Årsplan SKOLEÅR: 2015 / KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan SKOLEÅR: 2015 / 2016. KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag"

Transkript

1 Årsplan SKOLEÅR: 015 / 016 KLASSE/GRUPPE: 10. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Gyldendal forlag; Underveis samfunnskunnskap 8 10, Historie 10 og Geografi 10 FAGLÆRER: Hege Boklund Knudsen Sted, dato underskrift

2 KOMPETANSEMÅL: Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider med mål frå andre hovudområde. Hovudområdet handlar om korleis ein byggjer opp samfunnsfagleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og skapande aktivitetar. Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfagleg kunnskap ved å bruke kjelder og kjeldekritikk er sentralt. Utforskaren omfattar òg formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfagleg kunnskap og kompetanse. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 1. formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg. bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre 3. bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon 4. vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning 5. reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene 6. identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett 7. skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar 8. skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar Historie Hovudområdet dreier seg om å utvikle historisk oversikt og innsikt, og å undersøkje og drøfte korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene. Historie omfattar korleis menneske skaper bilete av og formar si eiga forståing av fortida, og korleis dette innverkar på notida. Å stimulere til kritisk og reflektert deltaking i samfunnet er sentrale element i hovudområdet. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 9. finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

3 10. drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv 11. presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine 1. presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag 13. gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag 14. gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen 15. gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg 16. gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering 17. drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på og 000-talet 18. drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar Geografi Hovudområdet omfattar lokalisering og utbreiing av naturlege og menneskeskapte forhold på jorda, og skal stimulere til forståing av korleis og kvifor dei påverkar kvarandre. Kartlegging og diskusjon av endringsprosessar står sentralt, saman med refleksjon omkring berekraftig utvikling. Geografi handlar òg om å bruke kart og gjere greie for og forklare likskapar og skilnader mellom land og by, mellom nasjonar og mellom regionar. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 19. lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar 0. lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn 1. gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn. utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet 3. undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling 4. undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt 5. samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid 6. kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling Samfunnskunnskap Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur, og handlar om samkjensle og motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet 3

4 mellom kulturelle normer og samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i hovudområdet. Verdien av likestilling, medborgarskap og utvikling av demokratiske ferdigheiter er viktige dimensjonar i samfunnskunnskap. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 7. gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn 8. gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling og samanlikne dei med institusjonar i andre land 9. gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen 30. gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar 31. gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar 3. analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep 33. gje døme på korleis eit lovbrot er behandla, diskutere årsaker til og følgjer av kriminalitet og forklare korleis rettsstaten fungerer 34. gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme 35. gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn 36. beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere greie for rettane til forbrukarane 37. beskrive utvikling og konsekvensar av tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og diskutere haldningar til rusmiddel 38. beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien 4

5 Vurderingskriterier: UTFORSKEREN KOMPETANSEMÅL KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KARAKTER formulere spørsmål Planlegge, gjennomføre og om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser. Vurdere og reflektere over arbeidsprosessen og resultatene. Planlegge, gjennomføre og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser. Gjøre rede for arbeidsprosessen og resultatene. Planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser. Forklare arbeidsprosessen og resultatene. bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og Kunne bruke samfunnsfaglige begrep i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy og kunne bygge videre på bidrag fra andre; enten ved bruk av skriftlige og muntlige kilder eller bygge videre på medelevers arbeid. Kunne vurdere og reflektere over kilders troverdighet. Kunne bruke noen samfunnsfaglige begrep i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy og kunne bygge videre på bidrag fra andre. Kunne vurdere kilders troverdighet. Kunne forstå samfunnsfaglige begrep i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy uten å nødvendigvis ha automatisert begrepsbruken. Lite vurdering og refleksjon over kildebruk. Kunne lese tabeller, diagram og grafer til å beregne og beskrive tendenser og variasjoner i samfunnsfaglige emner. Kunne 5

6 variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene identifisere samfunnsfaglege drøfte og vurdere om statistikken gir pålitelig informasjon. Kunne lese tabeller, diagram og grafer til å si noe om tendenser og variasjoner i samfunnsfaglige emner. Kunne vurdere om statistikken gir pålitelig informasjon. Kunne lese tabeller, diagram og grafer innen samfunnsfaglige emner. Kunne trekke noen enkle overordnede konklusjoner fra innholdet. Kunne vise og forklare hvordan hendelser kan fremstilles ulikt ut i fra interesser og ideologi ved sammenlikninger. Gjøre rede for hvordan disse kan prege synet på hva som er fakta og sannhet. Kunne forklare hvordan hendelser kan fremstilles ulikt sett fra to eller flere synspunkt. Kunne si noe om ideologien/ideologiene som preger hendelsen. Vite at hendelser oppfattes ulikt av ulike mennesker og grupper. Kunne gi eksempler på noen slike hendelser. Har god evne til å se sammenhenger mellom de ulike fagdisiplinene i samfunnsfag. Har god evne til å reflektere over gitte problemstillinger og bruke fagstoff fra ulike kilder for å belyse problemstillingene. Har god evne til å skildre relevansen av kildene. God kildekritiskevne. Klarer å se noen sammenhenger mellom fortid og nåtid i problemstillinger som blir gitt. Klarer å overfladisk delta i faglige diskusjoner ved å ta tak i noe innhold fra kildene. Klarer i noen grad å se relevansen Deltar i diskusjoner, men kun med egne meninger og klarer i liten grad å bruke kilder for argumentasjon. Liten kildekritikk. Klarer å trekke ut argumentasjon av en debatt og sette disse opp mot 6

7 argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar hverandre. Kan gjøre godt rede for personvern og konsekvenser for brudd på personvern ift publisering på nett. Klarer å identifisere noen argumenter i en debatt. Kan gjøre rede for noen momenter ift personvern. Kan gjengi et argument for en påstand, men klarer ikke se dette i sammenheng med den resterende argumentasjonen. Har i liten grad oversikt over personvernsproblematikken og ser få konsekvenser ved brudd på disse. Har svært god kjennskap til den valgte tidsperioden. Kunne fantasere kreativt med faglig dybde, og ha svært gode kunnskaper om hvordan rammer og verdier påvirker tanker og handlinger Ha god kjennskap til den valgte tidsperioden. Kunne fantasere godt med en viss faglig dybde, og ha middels kunnskaper om hvordan rammer og verdier påvirker tanker og handlinger Ha noe kjennskap til den valgte tidsperioden. Kunne være i stand til å skape en fortelling fra denne perioden, og til en viss grad forstå at rammer og verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger. Klarer i stor grad å formulere en fagtekst med presis formulering og relevant begrepsbruk. Påstander og teser er godt argumentert for i faget. Har god oversikt over kildene og kan reflektere over troverdigheten til kildene som er brukt. Gjerne dobbeltsjekket. Klarer å formulere en fagtekst, men med noe mindre presis formulering og relevant begrepsbruk. Påstander forsøkes underbygget med argumenter. Har oversikt over kildene som er brukt. 7

8 Klarer i liten grad å formulere en fagtekst med presis formulering og har manglende begrepsbruk. Svak argumentasjon for påstadner. Liten grad av kildekritikk. 8

9 HISTORIE finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine Kunne forklare hvilke hendelser som har formet Norge, og kunne begrunne sine valg av hendelser på en svært god måte. Kunne tenke seg hvordan utviklingen kunne ha gått hvis utviklingen hadde vært annerledes, og begrunne dette på en særdeles god måte. Kunne forstå hvilke hendelser som har formet Norge, og kunne begrunne sine valg av hendelser på en god måte. Kunne gjøre seg noen tanker om hvordan utviklingen kunne ha gått dersom utviklingen hadde vært annerledes, og begrunne det. Kunne nevne noen hendelser som har formet Norge. Eleven kan i liten grad reflektere over hvordan utviklingen kunne ha gått dersom utviklingen hadde vært annerledes. Eleven må være i stand til å diskutere begrepene og kritisk sette dem inn i en historisk sammenheng, gjerne med egne refleksjoner. Identifisere og gjøre rede for begrepene. Gi eksempler og sammenligne hendelser fra historien og dagens samfunn. Gjøre greie for begrepene og gi eksempler fra historien og dagens samfunn. Kan gjøre godt kronologisk rede for historien til samene fra 1800 tallet til i dag. Ser også i denne sammenhengen samenes kamp for sine rettigheter. Fornorskingspolitikk? Kan gjøre rede for hovedtrekkene i historien til samene fra 1800 tallet til i dag. Kan også i denne sammenhengen se noen rettigheter samene har kjemet for. Fornorskingspolitikk? 9

10 Har liten oversikt over historien til samene fra 1800 tallet til i dag. Kan i liten grad gjøre rede for samenes kamp for sine rettigheter. Fornorskingspolitikk? presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag Være i stand til å avgjøre og begrunne hva som er de viktigste utviklingstrekkene i norsk historie fra 1800 til Kunne forklare hvordan disse hendelsene har påvirket dagens samfunn. Være i stand til å velge ut noen viktige utviklingstrekk ved norsk historie fra 1800 til 1950 og gjøre rede for disse.. Kunne forklare hvordan disse hendelsene har påvirket dagens samfunn. Kjenne til de viktigste hendelsene i norsk historie fra 1800 til Kunne gi eksempler på hvordan disse hendelsene har påvirket dagens samfunn. Definere begrepet velferdsstaten, forklare og reflektere rundt framveksten av denne og beskrive trekk ved det moderne Norge. Forklare hva en mener med velferdsstaten og si noe om hvorfor Norge regnes som en velferdsstat. Identifisere trekk ved dagens Norge. Gi eksempler på hvorfor Norge regnes som en velferdsstat. gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen Kunne definere og tidfeste begrepet den industrielle revolusjon og drøfte teknologiske og samfunnsmessige endringer som kom som følger av denne. Kunne forklare hva som ligger i begrepet den industrielle revolusjon. Gjøre rede for noen teknologiske og samfunnsmessige endringer som kom som følge av denne. Kunne si noe om hva som ligger i begrepet den industrielle revolusjon og gi eksempler på endringer som kom som følge av denne. 10

11 gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering Kan gjøre greie for de ideene som lå til grunn for den amerikanske revolusjonen Kan beskrive hendingene i den amerikanske revolusjonen og sette dette inn i rett tidsepoke.. Kan gjøre greie for ideer, hendelser og personer knyttet til den franske revolusjonen. Har et godt begrepsapparat i sin omtale av disse hendelsene. Kan trekke linjer fra disse hendelsene og til utviklingen av demokrati i Norge. Kan gjøre greie for enkelte ideer som lå til grunn for den amerikanske revolusjonen. Kan beskrive hovedtrekkene i den amerikanske revolusjonen og sette dette inn i rett tidsepoke. Kan gjengi hovedtrekkene for ideer, hendelser og personer knyttet til den franske revolusjonen. Kan noen ord og begreper i sin omtale av disse hendelsene. Kan se betydningen av disse hendelsene og til utviklingen av demokrati i Norge. Kan fortelle noen hendelser i den amerikanske revolusjonen. Kan fortelle noen hendelser i den franske revolusjonen. Kan få ord og begreper i sin omtale av disse hendelsene. Ser i liten grad sammenhengen mellom disse revolusjonene og Norge. Kan gjøre greie for begrepene kolonialisme og imperialisme. Kan gjøre greie for noen land som ble kolonisert. Kan gi eksempler på avkolonisering og fortelle om et par lands frigjøring. Har oversikt over stormaktene som kolonister. Kan reflektere litt over kolonienes utfordringer i dag som en konsekvens av kolonitiden. Kan enkelt gjøre greie for begrepene kolonialisme og imperialisme. Kan gi eksempler på land som ble 11

12 drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på og 000-talet drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar GEOGRAFI kolonisert. Kan gi eksempler på avkolonisering og fortelle om et par lands frigjøring. Har noe oversikt over stormaktene som kolonister. Kan i liten grad gjøre greie for begrepene kolonialisme og imperialisme. Kan gi eksempel på et land som ble kolonisert. Kan gi eksempler på avkolonisering. Kan tidfeste sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre og gi en liten innføring i noen av dem. Kan drøfte årsaker til- og konsekvenser av konfliktene. Kan tidfeste sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre. Kan kort drøfte årsaker til- og konsekvenser av konfliktene. Kan tidfeste sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre. Kan i liten grad drøfte årsaker til- og konsekvenser av konfliktene. Drøfte viktige omveltinger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger. Trekke ut viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og finne ut hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltninger. Gi eksempler på hvordan samfunnet har endret seg i nyere tid. Hvilke nye endringer kan vi se for oss? lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verda og sammenligne ulike land og regioner. Ha kjennskap til de viktigste geografiske hovedtrekkene i verden og sammenligne ulike land og regioner. 1

13 lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet Ha kjennskap til noen geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner. Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn. Lese og bruke papirbaserte og digitale kart og ha kjennskap til målestokk og karttegn. Lese og bruke papirbaserte og digitale kart og kjenne til de viktigste karttegnene. Kan gjøre greie for naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon. Kunne drøfte og reflektere rundt sammenhenger mellom natur og samfunn. Kan i noen grad gjøre greie for naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon. Kunne tenke noe rundt sammenhenger mellom natur og samfunn. Kan i liten grad gjøre greie for naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, vannets kretsløp, vær, klima og vegetasjon. Definere og tolke natur - og kulturlandskapet i lokalsamfunnet. Beskrive og forklare noe av natur og kulturlandskapet i lokalsamfunnet. Påpeke likheter og forskjeller i natur og kulturlandskapet i lokalsamfunnet. undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og Begrunne og reflektere over hvordan menneskene i Norge og andre land i verden gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi. Definere bærekraftig utvikling og drøfte hvilke premisser som må ligge til grunn for dette. 13

14 drøfte premissar for berekraftig utvikling undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt Undersøke og gjøre rede for hvordan menneskene i Norge og andre land i verden gjør seg nytte av naturen, andre ressurser og teknologi. Viser middels forståelse for begrepet bærekraftig utvikling og hva som må ligge til grunn for dette. Kjenne til og gi noen eksempler på hvordan mennesker i Norge og andre deler av verden gjør seg nytte av natur og teknologi. Gjenkjenne begrepet bærekraftig utvikling. Vurdere bruk og misbruk av ressurser. Diskutere hvilke konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og hvilke konflikter det kan skape lokalt og globalt. Vurdere bruk og misbruk av ressurser. Identifisere noen konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og om hvordan dette kan skape konflikter lokalt og globalt. Vurdere bruk og misbruk av ressurser. Gi noen eksempler på konsekvenser dette kan få for miljøet og samfunnet. samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid Diskutere størrelse, struktur og vekst i befolkninger. Kunne drøfte og reflektere rundt befolkningsutvikling og flytting i nyere tid, inkludert urbanisering. Gjør greie for størrelse, struktur og vekst i befolkninger. Kunne gi noen årsaker til endringer i befolkningen og flytting i nyere tid. Kunne gi noen årsaker til endringer i befolkningen og flytting i nyere tid. kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og Kan finne og bruke ulike kilder, statistikk og diagrammer for å kartlegge variasjoner og ulikheter i levekår i verden. Kan bruke denne informasjonen til å forklare, og illustrere, forskjellene 14

15 drøfte tiltak for jamnare fordeling mellom fattige og rike. Kan drøft ulike tiltak for å jamne ut denne forskjellen. Kan bruke ulike kilder, statistikk og diagrammer for å se noen variasjoner og ulikheter i levekår i verden. Kan i noen grad bruke denne informasjonen til å forklare, og illustrere, forskjellene mellom fattige og rike. Kan forklare ulike tiltak for å jamne ut denne forskjellen. Kan til en viss grad tenke ut hvorfor det er store forskjeller på rike og fattige, og hvorfor det er forskjeller i levekår i verden i dag. 15

16 SAMFUNNSKUNNSKAP gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling og samanlikne dei med institusjonar i andre land Kan gjøre greie for de ulike partienes verdisyn og grunnsyn. Kan beskrive og gjøre greie for hovedtrekkene i de ulike partienes valgprogram lokalt / nasjonalt. Kan se sammenhengen mellom partiprogram, argumentasjon og praktisk politikk. Kan bruke politiske argumenter for eget syn. Kan gjøre greie for noen partiers verdisyn og grunnsyn. Kan beskrive og gjøre greie for enkle trekk i de største partienes valgprogram lokalt / nasjonalt. Kan i noen grad se sammenhengen mellom partiprogram, argumentasjon og praktisk politikk. Kan i noen grad bruke politiske argumenter for eget syn. Kan forklare begrepene verdisyn og grunnsyn, men i liten grad knutte dette til partiene. Kan i liten grad beskrive og gjøre greie for hovedtrekkene i de ulike partienes valgprogram lokalt / nasjonalt. Kan i liten grad se sammenhengen mellom partiprogram, argumentasjon og praktisk politikk. Kan i liten grad bruke politiske argumenter for eget syn. Gjøre greie for politiske institusjoner i Norge og sammenligne dem med institusjoner i andre land. Kunne fortelle om noen politiske institusjoner i Norge og kunne se likhetstrekk med institusjoner i andre land. Kunne nevne noen politiske institusjoner i Norge og andre land. gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber Kan beskrive styreformene diktatur og demokrati og gi eksempler på land med de ulike styreformene. 16

17 nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen gjere greie for hovudprinsippa i FNpakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FNkonvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar Kan sammenligne disse styreformene og se konsekvenser av styreformen. Kan gi eksempler på nasjonalt og lokalt samarbeid, og beskrive fordeler og ulemper med dette. Kan beskrive styreformene diktatur og demokrati og gi eksempler på land med de ulike styreformene. Kan se konsekvenser av styreformen i de enkelte land. Kan gi eksempler på nasjonalt og lokalt samarbeid og si kort noe om dette. Kan beskrive styreformene diktatur og demokrati og gi eksempler på land med de ulike styreformene. Kan gi eksempler på nasjonalt og lokalt samarbeid. Kan gjøre greie for FN og dens organisasjoner. Kan gjøre greie for FNs menneskerettigheter og sentrale FN konvensjoner. Kan drøfte viktigheten av internasjonalt samarbeid og brudd på menneskerettighetene. Kan gi historiske og tidsaktuelle eksempler på land som bryter dette. Kan gjøre greie for FN og noen av dens organisasjoner. Kan gjøre greie for FNs menneskerettigheter og enkelte FN konvensjoner. Kan gjøre greie for viktigheten av internasjonalt samarbeid og brudd på menneskerettighetene. Kan gi historiske og tidsaktuelle eksempler på land som bryter dette. Kan i liten grad gjøre greie for FN og dens organisasjoner. Kan i liten grad gjøre greie for FNs menneskerettigheter og sentrale FN konvensjoner. Kan i liten grad drøfte viktigheten av internasjonalt samarbeid og brudd på menneskerettighetene. Kan gi historiske og tidsaktuelle eksempler på land som bryter dette. 17

18 gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep Gjøre rede for ulike oppfatninger om forhold mellom kjærlighet og seksualitet i ulike kulturer. Forklare forholdet mellom kjærlighet og seksualitet i forskjellige kulturer. Kunne fortelle om forholdet mellom kjærlighet og seksualitet i forskjellige kulturer. Kunne forklare forskjellen på ønsket seksuell kontakt og seksuelle overgrep. Kunne forklare forskjellen på ønsket seksuell kontakt og seksuelle overgrep. Kunne forklare forskjellen på ønsket seksuell kontakt og seksuelle overgrep. gje døme på korleis eit lovbrot er behandla, diskutere årsaker til og følgjer av kriminalitet og forklare korleis rettsstaten fungerer gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme Diskutere årsaker til og følger av kriminalitet. Kunne forklare hvordan rettsstaten fungerer med utgangspunkt i hvordan et aktuelt lovbrudd er behandlet. Kunne gjøre rede for ulike årsaker til og følger av kriminalitet. Kunne ta utgangspunkt i hvordan et lovbrudd er blitt behandlet, og kunne forklare hvordan rettsstaten fungerer i forhold til dette. Kunne gi eksempler på ulike årsaker og følger av kriminalitet. Kunne forklare hvordan et aktuelt lovbrudd er blitt behandlet. Kan gjøre greie for begrepene "holdninger", "Fordommer" og "rasisme". Kan reflektere rundt hvordan egne og andres holdninger blir påvirket. Kan reflektere noe rundt hvordan en selv og andre kan motarbeide fordommer og rasisme. Kan forskjellen på begrepene "holdninger", "Fordommer" og "rasisme". 18

19 Kan forklare rundt hvordan egne og andres holdninger blir påvirket. Kan si noe om hvordan en selv kan motarbeide fordommer og rasisme. Kan enkelt forklare begrepene "holdninger", "Fordommer" og "rasisme". gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere greie for rettane til forbrukarane beskrive utvikling og konsekvensar av tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og diskutere haldningar til rusmiddel beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman Kunne gi eksempler på og diskutere kulturelle variasjoner og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn Kunne gi eksempler på og fortelje om kulturelle variasjoner og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn Kunne gi eksempler på kulturelle variasjoner og si litt om muligheter og utfordringer i Norge i dag. Beskrive hvordan forbruksmønsteret har utvikla seg i Norge. Gjøre greie for rettighetene til forbrukerne. Finne ut hvordan nordmenns forbruk har endret seg gjennom tidene. Gjøre rede for noen av forbrukernes rettigheter. Kunne fortelle om nordmenns forbruk og hvordan dette har endret seg. Kunne gi eksempler på noen av forbrukernes rettigheter. Beskrive utviklingen av rusmiddelbruk og røyking i Norge. Reflektere over konsekvenser av rusmisbruk. Reflektere over holdninger til rusmiddel. Beskrive utviklingen av rusmiddelbruk og røyking i Norge. Gjøre rede for konsekvenser av rusmisbruk. Utvikle egne holdninger til rusmiddel. Kjenne til utviklingen av rusmiddelbruk og røyking i Norge. Forklare med egne ord forskjellige holdninger til rus. Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan vår økonomi henger sammen med den globale 19

20 med den globale økonomien økonomien. Kunne nevne noen hovedtrekk i norsk økonomi. Kunne se sammenhenger mellom vår og andre lands økonomi. Kunne si noe om norsk økonomi og om hvordan den henger sammen med andre lands økonomi. 0

21 Tema / emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter GF Demokratiet som styreform. Politiske pressgrupper. Politiske partier på nasjonalt plan. Stortingsvalget 013 Medier og påvirkning Kildebruk og kildekritikk. 1,, 4, 8, 9, 10, 13, 7, 8, 9 Samfunnskunnskap Kapittel 5-7. Internett og aviser 5, 6, 8 Samfunnskunnskap Kapittel 8 - Foredrag. - Gruppearbeid om politiske partier. - Diskusjon i klassen. - Foredrag. - Individuelt arbeid med tema og oppgaver relatert til dette. 1,, 3 og 4 1, 3 og 4 Den kalde krigen Befolkning og bosetting, 4, 7, 8, 9, 1, 17, Historie Kapittel 1-4, 3, 8, 5, 6 Geografi Kapittel -6 (Utvalgte sider) - Foredrag med bruk av power point. - Gruppearbeid der hver gruppe har en konflikt under den kalde krigen som tema. - Presentasjon av gruppearbeid. - Dokumentarfilmer, 100 år med historie & Verdenshistorien gjennom 100 år - Foredrag. - Selvstudium. - Jobbe med oppgaver knyttet til tema. - Eget hefte med ulike oppgaver knyttet til statistikk rundt temaet befolkning og bosetting. 1,, 3 og 4 1,, 3 og 4 Diktaturets fall og demokratiets fremmarsj. Avkolonisering, 4, 7, 8, 16, 17 Historie Kapittel 9-1 (Utvalgte sider) - Foredrag. - Motsetning mellom demokrati/diktatur. - Prosjektarbeid. - Presentasjon av prosjektarbeid. - Dokumentarfilmer: 100 år med historie & Verdenshistorien gjennom 100 år. 1, 3 og 4

22 Vesten etter. verdenskrig. USA Verdens geografi Verdensdelene Land i verden (fokus Afrika, Asia og Sør Amerika), 4, 7, 8. 9, 10, 1, 13, 17, 18, 7, 8, 19, 0, 1, 3, 5 Historie Kap 5, 6 og 8 (Utvalgte sider) Geografi: Innledningssidene Kapittel 1 Atlas Nettet - Presentasjon av tema. - Samtale rundt tema. - Arbeidsplan/individuelt arbeid: lese pensum og oppgaver knyttet til tema. - Dokumentarfilmer: 100 år med historie & Verdenshistorien gjennom 100 år. - Prosjektarbeid. - Fremføring av prosjektarbeid. - Hver gruppe lager et par spørsmål til sitt tema som danner grunnlag for en prøve som gjennomføres etter prosjektarbeid og fremføring. 1, 3 og 4 1,, 3 og 4 Global organisering Norsk og internasjonal økonomi, 3, 7, 8, 9, 17, 18, 5, 6, 9, 30, 38 Samfunn: Kapittel 11, 13 og 14 (Utvalgte sider) Geografi: Kapittel 9-10 Historie: Kapittel 7 - Kombinasjon av foredrag, samtale rundt problemområder i dagens samfunn og individuelt arbeid. 1,, 3 og 4

23 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER: 1. Å lese: - å setje seg inn i, granske, tolke og reflektere over faglege tekstar og skjønnlitteratur med stigande vanskegrad for å oppleve kontakt med andre tider, stader og menneske - å behandle og bruke variert informasjon frå bilete, film, teikningar, grafar, tabellar, globus og kart - For å forstå og delta aktivt i samfunnet ein lever i, er det òg nødvendig å kunne lese og samle informasjon frå oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere dette kritisk. - For å forstå og delta aktivt i samfunnet ein lever i, er det òg nødvendig å kunne lese og samle informasjon frå oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere dette kritisk. -. Å regne: - å behandle og samanlikne talmateriale om faglege tema, og å bruke, tolke og lage tabellar og grafiske framstillingar - Rekning i samfunnsfag handlar òg om å gjere undersøkingar med teljing, bruke målestokk på kart og rekne med tid - 3. Digitale ferdigheter: - å gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema - å vere orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje reglar og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon - å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt, kommunisere og samarbeide med elevar frå andre skular og land 4. Uttrykke seg muntlig og skriftlig: - å fortelje om hendingar i fortida og samtida - å greie ut om stader og fakta - å bruke definisjonar, omgrep og faguttrykk til å forklare årsaker og verknader knytte til samfunn og kultur - kunne presentere resultat av eige arbeid tydeleg og forståeleg for andre - å kunne samtale om sine eigne og andre sine presentasjonar - kunne reflektere over meiningsinnhaldet i tekstar, bilete, film og gjenstandar - å kunne samanlikne, argumentere og drøfte verdiar i informasjon og kjelder, i hypotesar og i modellar 3

24 Fremdriftsplan høsten 015: Tidsperiode August Septem September Oktober November Desembe r ber Innledning til faget Tema Demokratiet og andre styreformer Stortinget / lovgivende forsamling regjering. Politiske pressgrupper Politiske partier nasjonalt plan Kommune- og fylkestingsvalget Medier og påvirkning 40 Kildebruk- og kritikk 41 Høstferie Den kalde krigen Befolkning og bosetting Pensumsider Samfunnskunnskap Kapittel 5-7 Internett og aviser Samfunnskunnskap: Kapittel 8 Historie Kapittel 1-4 Geografi Kapittel -6 (Utvalgte sider)

25 Fremdriftsplan våren 016: Tidsperiode Januar Februar Mars April Mai Juni Tema Diktaturenes fall og demokratiets fremmarsj Avkolonisering 6 Vesten etter. verdskrig og USA 7 8 Vinterferie 9 10 Fortsettelse fra før vinterferien 11 1 Påskeferie 13 Verdens geografi; verdensdelene og land i verden. 14 Polentur! Fortsettelse fra før tur! Global organisering Norsk og internasjonal økonomi Eksamensforberedelser. Pensumsider: Historie Kapittel 9-1 (Utvalgte sider) Historie Kap 5, 6 og 8 (Utvalgte sider) Geografi: Innledningssidene Atlas Nettet Kapittel 1 Samfunn: Kapittel 11, 13 og 14 (Utvalgte sider) Geografi: Kapittel 9-10 Historie: Kapittel 7 5

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8.trinn FAG:Samfunnsfag

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8.trinn FAG:Samfunnsfag HARALDSVANG SKOLE Årsplan 8.trinn 2017-18 FAG:Samfunnsfag Uke Kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Annet 34 B1, C4, Skolesamfunnet Samtale Valg/elevråd 35-37 A4, B1, B4, C4, Demokratiet som styreform/lokalpolitikk

Detaljer

Samfunnsfag UTFORSKEREN Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter

Samfunnsfag UTFORSKEREN Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Samfunnsfag UTFORSKEREN formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei Kunne formulere spørsmål, planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser.

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Atlanten ungdomsskole kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag revidert nov 2014

Atlanten ungdomsskole kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag revidert nov 2014 Fag: SAMFUNNSFAG Hovedområde: UTFORSKEREN Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og drøfte funn og resultat muntlig og skriftlig Bruke samfunnsfaglige begrep

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 8. klasse

Årsplan Samfunnsfag 8. klasse Årsplan Samfunnsfag 8. klasse 2016 2017 Faglærer: Timetal: Læreverk: Runar Haarr 2,5t pr. veke. Makt og Menneske Historie 8 Makt og Menneske Geografi 8 Makt og Menneske Samfunnskunnskap 8 Arbeidsmåtar

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 9. klasse

Årsplan Samfunnsfag 9. klasse Årsplan Samfunnsfag 9. klasse 2016 2017 Faglærer: Timetal: Læreverk: Runar Haarr 2,5t pr. veke. Makt og Menneske Historie 9 Makt og Menneske Geografi 9 Makt og Menneske Samfunnskunnskap 9 Arbeidsmåtar

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG: Samfunnsfag TRINN: 10.trinn Mål fra Kunnskapsløftet Utforskaren: 1. Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 9 2015/2016

Årsplan Samfunnsfag 9 2015/2016 Årsplan Samfunnsfag 9 015/016 SKOLEÅR: 015 / 016 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Gyldendal forlag; Underveis samfunnskunnskap 8 10, historie 9 og geografi 9 LÆRER: Åshild A. Asmussen

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 10

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 10 Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 10 Klasse/steg: 10A Skuleår: 2018 2019 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Elena Zerbst Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva)

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag

Årsplan i samfunnsfag Årsplan i samfunnsfag Kompetansemål: finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis Grunnloven

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule.

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule. [2016] FAGRAPPORT FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45 SKULE:Lye Ungdomsskule INFORMASJON OM FAGLÆRER: Læreverk Knut Sirevåg og Liv Margrete Alvestad Læreverk Makt

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: 2017 2018 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Veke Heile Året Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -formulere

Detaljer

Årsplan SKOLEÅR: 2018/2019. KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag. LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10. FAGLÆRER: Hege Boklund Knudsen

Årsplan SKOLEÅR: 2018/2019. KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag. LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10. FAGLÆRER: Hege Boklund Knudsen Årsplan SKOLEÅR: 018/019 KLASSE/GRUPPE: 10. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10 FAGLÆRER: Hege Boklund Knudsen KOMPETANSEMÅL: Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 10.trinn FAG: Samfunnsfag Læreverk: Makt og menneske (Cappelen Damm)

Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 10.trinn FAG: Samfunnsfag Læreverk: Makt og menneske (Cappelen Damm) Frakkagjerd ungdomsskole 10.trinn 2018-19 FAG: Samfunnsfag Læreverk: Makt og menneske (Cappelen Damm) Uke Kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Vurdering 34-40 gjere greie for hovudprinsippa i FNpakta,

Detaljer

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2017-18 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva) 34-36 -gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling (og samanlikne

Detaljer

Årsplan SKOLEÅR: 2017 / KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag. LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10, Geografi, Historie og Samfunnskunnskap

Årsplan SKOLEÅR: 2017 / KLASSE/GRUPPE: 10. klasse. FAG: Samfunnsfag. LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10, Geografi, Historie og Samfunnskunnskap Årsplan SKOLEÅR: 017 / 018 KLASSE/GRUPPE: 10. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget; Kosmos 10, Geografi, Historie og Samfunnskunnskap FAGLÆRER: Hanne Holm Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL:

Detaljer

Årsplan. «Hva vil folk si» - Likesæla er vår verste fiende. «Demokrati» - Styre folket eller folkestyre?

Årsplan. «Hva vil folk si» - Likesæla er vår verste fiende. «Demokrati» - Styre folket eller folkestyre? Frakkagjerd ungdomsskole 10.trinn 2018-19 FAG: Samfunnsfag Læreverk: Makt og menneske (Cappelen Damm); Grip 3 Historie (Fagbokforlaget) Faglærer: Jørund Hageberg (fra uke 42) Uke Kompetansemål Emne Arbeidsmåte

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Årsplan samfunnsfag 8. klasse 017-018 Faglærer: Timetall: Åshild A. Asmussen 3 t. pr. uke. Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Arbeidsmåter i faget: Utvikle

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Årsplan samfunnsfag 8. klasse 018-019 Faglærer: Timetall: Læreverk: Kirsten E Riis 3 t. pr. uke. Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Arbeidsmåter i faget: Utvikle faglig

Detaljer

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 9 Kompetansemål Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag /2018

Årsplan Samfunnsfag /2018 Årsplan Samfunnsfag 9 017/018 SKOLEÅR: 017 / 018 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget, Kosmos 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet LÆRER: Hege Boklund Knudsen Arbeidsmåter i

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag /2019

Årsplan Samfunnsfag /2019 Årsplan Samfunnsfag 9 018/019 SKOLEÅR: 018 / 019 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget, Kosmos 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet LÆRER: Kirsten Elisabeth Riis Arbeidsmåter

Detaljer

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Utforskeren: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 10.trinn FAG: Samfunnsfag utkast

Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 10.trinn FAG: Samfunnsfag utkast Frakkagjerd ungdomsskole 10.trinn 2018-19 FAG: Samfunnsfag utkast Uke Kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Vurdering 34-40 gjere greie for hovudprinsippa i FNpakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag /2019

Årsplan Samfunnsfag /2019 Årsplan Samfunnsfag 9 018/019 SKOLEÅR: 018 / 019 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget, Kosmos 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet LÆRER: Kirsten E Riis Arbeidsmåter i faget:

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Årsplan samfunnsfag 8. klasse 019-00 Faglærer: Timetall: Maria Grosmann 3 t. pr. uke. Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Arbeidsmåter i faget: Utvikle faglig

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag /2020

Årsplan Samfunnsfag /2020 Årsplan Samfunnsfag 9 019/00 SKOLEÅR: 019 / 00 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget, Kosmos 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet LÆRER: Åshild A. Asmussen Arbeidsmåter i faget:

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag /2017

Årsplan Samfunnsfag /2017 Årsplan Samfunnsfag 9 016/017 SKOLEÅR: 016 / 017 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Samfunnsfag LÆREVERK: Fagbokforlaget, Kosmos 9. Samfunnsfag for ungdomstrinnet LÆRER: Kirsten E. Riis Arbeidsmåter i faget:

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2016-2017 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-39 - drøfte årsaker til og verknader av sentrale - vise korleis hendingar kan framstillast ulikt,

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett

Årsplan samfunnsfag 8. klasse Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Årsplan samfunnsfag 8. klasse 016-017 Faglærer: Timetall: Judith E. Omland 3 t. pr. uke. Læreverk: Kosmos 8: Historie, geografi, samfunn Fagbokforlaget. Kopier Internett Arbeidsmåter i faget: Utvikle faglig

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Samfunnsfag. Hovedområde: Historie. Kompetansemål

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Samfunnsfag. Hovedområde: Historie. Kompetansemål Kjennetegn på ved utgangen av 10.trinn Fag: Samfunnsfag Hovedområde: Historie finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF

EVALUERING. TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene TITTEL/ LÆRESTOFF TIMER MÅL OG HOVEDEMNE (Konkrete læringsmål legges på aktuell arbeidsplan) Integreres i resten av emnene Europa og verden en geografisk oversikt (Integreres i resten av emnene) Geografi: lokalisere og

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 Obj114 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 TID TEM A 34-42 Geo grafi - K - B KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske

Detaljer

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Aksel Mygland og Julie Strøm

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Aksel Mygland og Julie Strøm Årsplan: Samfunnsfag 2018 2018 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Aksel Mygland og Julie Strøm Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan: Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Kristian Stensgård og Ole André Ljosland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Helene Lunde. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Helene Lunde. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram ÅRSPLAN Fag: Samfunnsfag Klasse: 10.trinn 2017-2018 Faglærere: Helene Lunde Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-37

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Monica S. Holmen, Mari Hestvik, Frode Småmo og Bjørnar Thengs

ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10.trinn Faglærere: Monica S. Holmen, Mari Hestvik, Frode Småmo og Bjørnar Thengs ÅRSPLAN Fag: Samfunnsfag Klasse: 10.trinn 2018-2019 Faglærere: Monica S. Holmen, Mari Hestvik, Frode Småmo og Bjørnar Thengs Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram Periode Kompetansemål

Detaljer

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule

[2016] FAGRAPPORT. FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45. SKULE:Lye Ungdomsskule [2016] FAGRAPPORT FAG: Samfunnsfag 2015/2016 KODE: KLASSE/GRUPPE:10A/10B TALET PÅ ELEVAR:45 SKULE:Lye Ungdomsskule INFORMASJON OM FAGLÆRER: Knut Sirevåg og Liv Margrete Alvestad Læreverk Læreverk Makt

Detaljer

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. november 2015 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 13 Kompetansemål Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Samfunnsfag Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 11 Kompetansemål Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre

Detaljer

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10 Klasse

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Samfunnsfag. Klasse: 10 Klasse HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN Fag: Samfunnsfag Klasse: 10 Klasse 2016-2017 Faglærere: Julie Wærholm, Lene Hellene Kauffmann, Frode Småmo og Hans Martin Stølen Planen blir revidert etter kvart som året skrid fram

Detaljer

[2018] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. FAG: Samfunnsfag. KLASSE/GRUPPE: 10A,B,C,D,E TALET PÅ ELEVAR: 121

[2018] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. FAG: Samfunnsfag. KLASSE/GRUPPE: 10A,B,C,D,E TALET PÅ ELEVAR: 121 [2018] Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT FAG: Samfunnsfag. kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A,B,C,D,E TALET PÅ ELEVAR: 121 SKULE: Klepp Ungdomsskule. FAGLÆRAR: Stian Slethei,

Detaljer

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 [2017] Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT FAG: Samfunnsfag KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 SKULE: Klepp ungdomsskule For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time FAGLÆRAR: Mette Stangeland,

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag.

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Tverrfaglig arbeid med norsk, KRLE, naturfag. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Oppstart i uke 35, og prosjektet

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 8. klasse 2015-2016

Årsplan samfunnsfag 8. klasse 2015-2016 Årsplan samfunnsfag 8. klasse 015-016 Faglærer: Timetall: Læreverk: Kirsten E Riis,5 t. pr. uke. Underveis Historie 8 Gyldendal forlag. Underveis Gerafi 8 Gyldendal forlag. Samfunnskunnskap 8-10 Gyldendal

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 8 Klasse/steg: 8A Skuleår: 2016 2017 Lærar: Anne Ølnes Hestethun Veke Heile året Start: Veke 37 Kompetansemål: Elevane skal kunne: -Reflektere over samfunnsfaglege

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2018/19 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 36-42 Demokratiets utvikling

Detaljer

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er.

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er. Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) 34-35 SAMFUNN Elevene skal gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen Delmål/læringsmål

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9.TRINN SKUDENES UNGDOMSSKOLE

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9.TRINN SKUDENES UNGDOMSSKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 9.TRINN SKUDENES UNGDOMSSKOLE METODER/ARBEIDSMÅTER: Undervisningen skal til en hver tid være variert og relevant, blant annet ved hjelp av: Individuelt arbeid Pararbeid gruppearbeid

Detaljer

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB Fag: Samfunnsfag Faglærere: GHA og VP Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggen de ferdigheter 1. Teknologi og ressurser + Utforskeren undersøkje korleis menneske gjer seg nytte

Detaljer

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Forelesning. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB

Læringsressurser. «Teknologi og ressurser» Kapittel 5 i Geografi 9. Forelesning. Internett. Excel. Utforskeren. Internett SSB Fag: Samfunnsfag Faglærere: GHA og VP Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggen de ferdigheter 1. Teknologi og ressurser + Utforskeren undersøkje korleis menneske gjer seg nytte

Detaljer

ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 9.TRINN HARALDSVANG SKOLE

ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 9.TRINN HARALDSVANG SKOLE ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 9.TRINN HARALDSVANG SKOLE 2018-2019 Utarbeidet av faglærere: Marit Baugstø Kathrine Vabø May Britt Neverdal Tore August Bauer-Nilsen Årsplan for samfunnsfag inneholder: Periodisert

Detaljer

Årsplan: Samfunnsfag

Årsplan: Samfunnsfag Årsplan: Samfunnsfag 2019 2020 Årstrinn: Lærer: Julie Strøm 10. årstrinn (og Torstein Vardeberg Skeie fra november) Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Geografi Undersøkje korleis menneske

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 8.klasse

Årsplan i SAMFUNNSFAG 8.klasse Årsplan i SAMFUNNSFAG 8.klasse 2013-2014 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er. Du vet hvordan elevdemokratiet fungerer.

Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er. Du vet hvordan elevdemokratiet fungerer. Periode - uke Hovedområd e (K-06) Kompetansemål (K-06) 34-35 SAMFUNN Elevene skal gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen Elevene skal

Detaljer

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 8 Kristian og Åsmund

Årsplan: Samfunnsfag Årstrinn: 8 Kristian og Åsmund Årsplan: Samfunnsfag 2019 2020 Årstrinn: 8 Lærer: Kristian og Åsmund Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap Gje

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj107 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2014/15. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-38 Jorda Den

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag

Årsplan Samfunnsfag Årsplan Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 8

Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Tema: GEOGRAFI: kartet lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Vite forskjellen mellom globus og kart Kunne forklare hva nullmeridianen

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj120 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 8. trinn 2013/14 34-38 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Demokra ti og valg formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag Trinn: 10 ( ) Arild Gulbrandsen, Alf Tor Abrahamsen og Aina W Bjelland

Lokal læreplan i samfunnsfag Trinn: 10 ( ) Arild Gulbrandsen, Alf Tor Abrahamsen og Aina W Bjelland Lokal læreplan i samfunnsfag Trinn: 10 (2017-2018) Arild Gulbrandsen, Alf Tor Abrahamsen og Aina W Bjelland Uke Emne /Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse (verbene og hva lære må komme frem her) 34-37

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Samfunnsfag Trinn: 10 Lærer: Audun Nøkland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016. Læringsressurser. Alt er politikk (kap 1 i Samf.boka) Forelesning. Valgbrosjyrer. Diskusjon.

Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016. Læringsressurser. Alt er politikk (kap 1 i Samf.boka) Forelesning. Valgbrosjyrer. Diskusjon. Fag: Samfunnsfag 1. «Val og meiningar» gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn Alt er politikk

Detaljer

ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 9.TRINN HARALDSVANG SKOLE

ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 9.TRINN HARALDSVANG SKOLE ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG 9.TRINN HARALDSVANG SKOLE 2019-2020 Utarbeidet av faglærere: Kristin Styve Staalesen Eva Marie Førland Bratvold Edgar Kåre Pettersen Cecilie Emmerhoff Kvalsund Årsplan for samfunnsfag

Detaljer

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Samfunnsfag Trinn 8 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-37 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Metoder og ressurser Vurdering/ tilbakemelding gjere greie for korleis ulike politiske parti

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Historie

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt.

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra føremål med samfunnsfag. I eit demokratisk samfunn

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2018/19

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2018/19 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2018/19 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Aug Alt er politikk Gjøre

Detaljer

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning

ÅRSPLAN Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-17 Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. klasse Lærer: Rune Johansen Læreverk: Underveis (ny utgave 2007), Gyldendal Undervisning Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra føremål med samfunnsfag. I eit demokratisk samfunn

Detaljer

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan)

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Periode - uke Hovedom råde (K- 06) Kompetansemål (K-06) 33-34 SAMFUNN Elevene skal gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen Elevene skal

Detaljer

Årsplan samfunnsfag 10.trinn

Årsplan samfunnsfag 10.trinn Årsplan samfunnsfag 10.trinn 2018-2019 Uke Tema Mål Arbeidsmåter Vurdering 34-39 Samfunnskunnskap: Hva er et samfunn? Matriks samfunn 10 Kap 1 Gi eksempler på og diskutere kulturelle variasjoner og drøfte

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Prøve skriftlig/muntlig

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar

Detaljer

Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan, 9.trinn FAG: Samfunnsfag

Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan, 9.trinn FAG: Samfunnsfag Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan, 9.trinn 2018-19 FAG: Samfunnsfag Arbeidsmåter, læremidler og vurdering fraog med uke 40 er forslag og kan endres. Det som står oppført i dette emnet vil også gjelde for

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Samfunn. Trinn: 8.

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Samfunn. Trinn: 8. ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Samfunn Trinn: 8. Periode: veke 34-38 Tema: Ung, familie og oppvekst Kompetansemål Skriving: Øva på å skriva nøkkelord tekst der ein bruker og forklarer fagomgrep. Rekning:

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Klassediskusjon Augsep

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra føremål med samfunnsfag. I eit demokratisk samfunn

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2018/19

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2018/19 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2018/19 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Elever som Augsept Demokrati

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2017/2018

Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2017/2018 Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2017/2018 Tenkt plan i sfag for 8. klasse 2016/2017 Lærar: Eileen Læreverk: Makt og menneske 8 Skriftlege- og munnlege prøvar er ikkje endeleg fastlagde Veke Tema Læringsmål

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

Obj103 KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

Obj103 KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj103 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2014/15 TID TEM A 35-37 Elev bedr ift KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Legge en plan for å starte og drive en bedrift

Detaljer

Årsplan for Samfunnsfag 9 trinn 2018/2019

Årsplan for Samfunnsfag 9 trinn 2018/2019 Årsplan for Samfunnsfag 9 trinn 2018/2019 Tenkt plan i samfunnsfag for 9. klasse 2018/2019 Lærar: Morten Haaland Læreverk: Makt og menneske 9 Nettstad; https://nyemaktogmenneske9.cappelendamm.no/ I løpet

Detaljer

Rettferdig handel pensum i skolen

Rettferdig handel pensum i skolen Rettferdig handel pensum i skolen Læreplanen utgangspunktet for alt i skolen Læreplanmål Grunnleggende ferdigheter Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Gruppearbeid 34-38 Demokrati

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG ved Blussuvoll skole.

Årsplan i SAMFUNNSFAG ved Blussuvoll skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Undervisningstimetall per uke: 8. trinn 9. trinn 10. trinn 120 minutter 120 minutter 120 minutter Læremidler: Lærebøker: Underveis samfunnskunnskap,

Detaljer

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er.

Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Du vet hva den norske skolens viktigste oppgaver er. Periode - uke Hovedomr åde (K-06) Kompetansemål (K-06) 33-35 SAMFUNN Elevene skal gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen Elevene skal

Detaljer

Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2018/2019

Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2018/2019 Årsplan for Samfunnsfag 8. trinn 2018/2019 Tenkt plan i sfag for 8. klasse 2018/19 Lærar: Ole Rasmus Læreverk: Makt og menneske 8 Skriftlege- og munnlege prøvar er ikkje endeleg fastlagde Veke Tema Læringsmål

Detaljer

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i samfunnsfag - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Samfunnsfag. 5. trinn 2016/2017. Revidert av: Dato, sist revidering: Fagbøker: Midgard 5. Nettressurser: Tverrfaglighet: Naturfag Norsk Musikk

Samfunnsfag. 5. trinn 2016/2017. Revidert av: Dato, sist revidering: Fagbøker: Midgard 5. Nettressurser: Tverrfaglighet: Naturfag Norsk Musikk Samfunnsfag 5. trinn 2016/2017 Revidert av: Dato, sist revidering: Fagbøker: Midgard 5 Nettressurser: Tverrfaglighet: Naturfag Norsk Musikk Hovedområde: UTFORSKEREN "Hovudområdet grip over i og inn i dei

Detaljer

Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar frå TV og filmar.

Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar frå TV og filmar. SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2015-2016 Lærarar: Aud Klippen og Håvard HeglandGro R. Andersen, Margit Tveito, John Olav Heggland, Ellen Tanggaard : Overskrift 1, Tabulatorstopp: 0 cm, Left LÆREMIDDEL:

Detaljer