis,5 t. pr. uke. Underveis Historie 8 Gyldendal forlag. Underveis Gerafi 8 Gyldendal forlag. Samfunnskunnskap 8-10 Gyldendal

Detaljer

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 11 Kompetansemål Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: 2016 2017 Lærar: Anne Ølnes Hestethun Veke Heile året Start: Veke 37 Kompetansemål: Elevane skal kunne: -Reflektere over samfunnsfaglege

Detaljer

Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016. Læringsressurser. Alt er politikk (kap 1 i Samf.boka) Forelesning. Valgbrosjyrer. Diskusjon.

Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016. Læringsressurser. Alt er politikk (kap 1 i Samf.boka) Forelesning. Valgbrosjyrer. Diskusjon. Fag: Samfunnsfag 1. «Val og meiningar» gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn Alt er politikk

Detaljer

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule [2016] FAGRAPPORT FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45 SKULE:Lye Ungdomsskule INFORMASJON OM FAGLÆRER: Knut Sirevåg og Liv Margrete Alvestad Læreverk Læreverk Makt

Detaljer

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. november 2015 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 13 Kompetansemål Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 9 2015/2016

Årsplan Samfunnsfag 9 2015/2016 Årsplan Samfunnsfag 9 015/016 SKOLEÅR: 015 / 016 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Gyldendal forlag; Underveis samfunnskunnskap 8 10, historie 9 og geografi 9 LÆRER: Åshild A. Asmussen

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 8.klasse

Årsplan i SAMFUNNSFAG 8.klasse Årsplan i SAMFUNNSFAG 8.klasse 2013-2014 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Obj103 KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

Obj103 KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj103 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2014/15 TID TEM A 35-37 Elev bedr ift KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Legge en plan for å starte og drive en bedrift

Detaljer

Lokal læreplan 10. Trinn

Lokal læreplan 10. Trinn Lokal læreplan 10. Trinn Lærebok: Matrix Antall uker 3 Befolkning To-veis dialog, diskusjoner s. 4-25 Toklonne med nye begreper Samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar frå TV og filmar.

Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar frå TV og filmar. SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2015-2016 Lærarar: Aud Klippen og Håvard HeglandGro R. Andersen, Margit Tveito, John Olav Heggland, Ellen Tanggaard : Overskrift 1, Tabulatorstopp: 0 cm, Left LÆREMIDDEL:

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra føremål med samfunnsfag. I eit demokratisk samfunn

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt.

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra føremål med samfunnsfag. I eit demokratisk samfunn

Detaljer

Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse. Ulike nettsider. Matriks 9 s Matriks 9 s.

Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse. Ulike nettsider. Matriks 9 s Matriks 9 s. Årsplan 2017/2018 Fag: Samfunnsfag Faglærere: Bjørnar Gundersen & Morten Sztanka Trinn: 9 Period e 34-40 Emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn til måloppnåelse Kultur og mangfold

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Årsplan samfunnsfag 8. klasse 017-018 Faglærer: Timetall: Åshild A. Asmussen 3 t. pr. uke. Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Arbeidsmåter i faget: Utvikle

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2017-2018 HØST 10.TRINN Periode 1: 33-38. Valg, Samfunnsfag Kompetansemål Lokalisere og dokumentere oversikt

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Anniken Løvdal & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2017/2018

Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2017/2018 Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2017/2018 Tenkt plan i sfag for 8. klasse 2016/2017 Lærar: Eileen Læreverk: Makt og menneske 8 Skriftlege- og munnlege prøvar er ikkje endeleg fastlagde Veke Tema Læringsmål

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon Augsep

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) IGP. TV2skole 34-40. Lese og gjenfortelle

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) IGP. TV2skole 34-40. Lese og gjenfortelle RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2015-16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) IGP TV2skole 34-40 Demokrati

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Samfunn. Trinn: 8.

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Samfunn. Trinn: 8. ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Samfunn Trinn: 8. Periode: veke 34-38 Tema: Ung, familie og oppvekst Kompetansemål Skriving: Øva på å skriva nøkkelord tekst der ein bruker og forklarer fagomgrep. Rekning:

Detaljer

Årsplan SKOLEÅR: 2015 / 2016. KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag

Årsplan SKOLEÅR: 2015 / 2016. KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag Årsplan SKOLEÅR: 015 / 016 KLASSE/GRUPPE: 10. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Gyldendal forlag; Underveis samfunnskunnskap 8 10, Historie 10 og Geografi 10 FAGLÆRER: Hege Boklund Knudsen Sted, dato underskrift

Detaljer

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 10. årstrinn Lærer:

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 10. årstrinn Lærer: Årsplan: Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 10. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Torstein Vardeberg Skeie Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Geografi Undersøkje korleis menneske gjer seg

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Årsplan samfunnsfag 8. klasse 016-017 Faglærer: Timetall: Judith E. Omland 3 t. pr. uke. Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Arbeidsmåter i faget: Utvikle faglig

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 9. Steget veke Tema/Kapittel Mål frå kunnskapsløftet Lærestoff Vurdering

Årsplan i samfunnsfag for 9. Steget veke Tema/Kapittel Mål frå kunnskapsløftet Lærestoff Vurdering Årsplan i samfunnsfag for 9. Steget 2016-2017 veke Tema/Kapittel Mål frå kunnskapsløftet Lærestoff Vurdering 33-36 Historie Den første verdenskrigen og følgene av den. s.11-38 -presentere viktige strekk

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag /2017

Årsplan Samfunnsfag /2017 Årsplan Samfunnsfag 9 016/017 SKOLEÅR: 016 / 017 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget, Kosmos 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet LÆRER: Kirsten E. Riis Arbeidsmåter i faget:

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra føremål med samfunnsfag. I eit demokratisk samfunn

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Forelesning Vurdering for.

ÅRSPLAN 2015-2016. Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Forelesning Vurdering for. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. Lærer: Audun Nøkland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid 34-38 Demokrati

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag /2018

Årsplan Samfunnsfag /2018 Årsplan Samfunnsfag 9 017/018 SKOLEÅR: 017 / 018 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget, Kosmos 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet LÆRER: Hege Boklund Knudsen Arbeidsmåter i

Detaljer

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10 uke Emne/tema Kompetansemål Nedbrutte mål/ læringsmål Lærestoff/ kilder Arbeidsmetoder aktiviteter Vurderingsformer 33-37 Den store fedrelands-krigen Holocaust Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale

Detaljer

Kosmos 9 Geografikapittel 1: Landskapa våre, s Kosmos 9 Dei livsviktige naturressursane s

Kosmos 9 Geografikapittel 1: Landskapa våre, s Kosmos 9 Dei livsviktige naturressursane s ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2012/2013 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34 37 Kompetansemål Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-og første halvdel av

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Årsplan SKOLEÅR: 2017 / KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag. LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10, Geografi, Historie og Samfunnskunnskap

Årsplan SKOLEÅR: 2017 / KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag. LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10, Geografi, Historie og Samfunnskunnskap Årsplan SKOLEÅR: 017 / 018 KLASSE/GRUPPE: 10. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10, Geografi, Historie og Samfunnskunnskap FAGLÆRER: Hanne Holm Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL:

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-35 Demokratiet i Norge 36-37 Norge utviklet velferdsstaten. Kompetansemål (K-06) Gjøre greie for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser,

Detaljer

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård

Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Årstrinn: Lærere: Samfunnsfag 10. trinn Peter Sve, Anniken Løvdal og Kristian Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN Periode 1: 34-39 SKOLEÅR 2014-2015 Utforskaren: skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 33-38 Gjøre greie for hvordan ulike politiske parti fremmer ulike verdier

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE

LOKAL LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne UTFORSKAREN formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 2015 Periode 1: UKE 34-37 Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Kommentar. Delmål/læringsmål Lærestoff Grunnl. ferdigheter Kosmos 9 Samf.k. kap 5

Kommentar. Delmål/læringsmål Lærestoff Grunnl. ferdigheter Kosmos 9 Samf.k. kap 5 Periode Hovedområde (K-06) - uke 34-37 Politiske institusjoner i Norge og andre land. Stortingsvalget 2017 38-39 Norge fra union til selvstendig nasjon Kompetansemål (K-06) Gjere greie for korleis ulike

Detaljer

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i samfunnsfag - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. trinn 2015-2016

Årsplan samfunnsfag 8. trinn 2015-2016 Årsplan samfunnsfag 8. trinn 2015-2016 Uke Kompetansemål Delmål Hvordan Vurdering Samf 34-40 Å kunne presentere aktuelle samfunnsspørsmål. Utforske hva som kreves for at et samfunn skal eksistere. Forklare

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: 34-37 lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn lokalisere

Detaljer

Samfunnsfag 10.kl / 2017

Samfunnsfag 10.kl / 2017 Samfunnsfag 10.kl. 016 / 017 34 36 Verda s. 10 7 * Prøve med hovudvekt på kart og nokre omgrep geografiske verdsdelane og verdshav utvalde fjellkjeder, øyer / øygrupper, innsjøar og elver kort repetisjon

Detaljer

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund La, Rune Eide LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar

Detaljer

Rettferdig handel pensum i skolen

Rettferdig handel pensum i skolen Rettferdig handel pensum i skolen Læreplanen utgangspunktet for alt i skolen Læreplanmål Grunnleggende ferdigheter Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i

Detaljer

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing.

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing. +Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Kart og globus Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn

Detaljer

Du vet hva som former landskapet. Du vet hva allemannsretten er. Geografi kap Du kjenner til fornybare og

Du vet hva som former landskapet. Du vet hva allemannsretten er. Geografi kap Du kjenner til fornybare og Periode Hovedområde (K-06) - uke 34-39 Landskapene våre. De livsviktige naturressursene Kompetansemål (K-06) Elevene skal kunne beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet. premisser

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG ved Blussuvoll skole.

Årsplan i SAMFUNNSFAG ved Blussuvoll skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Undervisningstimetall per uke: 8. trinn 9. trinn 10. trinn 120 minutter 120 minutter 120 minutter Læremidler: Lærebøker: Underveis samfunnskunnskap,

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9. TRINN 2016/2017

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9. TRINN 2016/2017 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9. TRINN 2016/2017 Emne/ tema Tidsb ruk Dette sier LK-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Læringsmål Lærestoff/ kilde Lokal forankring Ekskursjoner o.l. Vurderingsform

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: Alle menneske er fødde like (den amerikanske revolusjon)

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: Alle menneske er fødde like (den amerikanske revolusjon) +Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Historie: Alle er fødde like (den amerikanske revolusjon) 35-36 ---#---- 37-39 Kongen blir halshogd

Detaljer